8. Kiri Paper 8
Lõpmatu Vaim The Infinite Spirit
8:0.1 (90.1) KAUGEL igavikus, mil Kõikse Isa „esimene” lõpmatu ja absoluutne mõte leiab Igaveses Pojas sedavõrd täiusliku ja sobiva sõna enese jumalikuks väljendamiseks, järgneb sellele nii Mõte-Jumala kui ka Sõna-Jumala ülim soov sellise kõikse ja lõpmatu esindaja järele, kes väljendaks neid mõlemaid ja tegutseks koos nendega. 8:0.1 (90.1) BACK in eternity, when the Universal Father’s “first” infinite and absolute thought finds in the Eternal Son such a perfect and adequate word for its divine expression, there ensues the supreme desire of both the Thought-God and the Word-God for a universal and infinite agent of mutual expression and combined action.
8:0.2 (90.2) Igaviku koidikul saavad nii Isa kui ka Poeg lõpmatult teadlikuks oma vastastikusest sõltuvusest, oma igavesest ja absoluutsest ühtsusest: seetõttu sõlmivadki nad lõpmatu ja igikestva jumaliku partnerluslepingu. See lõppematu kokkulepe kehtestatakse nende ühiste ideede teostamiseks kogu igaviku ringis ning sellest igavikusündmusest peale toimivad Isa ja Poeg jätkuvalt niisuguses jumalikus liidus. 8:0.2 (90.2) In the dawn of eternity both the Father and the Son become infinitely cognizant of their mutual interdependence, their eternal and absolute oneness; and therefore do they enter into an infinite and everlasting covenant of divine partnership. This never-ending compact is made for the execution of their united concepts throughout all of the circle of eternity; and ever since this eternity event the Father and the Son continue in this divine union.
8:0.3 (90.3) Nüüd olemegi silmitsi Lõpmatu Vaimu, Jumaluse Kolmanda Isiku igavikulise päritoluga. Täpselt samal hetkel, mil Jumal-Isa ja Jumal-Poeg algatavad ühiselt mingi identse ja lõpmatu tegevuse — absoluutse mõtteplaani teostamise — tuleb Lõpmatu Vaimu eksistents täiel määral ilmsiks. 8:0.3 (90.3) We are now face to face with the eternity origin of the Infinite Spirit, the Third Person of Deity. The very instant that God the Father and God the Son conjointly conceive an identical and infinite action—the execution of an absolute thought-plan—that very moment, the Infinite Spirit springs full-fledgedly into existence.
8:0.4 (90.4) Kui selgitan Jumaluste päritolu ajalist järgnevust just niisugusel moel, siis ainult selle nimel, et teil oleks hõlpsam mõelda nende omavahelistest suhetest. Tegelikult on nad kõik kolm olemas läbi kogu igaviku: nad on eksistentsiaalsed. Nende päevadel ei ole algust ega lõppu; nad on kooskõlastatud, ülimad, viimased, absoluutsed ja lõpmatud. Nad on praegu, on alati olnud ning jäävad igaveseks ajaks. Ning nad on kolm selgesti isikupäraste joontega, kuid omavahel igavesti seotud isiksust: Jumal-Isa, Jumal-Poeg ja Jumal-Vaim. 8:0.4 (90.4) In thus reciting the order of the origin of the Deities, I do so merely to enable you to think of their relationship. In reality they are all three existent from eternity; they are existential. They are without beginning or ending of days; they are co-ordinate, supreme, ultimate, absolute, and infinite. They are and always have been and ever shall be. And they are three distinctly individualized but eternally associated persons, God the Father, God the Son, and God the Spirit.
1. Tegutsev Jumal ^top 1. The God of Action ^top
8:1.1 (90.5) Igavikulises minevikus muutub jumalik isiksustsükkel Lõpmatu Vaimu isikustumisega täiuslikuks ja täielikuks. Tegutsev Jumal eksisteerib ja hiiglaslik kosmoselava on valmis rabavaks loomisdraamaks, kõikseks avastusretkeks, igaveste ajastute jumalikuks panoraamiks. 8:1.1 (90.5) In the eternity of the past, upon the personalization of the Infinite Spirit the divine personality cycle becomes perfect and complete. The God of Action is existent, and the vast stage of space is set for the stupendous drama of creation—the universal adventure—the divine panorama of the eternal ages.
8:1.2 (90.6) Esimene asi, mida Lõpmatu Vaim teeb, on see, et ta vaatleb lähemalt oma jumalikke vanemaid: Isa-Isa ja Ema-Poega ning tunneb nad ära. Tema, Vaim, tunneb tingimatult ära nad mõlemad. Ta on täielikult teadlik nende erinevatest isiksustest ja lõpmatutest omadustest, samuti nende seotud olemusest ja ühisest tegutsemisest. Järgmise sammuna vannub Jumaluse Kolmas Isik transtsendentse innu ja virgutava spontaansusega igavest truudust Jumal-Isale ja tunnistab igikestvat sõltuvust Jumal-Pojast — hoolimata sellest, et ta on Esimese ja Teise Isikuga võrdväärne. 8:1.2 (90.6) The first act of the Infinite Spirit is the inspection and recognition of his divine parents, the Father-Father and the Mother-Son. He, the Spirit, unqualifiedly identifies both of them. He is fully cognizant of their separate personalities and infinite attributes as well as of their combined nature and united function. Next, voluntarily, with transcendent willingness and inspiring spontaneity, the Third Person of Deity, notwithstanding his equality with the First and Second Persons, pledges eternal loyalty to God the Father and acknowledges everlasting dependence upon God the Son.
8:1.3 (90.7) Selle toimingu, aga samuti igaühe isikliku iseseisvuse ja kõigi kolme täidesaatva liidu lahutamatu osana kehtestub igavikutsükkel. Paradiisi-Kolmsus on eksistentsiaalne. Kõikse kosmose näitelava on valmis, et avada Kõikse Isa eesmärk paljutahulise ja lõppematu panoraamina, mis loovalt avaneb Igavese Poja isiksuses ning mida teostab Tegutsev Jumal — Isa ja Poja loova partnerluse reaalsuses toimuvate ülesastumiste täidesaatev jõud. 8:1.3 (90.7) Inherent in the nature of this transaction and in mutual recognition of the personality independence of each and the executive union of all three, the cycle of eternity is established. The Paradise Trinity is existent. The stage of universal space is set for the manifold and never-ending panorama of the creative unfolding of the purpose of the Universal Father through the personality of the Eternal Son and by the execution of the God of Action, the executive agency for the reality performances of the Father-Son creator partnership.
8:1.4 (91.1) Tegutsev Jumal toimib ja kosmose elutud võlvid on liikumises. Olemisse sähvatab miljard täiuslikku sfääri. Enne seda hüpoteetilist igavikuhetke Paradiisile omased kosmoseenergiad küll eksisteerivad ja võiksid potentsiaalselt ka toimida, kuid neil puudub olemise tegelikkus; nii pole ka füüsilist gravitatsiooni võimalik mõõta muidu kui ainult selle kaudu, kuidas ainelised reaalsused reageerivad tema lakkamatule tõmbele. Sel (eeldatavalt) igavikuliselt kaugel hetkel, kui materialiseerub miljard maailma, võib täheldada gravitatsiooni, millest piisab täpselt nende maailmade hoidmiseks Paradiisi igikestvas mõjuväljas. 8:1.4 (91.1) The God of Action functions and the dead vaults of space are astir. One billion perfect spheres flash into existence. Prior to this hypothetical eternity moment the space-energies inherent in Paradise are existent and potentially operative, but they have no actuality of being; neither can physical gravity be measured except by the reaction of material realities to its incessant pull. There is no material universe at this (assumed) eternally distant moment, but the very instant that one billion worlds materialize, there is in evidence gravity sufficient and adequate to hold them in the everlasting grasp of Paradise.
8:1.5 (91.2) Nüüd sähvatab läbi Jumalate loodu teine energiavorm ja selle väljavoolava vaimu haarab silmapilkselt oma mõjuvälja Igavese Poja vaimugravitatsioon. Nõnda puudutab kahekordsele gravitatsioonile allutatud universumit lõpmatuse energia ja hõlmab jumalikkuse vaim. Sel moel on elu pinnas ette valmistatud meele teadvuseks, mis on ilmsiks saanud Lõpmatu Vaimu seostuvates meeleringlustes. 8:1.5 (91.2) There now flashes through the creation of the Gods the second form of energy, and this outflowing spirit is instantly grasped by the spiritual gravity of the Eternal Son. Thus the twofold gravity-embraced universe is touched with the energy of infinity and immersed in the spirit of divinity. In this way is the soil of life prepared for the consciousness of mind made manifest in the associated intelligence circuits of the Infinite Spirit.
8:1.6 (91.3) Nende potentsiaalse eksistentsi seemnetega, mis on üle Jumalate keskse loodu laiali pillutatud, tegeleb nüüd Isa — ja ilmub loodud-olendi isiksus. Seejärel täidabki Paradiisi Jumaluste kohalolek kogu korrastunud kosmose ning hakkab mõjusalt tõmbama kõiki asju ja kõiki olendeid Paradiisi poole. 8:1.6 (91.3) Upon these seeds of potential existence, diffused throughout the central creation of the Gods, the Father acts, and creature personality appears. Then does the presence of the Paradise Deities fill all organized space and begin effectively to draw all things and beings Paradiseward.
8:1.7 (91.4) Lõpmatu Vaim igavikustub üheaegselt Havona maailmade sünniga, sest see keskne universum on loodud tema poolt, temaga ja temas ning kuulekas vastavuses Isa ja Poja ühitatud ideede ja ühendatud tahtega. Kolmas Isik jumalustub just selle ühise loomeakti kaudu ning temast saab igaveseks ajaks Ühine Looja. 8:1.7 (91.4) The Infinite Spirit eternalizes concurrently with the birth of the Havona worlds, this central universe being created by him and with him and in him in obedience to the combined concepts and united wills of the Father and the Son. The Third Person deitizes by this very act of conjoint creation, and he thus forever becomes the Conjoint Creator.
8:1.8 (91.5) Need on hiilgavad ja suursugused ajad, mil Isa ja Poeg loovalt avarduvad oma ühise kaaslase ja ainukordse teostaja, Kolmanda Allika ja Keskme tegutsemises ning selle tegutsemise kaudu. Nende murranguliste aegade kohta ei ole olemas mitte mingeid ülestähendusi. Meie käsutuses on ainult Lõpmatu Vaimu napid avalikustamised, mis toetavad käsitust neist võimsatest sündmustest, ja ta lihtsalt sedastab tõika, et keskne universum ja kõik sinna juurde kuuluv igavikustus samaaegselt tema isiksuse ja teadvustatud eksistentsi saavutamisega. 8:1.8 (91.5) These are the grand and awful times of the creative expansion of the Father and the Son by, and in, the action of their conjoint associate and exclusive executive, the Third Source and Center. There exists no record of these stirring times. We have only the meager disclosures of the Infinite Spirit to substantiate these mighty transactions, and he merely verifies the fact that the central universe and all that pertains thereto eternalized simultaneously with his attainment of personality and conscious existence.
8:1.9 (91.6) Lühidalt öeldes tunnistab Lõpmatu Vaim, et kuna tema on igavene, siis on igavene ka keskne universum. Ja see ongi universumite universumi ajaloo traditsiooniline alguspunkt. Absoluutselt mitte midagi pole teada ühegi sündmuse või toimingu kohta enne seda loova energia ja valitsemistarkuse vapustavat purset, ka puuduvad nende kohta igasugused ülestähendused. See purse andis kindla kuju tohutule universumile, mis on olemas ja toimib nii hunnitult kõikide asjade keskmes. Kõik sellele sündmusele eelnev on absoluutne saladus, mis varjab igaviku uurimatuid juhtumisi ja lõpmatuse sügavusi. 8:1.9 (91.6) In brief, the Infinite Spirit testifies that, since he is eternal, so also is the central universe eternal. And this is the traditional starting point of the history of the universe of universes. Absolutely nothing is known, and no records are in existence, regarding any event or transaction prior to this stupendous eruption of creative energy and administrative wisdom that crystallized the vast universe which exists, and so exquisitely functions, at the center of all things. Beyond this event lie the unsearchable transactions of eternity and the depths of infinity—absolute mystery.
8:1.10 (91.7) Ja nii esitamegi Kolmanda Allika ja Keskme päritolu sellisel viisil, ajaliselt järgnevate sündmuste reana; see on selgitava iseloomuga mööndus surelike olendite ajas aheldatud ja ruumis kindlaks määratud mõistusele. Et luua endale pilti universumi ajaloost, peab inimmeelel olema mingi alguspunkt ning mul soovitati igaviku ajaloolise käsituse puhul kasutada seesugust lähenemisviisi. Aineline meel nõuab järjepidevuse huvides Esimest Põhjust; seepärast loemegi tõestamatult kehtivaks, et Kõikne Isa on kogu loodu Esimene Allikas ja Absoluutne Kese, ning õpetame samal ajal kõikidele loodud mõistustele, et Poeg ja Vaim on universumi kõikides faasides ja igas loova tegevuse vallas kaas-igavesed. Nõnda talitades ei eira me põrmugi Paradiisisaare ega Määratlematu Absoluudi, Kõikse Absoluudi ja Jumalus-Absoluudi reaalsust ja igavikulisust. 8:1.10 (91.7) And we thus portray the sequential origin of the Third Source and Center as an interpretative condescension to the time-bound and space-conditioned mind of mortal creatures. The mind of man must have a starting point for the visualization of universe history, and I have been directed to provide this technique of approach to the historic concept of eternity. In the material mind, consistency demands a First Cause; therefore do we postulate the Universal Father as the First Source and the Absolute Center of all creation, at the same time instructing all creature minds that the Son and the Spirit are coeternal with the Father in all phases of universe history and in all realms of creative activity. And we do this without in any sense being disregardful of the reality and eternity of the Isle of Paradise and of the Unqualified, Universal, and Deity Absolutes.
8:1.11 (92.1) Aja laste ainelise meele ulatuse jaoks on piisav, kui nad igavikus aduvad Isa. Teame, et iga laps suudab oma suhet reaalsusega kõige paremini määratleda nii, et õpib esmalt mõistma lapse ja vanema suhteid, seejärel aga laiendab seda arusaama, hõlmates perekonda kui tervikut. Hiljem suudab lapse avarduv meel hoomata perekonnasiseseid suhteid ning neidki, mis valitsevad kollektiivis, inimühiskonnas ja maailmas; seejärel hakkab ta mõistma universumis, superuniversumis ja koguni universumite universumis avalduvaid suhteseoseid. 8:1.11 (92.1) It is enough of a reach of the material mind of the children of time to conceive of the Father in eternity. We know that any child can best relate himself to reality by first mastering the relationships of the child-parent situation and then by enlarging this concept to embrace the family as a whole. Subsequently the growing mind of the child will be able to adjust to the concept of family relations, to relationships of the community, the race, and the world, and then to those of the universe, the superuniverse, even the universe of universes.
2. Lõpmatu Vaimu olemus ^top 2. Nature of the Infinite Spirit ^top
8:2.1 (92.2) Ühine Looja pärineb igavikust ning on täielikult ja ilma mingite piiranguteta Kõikse Isa ja Igavese Pojaga üks. Lõpmatu Vaim peegeldab täiuslikult nii Paradiisi-Isa kui ka Algse Poja olemust. 8:2.1 (92.2) The Conjoint Creator is from eternity and is wholly and without qualification one with the Universal Father and the Eternal Son. The Infinite Spirit reflects in perfection not only the nature of the Paradise Father but also the nature of the Original Son.
8:2.2 (92.3) Kolmandat Allikat ja Keset tuntakse paljude erinevate nimede all: Kõikne Vaim, Ülim Teejuht, Ühine Looja, Jumalik Teostaja, Lõpmatu Meel, Vaimude Vaim, Paradiisi-Emavaim, Ühine Toimija, Lõplik Kooskõlastaja, Kõikjalolev Vaim, Absoluutne Intellekt, Jumalik Tegutsemine. Urantial aetakse ta mõnikord segi kosmilise meelega. 8:2.2 (92.3) The Third Source and Center is known by numerous titles: the Universal Spirit, the Supreme Guide, the Conjoint Creator, the Divine Executive, the Infinite Mind, the Spirit of Spirits, the Paradise Mother Spirit, the Conjoint Actor, the Final Co-ordinator, the Omnipresent Spirit, the Absolute Intelligence, the Divine Action; and on Urantia he is sometimes confused with the cosmic mind.
8:2.3 (92.4) On igati kohane nimetada Jumaluse Kolmandat Isikut Lõpmatuks Vaimuks, sest Jumal on vaim. Kuid ainelised olendid, kes tavatsevad teha selle vea, et peavad põhiliseks reaalsuseks mateeriat ning meelt koos vaimuga mateeriast johtuvaiks postulaatideks, mõistaksid Kolmandat Allikat ja Keset paremini, kui teda kutsutaks Lõpmatuks Reaalsuseks, Kõikseks Korraldajaks või Isiksuse Kooskõlastajaks. 8:2.3 (92.4) It is altogether proper to denominate the Third Person of Deity the Infinite Spirit, for God is spirit. But material creatures who tend towards the error of viewing matter as basic reality and mind, together with spirit, as postulates rooted in matter, would better comprehend the Third Source and Center if he were called the Infinite Reality, the Universal Organizer, or the Personality Co-ordinator.
8:2.4 (92.5) Jumalikkuse kõikse ilmutusena on Lõpmatu Vaim käsitamatu ja täielikult väljaspool inimlikke mõistmispiire. Tajumaks Vaimu absoluutsust, tuleb teil ainult mõelda Kõikse Isa lõpmatusest ja tunda aukartust Algse Poja igavikulisuse ees. 8:2.4 (92.5) The Infinite Spirit, as a universe revelation of divinity, is unsearchable and utterly beyond human comprehension. To sense the absoluteness of the Spirit, you need only contemplate the infinity of the Universal Father and stand in awe of the eternity of the Original Son.
8:2.5 (92.6) Lõpmatu Vaimu isik kätkeb endas tõepoolest salapära, ent mitte sel määral nagu Isa ja Poeg. Isa olemuse kõikidest tahkudest avab Ühine Looja kõige mõjusamalt tema lõpmatuse. Isegi kui tervikuniversum peaks kunagi lõpmatult avarduma, piisaks Ühise Toimija vaimu kohalolekust, energiajuhtimisest ning meele potentsiaalidest täielikult selleks, et niisuguse ääretu loodu vajadusi rahuldada. 8:2.5 (92.6) There is mystery indeed in the person of the Infinite Spirit but not so much as in the Father and the Son. Of all aspects of the Father’s nature, the Conjoint Creator most strikingly discloses his infinity. Even if the master universe eventually expands to infinity, the spirit presence, energy control, and mind potential of the Conjoint Actor will be found adequate to meet the demands of such a limitless creation.
8:2.6 (92.7) Olgugi et Lõpmatu Vaim jagab igas suhtes Kõikse Isa täiuslikkust, õiglast meelt ja armastust, kaldub ta rohkem Igavese Poja armuomaduste poole, muutudes nõnda Paradiisi Jumaluste armujagajaks kogu suuruniversumile. Ikka ja alati — universaalselt ja igavesti — on Vaim armujagaja, sest nii nagu jumalikud Pojad ilmutavad Jumala armastust, märgib Jumalik Vaim Jumala armu. 8:2.6 (92.7) Though in every way sharing the perfection, the righteousness, and the love of the Universal Father, the Infinite Spirit inclines towards the mercy attributes of the Eternal Son, thus becoming the mercy minister of the Paradise Deities to the grand universe. Ever and always—universally and eternally—the Spirit is a mercy minister, for, as the divine Sons reveal the love of God, so the divine Spirit depicts the mercy of God.
8:2.7 (93.1) Pole võimalik, et Vaimus leiduks rohkem headust kui Isas, sest kogu headus on pärit Isast. Vaimu tegude kaudu aga saame niisugust headust hõlpsamini mõista. Isa usaldusväärsuse ja Poja muutumatuse teeb sfääride vaimolendite ja aineliste loodudolendite jaoks väga reaalseks Lõpmatu Vaimu armastav hoolitsus isiksuste eest ja nende lakkamatu teenimine. 8:2.7 (93.1) It is not possible that the Spirit could have more of goodness than the Father since all goodness takes origin in the Father, but in the acts of the Spirit we can the better comprehend such goodness. The Father’s faithfulness and the Son’s constancy are made very real to the spirit beings and the material creatures of the spheres by the loving ministry and ceaseless service of the personalities of the Infinite Spirit.
8:2.8 (93.2) Ühine Looja pärib kogu Isa mõtte ilu ja tõe iseloomu. Ja need jumalikkuse ülevad jooned kooskõlastuvad kosmilise meele peaaegu ülimatel tasanditel, alludes Kolmanda Allika ja Keskme määratlematu ning ääretu meele lõpmatule ja igavesele tarkusele. 8:2.8 (93.2) The Conjoint Creator inherits all the Father’s beauty of thought and character of truth. And these sublime traits of divinity are co-ordinated in the near-supreme levels of the cosmic mind in subordination to the infinite and eternal wisdom of the unconditioned and limitless mind of the Third Source and Center.
3. Vaimu suhe Isa ja Pojaga ^top 3. Relation of the Spirit to the Father and the Son ^top
8:3.1 (93.3) Nii nagu Igavene Poeg on Kõikse Isa „esimese” absoluutse ja lõpmatu mõtte väljendus sõna kujul, on Ühine Toimija Isa ning Poja mõtte ja sõna absoluutset liitu tähistava isiksuskaasluse „esimene” lõpuleviidud loov mõte ehk ühise tegutsemiskava täiuslik väljendus. Kolmas Allikas ja Kese igavikustub üheaegselt keskse ehk võimsa looduga ning universumite seas on ainult see keskne loodu oma eksistentsilt igavene. 8:3.1 (93.3) As the Eternal Son is the word expression of the “first” absolute and infinite thought of the Universal Father, so the Conjoint Actor is the perfect execution of the “first” completed creative concept or plan for combined action by the Father-Son personality partnership of absolute thought-word union. The Third Source and Center eternalizes concurrently with the central or fiat creation, and only this central creation is eternal in existence among universes.
8:3.2 (93.4) Kolmanda Allika isikustumisest alates ei osale Esimene Allikas enam isiklikult universumi loomises. Kõik, mis võimalik, usaldab Kõikne Isa oma Igavese Poja hooleks; samuti annetab Igavene Poeg kogu mõeldava mõjujõu ja võimu Ühisele Loojale. 8:3.2 (93.4) Since the personalization of the Third Source, the First Source no more personally participates in universe creation. The Universal Father delegates everything possible to his Eternal Son; likewise does the Eternal Son bestow all possible authority and power upon the Conjoint Creator.
8:3.3 (93.5) Partneritena ning oma kooskõlastatud isiksuste kaudu on Igavene Poeg ja Ühine Looja kavandanud ning vorminud kõik Havona-järgselt olevaks muudetud universumid. Kogu hilisemas loodus sarnaneb Vaimu suhe Pojaga selle suhtega, mis valitseb Poja ja Isa vahel esimeses ja keskses loodus. 8:3.3 (93.5) The Eternal Son and the Conjoint Creator have, as partners and through their co-ordinate personalities, planned and fashioned every post-Havona universe which has been brought into existence. The Spirit sustains the same personal relation to the Son in all subsequent creation that the Son sustains to the Father in the first and central creation.
8:3.4 (93.6) Igavese Poja Looja-Poeg ja Lõpmatu Vaimu Loov Vaim lõid teid ja teie universumi ning ehkki Isa toetab ustavalt kõike nende tehtut, langeb sellele Universumi-Pojale ning sellele Universumi-Vaimule osaks kohustus hoolitseda oma tööga loodu eest ning seda toetada, aga samuti kanda hoolt enda loodud-olendite eest. 8:3.4 (93.6) A Creator Son of the Eternal Son and a Creative Spirit of the Infinite Spirit created you and your universe; and while the Father in faithfulness upholds that which they have organized, it devolves upon this Universe Son and this Universe Spirit to foster and sustain their work as well as to minister to the creatures of their own making.
8:3.5 (93.7) Lõpmatu Vaim on täielikult armastava Isa ja täielikult armuküllase Poja toimekas esindaja nende ühise plaani teostamisel. Kava eesmärgiks on tõmmata kõikide aja ja ruumi maailmade kõiki tõearmastajaid hingi enese juurde. Sel hetkel, kui Igavene Poeg nõustus Isa plaaniga, mis nägi ette universumite loodud-olendite täiusele viimist, samal silmapilgul, kui tõusukavast sai Isa ja Poja ühine plaan, muutus Lõpmatu Vaim Isa ja Poja ühiseks halduriks, kelle juhtida jäi nende ühendatud ja igavese eesmärgi teostamine. Niiviisi talitades kohustus Lõpmatu Vaim andma kogu oma jumaliku kohaloleku ja vaimisiksuste varud Isa ja Poja käsutusse. Ta on pühendanud kõik selle tohutu plaani heaks, mis näeb ette ellujäävate tahteolendite tõstmise Paradiisi täiuse jumalikesse kõrgustesse. 8:3.5 (93.7) The Infinite Spirit is the effective agent of the all-loving Father and the all-merciful Son for the execution of their conjoint project of drawing to themselves all truth-loving souls on all the worlds of time and space. The very instant the Eternal Son accepted his Father’s plan of perfection attainment for the creatures of the universes, the moment the ascension project became a Father-Son plan, that instant the Infinite Spirit became the conjoint administrator of the Father and the Son for the execution of their united and eternal purpose. And in so doing the Infinite Spirit pledged all his resources of divine presence and of spirit personalities to the Father and the Son; he has dedicated all to the stupendous plan of exalting surviving will creatures to the divine heights of Paradise perfection.
8:3.6 (93.8) Lõpmatu Vaim on Kõikse Isa ja tema Igavese Poja täielik, ainuline ja kõikne ilmutus. Kõik teadmised Isa ja Poja kaaslusest peavad tulema Lõpmatu Vaimu läbi, kes on mõtte ja sõna jumaliku liidu ühine esindaja. 8:3.6 (93.8) The Infinite Spirit is a complete, exclusive, and universal revelation of the Universal Father and his Eternal Son. All knowledge of the Father-Son partnership must be had through the Infinite Spirit, the conjoint representative of the divine thought-word union.
8:3.7 (93.9) Igavene Poeg on ainus tee, mida mööda saab Kõiksele Isale läheneda, ning Lõpmatu Vaim on ainuke võimalus jõuda Igavese Pojani. Ainult Vaimu kannatliku hoolitsuse läbi suudavad tõusuteele asunud olendid leida Poja. 8:3.7 (93.9) The Eternal Son is the only avenue of approach to the Universal Father, and the Infinite Spirit is the only means of attaining the Eternal Son. Only by the patient ministry of the Spirit are the ascendant beings of time able to discover the Son.
8:3.8 (94.1) Kõikide asjade keskmes on Lõpmatu Vaim esimene Paradiisi Jumalus, kelle juurde tõusuteelised palverändurid tõusevad. Kolmas Isik varjutab Teise ja Esimese Isiku ning seetõttu peavad kõik need, kes taotlevad, et neid esitletaks Pojale ja tema Isale, esmalt ära tundma nimelt Lõpmatu Vaimu. 8:3.8 (94.1) At the center of all things the Infinite Spirit is the first of the Paradise Deities to be attained by the ascending pilgrims. The Third Person enshrouds the Second and the First Persons and therefore must always be first recognized by all who are candidates for presentation to the Son and his Father.
8:3.9 (94.2) Ja veel nii mitmeski muus suhtes esindab Vaim võrdselt Isa ja Poega ning ka teenib neid samamoodi. 8:3.9 (94.2) And in many other ways does the Spirit equally represent and similarly serve the Father and the Son.
4. Jumaliku hoolitsuse Vaim ^top 4. The Spirit of Divine Ministry ^top
8:4.1 (94.3) Füüsilise universumi kõrval, kus kõike olevat hoiab koos Paradiisi gravitatsioon, on olemas ka vaimne universum, kus Poja sõna tõlgendab Jumala mõtet ja näitab „lihaks saanuna” armuküllust, mida kannab omavahel seotud Loojate ühitatud olemuse armastus. Aga kogu selles hiiglaslikus ainelises ja vaimses loodus ning läbi selle ilmutavad Lõpmatu Vaim ja tema vaimujärglased jumalike vanemate ühendatud armu, pikka meelt ja igavest kiindumust oma ühiselt kavandatud ning loodud arukate laste vastu. Vaimu jumaliku iseloomu tuumaks on igikestev hoolitsus meele eest. Ja kõik Ühise Toimija vaimujärglased ühinevad selles innukas soovis hoolitseda, selles jumalikus tungis teenida. 8:4.1 (94.3) Paralleling the physical universe wherein Paradise gravity holds all things together is the spiritual universe wherein the word of the Son interprets the thought of God and, when “made flesh,” demonstrates the loving mercy of the combined nature of the associated Creators. But in and through all this material and spiritual creation there is a vast stage whereon the Infinite Spirit and his spirit offspring show forth the combined mercy, patience, and everlasting affection of the divine parents towards the intelligent children of their co-operative devising and making. Everlasting ministry to mind is the essence of the Spirit’s divine character. And all the spirit offspring of the Conjoint Actor partake of this desire to minister, this divine urge to service.
8:4.2 (94.4) Jumal on armastus, Poeg on arm, Vaim on hoolitsemine — jumaliku armastuse ja lõpmatu armu osutamine kogu mõistuslikule loodule. Vaim on Isa armastus ja Poja arm isikustunud kujul, temas on nad kõikse teenimise eesmärgiga igaveseks ajaks ühinenud. Vaim on loodud-olenditele osutatud armastus, Isa ja Poja ühendatud armastus. 8:4.2 (94.4) God is love, the Son is mercy, the Spirit is ministry—the ministry of divine love and endless mercy to all intelligent creation. The Spirit is the personification of the Father’s love and the Son’s mercy; in him are they eternally united for universal service. The Spirit is love applied to the creature creation, the combined love of the Father and the Son.
8:4.3 (94.5) Urantial tuntakse Lõpmatut Vaimu kui kõikjal olevat mõju, kõikset kohalolekut, kuid Havonasse jõudes õpite teda tundma tegeliku hoolitsuse isikulise kohalolekuna. Siin on Paradiisi Vaimu hoolitsus näitlikuks ja virgutavaks eeskujuks kõikidele temaga kooskõlastatud vaimudele ja talle alluvatele isiksustele, kes hoolitsevad aja ja ruumi maailmades loodud-olendite eest. Selles jumalikus universumis osales Lõpmatu Vaim jäägitult Igavese Poja seitsmes transtsendentses tulemises, samuti võttis ta koos algse Miikael-Pojaga osa seitsmest annetumisest Havona ringlustele, muutudes seeläbi osavõtlikuks ja mõistvaks vaimhoolitsejaks iga aja-palveränduri jaoks, kes kulgeb neis täiuslikes ringides seal ülal kõrgel. 8:4.3 (94.5) On Urantia the Infinite Spirit is known as an omnipresent influence, a universal presence, but in Havona you shall know him as a personal presence of actual ministry. Here the ministry of the Paradise Spirit is the exemplary and inspiring pattern for each of his co-ordinate Spirits and subordinate personalities ministering to the created beings on the worlds of time and space. In this divine universe the Infinite Spirit fully participated in the seven transcendental appearances of the Eternal Son; likewise did he participate with the original Michael Son in the seven bestowals upon the circuits of Havona, thereby becoming the sympathetic and understanding spirit minister to every pilgrim of time traversing these perfect circles on high.
8:4.4 (94.6) Kui Jumala Looja-Poeg võtab enda kanda loojale langeva vastutuskoorma kavandatud kohaliku universumi eest, saavad Lõpmatu Vaimu isiksustest selle Miikael-Poja väsimatud, hoolitsevad abistajad, kui ta läheb täitma oma loovat, avastuslikku ülesannet. Eriti kirkalt avaldub Lõpmatu Vaim Loovates Tütardes ehk kohaliku universumi Emavaimudes, kelle kaudu ta on pühendunud sellele, et abistada ainelisi loodud-olendeid nende tõusmisel üha kõrgematele ja kõrgematele vaimsetele saavutustasanditele. Ning kogu see hoolekanne toimub tihedas koostöös nende kohalike universumite Loojate-Poegade isiksustega ja täiuslikus kooskõlas nende eesmärkidega. 8:4.4 (94.6) When a Creator Son of God accepts the creatorship charge of responsibility for a projected local universe, the personalities of the Infinite Spirit pledge themselves as the tireless ministers of this Michael Son when he goes forth on his mission of creative adventure. Especially in the persons of the Creative Daughters, the local universe Mother Spirits, do we find the Infinite Spirit devoted to the task of fostering the ascension of the material creatures to higher and higher levels of spiritual attainment. And all this work of creature ministry is done in perfect harmony with the purposes, and in close association with the personalities, of the Creator Sons of these local universes.
8:4.5 (94.7) Nii nagu Jumala Pojad on hõivatud Isa armastusest kantud isiksuse universumitele ilmutamise hiigelülesandest, on ka Lõpmatu Vaim pühendunud lõppematule hoolitsemisele selle eest, et iga universumi kõikide laste individuaalsele meelele ilmutuks Isa ja Poja ühine armastus. Niisuguses kohalikus loodus ei lasku Vaim aineliste rasside juurde sureliku olendi lihalikus kujus, nagu teevad teatud Jumala Pojad, kuid Lõpmatu Vaim ja temaga kooskõlastatud Vaimud laskuvad allapoole: nad võtavad rõõmuga ette hämmastava rea jumalikkuse vähendamisi, kuni ilmuvad inglitena, et seista teie kõrval ja juhtida teid alamatel, maise eksistentsi radadel. 8:4.5 (94.7) As the Sons of God are engaged in the gigantic task of revealing the Father’s personality of love to a universe, so is the Infinite Spirit dedicated to the unending ministry of revealing the combined love of the Father and the Son to the individual minds of all the children of each universe. In these local creations the Spirit does not come down to the material races in the likeness of mortal flesh as do certain of the Sons of God, but the Infinite Spirit and his co-ordinate Spirits do downstep themselves, do joyfully undergo an amazing series of divinity attenuations, until they appear as angels to stand by your side and guide you through the lowly paths of earthly existence.
8:4.6 (95.1) Just nimelt selle kahaneva rea kaudu pääsebki Lõpmatu Vaim loomse põlvnemise sfääride igale olendile tegelikult ja isikuna väga lähedale. Ja Vaim teeb seda kõike, ilma et see vähimalgi määral nõrgestaks tema eksistentsi Jumaluse Kolmanda Isikuna kõikide asjade keskmes. 8:4.6 (95.1) By this very diminishing series the Infinite Spirit does actually, and as a person, draw very near to every being of the animal-origin spheres. And all this the Spirit does without in the least invalidating his existence as the Third Person of Deity at the center of all things.
8:4.7 (95.2) Ühine Looja on tõesti ja igavesti suur, hoolitsev isiksus, kõikne armuosutaja. Et Vaimu hoolitsust mõista, tuleb teil mõttes vaagida järgmist tõde: ta on Isa lõppematu armastuse ja Poja igavese armu koondportree. Muidugi pole Vaimu hoolitsus piiratud pelgalt Igavese Poja ja Kõikse Isa esindamisega. Lõpmatul Vaimul on jõudu hoolitseda maailma olendite eest ka iseenese nimel ning talle kuuluvate õiguste põhjal. Kolmas Isik on jumalikult väärikas ning tegeleb kõikse armujagamisega ka iseseisvalt. 8:4.7 (95.2) The Conjoint Creator is truly and forever the great ministering personality, the universal mercy minister. To comprehend the ministry of the Spirit, ponder the truth that he is the combined portrayal of the Father’s unending love and of the Son’s eternal mercy. The Spirit’s ministry is not, however, restricted solely to the representation of the Eternal Son and the Universal Father. The Infinite Spirit also possesses the power to minister to the creatures of the realm in his own name and right; the Third Person is of divine dignity and also bestows the universal ministry of mercy in his own behalf.
8:4.8 (95.3) Kui inimene saab rohkem teada selle Lõpmatu Vaimu olenditeperekonna alamate rühmade armastavast ja väsimatust hoolitsusest, imetleb ja jumaldab ta Kõikse Isa ja Igavese Poja ühendatud tegutsemise transtsendentset olemust ja võrratut iseloomu veelgi enam. See Vaim on tõepoolest „Issanda silmad, mis on alati õigete poole” ja „kõrvad, mis on ikka valla nende palvetamise poole”. 8:4.8 (95.3) As man learns more of the loving and tireless ministry of the lower orders of the creature family of this Infinite Spirit, he will all the more admire and adore the transcendent nature and matchless character of this combined Action of the Universal Father and the Eternal Son. Indeed is this Spirit “the eyes of the Lord which are ever over the righteous” and “the divine ears which are ever open to their prayers.”
5. Jumala kohalolek ^top 5. The Presence of God ^top
8:5.1 (95.4) Lõpmatu Vaimu silmapaistev omadus on tema kõikjalolek. Kogu universumite universumis on see kõikeläbistav vaim igal pool ligi ning see meenutab nii väga kõikse ja jumaliku meele kohalolekut. Nii Jumaluse Teine kui ka Kolmas Isik on kõikides maailmades esindatud oma alati kohalviibivate vaimude kaudu. 8:5.1 (95.4) The outstanding attribute of the Infinite Spirit is omnipresence. Throughout all the universe of universes there is everywhere present this all-pervading spirit, which is so akin to the presence of a universal and divine mind. Both the Second Person and the Third Person of Deity are represented on all worlds by their ever-present spirits.
8:5.2 (95.5) Isa on lõpmatu ning seepärast piirab teda ainult tema oma vaba tahe. Kohandajate annetamisel ja isiksusringluse puhul tegutseb Isa üksinda, kuid vaimujõudude kokkupuudetes mõistuslike olenditega kasutab ta ära Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu vaime ja isiksusi. Vastavalt oma soovile võib ta olla vaimselt ligi, täpselt nii nagu Poeg või Ühine Toimija — ta on ligi Pojaga ja Vaimus. Isa on täiesti kindlasti kõikjal ligi ja me märkame tema kohalolekut tänu kõigile nendele erisugustele, kuid omavahel seostuvatele jõududele, mõjudele ja kohalolekutele ning nende kaudu. 8:5.2 (95.5) The Father is infinite and is therefore limited only by volition. In the bestowal of Adjusters and in the encircuitment of personality, the Father acts alone, but in the contact of spirit forces with intelligent beings, he utilizes the spirits and personalities of the Eternal Son and the Infinite Spirit. He is at will spiritually present equally with the Son or with the Conjoint Actor; he is present with the Son and in the Spirit. The Father is most certainly everywhere present, and we discern his presence by and through any and all of these diverse but associated forces, influences, and presences.
8:5.3 (95.6) Näib, et teie pühakirjades märgib termin Jumala Vaim kord Paradiisi Lõpmatut Vaimu, kord teie kohaliku universumi Loovat Vaimu. Püha Vaim on Paradiisi Lõpmatu Vaimu äsjamainitud Loova Tütre vaimuringlus. Püha Vaim on iga kohaliku universumi pärisomane ringlus, mis ei välju selle loodu vaimsest ilmast; Lõpmatut Vaimu aga iseloomustab kõikjalolek. 8:5.3 (95.6) In your sacred writings the term Spirit of God seems to be used interchangeably to designate both the Infinite Spirit on Paradise and the Creative Spirit of your local universe. The Holy Spirit is the spiritual circuit of this Creative Daughter of the Paradise Infinite Spirit. The Holy Spirit is a circuit indigenous to each local universe and is confined to the spiritual realm of that creation; but the Infinite Spirit is omnipresent.
8:5.4 (95.7) Vaimseid mõjutajaid on hulganisti ning nad kõik on otsekui üks. Isegi Mõttekohandajate kõikidest teistest mõjutustest sõltumatu tegevus langeb alati ja ilma eranditeta kokku Lõpmatu Vaimu ja kohaliku universumi Emavaimu ühendatud mõju vaimuhoolitsusega. Sellisel kujul, nagu need vaimsed kohalolekud tegutsevad urantialaste elus, ei ole nende vahel võimalik vahet teha. Oma erinevast päritolust hoolimata toimivad nad teie meeles ja mõjuvad hingele nagu üks vaim. Kui kogete seda ühendatud vaimset hoolitsemist, muutub see teie jaoks Ülima mõjuks — see on Ülim, „kes suudab teid hoida komistamast ja seada laitmatuna teie Isa palge ette”. 8:5.4 (95.7) There are many spiritual influences, and they are all as one. Even the work of the Thought Adjusters, though independent of all other influences, unvaryingly coincides with the spirit ministry of the combined influences of the Infinite Spirit and a local universe Mother Spirit. As these spiritual presences operate in the lives of Urantians, they cannot be segregated. In your minds and upon your souls they function as one spirit, notwithstanding their diverse origins. And as this united spiritual ministration is experienced, it becomes to you the influence of the Supreme, “who is ever able to keep you from failing and to present you blameless before your Father on high.”
8:5.5 (96.1) Pidage alati meeles, et Lõpmatu Vaim on Ühine Toimija; temas ja tema kaudu toimivad mõlemad, Isa ja Poeg; ta pole ligi mitte ainult iseendana, vaid ka Isana ja Pojana ning Isana-Pojana. Möönmaks seda tõika ja veel paljudel muudelgi põhjustel viidatakse Lõpmatu Vaimu vaimsele kohalolekule sageli kui „Jumala vaimule”. 8:5.5 (96.1) Ever remember that the Infinite Spirit is the Conjoint Actor; both the Father and the Son are functioning in and through him; he is present not only as himself but also as the Father and as the Son and as the Father-Son. In recognition of this and for many additional reasons the spirit presence of the Infinite Spirit is often referred to as “the spirit of God.”
8:5.6 (96.2) Järjekindel oleks kõnelda ka kogu vaimset hoolitsust ühendavast sidemest kui Jumala vaimust, sest niisugune side kujutab endast tõepoolest Jumal-Isa, Jumal-Poja, Jumal-Vaimu ja Seitsmekordse Jumala ning isegi Ülima Jumala vaimu liitu. 8:5.6 (96.2) It would also be consistent to refer to the liaison of all spiritual ministry as the spirit of God, for such a liaison is truly the union of the spirits of God the Father, God the Son, God the Spirit, and God the Sevenfold—even the spirit of God the Supreme.
6. Lõpmatu Vaimu isiksus ^top 6. Personality of the Infinite Spirit ^top
8:6.1 (96.3) Ärge lubage Kolmanda Allika ja Keskme ulatuslikel annetustel ning kaugustesse küündival enesejagamisel ähmastada tõsiasja, et ta on isiksus, või kahandada mõnel muul moel selle fakti tähendust. Lõpmatu Vaim on universumi kohalolek, igavene tegutsemine, kosmiline jõud, püha mõju ja kõikne meel; ta on kõike seda ja veel lõpmata palju rohkem, aga ta on ka ehe ja jumalik isiksus. 8:6.1 (96.3) Do not allow the widespread bestowal and the far-flung distribution of the Third Source and Center to obscure or otherwise detract from the fact of his personality. The Infinite Spirit is a universe presence, an eternal action, a cosmic power, a holy influence, and a universal mind; he is all of these and infinitely more, but he is also a true and divine personality.
8:6.2 (96.4) Lõpmatu Vaim on täielik ja täiuslik isiksus, Kõikse Isaga ja Igavese Pojaga jumalikult võrdväärne ja kooskõlaline. Ühine Looja on universumite kõrgemate mõistuslike olendite jaoks niisama reaalne ja nähtav nagu Isa ja Poeg — tegelikult enamgi, sest kõik tõusuteelised peavad esmalt jõudma Vaimuni ning alles siis lähenema Poja kaudu Isale. 8:6.2 (96.4) The Infinite Spirit is a complete and perfect personality, the divine equal and co-ordinate of the Universal Father and the Eternal Son. The Conjoint Creator is just as real and visible to the higher intelligences of the universes as are the Father and the Son; indeed more so, for it is the Spirit whom all ascenders must attain before they may approach the Father through the Son.
8:6.3 (96.5) Lõpmatul Vaimul, sel Jumaluse Kolmandal Isikul, on olemas kõik need omadused, mida isiksusega seostatakse. Vaim on varustatud absoluutse meelega: „Vaim uurib kõik asjad, ka Jumala sügavused.” Vaimul pole mitte ainult meel, vaid ka tahe. Tema andide jagamise kohta on kirjutatud: „Ent kõike seda teeb üks ja seesama Vaim, jagades igaühele eraldi, nõnda nagu tema tahab.” 8:6.3 (96.5) The Infinite Spirit, the Third Person of Deity, is possessed of all the attributes which you associate with personality. The Spirit is endowed with absolute mind: “The Spirit searches all things, even the deep things of God.” The Spirit is endowed not only with mind but also with will. In the bestowal of his gifts it is recorded: “But all these works that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally and as he wills.”
8:6.4 (96.6) „Vaimu armastus” on tõeline nagu tema kurbuski, seepärast „ärge kurvastage Jumala Vaimu”. Ükskõik, kas vaatleme Lõpmatut Vaimu Paradiisi Jumalusena või siis kohaliku universumi Loova Vaimuna, leiame ikka, et Ühine Looja on nii Kolmas Allikas ja Kese kui ka jumalik isik. See jumalik isik reageerib universumilegi isikulisel moel. Vaim räägib teiega: „Kel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim ütleb.” „Vaim ise kostab teie eest.” Vaim avaldab loodud-olenditele otsest ja isiklikku mõju: „Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala pojad.” 8:6.4 (96.6) “The love of the Spirit” is real, as also are his sorrows; therefore “Grieve not the Spirit of God.” Whether we observe the Infinite Spirit as Paradise Deity or as a local universe Creative Spirit, we find that the Conjoint Creator is not only the Third Source and Center but also a divine person. This divine personality also reacts to the universe as a person. The Spirit speaks to you, “He who has an ear, let him hear what the Spirit says.” “The Spirit himself makes intercession for you.” The Spirit exerts a direct and personal influence upon created beings, “For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.”
8:6.5 (96.7) Olgugi et kohtame Lõpmatu Vaimu hoolitsust universumite universumi kaugemateski maailmades, ehkki näeme sedasama kooskõlastavat Jumalust toimimas Kolmandast Allikast ja Keskmest pärit olendite loendamatutes leegionides ja nende kaudu, kuigi tunneme ära Vaimu kõikjaloleku, kinnitame siiski, et seesama Kolmas Allikas ja Kese on isik — kõikide asjade, kõikide olendite ja kõikide universumite Ühine Looja. 8:6.5 (96.7) Even though we behold the phenomenon of the ministry of the Infinite Spirit to the remote worlds of the universe of universes, even though we envisage this same co-ordinating Deity acting in and through the untold legions of the manifold beings who take origin in the Third Source and Center, even though we recognize the omnipresence of the Spirit, nonetheless, we still affirm that this same Third Source and Center is a person, the Conjoint Creator of all things and all beings and all universes.
8:6.6 (96.8) Universumite haldamisel on Isa, Poeg ja Vaim täiuslikult ja igavikuliselt omavahel seotud. Ehkki igaüks neist on hõivatud isikliku hoolitsemisega kogu loodu eest, on kõik kolm jumalikult ja absoluutselt vastastikku põimunud selle loodu teenimiseks ja tema juhtimiseks — ning see muudab nad igavesti üheks. 8:6.6 (96.8) In the administration of universes the Father, Son, and Spirit are perfectly and eternally interassociated. Though each is engaged in a personal ministry to all creation, all three are divinely and absolutely interlocked in a service of creation and control which forever makes them one.
8:6.7 (97.1) Lõpmatu Vaimu isikus on olemas Isa ja Poja ühine kohalolek, on olemas alati ja määratlematus täiuses, sest Vaim on nagu Isa ja nagu Poeg ning samal ajal nagu Isa ja Poeg, kui need kaks on igavesti üks. 8:6.7 (97.1) In the person of the Infinite Spirit the Father and the Son are mutually present, always and in unqualified perfection, for the Spirit is like the Father and like the Son, and also like the Father and the Son as they two are forever one.
8:6.8 (97.2) [Urantial esitanud Uversa Jumalik Nõuandja, kellele Päevilt Vanad tegid ülesandeks kirjeldada Lõpmatu Vaimu olemust ja tegevust.] 8:6.8 (97.2) [Presented on Urantia by a Divine Counselor of Uversa commissioned by the Ancients of Days to portray the nature and work of the Infinite Spirit.]