A könyv tartalomjegyzéke Contents of the Book
  Oldal   Page
Előszó 1 Foreword 1
I. Istenség és Isteniség 2 I. Deity and Divinity 2
II. Isten 3 II. God 3
III. Az Első Forrás és Középpont 4 III. The First Source and Center 4
IV. A világegyetemi valóság 6 IV. Universe Reality 6
V. A személyiségi valóságok 8 V. Personality Realities 8
VI. Energia és minta 9 VI. Energy and Pattern 9
VII. A Legfelsőbb Lény 10 VII. The Supreme Being 10
VIII. A Hétszeres Isten 11 VIII. God the Sevenfold 11
IX. A Végleges Isten 12 IX. God the Ultimate 12
X. Az Abszolút Isten 13 X. God the Absolute 13
XI. A három Abszolút 13 XI. The Three Absolutes 13
XII. A Háromságok 15 XII. The Trinities 15
I. RÉSZ
A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek
PART I
The Central and Superuniverses
1. Az Egyetemes Atya 21 1. The Universal Father 21
1. Az Atya neve 22 1. The Father’s Name 22
2. Az Isten valósága 23 2. The Reality of God 23
3. Az Isten egyetemes szellem 25 3. God is a Universal Spirit 25
4. Isten rejtélye 26 4. The Mystery of God 26
5. Az Egyetemes Atya személyisége 27 5. Personality of the Universal Father 27
6. A személyiség a világegyetemben 29 6. Personality in the Universe 29
7. A személyiségfogalom szellemi értéke 31 7. Spiritual Value of the Personality Concept 31
2. Az Isten természete 33 2. The Nature of God 33
1. Az Isten végtelensége 33 1. The Infinity of God 33
2. Az Atya örök tökéletessége 35 2. The Father’s Eternal Perfection 35
3. Igazságosság és pártatlanság 36 3. Justice and Righteousness 36
4. Az isteni irgalom 38 4. The Divine Mercy 38
5. Az Isten szeretete 38 5. The Love of God 38
6. Az Isten jósága 40 6. The Goodness of God 40
7. Isteni igazság és szépség 42 7. Divine Truth and Beauty 42
3. Az Isten sajátosságai 44 3. The Attributes of God 44
1. Isten mindenütt-jelenvalósága 44 1. God’s Everywhereness 44
2. Isten végtelen hatalma 46 2. God’s Infinite Power 46
3. Isten egyetemes tudása 48 3. God’s Universal Knowledge 48
4. Isten határtalansága 49 4. God’s Limitlessness 49
5. Az Atya legfelsőbb uralma 50 5. The Father’s Supreme Rule 50
6. Az Atya elsősége 52 6. The Father’s Primacy 52
4. Isten viszonya a világegyetemhez 54 4. God’s Relation to the Universe 54
1. Az Atya világegyetemi magatartásformája 54 1. The Universe Attitude of the Father 54
2. Isten és természet 56 2. God and Nature 56
3. Isten változatlan jelleme 57 3. God’s Unchanging Character 57
4. Az Isten megértése 58 4. The Realization of God 58
5. Az Istenről alkotott téveszmék 59 5. Erroneous Ideas of God 59
5. Isten viszonya az egyénhez 62 5. God’s Relation to the Individual 62
1. Az Isten megközelítése 62 1. The Approach to God 62
2. Az Isten jelenléte 64 2. The Presence of God 64
3. Igaz istenimádat 65 3. True Worship 65
4. Isten a vallásban 66 4. God in Religion 66
5. Az Isten-tudat 68 5. The Consciousness of God 68
6. A személyiség Istene 70 6. The God of Personality 70
6. Az Örökkévaló Fiú 73 6. The Eternal Son 73
1. Az Örökkévaló Fiú önazonossága 73 1. Identity of the Eternal Son 73
2. Az Örökkévaló Fiú természete 74 2. Nature of the Eternal Son 74
3. Segédkezés az Atya szeretetében 75 3. Ministry of the Father’s Love 75
4. Az Örökkévaló Fiú sajátosságai 76 4. Attributes of the Eternal Son 76
5. Az Örökkévaló Fiú korlátai 77 5. Limitations of the Eternal Son 77
6. A Szellem-elme 78 6. The Spirit Mind 78
7. Az Örökkévaló Fiú személyisége 79 7. Personality of the Eternal Son 79
8. Az Örökkévaló Fiú megértése 79 8. Realization of the Eternal Son 79
7. Az Örökkévaló Fiú viszonya a világegyetemhez 81 7. Relation of the Eternal Son to the Universe 81
1. A Szellem-gravitációs kör 81 1. The Spirit-Gravity Circuit 81
2. Az Örökkévaló Fiú kormányzása 83 2. The Administration of the Eternal Son 83
3. Az Örökkévaló Fiú viszonya az egyénhez 84 3. Relation of the Eternal Son to the Individual 84
4. Az isteni tökéletességi tervek 85 4. The Divine Perfection Plans 85
5. A szellemadomány 86 5. The Spirit of Bestowal 86
6. A paradicsomi Istenfiak 87 6. The Paradise Sons of God 87
7. Az Atya legfelsőbb kinyilatkoztatása 88 7. The Supreme Revelation of the Father 88
8. A Végtelen Szellem 90 8. The Infinite Spirit 90
1. A Cselekvő Isten 90 1. The God of Action 90
2. A Végtelen Szellem természete 92 2. Nature of the Infinite Spirit 92
3. A Szellem viszonya az Atyához és a Fiúhoz 93 3. Relation of the Spirit to the Father and the Son 93
4. Az isteni segédkezés Szelleme 94 4. The Spirit of Divine Ministry 94
5. Az Isten jelenléte 95 5. The Presence of God 95
6. A Végtelen Szellem személyisége 96 6. Personality of the Infinite Spirit 96
9. A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez 98 9. Relation of the Infinite Spirit to the Universe 98
1. A Harmadik Forrás és Középpont sajátosságai 98 1. Attributes of the Third Source and Center 98
2. A mindenütt jelenvaló Szellem 100 2. The Omnipresent Spirit 100
3. Az egyetemes átalakító 101 3. The Universal Manipulator 101
4. Az Abszolút Elme 102 4. The Absolute Mind 102
5. Az elme-segédkezés 102 5. The Ministry of Mind 102
6. Az elme-gravitációs kör 103 6. The Mind-Gravity Circuit 103
7. Világegyetemi tükrözőműködés 105 7. Universe Reflectivity 105
8. A Végtelen Szellem személyiségei 105 8. Personalities of the Infinite Spirit 105
10. A paradicsomi Háromság 108 10. The Paradise Trinity 108
1. Az önmagát szétosztó Első Forrás és Középpont 108 1. Self-Distribution of the First Source and Center 108
2. Istenségi megszemélyesülés 109 2. Deity Personalization 109
3. Az Istenség három személye 110 3. The Three Persons of Deity 110
4. Az Istenség háromsági egyesülése 112 4. The Trinity Union of Deity 112
5. A Háromság szerepkörei 113 5. Functions of the Trinity 113
6. A Háromság Állandó Fiai 114 6. The Stationary Sons of the Trinity 114
7. A Felsőség felügyelete 115 7. The Overcontrol of Supremacy 115
8. A Végesen túli Háromság 116 8. The Trinity Beyond the Finite 116
11. A Paradicsom Örök Szigete 118 11. The Eternal Isle of Paradise 118
1. Az isteni székhely 118 1. The Divine Residence 118
2. Az Örök Sziget természete 119 2. Nature of the Eternal Isle 119
3. A Felső-Paradicsom 120 3. Upper Paradise 120
4. A Külső-Paradicsom 121 4. Peripheral Paradise 121
5. Az Alsó-Paradicsom 122 5. Nether Paradise 122
6. A tér lélegzése 123 6. Space Respiration 123
7. A Paradicsom térműködései 124 7. Space Functions of Paradise 124
8. Paradicsomi gravitáció 125 8. Paradise Gravity 125
9. A Paradicsom különlegessége 126 9. The Uniqueness of Paradise 126
12. A világegyetemek mindensége 128 12. The Universe of Universes 128
1. A világmindenség térszintjei 128 1. Space Levels of the Master Universe 128
2. A Korlátlan Abszolút területe 130 2. The Domains of the Unqualified Absolute 130
3. Világegyetemi gravitáció 131 3. Universal Gravity 131
4. Tér és mozgás 133 4. Space and Motion 133
5. Tér és idő 134 5. Space and Time 134
6. Egyetemes felügyelet 135 6. Universal Overcontrol 135
7. A rész és az egész 137 7. The Part and the Whole 137
8. Anyag, elme és szellem 139 8. Matter, Mind, and Spirit 139
9. Személyes valóságok 141 9. Personal Realities 141
13. A Paradicsom szent szférái 143 13. The Sacred Spheres of Paradise 143
1. Az Atya hét szent világa 144 1. The Seven Sacred Worlds of the Father 144
2. Atya-világi viszonyok 147 2. Father-World Relationships 147
3. Az Örökkévaló Fiú szent világai 149 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son 149
4. A Végtelen Szellem világai 149 4. The Worlds of the Infinite Spirit 149
14. A központi és isteni világegyetem 152 14. The Central and Divine Universe 152
1. A Paradicsom-Havona rendszer 152 1. The Paradise-Havona System 152
2. A Havona felépítése 154 2. Constitution of Havona 154
3. A Havona-világok 155 3. The Havona Worlds 155
4. A központi világegyetem teremtményei 156 4. Creatures of the Central Universe 156
5. Az élet a Havonában 158 5. Life in Havona 158
6. A központi világegyetem rendeltetése 160 6. The Purpose of the Central Universe 160
15. A hét felsőbb-világegyetem 164 15. The Seven Superuniverses 164
1. A felsőbb-világegyetemi térszintek 164 1. The Superuniverse Space Level 164
2. A felsőbb-világegyetemek szerveződése 165 2. Organization of the Superuniverses 165
3. Az Orvonton felsőbb-világegyetem 167 3. The Superuniverse of Orvonton 167
4. Csillagködök – a világegyetemek elődei 169 4. Nebulae—The Ancestors of Universes 169
5. Az égitestek eredete 170 5. The Origin of Space Bodies 170
6. A tér szférái 172 6. The Spheres of Space 172
7. Az épített szférák 174 7. The Architectural Spheres 174
8. Energiafelügyelet és energiaszabályozás 175 8. Energy Control and Regulation 175
9. A felsőbb-világegyetemi körök 176 9. Circuits of the Superuniverses 176
10. A felsőbb-világegyetemi vezetők 178 10. Rulers of the Superuniverses 178
11. A tanácskozó közgyűlés 179 11. The Deliberative Assembly 179
12. A legfelsőbb bíróságok 180 12. The Supreme Tribunals 180
13. Az övezeti kormányzatok 181 13. The Sector Governments 181
14. A hét felsőbb-világegyetem rendeltetési céljai 181 14. Purposes of the Seven Superuniverses 181
16. A Hét Tökéletes Szellem 184 16. The Seven Master Spirits 184
1. A hármas Istenséghez fűződő viszony 185 1. Relation to Triune Deity 185
2. A Végtelen Szellemhez fűződő viszony 185 2. Relation to the Infinite Spirit 185
3. A Tökéletes Szellemek azonossága és különbözősége 186 3. Identity and Diversity of the Master Spirits 186
4. A Tökéletes Szellemek sajátosságai és szerepkörei 189 4. Attributes and Functions of the Master Spirits 189
5. A teremtményekhez fűződő viszony 190 5. Relation to Creatures 190
6. A Mindenségrendi Elme 191 6. The Cosmic Mind 191
7. Erkölcsök, erény és személyiség 192 7. Morals, Virtue, and Personality 192
8. Az Urantia-személyiség 194 8. Urantia Personality 194
9. Az emberi tudat valósága 195 9. Reality of Human Consciousness 195
17. A hét legfelsőbb szellem-csoport 197 17. The Seven Supreme Spirit Groups 197
1. A Hét Legfőbb Végrehajtó 198 1. The Seven Supreme Executives 198
2. Madzseszton – a tükrözőműködés vezetője 199 2. Majeston—Chief of Reflectivity 199
3. A Tükröző Szellemek 200 3. The Reflective Spirits 200
4. A Tükröző Kép Segítők 202 4. The Reflective Image Aids 202
5. A Körök Hét Szelleme 202 5. The Seven Spirits of the Circuits 202
6. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemek 203 6. The Local Universe Creative Spirits 203
7. Az elmeszellem-segédek 205 7. The Adjutant Mind-Spirits 205
8. A Legfelsőbb Szellemek szerepkörei 205 8. Functions of the Supreme Spirits 205
18. A Legfelsőbb Háromsági Személyiségek 207 18. The Supreme Trinity Personalities 207
1. A Felsőség Háromságivá Tett Titkai 207 1. The Trinitized Secrets of Supremacy 207
2. A Nappalok Örökkévalói 208 2. The Eternals of Days 208
3. A Nappalok Elődei 209 3. The Ancients of Days 209
4. A Nappalok Tökéletességei 210 4. The Perfections of Days 210
5. A Nappalok Utódai 211 5. The Recents of Days 211
6. A Nappalok Szövetségei 212 6. The Unions of Days 212
7. A Nappalok Hűséges Követői 213 7. The Faithfuls of Days 213
19. A mellérendelt háromsági-származású lények 214 19. The Co-ordinate Trinity-Origin Beings 214
1. A Háromsági Tanító Fiak 214 1. The Trinity Teacher Sons 214
2. A Bölcsesség-tökéletesítők 215 2. The Perfectors of Wisdom 215
3. Az Isteni Tanácsosok 216 3. The Divine Counselors 216
4. A Világegyetemi Ítélők 217 4. The Universal Censors 217
5. Ihletett Háromsági Szellemek 219 5. Inspired Trinity Spirits 219
6. Havona-honosok 221 6. Havona Natives 221
7. Paradicsomi létpolgárok 222 7. Paradise Citizens 222
20. A paradicsomi Istenfiak 223 20. The Paradise Sons of God 223
1. Az alászálló Istenfiak 223 1. The Descending Sons of God 223
2. Az Ítélkező Fiak 224 2. The Magisterial Sons 224
3. Ítélői feladatok 226 3. Judicial Actions 226
4. Ítélőhatósági küldetések 226 4. Magisterial Missions 226
5. A paradicsomi Fiak alászállása 227 5. Bestowal of the Paradise Sons of God 227
6. A halandó-alászállási létpályák 228 6. The Mortal-Bestowal Careers 228
7. A Háromsági Tanító Fiak 230 7. The Trinity Teacher Sons 230
8. A daynalok helyi világegyetemi segédkezése 231 8. Local Universe Ministry of the Daynals 231
9. A daynalok szolgálata a bolygókon 231 9. Planetary Service of the Daynals 231
10. A paradicsomi Fiak egyesített segédkezése 232 10. United Ministry of the Paradise Sons 232
21. A paradicsomi Teremtő Fiak 234 21. The Paradise Creator Sons 234
1. A Teremtő Fiak eredete és természete 234 1. Origin and Nature of Creator Sons 234
2. A helyi világegyetemek teremtői 235 2. The Creators of Local Universes 235
3. A helyi világegyetem feletti fennhatóság 237 3. Local Universe Sovereignty 237
4. A mihályi alászállások 239 4. The Michael Bestowals 239
5. A Tökéletes Fiak viszonya a világegyetemhez 240 5. Relation of Master Sons to the Universe 240
6. A Tökéletes Mihályok rendeltetése 241 6. Destiny of the Master Michaels 241
22. Az Isten Háromságot-elért Fiai 243 22. The Trinitized Sons of God 243
1. A Háromságba-foglalt Fiak 243 1. The Trinity-Embraced Sons 243
2. A Fenséges Hírvivők 245 2. The Mighty Messengers 245
3. A Nagytekintélyűek 246 3. Those High in Authority 246
4. Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak 246 4. Those Without Name and Number 246
5. A Háromságot-elért Felügyelők 247 5. The Trinitized Custodians 247
6. A Háromságot-elért Követek 248 6. The Trinitized Ambassadors 248
7. A háromságivá alakítás eljárása 249 7. Technique of Trinitization 249
8. A Teremtményi-háromságot elért Fiak 251 8. The Creature-Trinitized Sons 251
9. A Mennyei Oltalmazók 252 9. The Celestial Guardians 252
10. A Magas Fiú-segédek 253 10. High Son Assistants 253
23. A Független Hírvivők 256 23. The Solitary Messengers 256
1. A Független Hírvivők természete és eredete 256 1. Nature and Origin of Solitary Messengers 256
2. A Független Hírvivők feladatai 257 2. Assignments of Solitary Messengers 257
3. A Független Hírvivők idő- és térszolgálatai 260 3. Time and Space Services of Solitary Messengers 260
4. A Független Hírvivők különleges segédkezése 262 4. Special Ministry of Solitary Messengers 262
24. A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei 264 24. Higher Personalities of the Infinite Spirit 264
1. A Világegyetemi Körök Felügyelői 265 1. The Universe Circuit Supervisors 265
2. Az Összeírási Igazgatók 266 2. The Census Directors 266
3. A Végtelen Szellem Személyi Segédei 268 3. Personal Aids of the Infinite Spirit 268
4. A Társfelügyelők 268 4. The Associate Inspectors 268
5. A Kinevezett Őrök 268 5. The Assigned Sentinels 268
6. A Végzős Kísérők 269 6. The Graduate Guides 269
7. A Végzős Kísérők eredete 270 7. Origin of the Graduate Guides 270
25. A tér hírvivő seregei 273 25. The Messenger Hosts of Space 273
1. A Havona-szolgálók 273 1. The Havona Servitals 273
2. A Világegyetemi Békéltetők 275 2. The Universal Conciliators 275
3. A Békéltetők kiterjedt szolgálata 276 3. The Far-Reaching Service of Conciliators 276
4. Szakmai Tanácsadók 279 4. Technical Advisers 279
5. A Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők 281 5. The Custodians of Records on Paradise 281
6. A Mennyei Adatrögzítők 281 6. The Celestial Recorders 281
7. A Morontia Társak 282 7. The Morontia Companions 282
8. A Paradicsomi Társak 283 8. The Paradise Companions 283
26. A központi világegyetem segédkező szellemei 285 26. Ministering Spirits of the Central Universe 285
1. A segédkező szellemek 285 1. The Ministering Spirits 285
2. A fenséges szupernáfok 286 2. The Mighty Supernaphim 286
3. A harmadrendű szupernáfok 288 3. The Tertiary Supernaphim 288
4. A másodrendű szupernáfok 289 4. The Secondary Supernaphim 289
5. A Zarándok-segítők 291 5. The Pilgrim Helpers 291
6. A Felsőségi Kísérők 292 6. The Supremacy Guides 292
7. A Háromsági Kísérők 292 7. The Trinity Guides 292
8. A Fiút-elértek 293 8. The Son Finders 293
9. Az Atyai Kísérők 294 9. The Father Guides 294
10. A tanácsosok és tanácsadók 295 10. The Counselors and Advisers 295
11. A Pihenés Személyi Állománya 296 11. The Complements of Rest 296
27. Az elsőrendű szupernáfok segédkezése 298 27. Ministry of the Primary Supernaphim 298
1. Pihenés-ösztönzők 299 1. Instigators of Rest 299
2. Kinevezési Elöljárók 300 2. Chiefs of Assignment 300
3. Etika-tolmácsok 300 3. Interpreters of Ethics 300
4. Viselkedés-igazgatók 301 4. Directors of Conduct 301
5. A Tudás Őrzői 301 5. The Custodians of Knowledge 301
6. A Bölcselet Mesterei 302 6. Masters of Philosophy 302
7. Istenimádat-vezetők 303 7. Conductors of Worship 303
28. A felsőbb-világegyetemek segédkező szellemei 306 28. Ministering Spirits of the Superuniverses 306
1. A terciáfok 306 1. The Tertiaphim 306
2. Az omniáfok 307 2. The Omniaphim 307
3. A szekonáfok 307 3. The Seconaphim 307
4. Az elsőfajú szekonáfok 307 4. The Primary Seconaphim 307
5. A másodfajú szekonáfok 310 5. The Secondary Seconaphim 310
6. A harmadfajú szekonáfok 313 6. The Tertiary Seconaphim 313
7. A szekonáfok segédkezése 317 7. Ministry of the Seconaphim 317
29. A Világegyetemi Erőtér-irányítók 319 29. The Universe Power Directors 319
1. A hét Legfelsőbb Erőtér-irányító 320 1. The Seven Supreme Power Directors 320
2. A Legfőbb Erőtér-központok 320 2. The Supreme Power Centers 320
3. Az Erőtér-központok területe 322 3. The Domain of Power Centers 322
4. A Fizikai Főszabályozók 324 4. The Master Physical Controllers 324
5. A Fő-erőszervezők 329 5. The Master Force Organizers 329
30. A nagy világegyetem személyiségei 330 30. Personalities of the Grand Universe 330
1. Az élőlények paradicsomi osztályozása 330 1. The Paradise Classification of Living Beings 330
2. Az uverszai személyi nyilvántartás 334 2. The Uversa Personality Register 334
3. Az önkéntes telepesek 338 3. The Courtesy Colonies 338
4. A felemelkedő halandók 340 4. The Ascending Mortals 340
31. A végleges testületek 345 31. The Corps of the Finality 345
1. A Havona honosai 346 1. The Havona Natives 346
2. Gravitációs Hírvivők 346 2. Gravity Messengers 346
3. Megdicsőült halandók 347 3. Glorified Mortals 347
4. Befogadott szeráfok 348 4. Adopted Seraphim 348
5. Megdicsőült Anyagi Fiak 349 5. Glorified Material Sons 349
6. Megdicsőült köztes teremtmények 349 6. Glorified Midway Creatures 349
7. A Fény Örömhírhozói 349 7. The Evangels of Light 349
8. A Tapasztalattól Függetlenül Létezők 350 8. The Transcendentalers 350
9. A Világmindenség Építészei 351 9. Architects of the Master Universe 351
10. A végső kaland 352 10. The Ultimate Adventure 352
II. RÉSZ
A helyi világegyetem
PART II
The Local Universe
32. A helyi világegyetemek kialakulása 357 32. The Evolution of Local Universes 357
1. A világegyetemek fizikai megjelenése 357 1. Physical Emergence of Universes 357
2. Világegyetem-szervezés 358 2. Universe Organization 358
3. Az evolúciós eszme 360 3. The Evolutionary Idea 360
4. Isten viszonya a helyi világegyetemhez 362 4. God’s Relation to a Local Universe 362
5. Az örökkévaló és isteni cél 364 5. The Eternal and Divine Purpose 364
33. A helyi világegyetem igazgatása 366 33. Administration of the Local Universe 366
1. A nebadoni Mihály 366 1. Michael of Nebadon 366
2. A Nebadon egyeduralkodója 367 2. The Sovereign of Nebadon 367
3. A világegyetemi Fiú és Szellem 368 3. The Universe Son and Spirit 368
4. Gábriel – a főigazgató 369 4. Gabriel—The Chief Executive 369
5. A Háromsági Nagykövetek 370 5. The Trinity Ambassadors 370
6. Általános igazgatás 371 6. General Administration 371
7. A nebadoni bíróságok 372 7. The Courts of Nebadon 372
8. Jogalkotói és végrehajtói feladatkörök 373 8. The Legislative and Executive Functions 373
34. A helyi világegyetemi Anyaszellem 374 34. The Local Universe Mother Spirit 374
1. Az Alkotó Szellem megszemélyesülése 374 1. Personalization of the Creative Spirit 374
2. Az Isteni Segédkező természete 375 2. Nature of the Divine Minister 375
3. A Fiú és a Szellem az időben és térben 376 3. The Son and Spirit in Time and Space 376
4. A helyi világegyetemi körök 377 4. The Local Universe Circuits 377
5. A Szellem segédkezése 379 5. The Ministry of the Spirit 379
6. A Szellem az emberben 380 6. The Spirit in Man 380
7. A szellem és a húsvér test 382 7. The Spirit and the Flesh 382
35. A helyi világegyetemi Istenfiak 384 35. The Local Universe Sons of God 384
1. A Melkizedek Atya 384 1. The Father Melchizedek 384
2. A Melkizedek Fiak 385 2. The Melchizedek Sons 385
3. A Melkizedek-világok 387 3. The Melchizedek Worlds 387
4. A melkizedekek különleges tevékenysége 388 4. Special Work of the Melchizedeks 388
5. A Vorondadek Fiak 389 5. The Vorondadek Sons 389
6. A Csillagvilági Atyák 390 6. The Constellation Fathers 390
7. A Vorondadek-világok 391 7. The Vorondadek Worlds 391
8. A Lanonandek Fiak 392 8. The Lanonandek Sons 392
9. A Lanonandek vezetők 393 9. The Lanonandek Rulers 393
10. A Lanonandek-világok 394 10. The Lanonandek Worlds 394
36. Az élethordozók 396 36. The Life Carriers 396
1. Az élethordozók eredete és természete 396 1. Origin and Nature of Life Carriers 396
2. Az élethordozók világai 397 2. The Life Carrier Worlds 397
3. Az élet megtelepítése 399 3. Life Transplantation 399
4. A Melkizedek élethordozók 400 4. Melchizedek Life Carriers 400
5. A hét elmeszellem-segéd 401 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits 401
6. Az élő hatóerők 403 6. Living Forces 403
37. A helyi világegyetem személyiségei 406 37. Personalities of the Local Universe 406
1. A Világegyetemi Segítők 406 1. The Universe Aids 406
2. A Ragyogó Estcsillagok 407 2. The Brilliant Evening Stars 407
3. A főangyalok 408 3. The Archangels 408
4. Fenséges Segédek 409 4. Most High Assistants 409
5. Főbiztosok 410 5. High Commissioners 410
6. Mennyei Felvigyázók 412 6. Celestial Overseers 412
7. Lakóvilági tanítók 413 7. Mansion World Teachers 413
8. Kinevezett felsőbb szellemrendek 413 8. Higher Spirit Orders of Assignment 413
9. A helyi világegyetem állandó létpolgárai 414 9. Permanent Citizens of the Local Universe 414
10. Egyéb helyi világegyetemi csoportok 416 10. Other Local Universe Groups 416
38. A helyi világegyetem segédkező szellemei 418 38. Ministering Spirits of the Local Universe 418
1. A szeráfok eredete 418 1. Origin of Seraphim 418
2. Angyali természetek 419 2. Angelic Natures 419
3. Ki nem nyilatkoztatott angyalok 420 3. Unrevealed Angels 420
4. A szeráfi világok 420 4. The Seraphic Worlds 420
5. Szeráfi felkészülés 420 5. Seraphic Training 420
6. Szeráfi szervezet 421 6. Seraphic Organization 421
7. Kerubok és szanóbok 422 7. Cherubim and Sanobim 422
8. A kerubok és szanóbok fejlődési lehetőségei 423 8. Evolution of Cherubim and Sanobim 423
9. A köztes teremtmények 424 9. The Midway Creatures 424
39. A szeráfseregek 426 39. The Seraphic Hosts 426
1. Legfelsőbb szeráfok 427 1. Supreme Seraphim 427
2. Felettes szeráfok 429 2. Superior Seraphim 429
3. Felügyelő szeráfok 432 3. Supervisor Seraphim 432
4. Intéző szeráfok 434 4. Administrator Seraphim 434
5. A bolygók segítői 436 5. Planetary Helpers 436
6. Az átmenetben segédkezők 439 6. Transition Ministers 439
7. A jövő szeráfjai 440 7. Seraphim of the Future 440
8. Szeráfi rendeltetés-beteljesülés 440 8. Seraphic Destiny 440
9. A Teljes Szeráfok Testülete 441 9. The Corps of Seraphic Completion 441
40. A felemelkedő Istenfiak 443 40. The Ascending Sons of God 443
1. Evolúciós szeráfok 443 1. Evolutionary Seraphim 443
2. Felemelkedő Anyagi Fiak 444 2. Ascending Material Sons 444
3. Átvitt közteslények 444 3. Translated Midwayers 444
4. Megszemélyesült Igazítók 444 4. Personalized Adjusters 444
5. Az idő és tér halandói 445 5. Mortals of Time and Space 445
6. Az Isten hű fiai 447 6. The Faith Sons of God 447
7. Az Atyával eggyé kapcsolódást elért halandók 448 7. Father-Fused Mortals 448
8. A Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandók 449 8. Son-Fused Mortals 449
9. A Szellemmel eggyé kapcsolódást elért halandók 450 9. Spirit-Fused Mortals 450
10. Felemelkedői beteljesülések 452 10. Ascendant Destinies 452
41. A helyi világegyetem fizikai sajátosságai 455 41. Physical Aspects of the Local Universe 455
1. A nebadoni erőtér-központok 455 1. The Nebadon Power Centers 455
2. A sataniai fizikai szabályozók 456 2. The Satania Physical Controllers 456
3. Csillagtársaink 458 3. Our Starry Associates 458
4. Napsűrűség 459 4. Sun Density 459
5. Napsugárzás 460 5. Solar Radiation 460
6. Kalcium – a tér vándora 461 6. Calcium—The Wanderer of Space 461
7. A napenergia forrásai 463 7. Sources of Solar Energy 463
8. Napenergia-kölcsönhatások 464 8. Solar-Energy Reactions 464
9. A nap egyensúlyi állapotának biztonsága 465 9. Sun Stability 465
10. A lakott világok eredete 465 10. Origin of Inhabited Worlds 465
42. Energia – elme és anyag 467 42. Energy—Mind and Matter 467
1. A paradicsomi erők és energiák 467 1. Paradise Forces and Energies 467
2. A világegyetem nem-szellemi energiarendszerei
(A fizikai energiák)
469 2. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Physical Energies)
469
3. Az anyag osztályozása 471 3. Classification of Matter 471
4. Az energia és az anyag átalakulásai 472 4. Energy and Matter Transmutations 472
5. Hullámenergia megnyilvánulások 474 5. Wave-Energy Manifestations 474
6. Ultimatonok, elektronok és atomok 476 6. Ultimatons, Electrons, and Atoms 476
7. Atomi anyag 477 7. Atomic Matter 477
8. Atomi összetartó erő 478 8. Atomic Cohesion 478
9. A természetbölcseletek 479 9. Natural Philosophy 479
10. A világegyetem nem-szellemi energiarendszerei
(Az anyagi elmerendszerek)
480 10. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Material Mind Systems)
480
11. Világegyetemi működési rendek 481 11. Universe Mechanisms 481
12. Minta és forma – az elme fölérendeltsége 483 12. Pattern and Form—Mind Dominance 483
43. A csillagvilágok 485 43. The Constellations 485
1. A csillagvilági központok 485 1. The Constellation Headquarters 485
2. A csillagvilági kormányzat 487 2. The Constellation Government 487
3. A Norlatiadek Fenségesei 488 3. The Most Highs of Norlatiadek 488
4. A Gyűlés-hegy – a Nappalok Hűséges Követője 489 4. Mount Assembly—The Faithful of Days 489
5. Az edentiai Atyák a Lucifer-féle lázadás óta 490 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion 490
6. Az Isten kertjei 492 6. The Gardens of God 492
7. Az univitatia 493 7. The Univitatia 493
8. Az edentiai felkészülési világok 493 8. The Edentia Training Worlds 493
9. Az edentiai létpolgárság 495 9. Citizenship on Edentia 495
44. Az égi mesterek 497 44. The Celestial Artisans 497
1. Az égi zenészek 499 1. The Celestial Musicians 499
2. A mennyei előadóművészek 500 2. The Heavenly Reproducers 500
3. Az isteni építők 501 3. The Divine Builders 501
4. A gondolatrögzítők 503 4. The Thought Recorders 503
5. Az energia-átalakítók 504 5. The Energy Manipulators 504
6. A formatervezők és díszítők 506 6. The Designers and Embellishers 506
7. Az összhangmunkások 507 7. The Harmony Workers 507
8. Halandói törekvések és morontia teljesítmények 507 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements 507
45. A helyi csillagrendszer igazgatása 509 45. The Local System Administration 509
1. Az átmeneti műveltség világai 509 1. Transitional Culture Worlds 509
2. A Csillagrendszer Fejedelem 511 2. The System Sovereign 511
3. A csillagrendszeri kormányzat 512 3. The System Government 512
4. A huszonnégy tanácsos 513 4. The Four and Twenty Counselors 513
5. Az Anyagi Fiak 514 5. The Material Sons 514
6. A felemelkedők ádámi felkészítése 515 6. Adamic Training of Ascenders 515
7. A Melkizedek-tanodák 517 7. The Melchizedek Schools 517
46. A helyi csillagrendszer központja 519 46. The Local System Headquarters 519
1. A Jerusem fizikai felépítése 519 1. Physical Aspects of Jerusem 519
2. A Jerusem fizikai adottságai 520 2. Physical Features of Jerusem 520
3. A jerusemi híradások 522 3. The Jerusem Broadcasts 522
4. Lakó- és igazgatási területek 522 4. Residential and Administrative Areas 522
5. A jerusemi körök 523 5. The Jerusem Circles 523
6. A végrehajtói-igazgatási négyzetek 527 6. The Executive-Administrative Squares 527
7. A téglalapok – a spornagia 527 7. The Rectangles—The Spornagia 527
8. A jerusemi háromszögek 528 8. The Jerusem Triangles 528
47. A hét lakóvilág 530 47. The Seven Mansion Worlds 530
1. A végleges rendű lények világa 530 1. The Finaliters’ World 530
2. A gyakorló-nevelő otthon 531 2. The Probationary Nursery 531
3. Az első lakóvilág 532 3. The First Mansion World 532
4. A második lakóvilág 534 4. The Second Mansion World 534
5. A harmadik lakóvilág 535 5. The Third Mansion World 535
6. A negyedik lakóvilág 536 6. The Fourth Mansion World 536
7. Az ötödik lakóvilág 537 7. The Fifth Mansion World 537
8. A hatodik lakóvilág 537 8. The Sixth Mansion World 537
9. A hetedik lakóvilág 538 9. The Seventh Mansion World 538
10. Jerusemi létpolgárság 539 10. Jerusem Citizenship 539
48. A morontia élet 541 48. The Morontia Life 541
1. Morontia anyagok 541 1. Morontia Materials 541
2. A Morontia Erőtér-felügyelők 542 2. Morontia Power Supervisors 542
3. A Morontia Társak 545 3. Morontia Companions 545
4. A visszatekintési igazgatók 547 4. The Reversion Directors 547
5. A lakóvilági tanítók 550 5. The Mansion World Teachers 550
6. A morontia-világi szeráfok – az átmenetben segédkezők 551 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers 551
7. Morontia mota 556 7. Morontia Mota 556
8. A morontia fejlődő lények 557 8. The Morontia Progressors 557
49. A lakott világok 559 49. The Inhabited Worlds 559
1. A bolygói élet 559 1. The Planetary Life 559
2. A bolygói fizikai fajták 560 2. Planetary Physical Types 560
3. A nemlégzők világai 563 3. Worlds of the Nonbreathers 563
4. Evolúciós saját akaratú teremtmények 564 4. Evolutionary Will Creatures 564
5. A halandók bolygói sorozatai 565 5. The Planetary Series of Mortals 565
6. A bolygó elhagyása 568 6. Terrestrial Escape 568
50. A Bolygóhercegek 572 50. The Planetary Princes 572
1. A hercegek küldetése 572 1. Mission of the Princes 572
2. A bolygó igazgatása 573 2. Planetary Administration 573
3. A Herceg testtel bíró törzskara 574 3. The Prince’s Corporeal Staff 574
4. A bolygón létesített központ és a tanintézetek 575 4. The Planetary Headquarters and Schools 575
5. A fokozatosan fejlődő polgárosodott társadalom 576 5. Progressive Civilization 576
6. Bolygói műveltség 578 6. Planetary Culture 578
7. Az elszigeteltség jutalma 578 7. The Rewards of Isolation 578
51. A Bolygók Ádámjai 580 51. The Planetary Adams 580
1. Az Isten Anyagi Fiainak eredete és természete 580 1. Origin and Nature of the Material Sons of God 580
2. A bolygók Ádámjainak átvitele 582 2. Transit of the Planetary Adams 582
3. Az ádámi küldetések 582 3. The Adamic Missions 582
4. A hat evolúciós emberfajta 584 4. The Six Evolutionary Races 584
5. Az emberfajták összeolvadása –
Az ádámi vér adományozása
585 5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood
585
6. Az édeni rendszer 586 6. The Edenic Regime 586
7. Egyesített igazgatás 587 7. United Administration 587
52. A bolygók halandói korszakai 589 52. Planetary Mortal Epochs 589
1. Az ősember 589 1. Primitive Man 589
2. A Bolygóherceg utáni ember 591 2. Post-Planetary Prince Man 591
3. Az Ádám utáni ember 592 3. Post-Adamic Man 592
4. Az Ítélkező Fiú utáni ember 594 4. Post-Magisterial Son Man 594
5. Az alászálló Fiú utáni ember 595 5. Post-Bestowal Son Man 595
6. Az Urantia alászállás utáni korszaka 597 6. Urantia’s Post-Bestowal Age 597
7. A Tanító Fiú utáni ember 598 7. Post-Teacher Son Man 598
53. A Lucifer-féle lázadás 601 53. The Lucifer Rebellion 601
1. A lázadás vezetői 601 1. The Leaders of Rebellion 601
2. A lázadás okai 602 2. The Causes of Rebellion 602
3. A luciferi kiáltvány 603 3. The Lucifer Manifesto 603
4. A lázadás kitörése 604 4. Outbreak of the Rebellion 604
5. Az összeütközés természete 605 5. Nature of the Conflict 605
6. Egy állhatatos szeráfparancsnok 606 6. A Loyal Seraphic Commander 606
7. A lázadás története 607 7. History of the Rebellion 607
8. Az Ember Fia az Urantián 609 8. The Son of Man on Urantia 609
9. A lázadás jelenlegi állása 610 9. Present Status of the Rebellion 610
54. A Lucifer-féle lázadás okozta gondok 613 54. Problems of the Lucifer Rebellion 613
1. Igaz és hamis szabadság 613 1. True and False Liberty 613
2. A szabadság elrablása 614 2. The Theft of Liberty 614
3. Az igazság eljövetelének késlekedése 615 3. The Time Lag of Justice 615
4. A könyörület miatti időbeli késedelem 615 4. The Mercy Time Lag 615
5. A késlekedésben rejlő bölcsesség 617 5. The Wisdom of Delay 617
6. A szeretet diadala 618 6. The Triumph of Love 618
55. A fény és élet világai 621 55. The Spheres of Light and Life 621
1. A morontia templom 622 1. The Morontia Temple 622
2. Halál és átmenet 623 2. Death and Translation 623
3. Az aranykor 624 3. The Golden Ages 624
4. Igazgatási átalakítások 626 4. Administrative Readjustments 626
5. Az anyagi fejlődés csúcspontja 629 5. The Acme of Material Development 629
6. Az egyes halandó 630 6. The Individual Mortal 630
7. Az első vagy bolygói szakasz 631 7. The First or Planetary Stage 631
8. A második vagy csillagrendszeri szakasz 632 8. The Second or System Stage 632
9. A harmadik vagy csillagvilági szakasz 633 9. The Third or Constellation Stage 633
10. A negyedik vagy helyi világegyetemi szakasz 634 10. The Fourth or Local Universe Stage 634
11. A kis- és nagyövezeti szakaszok 635 11. The Minor and Major Sector Stages 635
12. A hetedik vagy felsőbb-világegyetemi szakasz 636 12. The Seventh or Superuniverse Stage 636
56. Az egyetemes egység 637 56. Universal Unity 637
1. Fizikai összehangolódás 637 1. Physical Co-ordination 637
2. Értelmi egység 638 2. Intellectual Unity 638
3. Szellemi egyesülés 639 3. Spiritual Unification 639
4. Személyiségi egyesülés 639 4. Personality Unification 639
5. Az Istenség-egység 640 5. Deity Unity 640
6. Az evolúciós-istenségi egyesülés 641 6. Unification of Evolutionary Deity 641
7. Az egyetemes fejlődésből eredő hatások 642 7. Universal Evolutionary Repercussions 642
8. A legfelsőbb egyesítő 643 8. The Supreme Unifier 643
9. Az egyetemes abszolút egység 644 9. Universal Absolute Unity 644
10. Igazság, szépség és jóság 646 10. Truth, Beauty, and Goodness 646
III. RÉSZ
Az Urantia története
PART III
The History of Urantia
57. Az Urantia keletkezése 651 57. The Origin of Urantia 651
1. Az Andronover csillagköd 651 1. The Andronover Nebula 651
2. Az első csillagköd szakasz 652 2. The Primary Nebular Stage 652
3. A második csillagköd szakasz 653 3. The Secondary Nebular Stage 653
4. A harmadik és negyedik szakasz 654 4. Tertiary and Quartan Stages 654
5. A Monmatia eredete – az Urantia naprendszere 655 5. Origin of Monmatia—The Urantia Solar System 655
6. A naprendszeri szakasz – a bolygók kialakulásának kora 657 6. The Solar System Stage—The Planet-Forming Era 657
7. A meteori korszak – a tűzhányók kora
A kezdetleges földi légkör
658 7. The Meteoric Era—The Volcanic Age
The Primitive Planetary Atmosphere
658
8. A földkéreg megszilárdulása
A földrengések kora
A világtenger és az első földrész
660 8. Crustal Stabilization
The Age of Earthquakes
The World Ocean and the First Continent
660
58. Élet létesítése az Urantián 664 58. Life Establishment on Urantia 664
1. A fizikai élet előfeltételei 664 1. Physical-Life Prerequisites 664
2. Az urantiai légkör 665 2. The Urantia Atmosphere 665
3. A térbeli környezet 666 3. Spatial Environment 666
4. Az élet kezdetének korszaka 667 4. The Life-Dawn Era 667
5. A földrészek sodródása 668 5. The Continental Drift 668
6. Az átmeneti időszak 669 6. The Transition Period 669
7. A földtani történelemkönyv 670 7. The Geologic History Book 670
59. A tengervízi élet az Urantián 672 59. The Marine-Life Era on Urantia 672
1. A korai tengervízi élet a sekély tengerekben
A háromkaréjú ősrákok kora
673 1. Early Marine Life in the Shallow Seas
The Trilobite Age
673
2. Az első szárazföldi áradások korszaka
A gerinctelen állatok kora
674 2. The First Continental Flood Stage
The Invertebrate-Animal Age
674
3. A második nagy áradási szakasz
A tengeri virágállat időszak – a brachiopodák kora
676 3. The Second Great Flood Stage
The Coral Period—The Brachiopod Age
676
4. A nagy szárazföld-kiemelkedés szakasza
A szárazföldi növényi élet időszaka
A halak kora
678 4. The Great Land-Emergence Stage
The Vegetative Land-Life Period
The Age of Fishes
678
5. A földkéreg-vándorlások szakasza
A páfrányerdők karbon időszaka
A békák kora
680 5. The Crustal-Shifting Stage
The Fern-Forest Carboniferous Period
The Age of Frogs
680
6. Az éghajlatváltozás szakasza
Magvas növények időszaka
Az élőlénytani nehézségek kora
682 6. The Climatic Transition Stage
The Seed-Plant Period
The Age of Biologic Tribulation
682
60. Az Urantia a korai szárazföldi élet időszakában 685 60. Urantia During the Early Land-Life Era 685
1. A korai hüllő-korszak 685 1. The Early Reptilian Age 685
2. A kései hüllő-korszak 687 2. The Later Reptilian Age 687
3. A kréta időszak
A virágos növények korszaka
A madarak kora
688 3. The Cretaceous Stage
The Flowering-Plant Period
The Age of Birds
688
4. A kréta időszak vége 691 4. The End of the Chalk Period 691
61. Az emlősök kora az Urantián 693 61. The Mammalian Era on Urantia 693
1. Az új szárazföldi szakasz
A korai emlősök kora
693 1. The New Continental Land Stage
The Age of Early Mammals
693
2. A jelenkori áradás szakasza
A fejlett emlősök kora
694 2. The Recent Flood Stage
The Age of Advanced Mammals
694
3. Az újkori hegyképződési szakasz
Az elefántok és a lovak kora
696 3. The Modern Mountain Stage
Age of the Elephant and the Horse
696
4. A jelenkori földrész-kiemelkedési szakasz
Az utolsó nagy emlősvándorlás
698 4. The Recent Continental-Elevation Stage
The Last Great Mammalian Migration
698
5. A korai jégkorszak 699 5. The Early Ice Age 699
6. Az ősember a jégkorszakban 700 6. Primitive Man in the Ice Age 700
7. A folytatódó jégkorszak 700 7. The Continuing Ice Age 700
62. Az emberi kor hajnalának ősi fajai 703 62. The Dawn Races of Early Man 703
1. A korai makifajták 703 1. The Early Lemur Types 703
2. A korai emlősök 703 2. The Dawn Mammals 703
3. A középemlősök 704 3. The Mid-Mammals 704
4. A főemlősök 706 4. The Primates 706
5. Az első emberi lények 707 5. The First Human Beings 707
6. Az emberi elme evolúciója 709 6. Evolution of the Human Mind 709
7. A lakott világként való elismerés 709 7. Recognition as an Inhabited World 709
63. Az első embercsalád 711 63. The First Human Family 711
1. Andon és Fonta 711 1. Andon and Fonta 711
2. Az ikrek elmenekülése 712 2. The Flight of the Twins 712
3. Andon családja 713 3. Andon’s Family 713
4. Az andoni nemzetségek 713 4. The Andonic Clans 713
5. Az andonfiak szétszóródása 715 5. Dispersion of the Andonites 715
6. Onagar – az igazság első tanítója 715 6. Onagar—The First Truth Teacher 715
7. Andon és Fonta továbbélése 717 7. The Survival of Andon and Fonta 717
64. A színes evolúciós emberfajták 718 64. The Evolutionary Races of Color 718
1. Az andoni őslakók 718 1. The Andonic Aborigines 718
2. A foxhalli népek 719 2. The Foxhall Peoples 719
3. A Badonan-törzsek 720 3. The Badonan Tribes 720
4. A neandervölgyi emberfajták 720 4. The Neanderthal Races 720
5. A színes emberfajták eredete 722 5. Origin of the Colored Races 722
6. Az Urantia hat szangik emberfajtája 722 6. The Six Sangik Races of Urantia 722
7. A színes emberfajták szétszóródása 726 7. Dispersion of the Colored Races 726
65. Az evolúció felügyelete 730 65. The Overcontrol of Evolution 730
1. Az élethordozók működése 730 1. Life Carrier Functions 730
2. Az evolúciós körkép 731 2. The Evolutionary Panorama 731
3. A törzsfejlődés előmozdítása 733 3. The Fostering of Evolution 733
4. Az urantiai kaland 734 4. The Urantia Adventure 734
5. Az élet-evolúció nehézségei 736 5. Life-Evolution Vicissitudes 736
6. Az élet evolúciós módszerei 737 6. Evolutionary Techniques of Life 737
7. Evolúciós elmeszintek 738 7. Evolutionary Mind Levels 738
8. Evolúció időben és térben 739 8. Evolution in Time and Space 739
66. Az Urantia Bolygóhercege 741 66. The Planetary Prince of Urantia 741
1. Kaligasztia Herceg 741 1. Prince Caligastia 741
2. A Herceg törzskara 742 2. The Prince’s Staff 742
3. Dalamatia – a Herceg városa 743 3. Dalamatia—The City of the Prince 743
4. A százak első napjai 743 4. Early Days of the One Hundred 743
5. A százak megszervezése 745 5. Organization of the One Hundred 745
6. A Herceg uralkodása 749 6. The Prince’s Reign 749
7. A dalamatiai élet 750 7. Life in Dalamatia 750
8. Kaligasztia hányattatásai 752 8. Misfortunes of Caligastia 752
67. A lázadás a bolygón 754 67. The Planetary Rebellion 754
1. A Kaligasztia-féle árulás 754 1. The Caligastia Betrayal 754
2. A lázadás kitörése 755 2. The Outbreak of Rebellion 755
3. A hét nehéz év 756 3. The Seven Crucial Years 756
4. A kaligasztiai százak a lázadás után 757 4. The Caligastia One Hundred After Rebellion 757
5. A lázadás közvetlen következményei 758 5. Immediate Results of Rebellion 758
6. Van – a megingathatatlan 759 6. Van—The Steadfast 759
7. A bűn közvetett következményei 760 7. Remote Repercussions of Sin 760
8. A lázadás emberi hőse 761 8. The Human Hero of the Rebellion 761
68. A polgárosodás hajnala 763 68. The Dawn of Civilization 763
1. A védelmi közösségtudat 763 1. Protective Socialization 763
2. A társadalmi haladást meghatározó tényezők 764 2. Factors in Social Progression 764
3. A kísértetektől való félelem közösségszervező hatása 766 3. Socializing Influence of Ghost Fear 766
4. Az erkölcsök fejlődése 767 4. Evolution of the Mores 767
5. A földhasználati módszerek – az ember önfenntartási készségei 768 5. Land Techniques—Maintenance Arts 768
6. A műveltség kialakulása 769 6. Evolution of Culture 769
69. Kezdetleges emberi intézmények 772 69. Primitive Human Institutions 772
1. Alapvető emberi intézmények 772 1. Basic Human Institutions 772
2. Az ipar hajnala 773 2. The Dawn of Industry 773
3. A munka szakosodása 773 3. The Specialization of Labor 773
4. A kereskedelem kezdetei 775 4. The Beginnings of Trade 775
5. A tőkefelhalmozás kezdetei 775 5. The Beginnings of Capital 775
6. A tűz és a polgárosodás viszonya 777 6. Fire in Relation to Civilization 777
7. Az állatok igénybevétele 778 7. The Utilization of Animals 778
8. A rabszolgaság mint polgárosodási tényező 778 8. Slavery as a Factor in Civilization 778
9. Magántulajdon 780 9. Private Property 780
70. Az emberi közösségek kormányzásának fejlődése 783 70. The Evolution of Human Government 783
1. A háború eredete 783 1. The Genesis of War 783
2. A háború társadalmi értéke 785 2. The Social Value of War 785
3. Az első emberi társulások 787 3. Early Human Associations 787
4. Nemzetségek és törzsek 788 4. Clans and Tribes 788
5. A kormányzás kezdetei 788 5. The Beginnings of Government 788
6. Egyeduralmi kormányzás 789 6. Monarchial Government 789
7. Kezdetleges társaskörök és titkos társaságok 790 7. Primitive Clubs and Secret Societies 790
8. Társadalmi osztályok 792 8. Social Classes 792
9. Emberi jogok 793 9. Human Rights 793
10. Az igazságosság fejlődése 794 10. Evolution of Justice 794
11. Törvények és bíróságok 796 11. Laws and Courts 796
12. A polgári hatóság felállítása 797 12. Allocation of Civil Authority 797
71. Az állam fejlődése 800 71. Development of the State 800
1. A kezdetleges állam 800 1. The Embryonic State 800
2. A képviseleti kormányzás kialakulása 801 2. The Evolution of Representative Government 801
3. Az államiság eszményképei 803 3. The Ideals of Statehood 803
4. Fokozatos polgárosodás 804 4. Progressive Civilization 804
5. A versengés kialakulása 805 5. The Evolution of Competition 805
6. A nyereségérdekeltség 805 6. The Profit Motive 805
7. Nevelés 806 7. Education 806
8. Az államiság jellege 806 8. The Character of Statehood 806
72. Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedése 808 72. Government on a Neighboring Planet 808
1. A földrészen élő nemzet 808 1. The Continental Nation 808
2. Politikai szerveződés 809 2. Political Organization 809
3. A családi élet 811 3. The Home Life 811
4. Az oktatási rendszer 812 4. The Educational System 812
5. Ipari szerveződés 813 5. Industrial Organization 813
6. Öregségi biztosítás 814 6. Old-Age Insurance 814
7. Adórendszer 815 7. Taxation 815
8. A szakirányú felsőbb tanintézetek 816 8. The Special Colleges 816
9. Az általános választójog terve 817 9. The Plan of Universal Suffrage 817
10. A bűnözés kérdésének kezelése 818 10. Dealing with Crime 818
11. Katonai felkészültség 818 11. Military Preparedness 818
12. A többi nemzet 819 12. The Other Nations 819
73. Az Édenkert 821 73. The Garden of Eden 821
1. A nodfiak és az amadonfiak 821 1. The Nodites and the Amadonites 821
2. Előkészületek a Kert megépítéséhez 822 2. Planning for the Garden 822
3. A Kert helye 823 3. The Garden Site 823
4. A Kert kialakítása 823 4. Establishing the Garden 823
5. A kertbeli otthon 824 5. The Garden Home 824
6. Az élet fája 825 6. The Tree of Life 825
7. Az Éden létének vége 826 7. The Fate of Eden 826
74. Ádám és Éva 828 74. Adam and Eve 828
1. Ádám és Éva a Jerusemen 828 1. Adam and Eve on Jerusem 828
2. Ádám és Éva megérkezése 829 2. Arrival of Adam and Eve 829
3. Ádám és Éva ismerkedik a bolygóval 830 3. Adam and Eve Learn About the Planet 830
4. Az első zavarok 832 4. The First Upheaval 832
5. Az Ádám-féle igazgatási rend 833 5. Adam’s Administration 833
6. Ádám és Éva családi élete 834 6. Home Life of Adam and Eve 834
7. Élet a Kertben 835 7. Life in the Garden 835
8. A teremtés mondája 836 8. The Legend of Creation 836
75. Ádám és Éva vétsége 839 75. The Default of Adam and Eve 839
1. Az Urantia-kihívás 839 1. The Urantia Problem 839
2. Kaligasztia cselszövése 840 2. Caligastia’s Plot 840
3. Éva megkísértése 841 3. The Temptation of Eve 841
4. A vétség tudatosulása 842 4. The Realization of Default 842
5. A vétség következményei 843 5. Repercussions of Default 843
6. Ádám és Éva elhagyja a Kertet 844 6. Adam and Eve Leave the Garden 844
7. Ádám és Éva leépülése 845 7. Degradation of Adam and Eve 845
8. Az ember úgynevezett bűnbeesése 845 8. The So-Called Fall of Man 845
76. A második kert 847 76. The Second Garden 847
1. Az édeniek belépnek Mezopotámiába 847 1. The Edenites Enter Mesopotamia 847
2. Káin és Ábel 848 2. Cain and Abel 848
3. Élet Mezopotámiában 849 3. Life in Mesopotamia 849
4. Az ibolyaszín emberfajta 850 4. The Violet Race 850
5. Ádám és Éva halála 851 5. Death of Adam and Eve 851
6. Ádám és Éva továbbélése 853 6. Survival of Adam and Eve 853
77. A köztes teremtmények 855 77. The Midway Creatures 855
1. Az elsőfajú közteslények 855 1. The Primary Midwayers 855
2. A nodfi emberfajta 856 2. The Nodite Race 856
3. Bábel tornya 858 3. The Tower of Babel 858
4. A nodfi polgárosultság központjai 859 4. Nodite Centers of Civilization 859
5. Ádámszon és Ratta 861 5. Adamson and Ratta 861
6. A másodfajú közteslények 862 6. The Secondary Midwayers 862
7. A lázadó közteslények 863 7. The Rebel Midwayers 863
8. Az Egyesült Közteslények 864 8. The United Midwayers 864
9. Az Urantia állandó létpolgárai 865 9. The Permanent Citizens of Urantia 865
78. Az ibolyaszín emberfajta az Ádám utáni időkben 868 78. The Violet Race After the Days of Adam 868
1. Faji és kulturális megoszlás 868 1. Racial and Cultural Distribution 868
2. Az ádámfiak a második kertben 869 2. The Adamites in the Second Garden 869
3. Az ádámfiak első terjeszkedése 870 3. Early Expansions of the Adamites 870
4. Az anditák 871 4. The Andites 871
5. Az andita vándorlások 872 5. The Andite Migrations 872
6. Az utolsó andita kirajzások 873 6. The Last Andite Dispersions 873
7. A mezopotámiai áradások 874 7. The Floods in Mesopotamia 874
8. A sumérok – az utolsó anditák 875 8. The Sumerians—Last of the Andites 875
79. Az andita terjeszkedés keleten 878 79. Andite Expansion in the Orient 878
1. A turkesztáni anditák 878 1. The Andites of Turkestan 878
2. India andita meghódítása 879 2. The Andite Conquest of India 879
3. A dravida India 881 3. Dravidian India 881
4. India árja megszállása 882 4. The Aryan Invasion of India 882
5. A vörös ember és a sárga ember 883 5. Red Man and Yellow Man 883
6. A kínai polgárosodás hajnala 884 6. Dawn of Chinese Civilization 884
7. Az anditák elérik Kínát 886 7. The Andites Enter China 886
8. A kései kínai polgárosodás 887 8. Later Chinese Civilization 887
80. Az andita terjeszkedés nyugaton 889 80. Andite Expansion in the Occident 889
1. Az ádámfiak belépnek Európa területére 889 1. The Adamites Enter Europe 889
2. Éghajlati és földtani változások 890 2. Climatic and Geologic Changes 890
3. A cro-magnoni fajta kék ember 891 3. The Cro-Magnoid Blue Man 891
4. Az anditák európai betörései 892 4. The Andite Invasions of Europe 892
5. Észak-Európa andita meghódítása 893 5. The Andite Conquest of Northern Europe 893
6. Az anditák a Nílus mentén 894 6. The Andites Along the Nile 894
7. A földközi-tengeri szigetek anditái 895 7. Andites of the Mediterranean Isles 895
8. A dunai andonfiak 896 8. The Danubian Andonites 896
9. A három fehér emberfajta 897 9. The Three White Races 897
81. A mai polgárosodott viszonyok kialakulása 900 81. Development of Modern Civilization 900
1. A polgárosodás bölcsője 900 1. The Cradle of Civilization 900
2. A polgárosodás eszközei 901 2. The Tools of Civilization 901
3. Városok, kézművesipar és kereskedelem 903 3. Cities, Manufacture, and Commerce 903
4. A kevert emberfajták 904 4. The Mixed Races 904
5. Kulturális társadalom 905 5. Cultural Society 905
6. A polgárosodott társadalom fenntartása 906 6. The Maintenance of Civilization 906
82. A házasság fejlődése 913 82. The Evolution of Marriage 913
1. A párzási ösztön 913 1. The Mating Instinct 913
2. A korlátozó tabuk 914 2. The Restrictive Taboos 914
3. A korai házassági erkölcsök 915 3. Early Marriage Mores 915
4. Házasság a vagyoni erkölcsök mellett 917 4. Marriage Under the Property Mores 917
5. Belházasság és külházasság 918 5. Endogamy and Exogamy 918
6. Fajkeveredések 919 6. Racial Mixtures 919
83. A házasság intézménye 922 83. The Marriage Institution 922
1. A házasság mint társadalmi intézmény 922 1. Marriage as a Societal Institution 922
2. Udvarlás és jegyesség 923 2. Courtship and Betrothal 923
3. Vásárlás és hozomány 923 3. Purchase and Dowry 923
4. A házassági szertartás 924 4. The Wedding Ceremony 924
5. Többes házasságok 925 5. Plural Marriages 925
6. Igazi egynejűség – a párok házassága 927 6. True Monogamy—Pair Marriage 927
7. A házasság felbontása 928 7. The Dissolution of Wedlock 928
8. A házasság eszményítése 929 8. The Idealization of Marriage 929
84. Házasság és családi élet 931 84. Marriage and Family Life 931
1. Kezdetleges párkapcsolatok 931 1. Primitive Pair Associations 931
2. A korai anyaközpontú család 932 2. The Early Mother-Family 932
3. Az apa uralta család 933 3. The Family Under Father Dominance 933
4. A nők helyzete a korai társadalomban 935 4. Woman’s Status in Early Society 935
5. A nők helyzete a fejlődő erkölcsök mellett 936 5. Woman Under the Developing Mores 936
6. A férfi-nő társas viszony 938 6. The Partnership of Man and Woman 938
7. A családi élet eszményképei 939 7. The Ideals of Family Life 939
8. A maga kedvére való létezés veszélyei 942 8. Dangers of Self-Gratification 942
85. Az istenimádás gyökerei 944 85. The Origins of Worship 944
1. A kövek és hegyek imádása 944 1. Worship of Stones and Hills 944
2. A növények és fák imádása 945 2. Worship of Plants and Trees 945
3. Az állatok imádása 946 3. The Worship of Animals 946
4. Az elemek imádása 946 4. Worship of the Elements 946
5. Az égitestek imádása 947 5. Worship of the Heavenly Bodies 947
6. Az ember imádása 948 6. Worship of Man 948
7. Az istenimádat és a bölcsesség segédje 948 7. The Adjutants of Worship and Wisdom 948
86. A vallás fejlődésének korai szakasza 950 86. Early Evolution of Religion 950
1. A véletlen: jó szerencse és balszerencse 950 1. Chance: Good Luck and Bad Luck 950
2. A véletlen megszemélyesítése 951 2. The Personification of Chance 951
3. A halál – a megmagyarázhatatlan 952 3. Death—The Inexplicable 952
4. A halál túlélésének fogalma 952 4. The Death-Survival Concept 952
5. A kísértetlélek fogalma 953 5. The Ghost-Soul Concept 953
6. A kísértet-szellem környezet 955 6. The Ghost-Spirit Environment 955
7. A kezdetleges vallás rendeltetési célja 956 7. The Function of Primitive Religion 956
87. A kísértettiszteletek 958 87. The Ghost Cults 958
1. A kísértetfélés 958 1. Ghost Fear 958
2. A kísértetek kiengesztelése 959 2. Ghost Placation 959
3. Az ősök imádása 960 3. Ancestor Worship 960
4. Jó és rossz szellemkísértetek 961 4. Good and Bad Spirit Ghosts 961
5. A fejlődő kísértettisztelet 962 5. The Advancing Ghost Cult 962
6. Kikényszerítés és elűzés 963 6. Coercion and Exorcism 963
7. A tiszteletközösség természete 965 7. Nature of Cultism 965
88. Bűvtárgyak, szerencsetárgyak és varázslás 967 88. Fetishes, Charms, and Magic 967
1. A bűvtárgyakban való hit 967 1. Belief in Fetishes 967
2. A bűvtárgy fejlődése 968 2. Evolution of the Fetish 968
3. A megtestesült ős tisztelete 970 3. Totemism 970
4. Varázslás 970 4. Magic 970
5. Varázserejű szerencsetárgyak 971 5. Magical Charms 971
6. A varázslás gyakorlása 972 6. The Practice of Magic 972
89. Bűn, áldozás és vezeklés 974 89. Sin, Sacrifice, and Atonement 974
1. A tabu 974 1. The Taboo 974
2. A bűnről alkotott felfogás 975 2. The Concept of Sin 975
3. Lemondás és sanyargatás 976 3. Renunciation and Humiliation 976
4. Az áldozás gyökerei 977 4. Origins of Sacrifice 977
5. Áldozás és emberevés 978 5. Sacrifices and Cannibalism 978
6. Az emberáldozás fejlődési folyamata 980 6. Evolution of Human Sacrifice 980
7. Változások az emberáldozásban 981 7. Modifications of Human Sacrifice 981
8. Megváltás és szövetségek 982 8. Redemption and Covenants 982
9. Áldozások és szentségek 983 9. Sacrifices and Sacraments 983
10. A bűn megbocsátása 984 10. Forgiveness of Sin 984
90. Sámánizmus – javasok és papok 986 90. Shamanism—Medicine Men and Priests 986
1. Az első sámánok – a javas emberek 986 1. The First Shamans—The Medicine Men 986
2. Sámánszokások 987 2. Shamanistic Practices 987
3. A betegségről és a halálról alkotott sámánfelfogás 989 3. The Shamanic Theory of Disease and Death 989
4. A gyógyítás a sámánok gyakorlatában 990 4. Medicine Under the Shamans 990
5. Papok és szertartások 992 5. Priests and Rituals 992
91. Az ima fejlődése 994 91. The Evolution of Prayer 994
1. A kezdetleges ima 994 1. Primitive Prayer 994
2. Az ima kialakulása 995 2. Evolving Prayer 995
3. Az ima és a második én 996 3. Prayer and the Alter Ego 996
4. Etikus imádkozás 997 4. Ethical Praying 997
5. Az ima társadalmi következményei 998 5. Social Repercussions of Prayer 998
6. Az ima területe 999 6. The Province of Prayer 999
7. A megmagyarázhatatlan keresése, önkívület és ihletettség 1000 7. Mysticism, Ecstasy, and Inspiration 1000
8. Az imádkozás mint személyes tapasztalás 1001 8. Praying as a Personal Experience 1001
9. A hatékony ima feltételei 1002 9. Conditions of Effective Prayer 1002
92. A vallás fejlődésének későbbi szakasza 1003 92. The Later Evolution of Religion 1003
1. A vallás evolúciós természete 1003 1. The Evolutionary Nature of Religion 1003
2. A vallás és az erkölcsök 1004 2. Religion and the Mores 1004
3. Az evolúciós vallás természete 1005 3. The Nature of Evolutionary Religion 1005
4. A kinyilatkoztatás ajándéka 1007 4. The Gift of Revelation 1007
5. A nagy vallási vezetők 1008 5. The Great Religious Leaders 1008
6. Az összetett vallások 1010 6. The Composite Religions 1010
7. A vallás továbbfejlődése 1012 7. The Further Evolution of Religion 1012
93. Makiventa Melkizedek 1014 93. Machiventa Melchizedek 1014
1. A Makiventa megtestesülés 1014 1. The Machiventa Incarnation 1014
2. Sálem bölcse 1015 2. The Sage of Salem 1015
3. A Melkizedek tanításai 1016 3. Melchizedek’s Teachings 1016
4. A sálemi vallás 1017 4. The Salem Religion 1017
5. Ábrahám kiválasztása 1018 5. The Selection of Abraham 1018
6. A Melkizedek szövetsége Ábrahámmal 1020 6. Melchizedek’s Covenant with Abraham 1020
7. A Melkizedek-féle hitterjesztők 1021 7. The Melchizedek Missionaries 1021
8. A Melkizedek távozása 1022 8. Departure of Melchizedek 1022
9. A Melkizedek távozása utáni idők 1022 9. After Melchizedek’s Departure 1022
10. Makiventa Melkizedek jelenlegi helyzete 1024 10. Present Status of Machiventa Melchizedek 1024
94. A Melkizedek tanítások keleten 1027 94. The Melchizedek Teachings in the Orient 1027
1. A sálemi tanok a védikus Indiában 1027 1. The Salem Teachings in Vedic India 1027
2. Brahmanizmus 1028 2. Brahmanism 1028
3. A brahman bölcselet 1030 3. Brahmanic Philosophy 1030
4. A hindu vallás 1031 4. The Hindu Religion 1031
5. Küzdelem az igazságért Kínában 1032 5. The Struggle for Truth in China 1032
6. Lao-ce és Konfuciusz 1033 6. Lao-Tse and Confucius 1033
7. Gautama Sziddhártha 1035 7. Gautama Siddhartha 1035
8. A Buddhista hit 1036 8. The Buddhist Faith 1036
9. A buddhizmus elterjedése 1037 9. The Spread of Buddhism 1037
10. A vallási helyzet Tibetben 1038 10. Religion in Tibet 1038
11. Buddhista bölcselet 1038 11. Buddhist Philosophy 1038
12. A buddhizmus istenképe 1040 12. The God Concept of Buddhism 1040
95. A Melkizedek tanítások a Levantéban 1042 95. The Melchizedek Teachings in the Levant 1042
1. A sálemi vallás Mezopotámiában 1042 1. The Salem Religion in Mesopotamia 1042
2. A korai egyiptomi vallás 1043 2. Early Egyptian Religion 1043
3. Az erkölcsi felfogások fejlődése 1045 3. Evolution of Moral Concepts 1045
4. Amenemope tanításai 1046 4. The Teachings of Amenemope 1046
5. A figyelemre méltó Ehnaton 1047 5. The Remarkable Ikhnaton 1047
6. A sálemi tantételek Iránban 1049 6. The Salem Doctrines in Iran 1049
7. A sálemi tanok Arábiában 1050 7. The Salem Teachings in Arabia 1050
96. Jahve – a héberek Istene 1052 96. Yahweh—God of the Hebrews 1052
1. Istenségképek a szemiták körében 1052 1. Deity Concepts Among the Semites 1052
2. A szemita népek 1054 2. The Semitic Peoples 1054
3. A páratlan Mózes 1055 3. The Matchless Moses 1055
4. Jahve hirdetése 1056 4. The Proclamation of Yahweh 1056
5. Mózes tanításai 1057 5. The Teachings of Moses 1057
6. Az istenkép Mózes halála után 1059 6. The God Concept After Moses’ Death 1059
7. A Zsoltárok és Jób könyve 1060 7. Psalms and the Book of Job 1060
97. Az istenkép fejlődése a héber népek körében 1062 97. Evolution of the God Concept Among the Hebrews 1062
1. Sámuel – az első héber próféta 1062 1. Samuel—First of the Hebrew Prophets 1062
2. Illés és Elizeus 1064 2. Elijah and Elisha 1064
3. Jahve és Baál 1064 3. Yahweh and Baal 1064
4. Ámósz és Hósea 1065 4. Amos and Hosea 1065
5. Az első Ésaiás 1066 5. The First Isaiah 1066
6. Jeremiás, a rettenthetetlen 1067 6. Jeremiah the Fearless 1067
7. A második Ésaiás 1068 7. The Second Isaiah 1068
8. Szent és világi történelem 1070 8. Sacred and Profane History 1070
9. Héber történelem 1071 9. Hebrew History 1071
10. A héber vallás 1075 10. The Hebrew Religion 1075
98. A Melkizedek tanítások nyugaton 1077 98. The Melchizedek Teachings in the Occident 1077
1. A sálemi vallás a görögöknél 1077 1. The Salem Religion Among the Greeks 1077
2. A görög bölcseleti gondolkodás 1078 2. Greek Philosophic Thought 1078
3. A Melkizedek tanítások Rómában 1080 3. The Melchizedek Teachings in Rome 1080
4. A rejtelemimádatok 1081 4. The Mystery Cults 1081
5. A Mitrász-tisztelet 1082 5. The Cult of Mithras 1082
6. Mitraizmus és kereszténység 1083 6. Mithraism and Christianity 1083
7. A keresztény vallás 1083 7. The Christian Religion 1083
99. A vallást kísérő társadalmi nehézségek 1086 99. The Social Problems of Religion 1086
1. Vallás és társadalmi újjászervezés 1086 1. Religion and Social Reconstruction 1086
2. Az intézményesített vallás gyengesége 1087 2. Weakness of Institutional Religion 1087
3. A vallás és a hívő 1088 3. Religion and the Religionist 1088
4. Átmeneti nehézségek 1089 4. Transition Difficulties 1089
5. A vallás társadalmi vetületei 1090 5. Social Aspects of Religion 1090
6. Intézményesített vallás 1092 6. Institutional Religion 1092
7. A vallás hozadéka 1092 7. Religion’s Contribution 1092
100. Az ember által megtapasztalható vallás 1094 100. Religion in Human Experience 1094
1. Vallási gyarapodás 1094 1. Religious Growth 1094
2. Szellemi növekedés 1095 2. Spiritual Growth 1095
3. A legfelsőbb értékkel kapcsolatos fogalmak 1096 3. Concepts of Supreme Value 1096
4. A növekedéssel járó kihívások 1097 4. Problems of Growth 1097
5. Megtérés és a megmagyarázhatatlan imádata 1098 5. Conversion and Mysticism 1098
6. A vallásos élet jegyei 1100 6. Marks of Religious Living 1100
7. A vallásos élet tetőpontja 1101 7. The Acme of Religious Living 1101
101. A vallás valódi természete 1104 101. The Real Nature of Religion 1104
1. Az igaz vallás 1104 1. True Religion 1104
2. A vallás ténye 1105 2. The Fact of Religion 1105
3. A vallás ismérvei 1107 3. The Characteristics of Religion 1107
4. A kinyilatkoztatás korlátai 1109 4. The Limitations of Revelation 1109
5. A kinyilatkoztatás által kiterjesztett vallás 1110 5. Religion Expanded by Revelation 1110
6. Gyarapodó vallási tapasztalás 1111 6. Progressive Religious Experience 1111
7. Személyes vallásbölcselet 1113 7. A Personal Philosophy of Religion 1113
8. Hit és hiedelem 1114 8. Faith and Belief 1114
9. Vallás és erkölcsiség 1115 9. Religion and Morality 1115
10. A vallás mint az ember felszabadítója 1116 10. Religion as Man’s Liberator 1116
102. A vallásos hit alapjai 1118 102. The Foundations of Religious Faith 1118
1. Hitbeli bizonyosságok 1118 1. Assurances of Faith 1118
2. Vallás és valóság 1119 2. Religion and Reality 1119
3. Tudás, bölcsesség és éleslátás 1121 3. Knowledge, Wisdom, and Insight 1121
4. A tapasztalás ténye 1123 4. The Fact of Experience 1123
5. A lehetőségben rejlő célirányos felsősége 1123 5. The Supremacy of Purposive Potential 1123
6. A vallásos hitbeli meggyőződés 1124 6. The Certainty of Religious Faith 1124
7. Az isteni bizonyossága 1126 7. The Certitude of the Divine 1126
8. A vallás tanúságai 1127 8. The Evidences of Religion 1127
103. A vallásos tapasztalás valósága 1129 103. The Reality of Religious Experience 1129
1. Vallásbölcselet 1129 1. Philosophy of Religion 1129
2. A vallás és az egyén 1130 2. Religion and the Individual 1130
3. A vallás és az emberi faj 1132 3. Religion and the Human Race 1132
4. Szellemi közösség 1133 4. Spiritual Communion 1133
5. Az eszményképek eredete 1133 5. The Origin of Ideals 1133
6. Bölcseleti összhangteremtés 1135 6. Philosophic Co-ordination 1135
7. Tudomány és vallás 1137 7. Science and Religion 1137
8. Bölcselet és vallás 1140 8. Philosophy and Religion 1140
9. A vallás lényege 1140 9. The Essence of Religion 1140
104. A háromság fogalmának kiteljesedése 1143 104. Growth of the Trinity Concept 1143
1. Az urantiai háromsági fogalmak 1143 1. Urantian Trinity Concepts 1143
2. Háromság-egység és Istenség-többesség 1145 2. Trinity Unity and Deity Plurality 1145
3. Háromságok és hármasegységek 1146 3. Trinities and Triunities 1146
4. A hét hármasegység 1147 4. The Seven Triunities 1147
5. A trioditák 1151 5. Triodities 1151
105. Istenség és valóság 1152 105. Deity and Reality 1152
1. A VAGYOK bölcseleti fogalma 1152 1. The Philosophic Concept of the I AM 1152
2. A VAGYOK mint háromsági és mint hétszeres 1153 2. The I AM as Triune and as Sevenfold 1153
3. A végtelenség hét Abszolútja 1155 3. The Seven Absolutes of Infinity 1155
4. Egység, kettősség és hármasegység 1157 4. Unity, Duality, and Triunity 1157
5. A véges valóság kiteljesedése 1158 5. Promulgation of Finite Reality 1158
6. A véges valóság tükröződései 1159 6. Repercussions of Finite Reality 1159
7. A tapasztalás-meghaladók meglényegülése 1159 7. Eventuation of Transcendentals 1159
106. Világegyetemi valóságszintek 1162 106. Universe Levels of Reality 1162
1. A véges működésiek elsőrendű társulásai 1163 1. Primary Association of Finite Functionals 1163
2. A véges valóságok másodrendű legfelsőbb egységesülése 1164 2. Secondary Supreme Finite Integration 1164
3. Tapasztalás-meghaladó harmadrendű valóság-csoportok 1165 3. Transcendental Tertiary Reality Association 1165
4. Végleges negyedrendű egységesülés 1166 4. Ultimate Quartan Integration 1166
5. Mellérendelt-abszolút vagy ötödrendű társulás 1167 5. Coabsolute or Fifth-Phase Association 1167
6. Abszolút vagy hatodrendű egységesülés 1167 6. Absolute or Sixth-Phase Integration 1167
7. A beteljesülés véglegessége 1168 7. Finality of Destiny 1168
8. A Háromságok Háromsága 1170 8. The Trinity of Trinities 1170
9. Öröktől való létezésen alapuló végtelen egyesülés 1173 9. Existential Infinite Unification 1173
107. A Gondolatigazítók eredete és természete 1176 107. Origin and Nature of Thought Adjusters 1176
1. A Gondolatigazítók eredete 1177 1. Origin of Thought Adjusters 1177
2. Az Igazítók csoportosítása 1178 2. Classification of Adjusters 1178
3. Az Igazítók diviningtoni otthona 1179 3. The Divinington Home of Adjusters 1179
4. Az Igazítók természete és jelenléte 1180 4. Nature and Presence of Adjusters 1180
5. Az igazítói elme jellege 1181 5. Adjuster Mindedness 1181
6. Az Igazítók mint tiszta szellemek 1182 6. Adjusters as Pure Spirits 1182
7. Az Igazítók és a személyiség 1183 7. Adjusters and Personality 1183
108. A Gondolatigazítók küldetése és segédkezése 1185 108. Mission and Ministry of Thought Adjusters 1185
1. A kiválasztás és a feladat 1185 1. Selection and Assignment 1185
2. Az Igazító adományozásának előfeltételei 1186 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling 1186
3. Szervezés és igazgatás 1188 3. Organization and Administration 1188
4. Az egyéb szellemi hatásokhoz való viszony 1190 4. Relation to Other Spiritual Influences 1190
5. Az Igazítók küldetése 1191 5. The Adjuster’s Mission 1191
6. Isten az emberben 1192 6. God in Man 1192
109. Az Igazítók viszonya a világegyetemi teremtményekhez 1195 109. Relation of Adjusters to Universe Creatures 1195
1. Az Igazítók fejlődése 1195 1. Development of Adjusters 1195
2. Az öntevékeny Igazítók 1196 2. Self-Acting Adjusters 1196
3. Az Igazítók viszonya a halandólény-fajtákhoz 1197 3. Relation of Adjusters to Mortal Types 1197
4. Az Igazítók és az emberi személyiség 1198 4. Adjusters and Human Personality 1198
5. Az Igazító beköltözésének anyagi akadályai 1199 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling 1199
6. Az igazi értékek állandósága 1200 6. The Persistence of True Values 1200
7. A megszemélyesült igazítói beteljesülés 1201 7. Destiny of Personalized Adjusters 1201
110. Az Igazítók viszonya a halandó egyénekhez 1203 110. Relation of Adjusters to Individual Mortals 1203
1. A halandóelmébe való beköltözés 1203 1. Indwelling the Mortal Mind 1203
2. Az Igazítók és az emberi akarat 1204 2. Adjusters and Human Will 1204
3. Az Igazítóval való együttműködés 1205 3. Co-operation with the Adjuster 1205
4. Az Igazító munkája az elmében 1207 4. The Adjuster’s Work in the Mind 1207
5. Az igazítói vezetéssel kapcsolatos tévképzetek 1207 5. Erroneous Concepts of Adjuster Guidance 1207
6. A hét lelki kör 1209 6. The Seven Psychic Circles 1209
7. A halhatatlanság elérése 1212 7. The Attainment of Immortality 1212
111. Az Igazító és a lélek 1215 111. The Adjuster and the Soul 1215
1. A választás elme-színtere 1216 1. The Mind Arena of Choice 1216
2. A lélek természete 1217 2. Nature of the Soul 1217
3. A kifejlődő lélek 1218 3. The Evolving Soul 1218
4. A bensőben zajló élet 1219 4. The Inner Life 1219
5. A szabad döntés szentesítése 1221 5. The Consecration of Choice 1221
6. Az emberrel kapcsolatos látszólagos ellentmondás 1221 6. The Human Paradox 1221
7. Az Igazító előtt álló kihívás 1223 7. The Adjuster’s Problem 1223
112. A személyiség továbbélése 1225 112. Personality Survival 1225
1. Személyiség és valóság 1226 1. Personality and Reality 1226
2. Az ember önnön valója 1227 2. The Self 1227
3. A halál jelensége 1229 3. The Phenomenon of Death 1229
4. Az Igazítók sora a halál után 1231 4. Adjusters After Death 1231
5. Az emberi önvaló továbbélése 1232 5. Survival of the Human Self 1232
6. Az ember morontia valója 1235 6. The Morontia Self 1235
7. Az Igazítóval való eggyé kapcsolódás 1237 7. Adjuster Fusion 1237
113. A szeráfi beteljesülés-őrangyalok 1241 113. Seraphic Guardians of Destiny 1241
1. Az őrangyalok 1241 1. The Guardian Angels 1241
2. A beteljesülés-őrangyalok 1242 2. The Destiny Guardians 1242
3. Az egyéb szellemhatásokhoz fűződő viszony 1244 3. Relation to Other Spirit Influences 1244
4. A szeráfok tevékenységi köre 1245 4. Seraphic Domains of Action 1245
5. A halandó számára végzett szeráfi segédkezés 1245 5. Seraphic Ministry to Mortals 1245
6. Az őrangyalok szerepe a halált követően 1246 6. Guardian Angels After Death 1246
7. A szeráfok és a felemelkedési létpálya 1248 7. Seraphim and the Ascendant Career 1248
114. A bolygó szeráfi kormánya 1250 114. Seraphic Planetary Government 1250
1. Az Urantia felségjoga 1250 1. The Sovereignty of Urantia 1250
2. A bolygófelügyelők tanácsa 1251 2. The Board of Planetary Supervisors 1251
3. A helyben székelő főkormányzó 1252 3. The Resident Governor General 1252
4. A Fenséges Megfigyelő 1253 4. The Most High Observer 1253
5. A bolygó kormánya 1254 5. The Planetary Government 1254
6. A bolygó felügyeletét ellátó főszeráfok 1254 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision 1254
7. A beteljesülés tartalékos alakulata 1257 7. The Reserve Corps of Destiny 1257
115. A Legfelsőbb Lény 1260 115. The Supreme Being 1260
1. A fogalomrendszer határainak viszonylagossága 1260 1. Relativity of Concept Frames 1260
2. A Felsőség abszolút alapja 1261 2. The Absolute Basis for Supremacy 1261
3. Az eredeti, a tényleges és a lehetséges 1261 3. Original, Actual, and Potential 1261
4. A Legfelsőbb valóság forrásai 1263 4. Sources of Supreme Reality 1263
5. A Legfelsőbb viszonya a paradicsomi Háromsághoz 1264 5. Relation of the Supreme to the Paradise Trinity 1264
6. A Legfelsőbb viszonya a trioditákhoz 1265 6. Relation of the Supreme to the Triodities 1265
7. A Legfelsőbb természete 1266 7. The Nature of the Supreme 1266
116. A Mindenható Legfelsőbb 1268 116. The Almighty Supreme 1268
1. A Legfelsőbb Elme 1268 1. The Supreme Mind 1268
2. A Mindenható és a Hétszeres Isten 1269 2. The Almighty and God the Sevenfold 1269
3. A Mindenható és a Paradicsomi Istenség 1270 3. The Almighty and Paradise Deity 1270
4. A Mindenható és a Legfelsőbb Teremtők 1271 4. The Almighty and the Supreme Creators 1271
5. A Mindenható és a Hétszeres Szabályozók 1273 5. The Almighty and the Sevenfold Controllers 1273
6. A szellem irányító jellege 1275 6. Spirit Dominance 1275
7. A nagy világegyetem élő szervezete 1276 7. The Living Organism of the Grand Universe 1276
117. A Legfelsőbb Isten 1278 117. God the Supreme 1278
1. A Legfelsőbb Lény természete 1278 1. Nature of the Supreme Being 1278
2. Az evolúciós növekedés forrása 1280 2. The Source of Evolutionary Growth 1280
3. A Legfelsőbb jelentése a világegyetemi teremtmények számára 1281 3. Significance of the Supreme to Universe Creatures 1281
4. A véges Isten 1283 4. The Finite God 1283
5. A teremtés mindent átható lelke 1285 5. The Oversoul of Creation 1285
6. A Legfelsőbb keresése 1287 6. The Quest for the Supreme 1287
7. A Legfelsőbb jövője 1291 7. The Future of the Supreme 1291
118. Legfelsőbb és Végleges – idő és tér 1294 118. Supreme and Ultimate—Time and Space 1294
1. Idő és örökkévalóság 1295 1. Time and Eternity 1295
2. Mindenütt-jelenvalóság és mindenütt-hatóság 1296 2. Omnipresence and Ubiquity 1296
3. Tér-idő viszonyok 1297 3. Time-Space Relationships 1297
4. Elsődleges és másodlagos okozati viszony 1298 4. Primary and Secondary Causation 1298
5. Mindenhatóság és összeférhetőség 1299 5. Omnipotence and Compossibility 1299
6. Mindenhatóság és mindentevőség 1299 6. Omnipotence and Omnificence 1299
7. Mindentudás és eleve elrendelés 1300 7. Omniscience and Predestination 1300
8. Szabályozás és felügyelet 1301 8. Control and Overcontrol 1301
9. Világegyetemi működési rendek 1303 9. Universe Mechanisms 1303
10. A Gondviselés rendeltetési céljai 1304 10. Functions of Providence 1304
119. Krisztus Mihály alászállásai 1308 119. The Bestowals of Christ Michael 1308
1. Az első alászállás 1309 1. The First Bestowal 1309
2. A második alászállás 1310 2. The Second Bestowal 1310
3. A harmadik alászállás 1312 3. The Third Bestowal 1312
4. A negyedik alászállás 1313 4. The Fourth Bestowal 1313
5. Az ötödik alászállás 1314 5. The Fifth Bestowal 1314
6. A hatodik alászállás 1315 6. The Sixth Bestowal 1315
7. A hetedik és utolsó alászállás 1316 7. The Seventh and Final Bestowal 1316
8. Mihály helyzete a megtestesülések után 1317 8. Michael’s Postbestowal Status 1317
IV. RÉSZ
Jézus élete és tanításai
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120. Mihály megtestesülése az Urantián 1323 120. The Bestowal of Michael on Urantia 1323
1. A hetedik alászállási megbízás 1325 1. The Seventh Bestowal Commission 1325
2. Az alászállással kapcsolatos megkötések 1327 2. The Bestowal Limitations 1327
3. További tanácsok és intelmek 1329 3. Further Counsel and Advice 1329
4. A megtestesülés – A kettő eggyé tétele 1331 4. The Incarnation—Making Two One 1331
121. Mihály alászállásának kora 1332 121. The Times of Michael’s Bestowal 1332
1. A Krisztus utáni első század nyugati világa 1332 1. The Occident of the First Century After Christ 1332
2. A zsidó nép 1333 2. The Jewish People 1333
3. A nem-zsidók körei 1334 3. Among the Gentiles 1334
4. A nem-zsidó bölcselet 1335 4. Gentile Philosophy 1335
5. A nem-zsidó vallások 1336 5. The Gentile Religions 1336
6. A héber vallás 1338 6. The Hebrew Religion 1338
7. Zsidók és nem-zsidók 1339 7. Jews and Gentiles 1339
8. Korábbi írásos feljegyzések 1341 8. Previous Written Records 1341
122. Jézus megszületése és kisgyermekkora 1344 122. Birth and Infancy of Jesus 1344
1. József és Mária 1344 1. Joseph and Mary 1344
2. Gábriel megjelenik Erzsébetnek 1345 2. Gabriel Appears to Elizabeth 1345
3. Gábriel bejelentése Máriának 1346 3. Gabriel’s Announcement to Mary 1346
4. József álma 1347 4. Joseph’s Dream 1347
5. Jézus földi szülei 1348 5. Jesus’ Earth Parents 1348
6. A názáreti otthon 1349 6. The Home at Nazareth 1349
7. A betlehemi utazás 1350 7. The Trip to Bethlehem 1350
8. Jézus megszületése 1351 8. The Birth of Jesus 1351
9. Jézus bemutatása a templomban 1352 9. The Presentation in the Temple 1352
10. Heródes intézkedései 1353 10. Herod Acts 1353
123. Jézus zsengekora 1355 123. The Early Childhood of Jesus 1355
1. Visszatérés Názáretbe 1356 1. Back in Nazareth 1356
2. Az ötödik év (Kr.e. 2) 1357 2. The Fifth Year (2 B.C.) 1357
3. A hatodik év történései (Kr.e. 1) 1359 3. Events of the Sixth Year (1 B.C.) 1359
4. A hetedik év (Kr.u. 1) 1361 4. The Seventh Year (A.D. 1) 1361
5. A názáreti tanodai napok 1362 5. School Days in Nazareth 1362
6. Jézus nyolcadik életéve (Kr.u. 2) 1364 6. His Eighth Year (A.D. 2) 1364
124. Jézus kései gyermekkora 1366 124. The Later Childhood of Jesus 1366
1. Jézus kilencedik éve (Kr.u. 3) 1366 1. Jesus’ Ninth Year (A.D. 3) 1366
2. A tizedik év (Kr.u. 4) 1368 2. The Tenth Year (A.D. 4) 1368
3. A tizenegyedik év (Kr.u. 5) 1369 3. The Eleventh Year (A.D. 5) 1369
4. A tizenkettedik év (Kr.u. 6) 1371 4. The Twelfth Year (A.D. 6) 1371
5. A tizenharmadik év (Kr.u. 7) 1373 5. His Thirteenth Year (A.D. 7) 1373
6. A jeruzsálemi utazás 1374 6. The Journey to Jerusalem 1374
125. Jézus Jeruzsálemben 1377 125. Jesus at Jerusalem 1377
1. Jézus ellátogat a templomba 1378 1. Jesus Views the Temple 1378
2. Jézus és a páska-ünnep 1379 2. Jesus and the Passover 1379
3. József és Mária elindulása 1381 3. Departure of Joseph and Mary 1381
4. Az első és a második nap a templomban 1381 4. First and Second Days in the Temple 1381
5. A harmadik nap a templomban 1382 5. The Third Day in the Temple 1382
6. A negyedik nap a templomban 1383 6. The Fourth Day in the Temple 1383
126. A két legválságosabb év 1386 126. The Two Crucial Years 1386
1. Jézus tizennegyedik éve (Kr.u. 8) 1387 1. His Fourteenth Year (A.D. 8) 1387
2. József halála 1388 2. The Death of Joseph 1388
3. A tizenötödik év (Kr.u. 9) 1389 3. The Fifteenth Year (A.D. 9) 1389
4. Az első hitszónoklat a zsinagógában 1391 4. First Sermon in the Synagogue 1391
5. A pénzügyi nehézségek 1392 5. The Financial Struggle 1392
127. A kamaszkori évek 1395 127. The Adolescent Years 1395
1. A tizenhatodik év (Kr.u. 10) 1395 1. The Sixteenth Year (A.D. 10) 1395
2. A tizenhetedik év (Kr.u. 11) 1396 2. The Seventeenth Year (A.D. 11) 1396
3. A tizennyolcadik év (Kr.u. 12) 1398 3. The Eighteenth Year (A.D. 12) 1398
4. A tizenkilencedik év (Kr.u. 13) 1401 4. The Nineteenth Year (A.D. 13) 1401
5. Rebeka, Ezra leánya 1402 5. Rebecca, the Daughter of Ezra 1402
6. Jézus huszadik éve (Kr.u. 14) 1403 6. His Twentieth Year (A.D. 14) 1403
128. Jézus korai felnőttkora 1407 128. Jesus’ Early Manhood 1407
1. A huszonegyedik év (Kr.u. 15) 1407 1. The Twenty-First Year (A.D. 15) 1407
2. A huszonkettedik év (Kr.u. 16) 1409 2. The Twenty-Second Year (A.D. 16) 1409
3. A huszonharmadik év (Kr.u. 17) 1411 3. The Twenty-Third Year (A.D. 17) 1411
4. A damaszkuszi mellékesemény 1412 4. The Damascus Episode 1412
5. A huszonnegyedik év (Kr.u. 18) 1413 5. The Twenty-Fourth Year (A.D. 18) 1413
6. A huszonötödik év (Kr.u. 19) 1415 6. The Twenty-Fifth Year (A.D. 19) 1415
7. A huszonhatodik év (Kr.u. 20) 1416 7. The Twenty-Sixth Year (A.D. 20) 1416
129. Jézus későbbi felnőttkori élete 1419 129. The Later Adult Life of Jesus 1419
1. A huszonhetedik év (Kr.u. 21) 1419 1. The Twenty-Seventh Year (A.D. 21) 1419
2. A huszonnyolcadik év (Kr.u. 22) 1421 2. The Twenty-Eighth Year (A.D. 22) 1421
3. A huszonkilencedik év (Kr.u. 23) 1423 3. The Twenty-Ninth Year (A.D. 23) 1423
4. Az emberi Jézus 1424 4. The Human Jesus 1424
130. Úton Rómába 1427 130. On the Way to Rome 1427
1. Joppában – beszélgetés Jónásról 1428 1. At Joppa—Discourse on Jonah 1428
2. Cezáreában 1429 2. At Caesarea 1429
3. Alexandriában 1432 3. At Alexandria 1432
4. Beszélgetés a valóságról 1433 4. Discourse on Reality 1433
5. Kréta szigetén 1436 5. On the Island of Crete 1436
6. A félős legény 1437 6. The Young Man Who Was Afraid 1437
7. Karthágóban – beszélgetés az időről és a térről 1438 7. At Carthage—Discourse on Time and Space 1438
8. Úton Nápolyba és Rómába 1440 8. On the Way to Naples and Rome 1440
131. A világ vallásai 1442 131. The World’s Religions 1442
1. Cinizmus 1442 1. Cynicism 1442
2. Judaizmus 1444 2. Judaism 1444
3. Buddhizmus 1446 3. Buddhism 1446
4. Hinduizmus 1447 4. Hinduism 1447
5. Zoroasztrizmus 1449 5. Zoroastrianism 1449
6. Szuduanizmus (Dzsainizmus) 1450 6. Suduanism (Jainism) 1450
7. Sintó 1451 7. Shinto 1451
8. Taoizmus 1451 8. Taoism 1451
9. Konfucianizmus 1452 9. Confucianism 1452
10. „A mi vallásunk” 1453 10. “Our Religion” 1453
132. Időzés Rómában 1455 132. The Sojourn at Rome 1455
1. Igaz értékek 1456 1. True Values 1456
2. Jó és rossz 1457 2. Good and Evil 1457
3. Igazság és hit 1459 3. Truth and Faith 1459
4. Személyes segédkezés 1460 4. Personal Ministry 1460
5. Intelmek a gazdag embernek 1462 5. Counseling the Rich Man 1462
6. Társadalmi szolgálat 1465 6. Social Ministry 1465
7. A Róma környéki utazások 1466 7. Trips About Rome 1466
133. Visszatérés Rómából 1468 133. The Return from Rome 1468
1. Irgalom és igazságosság 1468 1. Mercy and Justice 1468
2. Hajóra szállás Tarentumban 1470 2. Embarking at Tarentum 1470
3. Korinthoszban 1471 3. At Corinth 1471
4. Személyes működés Korinthoszban 1474 4. Personal Work in Corinth 1474
5. Athénban – beszélgetés a tudományról 1476 5. At Athens—Discourse on Science 1476
6. Efezusban – beszélgetés a lélekről 1477 6. At Ephesus—Discourse on the Soul 1477
7. Időzés Cipruson – beszélgetés az elméről 1479 7. The Sojourn at Cyprus—Discourse on Mind 1479
8. Antiókhiában 1480 8. At Antioch 1480
9. Mezopotámiában 1481 9. In Mesopotamia 1481
134. Az átmeneti évek 1483 134. The Transition Years 1483
1. A harmincadik év (Kr.u. 24) 1483 1. The Thirtieth Year (A.D. 24) 1483
2. Utazás a Káspi-tenger vidékére 1484 2. The Caravan Trip to the Caspian 1484
3. Az urmiai előadások 1485 3. The Urmia Lectures 1485
4. Főhatalom – Isteni és emberi 1486 4. Sovereignty—Divine and Human 1486
5. A politikai főhatalom 1487 5. Political Sovereignty 1487
6. Törvény, szabadság és függetlenség 1490 6. Law, Liberty, and Sovereignty 1490
7. A harmincegyedik év (Kr.u. 25) 1492 7. The Thirty-First Year (A.D. 25) 1492
8. A Hermon-hegyi elvonulás 1492 8. The Sojourn on Mount Hermon 1492
9. A várakozás időszaka 1494 9. The Time of Waiting 1494
135. Keresztelő János 1496 135. John the Baptist 1496
1. Jánosból nazireus lesz 1496 1. John Becomes a Nazarite 1496
2. Zakariás halála 1497 2. The Death of Zacharias 1497
3. A pásztorélet 1497 3. The Life of a Shepherd 1497
4. Erzsébet halála 1499 4. The Death of Elizabeth 1499
5. Isten országa 1500 5. The Kingdom of God 1500
6. János a tan hirdetéséhez fog 1501 6. John Begins to Preach 1501
7. János útja észak felé 1503 7. John Journeys North 1503
8. Jézus és János találkozása 1503 8. Meeting of Jesus and John 1503
9. A tan hirdetése negyven napon át 1505 9. Forty Days of Preaching 1505
10. János útja dél felé 1506 10. John Journeys South 1506
11. János a börtönben 1506 11. John in Prison 1506
12. Keresztelő János halála 1508 12. Death of John the Baptist 1508
136. A keresztelés és a negyven nap 1509 136. Baptism and the Forty Days 1509
1. A várt messiással kapcsolatos felfogások 1509 1. Concepts of the Expected Messiah 1509
2. Jézus megkeresztelése 1510 2. The Baptism of Jesus 1510
3. A negyven nap 1512 3. The Forty Days 1512
4. A nyilvános tevékenységgel kapcsolatos tervek 1514 4. Plans for Public Work 1514
5. Az első nagy elhatározás 1516 5. The First Great Decision 1516
6. A második elhatározás 1517 6. The Second Decision 1517
7. A harmadik elhatározás 1519 7. The Third Decision 1519
8. A negyedik elhatározás 1520 8. The Fourth Decision 1520
9. Az ötödik elhatározás 1521 9. The Fifth Decision 1521
10. A hatodik elhatározás 1523 10. The Sixth Decision 1523
137. Időzés Galileában 1524 137. Tarrying Time in Galilee 1524
1. Az első négy apostol kiválasztása 1524 1. Choosing the First Four Apostles 1524
2. Fülöp és Nátániel kiválasztása 1526 2. Choosing Philip and Nathaniel 1526
3. Látogatás Kapernaumban 1527 3. The Visit to Capernaum 1527
4. A kánai menyegző 1528 4. The Wedding at Cana 1528
5. Visszatérés Kapernaumba 1531 5. Back in Capernaum 1531
6. Egy szombati nap történései 1532 6. The Events of a Sabbath Day 1532
7. Négyhónapos felkészülés 1533 7. Four Months of Training 1533
8. Beszéd az Országról 1535 8. Sermon on the Kingdom 1535
138. Az Ország hírnökeinek felkészítése 1538 138. Training the Kingdom’s Messengers 1538
1. Az utolsó tanítások 1538 1. Final Instructions 1538
2. A hatok kiválasztása 1539 2. Choosing the Six 1539
3. Máté és Simon elhívása 1540 3. The Call of Matthew and Simon 1540
4. Az ikrek elhívása 1541 4. The Call of the Twins 1541
5. Tamás és Júdás elhívása 1542 5. The Call of Thomas and Judas 1542
6. Az alapos felkészülés hete 1542 6. The Week of Intensive Training 1542
7. Újabb csalódás 1543 7. Another Disappointment 1543
8. A tizenkettek első munkája 1545 8. First Work of the Twelve 1545
9. A próbatételek öt hónapja 1546 9. Five Months of Testing 1546
10. A tizenkettek megszervezése 1547 10. Organization of the Twelve 1547
139. A tizenkét apostol 1548 139. The Twelve Apostles 1548
1. András, az elsőként kiválasztott 1548 1. Andrew, the First Chosen 1548
2. Simon Péter 1550 2. Simon Peter 1550
3. Zebedeus Jakab 1552 3. James Zebedee 1552
4. Zebedeus János 1553 4. John Zebedee 1553
5. Kíváncsi Fülöp 1556 5. Philip the Curious 1556
6. Őszinte Nátániel 1558 6. Honest Nathaniel 1558
7. Lévi Máté 1559 7. Matthew Levi 1559
8. Didimusz Tamás 1561 8. Thomas Didymus 1561
9. és 10. Alfeus Jakab és Júdás 1563 9. and 10. James and Judas Alpheus 1563
11. Zélóta Simon 1564 11. Simon the Zealot 1564
12. Karióti Júdás 1565 12. Judas Iscariot 1565
140. A tizenkettek felavatása 1568 140. The Ordination of the Twelve 1568
1. Előkészítő tanítás 1568 1. Preliminary Instruction 1568
2. A felavatás 1569 2. The Ordination 1569
3. A felavatási beszéd 1570 3. The Ordination Sermon 1570
4. Ti vagytok a föld sója 1572 4. You Are the Salt of the Earth 1572
5. Atyai és testvéri szeretet 1573 5. Fatherly and Brotherly Love 1573
6. A felavatás estéje 1576 6. The Evening of the Ordination 1576
7. A felavatást követő hét 1578 7. The Week Following the Ordination 1578
8. Csütörtök délután a tónál 1579 8. Thursday Afternoon on the Lake 1579
9. A felszentelés napja 1583 9. The Day of Consecration 1583
10. A felszentelést követő este 1584 10. The Evening After the Consecration 1584
141. A nyilvános működés elkezdése 1587 141. Beginning the Public Work 1587
1. Galilea elhagyása 1587 1. Leaving Galilee 1587
2. Az Isten törvénye és az Atya akarata 1588 2. God’s Law and the Father’s Will 1588
3. Időzés Amathuszban 1589 3. The Sojourn at Amathus 1589
4. Tanítás az Atyáról 1590 4. Teaching About the Father 1590
5. Szellemi egység 1591 5. Spiritual Unity 1591
6. Az utolsó hét Amathuszban 1592 6. Last Week at Amathus 1592
7. Betániában, a Jordánon túl 1593 7. At Bethany Beyond Jordan 1593
8. A jerikói ténykedés 1595 8. Working in Jericho 1595
9. Utazás Jeruzsálembe 1595 9. Departing for Jerusalem 1595
142. A páska-ünnep Jeruzsálemben 1596 142. The Passover at Jerusalem 1596
1. Tanítás a templomban 1596 1. Teaching in the Temple 1596
2. Az Isten haragja 1597 2. God’s Wrath 1597
3. Az Istenről alkotott kép 1598 3. The Concept of God 1598
4. Fláviusz és a görög műveltség 1600 4. Flavius and Greek Culture 1600
5. Beszélgetés a bizonyosságról 1601 5. The Discourse on Assurance 1601
6. A Nikodémusszal folytatott beszélgetés 1601 6. The Visit with Nicodemus 1601
7. Tanítás a családról 1603 7. The Lesson on the Family 1603
8. Dél-Júdeában 1605 8. In Southern Judea 1605
143. Utazás Szamarián át 1607 143. Going Through Samaria 1607
1. A tan hirdetése Arkhelaiszban 1607 1. Preaching at Archelais 1607
2. Tanítás az önuralomról 1609 2. Lesson on Self-Mastery 1609
3. Szórakozás és kikapcsolódás 1610 3. Diversion and Relaxation 1610
4. A zsidók és a szamaritánusok 1612 4. The Jews and the Samaritans 1612
5. A sikári asszony 1612 5. The Woman of Sychar 1612
6. A szamaritánus hitébredés 1615 6. The Samaritan Revival 1615
7. Tanítások az imáról és az istenimádatról 1616 7. Teachings About Prayer and Worship 1616
144. Gilboában és a Tízvárosban 1617 144. At Gilboa and in the Decapolis 1617
1. A gilboai tábor 1617 1. The Gilboa Encampment 1617
2. Beszélgetés az imáról 1618 2. The Discourse on Prayer 1618
3. A hívő ember imája 1619 3. The Believer’s Prayer 1619
4. Egyebek az imáról 1620 4. More About Prayer 1620
5. Más imaformák 1621 5. Other Forms of Prayer 1621
6. Tanácskozás János apostolaival 1624 6. Conference with John’s Apostles 1624
7. A Tízváros településein 1626 7. In the Decapolis Cities 1626
8. A Pella közeli táborban 1626 8. In Camp Near Pella 1626
9. Keresztelő János halála 1627 9. Death of John the Baptist 1627
145. Négy eseménydús nap Kapernaumban 1628 145. Four Eventful Days at Capernaum 1628
1. A halfogás 1628 1. The Draught of Fishes 1628
2. Délután a zsinagógában 1629 2. Afternoon at the Synagogue 1629
3. A gyógyítás napnyugtakor 1631 3. The Healing at Sundown 1631
4. Az este további részében 1634 4. The Evening After 1634
5. Vasárnap kora reggel 1634 5. Early Sunday Morning 1634
146. Az első tanhirdető vándorút Galileában 1637 146. First Preaching Tour of Galilee 1637
1. A tan hirdetése Rimmonban 1637 1. Preaching at Rimmon 1637
2. Jotapatában 1638 2. At Jotapata 1638
3. A rámai megálló 1641 3. The Stop at Ramah 1641
4. A jiróni evangélium 1643 4. The Gospel at Iron 1643
5. Visszatérés Kánába 1644 5. Back in Cana 1644
6. Nain és az özvegyasszony fia 1645 6. Nain and the Widow’s Son 1645
7. Éndórban 1646 7. At Endor 1646
147. Rövid látogatás Jeruzsálemben 1647 147. The Interlude Visit to Jerusalem 1647
1. A centurió szolgája 1647 1. The Centurion’s Servant 1647
2. Az utazás Jeruzsálembe 1648 2. The Journey to Jerusalem 1648
3. A Bethesda vizénél 1649 3. At the Pool of Bethesda 1649
4. Az életmódszabály 1650 4. The Rule of Living 1650
5. A farizeus Simon meglátogatása 1651 5. Visiting Simon the Pharisee 1651
6. Visszatérés Kapernaumba 1653 6. Returning to Capernaum 1653
7. Újra Kapernaumban 1655 7. Back in Capernaum 1655
8. A szellemi jóság ünnepe 1656 8. The Feast of Spiritual Goodness 1656
148. A vándor hitszónokok tanítása Betszaidában 1657 148. Training Evangelists at Bethsaida 1657
1. A próféták új tanodája 1657 1. A New School of the Prophets 1657
2. A betszaidai kórház 1658 2. The Bethsaida Hospital 1658
3. Az Atya ügye 1659 3. The Father’s Business 1659
4. A rossz, a bűn és a gonoszság 1659 4. Evil, Sin, and Iniquity 1659
5. A megpróbáltatás célja 1661 5. The Purpose of Affliction 1661
6. A szenvedés félreértelmezése –
Beszélgetés Jóbról
1662 6. The Misunderstanding of Suffering—
Discourse on Job
1662
7. Az elsorvadt kezű ember 1664 7. The Man with the Withered Hand 1664
8. Az utolsó betszaidai hét 1665 8. Last Week at Bethsaida 1665
9. A lebénult ember meggyógyítása 1666 9. Healing the Paralytic 1666
149. A második tanhirdető vándorút 1668 149. The Second Preaching Tour 1668
1. Jézus hírnevének terjedése 1668 1. The Widespread Fame of Jesus 1668
2. Az emberek hozzáállása 1670 2. Attitude of the People 1670
3. A vallási vezetők ellenségessége 1672 3. Hostility of the Religious Leaders 1672
4. A tanhirdető vándorút lefolyása 1673 4. Progress of the Preaching Tour 1673
5. Tanítás a megelégedettségről 1674 5. Lesson Regarding Contentment 1674
6. „Félni az Urat” 1675 6. The “Fear of the Lord” 1675
7. Visszatérés Betszaidába 1677 7. Returning to Bethsaida 1677
150. A harmadik tanhirdető vándorút 1678 150. The Third Preaching Tour 1678
1. A női vándor hitszónokok testülete 1678 1. The Women’s Evangelistic Corps 1678
2. A magdalai megálló 1679 2. The Stop at Magdala 1679
3. A szombat Tibériásban 1680 3. Sabbath at Tiberias 1680
4. Az apostolok kettesével való kiküldése 1681 4. Sending the Apostles Out Two and Two 1681
5. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? 1682 5. What Must I Do to Be Saved? 1682
6. Az esti tanítások 1683 6. The Evening Lessons 1683
7. Időzés Názáretben 1683 7. The Sojourn at Nazareth 1683
8. A szombati istentisztelet 1684 8. The Sabbath Service 1684
9. A názáreti elutasítás 1686 9. The Nazareth Rejection 1686
151. Időzés és tanítás a parton 1688 151. Tarrying and Teaching by the Seaside 1688
1. A magvetőről szóló példabeszéd 1688 1. The Parable of the Sower 1688
2. A példabeszéd értelmezése 1689 2. Interpretation of the Parable 1689
3. További beszélgetés a példázatokról 1691 3. More About Parables 1691
4. Újabb példabeszédek a tónál 1693 4. More Parables by the Sea 1693
5. A kheresai út 1694 5. The Visit to Kheresa 1694
6. A kheresai eszelős 1695 6. The Kheresa Lunatic 1695
152. A kapernaumi válsághoz vezető események 1698 152. Events Leading up to the Capernaum Crisis 1698
1. Jairus házában 1699 1. At Jairus’s House 1699
2. Az ötezer ember jóllakatása 1700 2. Feeding the Five Thousand 1700
3. A királycsináló mellékesemény 1702 3. The King-Making Episode 1702
4. Simon Péter éjszakai látomása 1703 4. Simon Peter’s Night Vision 1703
5. Újra Betszaidában 1703 5. Back in Bethsaida 1703
6. Genezáretben 1705 6. At Gennesaret 1705
7. Jeruzsálemben 1706 7. At Jerusalem 1706
153. A kapernaumi válság 1707 153. The Crisis at Capernaum 1707
1. Az előkészületek sora 1707 1. The Setting of the Stage 1707
2. A korszakos beszéd 1709 2. The Epochal Sermon 1709
3. A beszéd után 1712 3. The After Meeting 1712
4. Az utolsó szavak a zsinagógában 1713 4. Last Words in the Synagogue 1713
5. A szombat este 1715 5. The Saturday Evening 1715
154. Az utolsó napok Kapernaumban 1717 154. Last Days at Capernaum 1717
1. A tanácskozás hete 1717 1. A Week of Counsel 1717
2. A pihenés hete 1718 2. A Week of Rest 1718
3. A második megbeszélés Tibériásban 1719 3. The Second Tiberias Conference 1719
4. Szombat éjjel Kapernaumban 1719 4. Saturday Night in Capernaum 1719
5. A mozgalmas vasárnap reggel 1720 5. The Eventful Sunday Morning 1720
6. Jézus családjának megérkezése 1721 6. Jesus’ Family Arrives 1721
7. A sietve távozás 1723 7. The Hasty Flight 1723
155. Menekülés Észak-Galileán át 1725 155. Fleeing Through Northern Galilee 1725
1. Miért háborognak a pogányok? 1725 1. Why Do the Heathen Rage? 1725
2. A vándor hitszónokok Korazinban 1726 2. The Evangelists in Chorazin 1726
3. Cezárea-Filippiben 1727 3. At Caesarea-Philippi 1727
4. Útban Fönícia felé 1728 4. On the Way to Phoenicia 1728
5. Beszélgetés az igaz vallásról 1728 5. The Discourse on True Religion 1728
6. A második beszélgetés a vallásról 1730 6. The Second Discourse on Religion 1730
156. Időzés Türoszban és Szidonban 1734 156. The Sojourn at Tyre and Sidon 1734
1. A szíriai nő 1734 1. The Syrian Woman 1734
2. Tanítás Szidonban 1735 2. Teaching in Sidon 1735
3. Utazás a partvidéken 1736 3. The Journey up the Coast 1736
4. Türoszban 1737 4. At Tyre 1737
5. Jézus Türoszban tanít 1737 5. Jesus’ Teaching at Tyre 1737
6. Visszatérés Föníciából 1741 6. The Return from Phoenicia 1741
157. Cezárea-Filippiben 1743 157. At Caesarea-Philippi 1743
1. A templomi adószedő 1743 1. The Temple-Tax Collector 1743
2. Betszaida-Juliászban 1744 2. At Bethsaida-Julias 1744
3. Péter hitet tesz 1745 3. Peter’s Confession 1745
4. Beszélgetés az Országról 1746 4. The Talk About the Kingdom 1746
5. Az új felfogás 1748 5. The New Concept 1748
6. A következő délután 1748 6. The Next Afternoon 1748
7. András beszélgetései 1750 7. Andrew’s Conference 1750
158. Az átlényegülés hegye 1752 158. The Mount of Transfiguration 1752
1. Az átlényegülés 1752 1. The Transfiguration 1752
2. Útban lefelé a hegyről 1754 2. Coming Down the Mountain 1754
3. Az átlényegülés jelentése 1755 3. Meaning of the Transfiguration 1755
4. A nyavalyatörős fiú 1755 4. The Epileptic Boy 1755
5. Jézus meggyógyítja a fiút 1757 5. Jesus Heals the Boy 1757
6. Kelszosz kertjében 1758 6. In Celsus’ Garden 1758
7. Péter tiltakozása 1759 7. Peter’s Protest 1759
8. Péter házában 1761 8. At Peter’s House 1761
159. A tízvárosi vándorút 1762 159. The Decapolis Tour 1762
1. A megbocsátásról szóló tan hirdetése 1762 1. The Sermon on Forgiveness 1762
2. A különös tanhirdető 1764 2. The Strange Preacher 1764
3. Intelem a tanítóknak és a híveknek 1765 3. Instruction for Teachers and Believers 1765
4. Beszélgetés Nátániellel 1767 4. The Talk with Nathaniel 1767
5. Jézus vallásának igenlő jellege 1769 5. The Positive Nature of Jesus’ Religion 1769
6. Visszatérés Magadánba 1771 6. The Return to Magadan 1771
160. Alexandriai Rodan 1772 160. Rodan of Alexandria 1772
1. Rodan görög bölcselete 1772 1. Rodan’s Greek Philosophy 1772
2. Az életvezetés művészete 1775 2. The Art of Living 1775
3. Az érettség csábításai 1777 3. The Lures of Maturity 1777
4. Az érettségi egyensúly 1778 4. The Balance of Maturity 1778
5. Az eszménykép vallása 1780 5. The Religion of the Ideal 1780
161. További viták Rodannal 1783 161. Further Discussions with Rodan 1783
1. Az Isten személyisége 1783 1. The Personality of God 1783
2. Jézus isteni természete 1785 2. The Divine Nature of Jesus 1785
3. Jézus emberi és isteni elméje 1787 3. Jesus’ Human and Divine Minds 1787
162. A sátoros ünnepen 1788 162. At the Feast of Tabernacles 1788
1. A jeruzsálemi látogatás veszélyei 1788 1. The Dangers of the Visit to Jerusalem 1788
2. Az első templomi beszéd 1790 2. The First Temple Talk 1790
3. A házasságtörésen ért asszony 1792 3. The Woman Taken in Adultery 1792
4. A sátoros ünnep 1793 4. The Feast of Tabernacles 1793
5. Hitszónoklat a világ világosságáról 1794 5. Sermon on the Light of the World 1794
6. Beszéd az élet vizéről 1795 6. Discourse on the Water of Life 1795
7. Beszéd a szellemi szabadságról 1796 7. The Discourse on Spiritual Freedom 1796
8. Látogatás Mártánál és Máriánál 1797 8. The Visit with Martha and Mary 1797
9. Betlehemben Abnerrel 1798 9. At Bethlehem with Abner 1798
163. A hetvenek felavatása Magadánban 1800 163. Ordination of the Seventy at Magadan 1800
1. A hetvenek felavatása 1800 1. Ordination of the Seventy 1800
2. A gazdag ifjú és a többiek 1801 2. The Rich Young Man and Others 1801
3. Vita a vagyonról 1803 3. The Discussion About Wealth 1803
4. Búcsú a hetvenektől 1804 4. Farewell to the Seventy 1804
5. A tábor áthelyezése Pellába 1806 5. Moving the Camp to Pella 1806
6. A hetvenek visszatérése 1806 6. The Return of the Seventy 1806
7. Felkészülés az utolsó küldetésre 1808 7. Preparation for the Last Mission 1808
164. A templomszentelés ünnepén 1809 164. At the Feast of Dedication 1809
1. A jó szamaritánus története 1809 1. Story of the Good Samaritan 1809
2. Jeruzsálemben 1810 2. At Jerusalem 1810
3. A vak koldus meggyógyítása 1811 3. Healing the Blind Beggar 1811
4. Jósiás a Szanhedrin előtt 1813 4. Josiah Before the Sanhedrin 1813
5. Tanítás Salamon csarnokában 1815 5. Teaching in Solomon’s Porch 1815
165. A pereai küldetés kezdete 1817 165. The Perean Mission Begins 1817
1. A pellai táborban 1817 1. At the Pella Camp 1817
2. Hitszónoklat a jó pásztorról 1818 2. Sermon on the Good Shepherd 1818
3. Szombati hitszónoklat Pellában 1819 3. Sabbath Sermon at Pella 1819
4. Az örökség felosztása 1821 4. Dividing the Inheritance 1821
5. Beszéd az apostoloknak a vagyonról 1823 5. Talks to the Apostles on Wealth 1823
6. Válasz Péter kérdésére 1824 6. Answer to Peter’s Question 1824
166. Az utolsó látogatás Észak-Pereában 1825 166. Last Visit to Northern Perea 1825
1. A farizeusok Ragabában 1825 1. The Pharisees at Ragaba 1825
2. A tíz leprás 1827 2. The Ten Lepers 1827
3. A geraszai hitszónoklat 1828 3. The Sermon at Gerasa 1828
4. A véletlenekről szóló tanítás 1830 4. Teaching About Accidents 1830
5. A filadelfiai gyülekezet 1831 5. The Congregation at Philadelphia 1831
167. Látogatás Filadelfiában 1833 167. The Visit to Philadelphia 1833
1. Reggeli a farizeusokkal 1833 1. Breakfast with the Pharisees 1833
2. A nagy estebédről szóló példabeszéd 1835 2. Parable of the Great Supper 1835
3. Az erőtlen szellemű asszony 1835 3. The Woman with the Spirit of Infirmity 1835
4. A Betániából jött üzenet 1836 4. The Message from Bethany 1836
5. Útban Betániába 1838 5. On the Way to Bethany 1838
6. A kisgyermekek megáldása 1839 6. Blessing the Little Children 1839
7. Beszélgetés az angyalokról 1840 7. The Talk About Angels 1840
168. Lázár feltámasztása 1842 168. The Resurrection of Lazarus 1842
1. Lázár sírjánál 1843 1. At the Tomb of Lazarus 1843
2. Lázár feltámasztása 1845 2. The Resurrection of Lazarus 1845
3. A Szanhedrin ülése 1847 3. Meeting of the Sanhedrin 1847
4. Az ima meghallgatása 1848 4. The Answer to Prayer 1848
5. Lázár további sorsa 1849 5. What Became of Lazarus 1849
169. Az utolsó tanítás Pellában 1850 169. Last Teaching at Pella 1850
1. Példabeszéd az elveszett fiúról 1850 1. Parable of the Lost Son 1850
2. Példabeszéd a ravasz intézőről 1853 2. Parable of the Shrewd Steward 1853
3. A gazdag ember és a koldus 1854 3. The Rich Man and the Beggar 1854
4. Az Atya és az ő Országa 1855 4. The Father and His Kingdom 1855
170. A mennyország 1858 170. The Kingdom of Heaven 1858
1. A mennyországgal kapcsolatos felfogások 1858 1. Concepts of the Kingdom of Heaven 1858
2. Jézus felfogása az Országról 1859 2. Jesus’ Concept of the Kingdom 1859
3. Az igazságossággal kapcsolatban 1861 3. In Relation to Righteousness 1861
4. Jézus tanítása az Országról 1862 4. Jesus’ Teaching About the Kingdom 1862
5. Az Országról alkotott későbbi eszmék 1864 5. Later Ideas of the Kingdom 1864
171. Úton Jeruzsálembe 1867 171. On the Way to Jerusalem 1867
1. Elindulás Pellából 1868 1. The Departure from Pella 1868
2. A költségek számbavétele 1869 2. On Counting the Cost 1869
3. A pereai vándorút 1870 3. The Perean Tour 1870
4. Tanítás Liviaszban 1871 4. Teaching at Livias 1871
5. A jerikói vak ember 1873 5. The Blind Man at Jericho 1873
6. Látogatás Zákeusnál 1873 6. The Visit to Zaccheus 1873
7. „Ahogy Jézus arra ment” 1874 7. “As Jesus Passed By” 1874
8. Példázat a minákról 1875 8. Parable of the Pounds 1875
172. Bevonulás Jeruzsálembe 1878 172. Going into Jerusalem 1878
1. A szombat Betániában 1878 1. Sabbath at Bethany 1878
2. Vasárnap reggel az apostolokkal 1880 2. Sunday Morning with the Apostles 1880
3. Elindulás Jeruzsálembe 1880 3. The Start for Jerusalem 1880
4. Időzés a templomnál 1883 4. Visiting About the Temple 1883
5. Az apostolok hozzáállása 1883 5. The Apostles’ Attitude 1883
173. A hétfői nap Jeruzsálemben 1888 173. Monday in Jerusalem 1888
1. A templom megtisztítása 1888 1. Cleansing the Temple 1888
2. A Mester tekintélyének megkérdőjelezése 1891 2. Challenging the Master’s Authority 1891
3. Példabeszéd a két fiúról 1893 3. Parable of the Two Sons 1893
4. Példabeszéd a távollévő földbirtokosról 1893 4. Parable of the Absent Landlord 1893
5. Példabeszéd az esküvői lakomáról 1894 5. Parable of the Marriage Feast 1894
174. A keddi reggel a templomban 1897 174. Tuesday Morning in the Temple 1897
1. Isteni megbocsátás 1898 1. Divine Forgiveness 1898
2. A zsidó vezetők kérdései 1899 2. Questions by the Jewish Rulers 1899
3. A szadduceusok és a feltámadás 1900 3. The Sadducees and the Resurrection 1900
4. A nagy parancsolat 1901 4. The Great Commandment 1901
5. Az érdeklődő görögök 1902 5. The Inquiring Greeks 1902
175. Az utolsó templomi beszéd 1905 175. The Last Temple Discourse 1905
1. A beszéd 1905 1. The Discourse 1905
2. Az egyes zsidók helyzete 1909 2. Status of Individual Jews 1909
3. A Szanhedrin sorsdöntő ülése 1909 3. The Fateful Sanhedrin Meeting 1909
4. A jeruzsálemi helyzet 1910 4. The Situation in Jerusalem 1910
176. Kedd este az Olajfák hegyén 1912 176. Tuesday Evening on Mount Olivet 1912
1. Jeruzsálem pusztulása 1912 1. The Destruction of Jerusalem 1912
2. A Mester második eljövetele 1914 2. The Master’s Second Coming 1914
3. Későbbi beszélgetés a táborban 1916 3. Later Discussion at the Camp 1916
4. Mihály visszatérése 1918 4. The Return of Michael 1918
177. Szerda, a pihenés napja 1920 177. Wednesday, the Rest Day 1920
1. Egy nap egyedül az Istennel 1920 1. One Day Alone with God 1920
2. Az otthoni gyermekkori évek 1921 2. Early Home Life 1921
3. Napközben a táborban 1923 3. The Day at Camp 1923
4. Júdás és a főpapok 1924 4. Judas and the Chief Priests 1924
5. Az utolsó együtt töltött óra 1927 5. The Last Social Hour 1927
178. Az utolsó nap a táborban 1929 178. Last Day at the Camp 1929
1. Beszélgetés a fiúi elismertségről és az állampolgárságról 1929 1. Discourse on Sonship and Citizenship 1929
2. Ebéd után 1932 2. After the Noontime Meal 1932
3. Útban az estebédre 1934 3. On the Way to the Supper 1934
179. Az utolsó estebéd 1936 179. The Last Supper 1936
1. A megkülönböztetés utáni vágy 1936 1. The Desire for Preference 1936
2. Az estebéd kezdete 1937 2. Beginning the Supper 1937
3. Az apostolok lábának megmosása 1938 3. Washing the Apostles’ Feet 1938
4. Az árulóhoz intézett utolsó szavak 1940 4. Last Words to the Betrayer 1940
5. A megemlékezési estebéd meghonosítása 1941 5. Establishing the Remembrance Supper 1941
180. A búcsúbeszéd 1944 180. The Farewell Discourse 1944
1. Az új parancsolat 1944 1. The New Commandment 1944
2. A szőlőtő és az ágak 1945 2. The Vine and the Branches 1945
3. A világ ellenségessége 1946 3. Enmity of the World 1946
4. A megígért segítő 1948 4. The Promised Helper 1948
5. Az Igazság Szelleme 1949 5. The Spirit of Truth 1949
6. A távozás szükségessége 1951 6. The Necessity for Leaving 1951
181. Az utolsó intelmek és figyelmeztetések 1953 181. Final Admonitions and Warnings 1953
1. Az utolsó vigasztaló szavak 1953 1. Last Words of Comfort 1953
2. Személyes búcsúintelmek 1955 2. Farewell Personal Admonitions 1955
182. A Getszemániban 1963 182. In Gethsemane 1963
1. Az utolsó csoportos ima 1963 1. The Last Group Prayer 1963
2. Az árulás előtti utolsó óra 1966 2. Last Hour Before the Betrayal 1966
3. Egyedül a Getszemániban 1968 3. Alone in Gethsemane 1968
183. Jézus elárulása és elfogása 1971 183. The Betrayal and Arrest of Jesus 1971
1. Az Atya akarata 1971 1. The Father’s Will 1971
2. Júdás a városban 1972 2. Judas in the City 1972
3. A Mester elfogása 1973 3. The Master’s Arrest 1973
4. Vita az olajütőnél 1975 4. Discussion at the Olive Press 1975
5. Útban a főpap palotájához 1977 5. On the Way to the High Priest’s Palace 1977
184. A Szanhedrin bírósága előtt 1978 184. Before the Sanhedrin Court 1978
1. Az Annás által lefolytatott vizsgálat 1978 1. Examination by Annas 1978
2. Péter az udvarban 1980 2. Peter in the Courtyard 1980
3. A Szanhedrin tagjaiból álló bíróság előtt 1982 3. Before the Court of Sanhedrists 1982
4. A megaláztatás órája 1984 4. The Hour of Humiliation 1984
5. A bíróság második ülése 1985 5. The Second Meeting of the Court 1985
185. A Pilátus előtti per 1987 185. The Trial Before Pilate 1987
1. Pilátus helytartó 1987 1. Pontius Pilate 1987
2. Jézus megjelenik Pilátus előtt 1989 2. Jesus Appears Before Pilate 1989
3. Pilátus magánkihallgatása 1991 3. The Private Examination by Pilate 1991
4. Jézus Heródes előtt 1992 4. Jesus Before Herod 1992
5. Jézus visszatér Pilátushoz 1993 5. Jesus Returns to Pilate 1993
6. Pilátus utolsó próbálkozása 1994 6. Pilate’s Last Appeal 1994
7. Pilátus utolsó kérdései 1995 7. Pilate’s Last Interview 1995
8. Pilátus gyászos megfutamodása 1996 8. Pilate’s Tragic Surrender 1996
186. Röviddel a keresztre feszítés előtt 1997 186. Just Before the Crucifixion 1997
1. Karióti Júdás vége 1997 1. The End of Judas Iscariot 1997
2. A Mester hozzáállása 1999 2. The Master’s Attitude 1999
3. A megbízható Zebedeus Dávid 2000 3. The Dependable David Zebedee 2000
4. Előkészületek a keresztre feszítésre 2001 4. Preparation for the Crucifixion 2001
5. Jézus halálának a páska-ünnephez való viszonya 2002 5. Jesus’ Death in Relation to the Passover 2002
187. A keresztre feszítés 2004 187. The Crucifixion 2004
1. Útban a Golgotához 2004 1. On the Way to Golgotha 2004
2. A keresztre feszítés 2006 2. The Crucifixion 2006
3. A keresztre feszítés szemtanúi 2008 3. Those Who Saw the Crucifixion 2008
4. A lator a kereszten 2008 4. The Thief on the Cross 2008
5. Az utolsó óra a kereszten 2010 5. Last Hour on the Cross 2010
6. A keresztre feszítés után 2011 6. After the Crucifixion 2011
188. A sírban töltött idő 2012 188. The Time of the Tomb 2012
1. Jézus temetése 2012 1. The Burial of Jesus 2012
2. A sír őrzése 2014 2. Safeguarding the Tomb 2014
3. A szombat napján 2014 3. During the Sabbath Day 2014
4. A kereszthalál jelentése 2016 4. Meaning of the Death on the Cross 2016
5. A kereszt tanulságai 2017 5. Lessons from the Cross 2017
189. A feltámadás 2020 189. The Resurrection 2020
1. A morontia átmenet 2020 1. The Morontia Transit 2020
2. Jézus anyagi teste 2022 2. The Material Body of Jesus 2022
3. A megítéltetési feltámadás 2024 3. The Dispensational Resurrection 2024
4. Az üres sír felfedezése 2025 4. Discovery of the Empty Tomb 2025
5. Péter és János a sírnál 2027 5. Peter and John at the Tomb 2027
190. Jézus morontia jelenései 2029 190. Morontia Appearances of Jesus 2029
1. A feltámadás hírnökei 2029 1. Heralds of the Resurrection 2029
2. Jézus megjelenése Betániában 2031 2. Jesus’ Appearance at Bethany 2031
3. József házában 2033 3. At the Home of Joseph 2033
4. Jézus megjelenése a görögöknek 2033 4. Appearance to the Greeks 2033
5. Séta a két testvérrel 2034 5. The Walk with Two Brothers 2034
191. Jelenések az apostolok és más vezetők előtt 2037 191. Appearances to the Apostles and Other Leaders 2037
1. Jelenés Péter előtt 2039 1. The Appearance to Peter 2039
2. Az első megjelenés az apostoloknak 2040 2. First Appearance to the Apostles 2040
3. A morontia teremtményekkel 2040 3. With the Morontia Creatures 2040
4. A tizedik megjelenés (Filadelfiában) 2041 4. The Tenth Appearance (At Philadelphia) 2041
5. A második megjelenés az apostoloknak 2042 5. Second Appearance to the Apostles 2042
6. Az alexandriai jelenés 2044 6. The Alexandrian Appearance 2044
192. Jelenések Galileában 2045 192. Appearances in Galilee 2045
1. Jelenés a tónál 2045 1. Appearance by the Lake 2045
2. Beszélgetés az apostolokkal kettesével 2047 2. Visiting with the Apostles Two and Two 2047
3. A felavatás hegyén 2050 3. On the Mount of Ordination 2050
4. A tóparti gyűlés 2050 4. The Lakeside Gathering 2050
193. Az utolsó jelenések és a mennybemenetel 2052 193. Final Appearances and Ascension 2052
1. A jelenés Sikárban 2053 1. The Appearance at Sychar 2053
2. A föníciai jelenés 2054 2. The Phoenician Appearance 2054
3. Az utolsó jelenés Jeruzsálemben 2055 3. Last Appearance in Jerusalem 2055
4. Júdás bukásának okai 2055 4. Causes of Judas’s Downfall 2055
5. A Mester mennybemenetele 2057 5. The Master’s Ascension 2057
6. Péter gyűlést hív össze 2057 6. Peter Calls a Meeting 2057
194. Az Igazság Szellemének adományozása 2059 194. Bestowal of the Spirit of Truth 2059
1. A pünkösdi beszéd 2060 1. The Pentecost Sermon 2060
2. A pünkösd jelentősége 2060 2. The Significance of Pentecost 2060
3. Ami pünkösdkor történt 2062 3. What Happened at Pentecost 2062
4. A keresztény egyház kezdetei 2066 4. Beginnings of the Christian Church 2066
195. Pünkösd után 2069 195. After Pentecost 2069
1. A görögök hatása 2071 1. Influence of the Greeks 2071
2. A római hatás 2072 2. The Roman Influence 2072
3. A római birodalom fennállása alatt 2073 3. Under the Roman Empire 2073
4. Az európai sötét korszakok 2074 4. The European Dark Ages 2074
5. A mai kor kihívása 2075 5. The Modern Problem 2075
6. Az anyagelvű gondolkodás 2076 6. Materialism 2076
7. Az anyagelvűség sérülékeny volta 2078 7. The Vulnerability of Materialism 2078
8. Világi egyeduralom 2081 8. Secular Totalitarianism 2081
9. A kereszténység előtt álló kihívás 2082 9. Christianity’s Problem 2082
10. A jövő 2084 10. The Future 2084
196. Jézus hite 2087 196. The Faith of Jesus 2087
1. Jézus – az ember 2090 1. Jesus—The Man 2090
2. Jézus vallása 2091 2. The Religion of Jesus 2091
3. A vallás felsősége 2093 3. The Supremacy of Religion 2093