51. Kiri Paper 51
Planeetide Aadamad The Planetary Adams
51:0.1 (580.1) PLANEEDIVÜRSTI usulise elukorralduse ajal jõuab primitiivne inimene loomuliku evolutsioonilise arengu piirini ning see bioloogiline saavutus on Süsteemi Suveräänile märgiks, et sellisesse maailma tuleb saata pojaseisuse teine klass, bioloogilised ülendajad. Neid Poegi, keda on kaks — Aineline Poeg ja Tütar —, tuntakse planeedil tavaliselt Aadama ja Eevana. Satania algne Aineline Poeg on Aadam ja süsteemi maailmadesse bioloogilisteks ülendajateks suundujad kannavad alati selle oma ainulaadse klassi esimese ja algse Poja nime. 51:0.1 (580.1) DURING the dispensation of a Planetary Prince, primitive man reaches the limit of natural evolutionary development, and this biologic attainment signals the System Sovereign to dispatch to such a world the second order of sonship, the biologic uplifters. These Sons, for there are two of them—the Material Son and Daughter—are usually known on a planet as Adam and Eve. The original Material Son of Satania is Adam, and those who go to the system worlds as biologic uplifters always carry the name of this first and original Son of their unique order.
51:0.2 (580.2) Need Pojad on Looja-Poja aineline kingitus asustatud maailmadele. Nad jäävad koos Planeedivürstiga planeedile, kuhu nad on määratud, kogu selle sfääri arenguloo jooksul. Niisugune ettevõtmine Planeedivürsti poolt valitsetavas maailmas ei ole eriti riskantne, kuid usust taganenud planeedil, vaimse valitsejata maailmas, mis on ilma jäetud planeetidevahelise suhtlemise võimalustest, kaasnevad selle missiooniga tõsised ohud. 51:0.2 (580.2) These Sons are the material gift of the Creator Son to the inhabited worlds. Together with the Planetary Prince, they remain on their planet of assignment throughout the evolutionary course of such a sphere. Such an adventure on a world having a Planetary Prince is not much of a hazard, but on an apostate planet, a realm without a spiritual ruler and deprived of interplanetary communication, such a mission is fraught with grave danger.
51:0.3 (580.3) Kuigi te ei või lootagi saada kõike teada nende Poegade tööst kõigis Satania ja teiste süsteemide maailmades, kirjeldatakse teistes kirjades põhjalikumalt Jerusemi bioloogiliste ülendajate korpusest Urantia rasse täiustama saabunud huvitava paari, Aadama ja Eeva elu ning kogemusi. Kuigi teie põliselanikest rasside täiustamise ideaalsed plaanid äpardusid, ei olnud Aadama missioon siiski asjatu; Urantia on Aadama ja Eeva kingitusest mõõtmatult kasu saanud ning ka nende kaaslased või kõrged nõukogud ei pea nende tööd täiesti tühjaläinuks. 51:0.3 (580.3) Although you cannot hope to know all about the work of these Sons on all the worlds of Satania and other systems, other papers depict more fully the life and experiences of the interesting pair, Adam and Eve, who came from the corps of the biologic uplifters of Jerusem to upstep the Urantia races. While there was a miscarriage of the ideal plans for improving your native races, still, Adam’s mission was not in vain; Urantia has profited immeasurably from the gift of Adam and Eve, and among their fellows and in the councils on high their work is not reckoned as a total loss.
1. Jumala Aineliste Poegade päritolu ja olemus ^top 1. Origin and Nature of the Material Sons of God ^top
51:1.1 (580.4) Ainelised ehk soolised Pojad ja Tütred on Looja-Poja järglased; Universumi Emavaim ei osale nende olendite loomisel, kes on mõeldud tegutsema arengumaailmade bioloogiliste ülendajatena. 51:1.1 (580.4) The material or sex Sons and Daughters are the offspring of the Creator Son; the Universe Mother Spirit does not participate in the production of these beings who are destined to function as physical uplifters on the evolutionary worlds.
51:1.2 (580.5) Aineline pojaseisuse klass ei ole kogu kohaliku universumi ulatuses ühesugune. Looja-Poeg loob igas kohalikus süsteemis vaid ühe niisuguste olendite paari. Need algsed paarid on loomult üksteisest erinevad, sest on häälestatud oma süsteemi elumudelile. See on vajalik omadus, sest muidu ei ühilduks Aadamate paljunemispotentsiaal konkreetse süsteemi maailmade arenevate surelike omaga. Urantiale saabunud Aadam ja Eeva pärinesid Aineliste Poegade algsest Satania paarist. 51:1.2 (580.5) The material order of sonship is not uniform throughout the local universe. The Creator Son produces only one pair of these beings in each local system; these original pairs are diverse in nature, being attuned to the life pattern of their respective systems. This is a necessary provision since otherwise the reproductive potential of the Adams would be nonfunctional with that of the evolving mortal beings of the worlds of any one particular system. The Adam and Eve who came to Urantia were descended from the original Satania pair of Material Sons.
51:1.3 (580.6) Ainelised Pojad võivad olla kahe ja poole kuni kolme meetri pikkused ning nende kehad kiirgavad violetse varjundiga ergavat eredat valgust. Nende ainelistes kehades ringleb küll aineline veri, kuid nad on laetud lisaks ka jumaliku energiaga ja küllastatud taevase valgusega. Need Ainelised Pojad (Aadamad) ja Ainelised Tütred (Eevad) on omavahel võrdsed, erinedes vaid paljunemisomaduste ja teatavate keemiliste iseärasuste poolest. Nad on võrdsed, kuid erinevad, mees- ja naissoost — seega teineteist täiendavad — ning on mõeldud täitma paaris peaaegu kõiki ülesandeid. 51:1.3 (580.6) Material Sons vary in height from eight to ten feet, and their bodies glow with the brilliance of radiant light of a violet hue. While material blood circulates through their material bodies, they are also surcharged with divine energy and saturated with celestial light. These Material Sons (the Adams) and Material Daughters (the Eves) are equal to each other, differing only in reproductive nature and in certain chemical endowments. They are equal but differential, male and female—hence complemental—and are designed to serve on almost all assignments in pairs.
51:1.4 (581.1) Aineliste Poegade toitumine on kahesugune; nad ongi loomult ja kehaehituselt kahesed ning kasutavad materialiseerunud energiat peaaegu samuti kui maailma füüsilised olendid, kuid oma surematut olemasolu hoiavad nad täielikult alal teatavate toetavate kosmiliste energiate otsese ja automaatse omastamisega. Kui sel Poegade klassil peaks mõne ülesande täitmine ebaõnnestuma või kui nad koguni teadlikult ja tahtlikult mässama hakkavad, satuvad nad isolatsiooni ning lõigatakse ära elu ja valguse allikast universumis. See muudab nad tegelikult ainelisteks olenditeks, kes on määratud elama ainelist elu maailmas, kuhu nad on lähetatud, ning nad on sunnitud laskma universumikohtunikel enese üle kohut mõista. Niisuguse õnnetu ja rumala Ainelise Poja või Tütre elujärgu planeedil lõpetab lõpuks füüsiline surm. 51:1.4 (581.1) The Material Sons enjoy a dual nutrition; they are really dual in nature and constitution, partaking of materialized energy much as do the physical beings of the realm, while their immortal existence is fully maintained by the direct and automatic intake of certain sustaining cosmic energies. Should they fail on some mission of assignment or even consciously and deliberately rebel, this order of Sons becomes isolated, cut off from connection with the universe source of light and life. Thereupon they become practically material beings, destined to take the course of material life on the world of their assignment and compelled to look to the universe magistrates for adjudication. Material death will eventually terminate the planetary career of such an unfortunate and unwise Material Son or Daughter.
51:1.5 (581.2) Algsed ja otseselt loodud Aadam ja Eeva on loomult surematud nagu ka kõik teised kohaliku universumi pojaseisuse klassid, kuid nende poegade ja tütarde surematuse potentsiaal üha väheneb. See algne paar ei saa oma sigitatud poegadele ja tütardele surematust tingimusteta üle anda. Nende järglased saavad elu jätkata vaid siis, kui pole katkenud intellektuaalne sünkroonsus Vaimu meelegravitatsiooniringlusega. Satania süsteemi algusest saadik on mässu ja reetmiste tõttu kaotatud kolmteist Planeetide Aadamat ning 681 204 olendit vähem vastutusrikastest ametitest. Enamik neist ülejooksmistest toimus Luciferi mässu ajal. 51:1.5 (581.2) An original or directly created Adam and Eve are immortal by inherent endowment just as are all other orders of local universe sonship, but a diminution of immortality potential characterizes their sons and daughters. This original couple cannot transmit unconditioned immortality to their procreated sons and daughters. Their progeny are dependent for continuing life on unbroken intellectual synchrony with the mind-gravity circuit of the Spirit. Since the inception of the system of Satania, thirteen Planetary Adams have been lost in rebellion and default and 681,204 in the subordinate positions of trust. Most of these defections occurred at the time of the Lucifer rebellion.
51:1.6 (581.3) Kuigi Ainelised Pojad on süsteemi keskusmaailmade alalised elanikud, ei ole neil Mõttekohandajaid, ka arenguplaneetidel ülesandeid täites mitte, kuid just oma teenistustega omandavad nad kogemusliku võime saada sisim Kohandaja ja võimaluse Paradiisi-tõusuks. Need ainulaadsed ja imeliselt kasulikud olendid on vaimse ja füüsilise maailma vahelised ühenduslülid. Nad on koondunud süsteemide keskustesse, kus nad sigivad ja käituvad nagu aineliste maailmade kodanikud. Nendest keskustest lähetatakse neid arengumaailmadesse. 51:1.6 (581.3) While living as permanent citizens on the system capitals, even when functioning on descending missions to the evolutionary planets, the Material Sons do not possess Thought Adjusters, but it is through these very services that they acquire experiential capacity for Adjuster indwellment and the Paradise ascension career. These unique and wonderfully useful beings are the connecting links between the spiritual and physical worlds. They are concentrated on the system headquarters, where they reproduce and carry on as material citizens of the realm, and whence they are dispatched to the evolutionary worlds.
51:1.7 (581.4) Erinevalt teistest planeetidel teenivatest loodud Poegadest ei jää aineline pojaseisuse klass ainelistele loodud-olenditele, nagu seda on Urantia asukad, loomult nähtamatuks. Neid Jumala Poegi võib näha ja mõista ning nad võivad tegelikult seltsida ajalike loodud-olenditega, võiksid isegi nendega järglasi saada, kuigi see bioloogilise ülendamise roll jääb tavaliselt Planeetide Aadamate järglastele. 51:1.7 (581.4) Unlike the other created Sons of planetary service, the material order of sonship is not, by nature, invisible to material creatures like the inhabitants of Urantia. These Sons of God can be seen, understood, and can, in turn, actually mingle with the creatures of time, could even procreate with them, though this role of biologic upliftment usually falls to the progeny of the Planetary Adams.
51:1.8 (581.5) Jerusemil on iga Aadama ja Eeva ustavad lapsed surematud, aga Ainelise Poja ja Tütre arenguplaneedil sigitatud järglased surevad loomulikku surma. Nende Poegade rematerialiseerudes paljunemiseks arengumaailmas toimub elu edastamise mehhanismis muutus. Elukandjad jätavad meelega Planeetide Aadamad ja Eevad ilma võimest surematuid poegi ja tütreid sigitada. Kui Aadam ja Eeva jäävad ustavaks, võivad nad planeedil oma ülesannet täites lõputult edasi elada, kuid nende laste eluiga väheneb teatava määra iga järgneva põlvkonnaga. 51:1.8 (581.5) On Jerusem the loyal children of any Adam and Eve are immortal, but the offspring of a Material Son and Daughter procreated subsequent to their arrival on an evolutionary planet are not thus immune to natural death. There occurs a change in the life-transmitting mechanism when these Sons are rematerialized for reproductive function on an evolutionary world. The Life Carriers designedly deprive the Planetary Adams and Eves of the power of begetting undying sons and daughters. If they do not default, an Adam and Eve on a planetary mission can live on indefinitely, but within certain limits their children experience decreasing longevity with each succeeding generation.
2. Planeetide Aadamate üleviimine ^top 2. Transit of the Planetary Adams ^top
51:2.1 (582.1) Kui saabub uudis, et veel üks asustatud maailm on jõudnud füüsilise arengu kõrgpunkti, kutsub Süsteemi Suverään süsteemi keskusmaailma kokku Aineliste Poegade ja Tütarde korpuse ja pärast selle arengumaailma vajaduste läbiarutamist valitakse vanemate Aineliste Poegade korpusest kaks vabatahtlikku — üks Aadam ja üks Eeva — seda avastusretke teostama, astuma sügavasse unne enne seeravisse võtmist ja transportimist oma teenistuslikust kodust uude, uute võimaluste ja uute ohtude maailma. 51:2.1 (582.1) Upon receipt of the news that another inhabited world has attained the height of physical evolution, the System Sovereign convenes the corps of Material Sons and Daughters on the system capital; and following the discussion of the needs of such an evolutionary world, two of the volunteering group—an Adam and an Eve of the senior corps of Material Sons—are selected to undertake the adventure, to submit to the deep sleep preparatory to being enseraphimed and transported from their home of associated service to the new realm of new opportunities and new dangers.
51:2.2 (582.2) Aadamad ja Eevad on poolainelised loodud-olendid ning seeravid neid sellistena transportida ei saa. Enne kui neid saab määratud maailma transportimiseks seeravisse võtta, tuleb nad süsteemi keskusmaailmas kõigepealt dematerialiseerida. Transpordiseeravid suudavad Ainelisi Poegi ja teisi poolainelisi olendeid selliselt endasse muundada, et neid saaks seeravisse võtta ja sellistena läbi kosmose ühest maailmast või süsteemist teise transportida. Selleks transpordiks ettevalmistamine võtab ligikaudu standardaja kolm päeva ning pärast seeravitranspordiga reisi lõpetamist peavad Elukandjad dematerialiseeritud loodud-olendite normaalse eksisteerimisvormi jälle taastama. 51:2.2 (582.2) Adams and Eves are semimaterial creatures and, as such, are not transportable by seraphim. They must undergo dematerialization on the system capital before they can be enseraphimed for transport to the world of assignment. The transport seraphim are able to effect such changes in the Material Sons and in other semimaterial beings as enable them to be enseraphimed and thus to be transported through space from one world or system to another. About three days of standard time are consumed in this transport preparation, and it requires the co-operation of a Life Carrier to restore such a dematerialized creature to normal existence upon arrival at the end of the seraphic-transport journey.
51:2.3 (582.3) Aadamate ettevalmistamisel nende transportimiseks Jerusemilt arengumaailmadesse on küll olemas dematerialiseerimismeetod, kuid nende äraviimiseks neist maailmadest samasugust meetodit ei ole, kui just pole vaja kogu planeeti tühjaks teha, sest sel juhul kohaldatakse eriolukorra dematerialiseerimismeetodit kogu päästetava elanikkonna jaoks. Kui areneva rassi elukohta planeedil peaks ähvardama mingi füüsiline katastroof, kasutavad Melkisedekid ja Elukandjad dematerialiseerimismeetodit kõigi ellujääjate jaoks ning need olendid kantakse seeravitranspordiga uude maailma, mis on nende eksisteerimise jätkamiseks ette valmistatud. Kosmosemaailmas kord alguse saanud inimrassi areng peab kulgema täiesti sõltumatult selle planeedi füüsilisest ellujäämisest, muidu aga ei ole Planeetide Aadamate ja Eevade lahkumine nende poolt valitud maailmast arenguajastute jooksul ette nähtud. 51:2.3 (582.3) While there is this dematerializing technique for preparing the Adams for transit from Jerusem to the evolutionary worlds, there is no equivalent method for taking them away from such worlds unless the entire planet is to be emptied, in which event emergency installation of the dematerialization technique is made for the entire salvable population. If some physical catastrophe should doom the planetary residence of an evolving race, the Melchizedeks and the Life Carriers would install the technique of dematerialization for all survivors, and by seraphic transport these beings would be carried away to the new world prepared for their continuing existence. The evolution of a human race, once initiated on a world of space, must proceed quite independently of the physical survival of that planet, but during the evolutionary ages it is not otherwise intended that a Planetary Adam or Eve shall leave their chosen world.
51:2.4 (582.4) Sihtkohaks olevale planeedile saabumisel Aineline Poeg ja Tütar taasmaterialiseeritakse Elukandjate juhendamisel. Kogu sellele protsessile kulub kümme kuni kakskümmend kaheksa päeva Urantia aega. Seeravliku une teadvusetus jääb kogu selle muundamisperioodi jooksul alles. Kui füüsilise organismi taaskoondamine on lõpule viidud, seisavad need Ainelised Pojad ja Tütred oma uutes kodudes ja oma uutes maailmades täpselt samasugustena, nagu nad olid enne dematerialiseerumist Jerusemil. 51:2.4 (582.4) Upon arrival at their planetary destination the Material Son and Daughter are rematerialized under the direction of the Life Carriers. This entire process takes ten to twenty-eight days of Urantia time. The unconsciousness of the seraphic slumber continues throughout this entire period of reconstruction. When the reassembly of the physical organism is completed, these Material Sons and Daughters stand in their new homes and on their new worlds to all intents and purposes just as they were before submitting to the dematerializing process on Jerusem.
3. Aadamate ülesanded ^top 3. The Adamic Missions ^top
51:3.1 (582.5) Asustatud maailmades rajavad Ainelised Pojad ja Tütred endale oma koduaiad, milles neid peagi abistavad nende oma lapsed. Aia asukoha on tavaliselt valinud Planeedivürst ning tema aineline kaaskond teeb tavaliselt paljude kõrgemat tüüpi põliselanikest rahvaste abiga ära ettevalmistustöö. 51:3.1 (582.5) On the inhabited worlds the Material Sons and Daughters construct their own garden homes, soon being assisted by their own children. Usually the site of the garden has been selected by the Planetary Prince, and his corporeal staff do much of the preliminary work of preparation with the help of many of the higher types of native races.
51:3.2 (583.1) Need Eedeni aiad on saanud oma nime tähtkuju keskusmaailma Edentia auks ja sellest, et nad kujundatakse Kõigekõrgemate Isade keskusmaailma botaanilise suurejoonelisuse järgi. Need koduaiad asuvad tavaliselt eraldatud paigas lähistroopilisel alal. Muidu harilikes maailmades on need imelised loomingud. Katkendlik kirjeldus selle ettevõtmise äpardunud arengust Urantial ei anna teile neist kaunitest kultuurikeskustest mingit ettekujutust. 51:3.2 (583.1) These Gardens of Eden are so named in honor of Edentia, the constellation capital, and because they are patterned after the botanic grandeur of the headquarters world of the Most High Fathers. Such garden homes are usually located in a secluded section and in a near-tropic zone. They are wonderful creations on an average world. You can judge nothing of these beautiful centers of culture by the fragmentary account of the aborted development of such an undertaking on Urantia.
51:3.3 (583.2) Potentsiaalselt on planeedi Aadam ja Eeva füüsilise armu täielik kingitus surelikele rassidele. Selle sissetoodud paari põhiülesandeks on aja lapsi paljundada ja ülendada. Kuid vahetut segunemist aia elanike ja maailma elanike vahel tegelikult ei toimu; Aadam ja Eeva jäävad paljude põlvkondade vältel arenevatest surelikest bioloogiliselt eraldatuks, sest nad moodustavad tugeva rassi oma klassist. Siit pärinebki asustatud maailmades violetne rass. 51:3.3 (583.2) A Planetary Adam and Eve are, in potential, the full gift of physical grace to the mortal races. The chief business of such an imported pair is to multiply and to uplift the children of time. But there is no immediate interbreeding between the people of the garden and those of the world; for many generations Adam and Eve remain biologically segregated from the evolutionary mortals while they build up a strong race of their order. This is the origin of the violet race on the inhabited worlds.
51:3.4 (583.3) Rasside täiustamise kavad töötab välja Planeedivürst koos oma kaaskonnaga ning Aadam ja Eeva viivad need ellu. Ning just selles suhtes oli teie Aineline Poeg oma kaaslasega Urantiale saabudes väga ebasoodsas olukorras. Caligastia avaldas Aadama missioonile kavalalt ja tõhusalt vastupanu, ning vaatamata sellele, et Urantia Melkisedekitest hooldajad olid Aadamat ja Eevat igati hoiatanud mässulise Planeedivürsti poolt ähvardavate ohtude eest, meelitas see põlismässaja Eedeni-paari riukalikku intriigi kasutades lõksu, sundides neid rikkuma nende kui teie maailma nähtavate valitsejate hoolduslepingut. Reeturlikul Planeedivürstil õnnestuski teie Aadamat ja Eevat kompromiteerida, kuid tema püüded neid Luciferi mässu kaasa haarata jooksid tühja. 51:3.4 (583.3) The plans for race upstepping are prepared by the Planetary Prince and his staff and are executed by Adam and Eve. And this was where your Material Son and his companion were placed at great disadvantage when they arrived on Urantia. Caligastia offered crafty and effective opposition to the Adamic mission; and notwithstanding that the Melchizedek receivers of Urantia had duly warned both Adam and Eve concerning the planetary dangers inherent in the presence of the rebellious Planetary Prince, this archrebel, by a wily stratagem, outmaneuvered the Edenic pair and entrapped them into a violation of the covenant of their trusteeship as the visible rulers of your world. The traitorous Planetary Prince did succeed in compromising your Adam and Eve, but he failed in his effort to involve them in the Lucifer rebellion.
51:3.5 (583.4) Viies ingliteklass, planeediabilised, on kinnistatud Aadama missiooni juurde ning saadab Planeetide Aadamaid alati nende retkedel maailmadesse. Algselt on määratud korpuses ligikaudu sada tuhat liiget. Kui Urantia Aadama ja Eeva töö algas ebaküpselt, kui nad kaldusid ettemääratud kavast kõrvale, manitses üks Aia seeravite häältest neid nende laiduväärse käitumise pärast. Ja teie lugu sellest sündmusest illustreerib hästi viisi, kuidas teie planeedil on traditsiooniliselt omistatud kõike üleloomulikku Issandale Jumalale. Seetõttu on urantialased sageli Kõikse Isa olemuse suhtes segadusse sattunud, sest talle on omistatud üldiselt kõigi tema kaaslaste ja alluvate sõnu ning tegusid. Aadama ja Eeva puhul polnud Aia ingel keegi muu kui tol ajal valves olnud planeediabiliste juht. See seerav Solonia kuulutas jumaliku kava läbikukkunuks ja nõudis Melkisedekitest hooldajate tagasipöördumist Urantiale. 51:3.5 (583.4) The fifth order of angels, the planetary helpers, are attached to the Adamic mission, always accompanying the Planetary Adams on their world adventures. The corps of initial assignment is usually about one hundred thousand. When the work of the Urantia Adam and Eve was prematurely launched, when they departed from the ordained plan, it was one of the seraphic Voices of the Garden who remonstrated with them concerning their reprehensible conduct. And your narrative of this occurrence well illustrates the manner in which your planetary traditions have tended to ascribe everything supernatural to the Lord God. Because of this, Urantians have often become confused concerning the nature of the Universal Father since the words and acts of all his associates and subordinates have been so generally attributed to him. In the case of Adam and Eve, the angel of the Garden was none other than the chief of the planetary helpers then on duty. This seraphim, Solonia, proclaimed the miscarriage of the divine plan and requisitioned the return of the Melchizedek receivers to Urantia.
51:3.6 (583.5) Teisesed keskteelised kuuluvad Aadama missioonide juurde. Nagu Planeedivürsti aineline kaaskond, nii kuuluvad ka Aineliste Poegade ja Tütarde järeltulijad kahte klassi: nende füüsilised lapsed ja teisesed keskteelised. Need ainelised, kuid tavaliselt nähtamatud hoolekandjad planeetidel aitavad palju kaasa tsivilisatsiooni arengule ning isegi aitavad allutada allumatuid vähemusi, kes võivad püüda sotsiaalset arengut ja vaimset edenemist õõnestada. 51:3.6 (583.5) The secondary midway creatures are indigenous to the Adamic missions. As with the corporeal staff of the Planetary Prince, the descendants of the Material Sons and Daughters are of two orders: their physical children and the secondary order of midway creatures. These material but ordinarily invisible planetary ministers contribute much to the advancement of civilization and even to the subjection of insubordinate minorities who may seek to subvert social development and spiritual progress.
51:3.7 (583.6) Teiseseid keskteelisi ei tohiks ära segada esmaste keskteelistega, kes pärinevad peaaegu Planeedivürsti saabumise ajast. Enamik neist varasematest keskteelistest ühines Urantial Caligastia mässuga ning on olnud nelipühist saadik interneeritud. Samuti on interneeritud ka paljud Aadama rühma liikmed, kes ei jäänud planeedi valitsusele ustavaks. 51:3.7 (583.6) The secondary midwayers should not be confused with the primary order, who date from the near times of the arrival of the Planetary Prince. On Urantia a majority of these earlier midway creatures went into rebellion with Caligastia and have, since Pentecost, been interned. Many of the Adamic group who did not remain loyal to the planetary administration are likewise interned.
51:3.8 (584.1) Nelipühil moodustasid esmased ja teisesed ustavad keskteelised vabatahtlikult liidu ning on tegutsenud maailma asjatoimetustes sellest ajast saadik ühtse üksusena. Nad teenivad ustavate keskteeliste juhtimisel, keda valitakse vaheldumisi neist kahest rühmast. 51:3.8 (584.1) On the day of Pentecost the loyal primary and the secondary midwayers effected a voluntary union and have functioned as one unit in world affairs ever since. They serve under the leadership of loyal midwayers alternately chosen from the two groups.
51:3.9 (584.2) Teie maailma on külastanud neli pojaseisuse klassi: Planeedivürst Caligastia; Jumala Ainelised Pojad Aadam ja Eeva; Aabrami aegade „Saalemi tark” Machiventa Melkisedek; ja Kristus Miikael, kes saabus Paradiisi annetuva Pojana. Kuivõrd tõhusam ja kaunim oleks olnud, kui Nebadoni universumi ülemvalitsejat Miikaeli oleks teie maailmas tervitanud ustav ja teokas Planeedivürst ning pühendunud ja edukas Aineline Poeg, kes mõlemad oleksid võinud nii palju kaasa aidata annetuva Poja elutööle ja missioonile! Kuid mitte kõigil maailmadel pole läinud nii õnnetult kui Urantial ning ka Planeetide Aadamate missioon pole alati olnud nii raske ja riskantne. Kui neid saadab edu, aitavad nad kaasa suure rahva arengule, jätkates planeediasjade nähtavate juhtidena tegevust isegi kuni selle kauge ajani, mil see maailm stabiliseerub valgusesse ja ellu. 51:3.9 (584.2) Your world has been visited by four orders of sonship: Caligastia, the Planetary Prince; Adam and Eve of the Material Sons of God; Machiventa Melchizedek, the “sage of Salem” in the days of Abraham; and Christ Michael, who came as the Paradise bestowal Son. How much more effective and beautiful it would have been had Michael, the supreme ruler of the universe of Nebadon, been welcomed to your world by a loyal and efficient Planetary Prince and a devoted and successful Material Son, both of whom could have done so much to enhance the lifework and mission of the bestowal Son! But not all worlds have been so unfortunate as Urantia, neither has the mission of the Planetary Adams always been so difficult or so hazardous. When they are successful, they contribute to the development of a great people, continuing as the visible heads of planetary affairs even far into the age when such a world is settled in light and life.
4. Kuus arengurassi ^top 4. The Six Evolutionary Races ^top
51:4.1 (584.3) Asustatud maailmade varastel ajastutel on ülekaalus punane inimrass, kes jõuab inimesele omaste arengutasemeteni tavaliselt esimesena. Ent kuigi punane inimene on planeetidel vana rass, tekivad ka sellele järgnevad värvilised rahvad surelike ilmumise ajastul juba väga varakult. 51:4.1 (584.3) The race of dominance during the early ages of the inhabited worlds is the red man, who ordinarily is the first to attain human levels of development. But while the red man is the senior race of the planets, the succeeding colored peoples begin to make their appearances very early in the age of mortal emergence.
51:4.2 (584.4) Varasemad rassid on hilisematest mõnevõrra kõrgemad, punane inimene seisab indigorassist — mustast rassist — palju kõrgemal. Elukandjad annetavad esimesele ehk punasele rassile eluenergiaid täies mahus ning iga järgneva selgesti erineva surelike rühma ilmnemine arengus kujutab endast variatsiooni esialgse annetuse arvel. Ka surelike kasv kaldub punasest rassist indigorassi suunas liikudes vähenema, kuigi Urantial ilmusid roheliste ja oranžide rahvaste seas ootamatud hiigelkasvu jooned. 51:4.2 (584.4) The earlier races are somewhat superior to the later; the red man stands far above the indigo—black—race. The Life Carriers impart the full bestowal of the living energies to the initial or red race, and each succeeding evolutionary manifestation of a distinct group of mortals represents variation at the expense of the original endowment. Even mortal stature tends to decrease from the red man down to the indigo race, although on Urantia unexpected strains of giantism appeared among the green and orange peoples.
51:4.3 (584.5) Maailmades, kus esinevad kõik kuus arengurassi, on kõrgemad rahvad esimesest, kolmandast ja viiendast rassist — punased, kollased ja sinised. Arengurasside intellektuaalse kasvu ja vaimse arengu võime ilmneb seega vahelduvalt, nii et teine, neljas ja kuues on mõnevõrra vähem andekad. Need teiseste rasside rahvad teatavates maailmades puuduvad, paljudes teistes on nad hävitatud. Urantia õnnetuseks olete te kaotanud väga palju oma kõrgemaid siniseid inimesi, neid on alles vaid teie segunenud „valges rassis”. Teie oranžide ja roheliste rahvaste kadumine ei ole nii murettekitav. 51:4.3 (584.5) On those worlds having all six evolutionary races the superior peoples are the first, third, and fifth races—the red, the yellow, and the blue. The evolutionary races thus alternate in capacity for intellectual growth and spiritual development, the second, fourth, and sixth being somewhat less endowed. These secondary races are the peoples that are missing on certain worlds; they are the ones that have been exterminated on many others. It is a misfortune on Urantia that you so largely lost your superior blue men, except as they persist in your amalgamated “white race.” The loss of your orange and green stocks is not of such serious concern.
51:4.4 (584.6) Kuue — või kolme — värvilise rassi areng näib punasele inimesele antud algset annetust küll vähendavat, kuid pakub surelike tüüpidele teatavaid väga soodsaid variatsioone ja võimaldab väljendada mitmesuguseid inimpotentsiaale, mis oleksid muidu saavutamatud. Need teisendid on inimkonna kui terviku edasiliikumisele kasulikud tingimusel, et sissetoodud aadamlik ehk violetne rass neid hiljem täiustab. Urantial seda tavalist segunemiskava laialdaselt ellu ei viidud ning selle rassi arengukava täitmatajätmise tõttu on teil nende varajaste rasside jäänukeid oma maailmas jälgides võimatu kuigivõrd aru saada nende rahvaste seisundist keskmisel asustatud planeedil. 51:4.4 (584.6) The evolution of six—or of three—colored races, while seeming to deteriorate the original endowment of the red man, provides certain very desirable variations in mortal types and affords an otherwise unattainable expression of diverse human potentials. These modifications are beneficial to the progress of mankind as a whole provided they are subsequently upstepped by the imported Adamic or violet race. On Urantia this usual plan of amalgamation was not extensively carried out, and this failure to execute the plan of race evolution makes it impossible for you to understand very much about the status of these peoples on an average inhabited planet by observing the remnants of these early races on your world.
51:4.5 (585.1) Rasside arengu varajastel aegadel kalduvad punased, kollased ja sinised inimesed veidi omavahel ristuma; samasugune segunemistendents on ka oranži, rohelise ja indigorassi vahel. 51:4.5 (585.1) In the early days of racial development there is a slight tendency for the red, the yellow, and the blue men to interbreed; there is a similar tendency for the orange, green, and indigo races to intermingle.
51:4.6 (585.2) Vähem arenenud inimesi rakendavad edasijõudnumad rassid tavaliselt lihttöölistena. Sellest on saanud alguse ka orjus planeetide varasematel ajastutel. Harilikult allutavad punased inimesed oranžid ja alandavad nad teenijate seisundisse, mõnikord ka hävitavad nad. Kollased ja punased inimesed suhtlevad omavahel tavaliselt vennalikult, kuid mitte alati. Kollane rass tavaliselt orjastab rohelise, sinine inimene aga allutab endale indigo. Need primitiivsed inimrassid kasutavad oma vähem arenenud kaaslaste teenuseid sunnitööl, nii nagu urantialased ostavad ja müüvad hobuseid ning kariloomi. 51:4.6 (585.2) The more backward humans are usually employed as laborers by the more progressive races. This accounts for the origin of slavery on the planets during the early ages. The orange men are usually subdued by the red and reduced to the status of servants—sometimes exterminated. The yellow and red men often fraternize, but not always. The yellow race usually enslaves the green, while the blue man subdues the indigo. These races of primitive men think no more of utilizing the services of their backward fellows in compulsory labor than Urantians would of buying and selling horses and cattle.
51:4.7 (585.3) Enamikus normaalsetes maailmades ei püsi sunniviisiline orjus Planeedivürsti usulisest elukorraldusest kauem, kuigi vaimse puudega ja sotsiaalsed õiguserikkujad peavad siiski vahel sunnitööd tegema. Ent kõigil normaalsetel sfääridel kaotatakse niisugune primitiivne orjus varsti pärast sissetoodud violetse ehk aadamliku rassi saabumist. 51:4.7 (585.3) On most normal worlds involuntary servitude does not survive the dispensation of the Planetary Prince, although mental defectives and social delinquents are often still compelled to perform involuntary labor. But on all normal spheres this sort of primitive slavery is abolished soon after the arrival of the imported violet or Adamic race.
51:4.8 (585.4) Neil kuuel areneval rassil on määratud seguneda ja saada kõrgemaks Aadamatest ülendajate järglastega segunemise teel. Kuid enne nende rahvaste segunemist langevad viletsamad ja kõlbmatud enamasti välja. Planeedivürst ja Aineline Poeg koos teiste selleks sobivate planeedivõimudega otsustavad paljunemisliinide kõlblikkuse üle. Urantial on sellist radikaalset programmi ellu viia raske, sest puuduvad kompetentsed otsustajad teie maailma rasside indiviidide bioloogilise kõlblikkuse või kõlbmatuse üle. Sellele takistusele vaatamata näib, et peaksite suutma oma märgatavalt kõlbmatute, puudulike, mandunud ja antisotsiaalsete tüvikondade bioloogilise kõrvaldamise suhtes kokkuleppele jõuda. 51:4.8 (585.4) These six evolutionary races are destined to be blended and exalted by amalgamation with the progeny of the Adamic uplifters. But before these peoples are blended, the inferior and unfit are largely eliminated. The Planetary Prince and the Material Son, with other suitable planetary authorities, pass upon the fitness of the reproducing strains. The difficulty of executing such a radical program on Urantia consists in the absence of competent judges to pass upon the biologic fitness or unfitness of the individuals of your world races. Notwithstanding this obstacle, it seems that you ought to be able to agree upon the biologic disfellowshiping of your more markedly unfit, defective, degenerate, and antisocial stocks.
5. Rasside segunemine —
Aadama vere annetus ^top
5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood ^top
51:5.1 (585.5) Planeedi Aadama ja Eeva saabudes asustatud maailma on neist kõrgemad neile õpetanud, kuidas olemasolevaid intellektiolendite rasse kõige paremini täiustada. Ühtne tegevuskava küll puudub, palju jäetakse ka hoolekandjatest paari otsustada ja vigu ei tehtagi nii harva, eriti segaduses ja mässulistes maailmades, nagu seda on Urantia. 51:5.1 (585.5) When a Planetary Adam and Eve arrive on an inhabited world, they have been fully instructed by their superiors as to the best way to effect the improvement of the existing races of intelligent beings. The plan of procedure is not uniform; much is left to the judgment of the ministering pair, and mistakes are not infrequent, especially on disordered, insurrectionary worlds, such as Urantia.
51:5.2 (585.6) Violetsed rahvad ei hakka tavaliselt planeedi põliselanikega segunema enne, kui nende endi rühmas pole juba üle miljoni liikme. Kuid Planeedivürsti kaaskond kuulutab vahepeal, et Jumala lapsed on tulnud alla inimrasside juurde elama; ja inimesed ootavad kannatamatult aega, mil teatatakse, et need, kes on tunnistatud kõrgema rassi ainest omavaks, võivad minna Eedeni Aeda, kus Aadama pojad ja tütred valivad nende seast uue ja segatud inimkonnaklassi arenevad isad ja emad. 51:5.2 (585.6) Usually the violet peoples do not begin to amalgamate with the planetary natives until their own group numbers over one million. But in the meantime the staff of the Planetary Prince proclaims that the children of the Gods have come down, as it were, to be one with the races of men; and the people eagerly look forward to the day when announcement will be made that those who have qualified as belonging to the superior racial strains may proceed to the Garden of Eden and be there chosen by the sons and daughters of Adam as the evolutionary fathers and mothers of the new and blended order of mankind.
51:5.3 (585.7) Normaalsetes maailmades ei loo Planeedi Aadam ja Eeva kunagi arengurassidega paarisuhteid. See bioloogilise parandamise töö jääb Aadama järglaste ülesandeks. Kuid need adamiidid ei lähe rasside sekka: Vürsti kaaskond toob Eedeni Aeda paremaid mehi ja naisi, kes vabatahtlikult Aadama järglastega paari astuvad. Ja enamikus maailmades peetakse suureks auks saada valitud aia poegade ja tütardega paariastumise kandidaatideks. 51:5.3 (585.7) On normal worlds the Planetary Adam and Eve never mate with the evolutionary races. This work of biologic betterment is a function of the Adamic progeny. But these Adamites do not go out among the races; the prince’s staff bring to the Garden of Eden the superior men and women for voluntary mating with the Adamic offspring. And on most worlds it is considered the highest honor to be selected as a candidate for mating with the sons and daughters of the garden.
51:5.4 (586.1) Esmakordselt vähenevad rassisõjad ja muud suguharudevahelised võitlused, sest maailma rassid püüavad üha enam tunnustust võita ja aeda pääseda. Sellest, kuidas see konkurentsivõitlus hakkab normaalse planeedi kõigi tegevuste seas keskset kohta hõivama, võite parimal juhul saada väga napi ettekujutuse. Kogu see rassi täiustamise kava nurjus Urantial juba varakult. 51:5.4 (586.1) For the first time the racial wars and other tribal struggles are diminished, while the world races increasingly strive to qualify for recognition and admission to the garden. You can at best have but a very meager idea of how this competitive struggle comes to occupy the center of all activities on a normal planet. This whole scheme of race improvement was early wrecked on Urantia.
51:5.5 (586.2) Violetne rass on monogaamne rahvas ja iga Aadama poegade või tütardega ühinev arenev mees või naine tõotab mitte võtta teisi paarilisi ning õpetada monogaamsust ka oma lastele. Kõigist neist liitudest sündivaid lapsi haritakse ja õpetatakse Planeedivürsti koolides ning neil lubatakse siis siirduda oma areneva vanema rassi juurde ning abielluda kellegagi kõrgemate surelike valitud rühmadest. 51:5.5 (586.2) The violet race is a monogamous people, and every evolutionary man or woman uniting with the Adamic sons and daughters pledges not to take other mates and to instruct his or her children in single-matedness. The children of each of these unions are educated and trained in the schools of the Planetary Prince and then are permitted to go forth to the race of their evolutionary parent, there to marry among the selected groups of superior mortals.
51:5.6 (586.3) Selle Aineliste Poegade tüvikonna lisamisel maailmade arengurassidele käivitub uus ja suurem arengulise edasimineku ajastu. Selle sissetoodud võimekuse ja evolutsiooni ületavate joonte väljavalamine paljunemise teel kutsub esile kiireid järjestikuseid samme tsivilisatsiooni ja rassi arengus: saja tuhande aastaga liigutakse edasi rohkem kui eelnevate võitluste ajal miljoni aastaga. Pärast Aadama eluplasma kinkimist teie rahvastele on teie maailmas, vaatamata isegi ettemääratud kavade nurjumisele, palju edasi jõutud. 51:5.6 (586.3) When this strain of the Material Sons is added to the evolving races of the worlds, a new and greater era of evolutionary progress is initiated. Following this procreative outpouring of imported ability and superevolutionary traits there ensues a succession of rapid strides in civilization and racial development; in one hundred thousand years more progress is made than in a million years of former struggle. On your world, even in the face of the miscarriage of the ordained plans, great progress has been made since the gift to your peoples of Adam’s life plasm.
51:5.7 (586.4) Ent kuigi planeedi Eedeni Aia otsesed järglased saavad annetada end arengurasside parematele liikmetele ja sel teel inimkonna bioloogilist taset tõsta, poleks Urantia surelike kõrgema rassiainese omajatel kasulik alamate rassidega paari heita: see rumal teguviis ohustaks kogu teie maailma tsivilisatsiooni. Et teil pole õnnestunud rasse kooskõlla viia Aadama meetodil, peate oma planeedi rasside täiustamise probleemi lahendama teiste ning eeskätt inimlike kohandamis- ja piiramismeetoditega. 51:5.7 (586.4) But while the pure-line children of a planetary Garden of Eden can bestow themselves upon the superior members of the evolutionary races and thereby upstep the biologic level of mankind, it would not prove beneficial for the higher strains of Urantia mortals to mate with the lower races; such an unwise procedure would jeopardize all civilization on your world. Having failed to achieve race harmonization by the Adamic technique, you must now work out your planetary problem of race improvement by other and largely human methods of adaptation and control.
6. Eedeni kord ^top 6. The Edenic Regime ^top
51:6.1 (586.5) Enamikus asustatud maailmades jäävad Eedeni Aiad suurepärasteks kultuurikeskusteks ja tegutsevad ajastu ajastu järel planeedi käitumise ning tavade sotsiaalsete mudelitena. Isegi varajastel aegadel, mil violetsed inimesed on suhteliselt eraldi, võtavad nende koolid vastu sobivaid kandidaate maailma rasside hulgast ning aia tööstuslik areng avab uusi ärilise suhtlemise kanaleid. Seega aitavad Aadamad ja Eevad koos oma järglastega kaasa kultuuri järsule avardumisele ja oma maailmade arengurasside kiirele täiustumisele. Ning kõiki neid suhteid täiendab ja tsementeerib arengurasside segunemine Aadama poegadega, mille tulemusena bioloogiline staatus kohe tõuseb, intellektuaalne potentsiaal elavneb ning vaimne vastuvõtuvõime paraneb. 51:6.1 (586.5) On most of the inhabited worlds the Gardens of Eden remain as superb cultural centers and continue to function as the social patterns of planetary conduct and usage age after age. Even in early times when the violet peoples are relatively segregated, their schools receive suitable candidates from among the world races, while the industrial developments of the garden open up new channels of commercial intercourse. Thus do the Adams and Eves and their progeny contribute to the sudden expansion of culture and to the rapid improvement of the evolutionary races of their worlds. And all of these relationships are augmented and sealed by the amalgamation of the evolutionary races and the sons of Adam, resulting in the immediate upstepping of biologic status, the quickening of intellectual potential, and the enhancement of spiritual receptivity.
51:6.2 (586.6) Normaalsetes maailmades saab violetse rassi keskusest aias maailma teine kultuurikeskus, mis koos Planeedivürsti keskuslinnaga määrab tsivilisatsiooni arengutempo. Planeedivürsti keskuslinna koolid ning Aadama ja Eeva aiakoolid tegutsevad sajandeid üheaegselt. Nad ei ole teineteisest tavaliselt väga kaugel ning teevad harmoonilist koostööd. 51:6.2 (586.6) On normal worlds the garden headquarters of the violet race becomes the second center of world culture and, jointly with the headquarters city of the Planetary Prince, sets the pace for the development of civilization. For centuries the city headquarters schools of the Planetary Prince and the garden schools of Adam and Eve are contemporary. They are usually not very far apart, and they work together in harmonious co-operation.
51:6.3 (587.1) Mõelge, mida see tähendaks teie maailmale, kui kusagil Levantis asuks maailma tsivilisatsiooni keskus, planeedi suur kultuuriülikool, mis on tegutsenud katkematult 37 000 aastat. Ning mõelge hetkeks ka sellele, kuidas selle iidse keskuse moraalset mõjuvõimu tugevdaks veelgi selle lähedal asuv teine, veel vanem taevase hoolekande keskus, mille traditsioonidel oleks 500 000 aasta pikkuse integreeritud arengumõju kumulatiivne jõud. Eedeni ideaale levitavad kogu maailmas lõppkokkuvõttes just tavad. 51:6.3 (587.1) Think what it would mean on your world if somewhere in the Levant there were a world center of civilization, a great planetary university of culture, which had functioned uninterruptedly for 37,000 years. And again, pause to consider how the moral authority of even such an ancient center would be reinforced were there situated not far-distant still another and older headquarters of celestial ministry whose traditions would exert a cumulative force of 500,000 years of integrated evolutionary influence. It is custom which eventually spreads the ideals of Eden to a whole world.
51:6.4 (587.2) Planeedivürsti koolides tegeldakse eeskätt filosoofia, religiooni, kõlbluse ning kõrgemate intellektuaalsete ja kunstisaavutustega. Aadama ja Eeva aia koolid on pühendunud tavaliselt rakenduskunstidele, intellektuaalsele baaskoolitusele, sotsiaalkultuurile, majanduse arendamisele, kaubandussuhetele, füüsilisele ettevalmistusele ja tsiviilvalitsuse tegevusele. Need maailma keskused sulavad lõpuks üheks, kuid see tegelik ühinemine toimub mõnikord alles esimese Kohtumõistja-Poja aegadel. 51:6.4 (587.2) The schools of the Planetary Prince are primarily concerned with philosophy, religion, morals, and the higher intellectual and artistic achievements. The garden schools of Adam and Eve are usually devoted to practical arts, fundamental intellectual training, social culture, economic development, trade relations, physical efficiency, and civil government. Eventually these world centers amalgamate, but this actual affiliation sometimes does not occur until the times of the first Magisterial Son.
51:6.5 (587.3) Planeedi Aadama ja Eeva jätkuv eksisteerimine koos violetsest rassist otseste järglaste tuumikuga annab Eedeni kultuurile selle kasvustabiilsuse, mille tõttu selle traditsioonide jõud mõjub nii vastupandamatult maailma tsivilisatsioonile. Neis surematutes Ainelistes Poegades ja Tütardes näeme viimast Jumala ja inimese vahelist vältimatut ühenduslüli, mis ületab peaaegu lõputu sügaviku igavese Looja ja madalaimate piiritletud ajaisiksuste vahel. See on kõrget päritolu olend, kes on füüsiline, aineline, isegi sooline nagu Urantia surelikudki ning kes on võimeline nähtamatut Planeedivürsti nägema ja temast aru saama ning teda tõlgendama maailma surelikele loodud-olenditele, sest Ainelised Pojad ja Tütred näevad kõiki alamaid vaimolendite klasse; nad näevad Planeedivürsti ning kogu tema nähtavat ja nähtamatut kaaskonda. 51:6.5 (587.3) The continuing existence of the Planetary Adam and Eve, together with the pure-line nucleus of the violet race, imparts that stability of growth to Edenic culture by virtue of which it comes to act upon the civilization of a world with the compelling force of tradition. In these immortal Material Sons and Daughters we encounter the last and the indispensable link connecting God with man, bridging the almost infinite gulf between the eternal Creator and the lowest finite personalities of time. Here is a being of high origin who is physical, material, even a sex creature like Urantia mortals, one who can see and comprehend the invisible Planetary Prince and interpret him to the mortal creatures of the realm, for the Material Sons and Daughters are able to see all of the lower orders of spirit beings; they visualize the Planetary Prince and his entire staff, visible and invisible.
51:6.6 (587.4) Sajandite möödudes hakatakse Ainelist Poega ja Tütart nende järglaste inimrassidega ühtesulamise käigus pidama inimkonna ühisteks esivanemateks, arengurasside nüüdseks segunenud järeltulijate ühisteks vanemateks. Asustatud maailmadest teed alustavad surelikud peaksid tunnistama oma kogemuste järgi seitset isa: 51:6.6 (587.4) With the passing of centuries, through the amalgamation of their progeny with the races of men, this same Material Son and Daughter become accepted as the common ancestors of mankind, the common parents of the now blended descendants of the evolutionary races. It is intended that mortals who start out from an inhabited world have the experience of recognizing seven fathers:
51:6.7 (587.5) 1. bioloogiline isa — lihane isa; 51:6.7 (587.5) 1. The biologic father—the father in the flesh.
51:6.8 (587.6) 2. maailma isa — Planeedi Aadam; 51:6.8 (587.6) 2. The father of the realm—the Planetary Adam.
51:6.9 (587.7) 3. sfääride isa — Süsteemi Suverään; 51:6.9 (587.7) 3. The father of the spheres—the System Sovereign.
51:6.10 (587.8) 4. Kõigekõrgem Isa — Tähtkuju Isa; 51:6.10 (587.8) 4. The Most High Father—the Constellation Father.
51:6.11 (587.9) 5. Universumi Isa — Looja-Poeg ja kohalike loodute kõrgeim valitseja; 51:6.11 (587.9) 5. The universe Father—the Creator Son and supreme ruler of the local creations.
51:6.12 (587.10) 6. Ülimad Isad — Päevilt Vanad, kes valitsevad superuniversumit; 51:6.12 (587.10) 6. The super-Fathers—the Ancients of Days who govern the superuniverse.
51:6.13 (587.11) 7. Vaim ehk Havona Isa — Kõikne Isa, kes elab Paradiisis ning annetab oma vaimu elama ja töötama universumite universumis elavate alamate loodud-olendite meeles. 51:6.13 (587.11) 7. The spirit or Havona Father—the Universal Father, who dwells on Paradise and bestows his spirit to live and work in the minds of the lowly creatures who inhabit the universe of universes.
7. Ühishaldus ^top 7. United Administration ^top
51:7.1 (587.12) Paradiisi Avonal-Pojad tulevad asustatud maailmadesse aeg-ajalt kohut mõistma, kuid esimene kohut mõistma lähetatud Avonal pühitseb sisse areneva aja ja ruumi maailma neljanda usulise elukorralduse. Mõnele planeedile, kus seda Kohtumõistjat-Poega kõikjal vastu võetakse, jääb ta üheks ajastuks, ja planeet õitseb seega kolme Poja — Planeedivürsti, Ainelise Poja ja Kohtumõistja-Poja — ühise valitsuse all, kusjuures kaks viimast on maailma kõigile asukatele nähtavad. 51:7.1 (587.12) From time to time the Avonal Sons of Paradise come to the inhabited worlds for judicial actions, but the first Avonal to arrive on a magisterial mission inaugurates the fourth dispensation of an evolutionary world of time and space. On some planets where this Magisterial Son is universally accepted, he remains for one age; and thus the planet prospers under the joint rulership of three Sons: the Planetary Prince, the Material Son, and the Magisterial Son, the latter two being visible to all the inhabitants of the realm.
51:7.2 (588.1) Enne kui esimene Kohtumõistja-Poeg oma ülesande täitmise normaalses arengumaailmas lõpetab, moodustavad Planeedivürst ja Aineline Poeg haridus- ja haldusalases töös liidu. See planeedi kahese järelevalve ühtesulamine loob uue ja tõhusa maailma halduskorra. Kohtumõistja-Poja lahkumisel hakkab Planeedi Aadam tegelema sfääriväliste asjadega. Niimoodi tegutsevad Aineline Poeg ja Tütar ühiselt planeedi haldajatena kuni maailma stabiliseerumiseni valguse ja elu ajastusse, Planeedivürst ülendatakse seejärel Planeedi Suverääniks. Sel kõrgema evolutsiooni ajastul saavad Aadam ja Eeva selle aulise maailma omamoodi ühisteks peaministriteks. 51:7.2 (588.1) Before the first Magisterial Son concludes his mission on a normal evolutionary world, there has been effected the union of the educational and administrative work of the Planetary Prince and the Material Son. This amalgamation of the dual supervision of a planet brings into existence a new and effective order of world administration. Upon the retirement of the Magisterial Son the Planetary Adam assumes the outward direction of the sphere. The Material Son and Daughter thus act jointly as planetary administrators until the settling of the world in the era of light and life; whereupon the Planetary Prince is elevated to the position of Planetary Sovereign. During this age of advanced evolution, Adam and Eve become what might be called joint prime ministers of the glorified realm.
51:7.3 (588.2) Niipea kui arengumaailma uus ja ühendatud keskus on omandanud stabiilsuse ja niipea kui jõutakse koolitada kompetentseid alluvaid haldustöötajaid, asutatakse kaugematel maa-aladel ja eri rahvaste seas madalama astme keskused. Enne järgmise usulise elukorralduse Poja saabumist moodustatakse juba viiskümmend kuni sada niisugust kohalikku keskust. 51:7.3 (588.2) As soon as the new and consolidated capital of the evolving world has become well established, and just as fast as competent subordinate administrators can be properly trained, subcapitals are founded on remote land bodies and among the different peoples. Before the arrival of another dispensational Son, from fifty to one hundred of these subcenters will have been organized.
51:7.4 (588.3) Planeedivürst koos oma kaaskonnaga edendab endiselt vaimseid ja filosoofilisi tegevusalasid. Aadam ja Eeva osutavad erilist tähelepanu maailma füüsilisele, teaduslikule ja majanduslikule tasemele. Mõlemad rühmad pühendavad võrdselt energiat kunstide, ühiskonnasuhete ja intellektuaalsete saavutuste edendamisele. 51:7.4 (588.3) The Planetary Prince and his staff still foster the spiritual and philosophic domains of activity. Adam and Eve pay particular attention to the physical, scientific, and economic status of the realm. Both groups equally devote their energies to the promotion of the arts, social relations, and intellectual achievements.
51:7.5 (588.4) Maailma viienda usulise elukorralduse sissejuhatamise ajaks on jõutud planeedi tegevuse suurejoonelise haldamiseni. Niisugusel hästijuhitud sfääril on surelike eksisteerimine tõesti stimuleeriv ja kasulik. Ning kui urantialased saaksid vaid jälgida elu sellisel planeedil, oskaksid nad kohe hinnata kõige selle väärtust, mida teie maailm on kurja omaksvõtmise ja mässus osalemise tõttu kaotanud. 51:7.5 (588.4) By the time of the inauguration of the fifth dispensation of world affairs, a magnificent administration of planetary activities has been achieved. Mortal existence on such a well-managed sphere is indeed stimulating and profitable. And if Urantians could only observe life on such a planet, they would immediately appreciate the value of those things which their world has lost through embracing evil and participating in rebellion.
51:7.6 (588.5) [Esitanud teise astme Lanonandek-Poeg Varukorpusest.] 51:7.6 (588.5) [Presented by a Secondary Lanonandek Son of the Reserve Corps.]