52. Kiri Paper 52
Planeetide surelike epohhid Planetary Mortal Epochs
52:0.1 (589.1) ALATES elu algatamisest areneval planeedil kuni selle lõpliku õitselepuhkemiseni valguse ja elu ajastul ilmub maailma areenile vähemalt seitse inimelu epohhi. Need järjestikused ajastud on määratud jumalike Poegade missioonidega planeedil ja ilmuvad keskmises asustatud maailmas järgmises järjestuses: 52:0.1 (589.1) FROM the inception of life on an evolutionary planet to the time of its final flowering in the era of light and life, there appear upon the stage of world action at least seven epochs of human life. These successive ages are determined by the planetary missions of the divine Sons, and on an average inhabited world these epochs appear in the following order:
52:0.2 (589.2) 1. inimene Planeedivürsti-eelsel ajal; 52:0.2 (589.2) 1. Pre-Planetary Prince Man.
52:0.3 (589.3) 2. inimene Planeedivürsti-järgsel ajal; 52:0.3 (589.3) 2. Post-Planetary Prince Man.
52:0.4 (589.4) 3. inimene Aadama-järgsel ajal; 52:0.4 (589.4) 3. Post-Adamic Man.
52:0.5 (589.5) 4. inimene Kohtumõistja-Poja järgsel ajal; 52:0.5 (589.5) 4. Post-Magisterial Son Man.
52:0.6 (589.6) 5. inimene Annetuva Poja järgsel ajal; 52:0.6 (589.6) 5. Post-Bestowal Son Man.
52:0.7 (589.7) 6. inimene Õpetaja-Poja järgsel ajal; 52:0.7 (589.7) 6. Post-Teacher Son Man.
52:0.8 (589.8) 7. valguse ja elu ajastu. 52:0.8 (589.8) 7. The Era of Light and Life.
52:0.9 (589.9) Niipea kui kosmosemaailmas on tekkinud füüsiliselt eluks sobivad tingimused, kantakse see Elukandjate registrisse, ning kui saabub õige aeg, lähetatakse need Pojad vastavatele planeetidele elu algatama. Perioodi alates elu algatamisest kuni inimese ilmumiseni nimetatakse inimese-eelseks ajajärguks ning sellele järgnevad järjestikused surelike epohhid, mida käesolevas jutustuses käsitletakse. 52:0.9 (589.9) The worlds of space, as soon as they are physically suitable for life, are placed on the registry of the Life Carriers, and in due time these Sons are dispatched to such planets for the purpose of initiating life. The entire period from life initiation to the appearance of man is designated the prehuman era and precedes the successive mortal epochs considered in this narrative.
1. Ürginimene ^top 1. Primitive Man ^top
52:1.1 (589.10) Ürginimesteks nimetatakse surelikke tahteolendeid, kes elasid ajavahemikul inimese tõusmisest looma tasemest kõrgemale — kui inimene suutis otsustada, et hakkab Loojat palveldama — kuni Planeedivürsti saabumiseni. Ürginimesed kuuluvad kuude põhitüüpi ehk rassi ning need varased rahvad ilmuvad spektrivärvuste järjekorras, alates punasest. Elu varaseks arenguks kuluv aeg on eri maailmades väga erinev, ulatudes saja viiekümne tuhandest aastast kuni enam kui miljoni Urantia aastani. 52:1.1 (589.10) From the time of man’s emergence from the animal level—when he can choose to worship the Creator—to the arrival of the Planetary Prince, mortal will creatures are called primitive men. There are six basic types or races of primitive men, and these early peoples successively appear in the order of the spectrum colors, beginning with the red. The length of time consumed in this early life evolution varies greatly on the different worlds, ranging from one hundred and fifty thousand years to over one million years of Urantia time.
52:1.2 (589.11) Värvilised arengurassid — punane, oranž, kollane, roheline, sinine ja indigo — hakkavad ilmuma umbes samal ajal, kui ürginimesel hakkab kujunema lihtne keel ning ta hakkab kasutama loovat kujutlusvõimet. Selleks ajaks on inimene juba püstiseismisega üsna hästi harjunud. 52:1.2 (589.11) The evolutionary races of color—red, orange, yellow, green, blue, and indigo—begin to appear about the time that primitive man is developing a simple language and is beginning to exercise the creative imagination. By this time man is well accustomed to standing erect.
52:1.3 (589.12) Ürginimesed on osavad kütid ja ägedad võitlejad. Selle ajastu seaduseks on tugevaimate füüsiline ellujäämine, valitsemine toimub nendel aegadel täiesti suguharusüsteemi järgi. Varase rassivõitluse ajal hävitatakse mõned arengurassid paljudes maailmades ning sama juhtus ka Urantial. Allesjäänud segunevad tavaliselt hiljem sissetoodud violetse rassiga, Aadama rahvastega. 52:1.3 (589.12) Primitive men are mighty hunters and fierce fighters. The law of this age is the physical survival of the fittest; the government of these times is wholly tribal. During the early racial struggles on many worlds some of the evolutionary races are obliterated, as occurred on Urantia. Those who survive are usually subsequently blended with the later imported violet race, the Adamic peoples.
52:1.4 (589.13) Hilisema tsivilisatsiooni seisukohalt on see ürginimese ajajärk pikk, pime ja verine peatükk. Džunglieetika ja ürgmetsade moraal ei vasta hilisemate, ilmutusreligiooni ja kõrgema vaimse arenguga usuliste elukorralduste nõuetele. Normaalsetes ja mittekatselistes maailmades on see epohh hoopis teistsugune kui Urantial, kus seda ajastut iseloomustasid pikad ja erakordselt jõhkrad võitlused. Kui teil on esimene maailmakogemus seljataga, hakkate mõistma, miks arengumaailmad peavad selle pika ja valuliku võitluse läbi tegema, ning Paradiisi-teel edasi liikudes mõistate üha enam nende näiliselt imelike toimingute tarkust. Kuid vaatamata inimese tekkimise varajaste ajastute heitlikkusele, on ürginimese saavutused areneva aja ja ruumi maailma annaalides väljapaistvaks, isegi kangelaslikuks peatükiks. 52:1.4 (589.13) In the light of subsequent civilization, this era of primitive man is a long, dark, and bloody chapter. The ethics of the jungle and the morals of the primeval forests are not in keeping with the standards of later dispensations of revealed religion and higher spiritual development. On normal and nonexperimental worlds this epoch is very different from the prolonged and extraordinarily brutal struggles which characterized this age on Urantia. When you have emerged from your first world experience, you will begin to see why this long and painful struggle on the evolutionary worlds occurs, and as you go forward in the Paradise path, you will increasingly understand the wisdom of these apparently strange doings. But notwithstanding all the vicissitudes of the early ages of human emergence, the performances of primitive man represent a splendid, even a heroic, chapter in the annals of an evolutionary world of time and space.
52:1.5 (590.1) Varane arenev inimene ei ole värvikas olend. Need primitiivsed surelikud elavad üldiselt koobastes või kaljudel, kuid nad ehitavad suurte puude otsa ka algelisi onne. Enne nende jõudmist kõrgema intellektiklassini saavutavad planeedil mõnikord ülekaalu suuremat tüüpi loomad. Kuid surelikud õpivad juba selle ajajärgu algul tuld süütama ja alal hoidma ning leidliku kujutlusvõime ja tööriistade täiustudes võidab arenev inimene peagi suuremaid ja kohmakamaid loomi. Varased rassid kasutavad ka laialdaselt suuremaid lendavaid loomi. Need tohutud linnud suudavad kanda üht või kaht keskmise suurusega inimest peatusteta lennul enam kui kaheksasaja kilomeetri kaugusele. Mõnedel planeetidel on neist lindudest palju kasu, sest neil on kõrgema klassi intellekt ning nad oskavad sageli välja öelda mitmeid maailma keelte sõnu. Linnud on väga arukad, väga kuulekad ja uskumatult heasüdamlikud. Urantial on need reisilinnud ammu välja surnud, kuid teie varased esivanemad kasutasid nende teeneid. 52:1.5 (590.1) Early evolutionary man is not a colorful creature. In general, these primitive mortals are cave dwellers or cliff residents. They also build crude huts in the large trees. Before they acquire a high order of intelligence, the planets are sometimes overrun with the larger types of animals. But early in this era mortals learn to kindle and maintain fire, and with the increase of inventive imagination and the improvement in tools, evolving man soon vanquishes the larger and more unwieldy animals. The early races also make extensive use of the larger flying animals. These enormous birds are able to carry one or two average-sized men for a nonstop flight of over five hundred miles. On some planets these birds are of great service since they possess a high order of intelligence, often being able to speak many words of the languages of the realm. These birds are most intelligent, very obedient, and unbelievably affectionate. Such passenger birds have been long extinct on Urantia, but your early ancestors enjoyed their services.
52:1.6 (590.2) Eetilise otsustusvõime, moraalse tahte omandab inimene tavaliselt samaaegselt varajase keele ilmumisega. Inimtasemeni jõudes, pärast moraalse tahte tekkimist, muutuvad need olendid suuteliseks vastu võtma ajutiselt nende sisimasse elama asuvaid jumalikke Kohandajaid ja seetõttu valitakse paljud neist pärast surma ellujääjateks ning peainglid panevad neile hilisema taaselustamise ja Vaimuga ühtesulamise kinnituseks pitseri. Peainglid on Planeedivürstidega alati kaasas ning maailma usulise elukorralduse lõpul aset leidev kohtumõistmine toimub samaaegselt Vürsti saabumisega. 52:1.6 (590.2) Man’s acquirement of ethical judgment, moral will, is usually coincident with the appearance of early language. Upon attaining the human level, after this emergence of mortal will, these beings become receptive to the temporary indwelling of the divine Adjusters, and upon death many are duly elected as survivors and sealed by the archangels for subsequent resurrection and Spirit fusion. The archangels always accompany the Planetary Princes, and a dispensational adjudication of the realm is simultaneous with the prince’s arrival.
52:1.7 (590.3) Kõik surelikud, kelles elavad Mõttekohandajad, on potentsiaalsed palveldajad; neid on „valgustanud tõeline valgus” ning nad on võimelised otsima jumalikkusega vastastikust kontakti. Vaatamata sellele on ürginimese varases ehk bioloogilises religioonis suures osas säilinud loomalik hirm koos ebateadliku aukartuse ja suguharus levinud ebausuga. Vaevalt küll, et ebausu püsimine Urantia rasside seas teie evolutsioonilist arengut täiendab ning see ei ühti teie muidu suurepäraste saavutustega ainelise progressi valdkonnas. Kuid see varane hirmureligioon on nende primitiivsete loodud-olendite ägeda meelelaadi allasurumisel väga kasulik. See on tsivilisatsiooni eelkäija ja pinnas, kuhu Planeedivürst ning tema hoolekandjad külvavad hiljem ilmutusreligiooni seemned. 52:1.7 (590.3) All mortals who are indwelt by Thought Adjusters are potential worshipers; they have been “lighted by the true light,” and they possess capacity for seeking reciprocal contact with divinity. Nevertheless, the early or biologic religion of primitive man is largely a persistence of animal fear coupled with ignorant awe and tribal superstition. The survival of superstition in the Urantia races is hardly complimentary to your evolutionary development nor compatible with your otherwise splendid achievements in material progress. But this early fear religion serves a very valuable purpose in subduing the fiery tempers of these primitive creatures. It is the forerunner of civilization and the soil for the subsequent planting of the seeds of revealed religion by the Planetary Prince and his ministers.
52:1.8 (590.4) Planeedivürst saabub tavaliselt enne saja tuhande aasta möödumist ajast, mil inimene hakkab püsti käima, ning tema lähetajaks on Süsteemi Suverään, kellele Elukandja on teatanud tahte toimimisest, kuigi selliselt on arenenud alles suhteliselt vähesed indiviidid. Primitiivsed surelikud tervitavad tavaliselt Planeedivürsti ja tema nähtavat kaaskonda; nad tunnevad tema vastu aukartust ning harrast austust, peaaegu palveldavad teda, kui neid tagasi ei hoita. 52:1.8 (590.4) Within one hundred thousand years from the time man acquires erect posture, the Planetary Prince usually arrives, having been dispatched by the System Sovereign upon the report of the Life Carriers that will is functioning, even though comparatively few individuals have thus developed. Primitive mortals usually welcome the Planetary Prince and his visible staff; in fact, they often look upon them with awe and reverence, almost with worshipfulness, if they are not restrained.
2. Inimene Planeedivürsti-järgsel ajal ^top 2. Post-Planetary Prince Man ^top
52:2.1 (591.1) Planeedivürsti saabumisega algab uus usuline elukorraldus. Maa peale saabub valitsus ja astutakse edasijõudnud suguharuepohhi. Selle valitsemiskorra mõne tuhande aasta jooksul astutakse ühiskonnaelu alal edasi suurte sammudega. Normaalsetes tingimustes jõuavad surelikud sellel ajastul kõrgele tsivilisatsiooni tasemele. Nad ei heitle nii kaua barbaarsuses kui Urantia rassid. Ent mäss muudab elu asustatud maailmas sedavõrd, et te peaaegu ei suudagi normaalse planeedi valitsemiskorda ette kujutada. 52:2.1 (591.1) With the arrival of the Planetary Prince a new dispensation begins. Government appears on earth, and the advanced tribal epoch is attained. Great social strides are made during a few thousand years of this regime. Under normal conditions mortals attain a high state of civilization during this age. They do not struggle so long in barbarism as did the Urantia races. But life on an inhabited world is so changed by rebellion that you can have little or no idea of such a regime on a normal planet.
52:2.2 (591.2) See usuline elukorraldus kestab keskmiselt ligikaudu viissada tuhat aastat, mõni kauem, mõni vähem. Selle ajajärgu jooksul lülitatakse planeet süsteemi ringlustesse ning seda määratakse haldama täiskvoot seeraveid ja teisi taevaseid abilisi. Saabub üha enam Mõttekohandajaid ning seeravitest kaitsjate valve surelike üle laieneb. 52:2.2 (591.2) The average length of this dispensation is around five hundred thousand years, some longer, some shorter. During this era the planet is established in the circuits of the system, and a full quota of seraphic and other celestial helpers is assigned to its administration. The Thought Adjusters come in increasing numbers, and the seraphic guardians amplify their regime of mortal supervision.
52:2.3 (591.3) Planeedivürsti saabumise ajal primitiivsesse maailma on valdav arenev hirmu ja ebateadlikkuse religioon. Vürst koos oma kaaskonnaga jagab esimesi teadmisi kõrgematest tõdedest ja universumi ülesehitusest. Need esimesed ilmutusreligiooni tutvustused on väga lihtsad ning puudutavad tavaliselt kohaliku süsteemi asjatoimetusi. Enne Planeedivürsti saabumist on religioon lihtsalt üks arenguprotsess. Siitpeale liigub religioon edasi järjestikuste ilmutuste ning ka arengulise kasvu teel. Iga usulise elukorralduse, iga surelike epohhi ajal tutvustatakse vaimset tõde ja usulist eetikat üha avaramalt. Maailma asukate vaimse edasiliikumise tempo ja usuliste ilmutuste ulatuse määrab suures osas ära nende usulise vastuvõtuvõime areng. 52:2.3 (591.3) When the Planetary Prince arrives on a primitive world, the evolved religion of fear and ignorance prevails. The prince and his staff make the first revelations of higher truth and universe organization. These initial presentations of revealed religion are very simple, and they usually pertain to the affairs of the local system. Religion is wholly an evolutionary process prior to the arrival of the Planetary Prince. Subsequently, religion progresses by graduated revelation as well as by evolutionary growth. Each dispensation, each mortal epoch, receives an enlarged presentation of spiritual truth and religious ethics. The evolution of the religious capacity of receptivity in the inhabitants of a world largely determines their rate of spiritual advancement and the extent of religious revelation.
52:2.4 (591.4) See usuline elukorraldus on vaimse koidiku tunnistajaks ning eri rassidel ja nende suguharudel kujunevad tavaliselt välja erinevad usulise ja filosoofilise mõtte süsteemid. Kõiki neid rasside religioone läbivad ühtviisi kaks joont: ürginimeste varased hirmud ja Planeedivürsti hilisemad ilmutused. Mõnes mõttes näib, et urantialased ei ole planeedi sellest arenguetapist päriselt edasi jõudnudki. Selle raamatu uurimist jätkates näete selgemini, kui kaugele evolutsiooni ja arengu keskmisest kursist teie maailm on kõrvale kaldunud. 52:2.4 (591.4) This dispensation witnesses a spiritual dawn, and the different races and their various tribes tend to develop specialized systems of religious and philosophic thought. There uniformly run through all of these racial religions two strains: the early fears of primitive men and the later revelations of the Planetary Prince. In some respects Urantians do not seem to have wholly emerged from this stage of planetary evolution. As you pursue this study, you will the more clearly discern how far your world departs from the average course of evolutionary progress and development.
52:2.5 (591.5) Kuid Planeedivürst ei ole „Rahuvürst”. Rassidevahelised võitlused ja suguharude sõjad jätkuvad veel ka selle usulise elukorralduse ajal, kuid üha harvemini ja väiksema intensiivsusega. See on suur rasside hajumise ajastu, mis kulmineerub ägeda natsionalismi perioodiga. Suguharude ja rahvaste rühmitused moodustuvad värvuste alusel ning eri rassidel kujunevad sageli välja oma keeled. Iga laienev surelike rühm kaldub teistest eralduma. Seda eraldumist soodustab ka keelte paljusus. Enne mitme rassi ühinemist hävitab nendevaheline halastamatu sõda mõnikord terveid rahvaid, eriti kalduvad selliselt hävima oranžid ja rohelised inimesed. 52:2.5 (591.5) But the Planetary Prince is not “the Prince of Peace.” Racial struggles and tribal wars continue over into this dispensation but with diminishing frequency and severity. This is the great age of racial dispersion, and it culminates in a period of intense nationalism. Color is the basis of tribal and national groupings, and the different races often develop separate languages. Each expanding group of mortals tends to seek isolation. This segregation is favored by the existence of many languages. Before the unification of the several races their relentless warfare sometimes results in the obliteration of whole peoples; the orange and green men are particularly subject to such extinction.
52:2.6 (591.6) Keskmistes maailmades hakkab rahvuslik elu Vürsti valitsemisaja lõpupoole välja tõrjuma suguharulist elukorraldust või õigemini end olemasolevatele suguha rurühmitustele peale suruma. Kuid Vürsti ajastu üks suur ühiskondlik saavutus on pereelu tekkimine. Kui varem põhinesid inimsuhted peamiselt suguharudel, siis nüüd hakkasid tekkima kodud. 52:2.6 (591.6) On average worlds, during the latter part of the prince’s rule, national life begins to replace tribal organization or rather to be superimposed upon the existing tribal groupings. But the great social achievement of the prince’s epoch is the emergence of family life. Heretofore, human relationships have been chiefly tribal; now, the home begins to materialize.
52:2.7 (591.7) Selle usulise elukorralduse ajal kujuneb välja sooline võrdsus. Mõnel planeedil võivad mehed naiste üle valitseda, teistel on olukord vastupidine. Sellel ajastul jõustub normaalsetes maailmades sugupoolte täielik võrdsus, mis on ettevalmistuseks koduse elu ideaalide täielikule realiseerumisele. See on kodu kuldajastu koidik. Suguharukeskse valitsemiskorra idee annab teed rahva elu ja pereelu kahesele mõistele. 52:2.7 (591.7) This is the dispensation of the realization of sex equality. On some planets the male may rule the female; on others the reverse prevails. During this age normal worlds establish full equality of the sexes, this being preliminary to the fuller realization of the ideals of home life. This is the dawn of the golden age of the home. The idea of tribal rule gradually gives way to the dual concept of national life and family life.
52:2.8 (592.1) Sellel ajastul hakatakse tegelema põllumajandusega. Pereidee levik ei ole ühitatav küttide rändava ja ebastabiilse eluviisiga. Järk-järgult harjutakse paikse eluviisi ja maaharimisega. Peagi järgneb loomade kodustamine ja kodukäsitöö areng. Bioloogilise arengu tippu jõudes saavutatakse kõrge tsivilisatsioonitase, kuid tehniline areng on alles algusjärgus; leiutised on iseloomulikud järgmisele ajastule. 52:2.8 (592.1) During this age agriculture makes its appearance. The growth of the family idea is incompatible with the roving and unsettled life of the hunter. Gradually the practices of settled habitations and the cultivation of the soil become established. The domestication of animals and the development of home arts proceed apace. Upon reaching the apex of biologic evolution, a high level of civilization has been attained, but there is little development of a mechanical order; invention is the characteristic of the succeeding age.
52:2.9 (592.2) Selle ajajärgu lõpuks rassid puhastuvad ja saavutavad füüsilise täiuse ning intellektuaalse jõu seisundi. Normaalse maailma varasele arengule aitab suuresti kaasa kava, mille kohaselt kõrgemat tüüpi surelike lisandumist edendatakse madalamate proportsionaalse kärpimise teel. Ja et teie varased rahvad ei suutnud neid tüüpe selliselt eristada, siis ongi Urantia rasside seas tänapäeval nii palju puudulikke ja mandunud indiviide. 52:2.9 (592.2) The races are purified and brought up to a high state of physical perfection and intellectual strength before the end of this era. The early development of a normal world is greatly helped by the plan of promoting the increase of the higher types of mortals with proportionate curtailment of the lower. And it is the failure of your early peoples to thus discriminate between these types that accounts for the presence of so many defective and degenerate individuals among the present-day Urantia races.
52:2.10 (592.3) Üheks Vürsti ajastu suureks saavutuseks ongi see vaimselt puudulike ja sotsiaalselt kõlbmatute indiviidide paljunemise piiramine. Ammu enne teiste Poegade, Aadamate saabumist tegeleb enamik maailmu tõsiselt rassi puhastamise küsimustega. Urantia rahvad ei ole sellega veel tõsiselt tegelema hakanud. 52:2.10 (592.3) One of the great achievements of the age of the prince is this restriction of the multiplication of mentally defective and socially unfit individuals. Long before the times of the arrival of the second Sons, the Adams, most worlds seriously address themselves to the tasks of race purification, something which the Urantia peoples have not even yet seriously undertaken.
52:2.11 (592.4) Kui rassi täiustamise probleem lahendada inimarengu varasel etapil, ei ole see nii ulatuslik ettevõtmine. Eelnenud suguharudevaheliste võitluste ja karmi konkurentsi periood rasside ellujäämiseks on enamiku ebanormaalsest ja puudulikust ainesest juba välja kitkunud. Suguharu primitiivses ja sõdu pidavas ühiskonnakorralduses ei ole idioodil palju ellujäämisvõimalusi. Kuid teie osaliselt täiustunud tsivilisatsioonide võlts sentimentaalsus edendab, kaitseb ja põlistab areneva inimese lootusetult defektseid tüvikondi. 52:2.11 (592.4) This problem of race improvement is not such an extensive undertaking when it is attacked at this early date in human evolution. The preceding period of tribal struggles and rugged competition in race survival has weeded out most of the abnormal and defective strains. An idiot does not have much chance of survival in a primitive and warring tribal social organization. It is the false sentiment of your partially perfected civilizations that fosters, protects, and perpetuates the hopelessly defective strains of evolutionary human stocks.
52:2.12 (592.5) Mandunud inimolendite, päästmatult ebanormaalsete ja kõlbmatute surelike suhtes asjatut osavõtlikkust ilmutada pole ei hellus ega altruism. Ka kõige normaalsemates arengumaailmades on küllalt erinevusi indiviidide ja arvukate ühiskonnarühmade vahel, mille suhtes üles näidata kõiki neid üllaid altruistlikke tundeid ja surelike isetut hoolitsust, põlistamata seejuures areneva inimkonna sotsiaalselt kõlbmatut ja moraalselt mandunud ainest. On küllaldaselt võimalusi rakendada oma sallivust ja altruismi nende õnnetute ja hädasolevate indiviidide suhtes, kes ei ole pöördumatult kaotanud oma kõlbelist pärandit ega igaveseks hävitanud oma vaimse sünni õigust. 52:2.12 (592.5) It is neither tenderness nor altruism to bestow futile sympathy upon degenerated human beings, unsalvable abnormal and inferior mortals. There exist on even the most normal of the evolutionary worlds sufficient differences between individuals and between numerous social groups to provide for the full exercise of all those noble traits of altruistic sentiment and unselfish mortal ministry without perpetuating the socially unfit and the morally degenerate strains of evolving humanity. There is abundant opportunity for the exercise of tolerance and the function of altruism in behalf of those unfortunate and needy individuals who have not irretrievably lost their moral heritage and forever destroyed their spiritual birthright.
3. Inimene Aadama-järgsel ajal ^top 3. Post-Adamic Man ^top
52:3.1 (592.6) Kui areneva elu algtõuge on oma bioloogilised võimalused ammendanud, kui inimene on jõudnud loomse arengu tippu, saabub teine pojaseisuse klass ja juhatatakse sisse teine armu ja hoolekande usuline elukorraldus. Nii toimub kõigis arengumaailmades. Kui on saavutatud areneva elu kõrgeim võimalik tase, kui ürginimene on tõusnud bioloogilise astmestiku tippu, ilmuvad planeedile alati Aineline Poeg ja Tütar, kelle on lähetanud Süsteemi Suverään. 52:3.1 (592.6) When the original impetus of evolutionary life has run its biologic course, when man has reached the apex of animal development, there arrives the second order of sonship, and the second dispensation of grace and ministry is inaugurated. This is true on all evolutionary worlds. When the highest possible level of evolutionary life has been attained, when primitive man has ascended as far as possible in the biologic scale, a Material Son and Daughter always appear on the planet, having been dispatched by the System Sovereign.
52:3.2 (593.1) Aadama-järgsetele inimestele annetatakse üha enam Mõttekohandajaid ning üha enam surelikke omandab võime Kohandajaga hiljem ühte sulada. Laskuvate Poegadena ei ole Aadamatel sisimas Kohandajaid, kuid nende otsesed ja segunenud järglased planeedil saavad õiguspärasteks Saladuslike Järelevaatajate vastuvõtukandidaatideks, kui selleks tuleb aeg. Aadama-järgse ajastu lõpuks on planeedile saabunud taevaste hoolekandjate täiskvoot, kuid Kohandajaid pole ühtesulamiseks kõigile veel annetatud. 52:3.2 (593.1) Thought Adjusters are increasingly bestowed upon the post-Adamic men, and in constantly augmented numbers these mortals attain capacity for subsequent Adjuster fusion. While functioning as descending Sons, the Adams do not possess Adjusters, but their planetary offspring—direct and mixed—become legitimate candidates for the reception, in due time, of the Mystery Monitors. By the termination of the post-Adamic age the planet is in possession of its full quota of celestial ministers; only the fusion Adjusters are not yet universally bestowed.
52:3.3 (593.2) Aadama valitsemiskorra esmaseks eesmärgiks on mõjutada arenevat inimest lõpetama oma üleminekut küti ja karjakasvataja tsivilisatsiooniastmelt põllu- ja aiapidaja astmele, mida täiendavad hiljem tsivilisatsiooni linlikud ja tööstuslikud vormid. Selle bioloogiliste ülendajate usulise elukorralduse kümnest tuhandest aastast piisab imelise muundamise teostamiseks. Planeedivürsti ja Ainelise Poja ühise targa haldamise kahekümne viie tuhande aastaga saab sfäär tavaliselt küpseks Kohtumõistja-Poja saabumiseks. 52:3.3 (593.2) It is the prime purpose of the Adamic regime to influence evolving man to complete the transit from the hunter and herder stage of civilization to that of the agriculturist and horticulturist, to be later supplemented by the appearance of the urban and industrial adjuncts to civilization. Ten thousand years of this dispensation of the biologic uplifters is sufficient to effect a marvelous transformation. Twenty-five thousand years of such an administration of the conjoint wisdom of the Planetary Prince and the Material Sons usually ripens the sphere for the advent of a Magisterial Son.
52:3.4 (593.3) See ajastu on tavaliselt tunnistajaks, kuidas kõlbmatute likvideerimine lõpule viiakse ja rassitüvesid veelgi põhjalikumalt puhastatakse. Normaalsetes maailmades on puudulikud loomalikud kalduvused paljunemisainesest peaaegu kaotatud. 52:3.4 (593.3) This age usually witnesses the completion of the elimination of the unfit and the still further purification of the racial strains; on normal worlds the defective bestial tendencies are very nearly eliminated from the reproducing stocks of the realm.
52:3.5 (593.4) Aadama järglased ei sula kunagi kokku arengurasside alamate tüvikondadega. Planeedi Aadama ja Eeva jumalikku kavasse ei kuulu samuti isiklik paariheitmine arengurahvastega. See rassi täiustamise ülesanne jääb nende järglastele. Ent enne, kui juhatatakse sisse rassiga ühtesulamise hoolekanne, koondatakse Ainelise Poja ja Tütre järglasi mitme põlvkonna vältel. 52:3.5 (593.4) The Adamic progeny never amalgamate with the inferior strains of the evolutionary races. Neither is it the divine plan for the Planetary Adam or Eve to mate, personally, with the evolutionary peoples. This race-improvement project is the task of their progeny. But the offspring of the Material Son and Daughter are mobilized for generations before the racial-amalgamation ministry is inaugurated.
52:3.6 (593.5) Aadama eluplasma surelikele rassidele annetamise tulemusena paranevad kohe nende intellektuaalsed võimed ja kiireneb vaimne edasiliikumine. Tavaliselt toimub ka füüsiline täiustumine. Aadama-järgne usuline elukorraldus on keskmises maailmas suur leiutiste, energia juhtimise ja tehnilise arengu ajastu. See on mitmesuguste tootmisvormide ilmumise ja loodusjõudude üle kontrolli saavutamise algusaeg, see on planeedi uurimise ja lõpuks enesele allutamise kuldajastu. Maailma aineline progress toimub suures osas just sel ajal, mil algab loodusteaduste areng, just sellel epohhil, mis on Urantial praegu. Teie maailm on planeetide keskmisest ajakavast terve ühe usulise elukorralduse võrra ja rohkemgi maha jäänud. 52:3.6 (593.5) The result of the gift of the Adamic life plasm to the mortal races is an immediate upstepping of intellectual capacity and an acceleration of spiritual progress. There is usually some physical improvement also. On an average world the post-Adamic dispensation is an age of great invention, energy control, and mechanical development. This is the era of the appearance of multiform manufacture and the control of natural forces; it is the golden age of exploration and the final subduing of the planet. Much of the material progress of a world occurs during this time of the inauguration of the development of the physical sciences, just such an epoch as Urantia is now experiencing. Your world is a full dispensation and more behind the average planetary schedule.
52:3.7 (593.6) Kui Aadama usuline elukorraldus normaalsel planeedil lõpeb, on rassid tegelikult segunenud, nii et võib tõesti kuulutada, et „Jumal on teinud ühest verest kõik rahvad” ning et tema Poeg „on teinud ühte värvi kõik rahvad”. Selle ühtesulanud rassi värvus on midagi oliivikarva violetset, sfääride rassi „valge”. 52:3.7 (593.6) By the end of the Adamic dispensation on a normal planet the races are practically blended, so that it can be truly proclaimed that “God has made of one blood all the nations,” and that his Son “has made of one color all peoples.” The color of such an amalgamated race is somewhat of an olive shade of the violet hue, the racial “white” of the spheres.
52:3.8 (593.7) Ürginimene on enamasti lihasööja; Ainelised Pojad ja Tütred liha ei söö, kuid nende järglased kalduvad tavaliselt mõne põlvkonna jooksul muutuma kõigesööjateks, kuigi mõnikord jäävad terved nende järglaste rühmad ka mitte-lihasööjateks. See Aadama-järgsete rasside kahene päritolu seletab, miks neil segunenud inimtüvedel tuleb anatoomias ette nii taime- kui ka lihasööjate loomade jädemelisi elundeid. 52:3.8 (593.7) Primitive man is for the most part carnivorous; the Material Sons and Daughters do not eat meat, but their offspring within a few generations usually gravitate to the omnivorous level, although whole groups of their descendants sometimes remain nonflesh eaters. This double origin of the post-Adamic races explains how such blended human stocks exhibit anatomic vestiges belonging to both the herbivorous and carnivorous animal groups.
52:3.9 (593.8) Kümne tuhande aasta jooksul pärast rasside ühtesulamist ilmutavad sellest tekkinud tüvikonnad erineval määral anatoomilist segunemist, kusjuures mõned tüved kannavad endas rohkem mitte-lihasööjate vanemate märke, teistes ilmneb rohkem lihasööjate eellaste iseloomulikke jooni ja füüsilisi iseärasusi. Enamik neist maailma rassidest saab peagi kõigesööjateks ning kasutab toiduks väga mitmesuguseid nii looma- kui ka taimeriigist pärinevaid saadusi. 52:3.9 (593.8) Within ten thousand years of racial amalgamation the resultant stocks show varying degrees of anatomic blend, some strains carrying more of the marks of the nonflesh-eating ancestry, others exhibiting more of the distinguishing traits and physical characteristics of their carnivorous evolutionary progenitors. The majority of these world races soon become omnivorous, subsisting upon a wide range of viands from both the animal and vegetable kingdoms.
52:3.10 (594.1) Aadama-järgne epohh on internatsionaalse elukorralduse aeg. Rasside segamise ülesanne on peaaegu täidetud, natsionalism muutub nõrgemaks ja hakkab tõeliselt välja kujunema inimestevaheline vendlus. Monarhistliku või paternaalse valitsemiskorra asemele tuleb esindusvalitsus. Haridussüsteem muutub ülemaailmseks ja rasside keeled asenduvad järk-järgult violetse rahva keelega. Harva saavutatakse üldine rahu ja koostöö enne, kui rassid pole üsna hästi segunenud ning kuni nad ei räägi ühist keelt. 52:3.10 (594.1) The post-Adamic epoch is the dispensation of internationalism. With the near completion of the task of race blending, nationalism wanes, and the brotherhood of man really begins to materialize. Representative government begins to take the place of the monarchial or paternal form of rulership. The educational system becomes world-wide, and gradually the languages of the races give way to the tongue of the violet people. Universal peace and co-operation are seldom attained until the races are fairly well blended, and until they speak a common language.
52:3.11 (594.2) Aadama-järgse ajastu viimaste sajandite jooksul areneb välja uus huvi kunsti, muusika ja kirjanduse vastu ning see ülemaailmne ärkamine on signaaliks Kohtumõistja-Poja ilmumisele. Seda ajajärku kroonivaks arenguks on üldine huvi intellektuaalsete reaalsuste, tõelise filosoofia vastu. Religioon muutub vähem natsionalistlikuks, kujuneb üha enam üldiseks planeedi asjaks. Neid ajastuid iseloomustavad uued tõeilmutused ja tähtkujude Kõigekõrgemad hakkavad inimeste tegevusi valitsema. Tõde ilmutatakse kuni tähtkujude valitsuseni. 52:3.11 (594.2) During the closing centuries of the post-Adamic age there develops new interest in art, music, and literature, and this world-wide awakening is the signal for the appearance of a Magisterial Son. The crowning development of this era is the universal interest in intellectual realities, true philosophy. Religion becomes less nationalistic, becomes more and more a planetary affair. New revelations of truth characterize these ages, and the Most Highs of the constellations begin to rule in the affairs of men. Truth is revealed up to the administration of the constellations.
52:3.12 (594.3) Seda ajajärku iseloomustab suur eetiline edasiliikumine, ühiskonna eesmärgiks on inimestevaheline vendlus. Ülemaailmne rahu — rassikonfliktide ja rahvastevahelise vaenu lakkamine — näitab, et planeet on küps pojaseisuse kolmanda klassi, Kohtumõistja-Poja saabumiseks. 52:3.12 (594.3) Great ethical advancement characterizes this era; the brotherhood of man is the goal of its society. World-wide peace—the cessation of race conflict and national animosity—is the indicator of planetary ripeness for the advent of the third order of sonship, the Magisterial Son.
4. Inimene Kohtumõistja-Poja järgsel ajal ^top 4. Post-Magisterial Son Man ^top
52:4.1 (594.4) Normaalsetel ja ustavatel planeetidel on surelike rassid selle ajastu alguseks omavahel segunenud ja bioloogiliselt kõlblikud. Rassilised ja värvustest tulenevad probleemid puuduvad, kõik rahvad ja rassid ongi sisuliselt ühest verest. Õitseb inimestevaheline vendlus ning rahvad õpivad elama maa peal rahus ja vaguralt. Niisugune maailm seisab suure ja tippkõrgust saavutava intellektuaalse arengu lävel. 52:4.1 (594.4) On normal and loyal planets this age opens with the mortal races blended and biologically fit. There are no race or color problems; literally all nations and races are of one blood. The brotherhood of man flourishes, and the nations are learning to live on earth in peace and tranquillity. Such a world stands on the eve of a great and culminating intellectual development.
52:4.2 (594.5) Kui arengumaailm saab selliselt kohtumõistmisajastu alguseks valmis, ilmub kohtumõistmismissioonile Avonal-Poegade kõrge klassi esindaja. Planeedivürst ja Ainelised Pojad pärinevad kohalikust universumist, Kohtumõistja-Poeg saabub Paradiisist. 52:4.2 (594.5) When an evolutionary world becomes thus ripe for the magisterial age, one of the high order of Avonal Sons makes his appearance on a magisterial mission. The Planetary Prince and the Material Sons are of local universe origin; the Magisterial Son hails from Paradise.
52:4.3 (594.6) Kui Paradiisi Avonalid tulevad surelike sfääridele lihtsalt usulise elukorralduse õigusemõistjatena, siis ei kehastu nad kunagi. Ent kui nad tulevad kohtumõistmismissioonidele, siis vähemasti esimesel korral nad alati kehastuvad, kuigi ei koge sündi ega ka sure, nagu surrakse selles maailmas. Nad võivad jääda teatavatele planeetidele valitsejateks ja elada seal mitme põlvkonna jooksul. Missiooni lõppedes loobuvad nad oma elust planeedil ja pöörduvad tagasi endisesse jumaliku pojaseisuse staatusesse. 52:4.3 (594.6) When the Paradise Avonals come to the mortal spheres on judicial actions, solely as dispensation adjudicators, they are never incarnated. But when they come on magisterial missions, at least the initial one, they are always incarnated, though they do not experience birth, neither do they die the death of the realm. They may live on for generations in those cases where they remain as rulers on certain planets. When their missions are concluded, they yield up their planetary lives and return to their former status of divine sonship.
52:4.4 (594.7) Iga uus usuline elukorraldus avardab ilmutusreligiooni vaatevälja ja Kohtumõistjad-Pojad avardavad tõe ilmutamist, kirjeldades kohaliku universumi ja kõigi selle harude tegevust. 52:4.4 (594.7) Each new dispensation extends the horizon of revealed religion, and the Magisterial Sons extend the revelation of truth to portray the affairs of the local universe and all its tributaries.
52:4.5 (594.8) Pärast Kohtumõistja-Poja esimest külaskäiku vabastavad rassid end peagi majanduslikult. Sõltumatuse säilitamiseks vajalikule igapäevatööle kulub teie aja järgi kaks ja pool tundi. Sedavõrd eetiliste ja arukate surelike vabastamine on täiesti ohutu. Need kõrgelt arenenud rahvad oskavad hästi kasutada oma vaba aega enesetäiendamiseks ja planeedi edasiviimiseks. See ajastu on tunnistajaks rassi tüvikondade edasisele puhastumisele vähem kõlblike ja andetute indiviidide paljunemise piiramise teel. 52:4.5 (594.8) After the initial visitation of a Magisterial Son the races soon effect their economic liberation. The daily work required to sustain one’s independence would be represented by two and one-half hours of your time. It is perfectly safe to liberate such ethical and intelligent mortals. Such refined peoples well know how to utilize leisure for self-improvement and planetary advancement. This age witnesses the further purification of the racial stocks by the restriction of reproduction among the less fit and poorly endowed individuals.
52:4.6 (595.1) Rasside poliitiline ja sotsiaalne valitsemine täiustub jätkuvalt ning selle ajastu lõpuks on üsna hästi juurdunud omavalitsuskord. Omavalitsus tähendab siin kõrgemat tüüpi esindusvalitsust. Niisugused maailmad edutavad ja austavad vaid neid juhte ja valitsejaid, kes sobivad kõige paremini täitma sotsiaalseid ja poliitilisi ülesandeid. 52:4.6 (595.1) The political government and social administration of the races continue to improve, self-government being fairly well established by the end of this age. By self-government we refer to the highest type of representative government. Such worlds advance and honor only those leaders and rulers who are most fit to bear social and political responsibilities.
52:4.7 (595.2) Sellel epohhil elab enamikul maailma surelikest sisimas Kohandaja. Kuid ka siis ei ole jumalike Järelevaatajate annetamine veel alati üldine. Kõigile surelikele ei annetata veel Kohandajaid, kellega neil on määratud ühte sulada; tahteolenditelt eeldatakse ikka, et nad Saladuslikke Järelevaatajaid valivad. 52:4.7 (595.2) During this epoch the majority of the world mortals are Adjuster indwelt. But even yet the bestowal of divine Monitors is not always universal. The Adjusters of fusion destiny are not yet bestowed upon all planetary mortals; it is still necessary for the will creatures to choose the Mystery Monitors.
52:4.8 (595.3) Selle usulise elukorralduse viimastel ajastutel hakkab ühiskond tagasi pöörduma lihtsustatud elamisvormide juurde. Edasiliikuva tsivilisatsiooni kompleksne iseloom on ammendumas ja surelikud õpivad elama loomulikumalt ning tõhusamalt. Ning see tendents tugevneb iga järgneva epohhiga. See on kunsti, muusika ja kõrgema õpetatuse õitsengu ajastu. Loodusteaduste areng on jõudnud juba tipptasemele. Selle ajastu lõpp ideaalses maailmas on suure ja täieliku usulise ärkamise, ülemaailmse vaimse valgustatuse aeg. Ning see rasside vaimse olemuse laialdane ärkamine on signaal, et saabub annetuva Poja aeg, mis juhatab sisse surelike viienda epohhi. 52:4.8 (595.3) During the closing ages of this dispensation, society begins to return to more simplified forms of living. The complex nature of an advancing civilization is running its course, and mortals are learning to live more naturally and effectively. And this trend increases with each succeeding epoch. This is the age of the flowering of art, music, and higher learning. The physical sciences have already reached their height of development. The termination of this age, on an ideal world, witnesses the fullness of a great religious awakening, a world-wide spiritual enlightenment. And this extensive arousal of the spiritual natures of the races is the signal for the arrival of the bestowal Son and for the inauguration of the fifth mortal epoch.
52:4.9 (595.4) Paljudes maailmades juhtub, et ühe kohtumõistmismissiooniga ei suudeta veel planeeti annetuva Poja saabumiseks ette valmistada; sel juhul tuleb veel teine, isegi mitu Kohtumõistjat-Poega, kellest igaüks viib rasse edasi ühest usulisest elukorraldusest teise, kuni planeet on valmis annetuva Poja kingitust vastu võtma. Teisel ja järgnevatel missioonidel võivad Kohtumõistjad-Pojad kehastuda või mitte kehastuda. Kuid olenemata sellest, mitu Kohtumõistjat-Poega võib ilmuda — ja neid võib sellistena saabuda ka pärast annetuvat Poega —, tähistab igaühe saabumist ühe usulise elukorralduse lõpp ja uue algus. 52:4.9 (595.4) On many worlds it develops that the planet is not made ready for a bestowal Son by one magisterial mission; in that event there will be a second, even a succession of Magisterial Sons, each of whom will advance the races from one dispensation to another until the planet is made ready for the gift of the bestowal Son. On the second and subsequent missions the Magisterial Sons may or may not be incarnated. But no matter how many Magisterial Sons may appear—and they may also come as such after the bestowal Son—the advent of each one marks the end of one dispensation and the beginning of another.
52:4.10 (595.5) Need Kohtumõistjate-Poegade usulised elukorraldused kestavad Urantia aja järgi kakskümmend viis tuhat kuni viiskümmend tuhat aastat. Mõnikord on selline epohh palju lühem ja harvadel juhtudel isegi pikem. Kuid aja möödudes sünnib üks neistsamadest Kohtumõistjatest-Poegadest annetuva Paradiisi-Pojana. 52:4.10 (595.5) These dispensations of the Magisterial Sons cover anywhere from twenty-five thousand to fifty thousand years of Urantia time. Sometimes such an epoch is much shorter and in rare instances even longer. But in the fullness of time one of these same Magisterial Sons will be born as the Paradise bestowal Son.
5. Inimene Annetuva Poja järgsel ajal ^top 5. Post-Bestowal Son Man ^top
52:5.1 (595.6) Kui asustatud maailmas on jõutud teatavale intellektuaalsele ja vaimsele arengutasemele, saabub alati annetuv Paradiisi-Poeg. Normaalsetes maailmades ilmub ta lihas alles siis, kui rassid on tõusnud intellektuaalse arengu ja eetiliste saavutuste kõrgeimate tasemeteni. Urantial ilmus annetuv Poeg, teie enda Looja-Poeg küll enne Aadama usulise elukorralduse lõppu, kuid niisugune sündmuste järjekord ei ole kosmosemaailmades tavaline. 52:5.1 (595.6) When a certain standard of intellectual and spiritual development is attained on an inhabited world, a Paradise bestowal Son always arrives. On normal worlds he does not appear in the flesh until the races have ascended to the highest levels of intellectual development and ethical attainment. But on Urantia the bestowal Son, even your own Creator Son, appeared at the close of the Adamic dispensation, but that is not the usual order of events on the worlds of space.
52:5.2 (595.7) Kui maailmad on vaimsustamiseks küpseks saanud, saabub annetuv Poeg. Need Pojad kuuluvad alati Kohtumõistjate- ehk Avonal-Poegade klassi, välja arvatud kord igas kohalikus universumis esineval juhul, mil Looja-Poeg valmistub oma viimaseks annetumiseks mõnes arengumaailmas, näiteks kui Nebadoni Miikael ilmus Urantiale end teie surelikele rassidele annetama. See kingitus saab osaks vaid ühele maailmale peaaegu kümne miljoni seast, kõiki teisi maailmu viib vaimselt edasi Avonal-klassist Paradiisi-Poja annetumine. 52:5.2 (595.7) When the worlds have become ripe for spiritualization, the bestowal Son arrives. These Sons always belong to the Magisterial or Avonal order except in that case, once in each local universe, when the Creator Son prepares for his terminal bestowal on some evolutionary world, as occurred when Michael of Nebadon appeared on Urantia to bestow himself upon your mortal races. Only one world in near ten million can enjoy such a gift; all other worlds are spiritually advanced by the bestowal of a Paradise Son of the Avonal order.
52:5.3 (596.1) Annetuv Poeg saabub kõrge hariduskultuuriga maailma ja kohtab vaimselt koolitatud rassi, kes on valmis kõrgemaid õpetusi omandama ja annetumismissiooni kõrgelt hindama. Seda ajastut iseloomustab ülemaailmne püüdlemine kõlbelise kultuuri ja vaimse tõe poole. Selle usulise elukorralduse surelikud soovivad kirglikult mõista kosmilist reaalsust ja saavutada osadus vaimse reaalsusega. Tõeilmutused avarduvad, et hõlmata ka superuniversumit. Endiste aegade tahumatute valitsemiskordade asemele tekivad täiesti uued haridus-ja valitsemissüsteemid. Elurõõm omandab uue värvi ja elureaktsioonid ülendatakse tooni ja tämbri poolest taevastesse kõrgustesse. 52:5.3 (596.1) The bestowal Son arrives on a world of high educational culture and encounters a race spiritually trained and prepared to assimilate advanced teachings and to appreciate the bestowal mission. This is an age characterized by the world-wide pursuit of moral culture and spiritual truth. The mortal passion of this dispensation is the penetration of cosmic reality and communion with spiritual reality. The revelations of truth are extended to include the superuniverse. Entirely new systems of education and government grow up to supplant the crude regimes of former times. The joy of living takes on new color, and the reactions of life are exalted to heavenly heights of tone and timbre.
52:5.4 (596.2) Annetuv Poeg elab ja sureb maailma surelike rasside vaimse ülendamise nimel. Ta kehtestab „uue ja elava tee”; tema elu on Paradiisi tõe kehastumine surelikus ihus, sellesama tõe — isegi Tõe Vaimu — kehastamine, mille teadmises inimesed vabanevad. 52:5.4 (596.2) The bestowal Son lives and dies for the spiritual uplift of the mortal races of a world. He establishes the “new and living way”; his life is an incarnation of Paradise truth in mortal flesh, that very truth—even the Spirit of Truth—in the knowledge of which men shall be free.
52:5.5 (596.3) Urantial oli selle „uue ja elava tee” kehtestamine nii tõde kui ka fakt. Urantia eraldumine Luciferi mässu tagajärjel oli katkestanud süsteemi, mille kohaselt surelikud võivad surres siirduda otse eluasemeilmade kallastele. Enne Kristus Miikaeli aega Urantial magasid kõik hinged kuni taaselustamiseni usulise elukorralduse lõpus või erakorraliste, kord tuhande aasta järel toimunud taaselustamisteni. Isegi Moosesel lubati minna teisele poole alles erakordse taaselustamise käigus, sest langenud Planeedivürst Caligastia vaidlustas sellise vabanemise. Kuid nelipühist saadik võivad Urantia surelikud jälle otse morontiasfääridele siirduda. 52:5.5 (596.3) On Urantia the establishment of this “new and living way” was a matter of fact as well as of truth. The isolation of Urantia in the Lucifer rebellion had suspended the procedure whereby mortals can pass, upon death, directly to the shores of the mansion worlds. Before the days of Christ Michael on Urantia all souls slept on until the dispensational or special millennial resurrections. Even Moses was not permitted to go over to the other side until the occasion of a special resurrection, the fallen Planetary Prince, Caligastia, contesting such a deliverance. But ever since the day of Pentecost, Urantia mortals again may proceed directly to the morontia spheres.
52:5.6 (596.4) Annetuva Poja ülestõusmisel kolmandal päeval pärast seda, kui ta loobub oma kehastunud elust, tõuseb ta Kõikse Isa paremale käele, saab kinnituse oma annetumismissiooni vastuvõtmise kohta ja pöördub tagasi Looja-Poja juurde kohaliku universumi keskusse. Seejärel saadavad annetuv Avonal ja Looja-Miikael oma ühise vaimu, Tõe Vaimu annetumismaailma. See ongi aeg, mil „võiduka Poja vaim valatakse välja kõige liha peale”. Selles Tõe Vaimu annetamises osaleb ka Universumi Emavaim, kes samal ajal annab käsu Mõttekohandajate annetamiseks. Pärast seda võtavad kõik selle maailma normaalse mõistusega tahteolendid, kes on jõudnud moraalse vastutuse ja vaimse valiku tegemise ikka, vastu Kohandajad. 52:5.6 (596.4) Upon the resurrection of a bestowal Son, on the third day after yielding up his incarnated life, he ascends to the right hand of the Universal Father, receives the assurance of the acceptance of the bestowal mission, and returns to the Creator Son at the headquarters of the local universe. Thereupon the bestowal Avonal and the Creator Michael send their joint spirit, the Spirit of Truth, into the bestowal world. This is the occasion when the “spirit of the triumphant Son is poured out upon all flesh.” The Universe Mother Spirit also participates in this bestowal of the Spirit of Truth, and concomitant therewith there issues the bestowal edict of the Thought Adjusters. Thereafter all normal-minded will creatures of that world will receive Adjusters as soon as they attain the age of moral responsibility, of spiritual choice.
52:5.7 (596.5) Kui see annetuv Avonal pöörduks pärast annetumismissiooni tagasi mõnda maailma, siis ta ei kehastuks, vaid saabuks „auhiilguses koos seeravivägedega”. 52:5.7 (596.5) If such a bestowal Avonal should return to a world after the bestowal mission, he would not incarnate but would come “in glory with the seraphic hosts.”
52:5.8 (596.6) Poja annetumise järgne ajastu võib kesta kümnest tuhandest kuni saja tuhande aastani. Neile usuliste elukorralduste ajajärkudele pole meelevaldselt kehtestatud kestust. See on suur eetilise ja vaimse edasiliikumise aeg. Nende ajastute vaimse mõju all teeb inimloomus läbi tohutuid muutusi ja kogeb enneolematut arengut. Siis saab võimalikuks kuldreegli rakendamine praktilises elus. Jeesuse õpetused on tõepoolest rakendatavad surelikus maailmas, mis on läbi teinud annetumiseelsete Poegade eelkoolituse ja iseloomu õilistamisele ja kultuuri täiustamisele suunatud usulised elukorraldusted. 52:5.8 (596.6) The postbestowal Son age may extend from ten thousand to a hundred thousand years. There is no arbitrary time allotted to any of these dispensational eras. This is a time of great ethical and spiritual progress. Under the spiritual influence of these ages, human character undergoes tremendous transformations and experiences phenomenal development. It becomes possible to put the golden rule into practical operation. The teachings of Jesus are really applicable to a mortal world which has had the preliminary training of the prebestowal Sons with their dispensations of character ennoblement and culture augmentation.
52:5.9 (596.7) Sellel ajajärgul lahendatakse praktiliselt haiguse ja kuritegevuse probleemid. Selektiivse paljunemisega on manduvus juba suures osas likvideeritud. Haigused on praktiliselt võidetud tänu aadamliku ainese tugevale vastupanuvõimele ja eelmiste ajastute loodusteaduste avastuste arukale ülemaailmsele rakendamisele. Keskmine eluiga tõuseb sel perioodil Urantia aja järgi kaugelt üle kolmesaja aasta. 52:5.9 (596.7) During this era the problems of disease and delinquency are virtually solved. Degeneracy has already been largely eliminated by selective reproduction. Disease has been practically mastered through the high resistant qualities of the Adamic strains and by the intelligent and world-wide application of the discoveries of the physical sciences of preceding ages. The average length of life, during this period, climbs well above the equivalent of three hundred years of Urantia time.
52:5.10 (597.1) Kogu selle epohhi jooksul väheneb järk-järgult valitsusepoolne juhendamine. Hakkab toimima tõeline omavalitsus, üha vähem on vaja piiravaid seadusi. Riikide vastupanujõudude sõjalised ilmingud on hääbumas, saabub tõeline rahvusvahelise kooskõla ajajärk. Riike on palju, enamasti geograafilise paiknemise tõttu, kuid on ainult üks rass, üks keel ja üks religioon. Surelike elu on peaaegu, kuigi mitte täiesti ideaalne. See on tõesti suur ja hiilgusrikas ajastu! 52:5.10 (597.1) Throughout this epoch there is a gradual lessening of governmental supervision. True self-government is beginning to function; fewer and fewer restrictive laws are necessary. The military branches of national resistance are passing away; the era of international harmony is really arriving. There are many nations, mostly determined by land distribution, but only one race, one language, and one religion. Mortal affairs are almost, but not quite, utopian. This truly is a great and glorious age!
6. Annetumisjärgne ajastu Urantial ^top 6. Urantia’s Post-Bestowal Age ^top
52:6.1 (597.2) Annetuv Poeg on Rahuvürst. Ta saabub sõnumiga „Rahu maa peal ja hea tahe inimeste seas”. Normaalsetes maailmades iseloomustab seda usulist elukorraldust ülemaailmne rahu, rahvad ei õpi enam sõdimist. Kuid teie annetuva Poja, Kristus Miikaeli saabumisega neid tervitatavaid mõjusid ei kaasnenud. Urantia areng ei kulge normaalses järjestuses. Teie maailm astub planeetide kulgemises teist sammu. Teie Õpetaja hoiatas maa peal olles oma jüngreid, et tema saabumisega ei hakka Urantial valitsema rahu nagu tavaliselt. Ta ütles neile selgelt, et tulevad „sõjad ja sõjasõnumid” ning et rahvad tõusevad üksteise vastu. Ühel teisel korral ta ütles: „Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale.” 52:6.1 (597.2) The bestowal Son is the Prince of Peace. He arrives with the message, “Peace on earth and good will among men.” On normal worlds this is a dispensation of world-wide peace; the nations no more learn war. But such salutary influences did not attend the coming of your bestowal Son, Christ Michael. Urantia is not proceeding in the normal order. Your world is out of step in the planetary procession. Your Master, when on earth, warned his disciples that his advent would not bring the usual reign of peace on Urantia. He distinctly told them that there would be “wars and rumors of wars,” and that nation would rise against nation. At another time he said, “Think not that I have come to bring peace upon earth.”
52:6.2 (597.3) Ka normaalsetes arengumaailmades ei ole inimeste ülemaailmset vendlust kerge saavutada. Urantia-taolisel segaduses ja häiritud planeedil kulub selle saavutamiseks palju rohkem aega ja pingutusi. Ilma kõrvalise abita vaimselt isoleeritud sfääri sotsiaalne areng vaevalt nii õnnelike tulemusteni jõuab. Vendluse saavutamiseks Urantial on oluline religioosne ilmutus. Jeesus näitas küll vaimse vendluse kohese saavutamise teed, kuid sotsiaalse vendluse teostumine teie planeedil sõltub väga palju sellest, millal jõutakse järgmiste isiklike ja planeediga seotud muutusteni: 52:6.2 (597.3) Even on normal evolutionary worlds the realization of the world-wide brotherhood of man is not an easy accomplishment. On a confused and disordered planet like Urantia such an achievement requires a much longer time and necessitates far greater effort. Unaided social evolution can hardly achieve such happy results on a spiritually isolated sphere. Religious revelation is essential to the realization of brotherhood on Urantia. While Jesus has shown the way to the immediate attainment of spiritual brotherhood, the realization of social brotherhood on your world depends much on the achievement of the following personal transformations and planetary adjustments:
52:6.3 (597.4) 1. sotsiaalne vendlus. Rahvusvaheliste ja rassidevaheliste sotsiaalsete kontaktide ja vennalike ühenduste mitmekordistumine reiside, kaubanduse ja võistlusmängude kaudu. Ühtse keele kujunemine ja polüglottide arvu mitmekordistumine. Õpilaste, õpetajate, tööstusettevõtjate ja religioonifilosoofide vahetamine rasside ja riikide vahel; 52:6.3 (597.4) 1. Social fraternity. Multiplication of international and interracial social contacts and fraternal associations through travel, commerce, and competitive play. Development of a common language and the multiplication of multilinguists. The racial and national interchange of students, teachers, industrialists, and religious philosophers.
52:6.4 (597.5) 2. vastastikune intellektuaalne rikastumine. Vendlus ei ole võimalik maailmas, mille elanikud on nii primitiivsed, et ei oska ära tunda ilmse isekuse rumalust. Rasside ja riikide vahel peab toimuma kirjanduse vahetus. Iga rass peab tutvuma kõigi teiste rasside mõtteviisiga, iga rahvas peab tundma kõigi teiste rahvaste tundeid. Teadmatus sigitab kahtlustamist, mis ei ole ühildatav osavõtlikkuse ja armastuse põhihoiakuga; 52:6.4 (597.5) 2. Intellectual cross-fertilization. Brotherhood is impossible on a world whose inhabitants are so primitive that they fail to recognize the folly of unmitigated selfishness. There must occur an exchange of national and racial literature. Each race must become familiar with the thought of all races; each nation must know the feelings of all nations. Ignorance breeds suspicion, and suspicion is incompatible with the essential attitude of sympathy and love.
52:6.5 (597.6) 3. eetiline ärkamine. Vaid eetiline teadvus võib rebida maski inimeste sallimatuse moraalituselt ja vennataputülide patususelt. Vaid moraalne teadvus võib hukka mõista riikidevahelise vaenu ja rassidevahelise kadeduse pahed. Vaid kõlbelised olendid võivad üldse püüelda selle vaimse taipamise poole, mis on kuldreegli järgi elamiseks nii oluline; 52:6.5 (597.6) 3. Ethical awakening. Only ethical consciousness can unmask the immorality of human intolerance and the sinfulness of fratricidal strife. Only a moral conscience can condemn the evils of national envy and racial jealousy. Only moral beings will ever seek for that spiritual insight which is essential to living the golden rule.
52:6.6 (598.1) 4. poliitiline tarkus. Enesevalitsuse omandamiseks on oluline emotsionaalne küpsus. Üksnes emotsionaalne küpsus kindlustab, et vaidluste barbaarse sõjalise lahendamise asendavad rahvusvahelised tsiviliseeritud kohtumõistmisviisid. Targad riigimehed töötavad kunagi inimkonna hüvanguks ka siis, kui püüavad edendada oma riigi või rassirühmade huve. Isekas poliitiline tarkus viib lõppkokkuvõttes enesetapuni — hävitab kõik need püsivad omadused, mis kindlustavad planeedil olevale rühmale ellujäämise; 52:6.6 (598.1) 4. Political wisdom. Emotional maturity is essential to self-control. Only emotional maturity will insure the substitution of international techniques of civilized adjudication for the barbarous arbitrament of war. Wise statesmen will sometime work for the welfare of humanity even while they strive to promote the interest of their national or racial groups. Selfish political sagacity is ultimately suicidal—destructive of all those enduring qualities which insure planetary group survival.
52:6.7 (598.2) 5. vaimne taipamine. Inimestevahelise vendluse eelduseks on ikkagi Jumala tunnistamine isaks. Kiireim viis inimestevahelise vendluse saavutamiseks Urantial on viia läbi praegusaja inimkonna vaimne muundamine. Ainus viis sotsiaalse arengu loomulikku kulgu kiirendada on avaldada kõrgemalt vaimset survet, avardades seega kõlbelist taipamist ning iga sureliku hinge võimet mõista ja armastada kõiki teisi surelikke. Vastastikune mõistmine ja vennalik armastus on transtsendentsed tsiviliseerivad ja võimsad tegurid inimestevahelise vendluse ülemaailmses teostamises. 52:6.7 (598.2) 5. Spiritual insight. The brotherhood of man is, after all, predicated on the recognition of the fatherhood of God. The quickest way to realize the brotherhood of man on Urantia is to effect the spiritual transformation of present-day humanity. The only technique for accelerating the natural trend of social evolution is that of applying spiritual pressure from above, thus augmenting moral insight while enhancing the soul capacity of every mortal to understand and love every other mortal. Mutual understanding and fraternal love are transcendent civilizers and mighty factors in the world-wide realization of the brotherhood of man.
52:6.8 (598.3) Kui teid saaks teie mahajäänud ja segaduses maailmast ümber istutada mõnele normaalsele planeedile, mis elab parajasti Poja annetumise järgsel ajastul, siis arvaksite, et teid on tõstetud teie traditsioonilisse kujutlustaevasse. Vaevalt suudaksite uskuda, et vaatlete surelike inimestega asustatud sfääri normaalset arengulugu. Need maailmad on lülitatud oma alade vaimuringlustesse ning saavad ära kasutada kõiki universumi teadaannete vastuvõtmise ja superuniversumi peegelduvusteenistuste eeliseid. 52:6.8 (598.3) If you could be transplanted from your backward and confused world to some normal planet now in the postbestowal Son age, you would think you had been translated to the heaven of your traditions. You would hardly believe that you were observing the normal evolutionary workings of a mortal sphere of human habitation. These worlds are in the spiritual circuits of their realm, and they enjoy all the advantages of the universe broadcasts and the reflectivity services of the superuniverse.
7. Inimene Õpetaja-Poja järgsel ajal ^top 7. Post-Teacher Son Man ^top
52:7.1 (598.4) Järgmisena keskmisele arenevale planeedile ilmuv Poegade klass on Kolmsuse Õpetajad-Pojad, Paradiisi-Kolmsuse jumalikud Pojad. Me näeme taas, et Urantia ei astu selles osas oma kaassfääridega ühte sammu, sest teie Jeesus lubas tulla tagasi. Ta kindlasti ka täidab selle lubaduse, kuid keegi ei tea, kas tema teine tulemine eelneb või järgneb Kohtumõistjate- või Õpetajate-Poegade saabumisele Urantiale. 52:7.1 (598.4) The Sons of the next order to arrive on the average evolutionary world are the Trinity Teacher Sons, the divine Sons of the Paradise Trinity. Again we find Urantia out of step with its sister spheres in that your Jesus has promised to return. That promise he will certainly fulfill, but no one knows whether his second coming will precede or follow the appearances of Magisterial or Teacher Sons on Urantia.
52:7.2 (598.5) Õpetajad-Pojad saabuvad vaimsustuvatesse maailmadesse rühmadena. Planeedi Õpetajat-Poega abistavad ja toetavad seitsekümmend esimese astme Poega, kaksteist teise astme Poega ning kolm kõrgeimat ja kogenuimat Daynalite kõrgest klassist. See korpus jääb maailma mõneks ajaks, kuni viib lõpule ülemineku arenguajastutest valguse ja elu ajajärku — mitte vähemaks kui tuhandeks aastaks planeedi aja järgi ja sageli ka tunduvalt kauemaks. See lähetus on Kolmsuse panus kõigi asustatud maailma eest hoolt kandnud jumalike isiksuste eelnenud pingutustele. 52:7.2 (598.5) The Teacher Sons come in groups to the spiritualizing worlds. A planetary Teacher Son is assisted and supported by seventy primary Sons, twelve secondary Sons, and three of the highest and most experienced of the supreme order of Daynals. This corps will remain for some time on the world, long enough to effect the transition from the evolutionary ages to the era of light and life—not less than one thousand years of planetary time and often considerably longer. This mission is a Trinity contribution to the antecedent efforts of all the divine personalities who have ministered to an inhabited world.
52:7.3 (598.6) Tõe ilmutust laiendatakse nüüd kesksele universumile ja Paradiisile. Rassid tõusevad kõrgele vaimutasandile. On välja kujunenud suur rahvas ja lähenemas suur ajastu. Planeedi haridus-, majandus- ja haldussüsteemis toimuvad radikaalsed muutused. Kehtestatakse uued väärtushinnangud ja suhted. Maa peale on saabumas taevariik ning Jumala auhiilgus langeb maailmale. 52:7.3 (598.6) The revelation of truth is now extended to the central universe and to Paradise. The races are becoming highly spiritual. A great people has evolved and a great age is approaching. The educational, economic, and administrative systems of the planet are undergoing radical transformations. New values and relationships are being established. The kingdom of heaven is appearing on earth, and the glory of God is being shed abroad in the world.
52:7.4 (598.7) Selle usulise elukorralduse jooksul viiakse paljud surelikud elavate seast üles. Kolmsuse Õpetajate-Poegade ajajärgu edasi arenedes saab aja surelike vaimne truudus üha üldisemaks. Loomulik surm muutub seda harvemaks, mida enam Kohandajad sulavad oma hoolealustega ühte nende lihaliku elu ajal. Lõpuks liigitatakse planeet sureliku tõusutee esimese astme muudetud klassi. 52:7.4 (598.7) This is the dispensation when many mortals are translated from among the living. As the era of Trinity Teacher Sons progresses, the spiritual allegiance of the mortals of time becomes more and more universal. Natural death becomes less frequent as the Adjusters increasingly fuse with their subjects during the lifetime in the flesh. The planet eventually is classed as of the primary modified order of mortal ascension.
52:7.5 (599.1) Sel ajajärgul on elu meeldiv ja kasulik. Mandumine ja pika arenguvõitluse antisotsiaalsed lõppsaadused on praktiliselt kaotatud. Eluiga ulatub viiesaja Urantia aastani ja rasside iivet piiratakse arukalt. On tekkinud täiesti uus ühiskonnakord. Surelike vahel on ikka veel suuri erinevusi, kuid ühiskonna seisund läheneb veel enam sotsiaalse vendluse ja vaimse võrdsuse ideaalidele. Esindusvalitsus on kadumas ja maailmas hakkab valitsema individuaalne enesevalitsemine. Valitsuse ülesandeks saab põhiliselt kollektiivne sotsiaalne haldamine ja majanduslik koordineerimine. Peagi saabub kuldajastu, planeedi pika ja pingelise arenguvõitluse ajalik siht on silme ees. Ajastute hüvitus teostub peagi, hakkab avalduma Jumalate tarkus. 52:7.5 (599.1) Life during this era is pleasant and profitable. Degeneracy and the antisocial end products of the long evolutionary struggle have been virtually obliterated. The length of life approaches five hundred Urantia years, and the reproductive rate of racial increase is intelligently controlled. An entirely new order of society has arrived. There are still great differences among mortals, but the state of society more nearly approaches the ideals of social brotherhood and spiritual equality. Representative government is vanishing, and the world is passing under the rule of individual self-control. The function of government is chiefly directed to collective tasks of social administration and economic co-ordination. The golden age is coming on apace; the temporal goal of the long and intense planetary evolutionary struggle is in sight. The reward of the ages is soon to be realized; the wisdom of the Gods is about to be manifested.
52:7.6 (599.2) Maailma füüsilisele haldamisele kulub sel ajastul umbes üks tund iga täiskasvanu päevast, mis võrdub ligikaudu ühe Urantia tunniga. Planeet on tihedas seoses universumi asjatoimetustega ning selle rahvas uurib viimaseid teadaandeid samasuguse erksa huviga, nagu teie praegu oma päevalehti. Need rahvad tegelevad tuhandete huvitavate asjadega, mida teie maailmas ei tunta. 52:7.6 (599.2) The physical administration of a world during this age requires about one hour each day on the part of every adult individual; that is, the equivalent of one Urantia hour. The planet is in close touch with universe affairs, and its people scan the latest broadcasts with the same keen interest you now manifest in the latest editions of your daily newspapers. These races are occupied with a thousand things of interest unknown on your world.
52:7.7 (599.3) Üha kasvab planeedi tõeline ustavus Ülimale Olendile. Iga põlvkonnaga astuvad üha enamad igast rassist nende sekka, kes on õiglased ja halastavad. Maailm võidetakse aegamööda, kuid kindlalt Jumala Poegade rõõmu valmistavasse teenistusse. Füüsilised raskused ja ainelised probleemid on suures osas lahendatud, planeet on küpsemas kõrgemaks eluks ja stabiilsemaks eksistentsiks. 52:7.7 (599.3) Increasingly, true planetary allegiance to the Supreme Being grows. Generation after generation, more and more of the race step into line with those who practice justice and live mercy. Slowly but surely the world is being won to the joyous service of the Sons of God. The physical difficulties and material problems have been largely solved; the planet is ripening for advanced life and a more settled existence.
52:7.8 (599.4) Õpetajad-Pojad tulevad oma usulise elukorralduse ajal aeg-ajalt jälle neisse rahurikastesse maailmadesse. Nad ei lahku maailmast enne, kui on veendunud, et seda planeeti hõlmav arengukava toimib ladusalt. Õpetajaid-Poegi saadab nende järgmistel lähetustel tavaliselt Kohtumõistja-Poeg, mõni teine neist Poegadest tegutseb Õpetajate-Poegade lahkumise ajal ja need õigusemõistmised jätkuvad ajastust ajastusse kogu aja ja ruumi surelike elukorra vältel. 52:7.8 (599.4) From time to time throughout their dispensation, Teacher Sons continue to come to these peaceful worlds. They do not leave a world until they observe that the evolutionary plan, as it concerns that planet, is working smoothly. A Magisterial Son of judgment usually accompanies the Teacher Sons on their successive missions, while another such Son functions at the time of their departure, and these judicial actions continue from age to age throughout the duration of the mortal regime of time and space.
52:7.9 (599.5) Iga järgmine Kolmsuse Õpetajate-Poegade saabumine ülendab selle taevaliku maailma üha kõrgema tarkuse, vaimsuse ja kosmilise valgustuseni. Kuid selle sfääri üllad põliselanikud on ikka veel piiritletud ja surelikud. Miski pole täiuslik, aga vaatamata sellele on ebatäiusliku maailma juhtimine ja selle inimasukate elu lähenemas täiusele. 52:7.9 (599.5) Each recurring mission of the Trinity Teacher Sons successively exalts such a supernal world to ever-ascending heights of wisdom, spirituality, and cosmic illumination. But the noble natives of such a sphere are still finite and mortal. Nothing is perfect; nevertheless, there is evolving a quality of near perfection in the operation of an imperfect world and in the lives of its human inhabitants.
52:7.10 (599.6) Kolmsuse Õpetajad-Pojad võivad samasse maailma tagasi pöörduda korduvalt. Kuid varem või hiljem ülendatakse Planeedivürst mõne nende missiooni lõppedes Planeedi Suverääniks ja saabub Süsteemi Suverään, kes kuulutab välja selle maailma astumise valguse ja elu ajajärku. 52:7.10 (599.6) The Trinity Teacher Sons may return many times to the same world. But sooner or later, in connection with the termination of one of their missions, the Planetary Prince is elevated to the position of Planetary Sovereign, and the System Sovereign appears to proclaim the entrance of such a world upon the era of light and life.
52:7.11 (599.7) Johannes kirjutas Õpetajate-Poegade viimase lähetuse lõpust (vähemalt normaalses maailmas toimuks see nii): „Ma nägin uut taevast ja uut maad ning uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistunud otsekui vürstinna, kaunistatud oma vürstile.” 52:7.11 (599.7) It was of the conclusion of the terminal mission of the Teacher Sons (at least that would be the chronology on a normal world) that John wrote: “I saw a new heaven and a new earth and the new Jerusalem coming down from God out of heaven, prepared as a princess adorned for the prince.”
52:7.12 (600.1) See on sama uuendatud maa, kõrgem planeediajastu, mida nägi vana aja nägija, kui ta kirjutas: „„Sest otsekui uued taevad ja uus maa, mille ma teen, püsivad minu palge ees, nõnda püsite ka teie ja teie lapsed; ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kõik liha mu ette kummardama,” ütles Issand.” 52:7.12 (600.1) This is the same renovated earth, the advanced planetary stage, that the olden seer envisioned when he wrote: “‘For, as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, so shall you and your children survive; and it shall come to pass that from one new moon to another and from one Sabbath to another all flesh shall come to worship before me,’ says the Lord.”
52:7.13 (600.2) Just selle ajastu surelikke kirjeldatakse kui „valitud põlvkonda, kuninglikku preesterkonda, püha ja ülendatud rahvast; ning te peate kuulutama Tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde”. 52:7.13 (600.2) It is the mortals of such an age who are described as “a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, an exalted people; and you shall show forth the praises of Him who has called you out of darkness into this marvelous light.”
52:7.14 (600.3) Missugune ka ei oleks iga üksiku planeedi enda loomulik ajalugu, vaatamata sellele, kas maailm on olnud täiesti ustav, pahest määritud või patuga nuheldud — mis ka ei oleks olnud enne —, varem või hiljem juhivad Jumala arm ja inglite hoolekanne neid Kolmsuse Õpetajate-Poegade saabumise päevani, ja nende lahkumine pärast viimase missiooni lõpulejõudmist juhatab sisse selle suurepärase valguse ja elu ajajärgu. 52:7.14 (600.3) No matter what the special natural history of an individual planet may be, no difference whether a realm has been wholly loyal, tainted with evil, or cursed by sin—no matter what the antecedents may be—sooner or later the grace of God and the ministry of angels will usher in the day of the advent of the Trinity Teacher Sons; and their departure, following their final mission, will inaugurate this superb era of light and life.
52:7.15 (600.4) Kõik Satania maailmad võivad ühineda selle ühe lootusega, kes kirjutas: „Meie ootame aga Tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Sellepärast, mu armsad, seda oodates püüdke, et Ta teid leiaks veatuina ja laitmatuina rahus.” 52:7.15 (600.4) All the worlds of Satania can join in the hope of the one who wrote: “Nevertheless we, according to His promise, look for a new heaven and a new earth, wherein dwells righteousness. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that you may be found by Him in peace, without spot and blameless.”
52:7.16 (600.5) Õpetaja-Poja korpuse lahkumine selle esimese või mõne järgmise valitsemisaja lõpus juhatab sisse valguse ja elu ajajärgu koidiku, mis on lävi üleminekuks ajast igaviku eeskotta. Valguse ja elu ajastu teostumine planeedil ületab kaugelt Urantia surelike suurimadki ootused, sest nende ettekujutused tulevasest elust pole ulatunud kaugemale religioossetes uskumustes sisalduvatest mõistetest, mis kirjeldavad taevast kui ellujäävate surelike vahetut saatust ja lõplikku elupaika. 52:7.16 (600.5) The departure of the Teacher Son corps, at the end of their first or some subsequent reign, ushers in the dawn of the era of light and life—the threshold of the transition from time to the vestibule of eternity. The planetary realization of this era of light and life far more than equals the fondest expectations of Urantia mortals who have entertained no more farseeing concepts of the future life than those embraced within religious beliefs which depict heaven as the immediate destiny and final dwelling place of surviving mortals.
52:7.17 (600.6) [Esitanud ajutiselt Gabrieli kaaskonna juurde kinnistatud Vägev Sõnumitooja.] 52:7.17 (600.6) [Sponsored by a Mighty Messenger temporarily attached to the staff of Gabriel.]