Kirjade pealkirjad The Titles of the Papers
Pealkiri Autor Titles Author
0 Eessõna   (source) Jumalik Nõuandja 0 Foreword   (source) Divine Counselor
I OSA
Keskne universum ja superuniversumid
PART I
The Central and Superuniverses
1 Kõikne Isa   (source) Jumalik Nõuandja 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Jumala olemus   (source) Jumalik Nõuandja 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Jumala omadused   (source) Jumalik Nõuandja 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Jumala suhe universumiga   (source) Jumalik Nõuandja 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Jumala suhe üksikisikuga   (source) Jumalik Nõuandja 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Igavene Poeg   (source) Jumalik Nõuandja 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Igavese Poja suhe universumiga   (source) Jumalik Nõuandja 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 Lõpmatu Vaim   (source) Jumalik Nõuandja 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 Lõpmatu Vaimu suhe universumiga   (source) Jumalik Nõuandja 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 Paradiisi-Kolmsus   (source) Kõikne Hindaja 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Igavene Paradiisisaar   (source) Tarkuse Täiustaja 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Universumite universum   (source) Tarkuse Täiustaja 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 Paradiisi pühad sfäärid   (source) Tarkuse Täiustaja 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Keskne ja jumalik universum   (source) Tarkuse Täiustaja 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 Seitse superuniversumit   (source) Kõikne Hindaja 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 Seitse Meistervaimu   (source) Kõikne Hindaja 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 Seitse Ülimate Vaimude rühma   (source) Jumalik Nõuandja 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 Ülimad Kolmsusisiksused   (source) Jumalik Nõuandja 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 Kooskõlastavad Kolmsus-päritolu olendid   (source) Jumalik Nõuandja 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 Jumala Paradiisi-Pojad   (source) Tarkuse Täiustaja 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 Paradiisi Loojad-Pojad   (source) Tarkuse Täiustaja 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Jumala Kolmsustatud Pojad   (source) Vägev Sõnumitooja 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 Üksildased Sõnumitoojad   (source) Jumalik Nõuandja 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused   (source) Jumalik Nõuandja 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 Kosmose sõnumitoojate väed   (source) Väed Kõrgeauline 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Keskse universumi hoolekandevaimud   (source) Tarkuse Täiustaja 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Esimese astme supernavide hoolekanne   (source) Tarkuse Täiustaja 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 Superuniversumite hoolekandevaimud   (source) Vägev Sõnumitooja 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 Universumi Võimsusesuunajad   (source) Kõikne Hindaja 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Suuruniversumi isiksused   (source) Vägev Sõnumitooja 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Lõplikkuse Korpus   (source) Jumalik Nõuandja ning Nime ja Numbrita Olend 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
II OSA
Kohalik universum
PART II
The Local Universe
32 Kohalike universumite evolutsioon   (source) Vägev Sõnumitooja 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Kohaliku universumi haldamine   (source) Peainglite juht 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 Kohaliku universumi Emavaim   (source) Vägev Sõnumitooja 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 Jumala kohaliku universumi Pojad   (source) Peainglite juht 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Elukandjad   (source) Vorondadek Poeg 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Kohaliku universumi isiksused   (source) Kirgas Õhtutäht 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Kohaliku universumi hoolekandevaimud   (source) Melkisedek 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 Seeraviväed   (source) Melkisedek 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 Tõusvad Jumala pojad   (source) Vägev Sõnumitooja 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Kohaliku universumi füüsilised aspektid   (source) Peaingel 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Energia — meel ja mateeria   (source) Vägev Sõnumitooja 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 Tähtkujud   (source) Malavatia Melkisedek 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 Taevased kunstimeistrid   (source) Peaingel 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Kohaliku süsteemi haldamine   (source) Melkisedek 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Kohaliku süsteemi keskus   (source) Peaingel 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 Seitse eluasemeilma   (source) Kirgas Õhtutäht 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Morontiaelu   (source) Peaingel 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 Asustatud maailmad   (source) Melkisedek 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 Planeedivürstid   (source) Teise astme Lanonandek 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 Planeetide Aadamad   (source) Teise astme Lanonandek 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 Planeetide surelike epohhid   (source) Vägev Sõnumitooja 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 Luciferi mäss   (source) Manovandet Melkisedek 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Luciferi mässu probleemid   (source) Vägev Sõnumitooja 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 Valguse ja elu sfäärid   (source) Vägev Sõnumitooja 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Kõikne ühtsus   (source) Vägev Sõnumitooja ja Machiventa Melkisedek 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
III OSA
Urantia ajalugu
PART III
The History of Urantia
57 Urantia päritolu   (source) Elukandja 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Elu sisseseadmine Urantial   (source) Elukandja 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 Mereelu aegkond Urantial   (source) Elukandja 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Varase maismaaelu aegkond Urantial   (source) Elukandja 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Imetajate aegkond Urantial   (source) Elukandja 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 Varase inimese ürgrassid   (source) Elukandja 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 Esimene inimperekond   (source) Elukandja 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 Värvilised arengurassid   (source) Elukandja 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Evolutsiooni juhtimine   (source) Elukandja 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Urantia Planeedivürst   (source) Melkisedek 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 Planeedi mäss   (source) Melkisedek 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 Tsivilisatsiooni koidik   (source) Melkisedek 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Põhilised iniminstitutsioonid   (source) Melkisedek 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 Inimvalitsuse areng   (source) Melkisedek 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Riigi areng   (source) Melkisedek 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Valitsemisstruktuurid ühel naaberplaneedil   (source) Melkisedek 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Eedeni aed   (source) Solonia 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Aadam ja Eeva   (source) Solonia 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Aadama ja Eeva üleastumine   (source) Solonia 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 Teine aed   (source) Solonia 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 Keskteelised   (source) Peaingel 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Violetne rass pärast Aadamat   (source) Peaingel 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Andiitide siirdumine hommikumaadesse   (source) Peaingel 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 Andiitide siirdumine õhtumaadesse   (source) Peaingel 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 Nüüdisaegse tsivilisatsiooni areng   (source) Peaingel 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 Abielu areng   (source) Seeravite juht 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Abieluinstitutsioon   (source) Seeravite juht 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Abielu ja perekonnaelu   (source) Seeravite juht 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 Palvelduse päritolu   (source) Kirgas Õhtutäht 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 Religiooni varane areng   (source) Kirgas Õhtutäht 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 Tondikultused   (source) Kirgas Õhtutäht 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Fetišid, amuletid ja maagia   (source) Kirgas Õhtutäht 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Patt, ohverdamine ja lepitus   (source) Kirgas Õhtutäht 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Šamanism — ravitsejad ja preestrid   (source) Melkisedek 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Palve areng   (source) Keskteeliste juht 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 Religiooni hilisem areng   (source) Melkisedek 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Machiventa Melkisedek   (source) Melkisedek 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Melkisedeki õpetused hommikumaal   (source) Melkisedek 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Melkisedeki õpetused Vahemere idarannikul   (source) Melkisedek 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Jahve — heebrealaste Jumal   (source) Melkisedek 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 Heebrealaste jumalakäsituse areng   (source) Melkisedek 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Melkisedeki õpetused õhtumaal   (source) Melkisedek 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 Religiooni ühiskondlikud probleemid   (source) Melkisedek 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Religioon inimkogemuses   (source) Melkisedek 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 Religiooni tõeline olemus   (source) Melkisedek 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 Religioosse usu alused   (source) Melkisedek 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 Usukogemuse reaalsus   (source) Melkisedek 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 Kolmsuse mõiste areng   (source) Melkisedek 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Jumalus ja reaalsus   (source) Melkisedek 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Reaalsuse universumitasandid   (source) Melkisedek 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 Mõttekohandajate päritolu ja olemus   (source) Üksildane Sõnumitooja 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne   (source) Üksildane Sõnumitooja 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega   (source) Üksildane Sõnumitooja 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Kohandajate suhted üksiksurelikega   (source) Üksildane Sõnumitooja 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Kohandaja ja hing   (source) Üksildane Sõnumitooja 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 Isiksuse ellujäämine   (source) Üksildane Sõnumitooja 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 Seeravlikud saatuse kaitsjad   (source) Seeravite juht 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Seeravite valitsus planeedil   (source) Seeravite juht 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 Ülim Olend   (source) Vägev Sõnumitooja 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 Kõikvõimas Ülim   (source) Vägev Sõnumitooja 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 Ülim Jumal   (source) Vägev Sõnumitooja 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Ülim ja Viimane — aeg ja ruum   (source) Vägev Sõnumitooja 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Kristus Miikaeli annetumised   (source) Õhtutähtede juht 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
IV OSA
Jeesuse elu ja õpetused
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Miikaeli annetumine Urantial   (source) Mantutia Melkisedek 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Miikaeli annetumise aeg   (source) Keskteeliste Komisjon 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 Jeesuse sünd ja imikuiga   (source) Keskteeliste Komisjon 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 Jeesuse varane lapseiga   (source) Keskteeliste Komisjon 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 Jeesuse hilisem lapseiga   (source) Keskteeliste Komisjon 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Jeesus Jeruusalemmas   (source) Keskteeliste Komisjon 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 Kaks otsustavat aastat   (source) Keskteeliste Komisjon 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 Noorusaastad   (source) Keskteeliste Komisjon 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Jeesus noore mehe eas   (source) Keskteeliste Komisjon 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 Jeesuse hilisem elu täiskasvanuna   (source) Keskteeliste Komisjon 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 Teel Rooma   (source) Keskteeliste Komisjon 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 Maailmausundid   (source) Keskteeliste Komisjon 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 Viibimine Roomas   (source) Keskteeliste Komisjon 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Tagasipöördumine Roomast   (source) Keskteeliste Komisjon 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Üleminekuaastad   (source) Keskteeliste Komisjon 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Ristija Johannes   (source) Keskteeliste Komisjon 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 Ristimine ja nelikümmend päeva   (source) Keskteeliste Komisjon 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Galileas veedetud aeg   (source) Keskteeliste Komisjon 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Taevariigi sõnumitoojate koolitus   (source) Keskteeliste Komisjon 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 Kaksteist apostlit   (source) Keskteeliste Komisjon 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 Kaheteistkümne apostli ametissepühitsemine   (source) Keskteeliste Komisjon 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Avaliku töö algus   (source) Keskteeliste Komisjon 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Paasapüha Jeruusalemmas   (source) Keskteeliste Komisjon 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 Teekond läbi Samaaria   (source) Keskteeliste Komisjon 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 Gilboas ja Dekapolis   (source) Keskteeliste Komisjon 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Neli sündmusrohket päeva Kapernaumas   (source) Keskteeliste Komisjon 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 Esimene jutlustamisreis Galileas   (source) Keskteeliste Komisjon 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Vahepealne Jeruusalemma külastamine   (source) Keskteeliste Komisjon 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Evangelistide koolitamine Betsaidas   (source) Keskteeliste Komisjon 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 Teine jutlustamisreis   (source) Keskteeliste Komisjon 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 Kolmas jutlustamisreis   (source) Keskteeliste Komisjon 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Vahepeatus ja õpetamine rannal   (source) Keskteeliste Komisjon 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 Kapernauma kriisini viinud sündmused   (source) Keskteeliste Komisjon 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 Kapernauma kriis   (source) Keskteeliste Komisjon 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 Viimased päevad Kapernaumas   (source) Keskteeliste Komisjon 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Põgenemine läbi Põhja-Galilea   (source) Keskteeliste Komisjon 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Viibimine Tüüroses ja Siidonis   (source) Keskteeliste Komisjon 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 Filippuse Kaisareas   (source) Keskteeliste Komisjon 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Muutmise mägi   (source) Keskteeliste Komisjon 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 Reis Dekapolisesse   (source) Keskteeliste Komisjon 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Rodan Aleksandriast   (source) Keskteeliste Komisjon 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Edasised arutelud Rodaniga   (source) Keskteeliste Komisjon 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 Lehtmajadepüha   (source) Keskteeliste Komisjon 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 Seitsmekümne ametissepühitsemine Magadanis   (source) Keskteeliste Komisjon 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 Templipühitsuse pühal   (source) Keskteeliste Komisjon 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 Perea jutlustamisretke algus   (source) Keskteeliste Komisjon 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Viimane külaskäik Põhja-Pereasse   (source) Keskteeliste Komisjon 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Külaskäik Filadelfiasse   (source) Keskteeliste Komisjon 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Laatsaruse surnuist äratamine   (source) Keskteeliste Komisjon 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Viimased õpetused Pellas   (source) Keskteeliste Komisjon 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Taevariik   (source) Keskteeliste Komisjon 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 Teel Jeruusalemma   (source) Keskteeliste Komisjon 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Jeruusalemma minek   (source) Keskteeliste Komisjon 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 Esmaspäev Jeruusalemmas   (source) Keskteeliste Komisjon 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Teisipäeva hommik templis   (source) Keskteeliste Komisjon 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Viimane jutlus templis   (source) Keskteeliste Komisjon 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Teisipäeva õhtupoolik Õlimäel   (source) Keskteeliste Komisjon 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Kolmapäev — puhkepäev   (source) Keskteeliste Komisjon 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Viimane päev laagris   (source) Keskteeliste Komisjon 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Viimne õhtusöömaaeg   (source) Keskteeliste Komisjon 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 Hüvastijätujutlus   (source) Keskteeliste Komisjon 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Viimased manitsused ja hoiatused   (source) Keskteeliste Komisjon 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 Ketsemanis   (source) Keskteeliste Komisjon 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Jeesuse äraandmine ja vahistamine   (source) Keskteeliste Komisjon 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 Suurkohtu ees   (source) Keskteeliste Komisjon 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Kohtupidamine Pilatuse ees   (source) Keskteeliste Komisjon 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Vahetult enne ristilöömist   (source) Keskteeliste Komisjon 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 Ristilöömine   (source) Keskteeliste Komisjon 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 Hauasoleku aeg   (source) Keskteeliste Komisjon 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 Ülestõusmine   (source) Keskteeliste Komisjon 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Jeesuse morontiailmumised   (source) Keskteeliste Komisjon 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Ilmumised apostlitele ja teistele juhtidele   (source) Keskteeliste Komisjon 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Ilmumised Galileas   (source) Keskteeliste Komisjon 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 Viimased ilmumised ja taevaminek   (source) Keskteeliste Komisjon 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Tõe Vaimu annetamine   (source) Keskteeliste Komisjon 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 Pärast nelipühi   (source) Keskteeliste Komisjon 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Jeesuse usk   (source) Keskteeliste Komisjon 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission