55. Kiri Paper 55
Valguse ja elu sfäärid The Spheres of Light and Life
55:0.1 (621.1) VALGUSE ja elu ajastu on aja ja ruumi maailma arengu lõppsaavutus. Alates varajastest ürginimese aegadest on see asustatud maailm läbinud järjest kõik planeediajastud — Planeedivürsti-eelse ja -järgse ajastu, Aadama-järgse ajastu, Kohtumõistja-Poja järgse ajastu ja annetuva Poja järgse ajastu. Ning siis valmistatakse seda maailma ette arengu kulminatsioonini, stabiilse valguse ja elu ajastuni jõudmiseks Kolmsuse Õpetajate-Poegade järjestikuste hoolekandelähetustega sellele planeedile, mille käigus nad ilmutavad üha enam jumalikku tõde ja kosmilist tarkust. Viimase planeediajastu sisseseadmisel abistavad Õpetajaid-Poegi alati Kirkad Õhtutähed ja mõnikord ka Melkisedekid. 55:0.1 (621.1) THE age of light and life is the final evolutionary attainment of a world of time and space. From the early times of primitive man, such an inhabited world has passed through the successive planetary ages—the pre- and the post-Planetary Prince ages, the post-Adamic age, the post-Magisterial Son age, and the postbestowal Son age. And then is such a world made ready for the culminating evolutionary attainment, the settled status of light and life, by the ministry of the successive planetary missions of the Trinity Teacher Sons with their ever-advancing revelations of divine truth and cosmic wisdom. In these endeavors the Teacher Sons enjoy the assistance of the Brilliant Evening Stars always, and the Melchizedeks sometimes, in establishing the final planetary age.
55:0.2 (621.2) See valguse ja elu ajajärk, mille juhatavad planeedil sisse Õpetajad-Pojad oma viimase lähetuse lõppedes, jätkub asustatud maailmades lõputult. Kohtumõistjad-Pojad võivad stabiliseerunud seisundi iga järgmise etapi jagada õigusemõistmisega mitmeks järjestikuseks usuliseks elukorralduseks, kuid kõik need õigusemõistmised on vaid praktilist laadi ega mõjuta mingil viisil sündmuste kulgu planeedil. 55:0.2 (621.2) This era of light and life, inaugurated by the Teacher Sons at the conclusion of their final planetary mission, continues indefinitely on the inhabited worlds. Each advancing stage of settled status may be segregated by the judicial actions of the Magisterial Sons into a succession of dispensations; but all such judicial actions are purely technical, in no way modifying the course of planetary events.
55:0.3 (621.3) Püsiv ellujäämine on kindlustatud vaid neile planeetidele, mis saavutavad eksistentsi superuniversumi põhiringlustes, ning need valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmad on meie teada määratud oma teed jätkama tuleviku kõigi igaveste ajastute jooksul. 55:0.3 (621.3) Only those planets which attain existence in the main circuits of the superuniverse are assured of continuous survival, but as far as we know, these worlds settled in light and life are destined to go on throughout the eternal ages of all future time.
55:0.4 (621.4) Valguse ja elu ajajärk algab arengumaailmas seitsme etapina ning selles suhtes tuleb märkida, et Vaimuga ühtesulanud surelike maailmad arenevad samas joones kui Kohandajaga ühtesulanute maailmad. Need valguse ja elu seitse etappi on: 55:0.4 (621.4) There are seven stages in the unfoldment of the era of light and life on an evolutionary world, and in this connection it should be noted that the worlds of the Spirit-fused mortals evolve along lines identical with those of the Adjuster-fusion series. These seven stages of light and life are:
55:0.5 (621.5) 1. esimene ehk planeedi etapp; 55:0.5 (621.5) 1. The first or planetary stage.
55:0.6 (621.6) 2. teine ehk süsteemi etapp; 55:0.6 (621.6) 2. The second or system stage.
55:0.7 (621.7) 3. kolmas ehk tähtkuju etapp; 55:0.7 (621.7) 3. The third or constellation stage.
55:0.8 (621.8) 4. neljas ehk kohaliku universumi etapp; 55:0.8 (621.8) 4. The fourth or local universe stage.
55:0.9 (621.9) 5. viies ehk väikesektori etapp; 55:0.9 (621.9) 5. The fifth or minor sector stage.
55:0.10 (621.10) 6. kuues ehk suuresektori etapp; 55:0.10 (621.10) 6. The sixth or major sector stage.
55:0.11 (621.11) 7. seitsmes ehk superuniversumi etapp. 55:0.11 (621.11) 7. The seventh or superuniverse stage.
55:0.12 (621.12) Käesoleva jutustuse lõpus kirjeldatakse nende arenguetappide seoseid universumi ülesehitusega, kuid iga maailm võib jõuda igale etapile teiste maailmade arengust või planeedi tasemest kõrgemate universumi haldustasemete arengust täiesti sõltumatult. 55:0.12 (621.12) At the conclusion of this narrative these stages of advancing development are described as they relate to the universe organization, but the planetary values of any stage may be attained by any world quite independent of the development of other worlds or of the superplanetary levels of universe administration.
1. Morontiatempel ^top 1. The Morontia Temple ^top
55:1.1 (622.1) Morontiatempli olemasolu asustatud maailma keskuses annab tunnistust sellest, et see sfäär on stabiliseerunud valguse ja elu ajastutesse. Enne kui Õpetajad-Pojad oma viimase missiooni lõppedes maailmast lahkuvad, juhatavad nad sisse selle arengusaavutuse lõppepohhi; nad on eesistujaks päeval, mil „püha tempel tuleb taevast maha”. Seda sündmust, mis tähistab valguse ja elu ajajärgu koidikut, austab alati oma isikliku kohalolekuga sellel planeedil annetunud Paradiisi-Poeg, kes tuleb suurpäeva tunnistajaks. Seal selles võrratult kaunis templis kuulutab annetuv Paradiisi-Poeg kauaaegse Planeedivürsti uueks Planeedi Suverääniks ning annab sellele ustavale Lanonandek-Pojale planeedi asjaajamisteks uued ja laiemad volitused. Süsteemi Suverään on samuti kohal ja võtab sõna nende teadaannete kinnitamiseks. 55:1.1 (622.1) The presence of a morontia temple at the capital of an inhabited world is the certificate of the admission of such a sphere to the settled ages of light and life. Before the Teacher Sons leave a world at the conclusion of their terminal mission, they inaugurate this final epoch of evolutionary attainment; they preside on that day when the “holy temple comes down upon earth.” This event, signalizing the dawn of the era of light and life, is always honored by the personal presence of the Paradise bestowal Son of that planet, who comes to witness this great day. There in this temple of unparalleled beauty, this bestowal Son of Paradise proclaims the long-time Planetary Prince as the new Planetary Sovereign and invests such a faithful Lanonandek Son with new powers and extended authority over planetary affairs. The System Sovereign is also present and speaks in confirmation of these pronouncements.
55:1.2 (622.2) Morontiatempel koosneb kolmest osast: keskel on annetuva Paradiisi-Poja pühamu, paremal asub endise Planeedivürsti, nüüdse Planeedi Suverääni koht, ja kui see Lanonandek-Poeg on templis kohal, on ta maailma vaimsematele olenditele nähtav. Vasakul istub planeedile kinnistatud lõpetanute tegevjuht. 55:1.2 (622.2) A morontia temple has three parts: Centermost is the sanctuary of the Paradise bestowal Son. On the right is the seat of the former Planetary Prince, now Planetary Sovereign; and when present in the temple, this Lanonandek Son is visible to the more spiritual individuals of the realm. On the left is the seat of the acting chief of finaliters attached to the planet.
55:1.3 (622.3) Kuigi planeedi templite kohta on öeldud, et need „tulevad taevast maha”, ei transpordita süsteemi keskusest tegelikult mingeid tegelikke materjale. Iga templi arhitektuurne lahendus töötatakse miniatuuris välja süsteemi keskusmaailmas ning seejärel toovad Morontia Võimsusejuhendajad need kinnitatud plaanid planeedile. Siin asuvad nad koos Füüsiliste Meisterjuhtijatega jooniste järgi morontiatemplit ehitama. 55:1.3 (622.3) Although the planetary temples have been spoken of as “coming down from heaven,” in reality no actual material is transported from the system headquarters. The architecture of each is worked out in miniature on the system capital, and the Morontia Power Supervisors subsequently bring these approved plans to the planet. Here, in association with the Master Physical Controllers, they proceed to build the morontia temple according to specifications.
55:1.4 (622.4) Keskmisesse morontiatemplisse mahub ligikaudu kolmsada tuhat pealtvaatajat. Neid ehitisi ei kasutata palveldamiseks, mängudeks ega teabelevi vastuvõtmiseks, vaid need on pühendatud planeedi eriliste tseremooniate läbiviimisele, näiteks sideks Süsteemi Suverääni või Kõigekõrgematega, erilisteks nähtavaks muudetavateks tseremooniateks, mis on mõeldud vaimolendite isikliku kohaloleku ilmutamiseks, samuti vaikseks kosmiliseks mõtiskluseks. Siinsed kosmilise filosoofia koolid viivad siin läbi oma lõpetamise tähistamisi ja maailma surelikud saavad siin planeedi tunnustuse osaliseks oma kõrgetasemelise sotsiaalteenistuse või muude väljapaistvate saavutuste eest. 55:1.4 (622.4) The average morontia temple seats about three hundred thousand spectators. These edifices are not used for worship, play, or for receiving broadcasts; they are devoted to the special ceremonies of the planet, such as: communications with the System Sovereign or with the Most Highs, special visualization ceremonies designed to reveal the personality presence of spirit beings, and silent cosmic contemplation. The schools of cosmic philosophy here conduct their graduation exercises, and here also do the mortals of the realm receive planetary recognition for achievements of high social service and for other outstanding attainments.
55:1.5 (622.5) Morontiatemplid on ka kogunemiskohad, kus jälgitakse elavate surelike ülesviimist morontiaeksistentsi. Kuna ülesviimistempel on valmistatud morontiamaterjalist, siis ei hävita seda põletava tule lõõskav hiilgus, mis kaotab täielikult oma jumalike Kohandajatega lõplikku ühtesulamist kogevate surelike füüsilised kehad. Suurtes maailmades on neid lahkumissähvatusi peaaegu pidevalt, ja ülesviimiste arvu kasvades ehitatakse planeedi eri paikadesse juurde morontiaelu abitempleid. Alles hiljuti viibisin ühes kaugel põhjas asuvas maailmas, kus tegutses kakskümmend viis morontiapühamut. 55:1.5 (622.5) Such a morontia temple also serves as the place of assembly for witnessing the translation of living mortals to the morontia existence. It is because the translation temple is composed of morontia material that it is not destroyed by the blazing glory of the consuming fire which so completely obliterates the physical bodies of those mortals who therein experience final fusion with their divine Adjusters. On a large world these departure flares are almost continuous, and as the number of translations increases, subsidiary morontia life shrines are provided in different areas of the planet. Not long since I sojourned on a world in the far north whereon twenty-five morontia shrines were functioning.
55:1.6 (622.6) Maailmades, mis pole veel stabiliseerunud valgusesse ja ellu, morontiatempliteta planeetidel, toimub planeedi atmosfääris tihti niisuguseid ühtesulamissähvatusi, kui keskteelised ja füüsilised ülemjuhid tõstavad ülesviimiskandidaadi ainelise keha üles morontiaseisundisse. 55:1.6 (622.6) On presettled worlds, planets without morontia temples, these fusion flashes many times occur in the planetary atmosphere, where the material body of a translation candidate is elevated by the midway creatures and the physical controllers.
2. Surm ja ülesviimine ^top 2. Death and Translation ^top
55:2.1 (623.1) Loomulik füüsiline surm on surelikele paratamatu. Enamik kõrgematest arenguolenditest, valguse ja elu lõplikul ajajärgul elavate maailmade kodanikest, ei sure: nad viiakse lihalikust elust otse üles morontiaeksistentsi. 55:2.1 (623.1) Natural, physical death is not a mortal inevitability. The majority of advanced evolutionary beings, citizens on worlds existing in the final era of light and life, do not die; they are translated directly from the life in the flesh to the morontia existence.
55:2.2 (623.2) See ainelisest elust morontiaseisundisse ülesviimise kogemus — surematu hinge ühtesulamine sisimas elava Kohandajaga — muutub planeedi arengu käigus üha sagedamaks. Algul jõuavad igal ajastul vaid mõned surelikud oma vaimses arengus ülesviimistasemele, kuid Õpetajate-Poegade järgnevate ajastute saabudes toimub üha enam Kohandajatega ühtesulamisi, enne kui nende edasiliikuvate surelike pikenev elu lõpeb, ja Õpetajate-Poegade lõpliku missiooni ajaks vabastatakse loomulikust surmast ligikaudu veerand neist suurepärastest surelikest. 55:2.2 (623.2) This experience of translation from the material life to the morontia state—fusion of the immortal soul with the indwelling Adjuster—increases in frequency commensurate with the evolutionary progress of the planet. At first only a few mortals in each age attain translation levels of spiritual progress, but with the onset of the successive ages of the Teacher Sons, more and more Adjuster fusions occur before the termination of the lengthening lives of these progressing mortals; and by the time of the terminal mission of the Teacher Sons, approximately one quarter of these superb mortals are exempt from natural death.
55:2.3 (623.3) Valguse ja elu ajajärgu jätkudes tunnetavad keskteeolendid või nende kaaslased hinge ja Kohandaja vahelise võimaliku liidu lähenemist ja annavad sellest märku saatuse kaitsjatele, kes omakorda teatavad neist asjust lõpetanute grupile, kelle jurisdiktsiooni all see surelik võib tegutseda. Siis annab Planeedi Suverään sellele surelikule korralduse kõik oma kohustused planeedil maha panna, jätta hüvasti päritolumaailmaga ning siirduda Planeedi Suverääni sisemisse templisse, et oodata seal morontiatransporti, evolutsiooni ainelisest maailmast üles vaimueelse edasiliikumise morontiatasandile viivat sähvatust. 55:2.3 (623.3) Farther along in the era of light and life the midway creatures or their associates sense the approaching status of probable soul-Adjuster union and signify this to the destiny guardians, who in turn communicate these matters to the finaliter group under whose jurisdiction this mortal may be functioning; then there is issued the summons of the Planetary Sovereign for such a mortal to resign all planetary duties, bid farewell to the world of his origin, and repair to the inner temple of the Planetary Sovereign, there to await morontia transit, the translation flash, from the material domain of evolution to the morontia level of prespirit progression.
55:2.4 (623.4) Kui selle ühtesulamiskandidaadi pere, sõbrad ja töörühm on morontiatemplisse kogunenud, seatakse nad ümber keskse lava, millel puhkavad ühtesulamiskandidaadid, kes samal ajal vabalt oma kokkutulnud sõpradega vestlevad. Nende vahele seatakse taevaste isiksuste ring, et kaitsta ainelisi surelikke „eluvälgatuse” hetkel avalduvate energiate toime eest, millega tõusukandidaat vabastatakse ainelise keha kütkeist ja mis tähendab selle areneva sureliku jaoks sama mis loomulik surm neile, kes sel kombel lihast vabastatakse. 55:2.4 (623.4) When the family, friends, and working group of such a fusion candidate have forgathered in the morontia temple, they are distributed around the central stage whereon the fusion candidates are resting, meantime freely conversing with their assembled friends. A circle of intervening celestial personalities is arranged to protect the material mortals from the action of the energies manifest at the instant of the “life flash” which delivers the ascension candidate from the bonds of material flesh, thereby doing for such an evolutionary mortal everything that natural death does for those who are thereby delivered from the flesh.
55:2.5 (623.5) Ruumikasse templisse võib koguneda samaaegselt palju ühtesulamiskandidaate. Missugune kaunis sündmus, mil surelikud kogunevad vaatama oma armastatud kaaslaste ülestõusu vaimuleekides, ning kui vastupidine on see nendele varasematele ajastutele, mil surelikud peavad oma surnud maiste elementide embusse andma! Inimevolutsiooni varasematele epohhidele iseloomulikud nutu- ja halamisstseenid asenduvad nüüd ekstaatilise rõõmu ja ülima entusiasmiga, kui need Jumalat tundvad surelikud jätavad ajutiseks hüvasti oma armastatud kaaslastega, kes vabastatakse nende ainelistest sidemetest võimsa lõõskava tule kirgastes vaimuleekides. Valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmades on „matused” sündmused, kus valitseb ülim rõõm, sügav rahuldus ja sõnulseletamatu lootus. 55:2.5 (623.5) Many fusion candidates may be assembled in the spacious temple at the same time. And what a beautiful occasion when mortals thus forgather to witness the ascension of their loved ones in spiritual flames, and what a contrast to those earlier ages when mortals must commit their dead to the embrace of the terrestrial elements! The scenes of weeping and wailing characteristic of earlier epochs of human evolution are now replaced by ecstatic joy and the sublimest enthusiasm as these God-knowing mortals bid their loved ones a transient farewell as they are removed from their material associations by the spiritual fires of consuming grandeur and ascending glory. On worlds settled in light and life, “funerals” are occasions of supreme joy, profound satisfaction, and inexpressible hope.
55:2.6 (623.6) Nende edasiliikuvate surelike hinged täituvad üha enam usu, lootuse ja kindlusega. Ülesviimistemplisse kogunenuid valdab tunne, mis meenutab rõõmsate sõprade ja sugulaste tundeid, kui nood kogunevad mõne oma rühmaliikme lõpetamist tähistama või tulevad kokku, et jälgida suure au osutamist mõnele oma kaaslastest. Ja oleks kindlasti kasulik, kui vähem edasijõudnud surelikud õpiksid loomulikku surma suhtuma niisama rõõmsameelselt ja kerge südamega. 55:2.6 (623.6) The souls of these progressing mortals are increasingly filled with faith, hope, and assurance. The spirit permeating those gathered around the translation shrine resembles that of the joyful friends and relatives who might assemble at a graduating exercise for one of their group, or who might come together to witness the conferring of some great honor upon one of their number. And it would be decidedly helpful if less advanced mortals could only learn to view natural death with something of this same cheerfulness and lightheartedness.
55:2.7 (624.1) Pärast ühtesulamissähvatust surelikud pealtvaatajad enam oma ülesviidud kaaslasi ei näe. Need ülesviidud hinged siirduvad Kohandaja saatel otse vastava morontia koolitusmaailma ülestõusmissaali. Neid elavate inimolendite morontiamaailma ülesviimisega seotud toiminguid juhendab peaingel, kes määrati sellesse maailma päeval, mil see maailm stabiliseerus valgusesse ja ellu. 55:2.7 (624.1) Mortal observers can see nothing of their translated associates subsequent to the fusion flash. Such translated souls proceed by Adjuster transit direct to the resurrection hall of the appropriate morontia-training world. These transactions concerned with the translation of living human beings to the morontia world are supervised by an archangel who was assigned to such a world on the day when it was first settled in light and life.
55:2.8 (624.2) Kui maailm jõuab valguse ja elu neljandasse etappi, lahkub üle veerandi surelikest planeedi elanike seast ülesviimise teel. Selline surma vähenemine üha jätkub, kuid ma ei tea ühtki süsteemi, mille asustatud maailmad, mis on küll juba ammu ellu asetunud, oleksid täielikult vabad loomulikust surmast kui liha köidikuist pääsemise viisist. Ja kuni selline planeedi kõrge arengutase pole veel kõikjal saavutatud, jätkub kohaliku universumi morontia-koolitusmaailmade tegevus arenevate morontia edasijõudjate haridus- ja kultuurisfääridena. Surma kaotamine on teoreetiliselt võimalik, kuid minu tähelepanekute kohaselt pole seda veel toimunud. Võib-olla saavutatakse see seisund stabiliseerunud planeedielu seitsmenda etapi kaugetel järgnevatel epohhidel. 55:2.8 (624.2) By the time a world attains the fourth stage of light and life, more than half the mortals leave the planet by translation from among the living. Such diminishment of death continues on and on, but I know of no system whose inhabited worlds, even though long settled in life, are entirely free from natural death as the technique of escape from the bonds of flesh. And until such a high state of planetary evolution is uniformly attained, the morontia-training worlds of the local universe must continue in service as educational and cultural spheres for the evolving morontia progressors. The elimination of death is theoretically possible, but it has not yet occurred according to my observation. Perhaps such a status may be attained during the faraway stretches of the succeeding epochs of the seventh stage of settled planetary life.
55:2.9 (624.3) Valgusesse ja ellu stabiliseerunud sfääride õitsvatel ajastutel ülesviidud hinged ei läbi eluasemeilmu. Nad ei viibi ka õpilastena süsteemi ega tähtkuju morontiamaailmades. Nad ei läbi ühtki morontiaelu varasemat faasi. Nad on ainsad tõususurelikud, kes ainelise eksistentsi ja poolvaimse seisundi vahelise morontiaülemineku peaaegu vahele jätavad. Nende Poja poolt hõlmatud surelike esimene kogemus tõusuteel on teenimine universumi keskuse edenemismaailmas. Ja neist Salvingtoni õppemaailmadest siirduvad nad õpetajatena tagasi just neisse maailmadesse, millest nad enne möödusid, liikudes seejärel sissepoole, mööda surelike jaoks kindlaksmääratud tõusuteed Paradiisi suunas. 55:2.9 (624.3) The translated souls of the flowering ages of the settled spheres do not pass through the mansion worlds. Neither do they sojourn, as students, on the morontia worlds of the system or constellation. They do not pass through any of the earlier phases of morontia life. They are the only ascending mortals who so nearly escape the morontia transition from material existence to semispirit status. The initial experience of such Son-seized mortals in the ascension career is in the services of the progression worlds of the universe headquarters. And from these study worlds of Salvington they go back as teachers to the very worlds they passed by, subsequently going on inward to Paradise by the established route of mortal ascension.
55:2.10 (624.4) Kui te vaid saaksite külastada edasijõudnud arenguastmel olevat planeeti, mõistaksite kohe, miks tõususurelikke võetakse erinevalt vastu eluasemeilmades ja kõrgemates morontiamaailmades. Te saaksite kohe aru, et need kõrgesti arenenud sfääridelt edasi siirduvad olendid on ette valmistatud oma Paradiisi-tõusu jätkama kaugel ees keskmisest surelikust, kes saabub Urantia-taolisest segaduses ja mahajäänud maailmast. 55:2.10 (624.4) Could you but visit a planet in an advanced stage of development, you would quickly grasp the reasons for providing for the differential reception of ascending mortals on the mansion and higher morontia worlds. You would readily understand that beings passing on from such highly evolved spheres are prepared to resume their Paradise ascent far in advance of the average mortal arriving from a disordered and backward world like Urantia.
55:2.11 (624.5) Ükskõik milliselt planeedi saavutustasandilt inimolendid morontiamaailmadesse ka ei tõuseks, pakuvad seitse eluasemeilma neile ohtrasti võimalusi omandada õpetajate-õpilastena kogemusi kõigest, mis neil nende koduplaneetide edasijõudnu staatuse tõttu saamata jäi. 55:2.11 (624.5) No matter from what level of planetary attainment human beings may ascend to the morontia worlds, the seven mansion spheres afford them ample opportunity to gain in experience as teacher-students all of everything which they failed to pass through because of the advanced status of their native planets.
55:2.12 (624.6) Need universumi võrdsustamismeetodid toimivad eksimatult ja kindlustavad selle, et ükski tõusuteeline ei jää ilma millestki, mis on tema tõusukogemuse jaoks oluline. 55:2.12 (624.6) The universe is unfailing in the application of these equalizing techniques designed to insure that no ascender shall be deprived of aught which is essential to his ascension experience.
3. Kuldajastud ^top 3. The Golden Ages ^top
55:3.1 (624.7) Sellel valguse ja elu ajastul puhkeb maailm Planeedi Suverääni isaliku valitsuse all üha enam õitsele. Selleks ajaks paneb maailmad edasi liikuma ühe keele, ühe religiooni ja normaalsetel sfääridel ka ühe rassi jõud. Kuid see ajastu ei ole täiuslik. Neis maailmades on ikka veel hästi varustatud haiglaid, haigete hooldekodusid. Ikka veel on probleemiks õnnetusjuhtumite tagajärjel vigastatute eest hoolitsemine ja vanadusnõrkuse ning raugastumisega paratamatult kaasnevad vaevused. Haigused ei ole veel täielikult võidetud ega maakera loomad veel täiuslikult allutatud. Kuid need maailmad on siiski nagu Paradiis, kui võrrelda ürginimese varaste aegadega Planeedivürsti-eelsel ajastul. Kui teid saaks äkki transportida sellel arenguastmel olevale planeedile, siis kirjeldaksite seda maailma vaistlikult maapealse taevana. 55:3.1 (624.7) During this age of light and life the world increasingly prospers under the fatherly rule of the Planetary Sovereign. By this time the worlds are progressing under the momentum of one language, one religion, and, on normal spheres, one race. But this age is not perfect. These worlds still have well-appointed hospitals, homes for the care of the sick. There still remain the problems of caring for accidental injuries and the inescapable infirmities attendant upon the decrepitude of old age and the disorders of senility. Disease has not been entirely vanquished, neither have the earth animals been subdued in perfection; but such worlds are like Paradise in comparison with the early times of primitive man during the pre-Planetary Prince age. You would instinctively describe such a realm—could you be suddenly transported to a planet in this stage of development—as heaven on earth.
55:3.2 (625.1) Kogu selle suhtelise progressi ja täiuslikkuse ajastu jooksul jätkab aineliste asjade juhtimist inimeste valitsus. Valguse ja elu ajastu esimesel etapil olevas maailmas, mida ma hiljuti külastasin, finantseeriti ühiskondlikku tegevust kümnisemaksuga. Iga täiskasvanud töötaja — ja kõik töövõimelised kodanikud tegid mingit tööd — maksis kümme protsenti oma tuludest või kapitalikasvust üldisesse kassasse ning seda raha kulutati järgmiselt: 55:3.2 (625.1) Human government in the conduct of material affairs continues to function throughout this age of relative progress and perfection. The public activities of a world in the first stage of light and life which I recently visited were financed by the tithing technique. Every adult worker—and all able-bodied citizens worked at something—paid ten per cent of his income or increase to the public treasury, and it was disbursed as follows:
55:3.3 (625.2) 1. kolm protsenti kulutati tõe edendamiseks — teadusele, haridusele ja filosoofiale; 55:3.3 (625.2) 1. Three per cent was expended in the promotion of truth—science, education, and philosophy.
55:3.4 (625.3) 2. kolm protsenti pühendati ilule — mängudele, ühisele ajaveetmisele ja kunstidele; 55:3.4 (625.3) 2. Three per cent was devoted to beauty—play, social leisure, and art.
55:3.5 (625.4) 3. kolm protsenti pühendati headusele — sotsiaalteenistusele, altruismile ja religioonile; 55:3.5 (625.4) 3. Three per cent was dedicated to goodness—social service, altruism, and religion.
55:3.6 (625.5) 4. üks protsent eraldati kindlustusreservi, katmaks õnnetusjuhtumite, haiguse, vanaduse või loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud töövõimetuse kulusid. 55:3.6 (625.5) 4. One per cent was assigned to the insurance reserves against the risk of incapacity for labor resultant from accident, disease, old age, or unpreventable disasters.
55:3.7 (625.6) Selle planeedi loodusressursse hallati ühisvarana, ühisomandina. 55:3.7 (625.6) The natural resources of this planet were administered as social possessions, community property.
55:3.8 (625.7) Suurim au, mis selles maailmas kodanikule võis osaks saada, oli ülima teenimise orden, mis on ainus tunnustus, mida morontiatemplites üldse jagatakse. Nii tunnustati neid, kellel oli kauaaegseid teeneid mõnel aineüleste avastuste või planeedi sotsiaalteenistuse alal. 55:3.8 (625.7) On this world the highest honor conferred upon a citizen was the order of “supreme service,” being the only degree of recognition ever to be granted in the morontia temple. This recognition was bestowed upon those who had long distinguished themselves in some phase of supermaterial discovery or planetary social service.
55:3.9 (625.8) Enamikku sotsiaal- ja haldusameteid pidasid mehed ja naised koos. Ka õpetamine toimus enamasti ühiselt ning juriidilise eestkoste ülesandeid täitsid samasugused paarid. 55:3.9 (625.8) The majority of social and administrative posts were held jointly by men and women. Most of the teaching was also done jointly; likewise all judicial trusts were discharged by similar associated couples.
55:3.10 (625.9) Sünnitamisperiood neis suurepärastes maailmades pole oluliselt pikem. Ei ole hea, kui perekonnas on lastel liiga suured vanusevahed. Väikeste vanusevahedega lapsed aitavad palju paremini üksteist vastastikku koolitada. Ning neis maailmades saavad nad suurepärase koolituse omavahel konkureerivates süsteemides, mis intensiivselt püüdlevad edasijõudnud valdkondades ja alajaotustes mitmesuguste saavutusteni tõe, ilu ja headuse omandamisel. Ka neil aulistel sfääridel on veel palju reaalset ja potentsiaalset pahet, mis ajendab valima tõe ja eksimuse, hea ja kurja, patu ja õigluse vahel. 55:3.10 (625.9) On these superb worlds the childbearing period is not greatly prolonged. It is not best for too many years to intervene between the ages of a family of children. When close together in age, children are able to contribute much more to their mutual training. And on these worlds they are magnificently trained by the competitive systems of keen striving in the advanced domains and divisions of diverse achievement in the mastery of truth, beauty, and goodness. Never fear but that even such glorified spheres present plenty of evil, real and potential, which is stimulative of the choosing between truth and error, good and evil, sin and righteousness.
55:3.11 (625.10) Surelike eksisteerimisega neil edasijõudnud arenguplaneetidel kaasneb siiski ka teatav vältimatu tagasilöök. Kui valgusse ja ellu stabiliseerunud maailm jõuab kolmandast etapist edasi, on kõigile tõusuteelistele määratud enne väikesektorisse jõudmist vastu võtta mingi ajutine ülesanne mõnel planeedil, mis alles läbib varasemaid evolutsioonietappe. 55:3.11 (625.10) Nevertheless, there is a certain, inevitable penalty attaching to mortal existence on such advanced evolutionary planets. When a settled world progresses beyond the third stage of light and life, all ascenders are destined, before attaining the minor sector, to receive some sort of transient assignment on a planet passing through the earlier stages of evolution.
55:3.12 (626.1) Kõik need järjestikused ajastud kujutavad endast üha kõrgemaid saavutusi planeedi kõigi saavutuste mõttes. Esimesel valguseajastul avardati tõeilmutust, hõlmates sellesse universumite universumi toimingud, teisel ajastul aga tähendab Jumaluse uurimine püüet omandada mitmetahulist mõistmist Loojate-Poegade, Seitsmekordse Jumala esimese taseme olemusest, ülesannetest, hoolekandest, ühendustest, päritolust ja saatusest. 55:3.12 (626.1) Each of these successive ages represents advancing achievements in all phases of planetary attainment. In the initial age of light the revelation of truth was enlarged to embrace the workings of the universe of universes, while the Deity study of the second age is the attempt to master the protean concept of the nature, mission, ministry, associations, origin, and destiny of the Creator Sons, the first level of God the Sevenfold.
55:3.13 (626.2) Urantia-suurusel planeedil oleks pärast piisavat stabiliseerumist ligikaudu sada alama astme halduskeskust. Neid alama astme keskusi juhiks üks järgmistest koolitatud haldurite rühmadest: 55:3.13 (626.2) A planet the size of Urantia, when fairly well settled, would have about one hundred subadministrative centers. These subordinate centers would be presided over by one of the following groups of qualified administrators:
55:3.14 (626.3) 1. noored Ainelised Pojad ja Tütred, kes on toodud süsteemi keskusest valitseva Aadama ja Eeva abilisteks; 55:3.14 (626.3) 1. Young Material Sons and Daughters brought from the system headquarters to act as assistants to the ruling Adam and Eve.
55:3.15 (626.4) 2. Planeedivürsti poolsureliku kaaskonna järglased, kes on sigitatud teatavates maailmades selle ja teiste samataoliste ülesannete täitmiseks; 55:3.15 (626.4) 2. The progeny of the semimortal staff of the Planetary Prince who were procreated on certain worlds for this and other similar responsibilities.
55:3.16 (626.5) 3. Aadama ja Eeva otsesed järglased planeedil; 55:3.16 (626.5) 3. The direct planetary progeny of Adam and Eve.
55:3.17 (626.6) 4. ainestunud ja inimeseks muudetud keskteelised; 55:3.17 (626.6) 4. Materialized and humanized midway creatures.
55:3.18 (626.7) 5. Kohandajaga ühtesulanud surelikud, kes Kohandajate universumiülemana toimiva Isikustatud Kohandaja korraldusel ja omal soovil on ülesviimisest ajutiselt vabastatud, et nad saaksid planeedil teatavates tähtsates haldusametites oma tööd jätkata; 55:3.18 (626.7) 5. Mortals of Adjuster-fusion status who, upon their own petition, are temporarily exempted from translation by the order of the Personalized Adjuster of universe chieftainship in order that they may continue on the planet in certain important administrative posts.
55:3.19 (626.8) 6. planeedi halduskoolides erikoolituse saanud surelikud, kes on saanud ka morontiatemplis ülima teenimise ordeni; 55:3.19 (626.8) 6. Specially trained mortals of the planetary schools of administration who have also received the order of supreme service of the morontia temple.
55:3.20 (626.9) 7. teatavad vastava koolituse saanud kodanikest valitud kolmeliikmelised komisjonid, keda kodanikkond mõnikord Planeedi Suverääni korraldusel nende eriliste võimete pärast valib täitma kindlat ülesannet, mida planeedi konkreetses sektoris vajatakse. 55:3.20 (626.9) 7. Certain elective commissions of three properly qualified citizens who are sometimes chosen by the citizenry by direction of the Planetary Sovereign in accordance with their special ability to accomplish some definite task which is needful in that particular planetary sector.
55:3.21 (626.10) Planeedi kõrge saatuseni — valguse ja eluni jõudmisel on Urantiale suureks takistuseks haiguste, mandumise, sõdade, erinevat värvi rasside ja paljukeelsuse püsimine. 55:3.21 (626.10) The great handicap confronting Urantia in the matter of attaining the high planetary destiny of light and life is embraced in the problems of disease, degeneracy, war, multicolored races, and multilingualism.
55:3.22 (626.11) Ükski arengumaailm ei saa loota, et ta liigub valgusse stabiliseerumise esimeselt etapilt edasi enne, kui on jõudnud ühe keele, ühe religiooni ja ühe filosoofiani. Ühte rassi kuulumine hõlbustab tunduvalt selle saavutamist, kuid paljude rahvaste olemasolu ei välista Urantia edasijõudmist kõrgematele etappidele. 55:3.22 (626.11) No evolutionary world can hope to progress beyond the first stage of settledness in light until it has achieved one language, one religion, and one philosophy. Being of one race greatly facilitates such achievement, but the many peoples of Urantia do not preclude the attainment of higher stages.
4. Haldusalased ümberkorraldused ^top 4. Administrative Readjustments ^top
55:4.1 (626.12) Stabiliseerunud eksistentsi järjestikustel etappidel liiguvad asustatud maailmad vabatahtliku Lõplikkuse Korpuse targal ja osavõtlikul haldamisel imeliselt edasi. Lõplikkuse Korpuse moodustavad Paradiisi jõudnud tõusuteelised, kes on tulnud tagasi oma lihalike vendade eest hoolitsema. Need lõpetanud teevad aktiivset koostööd Kolmsuse Õpetajate-Poegadega, kuid hakkavad maailma asjades tõeliselt osalema alles siis, kui maa peale ilmub morontiatempel. 55:4.1 (626.12) In the successive stages of settled existence the inhabited worlds make marvelous progress under the wise and sympathetic administration of the volunteer Corps of the Finality, ascenders of Paradise attainment who have come back to minister to their brethren in the flesh. These finaliters are active in co-operation with the Trinity Teacher Sons, but they do not begin their real participation in world affairs until the morontia temple appears on earth.
55:4.2 (626.13) Kui Lõplikkuse Korpuse hoolekanne planeedil on ametlikult sisse juhatatud, siis enamik taevavägedest lahkub. Kuid seeravitest kaitseinglid jätkavad oma isiklikku hoolitsemist edasiliikuvate surelike eest ka valguses; neid ingleid saabub kõigi stabiliseerunud ajastute jooksul üha enam, sest planeedi elu ajal jõuavad kooskõlastatud maiste saavutuste kolmandale kosmilisele ringile üha suuremad inimolendite rühmad. 55:4.2 (626.13) Upon the formal inauguration of the planetary ministry of the Corps of the Finality, the majority of the celestial hosts withdraw. But the seraphic guardians of destiny continue their personal ministry to the progressing mortals in light; indeed such angels come in ever-increasing numbers throughout the settled ages since larger and larger groups of human beings reach the third cosmic circle of co-ordinate mortal attainment during the planetary life span.
55:4.3 (627.1) See on alles esimene järjestikustest haldusalastest ümberkorraldustest, mis kaasnevad järgnevate ajastute üha säravamate tulemuste saavutamisega asustatud maailmades, sedamööda kuidas nad liiguvad stabiliseerunud eksistentsi esimesest etapist seitsmendani. 55:4.3 (627.1) This is merely the first of the successive administrative adjustments which attend the unfolding of the successive ages of increasingly brilliant attainment on the inhabited worlds as they pass from the first to the seventh stage of settled existence.
55:4.4 (627.2) 1. Valguse ja elu esimene etapp. Sellel esimesel stabiilsel etapil haldavad maailma kolm valitsejat: 55:4.4 (627.2) 1. The first stage of light and life. A world in this initial settled stage is being administered by three rulers:
55:4.5 (627.3) a. Planeedi Suverään, kelle nõuandjaks saab selleks ajaks Kolmsuse Õpetaja-Poeg, suure tõenäosusega nende Poegade viimase sellel planeedil tegutseva korpuse juht. 55:4.5 (627.3) a. The Planetary Sovereign, presently to be advised by a counseling Trinity Teacher Son, in all probability the chief of the terminal corps of such Sons to function on the planet.
55:4.6 (627.4) b. Planeedi lõpetanute korpuse juht. 55:4.6 (627.4) b. The chief of the planetary corps of finaliters.
55:4.7 (627.5) c. Aadam ja Eeva, kes tegutsevad koos kui Vürsti-Suverääni ja lõpetanute juhi kahese juhtimise ühitajad. 55:4.7 (627.5) c. Adam and Eve, who function jointly as the unifiers of the dual leadership of the Prince-Sovereign and the chief of finaliters.
55:4.8 (627.6) Seeravitest kaitsjate ja lõpetanute tõlkideks on ülendatud ja vabastatud keskteelised. Üks Kolmsuse Õpetajate-Poegade viimaseid töid nende viimasel missioonil on maailma keskteeliste vabastamine nende ülesannetest ja edutamine (või tagasisuunamine) kõrgemas seisundis planeedile, lähetades nad vastutavatesse ametitesse stabiliseerunud sfääri uues valitsuses. Inimeste nägemisvõimes on juba tehtud muudatusi, mis võimaldavad surelikel neid aadamliku varase valitsemiskorra seni nähtamatuid nõbusid ära tunda. Seda võimaldavad viimased avastused loodusteadustes koos Füüsiliste Meisterjuhtijate ülesannete laiendamisega planeedil. 55:4.8 (627.6) Acting as interpreters for the seraphic guardians and the finaliters are the exalted and liberated midway creatures. One of the last acts of the Trinity Teacher Sons on their terminal mission is to liberate the midwayers of the realm and to promote (or restore) them to advanced planetary status, assigning them to responsible places in the new administration of the settled sphere. Such changes have already been made in the range of human vision as enable mortals to recognize these heretofore invisible cousins of the early Adamic regime. This is made possible by the final discoveries of physical science in liaison with the enlarged planetary functions of the Master Physical Controllers.
55:4.9 (627.7) Süsteemi Suveräänil on õigus keskteelisi igal ajal pärast stabiliseerumise esimest etappi ülesannetest vabastada, et nad võiksid morontias Elukandjate ja füüsiliste juhtijate abil inimesestuda ja pärast Mõttekohandajate vastuvõtmist Paradiisi-tõusu alustada. 55:4.9 (627.7) The System Sovereign has authority to release midway creatures any time after the first settled stage so that they may humanize in the morontia by the aid of the Life Carriers and the physical controllers and, after receiving Thought Adjusters, start out on their Paradise ascension.
55:4.10 (627.8) Kolmandal ja järgmistel etappidel jäävad mõned keskteelised ikka veel tegutsema, peamiselt lõpetanute kontaktisiksustena, kuid igasse järgmisse valguse ja elu etappi astumisel vahetavad üha uued sidehoolekandjate klassid keskteelisi välja ja väga vähesed neist jäävad alles pärast neljandat valguse etappi. Seitsmendal etapil saabuvad Paradiisist esimesed absoniitsed hoolekandjad teenima teatavate universumi olendite asemel. 55:4.10 (627.8) In the third and subsequent stages, some of the midwayers are still functioning, chiefly as contact personalities for the finaliters, but as each stage of light and life is entered, new orders of liaison ministers largely replace the midwayers; very few of them ever remain beyond the fourth stage of light. The seventh stage will witness the coming of the first absonite ministers from Paradise to serve in the places of certain universe creatures.
55:4.11 (627.9) 2. Valguse ja elu teine etapp. Selle epohhi algusest maailmades annab märku Elukandja saabumine, kellest saab planeedi valitsejate vabatahtlik nõuandja nende edasistes püüetes surelikku rassi puhastada ja stabiliseerida. Seega osalevad Elukandjad aktiivselt inimrassi edasises füüsilises, sotsiaalses ja majanduslikus evolutsioonis. Ning seejärel hakkavad nad juhendama surelike tüvikondade edasist puhastamist, likvideerides otsustavalt mahajäänud ja ikka veel püsivaid jäänukeid, kelle intellektuaalne, filosoofiline, kosmiline ja vaimne arengupotentsiaal on alaväärtuslik. Nemad, kes kavandavad ja istutavad asustatud maailmas elu, on täielikult võimelised nõustama Ainelisi Poegi ja Tütreid, kellel on täielik ja vankumatu õigus puhastada arenev rass kõigist kahjulikest mõjudest. 55:4.11 (627.9) 2. The second stage of light and life. This epoch is signalized on the worlds by the arrival of a Life Carrier who becomes the volunteer adviser of the planetary rulers regarding the further efforts to purify and stabilize the mortal race. Thus do the Life Carriers actively participate in the further evolution of the human race—physically, socially, and economically. And then they extend their supervision to the further purification of the mortal stock by the drastic elimination of the retarded and persisting remnants of inferior potential of an intellectual, philosophic, cosmic, and spiritual nature. Those who design and plant life on an inhabited world are fully competent to advise the Material Sons and Daughters, who have full and unquestioned authority to purge the evolving race of all detrimental influences.
55:4.12 (627.10) Stabiliseerunud planeedi elujärgu teisest etapist edasi teenivad Õpetajad-Pojad lõpetanute nõustajatena. Neis lähetustes teenivad nad vabatahtlikult ning pole kellegi poolt määratud. Nad teenivad ainult lõpetanute korpuse juures, välja arvatud juhtudel, kui nad Süsteemi Suverääni nõusolekul võivad nõustada Planeedi Aadamat ja Eevat. 55:4.12 (627.10) From the second stage on throughout the career of a settled planet the Teacher Sons serve as counselors to the finaliters. During such missions they serve as volunteers and not by assignment; and they serve exclusively with the finaliter corps except that, upon the consent of the System Sovereign, they may be had as advisers to the Planetary Adam and Eve.
55:4.13 (628.1) 3. Valguse ja elu kolmas etapp. Sellel epohhil hakkavad asustatud maailmad uutmoodi hindama Päevilt Vanu, Seitsmekordse Jumala teist faasi, ja nende superuniversumi valitsejate esindajad loovad planeedivalitsusega uued suhted. 55:4.13 (628.1) 3. The third stage of light and life. During this epoch the inhabited worlds arrive at a new appreciation of the Ancients of Days, the second phase of God the Sevenfold, and the representatives of these superuniverse rulers enter into new relationships with the planetary administration.
55:4.14 (628.2) Igal järgneval stabiliseerunud eksistentsi ajastul on lõpetanutel üha enam ülesandeid. Lõpetanute, Õhtutähtede (üliinglite) ja Kolmsuse Õpetajate-Poegade vahel on tihedad töised suhted. 55:4.14 (628.2) In each succeeding age of settled existence the finaliters function in ever-increasing capacities. There exists a close working connection between the finaliters, the Evening Stars (the superangels), and the Trinity Teacher Sons.
55:4.15 (628.3) Sel või järgmisel ajastul asub nüüd koos Planeedi Suverääniga maailma asju haldama valitava sureliku tegevjuhi juurde Õpetaja-Poeg, keda abistab hoolekandevaimudest nelik. Need surelikud tegevjuhid teenivad planeedi aja järgi kakskümmend viis aastat ja selle uue korra tõttu on Planeedi Aadamal ja Eeval lihtsam järgmistel ajastutel vabaneda maailmast, kuhu nad olid pikaks ajaks määratud. 55:4.15 (628.3) During this or the following age a Teacher Son, assisted by the ministering-spirit quartette, becomes attached to the elective mortal chief executive, who now becomes associated with the Planetary Sovereign as joint administrator of world affairs. These mortal chief executives serve for twenty-five years of planetary time, and it is this new development that makes it easy for the Planetary Adam and Eve to secure release from their world of long-time assignment during the following ages.
55:4.16 (628.4) Hoolekandevaimude nelikutesse kuuluvad sfääri seeravite juht, superuniversumi sekonavist nõuandja, ülesviimiste peaingel ja omniav, kes tegutseb süsteemi peakeskuses asuva Kohalemääratud Tunnimehe isikliku esindajana. Kuid need nõuandjad annavad nõu vaid siis, kui neilt seda küsitakse. 55:4.16 (628.4) The ministering-spirit quartettes consist of: the seraphic chief of the sphere, the superuniverse secoraphic counselor, the archangel of translations, and the omniaphim who functions as the personal representative of the Assigned Sentinel stationed on the system headquarters. But these advisers never proffer counsel unless it is asked for.
55:4.17 (628.5) 4. Valguse ja elu neljas etapp. Kolmsuse Õpetajad-Pojad ilmuvad maailmadesse uutes rollides. Loodud-olendite kolmsustatud poegade abil, kes on olnud nii kaua nende klassi juures, tulevad nad nüüd maailmadesse Planeedi Suverääni ja tema kaaslaste vabatahtlike nõuandjate ja soovitajatena. Need paarid — Paradiisi-Havona kolmsustatud pojad ja tõusuteeliste kolmsustatud pojad — esindavad universumis erinevaid seisukohti ja erinevaid isiklikke kogemusi ja on planeedivalitsejatele väga kasulikud. 55:4.17 (628.5) 4. The fourth stage of light and life. On these worlds the Trinity Teacher Sons appear in new roles. Assisted by the creature-trinitized sons so long associated with their order, they now come to the worlds as volunteer counselors and advisers to the Planetary Sovereign and his associates. Such couples—Paradise-Havona-trinitized sons and ascender-trinitized sons—represent differing universe viewpoints and diverse personal experiences which are highly serviceable to the planetary rulers.
55:4.18 (628.6) Igal ajal pärast seda ajastut saavad planeedi Aadam ja Eeva taotleda Suveräänist Loojalt-Pojalt enda vabastamist kohustustest planeedil, et alustada Paradiisi-tõusu; ent nad võivad jääda ka planeedile äsja tekkinud üha vaimsema ühiskonna suunajateks. Sellesse ühiskonda kuuluvad edasiliikuvad surelikud, kes püüavad aru saada lõpetanute filosoofilistest õpetustest, mida esitavad Kirkad Õhtutähed, kes on nüüd määratud neisse maailmadesse töötama paaris superuniversumi keskusest tulnud sekonavidega. 55:4.18 (628.6) At any time after this age the Planetary Adam and Eve can petition the Sovereign Creator Son for release from planetary duties in order to begin their Paradise ascent; or they can remain on the planet as directors of the newly appearing order of increasingly spiritual society composed of advanced mortals striving to comprehend the philosophic teachings of the finaliters portrayed by the Brilliant Evening Stars, who are now assigned to these worlds to collaborate in pairs with the seconaphim from the headquarters of the superuniverse.
55:4.19 (628.7) Lõpetanud tegelevad ühiskonnas põhiliselt uute ja aineüleste sotsiaalsete, kultuuriliste, filosoofiliste, kosmiliste ja vaimsete tegevuste algatamisega. Nii nagu meie sellest aru saame, jätkavad nad seda hoolekannet veel ka arengulise stabiilsuse seitsmenda epohhi ajal, mil nad võivad siirduda väliskosmosesse hoolekannet teostama. Seejärel tulevad nende asemele arvatavasti absoniitsed olendid Paradiisist. 55:4.19 (628.7) The finaliters are chiefly engaged in initiating the new and supermaterial activities of society—social, cultural, philosophic, cosmic, and spiritual. As far as we can discern, they will continue this ministry far into the seventh epoch of evolutionary stability, when, possibly, they may go forth to minister in outer space; whereupon we conjecture their places may be taken by absonite beings from Paradise.
55:4.20 (628.8) 5. Valguse ja elu viies etapp. Selle stabiliseerunud eksistentsi etapi ümberkorraldused puudutavad peaaegu täielikult füüsilisi valdkondi ning eeskätt Füüsiliste Meisterjuhtijate tööd. 55:4.20 (628.8) 5. The fifth stage of light and life. The readjustments of this stage of settled existence pertain almost entirely to the physical domains and are of primary concern to the Master Physical Controllers.
55:4.21 (628.9) 6. Valguse ja elu kuuendal etapil arenevad välja maailma meeleringluste uued ülesanded. Universumi meelehoolekandesse näib lülituvat kosmiline tarkus. 55:4.21 (628.9) 6. The sixth stage of light and life witnesses the development of new functions of the mind circuits of the realm. Cosmic wisdom seems to become constitutive in the universe ministry of mind.
55:4.22 (628.10) 7. Valguse ja elu seitsmes etapp. Seitsmenda etapi algul ühineb Planeedi Suverääni Kolmsuse Õpetajast nõuandjaga Päevilt Vanade poolt saadetud vabatahtlik nõuandja ning hiljem lisandub neile veel kolmas nõuandja, kes saabub superuniversumi Ülima Täideviija juurest. 55:4.22 (628.10) 7. The seventh stage of light and life. Early in the seventh epoch the Trinity Teacher counselor of the Planetary Sovereign is joined by a volunteer adviser sent by the Ancients of Days, and later on they will be augmented by a third counselor coming from the superuniverse Supreme Executive.
55:4.23 (629.1) Hiljemalt sellel etapil vabastatakse Aadam ja Eeva alati oma kohustustest planeedil. Kui lõpetanute korpuses on mõni Aineline Poeg, võib tema jääda sureliku tegevjuhi juurde, ning vahel asub neid ülesandeid vabatahtlikult täitma mõni Melkisedekite hulgast. Kui lõpetanute seas on mõni keskteeline, vabastatakse ülesannetest kohe kõik selle klassi planeedile jäänud esindajad. 55:4.23 (629.1) During this epoch, if not before, Adam and Eve are always relieved of planetary duties. If there is a Material Son in the finaliter corps, he may become associated with the mortal chief executive, and sometimes it is a Melchizedek who volunteers to function in this capacity. If a midwayer is among the finaliters, all of that order remaining on the planet are immediately released.
55:4.24 (629.2) Ajastuid kestnud ülesannete täitmisest vabanenud Planeedi Aadam ja Eeva võivad valida järgmiste elukäikude vahel: 55:4.24 (629.2) Upon obtaining release from their agelong assignment, a Planetary Adam and Eve may select careers as follows:
55:4.25 (629.3) 1. nad võivad saada planeedilt vabaks ja alustada universumi keskusest kohe Paradiisi teekonda, võttes morontiakogemuse lõpus vastu Mõttekohandajad; 55:4.25 (629.3) 1. They can secure planetary release and from the universe headquarters start out immediately on the Paradise career, receiving Thought Adjusters at the conclusion of the morontia experience.
55:4.26 (629.4) 2. sageli võtavad planeedi Aadam ja Eeva Kohandajad vastu valgusesse stabiliseerunud maailmas teenides, samal ajal kui selle võtab vastu mõni nende otsene järglane, kes on planeedile vabatahtlikult teatavaks ajaks teenima saabunud. Seejärel võivad nad kõik universumi keskusesse siirduda ja sealt Paradiisi teekonda alustada; 55:4.26 (629.4) 2. Very often a Planetary Adam and Eve will receive Adjusters while yet serving on a world settled in light concomitant with the receiving of Adjusters by some of their imported pure-line children who have volunteered for a term of planetary service. Subsequently they may all go to universe headquarters and there begin the Paradise career.
55:4.27 (629.5) 3. Planeedi Aadam ja Eeva võivad minna — nagu Ainelised Pojad ja Tütred süsteemi keskusmaailmast — lühikeseks ajaks otse midsoniitsesse maailma, et seal oma Kohandajad vastu võtta; 55:4.27 (629.5) 3. A Planetary Adam and Eve may elect—as do Material Sons and Daughters from the system capital—to go direct to the midsonite world for a brief sojourn, there to receive their Adjusters.
55:4.28 (629.6) 4. nad võivad otsustada süsteemi keskusesse tagasi pöörduda, et olla seal mõnda aega ülemkohtus ametis, ning pärast seda teenistust võtavad nad Kohandajad vastu ja alustavad Paradiisi-tõusu; 55:4.28 (629.6) 4. They may decide to return to the system headquarters, there for a time to occupy seats on the supreme court, after which service they will receive Adjusters and begin the Paradise ascent.
55:4.29 (629.7) 5. nad võivad soovida minna haldusalaste ülesannete täitmiselt tagasi oma kodumaailma, et teenida ühe hooaja vältel õpetajatena ja saada universumi keskusesse üleviimise ajal Kohandajad oma sisimasse elama. 55:4.29 (629.7) 5. They may choose to go from their administrative duties back to their native world to serve as teachers for a season and to become Adjuster indwelt at the time of transfer to the universe headquarters.
55:4.30 (629.8) Kõigi nende epohhide ajal avaldavad sissetoodud abistavad Ainelised Pojad ja Tütred ühiskonna- ja majandusliku korra edenemisele tohutut mõju. Nad on potentsiaalselt surematud, vähemalt ajani, mil nad soovivad inimesestuda, vastu võtta Kohandajad ja alustada teed Paradiisi. 55:4.30 (629.8) Throughout all of these epochs the imported assisting Material Sons and Daughters exert a tremendous influence on the progressing social and economic orders. They are potentially immortal, at least until such time as they elect to humanize, receive Adjusters, and start for Paradise.
55:4.31 (629.9) Arengumaailmades peab olend Mõttekohandaja vastuvõtmiseks inimesestuma. Kõigi Surelike Lõpetanute Korpuse tõusuteelistest liikmete sisimas on elanud Kohandaja ning nad on sellega ühte sulanud, välja arvatud seeravid, kelle sisimas Isa elab teist liiki vaimuna ajal, mil nad sellesse korpusesse astuvad. 55:4.31 (629.9) On the evolutionary worlds a being must humanize to receive a Thought Adjuster. All ascendant members of the Mortal Corps of Finaliters have been Adjuster indwelt and fused except seraphim, and they are Father indwelt by another type of spirit at the time of being mustered into this corps.
5. Ainelise arengu tipp ^top 5. The Acme of Material Development ^top
55:5.1 (629.10) Urantia-taolises patu all kannatavas, pahest vallutatud, ennast otsivas, isoleeritud maailmas elavad surelikud loodud-olendid lihtsalt ei suuda kujutleda füüsilist täiuslikkust, intellektuaalse ja vaimse arengu taset, mis iseloomustab neid kõrgemaid arenguepohhe patuta sfääril. 55:5.1 (629.10) Mortal creatures living on a sin-stricken, evil-dominated, self-seeking, isolated world, such as Urantia, can hardly conceive of the physical perfection, the intellectual attainment, and the spiritual development which characterize these advanced epochs of evolution on a sinless sphere.
55:5.2 (629.11) Valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailma kõrgemad etapid kujutavad endast ainelise arengu tippu. Neis kultuursetes maailmades on kadunud varasemate primitiivsete ürgajastute jõudeolek ja vastuolud. Vaesus ja sotsiaalne ebavõrdsus on peaaegu likvideeritud, manduv kadunud ning õiguserikkumist esineb harva. Vaimuhaigusi praktiliselt enam ei eksisteeri ning nõdrameelsus on haruldane. 55:5.2 (629.11) The advanced stages of a world settled in light and life represent the acme of evolutionary material development. On these cultured worlds, gone are the idleness and friction of the earlier primitive ages. Poverty and social inequality have all but vanished, degeneracy has disappeared, and delinquency is rarely observed. Insanity has practically ceased to exist, and feeble-mindedness is a rarity.
55:5.3 (629.12) Neil maailmadel on kõrge ja täiustunud majanduslik, sotsiaalne ja haldusstaatus. Teadus, kunst ja tööstus õitsevad ning ühiskond on kõrgetasemeliste aineliste, intellektuaalsete ja kultuurisaavutustega ladusalt toimiv mehhanism. Tööstus on suunatud suures osas selle suurepärase tsivilisatsiooni kõrgemate eesmärkide täitmisele. Selle maailma majanduselu on muutunud eetiliseks. 55:5.3 (629.12) The economic, social, and administrative status of these worlds is of a high and perfected order. Science, art, and industry flourish, and society is a smoothly working mechanism of high material, intellectual, and cultural achievement. Industry has been largely diverted to serving the higher aims of such a superb civilization. The economic life of such a world has become ethical.
55:5.4 (630.1) Sõjad on jäänud ajalukku ning armeesid ja politseijõude enam ei ole. Valitsus on järk-järgult kadumas. Tänu enesekontrollile hääbuvad inimeste loodud seadused aegamööda. Tsiviilvalitsuse ja seadusandliku reguleerimise määr selles areneva tsivilisatsiooni vahepealses seisundis on pöördvõrdeline kodanikkonna moraalsuse ja vaimsusega. 55:5.4 (630.1) War has become a matter of history, and there are no more armies or police forces. Government is gradually disappearing. Self-control is slowly rendering laws of human enactment obsolete. The extent of civil government and statutory regulation, in an intermediate state of advancing civilization, is in inverse proportion to the morality and spirituality of the citizenship.
55:5.5 (630.2) Koolid on määratult täiuslikumad ning pühendunud meele koolitusele ja hinge avardamisele. Kunstikeskused on oivalised ning muusikaorganisatsioonid suurepärased. Palveldamistemplid koos nende juures olevate filosoofia ja kogemusliku religiooni koolidega kujutavad endast kaunist ja suurejoonelist loomingut. Vabaõhuareenid, kuhu kogunetakse palveldama, on oma kunstipärases lihtsuses niisama ülevad. 55:5.5 (630.2) Schools are vastly improved and are devoted to the training of mind and the expansion of soul. The art centers are exquisite and the musical organizations superb. The temples of worship with their associated schools of philosophy and experiential religion are creations of beauty and grandeur. The open-air arenas of worship assembly are equally sublime in the simplicity of their artistic appointment.
55:5.6 (630.3) Võistlusmängudeks, huumoriks ja üksikisiku või rühma harrastuste jaoks on loodud küllaldaselt sobivaid tingimusi. Võistluste erijooneks on neis kõrge kultuuriga maailmades indiviidide ja rühmade püüd saavutada väljapaistvaid tulemusi kosmoloogiateaduses ja -filosoofias. Kirjandus ja kõnekunst õitsevad ning keelt on sedavõrd täiustatud, et see väljendab nii mõistete sümboleid kui ka väljendusrikkalt ideid. Elu on värskendavalt lihtne, inimene on lõpuks kooskõlastanud kõrge tehnilise arengu seisundi innustavate intellektuaalsete saavutustega ning jätnud need mõlemad erakordsete vaimsete saavutuste varju. Püüd õnnele on rõõmu ja rahuldust pakkuv kogemus. 55:5.6 (630.3) The provisions for competitive play, humor, and other phases of personal and group achievement are ample and appropriate. A special feature of the competitive activities on such a highly cultured world concerns the efforts of individuals and groups to excel in the sciences and philosophies of cosmology. Literature and oratory flourish, and language is so improved as to be symbolic of concepts as well as to be expressive of ideas. Life is refreshingly simple; man has at last co-ordinated a high state of mechanical development with an inspiring intellectual attainment and has overshadowed both with an exquisite spiritual achievement. The pursuit of happiness is an experience of joy and satisfaction.
6. Surelik indiviid ^top 6. The Individual Mortal ^top
55:6.1 (630.4) Mida enam maailmad valgusesse ja ellu stabiliseerunud seisundis edasi liiguvad, seda rahulikumaks muutub ühiskond. Indiviid on küll ikka veel sõltuv ja niisama pühendunud oma perele, kuid on altruistlikum ja vennalikum. 55:6.1 (630.4) As worlds advance in the settled status of light and life, society becomes increasingly peaceful. The individual, while no less independent and devoted to his family, has become more altruistic and fraternal.
55:6.2 (630.5) Teie Urantial ja sellistena, nagu te olete, ei oska nende täiustunud maailmade valgustatud rasside edasijõudnud staatust ja kõrgemat olemust õigesti hinnata. Need inimesed on arengurasside õied. Kuid need olendid on ikka veel surelikud; nad hingavad, söövad, magavad ja joovad. See suurepärane arengutulemus ei ole veel taevas, kuid annab jumalikest Paradiisi-tõusu maailmadest üleva eelmaigu. 55:6.2 (630.5) On Urantia, and as you are, you can have little appreciation of the advanced status and progressive nature of the enlightened races of these perfected worlds. These people are the flowering of the evolutionary races. But such beings are still mortal; they continue to breathe, eat, sleep, and drink. This great evolution is not heaven, but it is a sublime foreshadowing of the divine worlds of the Paradise ascent.
55:6.3 (630.6) Normaalsetes maailmades viidi sureliku rassi bioloogiline kõlblikkus juba ammu, Aadama-järgsetel epohhidel kõrgele tasemele ja nüüd, stabiliseerunud ajajärkude ajal, jätkub inimese füüsiline evolutsioon ajastust ajastusse. Avarduvad nii nägemine kui ka kuulmine. Elanike arv on nüüdseks muutunud püsivaks. Paljunemist reguleeritakse vastavalt planeedi vajadustele ja sünnipärastele pärilikele joontele: sel ajastul jagatakse surelikud planeedil viide kuni kümnesse rühma ja madalamatel rühmadel lubatakse omada poole vähem lapsi kui kõrgematel. Arenenuma rassi jätkuv täiustumine valguse ja elu ajajärgul on suuresti seotud sellega, et selektiivselt paljundatakse seda rassiainest, mis ilmutab paremaid sotsiaalseid, filosoofilisi, kosmilisi ja vaimseid omadusi. 55:6.3 (630.6) On a normal world the biologic fitness of the mortal race was long since brought up to a high level during the post-Adamic epochs; and now, from age to age throughout the settled eras the physical evolution of man continues. Both vision and hearing are extended. By now the population has become stationary in numbers. Reproduction is regulated in accordance with planetary requirements and innate hereditary endowments: The mortals on a planet during this age are divided into from five to ten groups, and the lower groups are permitted to produce only one half as many children as the higher. The continued improvement of such a magnificent race throughout the era of light and life is largely a matter of the selective reproduction of those racial strains which exhibit superior qualities of a social, philosophic, cosmic, and spiritual nature.
55:6.4 (630.7) Kohandajaid tuleb endiselt, nagu ka eelmistel arenguajajärkudel, ja epohhide möödudes suudavad need surelikud sisimas elava Isa-fragmendiga üha paremini suhelda. Embrüonaalsel ja vaimueelsel arenguetapil tegutsevad veel ka meeleabivaimud. Püha Vaim ja inglite hoolekanne on stabiliseerunud elu järjestikustel epohhidel veelgi tõhusamad. Näib, et valguse ja elu neljandal etapil on edasijõudnud surelikel üsna hea teadlik kontakt selle Meistervaimu vaimse kohalolekuga, kelle jurisdiktsiooni alla superuniversum kuulub. Selle maailma filosoofia aga on suunatud püüdele aru saada Ülima Jumala uutest ilmutustest. Üle poole selle edasijõudnud staatusega planeetide inimasukatest kogevad elavate seast morontiaseisundisse ülesviimist. Kuid vaatamata sellele „vana on möödumas; vaata, kõik saab uueks”. 55:6.4 (630.7) The Adjusters continue to come as in former evolutionary eras, and as the epochs pass, these mortals are increasingly able to commune with the indwelling Father fragment. During the embryonic and prespiritual stages of development the adjutant mind-spirits are still functioning. The Holy Spirit and the ministry of angels are even more effective as the successive epochs of settled life are experienced. In the fourth stage of light and life the advanced mortals seem to experience considerable conscious contact with the spirit presence of the Master Spirit of superuniverse jurisdiction, while the philosophy of such a world is focused upon the attempt to comprehend the new revelations of God the Supreme. More than one half of the human inhabitants on planets of this advanced status experience translation to the morontia state from among the living. Even so, “old things are passing away; behold, all things are becoming new.”
55:6.5 (631.1) Arvame, et füüsiline evolutsioon jõuab täielikult lõpule valguse ja elu ajajärgu viienda etapi lõpuks. Oleme täheldanud, et areneva inimmeele vaimse arengu ülempiirid on määratud ühiste morontiaväärtuste ja kosmiliste tähenduste tasemega, millel Kohandajaga ühtesulamine toimub. Tarkuse kohta me küll täpselt ei tea, kuid oletame, et intellektuaalsel arengul ja tarkuse omandamisel ei saagi olla piire. Seitsmenda etapi maailmas võib tarkus ainelised võimalused ammendada, astuda mota taipamisse ja maitsta lõpuks ka kõrget absoniitsust. 55:6.5 (631.1) We conceive that physical evolution will have attained its full development by the end of the fifth epoch of the light-and-life era. We observe that the upper limits of spiritual development associated with evolving human mind are determined by the Adjuster-fusion level of conjoint morontia values and cosmic meanings. But concerning wisdom: While we do not really know, we conjecture that there can never be a limit to intellectual evolution and the attainment of wisdom. On a seventh-stage world, wisdom can exhaust the material potentials, enter upon mota insight, and eventually even taste of absonite grandeur.
55:6.6 (631.2) Oleme täheldanud, et neis kõrgelt arenenud ja kauakestva seitsmenda etapi maailmades õpivad inimesed enne ülesviimist täielikult ära kohaliku universumi keele. Ma olen külastanud mõningaid väga vanu planeete, kus abandonterid õpetasid vanematele surelikele superuniversumi keelt, ning olen neis maailmades jälginud viise, kuidas absoniitsed isiksused ilmutavad morontiatemplis lõpetanute kohalolekut. 55:6.6 (631.2) We observe that on these highly evolved and long seventh-stage worlds human beings fully learn the local universe language before they are translated; and I have visited a few very old planets where abandonters were teaching the older mortals the tongue of the superuniverse. And on these worlds I have observed the technique whereby the absonite personalities reveal the presence of the finaliters in the morontia temple.
55:6.7 (631.3) See on lugu surelike püüdluste suursugusest eesmärgist arengumaailmades ning kõik see toimub veel enne, kui inimolendid alustavad oma morontia-elujärku. Kogu see hiilgav areng on ainelistele surelikele saavutatav asustatud maailmades, sel Paradiisi-tõusu ja jumalikkuseni jõudmise lõputu ja mõistetamatu elujärgu kõige esimesel etapil. 55:6.7 (631.3) This is the story of the magnificent goal of mortal striving on the evolutionary worlds; and it all takes place even before human beings enter upon their morontia careers; all of this splendid development is attainable by material mortals on the inhabited worlds, the very first stage of that endless and incomprehensible career of Paradise ascension and divinity attainment.
55:6.8 (631.4) Kuid kas te suudate kujutleda, missugused on nüüd arenevad surelikud, kes saabuvad juba ammu valguse ja elu seitsmendasse epohhi jõudnud maailmadest? Just niisugused surelikud siirduvad edasi kohaliku universumi keskuse morontiamaailmadesse oma tõusuteed alustama. 55:6.8 (631.4) But can you possibly imagine what sort of evolutionary mortals are now coming up from worlds long existing in the seventh epoch of settled light and life? It is such as these who go on to the morontia worlds of the local universe capital to begin their ascension careers.
55:6.9 (631.5) Kui segaduses Urantia surelikud saaksid näha üht neist edasijõudnumatest, juba ammu valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmadest, ei kahtleks nad loomise arengukava tarkuses enam kunagi. Isegi siis, kui loodud-olendite igavesel edasiminekul poleks tulevikku, oleks inimese loomine aja ja ruumi maailmades küllaga põhjendatud surelike rasside suurepäraste arengutulemuste tõttu neis täiuslikumate saavutustega ja stabiliseerunud maailmades. 55:6.9 (631.5) If the mortals of distraught Urantia could only view one of these more advanced worlds long settled in light and life, they would nevermore question the wisdom of the evolutionary scheme of creation. Were there no future of eternal creature progression, still the superb evolutionary attainments of the mortal races on such settled worlds of perfected achievement would amply justify man’s creation on the worlds of time and space.
55:6.10 (631.6) Sageli mõtiskleme selle üle, kas eriti väljapaistvatel tõususurelikel oleks määratud jõuda Lõplikkuse Korpusesse ka siis, kui suuruniversum peaks valgusesse ja ellu stabiliseeruma? Aga seda me ei tea. 55:6.10 (631.6) We often ponder: If the grand universe should be settled in light and life, would the ascending exquisite mortals still be destined to the Corps of the Finality? But we do not know.
7. Esimene ehk planeedietapp ^top 7. The First or Planetary Stage ^top
55:7.1 (631.7) See etapp kestab alates morontiatempli ilmumisest planeedi uude keskusesse kuni kogu süsteemi stabiliseerumiseni valgusesse ja ellu. Selle ajastu juhatavad sisse oma järjestikustel lähetustel maailma Kolmsuse Õpetajad-Pojad, kui Planeedivürst selle sfääri annetuva Paradiisi-Poja korraldusel ja isiklikul kohalolekul ülendatakse Planeedi Suverääniks. Samaaegselt juhatavad lõpetanud sisse oma aktiivse osalemise planeedi asjades. 55:7.1 (631.7) This epoch extends from the appearance of the morontia temple at the new planetary headquarters to the time of the settling of the entire system in light and life. This age is inaugurated by the Trinity Teacher Sons at the close of their successive world missions when the Planetary Prince is elevated to the status of Planetary Sovereign by the mandate and personal presence of the Paradise bestowal Son of that sphere. Concomitant therewith the finaliters inaugurate their active participation in planetary affairs.
55:7.2 (632.1) Väliselt ja nähtavalt on selle valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailma tegelikud valitsejad ehk suunajad Aineline Poeg ja Tütar, Planeedi Aadam ja Eeva. Lõpetanud on nähtamatud, samuti Vürst-Suverään, välja arvatud morontiatemplis. Aineline Poeg ja Tütar on seega planeedi elukorralduse tegelikud ja otsesed juhid. See teadmine on kõigis universumimaailmades lisanud prestiiži mõttele kuningatest ja kuningannadest. Ning kuningad ja kuningannad ongi väga edukad neis ideaalsetes olukordades, kus maailmal on kasutada kõrged isiksused, kes tegutsevad veel kõrgemate, kuid nähtamatute valitsejate nimel. 55:7.2 (632.1) To outward and visible appearances the actual rulers, or directors, of such a world settled in light and life are the Material Son and Daughter, the Planetary Adam and Eve. The finaliters are invisible, as also is the Prince-Sovereign except when in the morontia temple. The actual and literal heads of the planetary regime are therefore the Material Son and Daughter. It is the knowledge of these arrangements that has given prestige to the idea of kings and queens throughout the universe realms. And kings and queens are a great success under these ideal circumstances, when a world can command such high personalities to act in behalf of still higher but invisible rulers.
55:7.3 (632.2) Kui teie maailm jõuab sellesse ajajärku, siis on Planeedi Suverääni ametikohal kahtlemata Machiventa Melkisedek, praegune Urantia Planeedivürsti asemik. Jerusemil on juba ammu arvatud, et temaga koos saabuvad Urantia Aadama ja Eeva poeg ja tütar, kes on Edential praegu Norlatiadeki Kõigekõrgemate hoolealused. Need Aadama lapsed võivad teenida Urantial koos Melkisedekist Suverääniga sellepärast, et nad jäeti sigimisvõimest ilma juba peaaegu 37 000 aastat tagasi, kui nad Edentiale transportimiseks valmistudes loovutasid Urantial oma ainelised kehad. 55:7.3 (632.2) When such an era is attained on your world, no doubt Machiventa Melchizedek, now the vicegerent Planetary Prince of Urantia, will occupy the seat of the Planetary Sovereign; and it has long been conjectured on Jerusem that he will be accompanied by a son and daughter of the Urantia Adam and Eve who are now held on Edentia as wards of the Most Highs of Norlatiadek. These children of Adam might so serve on Urantia in association with the Melchizedek-Sovereign since they were deprived of procreative powers almost 37,000 years ago at the time they gave up their material bodies on Urantia in preparation for transit to Edentia.
55:7.4 (632.3) See stabiliseerunud ajastu kestab ja kestab, kuni süsteemi kõik asustatud planeedid jõuavad stabiilsesse ajajärku; ja siis, kui noorim maailm, mis viimasena valguse ja elu saavutab, on kogenud seda stabiilset seisundit süsteemi aja järgi tuhat aastat, astub kogu süsteem stabiliseerunud seisundisse ja üksikmaailmad juhitakse süsteemi valguse ja elu epohhi. 55:7.4 (632.3) This settled age continues on and on until every inhabited planet in the system attains the era of stabilization; and then, when the youngest world—the last to achieve light and life—has experienced such settledness for one millennium of system time, the entire system enters the stabilized status, and the individual worlds are ushered into the system epoch of the era of light and life.
8. Teine ehk süsteemietapp ^top 8. The Second or System Stage ^top
55:8.1 (632.4) Kui kogu süsteem stabiliseerub ellu, juhatatakse sisse uus valitsemiskord. Planeetide Suveräänid saavad süsteemi konklaavi liikmeteks ning see uus, Tähtkujude Isa vetole alluv haldusorgan on kõrgeim organ. Asustatud maailmade süsteem hakkab praktiliselt ise end valitsema. Süsteemi seadusandlik kogu moodustatakse keskusmaailmas ja iga planeet saadab sinna kümme esindajat. Nüüd asuvad kohtud süsteemide keskusmaailmades ja universumi keskusesse saadetakse ainult edasikaebused. 55:8.1 (632.4) When an entire system becomes settled in life, a new order of government is inaugurated. The Planetary Sovereigns become members of the system conclave, and this new administrative body, subject to the veto of the Constellation Fathers, is supreme in authority. Such a system of inhabited worlds becomes virtually self-governing. The system legislative assembly is constituted on the headquarters world, and each planet sends its ten representatives thereto. Courts are now established on the system capitals, and only appeals are taken to the universe headquarters.
55:8.2 (632.5) Süsteemi stabiliseerudes saab Kohalemääratud Tunnimehest, superuniversumi Ülima Täideviija esindajast, süsteemi ülemkohtu vabatahtlik nõuandja ja uue seadusandliku kogu tegelik eesistuja. 55:8.2 (632.5) With the settling of the system the Assigned Sentinel, representative of the superuniverse Supreme Executive, becomes the volunteer adviser to the system supreme court and actual presiding officer of the new legislative assembly.
55:8.3 (632.6) Pärast kogu süsteemi stabiliseerumist valgusesse ja ellu Süsteemi Suveräänid enam ei vahetu nagu varem. Suverään jääb alatiseks oma süsteemi valitsema. Suverääni abilised aga vahetuvad ka edaspidi nagu eelmistel ajastutel. 55:8.3 (632.6) After the settling of an entire system in light and life the System Sovereigns will no more come and go. Such a sovereign remains perpetually at the head of his system. The assistant sovereigns continue to change as in former ages.
55:8.4 (632.7) Selle stabiliseerumisepohhi ajal tulevad midsoniidid esmakordselt oma asupaikadest universumi keskusmaailmades seadusandlike kogude ja kohtute nõuandjateks. Need midsoniidid teevad ka teatavaid pingutusi uute ülima väärtusega motatähenduste juurutamiseks õppeasutustes, mida nad koos lõpetanutega patroneerivad. Sama, mida Ainelised Pojad tegid surelike rasside heaks bioloogiliselt, teevad midsoniitsed olendid nüüd nende ühendatud ja auliste inimeste heaks üha arenevatel filosoofia ja vaimsustatud mõtlemise aladel. 55:8.4 (632.7) During this epoch of stabilization, for the first time midsoniters come from the universe headquarters worlds of their sojourn to act as counselors to the legislative assemblies and advisers to the adjudicational tribunals. These midsoniters also carry on certain efforts to inculcate new mota meanings of supreme value into the teaching enterprises which they sponsor jointly with the finaliters. What the Material Sons did for the mortal races biologically, the midsonite creatures now do for these unified and glorified humans in the ever-advancing realms of philosophy and spiritualized thinking.
55:8.5 (633.1) Õpetajad-Pojad teevad asustatud maailmades lõpetanutega vabatahtlikult koostööd ning needsamad Õpetajad-Pojad saadavad lõpetanuid ka eluasemeilmades, kui neid sfääre pärast kogu süsteemi stabiliseerumist valgusesse ja ellu ei kasutata enam mitmesuguste vastuvõtumaailmadena. See kehtib vähemalt siis, kui kogu tähtkuju on selliselt välja arenenud. Kuid Nebadonis nii kaugele edasijõudnud rühmi ei ole. 55:8.5 (633.1) On the inhabited worlds the Teacher Sons become voluntary collaborators with the finaliters, and these same Teacher Sons also accompany the finaliters to the mansion worlds when those spheres are no longer to be utilized as differential receiving worlds after an entire system is settled in light and life; at least this is true by the time the entire constellation has thus evolved. But there are no groups that far advanced in Nebadon.
55:8.6 (633.2) Meil pole lubatud ilmutada nende uuesti pühendatud eluasemeilmu juhendavate lõpetanute töö olemust. Teile aga on teada antud, et kõigis universumites on mitmesugust tüüpi intellektiolendeid, keda käesolevates kirjades ei kirjeldata. 55:8.6 (633.2) We are not permitted to reveal the nature of the work of the finaliters who will supervise such rededicated mansion worlds. You have, however, been informed that there are throughout the universes various types of intelligent creatures who have not been portrayed in these narratives.
55:8.7 (633.3) Ning kui süsteemid stabiliseeruvad nüüd oma üksikmaailmade progressi tulemusena ükshaaval valgusesse ja ellu, saabub aeg, mil tähtkuju viimane süsteem stabiliseerub ning universumi haldajad — Meister-Poeg, Päevilt Ühtne ja Helkjas Koidutäht — saabuvad tähtkuju keskusmaailma kuulutama Kõigekõrgemaid asustatud maailmade saja stabiliseerunud süsteemi äsja täiustunud pere tingimusteta valitsejateks. 55:8.7 (633.3) And now, as the systems one by one become settled in light by virtue of the progress of their component worlds, the time comes when the last system in a given constellation attains stabilization, and the universe administrators—the Master Son, the Union of Days, and the Bright and Morning Star—arrive on the capital of the constellation to proclaim the Most Highs the unqualified rulers of the newly perfected family of one hundred settled systems of inhabited worlds.
9. Kolmas ehk tähtkujuetapp ^top 9. The Third or Constellation Stage ^top
55:9.1 (633.4) Kogu stabiliseerunud süsteemidega tähtkuju ühtlustumisega kaasneb universumi haldamises täidesaatva võimu uus jagunemine ja täiendav ümberkorraldamine. Sellel epohhil liiguvad kõik asustatud maailmad edasi kõrgemate saavutusteni, kuid neile on eriti iseloomulikud ümberkorraldused tähtkuju keskuses, kus teisenevad märgatavalt suhted nii süsteemi juhendajatega kui ka kohaliku universumi valitsejatega. Sellel ajastul viiakse paljud tähtkuju- ja universumitegevused üle süsteemide keskusmaailmadesse ning superuniversumi esindajad loovad planeedi-, süsteemi- ja universumivalitsejatega uued ja lähedasemad suhted. Samaaegselt nende uute sidemete tekkega asuvad teatavad superuniversumi haldajad tähtkujude keskusmaailmadesse Kõigekõrgemate Isade vabatahtlike nõuandjatena. 55:9.1 (633.4) The unification of a whole constellation of settled systems is attended by new distributions of executive authority and additional readjustments of universe administration. This epoch witnesses advanced attainment on every inhabited world but is particularly characterized by readjustments on the constellation headquarters, with marked modification of relationships with both the system supervision and the local universe government. During this age many constellation and universe activities are transferred to the system capitals, and the representatives of the superuniverse assume new and more intimate relations with the planetary, system, and universe rulers. Concomitant with these new associations, certain superuniverse administrators establish themselves on the constellation capitals as volunteer advisers to the Most High Fathers.
55:9.2 (633.5) Kui tähtkuju selliselt valgusesse on stabiliseerunud, lakkab seadusandlik funktsioon olemast ning selle asemel hakkab tegutsema Süsteemi Suveräänide koda, mille eesistujateks on Kõigekõrgemad. Havonat ja Paradiisi puudutavate suhete küsimustes suhtlevad need haldusrühmad nüüd esmakordselt otse superuniversumi valitsustega. Muus osas jäävad tähtkuju suhted kohaliku universumiga endisteks. Univitatiad jätkavad stabiliseerunud elu järjestikustel etappidel tähtkuju morontiamaailmade haldamist. 55:9.2 (633.5) When a constellation is thus settled in light, the legislative function ceases, and the house of System Sovereigns, presided over by the Most Highs, functions instead. Now, for the first time, such administrative groups deal directly with the superuniverse government in matters pertaining to Havona and Paradise relationships. Otherwise the constellation remains related to the local universe as before. From stage to stage in the settled life the univitatia continue to administer the constellation morontia worlds.
55:9.3 (633.6) Ajastute möödudes võtavad Tähtkujude Isad üle üha rohkem haldus- või juhendavaid funktsioone, mis olid enne koondatud universumi keskusesse. Stabiliseerunud aja kuuendaks etapiks jõuavad need ühtlustunud tähtkujud peaaegu täieliku autonoomiani. Seitsmendasse etappi jõudes ülendatakse need valitsejad kahtlemata oma nimedele — Kõigekõrgematele — vastava väärikuseni. Tähtkujud suhtlevad siis igas asjas otse superuniversumi valitsejatega, kohaliku universumi valitsus aga avardub, et võtta üle uue suuruniversumi kohustusi. 55:9.3 (633.6) As the ages pass, the Constellation Fathers take over more and more of the detailed administrative or supervising functions which were formerly centered on the universe headquarters. By the attainment of the sixth stage of stabilization these unified constellations will have reached the position of well-nigh complete autonomy. Entrance upon the seventh stage of settledness will no doubt witness the exaltation of these rulers to the true dignity signified by their names, the Most Highs. To all intents and purposes the constellations will then deal directly with the superuniverse rulers, while the local universe government will expand to grasp the responsibilities of new grand universe obligations.
10. Neljas ehk kohaliku universumi etapp ^top 10. The Fourth or Local Universe Stage ^top
55:10.1 (634.1) Kui universum stabiliseerub valgusesse ja ellu, siirdub see peagi superuniversumi väljakujunenud ringlustesse ning Päevilt Vanad kuulutavad välja piiramatu võimuga ülemnõukogu moodustamise. Sellesse uude valitsusorganisse kuuluvad sada Päevilt Ustavat ning eesistujaks on Päevilt Ühtne ja selle ülemnõukogu esimeseks sammuks on tunnistada Looja Meister-Poja jätkuvat suveräänsust. 55:10.1 (634.1) When a universe becomes settled in light and life, it soon swings into the established superuniverse circuits, and the Ancients of Days proclaim the establishment of the supreme council of unlimited authority. This new governing body consists of the one hundred Faithfuls of Days, presided over by the Union of Days, and the first act of this supreme council is to acknowledge the continued sovereignty of the Master Creator Son.
55:10.2 (634.2) Gabrieli ja Melkisedek-Isa osas jääb universumi haldamine üsna samaks. See piiramatu võimuga nõukogu tegeleb põhiliselt uute probleemide ja uute tingimustega, mis tulenevad valguse ja elu kõrgemast staatusest. 55:10.2 (634.2) The universe administration, as far as concerns Gabriel and the Father Melchizedek, is quite unchanged. This council of unlimited authority is chiefly concerned with the new problems and the new conditions arising out of the advanced status of light and life.
55:10.3 (634.3) Inspektor-Kaaslane koondab nüüd kõik Kohalemääratud Tunnimehed kohaliku universumi stabiliseerimiskorpuseks ja palub Melkisedek-Isal seda koos endaga juhatada. Ning nüüd määratakse Päevilt Ühtsete teenistusse esmakordselt Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude korpus. 55:10.3 (634.3) The Associate Inspector now mobilizes all Assigned Sentinels to constitute the stabilization corps of the local universe and asks the Father Melchizedek to share its supervision with him. And now, for the first time, a corps of the Inspired Trinity Spirits are assigned to the service of the Union of Days.
55:10.4 (634.4) Kogu kohaliku universumi stabiliseerumisega valgusesse ja ellu juhatatakse sisse põhjalikud ümberkorraldused kogu halduskavas, alates asustatud üksikmaailmadest kuni universumi keskuseni. Uued suhted ulatuvad kuni tähtkujude ja süsteemideni. Kohaliku universumi Emavaim kogeb uusi suhteid superuniversumi Meistervaimuga ning Gabriel loob Päevilt Vanaga otsesideme, mis toimib neil puhkudel, kui Meister-Poeg keskusmaailmast eemal viibib. 55:10.4 (634.4) The settling of an entire local universe in light and life inaugurates profound readjustments in the entire scheme of administration, from the individual inhabited worlds to the universe headquarters. New relationships extend down to the constellations and systems. The local universe Mother Spirit experiences new liaison relations with the Master Spirit of the superuniverse, and Gabriel establishes direct contact with the Ancients of Days to be effective when and as the Master Son may be absent from the headquarters world.
55:10.5 (634.5) Sel ja järgmistel ajastutel jätkavad Kohtumõistjad-Pojad õigusemõistmist usuliste elukorralduste lõpus, ning sada neist Paradiisi Avonal-Poegadest ühinevad Helkja Koidutähe uueks kõrgeks nõukoguks universumi keskusmaailmas. Hiljem saab üks neist Kohtumõistjatest-Poegadest Süsteemi Suveräänide palvel ülimaks nõuandjaks, kes asub kuni seitsmendasse ühtsuseetappi jõudmiseni iga kohaliku süsteemi keskusmaailmas. 55:10.5 (634.5) During this and subsequent ages the Magisterial Sons continue to function as dispensational adjudicators, while one hundred of these Avonal Sons of Paradise constitute the new high council of the Bright and Morning Star on the universe capital. Later on, and as requested by the System Sovereigns, one of these Magisterial Sons will become the supreme counselor stationed on the headquarters world of each local system until the seventh stage of unity is attained.
55:10.6 (634.6) Sellel etapil tegutsevad Kolmsuse Õpetajad-Pojad Planeedi Suveräänide vabatahtlike nõuandjatena ja lisaks teenivad ka kolmeliikmeliste rühmadena samal viisil Tähtkujude Isasid. Ning lõpuks leiavad need Pojad endale kohad kohalikus universumis, sest nad vabanevad selleks ajaks kohaliku loodu jurisdiktsiooni alt ja määratakse piiramatu võimuga ülemnõukogu teenistusse. 55:10.6 (634.6) During this epoch the Trinity Teacher Sons are volunteer advisers, not only to the Planetary Sovereigns, but in groups of three they similarly serve the Constellation Fathers. And at last these Sons find their place in the local universe, for at this time they are removed from the jurisdiction of the local creation and are assigned to the service of the supreme council of unlimited authority.
55:10.7 (634.7) Lõpetanute korpus tunnistab nüüd esmakordselt Paradiisi-välise võimu, ülemnõukogu jurisdiktsiooni. Seni pole lõpetanud siinpool Paradiisi mingit juhendamist tunnistanud. 55:10.7 (634.7) The finaliter corps now, for the first time, acknowledges the jurisdiction of an extra-Paradise authority, the supreme council. Heretofore the finaliters have recognized no supervision this side of Paradise.
55:10.8 (634.8) Nende stabiliseerunud universumite Loojad-Pojad veedavad palju aega Paradiisis ja sellega seotud maailmades ning nõustavad üle kogu kohaliku loodu teenivaid arvukaid lõpetanute korpusi. Inimene-Miikael leiab sellistes suhetes auliste lõpetanutest surelikega täielikumat vendlust. 55:10.8 (634.8) The Creator Sons of such settled universes spend much of their time on Paradise and its associated worlds and in counseling the numerous finaliter groups serving throughout the local creation. In this way the man of Michael will find a fuller fraternity of association with the glorified finaliter mortals.
55:10.9 (634.9) Arutlused selle üle, millised on nende Loojate-Poegade funktsioonid seoses praegu moodustamise algusjärgus olevate välisuniversumitega, on täiesti mõttetud. Kuid me kõik tegeleme aeg-ajalt selliste oletustega. Neljanda arenguetapini jõudes saab Looja-Poeg haldustegevuses vabad käed, Jumalik Hoolekandja seob oma hoolekannet üha tihedamalt superuniversumi Meistervaimu ja Lõpmatu Vaimu hoolekandega. Looja-Poja, Loova Vaimu, Õhtutähtede, Õpetajate-Poegade ja üha suureneva lõpetanute korpuse vahel näib arenevat uus ülev suhe. 55:10.9 (634.9) Speculation concerning the function of these Creator Sons in connection with the outer universes now in process of preliminary assembly is wholly futile. But we all engage in such postulations from time to time. On attaining this fourth stage of development the Creator Son becomes administratively free; the Divine Minister is progressively blending her ministry with that of the superuniverse Master Spirit and the Infinite Spirit. There seems to be evolving a new and sublime relationship between the Creator Son, the Creative Spirit, the Evening Stars, the Teacher Sons, and the ever-increasing finaliter corps.
55:10.10 (635.1) Kui Miikael peaks kunagi Nebadonist lahkuma, saaks Gabrielist kahtlemata peahaldur ning Melkisedek-Isast tema kaaslane. Samal ajal teatataks tema uuest staatusest kõigile alaliste kodanike klassidele, nagu seda on Ainelised Pojad, univitatiad, midsoniidid, susatiad ja Vaimuga ühtesulanud surelikud. Ent seni, kuni evolutsioon veel kestab, vajatakse universumi valitsuses seeraveid ja peaingleid. 55:10.10 (635.1) If Michael should ever leave Nebadon, Gabriel would undoubtedly become chief administrator with the Father Melchizedek as his associate. At the same time new status would be imparted to all orders of permanent citizenship, such as Material Sons, univitatia, midsoniters, susatia, and Spirit-fused mortals. But as long as evolution continues, the seraphim and the archangels will be required in universe administration.
55:10.11 (635.2) Nendes arutlustes on kaks meid rahuldavat aspekti: kui Loojad-Pojad määratakse välisuniversumitesse, siis Jumalikud Hoolekandjad kahtlemata saadavad neid. Ning niisama kindlad oleme selles, et Melkisedekid peavad jääma oma päritoluuniversumitesse. Melkisedekitel on meie arvates kohaliku universumi valitsemises ja haldamises üha vastutusrikkam roll. 55:10.11 (635.2) We are, however, satisfied regarding two features of our speculations: If the Creator Sons are destined to the outer universes, the Divine Ministers will undoubtedly accompany them. We are equally sure that the Melchizedeks are to remain with the universes of their origin. We hold that the Melchizedeks are destined to play ever-increasingly responsible parts in local universe government and administration.
11. Väike- ja suursektorite etapp ^top 11. The Minor and Major Sector Stages ^top
55:11.1 (635.3) Superuniversumi väike- ja suursektorid valgusesse ja ellu stabiliseerumise kavas otseselt ei osale. Arengulise edasiliikumise üksuseks on eeskätt kohalik universum ning see puudutab ainult kohaliku universumi osi. Superuniversum stabiliseerub valgusesse ja ellu siis, kui kõik sellesse kuuluvad kohalikud universumid on selliselt täiustunud. Aga ükski seitsmest superuniversumist pole jõudnud edasiliikumises sellele isegi mitte ligilähedale. 55:11.1 (635.3) Minor and major sectors of the superuniverse do not figure directly in the plan of being settled in light and life. Such an evolutionary progression pertains primarily to the local universe as a unit and concerns only the components of a local universe. A superuniverse is settled in light and life when all of its component local universes are thus perfected. But not one of the seven superuniverses has attained a level of progression even approaching this.
55:11.2 (635.4) Väikesektori ajastu. Nagu vaatlused on näidanud, seostub stabiliseerimise viies ehk väikesektorite etapp saja omavahel seotud kohaliku universumi puhtfüüsilise staatusega ja kooskõlastatud asetumisega superuniversumi väljakujunenud ringlustesse. Paistab, et nende ainelise loodu ümberkorraldustega tegelevad ainult võimsuskeskused ning nende kaaslased. 55:11.2 (635.4) The minor sector age. As far as observations can penetrate, the fifth or minor sector stage of stabilization has exclusively to do with physical status and with the co-ordinate settling of the one hundred associated local universes in the established circuits of the superuniverse. Apparently none but the power centers and their associates are concerned in these realignments of the material creation.
55:11.3 (635.5) Suursektori ajastu. Kuuenda etapi, suursektori stabiliseerimise kohta võime teha ainult oletusi, sest ükski meist ei ole selle sündmuse tunnistajaks olnud. Kuid me võime siiski üht-teist arvata nende haldusalaste ja muude ümberkorralduste kohta, mis sellise asustatud maailmade ja nende universumirühmituste edasijõudnud staatusega ilmselt kaasnevad. 55:11.3 (635.5) The major sector age. Concerning the sixth stage, or major sector stabilization, we can only conjecture since none of us have witnessed such an event. Nevertheless, we can postulate much concerning the administrative and other readjustments which would probably accompany such an advanced status of inhabited worlds and their universe groupings.
55:11.4 (635.6) Et väikesektori staatus seostub kooskõlastatud füüsilise tasakaaluga, siis järeldame, et suursektori ühtlustumine on seotud teatavate uute intellektuaalsete saavutuste tasemega, võib-olla ka mingite edasijõudnud saavutustega kosmilise tarkuse ülimas realiseerumises. 55:11.4 (635.6) Since the minor sector status has to do with co-ordinate physical equilibrium, we infer that major sector unification will be concerned with certain new intellectual levels of attainment, possibly some advanced achievements in the supreme realization of cosmic wisdom.
55:11.5 (635.7) Ümberkorralduste kohta, mis arenguprogressi seni saavutamata tasemete teokssaamisega ilmselt kaasneb, saame teha järeldusi, kui vaatleme nende saavutuste tulemusi üksikmaailmades ja neil vanematel ning kõrgelt arenenud sfääridel elavate üksiksurelike kogemusi. 55:11.5 (635.7) We arrive at conclusions regarding the readjustments which would probably attend the realization of hitherto unattained levels of evolutionary progress by observing the results of such achievements on the individual worlds and in the experiences of individual mortals living on these older and highly developed spheres.
55:11.6 (635.8) Tuleb selgelt öelda, et universumi või superuniversumi haldamismehhanismid ja valitsemismeetodid ei saa mingil viisil piirata ega pidurdada asustatud planeedi ega ühegi sellel sfääril elava üksiksureliku arengut ega vaimset edenemist. 55:11.6 (635.8) Let it be made clear that the administrative mechanisms and governmental techniques of a universe or a superuniverse cannot in any manner limit or retard the evolutionary development or spiritual progress of an individual inhabited planet or of any individual mortal on such a sphere.
55:11.7 (635.9) Mõnedes vanemates universumites leiame valguse ja elu viiendasse ja kuuendasse etappi stabiliseerunud — isegi ammu seitsmendasse etappi jõudnud — maailmu, mille kohalikud süsteemid ei ole veel valgusesse stabiliseerunud. Süsteemi ühtlustumine võib nooremate planeetide tõttu viibida, kuid see ei takista vähimalgi määral ühegi vanema ja rohkem edasijõudnud maailma progressi. Samuti ei saa keskkonnast tulenevad piirangud, isegi isoleeritud maailmas, ohustada üksiksureliku isiklikke saavutusi: Jeesus Naatsaretlane saavutas Urantial inimesena inimeste seas isiklikult valguse ja elu staatuse enam kui tuhat üheksasada aastat tagasi. 55:11.7 (635.9) In some of the older universes we find worlds settled in the fifth and the sixth stages of light and life—even far extended into the seventh epoch—whose local systems are not yet settled in light. Younger planets may delay system unification, but this does not in the least handicap the progress of an older and advanced world. Neither can environmental limitations, even on an isolated world, thwart the personal attainment of the individual mortal; Jesus of Nazareth, as a man among men, personally achieved the status of light and life over nineteen hundred years ago on Urantia.
55:11.8 (636.1) Ammu stabiliseerunud maailmades toimuva jälgimine võimaldab meil teha üsna usaldusväärseid järeldusi selle kohta, mis juhtub, kui kogu superuniversum valgusesse asetub, isegi kui me ei saa kindlalt väita, mis toimub siis, kui stabiliseeruvad seitse superuniversumit. 55:11.8 (636.1) It is by observing what takes place on long-settled worlds that we arrive at fairly reliable conclusions as to what will happen when a whole superuniverse is settled in light, even if we cannot safely postulate the event of the stabilization of the seven superuniverses.
12. Seitsmes ehk superuniversumi etapp ^top 12. The Seventh or Superuniverse Stage ^top
55:12.1 (636.2) Me ei oska kindlalt ennustada, mis juhtub, kui superuniversum valgusesse stabiliseerub, sest see sündmus pole kunagi aset leidnud. Melkisedekite õpetustest, mida pole kunagi vaidlustatud, järeldame, et aja ja ruumi loodute kõigis üksustes, alates asustatud maailmadest kuni superuniversumi keskuseni, toimuksid kogu ülesehituses ja halduses põhjalikud muutused. 55:12.1 (636.2) We cannot positively forecast what would occur when a superuniverse became settled in light because such an event has never factualized. From the teachings of the Melchizedeks, which have never been contradicted, we infer that sweeping changes would be made in the entire organization and administration of every unit of the creations of time and space extending from the inhabited worlds to the superuniverse headquarters.
55:12.2 (636.3) Üldiselt arvatakse, et stabiliseerunud universumi keskusesse ja allüksuste keskusmaailmadesse koguneks suurel hulgal loodud-olendite poolt kolmsustatud poegi, kes pole veel ametisse määratud. Nad võiksid oodata väliskosmose asukaid, kes kord saabuvad siia oma teel Havonasse ja Paradiisi; kuid tegelikult me ei tea seda. 55:12.2 (636.3) It is generally believed that large numbers of the otherwise unattached creature-trinitized sons are to be assembled on the headquarters and divisional capitals of the settled superuniverses. This may be in anticipation of the sometime arrival of outer-spacers on their way in to Havona and Paradise; but we really do not know.
55:12.3 (636.4) Arvame, et kui superuniversum peaks valgusesse ja ellu stabiliseeruma, moodustuks praegu nõuandjana tegutsevatest Ülima Tingimatutest Juhendajatest superuniversumi keskusmaailma kõrge haldusorgan. Need isiksused saavad astuda otsesidemetesse absoniitsete haldajatega, kes stabiliseerunud superuniversumis kohe aktiivselt tegutsema hakkavad. Kuigi need Tingimatud Juhendajad on juba ammu loodu edasijõudnud arengulistes üksustes nõuandjate ja soovitajatena tegutsenud, võtavad nad endale halduskohustused alles siis, kui Ülim Olend omandab suveräänse võimu. 55:12.3 (636.4) If and when a superuniverse should be settled in light and life, we believe that the now advisory Unqualified Supervisors of the Supreme would become the high administrative body on the headquarters world of the superuniverse. These are the personalities who are able to contact directly with the absonite administrators, who will forthwith become active in the settled superuniverse. Although these Unqualified Supervisors have long functioned as advisers and counselors in advanced evolutionary units of creation, they do not assume administrative responsibilities until the authority of the Supreme Being becomes sovereign.
55:12.4 (636.5) Ülima Tingimatud Juhendajad, kes sel epohhil laialdasemalt tegutsevad, ei ole piiritletud, absoniitsed, viimased ega lõpmatud: nad ongi ülimuslikkus ning esindavad ainult Ülimat Jumalat. Nendes on isikustunud aegruumi ülimuslikkus ning seetõttu nad Havonas ei tegutse. Nad tegutsevad ainult ülimate ühendajatena. Nad osalevad võib-olla ka universumi peegelduvussüsteemis, kuid me pole selles kindlad. 55:12.4 (636.5) The Unqualified Supervisors of the Supreme, who function more extensively during this epoch, are not finite, absonite, ultimate, or infinite; they are supremacy and only represent God the Supreme. They are the personalization of time-space supremacy and therefore do not function in Havona. They function only as supreme unifiers. They may possibly be involved in the technique of universe reflectivity, but we are not certain.
55:12.5 (636.6) Kellelgi meist ei ole rahuldavat ettekujutust sellest, mis juhtub suuruniversumi (Havonast sõltuva seitsme superuniversumi) täielikul stabiliseerumisel valgusesse ja ellu. See saab kindlasti olema igavikuannaalide kõige murrangulisem sündmus pärast keskse universumi tekkimist. On ka neid, kes arvavad, et Ülim Olend ise ilmub Havona saladuslikkusest, mis tema vaimisiksust ümbritseb, ning hakkab elama aja ja ruumi täiustatud loodute kõikvõimsa ja kogemusliku suveräänina seitsmenda superuniversumi keskuses. Kuid seda me tegelikult ei tea. 55:12.5 (636.6) None of us entertain a satisfactory concept of what will happen when the grand universe (the seven superuniverses as dependent on Havona) becomes entirely settled in light and life. That event will undoubtedly be the most profound occurrence in the annals of eternity since the appearance of the central universe. There are those who hold that the Supreme Being himself will emerge from the Havona mystery enshrouding his spirit person and will become residential on the headquarters of the seventh superuniverse as the almighty and experiential sovereign of the perfected creations of time and space. But we really do not know.
55:12.6 (636.7) [Esitanud ajutiselt Urantia Peainglite Nõukogusse määratud Vägev Sõnumitooja.] 55:12.6 (636.7) [Presented by a Mighty Messenger temporarily assigned to the Archangel Council on Urantia.]