25. írás Paper 25
A tér hírvivő seregei The Messenger Hosts of Space
25:0.1 (273.1) A TÉR hírvivő seregei a Végtelen Szellem családjában közbenső helyet foglalnak el. E sokoldalú lények a felsőbb személyiségek és a segédkező szellemek közötti összekötőként működnek. A hírvivő seregek közé a mennyei lények alábbi rendjei tartoznak: 25:0.1 (273.1) RANKING intermediately in the family of the Infinite Spirit are the Messenger Hosts of Space. These versatile beings function as the connecting links between the higher personalities and the ministering spirits. The messenger hosts include the following orders of celestial beings:
25:0.2 (273.2) 1. Havona-szolgálók. 25:0.2 (273.2) 1. Havona Servitals.
25:0.3 (273.3) 2. Világegyetemi Békéltetők. 25:0.3 (273.3) 2. Universal Conciliators.
25:0.4 (273.4) 3. Szakmai Tanácsadók. 25:0.4 (273.4) 3. Technical Advisers.
25:0.5 (273.5) 4. Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők. 25:0.5 (273.5) 4. Custodians of Records on Paradise.
25:0.6 (273.6) 5. Mennyei Adatrögzítők. 25:0.6 (273.6) 5. Celestial Recorders.
25:0.7 (273.7) 6. Morontia Társak. 25:0.7 (273.7) 6. Morontia Companions.
25:0.8 (273.8) 7. Paradicsomi Társak. 25:0.8 (273.8) 7. Paradise Companions.
25:0.9 (273.9) A felsorolt hét csoportból csupán hárman – a szolgálók, a békéltetők és a Morontia Társak – teremtettek ilyennek; a többi négy az angyalrendi szinteket elérteket képviseli. Az eredendően meglévő természetüknek és az elért beosztásuknak megfelelően a hírvivő seregek különféleképpen szolgálnak a világegyetemek mindenségében, de mindig a tevékenységi területüket felügyelők irányítása alatt állnak. 25:0.9 (273.9) Of the seven groups enumerated, only three—servitals, conciliators, and Morontia Companions—are created as such; the remaining four represent attainment levels of the angelic orders. In accordance with inherent nature and attained status, the messenger hosts variously serve in the universe of universes but always subject to the direction of those who rule the realms of their assignment.
1. A Havona-szolgálók ^top 1. The Havona Servitals ^top
25:1.1 (273.10) Bár szolgálóknak nevezik őket, a központi világegyetem e „köztes teremtményei” a szó semmiféle alantas értelmében nem szolgák. A szellemi világban nincs olyan, hogy alantas munka; minden szolgálat szent és lelkesítő; és a magasabb rendű lények sem nézik le az alacsonyabb rendű lényeket. 25:1.1 (273.10) Though denominated servitals, these “midway creatures” of the central universe are not servants in any menial sense of the word. In the spiritual world there is no such thing as menial work; all service is sacred and exhilarating; neither do the higher orders of beings look down upon the lower orders of existence.
25:1.2 (273.11) A Havona-szolgálók a Hét Tökéletes Szellemnek és társaiknak, a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányítónak a közös alkotómunkája. E teremtői együttműködés jut a legközelebb ahhoz, hogy mintául szolgáljon a kettős eredetű rend hosszú újrateremtési mezőnyének az evolúciós világegyetemekben, mely mezőny a Fényes Hajnalcsillagnak a Teremtő Fiú – Alkotó Szellem által való teremtésétől kiterjed egészen a nemzésig az olyan világokon, mint az Urantia. 25:1.2 (273.11) The Havona Servitals are the joint creative work of the Seven Master Spirits and their associates, the Seven Supreme Power Directors. This creative collaboration comes the nearest to being the pattern for the long list of reproductions of the dual order in the evolutionary universes, extending from the creation of a Bright and Morning Star by a Creator Son-Creative Spirit liaison down to sex procreation on worlds like Urantia.
25:1.3 (273.12) A szolgálók száma már most óriási, és folyamatosan továbbiak teremtetnek. Ezres csoportokban jelennek meg három pillanattal a Tökéletes Szellemek és a Legfelsőbb Erőtér-irányítók gyűlését követően, melyre a Paradicsom messzi északi övezetében, a közös területükön kerül sor. Minden negyedik szolgáló a többihez képest inkább fizikai fajtájú; vagyis minden ezer közül hétszázötven láthatóan az igazi szellemfajtába tartozik, viszont kétszázötven félfizikai természetű. E negyedik teremtmények valamilyen mértékben hasonlítanak az anyagi lényekhez (a Havona-értelemben vett anyagihoz), lévén, hogy inkább a fizikai erőtér-irányítókhoz hasonlók, mint a Tökéletes Szellemekhez. 25:1.3 (273.12) The number of servitals is prodigious, and more are being created all the time. They appear in groups of one thousand on the third moment following the assembly of the Master Spirits and the Supreme Power Directors at their joint area in the far northerly sector of Paradise. Every fourth servital is more physical in type than the others; that is, out of each thousand, seven hundred and fifty are apparently true to spirit type, but two hundred and fifty are semiphysical in nature. These fourth creatures are somewhat on the order of material beings (material in the Havona sense), resembling the physical power directors more than the Master Spirits.
25:1.4 (274.1) A személyiségviszonyokban a szellemi érvényesül az anyagival szemben, még ha ez most nem is tűnik így az Urantián; és a Havona-szolgálók létrehozásában a szellemi fölérendeltség törvénye érvényesül; a meghatározott arány eredményeként jut három szellemi lényre egy félfizikai. 25:1.4 (274.1) In personality relationships the spiritual is dominant over the material, even though it does not now so appear on Urantia; and in the production of Havona Servitals the law of spirit dominance prevails; the established ratio yields three spiritual beings to one semiphysical.
25:1.5 (274.2) Az újonnan teremtett szolgálók az újonnan megjelenő Végzős Kísérőkkel együtt mind elvégzik azokat a felkészítő tanfolyamokat, melyeket a rangidős kísérők folyamatosan tartanak a hét Havona-kör mindegyikén. A szolgálókat ezután olyan tevékenységekre vezénylik, melyekre a legalkalmasabbak, és lévén, hogy külön fajtába tartoznak – szellemibe és félfizikaiba – kevés olyan munka akad, melyet e sokoldalú lények ne lennének képesek elvégezni. A felsőbb vagy szellemi csoportokat az Atya, a Fiú és a Szellem szolgálatára válogatják, és a Hét Tökéletes Szellem számára is végeznek munkát. Időről időre nagy számban küldik őket a hét felsőbb-világegyetem központi szféráit körülvevő tanulmányvilágokon való szolgálatra, azokra a világokra, ahol az idő azon felemelkedő lelkeinek végső felkészítése és szellemi kiképzése folyik, akik a Havona köreibe való belépésre készülnek. A szellem-szolgálók és az inkább fizikai jellegű társaik egyaránt a Végzős Kísérők kijelölt segédei és társai abban, hogy segítsék és felkészítsék a felemelkedő teremtmények azon különböző rendjeit, melyek már elérték a Havonát és a Paradicsom elérésére készülnek. 25:1.5 (274.2) The newly created servitals, together with newly appearing Graduate Guides, all pass through the courses of training which the senior guides continuously conduct on each of the seven Havona circuits. Servitals are then assigned to the activities for which they are best adapted, and since they are of two types—spiritual and semiphysical—there are few limits to the range of work these versatile beings can do. The higher or spirit groups are assigned selectively to the services of the Father, the Son, and the Spirit, and to the work of the Seven Master Spirits. In large numbers they are dispatched, from time to time, to serve on the study worlds encircling the headquarters spheres of the seven superuniverses, the worlds devoted to the final training and spiritual culture of the ascending souls of time who are preparing for advancement to the circuits of Havona. Both spirit servitals and their more physical fellows are also designated assistants and associates of the Graduate Guides in helping and instructing the various orders of ascending creatures who have attained Havona, and who seek to attain Paradise.
25:1.6 (274.3) A Havona-szolgálók és a Végzős Kísérők páratlan odaadással viseltetnek a munkájuk iránt és megható ragaszkodást mutatnak egymás iránt is, olyan ragaszkodást, melyet, noha az szellemi természetű, mégis leginkább az emberi szeretet jelenségével való összehasonlítás révén érthettek meg. Isteni indíttatás lelhető fel a szolgálóknak a kísérőktől való elkülönítésében, mivel nagyon gyakran előfordul, hogy a szolgálókat a központi világegyetem határain túl teljesítendő küldetésekre rendelik ki; de ők örömmel és nem szomorúan mennek. A felsőbb kötelezettséggel járó, megelégedést nyújtó öröm a szellemi lények mindent háttérbe szorító érzelme. A hűségesen teljesített isteni kötelesség tudata mellett nincs helye a szomorúságnak. Amikor az ember felemelkedő lelke ott áll a Legfőbb Bíró előtt, az örökkévalósági jelentőségű döntést nem az anyagi sikerek vagy a mennyiségi eredmények szabják meg; az ítélet a felsőbb bíróságtól elhangzott döntést visszhangozza: „Jól van, jó és hűséges szolgáló; hűséges voltál néhány lényeges dologban; most a világegyetemi valóságok urává leszel.” 25:1.6 (274.3) The Havona Servitals and the Graduate Guides manifest a transcendent devotion to their work and a touching affection for one another, an affection which, while spiritual, you could only understand by comparison with the phenomenon of human love. There is divine pathos in the separation of the servitals from the guides, as so often occurs when the servitals are dispatched on missions beyond the limits of the central universe; but they go with joy and not with sorrow. The satisfying joy of high duty is the eclipsing emotion of spiritual beings. Sorrow cannot exist in the face of the consciousness of divine duty faithfully performed. And when man’s ascending soul stands before the Supreme Judge, the decision of eternal import will not be determined by material successes or quantitative achievements; the verdict reverberating through the high courts declares: “Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few essentials; you shall be made ruler over universe realities.”
25:1.7 (274.4) A felsőbb-világegyetemi szolgálatban a Havona-szolgálókat mindig olyan területre jelölik ki, melyet az a Tökéletes Szellem irányít, akire az általános és a különös szellemi előjogokat tekintve a legjobban hasonlítanak. Csak a hét felsőbb-világegyetem központját körülvevő oktatási világokon szolgálnak, és a legutóbbi uverszai jelentés szerint csaknem 138 milliárd szolgáló segédkezett annak 490 segédszféráján. Végtelen különböző tevékenységet folytatnak azon oktatási világokon folyó munkákkal összefüggésben, mely világok az Orvonton felsőbb-világegyetem nagyegyetemeit foglalják magukba. Ők itt a ti társaitok; lejöttek a következő létpályátokról annak érdekében, hogy tanulmányozzanak titeket és megihlessenek benneteket az idő világegyetemeiből az örökkévalóság területeire való végleges átjutásotok valóságával és bizonyosságával. E kapcsolatfelvételben a szolgálók előzetes tapasztalatot szereznek az idő felemelkedő teremtményei számára nyújtott segédkezésben, mely oly hasznos a Végzős Kísérők társaiként vagy – átvitt szolgálóvá válva – Végzős Kísérőkként a későbbiekben végzendő munkájuk során a Havona-körökben. 25:1.7 (274.4) On superuniverse service the Havona Servitals are always assigned to that domain presided over by the Master Spirit whom they most resemble in general and special spirit prerogatives. They serve only on the educational worlds surrounding the capitals of the seven superuniverses, and the last report of Uversa indicates that almost 138 billion servitals were ministering on its 490 satellites. They engage in an endless variety of activities in connection with the work of these educational worlds comprising the superuniversities of the superuniverse of Orvonton. Here they are your companions; they have come down from your next career to study you and to inspire you with the reality and certainty of your eventual graduation from the universes of time to the realms of eternity. And in these contacts the servitals gain that preliminary experience of ministering to the ascending creatures of time which is so helpful in their subsequent work on the Havona circuits as associates of the Graduate Guides or—as translated servitals—as Graduate Guides themselves.
2. A Világegyetemi Békéltetők ^top 2. The Universal Conciliators ^top
25:2.1 (275.1) Minden egyes megteremtett Havona-szolgálóhoz hét Világegyetemi Békéltetőt hoznak létre, mégpedig egyet mindegyik felsőbb-világegyetemben. E teremtési folyamattal együtt jár a Paradicsomon végbemenő műveletekre való tükrözőválasz egy meghatározott felsőbb-világegyetemi eljárásának alkalmazása. 25:2.1 (275.1) For every Havona Servital created, seven Universal Conciliators are brought into being, one in each superuniverse. This creative enactment involves a definite superuniverse technique of reflective response to transactions taking place on Paradise.
25:2.2 (275.2) A hét felsőbb-világegyetem központi világain a Hét Tökéletes Szellem hétféleképpen tükröződik. Bonyolult dolog arra vállalkozni, hogy e Tükröző Szellemek természetét az anyagi elme számára bemutassuk. Ők igazi személyiségek; a felsőbb-világegyetemi csoport minden egyes tagja mégis tökéletesen tükrözi a Hét Tökéletes Szellem egyikét. Amikor csak a Tökéletes Szellemek az erőtér-irányítókkal társulnak abból a célból, hogy egy csoport Havona-szolgálót teremtsenek, akkor ezzel egyidejűleg mindig minden egyes felsőbb-világegyetemi csoportban az egyik Tükröző Szellemre való összpontosulás megy végbe és azonnal és teljes kifejlettségben ugyanannyi Világegyetemi Békéltető jelenik meg ezen óriási teremtésösszesség központi világain. Ha a szolgálók teremtésében a Hetedik Tökéletes Szellem a kezdeményező, akkor csakis a hetedik rendű Tükröző Szellemeknek lesznek békéltetői; és az ezer Orvonton-fajtájú szolgáló teremtésével egyidejűleg ezer hetedrendű békéltető jelenik meg az egyes felsőbb-világegyetemi központokon. E folyamatok révén jelenik meg a Tökéletes Szellemek hétszeres természetét tükröző, hét teremtett békéltetői rend, melyek az egyes felsőbb-világegyetemekben szolgálnak. 25:2.2 (275.2) On the headquarters worlds of the seven superuniverses there function the seven reflections of the Seven Master Spirits. It is difficult to undertake to portray the natures of these Reflective Spirits to material minds. They are true personalities; still each member of a superuniverse group is perfectly reflective of just one of the Seven Master Spirits. And every time the Master Spirits associate themselves with the power directors for the purpose of creating a group of Havona Servitals, there is a simultaneous focalization upon one of the Reflective Spirits in each of the superuniverse groups, and forthwith and full-fledgedly an equal number of Universal Conciliators appear on the headquarters worlds of the supercreations. If, in the creation of servitals, Master Spirit Number Seven should take the initiative, none but the Reflective Spirits of the seventh order would become pregnant with conciliators; and concurrently with the creation of one thousand Orvontonlike servitals, one thousand of the seventh-order conciliators would appear on each superuniverse capital. Out of these episodes, reflecting the sevenfold nature of the Master Spirits, arise the seven created orders of conciliators serving in each superuniverse.
25:2.3 (275.3) Az elő-paradicsomi rangú békéltetők nem felcserélhető rendben szolgálnak az egyes felsőbb-világegyetemekben, lévén, hogy az eredeti teremtésrészükben való tevékenységre rendeltettek. Minden felsőbb-világegyetemi testület, mely egyébként az egyes teremtett rendek hetedét foglalja magába, igen hosszú időt tölt az egyik Tökéletes Szellem kizárólagos befolyása alatt, mert, bár mind a hét tükröződik a felsőbb-világegyetemi központokon, kizárólag egy lehet meghatározó az egyes óriási teremtésösszességekben. 25:2.3 (275.3) Conciliators of pre-Paradise status do not serve interchangeably between superuniverses, being restricted to their native segments of creation. Every superuniverse corps, embracing one seventh of each created order, therefore spends a very long time under the influence of one of the Master Spirits to the exclusion of the others, for, while all seven are reflected on the superuniverse capitals, only one is dominant in each supercreation.
25:2.4 (275.4) Minden egyes óriási teremtésösszességet ténylegesen átjárja annak az egy Tökéletes Szellemnek a tükröződése, amely az adott teremtésrész végső rendeltetésének elérését irányítja. Így mindegyik felsőbb-világegyetem egyfajta hatalmas tükörré válik, mely a felügyeletét ellátó Tökéletes Szellem természetét és jellemét tükrözi, és mindez folytatódik annak minden helyi világegyetemében, mégpedig az Alkotó Anyaszellemek jelenléte és működése révén. Az ilyen környezetnek az evolúciós fejlődésre gyakorolt hatása olyan mélyreható, hogy a békéltetők a felsőbb-világegyetem utáni létpályájuk során együttesen negyvenkilenc tapasztalásbeli nézőpontot vagy látásmódot nyilvánítanak ki, melyek egyike sem teljes látószögű – ennélfogva nem teljes – de mind kölcsönösen kiegészíti egymást és együtt már-már elérik a Felsőség körét. 25:2.4 (275.4) Each of the seven supercreations is actually pervaded by that one of the Master Spirits who presides over its destinies. Each superuniverse thus becomes like a gigantic mirror reflecting the nature and character of the supervising Master Spirit, and all of this is further continued in every subsidiary local universe by the presence and function of the Creative Mother Spirits. The effect of such an environment upon evolutionary growth is so profound that in their postsuperuniverse careers the conciliators collectively manifest forty-nine experiential viewpoints, or insights, each angular—hence incomplete—but all mutually compensatory and together tending to encompass the circle of Supremacy.
25:2.5 (275.5) A Világegyetemi Békéltetők minden egyes felsőbb-világegyetemben furcsamód és eredendően négyes csoportokra tagolódnak, olyan társulásokra, melyekben azután tovább szolgálnak. Minden egyes csoportban három szellemszemélyiség mellett egy, a negyedik szolgáló-teremtményhez hasonló félanyagi lény található. E négyes alkotja a békéltető bizottságot, melynek felépítése a következő: 25:2.5 (275.5) In each superuniverse the Universal Conciliators find themselves strangely and innately segregated into groups of four, associations in which they continue to serve. In each group, three are spirit personalities, and one, like the fourth creatures of the servitals, is a semimaterial being. This quartet constitutes a conciliating commission and is made up as follows:
25:2.6 (275.6) 1. A döntőbíró. Mint a csoport bírói vezetésére a legalkalmasabb és a legfelkészültebb, a másik három által egyhangúlag megválasztott személyiség. 25:2.6 (275.6) 1. The Judge-Arbiter. The one unanimously designated by the other three as the most competent and best qualified to act as judicial head of the group.
25:2.7 (275.7) 2. A szellem-védő. A döntőbíró által kinevezett személy, akinek feladata a bizonyítékok beterjesztése és mindazon személyiségek jogainak védelme, akik a békéltető bizottság megítélésére bízott ügyekben érintettek. 25:2.7 (275.7) 2. The Spirit-Advocate. The one appointed by the judge-arbiter to present evidence and to safeguard the rights of all personalities involved in any matter assigned to the adjudication of the conciliating commission.
25:2.8 (276.1) 3. Az isteni döntésvégrehajtó. Ő az a békéltető, akinek az a feladata, hogy eredendő képességei révén kapcsolatot teremtsen a teremtésrészek anyagi teremtményeivel és végrehajtsa a bizottság döntéseit. Az isteni döntésvégrehajtókat, lévén negyedik teremtmények – anyagi látszatú lények – csaknem, de azért mégsem egészen láthatják a rövidlátó halandó fajok is. 25:2.8 (276.1) 3. The Divine Executioner. The conciliator qualified by inherent nature to make contact with the material beings of the realms and to execute the decisions of the commission. Divine executioners, being fourth creatures—quasi-material beings—are almost, but not quite, visible to the short-range vision of the mortal races.
25:2.9 (276.2) 4. Az adatrögzítők. A bizottság negyedik tagja mindezekből feltétel nélkül következően az adatrögzítői feladatot kapja, ő a bírósági jegyzőkönyvvezető. Ő gondoskodik arról, hogy minden feljegyzés megfelelően elkészüljön a felsőbb-világegyetemi levéltárak és a helyi világegyetemi irattárak számára. Ha a bizottság valamely evolúciós világon szolgál, akkor a döntésvégrehajtó közreműködésével egy harmadik jelentés is készül az adott csillagrendszeri kormányzat fizikai adattárai számára. 25:2.9 (276.2) 4. The Recorder. The remaining member of the commission automatically becomes the recorder, the clerk of the tribunal. He makes certain that all records are properly prepared for the archives of the superuniverse and for the records of the local universe. If the commission is serving on an evolutionary world, a third report, with the assistance of the executioner, is prepared for the physical records of the system government of jurisdiction.
25:2.10 (276.3) Előfordul, hogy a bizottság három taggal ülésezik, amikor is a védő az eljárás során távol van és csak a meghallgatás zárásakor vesz részt az ítélet megfogalmazásában. Ilyen esetben e bizottságokat néha hármasbíróságoknak nevezik. 25:2.10 (276.3) When in session a commission functions as a group of three since the advocate is detached during adjudication and participates in the formulation of the verdict only at the conclusion of the hearing. Hence these commissions are sometimes called referee trios.
25:2.11 (276.4) A békéltetők igen értékesek a világegyetemek mindenségének zökkenésmentes működtetésében. A térben való utazásuk során háromszoros szeráfi sebességgel haladva a világok utazó bíróságaiként, a kisebb fennakadások gyors rendezésére szakosodott bizottságokként szolgálnak. Ha nem lennének ezek a mozgékony és felettébb pártatlan bizottságok, akkor a szférák bíróságait reménytelenül leterhelnék a teremtésrészek kisebb félreértéseinek kivizsgálásával kapcsolatos ügyek. 25:2.11 (276.4) The conciliators are of great value in keeping the universe of universes running smoothly. Traversing space at the seraphic rate of triple velocity, they serve as the traveling courts of the worlds, commissions devoted to the quick adjudication of minor difficulties. Were it not for these mobile and eminently fair commissions, the tribunals of the spheres would be hopelessly overspread with the minor misunderstandings of the realms.
25:2.12 (276.5) A hármasbíróságok nem ítélnek örökkévalósági jelentőségű ügyekben; az idő teremtményének lelkét, örökkévaló jövőjét az ő tevékenységeik sohasem veszélyeztetik. A békéltetők nem foglalkoznak az idő teremtményeinek pillanatnyi létezésén és mindenségrendi jólétén túlmutató kérdésekkel. De amint egy bizottság valamely kérdést megítélt, akkor a döntésük végleges és mindig egyhangú; a döntőbíró döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. 25:2.12 (276.5) These referee trios do not pass upon matters of eternal import; the soul, the eternal prospects of a creature of time, is never placed in jeopardy by their acts. Conciliators do not deal with questions extending beyond the temporal existence and the cosmic welfare of the creatures of time. But when a commission has once accepted jurisdiction of a problem, its rulings are final and always unanimous; there is no appeal from the decision of the judge-arbiter.
3. A Békéltetők kiterjedt szolgálata ^top 3. The Far-Reaching Service of Conciliators ^top
25:3.1 (276.6) A békéltetők csoportos székhelyet tartanak fenn a felsőbb-világegyetemük központján, ahol az elsődleges tartalékosaik is tartózkodnak. A másodlagos tartalékosaik a helyi világegyetemi központokon állomásoznak. A fiatalabb és kevésbé tapasztalt biztosok az alacsonyabb rendű világokon kezdik a szolgálatot, olyan világokon, mint az Urantia, és a komolyabb fennakadások rendezésében azt követően vesznek részt, hogy bővebb tapasztalatokat szereztek. 25:3.1 (276.6) Conciliators maintain group headquarters on the capital of their superuniverse, where their primary reserve corps is held. Their secondary reserves are stationed on the capitals of the local universes. The younger and less experienced commissioners begin their service on the lower worlds, worlds like Urantia, and are advanced to the adjudication of greater problems after they have acquired riper experience.
25:3.2 (276.7) A békéltetők rendje teljesen megbízható; eddig még egy sem tévedt meg. Bár a bölcsességük és az ítélőképességük nem tévedhetetlen, mégis megkérdőjelezhetetlen a megbízhatóságuk és szilárd a hűségük. A felsőbb-világegyetem központjáról származnak és végül oda is térnek vissza miután végigjárták a következő világegyetemi szolgálati szinteket: 25:3.2 (276.7) The order of conciliators is wholly dependable; not one has ever gone astray. Though not infallible in wisdom and judgment, they are of unquestioned reliability and unerring in faithfulness. They take origin on the headquarters of a superuniverse and eventually return thereto, advancing through the following levels of universe service:
25:3.3 (276.8) 1. A világok békéltetői. Amikor az egyes világok felügyelő személyiségeit komolyan zavarba ejti vagy ténylegesen tanácstalanná teszi az adott körülmények között alkalmazandó megfelelő eljárás keresése, és ha az adott ügy tárgya nem olyan fontos, hogy maga az ügy az adott teremtésrészen felállított állandó ítélőszék elé kerüljön, akkor két személyiség, vagyis egy-egy ellenérdekelt fél kérelmének kézhezvételét követően a békéltető bizottság haladéktalanul megkezdi a működését. 25:3.3 (276.8) 1. Conciliators to the Worlds. Whenever the supervising personalities of the individual worlds become greatly perplexed or actually deadlocked concerning the proper procedure under existing circumstances, and if the matter is not of sufficient importance to be brought before the regularly constituted tribunals of the realm, then, upon the receipt of a petition of two personalities, one from each contention, a conciliating commission will begin to function forthwith.
25:3.4 (277.1) Teljes a fennhatóságuk az adott tárgyban attól fogva, hogy ezen igazgatási és jogi kérdéseket a békéltetők vizsgálatára és elbírálására bízták. De mindaddig nem hoznak döntést, amíg minden tanút meg nem hallgattak, és nincs hatásköri korlátjuk arra vonatkozóan, hogy honnan idézzenek be tanúkat. Bár a döntéseik ellen fellebbezésnek nincs helye, a dolgok néha mégis úgy alakulnak, hogy a bizottság egy adott ponton lezárja az iratokat, közli az álláspontját és az egész kérdés vizsgálatát átteszi a teremtésrész felsőbb bíróságaihoz. 25:3.4 (277.1) When these administrative and jurisdictional difficulties have been placed in the hands of the conciliators for study and adjudication, they are supreme in authority. But they will not formulate a decision until all the evidence has been heard, and there is absolutely no limit to their authority to call witnesses from anywhere and everywhere. And while their decisions may not be appealed, sometimes matters so develop that the commission closes its records at a given point, concludes its opinions, and transfers the whole question to the higher tribunals of the realm.
25:3.5 (277.2) A biztosok döntéseit a bolygói feljegyzések rögzítik, és ha szükséges, az isteni döntésvégrehajtó érvényt is szerez a döntésnek. A hatalma igen nagy, és az adott lakott világon igen széles körben tevékenykedhet. Az isteni döntésvégrehajtók tökéletes szakértelemmel járnak el abban, amit annak érdekében kell megtenniük, ami elrendeltetett. A munkájukat néha a teremtésrész látható jóléte érdekében végzik, néha viszont nehéz megmagyarázni az idő és tér világain véghez vitt tetteiket. Bár a határozatok végrehajtása során nem dacolnak sem a természeti törvényekkel, sem a teremtésrész rendeltetéséből adódó dolgokkal, mégis gyakran a csillagrendszeri igazgatás felsőbb törvényeinek megfelelően végzik a dolgukat és kényszerítik ki a békéltetők rendelkezéseit. 25:3.5 (277.2) The commissioners’ decisions are placed on the planetary records and, if necessary, are put into effect by the divine executioner. His power is very great, and the range of his activities on an inhabited world is very wide. Divine executioners are masterful manipulators of that which is in the interests of that which ought to be. Their work is sometimes carried out for the apparent welfare of the realm, and sometimes their acts on the worlds of time and space are difficult of explanation. Though executing decrees in defiance of neither natural law nor the ordained usages of the realm, they do ofttimes effect their strange doings and enforce the mandates of the conciliators in accordance with the higher laws of the system administration.
25:3.6 (277.3) 2. A csillagrendszeri központok békéltetői. Az evolúciós világokon teljesített szolgálatból e négytagú bizottságok a csillagrendszeri központokon teljesítendő feladatra neveztetnek ki. Itt sok dolguk van, és az emberek, angyalok és egyéb szellemlények megértő barátainak bizonyulnak. A hármasbíróságok nem annyira a személyes nézeteltérések, mint inkább a csoportok közötti érdekellentétek és azon ügyek kivizsgálásával foglalkoznak, melyek a különböző teremtményrendek közötti nézeteltérésekből adódnak; és a csillagrendszeri központokon élnek szellemi és anyagi lények, és még keverék fajták is, mint az Anyagi Fiak. 25:3.6 (277.3) 2. Conciliators to the System Headquarters. From service on the evolutionary worlds these commissions of four are advanced to duty on a system headquarters. Here they have much work to do, and they prove to be the understanding friends of men, angels, and other spirit beings. The referee trios are not so much concerned with personal differences as with group contentions and with misunderstandings arising between different orders of creatures; and on a system headquarters there live both spiritual and material beings, as well as the combined types, such as the Material Sons.
25:3.7 (277.4) Attól a pillanattól kezdve, hogy a Teremtők a választás képességével rendelkező fejlődő egyedeket hoznak létre, onnantól kezdve óhatatlanul eltérés jelenik meg az isteni tökéletességű, zökkenőmentes működéstől; bizonyosan kialakulnak félreértések, és gondoskodni kell e valódi nézőponteltérések pártatlan rendezéséről. Mindannyiunknak emlékeznünk kell arra, hogy a határtalanul bölcs és mindenható Teremtők a helyi világegyetemeket olyan tökéletessé tehették volna, mint a Havona. A központi világegyetemben nincs szükség a békéltető bizottságok működésére. De a Teremtők a végtelen bölcsességükben nem ezt az utat választották. Bár eltérésekben és nehézségekben bővelkedő világegyetemeket alkottak, ezzel együtt gondoskodtak a mindeme különbségek feloldását és e nyilvánvaló zavar összebékítését biztosító működési rendekről és eszközökről is. 25:3.7 (277.4) The moment the Creators bring into existence evolving individuals with the power of choice, that moment a departure is made from the smooth working of divine perfection; misunderstandings are certain to arise, and provision for the fair adjustment of these honest differences of viewpoint must be made. We should all remember that the all-wise and all-powerful Creators could have made the local universes just as perfect as Havona. No conciliating commissions need function in the central universe. But the Creators did not choose in their all-wisdom to do this. And while they have produced universes which abound in differences and teem with difficulties, they have likewise provided the mechanisms and the means for composing all these differences and for harmonizing all this seeming confusion.
25:3.8 (277.5) 3. A csillagvilági békéltetők. A békéltetők a csillagrendszeri szolgálat után a csillagvilágok nehézségeinek rendezésére kapnak lehetőséget, mely feladat lényegét a csillagvilágot alkotó száz csillagrendszerhez tartozó lakott világok között felmerülő kisebb jelentőségű vitás ügyek rendezése jelenti. A csillagvilági központokon felmerülő ügyek nem mindegyikének kivizsgálása az ő feladatuk, azonban szorgalmasan járják a csillagrendszereket bizonyítékokat gyűjtve és előzetes állásfoglalásokat készítve. Ha a nézeteltérés valódi, ha a nehézségek tisztán véleménykülönbségből és a nézőpontok valódi különbözőségéből adódnak, akkor függetlenül az érintett személyek kis számától vagy a félreértés nyilvánvalóan egyszerűen rendezhető voltától a békéltető bizottságnak az ügy érdemét érintően véleményt kell nyilvánítania. 25:3.8 (277.5) 3. The Constellation Conciliators. From service in the systems the conciliators are promoted to the adjudication of the problems of a constellation, taking up the minor difficulties arising between its one hundred systems of inhabited worlds. Not many problems developing on the constellation headquarters fall under their jurisdiction, but they are kept busy going from system to system gathering evidence and preparing preliminary statements. If the contention is honest, if the difficulties arise out of sincere differences of opinion and honest diversity of viewpoints, no matter how few persons may be involved, no matter how apparently trivial the misunderstanding, a conciliating commission can always be had to pass upon the merits of the controversy.
25:3.9 (277.6) 4. A helyi világegyetemek békéltetői. A világegyetem e nagyobb horderejű munkájában a biztosok nagy segítséget jelentenek mind a melkizedekek, mind az Ítélkező Fiak számára, továbbá a száz csillagvilág ügyeinek összehangolásával és igazgatásával foglalkozó, csillagvilági vezetők és a seregnyi egyéb személyiség számára is. A helyi világegyetem központi szféráin lakozó különféle rendű szeráfoknak és más honosoknak ugyancsak hasznára van a hármasbíróságok segítsége és döntése. 25:3.9 (277.6) 4. Conciliators to the Local Universes. In this larger work of a universe the commissioners are of great assistance to both the Melchizedeks and the Magisterial Sons and to the constellation rulers and the hosts of personalities concerned with the co-ordination and administration of the one hundred constellations. The different orders of seraphim and other residents of the headquarters spheres of a local universe also avail themselves of the help and decisions of the referee trios.
25:3.10 (278.1) Csaknem lehetetlen ismertetni egy csillagrendszer, egy csillagvilág vagy egy világegyetem valóságos ügyeiben megnyilvánulni képes fennakadások jellegét. Gondok mindig adódnak, de ezek egyáltalán nem hasonlítanak az evolúciós világokon előforduló, az anyagi léttel járó jelentéktelen perekhez és gondokhoz. 25:3.10 (278.1) It is almost impossible to explain the nature of those differences which may arise in the detailed affairs of a system, a constellation, or a universe. Difficulties do develop, but they are very unlike the petty trials and travails of material existence as it is lived on the evolutionary worlds.
25:3.11 (278.2) 5. A felsőbb-világegyetemi kisövezetek békéltetői. A helyi világegyetemi nehézségek kezelésével való foglalatosságból a biztosok továbblépnek a felsőbb-világegyetemük kisövezeteinek szintjén felmerült kérdéseknek a tanulmányozására. Minél jobban eltávolodnak felfelé az egyes bolygóktól, annál kevesebb anyagi feladatot kap az isteni döntésvégrehajtó; fokozatosan az irgalom-igazságosság új szerepkörébe lép, s ezzel egyidejűleg – anyagi látszatú lévén – együtt érző kapcsolatot tart fenn az egész bizottság és a vizsgálat anyagi szempontjai között. 25:3.11 (278.2) 5. Conciliators to the Superuniverse Minor Sectors. From the problems of local universes the commissioners are advanced to the study of questions arising in the minor sectors of their superuniverse. The farther they ascend inward from the individual planets, the fewer are the material duties of the divine executioner; gradually he assumes a new role of mercy-justice interpreter, at the same time—being quasi-material—keeping the commission as a whole in sympathetic touch with the material aspects of its investigations.
25:3.12 (278.3) 6. A felsőbb-világegyetemi nagyövezetek békéltetői. A biztosok munkájának jellege további változásokon megy át az előrehaladásuk során. Egyre kevesebb a kivizsgálandó félreértés és egyre több a feltárandó és megmagyarázandó rejtélyes jelenség. Szakaszról szakaszra a különbségek elbírálóinak szerepéből átlépnek a rejtélyek megmagyarázóinak szerepkörébe – bírákból magyarázó tanítókká fejlődnek. Eddig bírálói voltak azoknak, akik tudatlanságból engedtek a tévedések és a félreértések kialakulásának; de most már oktatóivá lesznek azoknak, akik kellően értelmesek és türelmesek ahhoz, hogy az elmék összecsapásait és a véleményháborúkat elkerüljék. Minél magasabban képzett egy teremtmény, annál inkább tiszteletben tartja mások tudását, tapasztalatait és véleményét. 25:3.12 (278.3) 6. Conciliators to the Superuniverse Major Sectors. The character of the work of the commissioners continues to change as they advance. There is less and less of misunderstanding to adjudicate and more and more of mysterious phenomena to explain and interpret. From stage to stage they are evolving from arbiters of differences to explainers of mysteries—judges evolving into interpretative teachers. Arbiters of those who through ignorance permit difficulties and misunderstandings to arise, they once were; but they are now becoming instructors of those who are sufficiently intelligent and tolerant to avoid clashes of mind and wars of opinions. The higher a creature’s education, the more respect he has for the knowledge, experience, and opinions of others.
25:3.13 (278.4) 7. A felsőbb-világegyetemek békéltetői. Itt a békéltetők már egymás mellérendeltjei – négy egymást kölcsönösen megértő és tökéletesen működő döntőbíró-tanár. Az isteni döntésvégrehajtó már nem rendelkezik büntető hatalommal és ő lesz a szellemi hármas fizikai hangja. Ekkorra a tanácsosok és tanítók már kiválóan megismerték a felsőbb-világegyetemi ügyek vitelében felmerülő tényleges nehézségek és gondok többségét. Így nagyszerű tanácsadóivá és bölcs tanáraivá váltak ama felemelkedő zarándokoknak, akik a felsőbb-világegyetemek központi világait körülvevő oktatási szférákon tartózkodnak. 25:3.13 (278.4) 7. Conciliators to the Superuniverse. Here the conciliators become co-ordinate—four mutually understood and perfectly functioning arbiter-teachers. The divine executioner is divested of retributive power and becomes the physical voice of the spirit trio. By this time these counselors and teachers have become expertly familiar with most of the actual problems and difficulties encountered in the conduct of superuniverse affairs. Thus they become wonderful advisers and wise teachers of the ascending pilgrims who are in residence on the educational spheres surrounding the headquarters worlds of the superuniverses.
25:3.14 (278.5) Minden békéltető a Nappalok Elődeinek általános felügyelete és a Kép Segítők közvetlen irányítása alatt szolgál a Paradicsom eléréséig. A Paradicsomon való ottlétük alatt annak a Tökéletes Szellemnek jelentenek, aki a származási helyük szerinti felsőbb-világegyetemet vezeti. 25:3.14 (278.5) All conciliators serve under the general supervision of the Ancients of Days and under the immediate direction of the Image Aids until such time as they are advanced to Paradise. During the Paradise sojourn they report to the Master Spirit who presides over the superuniverse of their origin.
25:3.15 (278.6) A felsőbb-világegyetemi nyilvántartásokban nem szerepelnek a felsőbb-világegyetemet elhagyott békéltetők, és az ilyen bizottságok nagy világegyetem szerte működnek. A legutóbbi uverszai nyilvántartás szerint az Orvontonban működő bizottságok száma csaknem tizennyolcbillió – ez több mint hetvenbillió egyedet jelent. De ez csak törtrésze az Orvontonban teremtetett összes békéltetőnek; e szám együttesen nagyságrendileg nagyobb, és megegyezik a Havona-szolgálók összes számával, beleértve még a Végzős Kísérőkké átalakulók számát is. 25:3.15 (278.6) The superuniverse registries do not enumerate those conciliators who have passed beyond their jurisdiction, and such commissions are widely scattered through the grand universe. The last report of registry on Uversa gives the number operating in Orvonton as almost eighteen trillion commissions—over seventy trillion individuals. But these are only a very small fraction of the multitude of conciliators that have been created in Orvonton; that number is of an altogether higher magnitude and is the equivalent of the total number of Havona Servitals, with allowances for the transmutation into Graduate Guides.
25:3.16 (278.7) A felsőbb-világegyetemi békéltetők a számuk növekedésével együtt időről időre átkerülnek a paradicsomi tökéletes tanácsba, ahonnan úgy kerülnek ki, mint a Végtelen Szellem által a világegyetemek mindensége számára létrehozott egyeztető testület, a lények olyan nagyszerű csoportja, melynek taglétszáma és hatékonysága folyamatosan nő. A tapasztaláson alapuló felemelkedés és a paradicsomi felkészítés révén egyedien képesek megragadni a Legfelsőbb Lény megjelenő valóságát, és különleges feladattal járják a világegyetemek mindenségét. 25:3.16 (278.7) From time to time, as the numbers of the superuniverse conciliators increase, they are translated to the council of perfection on Paradise, from which they subsequently emerge as the co-ordinating corps evolved by the Infinite Spirit for the universe of universes, a marvelous group of beings which is constantly increasing in numbers and efficiency. By experiential ascent and Paradise training they have acquired a unique grasp of the emerging reality of the Supreme Being, and they roam the universe of universes on special assignment.
25:3.17 (279.1) A békéltető bizottság tagjai sohasem válnak külön. A négyes csoport örökre úgy szolgál együtt, ahogyan eredetileg összeállt. Még a megdicsőült szolgálatukban is az összegyűjtött mindenségrendi tapasztalatok és a tökéletessé tett tapasztalati bölcsesség négyeseként működnek. Az idő és tér legfelsőbb igazságosságának megtestesüléseként váltak örök társakká. 25:3.17 (279.1) The members of a conciliating commission are never separated. A group of four forever serve together just as they were originally associated. Even in their glorified service they continue to function as quartets of accumulated cosmic experience and perfected experiential wisdom. They are eternally associated as the embodiment of the supreme justice of time and space.
4. Szakmai Tanácsadók ^top 4. Technical Advisers ^top
25:4.1 (279.2) A szellemvilág bírói és gyakorlati elméi eredetileg nem ilyennek teremtettek. Az első szupernáfok és omniáfok egymillió legfegyelmezettebb elméjét választotta a Végtelen Szellem e nagy és sokszínű csoport magjául. Ama távoli múltbeli időpont óta mindenkinek, aki Szakmai Tanácsadó akar lenni, tényleges tapasztalattal kell rendelkeznie a tökéletes törvényeknek az evolúciós teremtésrészek terveire való alkalmazásában. 25:4.1 (279.2) These legal and technical minds of the spirit world were not created as such. From the early supernaphim and omniaphim, one million of the most orderly minds were chosen by the Infinite Spirit as the nucleus of this vast and versatile group. And ever since that far-distant time, actual experience in the application of the laws of perfection to the plans of evolutionary creation has been required of all who aspire to become Technical Advisers.
25:4.2 (279.3) A Szakmai Tanácsadókat a következő személyiségrendek soraiból képezik ki: 25:4.2 (279.3) The Technical Advisers are recruited from the ranks of the following personality orders:
25:4.3 (279.4) 1. A szupernáfok. 25:4.3 (279.4) 1. The Supernaphim.
25:4.4 (279.5) 2. A szekonáfok. 25:4.4 (279.5) 2. The Seconaphim.
25:4.5 (279.6) 3. A terciáfok. 25:4.5 (279.6) 3. The Tertiaphim.
25:4.6 (279.7) 4. Az omniáfok. 25:4.6 (279.7) 4. The Omniaphim.
25:4.7 (279.8) 5. A szeráfok. 25:4.7 (279.8) 5. The Seraphim.
25:4.8 (279.9) 6. A felemelkedő halandók bizonyos fajtái. 25:4.8 (279.9) 6. Certain Types of Ascending Mortals.
25:4.9 (279.10) 7. A felemelkedő közteslények bizonyos fajtái. 25:4.9 (279.10) 7. Certain Types of Ascending Midwayers.
25:4.10 (279.11) Jelenleg, az átmeneti besorolásban lévő halandókat és közteslényeket nem számolva, az Uverszán bejegyzett és az Orvontonban működő Szakmai Tanácsadók száma valamelyest meghaladja a hatvanegybilliót. 25:4.10 (279.11) At the present time, not counting the mortals and midwayers who are all of transient attachment, the number of Technical Advisers registered on Uversa and operating in Orvonton is slightly in excess of sixty-one trillion.
25:4.11 (279.12) A Szakmai Tanácsadók gyakran működnek egyedi minőségben, de hetes csoportokban osztják be őket szolgálatra és a rendeltetési helyükön is ilyen csoportokban tartanak fenn közös állomáshelyet. Minden egyes csoportban legalább ötnek állandó besorolással kell rendelkeznie, míg kettő lehet átmeneti társ. A felemelkedő halandók és a felemelkedő köztes teremtmények e tanácsadó bizottságok mellett akkor szolgálnak, amikor a paradicsomi felemelkedést teljesítik, de nem végzik el a Szakmai Tanácsadók számára előírt rendszeres továbbképző tanfolyamokat, és nem is válnak a rend állandó tagjaivá. 25:4.11 (279.12) Technical Advisers frequently function as individuals but are organized for service and maintain common headquarters on the spheres of assignment in groups of seven. In each group at least five must be of permanent status, while two may be of temporary association. Ascending mortals and ascending midway creatures serve on these advisory commissions while pursuing the Paradise ascent, but they do not enter the regular courses of training for Technical Advisers, nor do they ever become permanent members of the order.
25:4.12 (279.13) A tanácsadók mellett átmenetileg szolgáló halandókat és közteslényeket azért választották erre a munkára, mert szakértői az egyetemes törvény és a legfelsőbb igazságosság fogalmának. A paradicsomi célod felé tartó utazásod során folyamatosan gyűjtöd a többlettudást és javulnak a képességeid, folyamatosan lehetőséget kapsz arra, hogy az általad összegyűjtött bölcsességet és tapasztalatot a többieknek átadd; a Havonába vezető utadon végig a tanítvány-tanító szerepét játszod. A felemelkedési létpályádon újonnan megszerzett tudásodat a nem sokkal alattad állók számára átadva haladsz át e hatalmas, tapasztalásra épülő egyetem egyre magasabb szintjein. A világegyetemi rendszerben mindaddig nem ismernek el téged tudást és igazságot sajátjaként birtoklóként, amíg bizonyságot nem teszel eme tudás és igazság másokkal való megosztására meglévő képességedről és az erre való hajlandóságodról. 25:4.12 (279.13) Those mortals and midwayers who serve transiently with the advisers are chosen for such work because of their expertness in the concept of universal law and supreme justice. As you journey toward your Paradise goal, constantly acquiring added knowledge and enhanced skill, you are continuously afforded the opportunity to give out to others the wisdom and experience you have already accumulated; all the way in to Havona you enact the role of a pupil-teacher. You will work your way through the ascending levels of this vast experiential university by imparting to those just below you the new-found knowledge of your advancing career. In the universal regime you are not reckoned as having possessed yourself of knowledge and truth until you have demonstrated your ability and your willingness to impart this knowledge and truth to others.
25:4.13 (280.1) Hosszú felkészítést és sok tényleges tapasztalást követően a kerubi rang feletti segédkező szellemek bármelyikének megengedik, hogy Szakmai Tanácsadóként állandó kinevezést kapjon. Minden pályázó önként lép e szolgálati rendbe; de ha egyszer már vállalták e felelősséget, akkor többé már nem mondhatnak le róla. E tanácsadókat kizárólag a Nappalok Elődei rendelhetik más feladatra. 25:4.13 (280.1) After long training and actual experience, any of the ministering spirits above the status of cherubim are permitted to receive permanent appointment as Technical Advisers. All candidates voluntarily enter this order of service; but having once assumed such responsibilities, they may not relinquish them. Only the Ancients of Days can transfer these advisers to other activities.
25:4.14 (280.2) A Szakmai Tanácsadók felkészítése, mely a helyi világegyetemekben található Melkizedek-karokon kezdődött, a Nappalok Elődeinek bíróságain folytatódik. E felsőbb-világegyetemi továbbképzésről a Havona-körök kísérleti világain lévő, „a hét kör tanhelyeire” mennek. A kísérleti világokról veszik fel őket „a törvényi etikának és a Felsőség készségének karára”, a tökéletessé váló Szakmai Tanácsadók paradicsomi felkészítő tanodájába. 25:4.14 (280.2) The training of Technical Advisers, begun in the Melchizedek colleges of the local universes, continues to the courts of the Ancients of Days. From this superuniverse training they proceed to the “schools of the seven circles” located on the pilot worlds of the Havona circuits. And from the pilot worlds they are received into the “college of the ethics of law and the technique of Supremacy,” the Paradise training school for the perfecting of Technical Advisers.
25:4.15 (280.3) E tanácsadók többek, mint jogi szakértők; ők az alkalmazott törvény hallgatói és tanárai, azon világegyetemi törvényeké, melyek mindazok életére és végső rendeltetésének betöltésére alkalmaztatnak, akik a kiterjedt teremtésösszesség óriási területein lakoznak. Az idő múlásával az idő és tér élő törvénytáraivá válnak, végtelen sok nehézséget és szükségtelen késlekedést előznek meg azzal, hogy az idő személyiségeit az örökkévalósági urak számára legelfogadhatóbb eljárási formákra és módokra oktatják. Képesek a tér munkásainak olyan tanácsokat adni, hogy a paradicsomi követelményekkel miként működjenek összhangban; a Teremtők eljárásait illetően ők minden teremtménynek a tanítói. 25:4.15 (280.3) These advisers are more than legal experts; they are students and teachers of applied law, the laws of the universe applied to the lives and destinies of all who inhabit the vast domains of the far-flung creation. As time passes, they become the living law libraries of time and space, preventing endless trouble and needless delays by instructing the personalities of time regarding the forms and modes of procedure most acceptable to the rulers of eternity. They are able so to counsel the workers of space as to enable them to function in harmony with the requirements of Paradise; they are the teachers of all creatures concerning the technique of the Creators.
25:4.16 (280.4) Az alkalmazott törvénynek ilyen élő könyvtárát nem lehet megteremteni; az ilyen lényeknek tényleges tapasztalás révén kell kifejlődniük. A végtelen Istenségek öröktől létezők, ennélfogva ellentételezést kaptak a tapasztalás hiányáért; mindent tudnak még azelőtt, hogy mindent megtapasztalnának, viszont ezt a nem tapasztalás útján szerzett tudást nem osztják meg a nekik alárendelt teremtményekkel. 25:4.16 (280.4) Such a living library of applied law could not be created; such beings must be evolved by actual experience. The infinite Deities are existential, hence are compensated for lack of experience; they know all even before they experience all, but they do not impart this nonexperiential knowledge to their subordinate creatures.
25:4.17 (280.5) A Szakmai Tanácsadók annak szentelik a munkájukat, hogy megelőzzék a késést, megkönnyítsék a haladást és tanácsot adjanak az előmenetelben. Mindig van egy legjobb és helyes útja a dolgok megtételének; mindig megvan a tökéletes eljárás, egy isteni módszer, és e tanácsadók tudják, hogy miként irányítsanak mindünket e jobb út megtalálása felé. 25:4.17 (280.5) Technical Advisers are dedicated to the work of preventing delay, facilitating progress, and counseling achievement. There is always a best and right way to do things; there is always the technique of perfection, a divine method, and these advisers know how to direct us all in the finding of this better way.
25:4.18 (280.6) E szerfelett bölcs és gyakorlatias lények mindig szorosan kötődnek a Világegyetemi Ítélők szolgálatához és munkájához. A melkizedekeket egy szakértő testület támogatja. A csillagrendszerek, csillagvilágok, világegyetemek és felsőbb-világegyetemek vezetői mind bővelkednek a szellemi világ gyakorlati vagy jogi szakelméiben. Egy külön csoport törvényi tanácsadóként működik az élethordozók mellett, tanácsokkal segítik e Fiakat abban, hogy szabály szerint mikor térhetnek el az élet elterjesztésére kidolgozott rendtől és egyéb utasításokkal látják el őket az előjogaikkal és a működési körükkel kapcsolatosan. A szellemvilágban folyó minden ügylet helyes alkalmazását és eljárását illetően a lények minden osztályának tanácsadói ők. De a teremtésrészek anyagi teremtményeivel nem közvetlenül és személyesen foglalkoznak. 25:4.18 (280.6) These exceedingly wise and practical beings are always closely associated with the service and work of the Universal Censors. The Melchizedeks are provided with an able corps. The rulers of the systems, constellations, universes, and superuniverse sectors are all bountifully supplied with these technical or legal reference minds of the spiritual world. A special group act as law counselors to the Life Carriers, advising these Sons concerning the extent of permissible departure from the established order of life propagation and otherwise instructing them respecting their prerogatives and latitudes of function. They are the advisers of all classes of beings regarding the proper usages and techniques of all spirit-world transactions. But they do not directly and personally deal with the material creatures of the realms.
25:4.19 (280.7) A Szakmai Tanácsadók amellett, hogy jogalkalmazási tanácsokat adnak, a teremtett lényeket – legyenek azok fizikaiak, elmelényegűek vagy szellemiek – érintő minden törvény hatékony értelmezését is végzik. Segítségüket igénybe vehetik a Világegyetemi Békéltetők és mindenki más is, aki meg akarja ismerni a törvény igazságát; más szóval, aki meg akarja tudni, hogy az Istenség Felsőségére miként támaszkodhat valamely adott helyzet kezelése során, amikor is a szokásos fizikai, elme- és szellemi rend mint tényezők játszanak közre. Még a Végleges eljárásának értelmezésére is kísérletet tesznek. 25:4.19 (280.7) Besides counseling regarding legal usages, Technical Advisers are equally devoted to the efficient interpretation of all laws concerning creature beings—physical, mindal, and spiritual. They are available to the Universal Conciliators and to all others who desire to know the truth of law; in other words, to know how the Supremacy of Deity may be depended upon to react in a given situation having factors of an established physical, mindal, and spiritual order. They even essay to elucidate the technique of the Ultimate.
25:4.20 (281.1) A Szakmai Tanácsadók kiválasztott és ellenőrzött lények; nekem nincs tudomásom arról, hogy közülük egy is megtévedt volna. Az Uverszán nincs adatunk arról, hogy bármelyiküket valaha is azzal vádolták volna, hogy semmibe vette az isteni törvényeket, melyeket oly hatékonyan tolmácsolnak és oly ékesen adnak elő. Szolgálati területüknek nincsenek ismert határai, a fejlődésüket sem tudta még felmérni senki. Még a Paradicsom kapuiban is folytatják tanácsadói tevékenységüket; a törvény és a tapasztalat teljes világegyetemi tárához hozzáférnek. 25:4.20 (281.1) Technical Advisers are selected and tested beings; I have never known one of them to go astray. We have no records on Uversa of their ever having been adjudged in contempt of the divine laws they so effectively interpret and so eloquently expound. There is no known limit to the domain of their service, neither has any been placed upon their progress. They continue as advisers even to the portals of Paradise; the whole universe of law and experience is open to them.
5. A Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők ^top 5. The Custodians of Records on Paradise ^top
25:5.1 (281.2) A havonabeli harmadrendű szupernáfok közül, mégpedig a rangidős vezető-adatrögzítők közül választják ki a Feljegyzés-felügyelőket, mint a Fény Szigete hivatalos irattárainak őreit, s itt azon gyűjteményekről van szó, melyek élesen elkülönülnek a tudás őrzőinek elméiben lévő élő adatoktól, melyeket egyébként néha a „Paradicsom élő könyvtárainak” neveznek. 25:5.1 (281.2) From among the tertiary supernaphim in Havona, certain of the senior chief recorders are chosen as Custodians of Records, as keepers of the formal archives of the Isle of Light, those archives which stand in contrast to the living records of registry in the minds of the custodians of knowledge, sometimes designated the “living library of Paradise.”
25:5.2 (281.3) A lakott bolygók adatrögzítő angyalai a forrásai minden egyedi feljegyzésnek. A világegyetemekben más adatrögzítők is foglalkoznak hivatalos és élő feljegyzések készítésével. Az Urantiától a Paradicsomig mindkétféle feljegyzés fellelhető: egy helyi világegyetemben több az írott feljegyzés és kevesebb az élő; a Paradicsomon több az élő és kevesebb az alakszerű; az Uverszán pedig egyenlő arányban készülnek. 25:5.2 (281.3) The recording angels of the inhabited planets are the source of all individual records. Throughout the universes other recorders function regarding both formal records and living records. From Urantia to Paradise, both recordings are encountered: in a local universe, more of the written records and less of the living; on Paradise, more of the living and less of the formal; on Uversa, both are equally available.
25:5.3 (281.4) A szervezett és lakott teremtésrészben végbemenő minden jelentős történésről feljegyzés készül. Míg a legfeljebb helyi jelentőségű eseményekről csak helyi feljegyzés készül, addig a jelentősebb eseményeket magasabb szinten rögzítik. A Nebadon bolygóiról, csillagrendszereiről és csillagvilágairól minden, aminek világegyetemi jelentősége van, feljegyzésként eljut a Szalvingtonra; és a világegyetemi központokról e történések adatai felsőbb szintre kerülnek, amennyiben övezeti és felsőbb-világegyetemi kormányzati ügyeket érintenek. A Paradicsomnak szintén megvan a megfelelő felsőbb-világegyetemi és havonabeli adat-összefoglalója; és a világegyetemek mindenségéről szóló történeti összefoglalót ezek a magas rangú harmadrendű szupernáfok gondozzák. 25:5.3 (281.4) Every occurrence of significance in the organized and inhabited creation is a matter of record. While events of no more than local importance find only a local recording, those of wider significance are dealt with accordingly. From the planets, systems, and constellations of Nebadon, everything of universe import is posted on Salvington; and from such universe capitals those episodes are advanced to higher recording which pertain to the affairs of the sector and supergovernments. Paradise also has a relevant summary of superuniverse and Havona data; and this historic and cumulative story of the universe of universes is in the custody of these exalted tertiary supernaphim.
25:5.4 (281.5) Bár e lények közül némelyeket abból a célból küldtek ki a felsőbb-világegyetemekbe, hogy ott a Vezető Adatrögzítőkként szolgáljanak s irányítsák a Mennyei Adatrögzítők tevékenységeit, eddig még egyiküket sem vették ki a rendjük rendes állományjegyzékéből. 25:5.4 (281.5) While certain of these beings have been dispatched to the superuniverses to serve as Chiefs of Records directing the activities of the Celestial Recorders, not one has ever been transferred from the permanent roll call of their order.
6. A Mennyei Adatrögzítők ^top 6. The Celestial Recorders ^top
25:6.1 (281.6) Ők azok az adatrögzítők, akik minden feljegyzésből kettőt készítenek, egy eredeti szellemi feljegyzést és annak egy félanyagi ellendarabját – melyet nevezhetnénk indigómásolatnak is. Ezt azért tehetik, mert rendelkeznek azzal a különleges képességgel, hogy egyszerre alakítsák a szellemi és az anyagi energiát. Mennyei Adatrögzítők, mint ilyenek, nem teremtetnek; ők a helyi világegyetemekből való felemelkedő szeráfok. A hét felsőbb-világegyetem központjain működő Vezető Adatrögzítők tanácsa fogadja és sorolja be őket, valamint jelöli ki a munkakörüket. Ugyanott találhatók a Mennyei Adatrögzítők felkészítésére szolgáló tanhelyek is. Az uverszai tanodát a Bölcsesség-tökéletesítők és az Isteni Tanácsosok vezetik. 25:6.1 (281.6) These are the recorders who execute all records in duplicate, making an original spirit recording and a semimaterial counterpart—what might be called a carbon copy. This they can do because of their peculiar ability simultaneously to manipulate both spiritual and material energy. Celestial Recorders are not created as such; they are ascendant seraphim from the local universes. They are received, classified, and assigned to their spheres of work by the councils of the Chiefs of Records on the headquarters of the seven superuniverses. There also are located the schools for training Celestial Recorders. The school on Uversa is conducted by the Perfectors of Wisdom and the Divine Counselors.
25:6.2 (281.7) A világegyetemi szolgálatban való előrehaladással az adatrögzítők továbbviszik a kettős adatrögzítői rendszerüket, s így az általuk készített feljegyzések mindig a rendelkezésére állnak a lények minden osztályának, az anyagi rendűektől kezdve a fény magas szellemeinek rendjeiig. A ti átmeneti tapasztalásotokban, amint erről az anyagi világról felemelkedtek, mindig képesek lesztek e feljegyzéseket megnézni, és egyéb módon is megismerkedhettek a besorolásotoknak megfelelő szféra történelmével és hagyományaival. 25:6.2 (281.7) As the recorders advance in universe service, they continue their system of dual recording, thus making their records always available to all classes of beings, from those of the material order to the high spirits of light. In your transition experience, as you ascend from this material world, you will always be able to consult the records of, and to be otherwise conversant with, the history and traditions of your status sphere.
25:6.3 (282.1) Az adatrögzítők ellenőrzött és kipróbált testület. Én még sohasem hallottam a Mennyei Adatrögzítők hitehagyásáról, és az általuk rögzített adatok között sem találtak soha hamisítottat. Kettős ellenőrzés alatt állnak, a feljegyzéseiket vizsgálják a magas rangú társaik az Uverszáról, valamint a Fenséges Hírvivők is, akik az eredeti szellemi feljegyzésekről készített félfizikai másolatok megfelelőségét hitelesítik. 25:6.3 (282.1) The recorders are a tested and tried corps. Never have I known of the defection of a Celestial Recorder, and never has there been discovered a falsification in their records. They are subjected to a dual inspection, their records being scrutinized by their exalted fellows from Uversa and by the Mighty Messengers, who certify to the correctness of the quasi-physical duplicates of the original spirit records.
25:6.4 (282.2) Míg az orvontoni világegyetemekben lévő alárendelt adatrögzítési szférákon szolgáló, előrelépő adatrögzítők száma a billiók billiószorosa, addig az uverszai besorolást elértek száma nem éri el a nyolcmilliót. E rangidős vagy végzős adatrögzítők a felsőbb-világegyetemi felügyelői és továbbítói az időből és térből származó, megőrzött adatoknak. Állandó székhelyük az Uversza adatrögzítői területeit körülvevő, kör alakú lakóhelyeken van. Sohasem hagyják mások őrizetében e feljegyzéseket; lehetnek távol némelyek, de sohasem nagy számban. 25:6.4 (282.2) While the advancing recorders stationed on the subordinate spheres of record in the Orvonton universes number trillions upon trillions, those of attained status on Uversa are not quite eight million in number. These senior or graduate recorders are the superuniverse custodians and forwarders of the sponsored records of time and space. Their permanent headquarters are in the circular abodes surrounding the area of records on Uversa. They never leave the custody of these records to others; as individuals they may be absent, but never in large numbers.
25:6.5 (282.3) Ama szupernáfokhoz hasonlóan, akik Feljegyzés-felügyelővé váltak, a Mennyei Adatrögzítők testülete is állandó megbízatású. Ha a szeráfpárt és a szupernáf-párt egyszer felvették e szolgálatba, akkor mindaddig Mennyei Adatrögzítők vagy Feljegyzés-felügyelők maradnak, amíg a Legfelsőbb Isten teljes megszemélyesülése új és átalakított igazgatási rendjének napja el nem jön. 25:6.5 (282.3) Like those supernaphim who have become Custodians of Records, the corps of Celestial Recorders is of permanent assignment. Once seraphim and supernaphim are mustered into these services, they will respectively remain Celestial Recorders and Custodians of Records until the day of the new and modified administration of the full personalization of God the Supreme.
25:6.6 (282.4) Az Uverszán e rangidős Mennyei Adatrögzítők képesek felmutatni bármely, az egész Orvontonban a Nappalok Elődei megérkezésének roppant távoli időpontja után történt mindenségrendi jelentőségű dologról készített feljegyzést, míg az örökkévaló Szigeten a Feljegyzés-felügyelők a Végtelen Szellem megszemélyesülésének kora óta a Paradicsomon végbement események igazolásához összegyűjtött adatokat őrzik. 25:6.6 (282.4) On Uversa these senior Celestial Recorders can show the records of everything of cosmic import in all Orvonton since the far-distant times of the arrival of the Ancients of Days, while on the eternal Isle the Custodians of Records guard the archives of that realm which testify to the transactions of Paradise since the times of the personification of the Infinite Spirit.
7. A Morontia Társak ^top 7. The Morontia Companions ^top
25:7.1 (282.5) A helyi világegyetemi Anyaszellem e gyermekei mindazoknak a barátai és társai, akik a felemelkedő morontia létet élik. Nem nélkülözhetetlenek a felemelkedő lény igazi teremtményi fejlődési munkájához, és semmilyen értelemben nem helyettesítik a szeráfi őrangyalok munkáját, akik gyakran kísérik a halandó társukat a paradicsomi úton. A Morontia Társak egyszerűen csak nyájas házigazdákként működnek azok számára, akik éppen nekikezdenek a hosszú, befelé tartó felemelkedésnek. Ügyesen segédkeznek a játékokban is, és e munkájukban szakszerű segítséget kapnak a visszatekintési igazgatóktól. 25:7.1 (282.5) These children of the local universe Mother Spirits are the friends and associates of all who live the ascending morontia life. They are not indispensable to an ascender’s real work of creature progression, neither do they in any sense displace the work of the seraphic guardians who often accompany their mortal associates on the Paradise journey. The Morontia Companions are simply gracious hosts to those who are just beginning the long inward ascent. They are also skillful play sponsors and are ably assisted in this work by the reversion directors.
25:7.2 (282.6) Bár a Nebadon morontia felkészítési világain igen komoly és egyre nehezebb feladatokat kell elvégeznetek, mégis rendszeres időközönként mindig lesz lehetőségetek a pihenésre és a visszatekintésre. Végig a Paradicsomra tartó utatokon mindig lesz idő a pihenésre és a szellemi játékra; és a fény és élet létpályáján is mindig lesz idő az istenimádatra és az új dolgokra. 25:7.2 (282.6) Though you will have earnest and progressively difficult tasks to perform on the morontia training worlds of Nebadon, you will always be provided with regular seasons of rest and reversion. Throughout the journey to Paradise there will always be time for rest and spirit play; and in the career of light and life there is always time for worship and new achievement.
25:7.3 (282.7) A Morontia Társak olyan barátságos társaságot jelentenek, hogy amikor végül kiléptek az utolsó szakaszú morontia tapasztalásból és felkészültök a felsőbb-világegyetemi szellemi kalandra, valóban sajnálni fogjátok, hogy e társaságkedvelő teremtmények nem tarthatnak veletek, ők ugyanis kizárólag a helyi világegyetemekben szolgálnak. A felemelkedési létpálya minden szakaszában minden megismerhető személyiség barátságos és társaságkedvelő lesz, de mindaddig nem fogtok találkozni egy további, a barátság és a társaság iránt olyannyira elkötelezett csoporttal, amíg a Paradicsomi Társakat meg nem ismeritek. 25:7.3 (282.7) These Morontia Companions are such friendly associates that, when you finally leave the last phase of the morontia experience, as you prepare to embark upon the superuniverse spirit adventure, you will truly regret that these companionable creatures cannot accompany you, but they serve exclusively in the local universes. At every stage of the ascending career all contactable personalities will be friendly and companionable, but not until you meet the Paradise Companions will you find another group so devoted to friendship and companionship.
25:7.4 (283.1) A Morontia Társak munkáját a helyi világegyetemetekről szóló beszámolókban ismertetjük részletesebben. 25:7.4 (283.1) The work of the Morontia Companions is more fully depicted in those narratives dealing with the affairs of your local universe.
8. A Paradicsomi Társak ^top 8. The Paradise Companions ^top
25:8.1 (283.2) A Paradicsomi Társak bonyolult és összetett csoportot alkotnak, melynek tagjai a szeráfok, a szekonáfok, a szupernáfok és az omniáfok közül kerülnek ki. Bár a szolgálatukat ti méltán tartanátok rendkívül hosszú időtartamúnak, a besorolásuk mégsem állandó. Amint e segédkezést befejezik, rendszerint (de nem mindig) visszatérnek azokhoz a feladatokhoz, melyeket a paradicsomi szolgálatra szóló behívó átvételekor végeztek. 25:8.1 (283.2) The Paradise Companions are a composite or assembled group recruited from the ranks of the seraphim, seconaphim, supernaphim, and omniaphim. Though serving for what you would regard as an extraordinary length of time, they are not of permanent status. When this ministry has been completed, as a rule (but not invariably) they return to those duties they performed when summoned to Paradise service.
25:8.2 (283.3) Az angyali seregek tagjai közül az e szolgálatra való kijelölést a helyi világegyetemi Anyaszellem, a felsőbb-világegyetemi Tükröző Szellemek és a paradicsomi Madzseszton végzi. A központi Szigetre hívják be őket és a Hét Tökéletes Szellem egyikétől kapnak megbízatást a paradicsomi társi feladatra. A Paradicsomon elért állandó besorolás mellett a Paradicsomi Társként való átmeneti szolgálat a legnagyobb megtiszteltetés, melyben a segédkező szellemek valaha is részesülhetnek. 25:8.2 (283.3) Members of the angelic hosts are nominated for this service by the local universe Mother Spirits, by the superuniverse Reflective Spirits, and by Majeston of Paradise. They are summoned to the central Isle and are commissioned as Paradise Companions by one of the Seven Master Spirits. Aside from permanent status on Paradise, this temporary service of Paradise companionship is the highest honor ever conferred upon the ministering spirits.
25:8.3 (283.4) E kiválasztott angyalok a társas létnek szentelték magukat és a lények minden olyan osztályához társul jelöltetnek, akik a Paradicsomon éppen egyedül vannak, főként pedig a felemelkedő halandók mellé, de minden egyéb olyan lény mellé is, akik a központi Szigeten egyedül vannak. A Paradicsomi Társaknak semmilyen különösebb dolguk nincs azokkal, akikkel barátkoznak; ők egyszerűen csak társak. A paradicsomi utatok során az általatok, halandók által megismert minden egyéb lény – a zarándoktársaitoktól eltekintve – valami meghatározott dolgot akar tenni veletek vagy értetek; de e társak feladata csak az, hogy veletek legyenek és személyes társakként tartsanak veletek. E segédkezésükben gyakran segítik őket a kegyes és ragyogó paradicsomi létpolgárok. 25:8.3 (283.4) These selected angels are dedicated to the service of companionship and are assigned as associates to all classes of beings who may chance to be alone on Paradise, chiefly to the ascendant mortals but also to all others who are alone on the central Isle. Paradise Companions have nothing especial to accomplish in behalf of those with whom they fraternize; they are simply companions. Almost every other being you mortals will encounter during your Paradise sojourn—aside from your fellow pilgrims—will have something definite to do with you or for you; but these companions are assigned only to be with you and to commune with you as personality associates. They are often assisted in their ministry by the gracious and brilliant Paradise Citizens.
25:8.4 (283.5) A halandók igen közösségszerető fajokból származnak. A Teremtők jól tudják, hogy „nem tesz jót az embernek, ha egyedül van”, és megfelelő társaságról gondoskodnak a számukra, még a Paradicsomon is. 25:8.4 (283.5) Mortals come from races that are very social. The Creators well know that it is “not good for man to be alone,” and provision is accordingly made for companionship, even on Paradise.
25:8.5 (283.6) Ha te, mint felemelkedő halandó, egy ilyen társ vagy a földi léted egy közeli társa társaságában éred el a Paradicsomot, vagy ha a szeráfi beteljesülés-őrangyalod történetesen veled együtt érkezik meg vagy már ott vár téged, akkor nem jelölnek ki melléd állandó társat. De ha egyedül érkezel, akkor bizonyosan egy társ fogad majd, amint a Fény Szigetén a végső idő-alvásból felébredsz. Még ha tudható is, hogy egy felemelkedő társ érkezik majd veled, akkor is kijelölnek melléd társat egy időre, aki az örökkévalósági területen üdvözöl és elkísér a neked és a társaidnak foglalt helyre. Biztosak lehettek abban, hogy szívélyes fogadtatásban fogtok részesülni, amint a Paradicsom örök területén megtapasztaljátok a feltámadást az örökkévalóságban. 25:8.5 (283.6) If you, as an ascendant mortal, should reach Paradise in the company of the companion or close associate of your earthly career, or if your seraphic guardian of destiny should chance to arrive with you or were waiting for you, then no permanent companion would be assigned you. But if you arrive alone, a companion will certainly welcome you as you awaken on the Isle of Light from the terminal sleep of time. Even if it is known that you will be accompanied by someone of ascendant association, temporary companions will be designated to welcome you to the eternal shores and to escort you to the reservation made ready for the reception of you and your associates. You may be certain of being warmly welcomed when you experience the resurrection into eternity on the everlasting shores of Paradise.
25:8.6 (283.7) A fogadó társakat akkor jelölik ki, amikor az adott felemelkedő lény az utolsó Havona-körben való tartózkodásának végnapjait tölti, és ők gondosan áttekintik a halandó eredetét és a tér világain és a Havona-körökön keresztüli eseménydús felemelkedését ismertető feljegyzéseket. Az idő halandóinak üdvözlésekor már jól felkészültek az érkező zarándokok létpályájából és azonnal rokonszenves és érdeklődő társaknak bizonyulnak. 25:8.6 (283.7) Reception companions are assigned during the terminal days of the ascenders’ sojourn on the last circuit of Havona, and they carefully examine the records of mortal origin and eventful ascent through the worlds of space and the circles of Havona. When they greet the mortals of time, they are already well versed in the careers of these arriving pilgrims and immediately prove to be sympathetic and intriguing companions.
25:8.7 (283.8) A végleges rendre való eljutás előtti időkben a Paradicsomon, ha bármilyen okból átmenetileg elválnátok a felemelkedési létpályát veletek megosztó társaktól, legyenek azok halandók vagy szeráfok, egy Paradicsomi Társat tanácsadóként és társaság gyanánt nyomban kijelölnek mellétek. A társ, ha egyszer már valamely, a Paradicsomon egyedül lakozó felemelkedő halandóhoz kijelölték, e személlyel marad mindaddig, amíg a halandóhoz nem csatlakoznak a felemelkedő társai vagy amíg fel nem vétetik a Végleges Testületébe. 25:8.7 (283.8) During your prefinaliter sojourn on Paradise, if for any reason you should be temporarily separated from your associate of the ascending career—mortal or seraphic—a Paradise Companion would be forthwith assigned for counsel and companionship. When once assigned to an ascendant mortal of solitary residence on Paradise, the companion remains with this person until he either is rejoined by his ascendant associates or is duly mustered into the Corps of the Finality.
25:8.8 (284.1) A Paradicsomi Társakat a várakozási sorrendnek megfelelően jelölik ki, eltekintve attól, hogy egy felemelkedőhöz sohasem rendelnek ki olyan társat, akinek természete nem hasonlít az ő felsőbb-világegyetemi fajtájához. Ha egy urantiai halandó ma érkezne a Paradicsomra, akkor mellé azt az első várakozó társat jelölnék ki, aki vagy az Orvontonból származik vagy egyéb módon tükrözi a Hetedik Tökéletes Szellem természetét. Ennélfogva az omniáfok nem szolgálnak a hét felsőbb-világegyetemből származó felemelkedő teremtmények mellett. 25:8.8 (284.1) Paradise Companions are assigned in order of waiting except that an ascender is never placed in the charge of a companion whose nature is unlike his superuniverse type. If a Urantia mortal were arriving on Paradise today, there would be assigned to him the first waiting companion either of origin in Orvonton or otherwise of the nature of the Seventh Master Spirit. Hence the omniaphim serve not with the ascendant creatures from the seven superuniverses.
25:8.9 (284.2) Sok további szolgálatot látnak el a Paradicsomi Társak: Ha egy felemelkedő halandó egyedül éri el a központi világegyetemet, és míg áthalad a Havonán, esetleg elbukik az Istenség-kaland valamely szakaszában, akkor a kellő időben visszarendelik az idő világegyetemeibe, és azonnal hívják a Paradicsomi Társak tartalékosait. E rendbeliek közül egyet kijelölnek arra a feladatra, hogy kövesse a kudarcot vallott zarándokot, vele legyen, vigasztalja és felvidítsa, és vele maradjon mindaddig, amíg a paradicsomi felemelkedésének befejezése céljából vissza nem tér a központi világegyetembe. 25:8.9 (284.2) Many additional services are performed by the Paradise Companions: If an ascending mortal should reach the central universe alone and, while traversing Havona, should fail in some phase of the Deity adventure, in due course he would be remanded to the universes of time, and forthwith a call would be made to the reserves of the Paradise Companions. One of this order would be assigned to follow the defeated pilgrim, to be with him and to comfort and cheer him, and to remain with him until he returned to the central universe to resume the Paradise ascent.
25:8.10 (284.3) Ha egy felemelkedő zarándok elbukik az Istenség-kalandban, miközben áthalad a Havonán egy felemelkedő szeráfnak, a halandói létpálya őrangyalának társaságában, akkor e szeráf dönthet úgy, hogy a halandó társával tart. E szeráfok mindig önként teszik ezt és engedélyt kapnak arra, hogy a régi halandó társukat elkísérjék vissza, az idő és tér szolgálatba. 25:8.10 (284.3) If an ascending pilgrim met defeat in the Deity adventure while traversing Havona in the company of an ascending seraphim, the guardian angel of the mortal career, she would elect to accompany her mortal associate. These seraphim always volunteer and are permitted to accompany their long-time mortal comrades back to the service of time and space.
25:8.11 (284.4) De nem ez történik két, közvetlen társas viszonyban lévő halandói felemelkedővel: Ha az egyikük eléri az Istent, míg a másik időlegesen nem jár sikerrel, akkor a sikeres egyén mindig azt szeretné, hogy a csalódott személyiséggel visszatérhessen az evolúciós teremtésrészekbe, de ezt nem engedik meg neki. Ezzel szemben az történik, hogy hívják a Paradicsomi Társak tartalékosait és az önkéntesek közül egyet a csalódott zarándok társául választanak. Egy önkéntes paradicsomi létpolgár ekkor a sikeres halandóhoz társul, aki a központi Szigeten tartózkodik és várja a kudarcot vallott társának a Havonába való visszatértét, és ezalatt bizonyos paradicsomi tanhelyeken tanít, bemutatja az evolúciós felemelkedés kalandos történetét. 25:8.11 (284.4) But not so with two closely associated mortal ascenders: If one attains God while the other temporarily fails, the successful individual invariably chooses to go back to the evolutionary creations with the disappointed personality, but this is not permitted. Instead, a call is made to the reserves of the Paradise Companions, and one of the volunteers is selected to accompany the disappointed pilgrim. A volunteer Paradise Citizen then becomes associated with the successful mortal, who tarries on the central Isle awaiting the Havona return of the defeated comrade and in the meantime teaches in certain Paradise schools, presenting the adventurous story of the evolutionary ascent.
25:8.12 (284.5) [Ennek az írásnak az összeállítását egy uverszai Nagytekintélyű hitelesítette.] 25:8.12 (284.5) [Sponsored by One High in Authority from Uversa.]