43. Kiri Paper 43
Tähtkujud The Constellations
43:0.1 (485.1) URANTIAT nimetatakse üldiselt Nebadoni Norlatiadekis Satania maailmaks number 606. See tähendab kuuesaja kuuendat asustatud maailma Satania kohalikus süsteemis, mis asub Norlatiadeki tähtkujus, ühes sajast Nebadoni kohaliku universumi tähtkujust. Et tähtkujud on kohaliku universumi põhijaotused, on need asustatud maailmade kohalikud süsteemid oma valitsejate kaudu seotud kohaliku universumi keskvalitsusega Salvingtonil ja peegelduvuse kaudu Päevilt Vanade supervalitsusega Uversal. 43:0.1 (485.1) URANTIA is commonly referred to as 606 of Satania in Norlatiadek of Nebadon, meaning the six hundred sixth inhabited world in the local system of Satania, situated in the constellation of Norlatiadek, one of the one hundred constellations of the local universe of Nebadon. Constellations being the primary divisions of a local universe, their rulers link the local systems of inhabited worlds to the central administration of the local universe on Salvington and by reflectivity to the superadministration of the Ancients of Days on Uversa.
43:0.2 (485.2) Teie tähtkuju valitsus asub 771 arhitektuurse sfääri parves, milles keskmine ja kõige suurem on Edentia, Tähtkujude Isade, Norlatiadeki Kõigekõrgemate valitsuse asukoht. Edentia ise on ligikaudu sada korda teie maailmast suurem. Edentiat ümbritsevad seitsekümmend suuremat sfääri on ligikaudu kümme korda suuremad Urantiast, kuid neist seitsmekümnest maailmast igaühe ümber tiirlevad kümme satelliiti on ligikaudu Urantia suurused. Need 771 arhitektuurset sfääri on oma suuruselt üsna võrreldavad teiste tähtkujude sfääridega. 43:0.2 (485.2) The government of your constellation is situated in a cluster of 771 architectural spheres, the centermost and largest of which is Edentia, the seat of the administration of the Constellation Fathers, the Most Highs of Norlatiadek. Edentia itself is approximately one hundred times as large as your world. The seventy major spheres surrounding Edentia are about ten times the size of Urantia, while the ten satellites which revolve around each of these seventy worlds are about the size of Urantia. These 771 architectural spheres are quite comparable in size to those of other constellations.
43:0.3 (485.3) Aja arvestamine ja kauguste mõõtmine Edentias toimub Salvingtoni süsteemi järgi ning nagu universumi keskusmaailma sfäärid, on ka tähtkujude keskuse maailmad täielikult varustatud kõigi taevaste intellektide klassidega. Need intellektid ei erine üldiselt kuigivõrd neist, mida on kirjeldatud seoses universumi haldamisega. 43:0.3 (485.3) Edentia time reckoning and distance measurement are those of Salvington, and like the spheres of the universe capital, the constellation headquarters worlds are fully supplied with all orders of celestial intelligences. In general, these personalities are not very different from those described in connection with the universe administration.
43:0.4 (485.4) Tähtkujude teenistusse on määratud juhendavad seeravid, kohaliku universumi inglite kolmas klass. Nende keskused on keskusmaailmade sfääridel ja nad hoolitsevad igati nende ümber asuvate morontia koolitusmaailmade eest. Norlatiadeki seitsmekümnel suuremal sfääril ning nende seitsmesajal väiksemal satelliidil elavad univitatiad, tähtkujude alalised elanikud. Kõigi nende arhitektuursete maailmade eest hoolitsevad täielikult mitmesugused kohaliku elu rühmad, mis on suuremas osas ilmutamata, kuid mille hulka kuuluvad tõhusad spirongad ja kaunid spornagiad. Kuna tähtkujude morontiaelu keskpunktiks on morontia koolitussüsteem, siis on see elu, nagu te ka arvata võite, nii tüüpiline kui ka ideaalne. 43:0.4 (485.4) The supervisor seraphim, the third order of local universe angels, are assigned to the service of the constellations. They make their headquarters on the capital spheres and minister extensively to the encircling morontia-training worlds. In Norlatiadek the seventy major spheres, together with the seven hundred minor satellites, are inhabited by the univitatia, the permanent citizens of the constellation. All these architectural worlds are fully administered by the various groups of native life, for the greater part unrevealed but including the efficient spironga and the beautiful spornagia. Being the mid-point in the morontia-training regime, as you might suspect, the morontia life of the constellations is both typical and ideal.
1. Tähtkuju keskusmaailm ^top 1. The Constellation Headquarters ^top
43:1.1 (485.5) Edentia on täis paeluvaid mägismaid, ulatuslikke füüsilise aine kõrgendikke, nende krooniks on morontiaelu ja üle selle laiuv vaimne auhiilgus, kuid seal pole niisuguseid kaljuseid mäeahelikke nagu Urantial. Seal on kümneid tuhandeid sädelevaid järvi ja tuhandete kaupa neid ühendavaid ojasid, kuid pole suuri ookeane ega kärestikulisi jõgesid. Neid pinnal voolavaid ojasid pole ainult mägismaadel. 43:1.1 (485.5) Edentia abounds in fascinating highlands, extensive elevations of physical matter crowned with morontia life and overspread with spiritual glory, but there are no rugged mountain ranges such as appear on Urantia. There are tens of thousands of sparkling lakes and thousands upon thousands of interconnecting streams, but there are no great oceans nor torrential rivers. Only the highlands are devoid of these surface streams.
43:1.2 (486.1) Edentia ja teiste selletaoliste arhitektuursete sfääride vesi ei erine arenguplaneetide veest. Nende sfääride veesüsteemid on nii pindmised kui ka maa-alused ning niiskus on pidevas ringkäigus. Neid mitmesuguseid veeteid mööda saab sõita ümber Edentia, kuid põhiline liikumine toimub siiski atmosfääri kaudu. Vaimolendid reisivad loomulikult sfääri pinna kohal, aga morontiaolendid ja ainelised olendid kasutavad atmosfääri läbimiseks ainelisi ja poolainelisi vahendeid. 43:1.2 (486.1) The water of Edentia and similar architectural spheres is no different from the water of the evolutionary planets. The water systems of such spheres are both surface and subterranean, and the moisture is in constant circulation. Edentia can be circumnavigated via these various water routes, though the chief channel of transportation is the atmosphere. Spirit beings would naturally travel above the surface of the sphere, while the morontia and material beings make use of material and semimaterial means to negotiate atmospheric passage.
43:1.3 (486.2) Edential ja sellega seotud maailmadel on tõeline atmosfäär, tavaline kolmest gaasist koosnev segu, mis on niisugustele arhitektuursetele loodutele iseloomulik ja sisaldab kaht Urantia atmosfääri elementi ning lisaks seda morontiagaasi, mis sobib hingamiseks morontiaolenditele. Ent ehkki see atmosfäär on nii aineline kui ka morontialik, ei ole seal torme ega orkaane, ei ole ka talve ega suve. See atmosfäärihäirete ja aastaaegade vaheldumise puudumine võimaldab neis spetsiaalselt loodud maailmades kogu hoonetevälise ümbruse kauniks muuta. 43:1.3 (486.2) Edentia and its associated worlds have a true atmosphere, the usual three-gas mixture which is characteristic of such architectural creations, and which embodies the two elements of Urantian atmosphere plus that morontia gas suitable for the respiration of morontia creatures. But while this atmosphere is both material and morontial, there are no storms or hurricanes; neither is there summer nor winter. This absence of atmospheric disturbances and of seasonal variation makes it possible to embellish all outdoors on these especially created worlds.
43:1.4 (486.3) Edentia mägismaad on suurejoonelised füüsilised maastikud ja nende ilu suurendab veelgi lõputult külluslik elu, mis katab Edentiat kogu selle laiuses ja pikkuses. Välja arvatud mõned üsna üksildased ehitised, ei ole neil mägismaadel mingit loodud-olendite kätetööd. Ainelisi ja morontialikke kaunistusi leidub vaid elamispiirkondades. Väiksematel kõrgendikel asuvad erilised elupaigad ning need on kaunistatud nii bioloogilise kui ka morontiakunstiga. 43:1.4 (486.3) The Edentia highlands are magnificent physical features, and their beauty is enhanced by the endless profusion of life which abounds throughout their length and breadth. Excepting a few rather isolated structures, these highlands contain no work of creature hands. Material and morontial ornamentations are limited to the dwelling areas. The lesser elevations are the sites of special residences and are beautifully embellished with both biologic and morontia art.
43:1.5 (486.4) Seitsmenda kõrgustikeaheliku tipus asuvad Edentia ülestõusmissaalid, kus tõususurelikud ärkavad teisesest muudetud korra järgi kulgevast tõusust. Need loodud-olendite taaskokkupanukambrid alluvad Melkisedekitele. Edentia esimesel vastuvõtusfääril (nagu ka Melkisedeki planeedil Salvingtoni lähedal) on samuti spetsiaalsed ülestõusmissaalid, kus muudetud tõusukorra järgi tõusnud surelikud kokku pannakse. 43:1.5 (486.4) Situated on the summit of the seventh highland range are the resurrection halls of Edentia, wherein awaken the ascending mortals of the secondary modified order of ascension. These chambers of creature reassembly are under the supervision of the Melchizedeks. The first of the receiving spheres of Edentia (like the planet Melchizedek near Salvington) also has special resurrection halls, wherein the mortals of the modified orders of ascension are reassembled.
43:1.6 (486.5) Melkisedekid peavad Edential ka kaht spetsiaalset kolledžit. Üks, eriolukordade kool, on pühendunud Satania mässust väljakasvanud probleemide uurimisele. Teine, annetumiskool, on pühendunud nende uute probleemide tundmaõppimisele, mis tekkisid seoses Miikaeli viimase annetumisega ühel Norlatiadeki maailmadest. See viimane kolledž asutati peaaegu nelikümmend tuhat aastat tagasi, kohe pärast Miikaeli teadet selle kohta, et tema viimase annetumise maailmaks on valitud Urantia. 43:1.6 (486.5) The Melchizedeks also maintain two special colleges on Edentia. One, the emergency school, is devoted to the study of problems growing out of the Satania rebellion. The other, the bestowal school, is dedicated to the mastery of the new problems arising out of the fact that Michael made his final bestowal on one of the worlds of Norlatiadek. This latter college was established almost forty thousand years ago, immediately after the announcement by Michael that Urantia had been selected as the world for his final bestowal.
43:1.7 (486.6) Klaasmeri, Edentia vastuvõtuala, asub halduskeskuse lähedal ning seda ümbritseb amfiteatrina keskus. Selle ala ümber on tähtkujude seitsmekümne asjaajamisosakonna valitsemiskeskused. Pool Edentiast on jagatud seitsmekümneks kolmnurkseks osaks, mille piirid koonduvad iga sektori keskuse hoone juures. Ülejäänud osa sfäärist on tohutu suur looduspark, Jumala aed. 43:1.7 (486.6) The sea of glass, the receiving area of Edentia, is near the administrative center and is encircled by the headquarters amphitheater. Surrounding this area are the governing centers for the seventy divisions of constellation affairs. One half of Edentia is divided into seventy triangular sections, whose boundaries converge at the headquarters buildings of their respective sectors. The remainder of this sphere is one vast natural park, the gardens of God.
43:1.8 (486.7) Kui te aeg-ajalt Edentiat külastate, siis võite uurida küll tervet planeeti, kuid veedate enamiku oma ajast selles halduskolmnurgas, millel on sama number nagu maailmal, kus te parajasti elate. Seadusandlikes täiskogudes olete te alati teretulnud vaatlejad. 43:1.8 (486.7) During your periodic visits to Edentia, though the entire planet is open to your inspection, most of your time will be spent in that administrative triangle whose number corresponds to that of your current residential world. You will always be welcome as an observer in the legislative assemblies.
43:1.9 (486.8) Edential elavatele tõususurelikele määratud morontia-ala on kolmekümne kuuendas kolmnurgas asuva lõpetanute keskusega külgneva kolmekümne viienda kolmnurga keskosas. Univitatiate üldine keskus võtab enda alla suure ala kolmekümne neljanda kolmnurga keskel, kohe morontiakodanike elupaigaks jäetud ala kõrval. See kord näitab, et seal on loodud tingimused vähemalt seitsmekümne tähtsama taevaliku elu alajaotuse majutamiseks, ning samuti seda, et iga niisugune kolmnurkne ala neist seitsmekümnest on seotud ühega morontiakoolituse seitsmekümnest tähtsamast sfäärist. 43:1.9 (486.8) The morontia area assigned to ascending mortals resident on Edentia is located in the mid-zone of the thirty-fifth triangle adjoining the headquarters of the finaliters, situated in the thirty-sixth triangle. The general headquarters of the univitatia occupies an enormous area in the mid-region of the thirty-fourth triangle immediately adjoining the residential reservation of the morontia citizens. From these arrangements it may be seen that provision is made for the accommodation of at least seventy major divisions of celestial life, and also that each of these seventy triangular areas is correlated with some one of the seventy major spheres of morontia training.
43:1.10 (487.1) Edentia klaasmeri on tohutu suur, umbes saja kuuekümne kilomeetrise ümbermõõduga ja umbes viiskümmend kilomeetrit sügav ringikujuline kristall. See hunnitu kristall on kõigi sfäärivälistest punktidest saabuvate transpordiseeravite ja teiste olendite vastuvõtumaailm, sest klaasmeri hõlbustab transpordiseeravite maandumist. 43:1.10 (487.1) The Edentia sea of glass is one enormous circular crystal about one hundred miles in circumference and about thirty miles in depth. This magnificent crystal serves as the receiving field for all transport seraphim and other beings arriving from points outside the sphere; such a sea of glass greatly facilitates the landing of transport seraphim.
43:1.11 (487.2) Samalaadsed kristallväljakud on peaaegu kõigis arhitektuursetes maailmades. Väljakul on lisaks dekoratiivsele väärtusele veel mitu otstarvet — seda kasutatakse, et kogenud rühmadele kirjeldada superuniversumi peegelduvust, samuti energia muundamistehnika mõjurina kosmosevoolude muundamisel ja teiste saabuvate füüsilise energia voogude kohandamisel. 43:1.11 (487.2) A crystal field on this order is found on almost all architectural worlds; and it serves many purposes aside from its decorative value, being utilized for portraying superuniverse reflectivity to assembled groups and as a factor in the energy-transformation technique for modifying the currents of space and for adapting other incoming physical-energy streams.
2. Tähtkujuvalitsus ^top 2. The Constellation Government ^top
43:2.1 (487.3) Tähtkujud on kohaliku universumi autonoomsed üksused ja iga tähtkuju hallatakse vastavalt selle enda kehtestatud seadustele. Kui Nebadoni kohtud arutavad universumi asju, siis otsustatakse kõik siseküsimused vastavalt kõnealuses tähtkujus kehtivatele seadustele. Nende Salvingtoni kohtu määruste ja tähtkujude seaduste rakendamisega tegelevad kohalike süsteemide haldajad. 43:2.1 (487.3) The constellations are the autonomous units of a local universe, each constellation being administered according to its own legislative enactments. When the courts of Nebadon sit in judgment on universe affairs, all internal matters are adjudicated in accordance with the laws prevailing in the constellation concerned. These judicial decrees of Salvington, together with the legislative enactments of the constellations, are executed by the administrators of the local systems.
43:2.2 (487.4) Tähtkujud on seega seadusandlikud, kohalikud süsteemid aga täidesaatvad ehk seadusi rakendavad üksused. Salvingtoni valitsus on kõrgeim kohtulik ja koordineeriv valitsusvõim. 43:2.2 (487.4) Constellations thus function as the legislative or lawmaking units, while the local systems serve as the executive or enforcement units. The Salvington government is the supreme judicial and co-ordinating authority.
43:2.3 (487.5) Kuigi kõrgeim kohtuvõim on kohaliku universumi keskvalitsusel, on iga tähtkuju keskuses kaks alamat, kuid tähtsat kohut — Melkisedekite nõukogu ja Kõigekõrgema kohus. 43:2.3 (487.5) While the supreme judicial function rests with the central administration of a local universe, there are two subsidiary but major tribunals at the headquarters of each constellation, the Melchizedek council and the court of the Most High.
43:2.4 (487.6) Kõigepealt vaatab kõik kohtuasjad läbi Melkisedekite nõukogu. Kaheteistkümnel selle klassi esindajal, kes on omandanud teatavad nõutavad kogemused arenguplaneetidel ja süsteemi keskusmaailmades, on õigus läbi vaadata tõendusmaterjal, teha kokkuvõte kaitse vastuväidetest ja koostada esialgsed otsused, mis saadetakse edasi Kõigekõrgema, valitseva Tähtkuju Isa kohtusse. Selle viimase kohtu surelik osa koosneb seitsmest kohtunikust, kes on kõik tõususurelikud. Mida kõrgemale te universumis tõusete, seda kindlam on, et teie üle mõistavad kohut teie enda sugused. 43:2.4 (487.6) All judicial problems are first reviewed by the council of the Melchizedeks. Twelve of this order who have had certain requisite experience on the evolutionary planets and on the system headquarters worlds are empowered to review evidence, digest pleas, and formulate provisional verdicts, which are passed on to the court of the Most High, the reigning Constellation Father. The mortal division of this latter tribunal consists of seven judges, all of whom are ascendant mortals. The higher you ascend in the universe, the more certain you are to be judged by those of your own kind.
43:2.5 (487.7) Tähtkuju seadusandlik kogu jaguneb kolmeks kojaks. Tähtkuju õigusaktide programm saab alguse tõusuteeliste alamkojast, mille eesistujaks on mõni lõpetanu ja mis koosneb tuhandest surelike esindajast. Iga süsteem nimetab sellesse nõuandvasse kogusse kümme liiget. Edential ei ole see kogu praegu veel täielikult koos. 43:2.5 (487.7) The constellation legislative body is divided into three groups. The legislative program of a constellation originates in the lower house of ascenders, a group presided over by a finaliter and consisting of one thousand representative mortals. Each system nominates ten members to sit in this deliberative assembly. On Edentia this body is not fully recruited at the present time.
43:2.6 (487.8) Seadusandjate keskmine koda koosneb seeravivägedest ja nende kaaslastest, teistest kohaliku universumi Emavaimu lastest. Selles rühmas on sada liiget, neid määravad kohale nende mitmesuguseid tegevusi tähtkujus juhendavad isiksused. 43:2.6 (487.8) The mid-chamber of legislators is composed of the seraphic hosts and their associates, other children of the local universe Mother Spirit. This group numbers one hundred and is nominated by the supervising personalities who preside over the various activities of such beings as they function within the constellation.
43:2.7 (488.1) Tähtkuju seadusandjate kõrgeim nõuandev kogu on ülemkoda — jumalike Poegade koda. Selle organi valivad Kõigekõrgemad Isad ja selles on kümme liiget. Ülemkojas võivad teenida ainult eriliste kogemustega Pojad. See on fakte leidev ja aega säästev rühm, mis teenib seadusandliku kogu mõlemat madalamat osa väga tõhusalt. 43:2.7 (488.1) The advisory or highest body of constellation legislators consists of the house of peers—the house of the divine Sons. This corps is chosen by the Most High Fathers and numbers ten. Only Sons of special experience may serve in this upper house. This is the fact-finding and timesaving group which very effectively serves both of the lower divisions of the legislative assembly.
43:2.8 (488.2) Ühisesse seadusandjate nõukogusse kuulub kolm liiget igast tähtkuju nõuandva kogu osast ning selle tööd juhib valitsev noorem Kõigekõrgem. See rühm kinnitab kõik seadused nende lõplikul kujul ja annab volitused nende edastamiseks teabelevi kaudu. Selle kõrgeima komisjoni kinnitusega saavad seadusandlikest aktidest maailmade seadused, nende otsused on lõplikud. Edentia seadusandlus on kogu Norlatiadeki seaduste aluseks. 43:2.8 (488.2) The combined council of legislators consists of three members from each of these separate branches of the constellation deliberative assembly and is presided over by the reigning junior Most High. This group sanctions the final form of all enactments and authorizes their promulgation by the broadcasters. The approval of this supreme commission renders legislative enactments the law of the realm; their acts are final. The legislative pronouncements of Edentia constitute the fundamental law of all Norlatiadek.
3. Norlatiadeki Kõigekõrgemad ^top 3. The Most Highs of Norlatiadek ^top
43:3.1 (488.3) Tähtkujude valitsejad on kohaliku universumi pojaseisuse Vorondadekite klassist. Kui nad lähetatakse universumi aktiivsesse teenistusse kas siis tähtkujude valitsejateks või muu ülesandega, nimetatakse neid Poegi Kõigekõrgemateks, sest kõigist Jumala Kohaliku Universumi Poegade klassidest on just neis kõrgeim haldustarkus ühendatud kõige kaugelenägevama ja arukama lojaalsusega. Nende isiklikus aususes ja nende rühma lojaalsuses ei ole kunagi kaheldud: Vorondadek-Pojad ei ole Nebadonis kunagi olnud rahulolematud. 43:3.1 (488.3) The rulers of the constellations are of the Vorondadek order of local universe sonship. When commissioned to active duty in the universe as constellation rulers or otherwise, these Sons are known as the Most Highs since they embody the highest administrative wisdom, coupled with the most farseeing and intelligent loyalty, of all the orders of the Local Universe Sons of God. Their personal integrity and their group loyalty have never been questioned; no disaffection of the Vorondadek Sons has ever occurred in Nebadon.
43:3.2 (488.4) Gabriel on lähetanud Nebadoni igasse tähtkujusse Kõigekõrgemateks vähemalt kolm Vorondadek-Poega. Selle kolmiku eesistujat nimetatakse Tähtkuju Isaks ja tema kaht abilist vanemaks Kõigekõrgemaks ja nooremaks Kõigekõrgemaks. Tähtkuju Isa valitseb kümme tuhat standardaastat (umbes 50 000 Urantia aastat), olles enne teeninud sama pika perioodi jooksul nooremabilisena ja vanemabilisena. 43:3.2 (488.4) At least three Vorondadek Sons are commissioned by Gabriel as the Most Highs of each of the Nebadon constellations. The presiding member of this trio is known as the Constellation Father and his two associates as the senior Most High and the junior Most High. A Constellation Father reigns for ten thousand standard years (about 50,000 Urantia years), having previously served as junior associate and as senior associate for equal periods.
43:3.3 (488.5) Psalmilaulik teadis, et Edentiat juhib kolm Tähtkuju Isa, ja seepärast ta kõneleski nende asupaigast mitmuses: „Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgemate pühi elamuid!” 43:3.3 (488.5) The Psalmist knew that Edentia was ruled by three Constellation Fathers and accordingly spoke of their abode in the plural: “There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the most holy place of the tabernacles of the Most Highs.”
43:3.4 (488.6) Urantial on ajastute jooksul olnud palju segadust universumi valitsejate küsimuses. Paljud hilisemad õpetajad ajasid oma ebamäärased ja ähmased suguharude jumalused segi Kõigekõrgemate Isadega. Veelgi hiljem ühendasid heebrealased kõik need taevased valitsejad ühtseks Jumaluseks. Üks õpetaja mõistis, et Kõigekõrgemad ei ole Ülimad Valitsejad, sest ta ütles: „Kes Kõigekõrgema kaitse all elab, viibib alati Kõigeväelise varju all.” Urantia ürikutes on mõnikord väga raske täpselt kindlaks teha, keda just tähistab termin „Kõigekõrgem”. Aga Taaniel sai neist asjadest täielikult aru. Ta ütles: „Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriiki ja annab selle üle, kellele ta iganes tahab.” 43:3.4 (488.6) Down through the ages there has been great confusion on Urantia regarding the various universe rulers. Many later teachers confused their vague and indefinite tribal deities with the Most High Fathers. Still later, the Hebrews merged all of these celestial rulers into a composite Deity. One teacher understood that the Most Highs were not the Supreme Rulers, for he said, “He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.” In the Urantia records it is very difficult at times to know exactly who is referred to by the term “Most High.” But Daniel fully understood these matters. He said, “The Most High rules in the kingdom of men and gives it to whomsoever he will.”
43:3.5 (488.7) Tähtkujude Isad tegelevad asustatud planeetide elanikega vähe, kuid nad on tihedalt seotud tähtkujude nende seadusandlike ja seadusekoostamise funktsioonidega, mis puudutavad nii oluliselt kõigi asustatud maailmade iga surelikku rassi ja rahvuse rühma. 43:3.5 (488.7) The Constellation Fathers are little occupied with the individuals of an inhabited planet, but they are closely associated with those legislative and lawmaking functions of the constellations which so greatly concern every mortal race and national group of the inhabited worlds.
43:3.6 (489.1) Kuigi teie ja universumivalitsuse vahel seisab tähtkuju valitsemissüsteem, huvitab teid kui indiviide tähtkuju valitsus tavaliselt vähe. Teie huvi keskendub üldiselt kohalikule süsteemile, Sataniale; kuid Urantia on ajutiselt, teatavate süsteemi- ja planeeditingimuste tõttu, mis on kasvanud välja Luciferi mässust, tihedalt seotud tähtkuju valitsejatega. 43:3.6 (489.1) Although the constellation regime stands between you and the universe administration, as individuals you would ordinarily be little concerned with the constellation government. Your great interest would normally center in the local system, Satania; but temporarily, Urantia is closely related to the constellation rulers because of certain system and planetary conditions growing out of the Lucifer rebellion.
43:3.7 (489.2) Luciferi lahkulöömise ajal võtsid Edentia Kõigekõrgemad mässavates maailmades planeetide valitsusvõimu teatavad valdkonnad enda kätte. Nad on selle võimu säilitanud ja Päevilt Vanad on juba ammu kinnitanud selle kontrolli omandamise nende trotslike maailmade üle. Nad säilitavad kahtlemata selle endale võetud jurisdiktsiooni kuni Luciferi elu lõpuni. Suur osa sellest valitsusvõimust oleks lojaalses süsteemis tavaliselt antud Süsteemi Suveräänile. 43:3.7 (489.2) The Edentia Most Highs seized certain phases of planetary authority on the rebellious worlds at the time of the Lucifer secession. They have continued to exercise this power, and the Ancients of Days long since confirmed this assumption of control over these wayward worlds. They will no doubt continue to exercise this assumed jurisdiction as long as Lucifer lives. Much of this authority would ordinarily, in a loyal system, be invested in the System Sovereign.
43:3.8 (489.3) Kuid Urantia omandas Kõigekõrgematega erilise suhte veel ühel viisil. Kui Looja-Poeg Miikael oli oma viimasel annetumismissioonil ja Luciferi järglane polnud kohalikus süsteemis veel täielikku valitsusvõimu saanud, allusid kõik Miikaeli annetumist puudutavad Urantia asjad otse Norlatiadeki Kõigekõrgematele. 43:3.8 (489.3) But there is still another way in which Urantia became peculiarly related to the Most Highs. When Michael, the Creator Son, was on his terminal bestowal mission, since the successor of Lucifer was not in full authority in the local system, all Urantia affairs which concerned the Michael bestowal were immediately supervised by the Most Highs of Norlatiadek.
4. Kogunemismägi — Päevilt Ustav ^top 4. Mount Assembly—The Faithful of Days ^top
43:4.1 (489.4) Kõige püham koosolekumägi on elupaigaks Päevilt Ustavale, Edential tegutsevale Paradiisi-Kolmsuse esindajale. 43:4.1 (489.4) The most holy mount of assembly is the dwelling place of the Faithful of Days, the representative of the Paradise Trinity who functions on Edentia.
43:4.2 (489.5) See Päevilt Ustav on Paradiisi-Kolmsuse Poeg ja olnud Edential Immanueli isikliku esindajana kohal juba keskusmaailma loomisest saadik. Päevilt Ustav seisab alati Tähtkujude Isade paremal käel, et anda neile nõu, kuid ta pakub oma nõuandeid alati alles siis, kui neid küsitakse. Kõrged Paradiisi-Pojad ei osale kunagi kohaliku universumi asjatoimetustes, välja arvatud nende valduste täitevjuhtide palvel. Kuid Päevilt Ustav on tähtkujude Kõigekõrgematele niisama tähtis kui Päevilt Ühtne Loojale-Pojale. 43:4.2 (489.5) This Faithful of Days is a Trinity Son of Paradise and has been present on Edentia as the personal representative of Immanuel since the creation of the headquarters world. Ever the Faithful of Days stands at the right hand of the Constellation Fathers to counsel them, but never does he proffer advice unless it is asked for. The high Sons of Paradise never participate in the conduct of the affairs of a local universe except upon the petition of the acting rulers of such domains. But all that a Union of Days is to a Creator Son, a Faithful of Days is to the Most Highs of a constellation.
43:4.3 (489.6) Edentia Päevilt Ustava elupaigaks on Paradiisi universumivälise side-ja teabeteenistuse süsteemi keskus tähtkujus. Neil Kolmsuse Poegadel koos oma Havona ja Paradiisi isiksustest kaaskondadega ja liidus juhendava Päevilt Ühtsega on otsene ja pidev side oma klassiga kõigis universumites, kaasa arvatud Havonas ja Paradiisis. 43:4.3 (489.6) The residence of the Edentia Faithful of Days is the constellation center of the Paradise system of extrauniverse communication and intelligence. These Trinity Sons, with their staffs of Havona and Paradise personalities, in liaison with the supervising Union of Days, are in direct and constant communication with their order throughout all the universes, even to Havona and Paradise.
43:4.4 (489.7) Pühim mägi on kirjeldamatult kaunis ja suurepärase varustusega, kuid Paradiisi-Poja tegelik elupaik on tagasihoidlik, võrreldes Kõigekõrgemate keskse asupaigaga ja seda ümbritseva seitsmekümne ehitisega, kus elavad Voronandek-Pojad. Need ehitised on üksnes elupaigad, mis on täiesti eraldi ulatuslikest haldushoonetest, kus aetakse tähtkuju asju. 43:4.4 (489.7) The most holy mount is exquisitely beautiful and marvelously appointed, but the actual residence of the Paradise Son is modest in comparison with the central abode of the Most Highs and the surrounding seventy structures comprising the residential unit of the Vorondadek Sons. These appointments are exclusively residential; they are entirely separate from the extensive administrative headquarters buildings wherein the affairs of the constellation are transacted.
43:4.5 (489.8) Edentia Päevilt Ustava elupaik asub neist Kõigekõrgemate elupaikadest põhja pool ning seda tuntakse „Paradiisi kogunemismäena”. Tõususurelikud kogunevad regulaarselt sellele pühitsetud kõrgendikule kuulama Paradiisi-Poega, kes jutustab neile edasiliikuvate surelike pikast ja põnevast teekonnast läbi miljardi Havona täiustumismaailma ja edasi Paradiisi kirjeldamatute rõõmudeni. Ja just selle kogunemismäe erilistel koosolekutel tutvuvad morontiasurelikud üha täielikumalt mitmesuguste kesksest universumist pärinevate isiksuserühmadega. 43:4.5 (489.8) The residence of the Faithful of Days on Edentia is located to the north of these residences of the Most Highs and is known as the “mount of Paradise assembly.” On this consecrated highland the ascending mortals periodically assemble to hear this Son of Paradise tell of the long and intriguing journey of progressing mortals through the one billion perfection worlds of Havona and on to the indescribable delights of Paradise. And it is at these special gatherings on Mount Assembly that the morontia mortals become more fully acquainted with the various groups of personalities of origin in the central universe.
43:4.6 (490.1) Reeturlik Lucifer, Satania kunagine suverään, taotles häälekalt oma jurisdiktsiooni suurendamist ja püüdis kohaliku universumi valitsemiskavast kõik kõrgemad pojaseisuse klassid välja tõrjuda. Ta seadis oma südames eesmärgi ja sõnas: „Ma tõstan oma aujärje kõrgemale Jumala Poegadest; ma istun kogunemismäele põhjas; ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.” 43:4.6 (490.1) The traitorous Lucifer, onetime sovereign of Satania, in announcing his claims to increased jurisdiction, sought to displace all superior orders of sonship in the governmental plan of the local universe. He purposed in his heart, saying: “I will exalt my throne above the Sons of God; I will sit upon the mount of assembly in the north; I will be like the Most High.”
43:4.7 (490.2) Sada Süsteemi Suverääni kogunevad regulaarselt Edentiale salajastele nõupidamistele, kus arutatakse tähtkuju heaolu. Pärast Satania mässu tavatsesid Jerusemi peamässajad tulla neisse Edentia nõukogudesse nagu varemgi. Ja selle ülbe solvangu peatamiseks leiti võimalus alles pärast Miikaeli annetumist Urantial ja piiramatu suveräänsuse omandamist kogu Nebadonis. Sellest ajast saadik ei ole neid patuõhutajaid enam kunagi lubatud istuda lojaalsete Süsteemi Suveräänide nõukogudes Edential. 43:4.7 (490.2) The one hundred System Sovereigns come periodically to the Edentia conclaves which deliberate on the welfare of the constellation. After the Satania rebellion the archrebels of Jerusem were wont to come up to these Edentia councils just as they had on former occasions. And there was found no way to stop this arrogant effrontery until after the bestowal of Michael on Urantia and his subsequent assumption of unlimited sovereignty throughout all Nebadon. Never, since that day, have these instigators of sin been permitted to sit in the Edentia councils of the loyal System Sovereigns.
43:4.8 (490.3) Vanaaja õpetajad teadsid neist asjust, nagu näitab ka ürik: „Ja ühel päeval, kui Jumala Pojad tulid ja seisid Kõigekõrgemate ees, tuli ka Saatan nende sekka.” Ja sellega esitatakse fakt, ükskõik millega seoses seda ka ei tehtaks. 43:4.8 (490.3) That the teachers of olden times knew of these things is shown by the record: “And there was a day when the Sons of God came to present themselves before the Most Highs, and Satan came also and presented himself among them.” And this is a statement of fact regardless of the connection in which it chances to appear.
43:4.9 (490.4) Kristuse võidukäigust saadik on kogu Norlatiadek patust ja mässajatest puhastatud. Ükskord enne Miikaeli ihulikku surma püüdis langenud Luciferi liitlane Saatan niisugusest Edentia salajasest nõupidamisest osa võtta, kuid peamässajate vastased meeleolud olid jõudnud piirini, kus kaastundeuksed olid juba sulgunud peaaegu kõikjal, nii et Sataniast tulnud vaenlased ei leidnud mingit toetust. Kui kurja vastuvõtmiseks pole lahti ükski uks, siis ei ole võimalik pattu langeda. Kõigi Edentia südamete uksed sulgusid Saatana ees; süsteemi kokkutulnud Suveräänid heitsid ta üksmeelselt välja ja just siis nägi Inimese Poeg „Saatana nagu välgu taevast maha langevat”. 43:4.9 (490.4) Since the triumph of Christ, all Norlatiadek is being cleansed of sin and rebels. Sometime before Michael’s death in the flesh the fallen Lucifer’s associate, Satan, sought to attend such an Edentia conclave, but the solidification of sentiment against the archrebels had reached the point where the doors of sympathy were so well-nigh universally closed that there could be found no standing ground for the Satania adversaries. When there exists no open door for the reception of evil, there exists no opportunity for the entertainment of sin. The doors of the hearts of all Edentia closed against Satan; he was unanimously rejected by the assembled System Sovereigns, and it was at this time that the Son of Man “beheld Satan fall as lightning from heaven.”
43:4.10 (490.5) Pärast Luciferi mässu on Päevilt Ustava elupaiga lähedale püstitatud uus ehitis. See ajutine ehitis on keskuseks Kõigekõrgema sidepidajale, kes on tihedasti seotud selle Paradiisi-Pojaga, kes nõustab tähtkuju valitsust kõigis küsimustes, mis puudutavad Päevilt-klassi tegevussuundi ning suhtumist pattu ja mässu. 43:4.10 (490.5) Since the Lucifer rebellion a new structure has been provided near the residence of the Faithful of Days. This temporary edifice is the headquarters of the Most High liaison, who functions in close touch with the Paradise Son as adviser to the constellation government in all matters respecting the policy and attitude of the order of Days toward sin and rebellion.
5. Edentia Isad pärast Luciferi mässu ^top 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion ^top
43:5.1 (490.6) Kõigekõrgemate rotatsioon Edential peatus Luciferi mässu ajal. Praegu on meil samad valitsejad, kes teenisid siin ka tol ajal. Me järeldame siit, et neid valitsejaid ei vahetata välja enne, kuni Luciferist ja tema liitlastest on lõplikult lahti saadud. 43:5.1 (490.6) The rotation of the Most Highs on Edentia was suspended at the time of the Lucifer rebellion. We now have the same rulers who were on duty at that time. We infer that no change in these rulers will be made until Lucifer and his associates are finally disposed of.
43:5.2 (490.7) Praegusesse tähtkuju valitsusse on aga lisatud kaksteist Vorondadeki klassi Poega. Need kaksteist on järgmised: 43:5.2 (490.7) The present government of the constellation, however, has been expanded to include twelve Sons of the Vorondadek order. These twelve are as follows:
43:5.3 (490.8) 1. Tähtkuju Isa. Praegune Norlatiadeki Kõigekõrgem valitseja on Nebadoni Vorondadeki seerias number 617 318. Enne oma kohustuste ülevõtmist Edential teenis ta paljudes tähtkujudes üle kogu meie kohaliku universumi; 43:5.3 (490.8) 1. The Constellation Father. The present Most High ruler of Norlatiadek is number 617,318 of the Vorondadek series of Nebadon. He saw service in many constellations throughout our local universe before taking up his Edentia responsibilities.
43:5.4 (490.9) 2. Kõigekõrgema vanemabiline; 43:5.4 (490.9) 2. The senior Most High associate.
43:5.5 (491.1) 3. Kõigekõrgema nooremabiline; 43:5.5 (491.1) 3. The junior Most High associate.
43:5.6 (491.2) 4. Kõigekõrgem nõuandja, Miikaeli isiklik esindaja pärast tema saamist Meister-Pojaks; 43:5.6 (491.2) 4. The Most High adviser, the personal representative of Michael since his attainment of the status of a Master Son.
43:5.7 (491.3) 5. Kõigekõrgem täitevjuht, Gabrieli isiklik esindaja Edential pärast Luciferi mässu; 43:5.7 (491.3) 5. The Most High executive, the personal representative of Gabriel stationed on Edentia ever since the Lucifer rebellion.
43:5.8 (491.4) 6. Kõigekõrgem planeedivaatlejate ülem, Satania isoleeritud maailmades asuvate Vorondadekitest vaatlejate ülem; 43:5.8 (491.4) 6. The Most High chief of planetary observers, the director of the Vorondadek observers stationed on the isolated worlds of Satania.
43:5.9 (491.5) 7. Kõigekõrgem kohtunik, Vorondadek-Poeg, kellele on usaldatud kõigi tähtkujusiseste mässudega seotud probleemide lahendamine; 43:5.9 (491.5) 7. The Most High referee, the Vorondadek Son intrusted with the duty of adjusting all difficulties consequential to rebellion within the constellation.
43:5.10 (491.6) 8. Kõigekõrgem haldaja eriolukordades, Vorondadek-Poeg, kellele on tehtud ülesandeks kohandada Norlatiadeki eriolukorra seadusi selliseks, et need sobiksid mässu tõttu isoleeritud Satania maailmades; 43:5.10 (491.6) 8. The Most High emergency administrator, the Vorondadek Son charged with the task of adapting the emergency enactments of the Norlatiadek legislature to the rebellion-isolated worlds of Satania.
43:5.11 (491.7) 9. Kõigekõrgem vahendaja, Vorondadek-Poeg, kelle ülesanne on kooskõlastada seoses annetumisega Urantial tehtud erikohandused tähtkuju rutiinse haldamisega. Selle Poja ülesanded on tingitud teatavate peainglite tegevusest ja loendamatutest erakorralistest hoolekannetest Urantial koos Kirgaste Õhtutähtede erilise tegevusega Jerusemil; 43:5.11 (491.7) 9. The Most High mediator, the Vorondadek Son assigned to harmonize the special bestowal adjustments on Urantia with the routine administration of the constellation. The presence of certain archangel activities and numerous other irregular ministrations on Urantia, together with the special activities of the Brilliant Evening Stars on Jerusem, necessitates the functioning of this Son.
43:5.12 (491.8) 10. Kõigekõrgem prokurör, erikohtu juht, kes tegeleb Satania mässule järgnenud segadustest põhjustatud Norlatiadeki eriprobleemide lahendamisega; 43:5.12 (491.8) 10. The Most High judge-advocate, the head of the emergency tribunal devoted to the adjustment of the special problems of Norlatiadek growing out of the confusion consequent upon the Satania rebellion.
43:5.13 (491.9) 11. Kõigekõrgem sidepidaja, Edentia valitsejate juurde kinnistatud Vorondadek-Poeg, kes on lähetatud erinõuandjaks Päevilt Ustava juurde soovitama, kuidas oleks kõige parem lahendada mässuga ja loodud-olendite ebalojaalsusega seotud probleeme; 43:5.13 (491.9) 11. The Most High liaison, the Vorondadek Son attached to the Edentia rulers but commissioned as a special counselor with the Faithful of Days regarding the best course to pursue in the management of problems pertaining to rebellion and creature disloyalty.
43:5.14 (491.10) 12. Kõigekõrgem suunaja, Edentia erinõukogu eesistuja. Erinõukogusse kuuluvad kõik isiksused, kes Satania mässu tõttu on saadetud Norlatiadekisse, nende eesistujaks on erakordselt kogenud Vorondadek-Poeg. 43:5.14 (491.10) 12. The Most High director, the president of the emergency council of Edentia. All personalities assigned to Norlatiadek because of the Satania upheaval constitute the emergency council, and their presiding officer is a Vorondadek Son of extraordinary experience.
43:5.15 (491.11) Ning siin pole veel arvestatud arvukaid Vorondadekeid, Nebadoni tähtkujude saadikuid ja teisi, kes samuti elavad Edential. 43:5.15 (491.11) And this takes no account of the numerous Vorondadeks, envoys of Nebadon constellations, and others who are also resident on Edentia.
43:5.16 (491.12) Luciferi mässust saadik on Edentia Isad ilmutanud Urantia ja teiste Satania eraldatud maailmade suhtes erilist hoolitsust. Prohvet tundis ammustel aegadel ära Tähtkujude Isade suunava käe rahvaste tegemistes. „Kui Kõigekõrgem andis rahvaile pärisosa, kui ta eraldas teistest Aadama pojad, siis seadis ta kindlaks rahvaste rajad.” 43:5.16 (491.12) Ever since the Lucifer rebellion the Edentia Fathers have exercised a special care over Urantia and the other isolated worlds of Satania. Long ago the prophet recognized the controlling hand of the Constellation Fathers in the affairs of nations. “When the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people.”
43:5.17 (491.13) Igas karantiinis ehk isolatsioonis olevas maailmas tegutseb vaatlejana üks Vorondadek-Poeg. Ta osaleb planeedi haldamises vaid siis, kui Tähtkuju Isa käsib tal rahvaste asjadesse sekkuda. Tegelikult just see Kõigekõrgem vaatleja „valitseb inimeste kuningriikides”. Urantia on üks Norlatiadeki isoleeritud maailmu ja alates Caligastia reetmisest on sellele planeedile määratud Vorondadekist vaatleja. Kui Machiventa Melkisedek poolainelisel kujul Urantial teenis, austas ta suuresti tolleaegset Kõigekõrgemat vaatlejat, sest on kirjutatud: „Ja Melkisedek, Saalemi kuningas, oli Kõigekõrgema preester.” Melkisedek avaldas Aabramile selle Kõigekõrgema vaatleja seisundi, öeldes: „Olgu kiidetud Kõigekõrgem, kes sinu vaenlased su kätte andis.” 43:5.17 (491.13) Every quarantined or isolated world has a Vorondadek Son acting as an observer. He does not participate in planetary administration except when ordered by the Constellation Father to intervene in the affairs of the nations. Actually it is this Most High observer who “rules in the kingdoms of men.” Urantia is one of the isolated worlds of Norlatiadek, and a Vorondadek observer has been stationed on the planet ever since the Caligastia betrayal. When Machiventa Melchizedek ministered in semimaterial form on Urantia, he paid respectful homage to the Most High observer then on duty, as it is written, “And Melchizedek, king of Salem, was the priest of the Most High.” Melchizedek revealed the relations of this Most High observer to Abraham when he said, “And blessed be the Most High, who has delivered your enemies into your hand.”
6. Jumala aiad ^top 6. The Gardens of God ^top
43:6.1 (492.1) Süsteemide keskusmaailmad on erilisel viisil kaunistatud aineliste mineraalehitistega, universumite keskused peegeldavad rohkem vaimset hiilgust, kuid tähtkujude keskusmaailmad on morontiategevuste ning elavate kaunistuste tippsaavutused. Tähtkujude keskusmaailmades kasutatakse üldisemalt elavaid kaunistusi ja just selle elu ülekaalu — botaanilise kunsti — tõttu nimetatakse neid maailmu „Jumala aedadeks”. 43:6.1 (492.1) The system capitals are particularly beautified with material and mineral constructions, while the universe headquarters is more reflective of spiritual glory, but the capitals of the constellations are the acme of morontia activities and living embellishments. On the constellation headquarters worlds living embellishment is more generally utilized, and it is this preponderance of life—botanic artistry—that causes these worlds to be called “the gardens of God.”
43:6.2 (492.2) Umbes poole Edentiast hõlmavad Kõigekõrgemate oivalised aiad ja need aiad on ühed kõige hurmavamad loodud morontiapaigad kohalikus universumis. Sellega on seletatav, miks erakordselt kauneid paiku Norlatiadeki asustatud maailmades sageli nimetatakse „Eedeni aedadeks”. 43:6.2 (492.2) About one half of Edentia is devoted to the exquisite gardens of the Most Highs, and these gardens are among the most entrancing morontia creations of the local universe. This explains why the extraordinarily beautiful places on the inhabited worlds of Norlatiadek are so often called “the garden of Eden.”
43:6.3 (492.3) Selle suurejoonelise aia keskel asub Kõigekõrgemate palveldamise pühamu. Psalmilaulik pidi teadma neist asjadest nii mõndagi, sest ta on kirjutanud: „Kes tohib minna Kõigekõrgemate mäele? Kes tohib seista selles pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega valet ei vannu.” Selles pühamus juhivad Kõigekõrgemad igal kümnendal päeval, puhkepäeval, kõiki Edentia asukaid Ülimat Jumalat palveldavas kontemplatsioonis. 43:6.3 (492.3) Centrally located in this magnificent garden is the worship shrine of the Most Highs. The Psalmist must have known something about these things, for he wrote: “Who shall ascend the hill of the Most Highs? Who shall stand in this holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to vanity nor sworn deceitfully.” At this shrine the Most Highs, on every tenth day of relaxation, lead all Edentia in the worshipful contemplation of God the Supreme.
43:6.4 (492.4) Arhitektuursetes maailmades esineb aineline elu kümnes eri vormis. Urantial on taimede ja loomade elu, kuid Edentia-taolises maailmas on ainelisel elul kümme alajaotust. Kui te vaatleksite neid Edentia elu kümmet alajaotust, siis liigitaksite esimesed kolm kohe taimseteks eluvormideks ja viimased kolm loomseteks, kuid nelja vahepealse kiiresti sigineva ja paeluva eluvormi olemus oleks teile täiesti mõistetamatu. 43:6.4 (492.4) The architectural worlds enjoy ten forms of life of the material order. On Urantia there is plant and animal life, but on such a world as Edentia there are ten divisions of the material orders of life. Were you to view these ten divisions of Edentia life, you would quickly classify the first three as vegetable and the last three as animal, but you would be utterly unable to comprehend the nature of the intervening four groups of prolific and fascinating forms of life.
43:6.5 (492.5) Isegi selgelt loomne elu erineb väga arengumaailmade omast, nii väga, et nende mittekõnelevate loodud-olendite ainulaadset iseloomu ja südamlikku olemust on surelikule meelele üsna võimatu kirjeldada. On tuhandeid ja tuhandeid elusolendeid, kellest teie kujutlusvõime ei suuda pilti luua. Kogu loodud loomariik on hoopis teistsugune kui teie arenguplaneetide jämedakoelised liigid. Ent kogu see loomne elu on väga arukas ja erakordselt teenistusvalmis ning kõik need eri liigid on üllatavalt meeldivad ja liigutavalt seltsivad. Neis arhitektuursetes maailmades ei ole lihasööjaid loodud-olendeid; kogu Edentias pole midagi, mida mõni elusolend peaks kartma. 43:6.5 (492.5) Even the distinctively animal life is very different from that of the evolutionary worlds, so different that it is quite impossible to portray to mortal minds the unique character and affectionate nature of these nonspeaking creatures. There are thousands upon thousands of living creatures which your imagination could not possibly picture. The whole animal creation is of an entirely different order from the gross animal species of the evolutionary planets. But all this animal life is most intelligent and exquisitely serviceable, and all the various species are surprisingly gentle and touchingly companionable. There are no carnivorous creatures on such architectural worlds; there is nothing in all Edentia to make any living being afraid.
43:6.6 (492.6) Ka taimne elu on Urantia omast väga erinev, koosnedes nii ainelistest kui ka morontialiikidest. Ainelistele taimedele on iseloomulik roheline värvus, kuid taimse elu morontiaekvivalendid on eri varjundite ja peegeldustega violetsed või helelillad. Niisugune morontiataimestik on üksnes energiataimestik, mida süües ei teki jääkaineid. 43:6.6 (492.6) The vegetable life is also very different from that of Urantia, consisting of both material and morontia varieties. The material growths have a characteristic green coloration, but the morontia equivalents of vegetative life have a violet or orchid tinge of varying hue and reflection. Such morontia vegetation is purely an energy growth; when eaten there is no residual portion.
43:6.7 (492.7) Et arhitektuursetele maailmadele on annetatud kümme füüsilise elu alajaotust, rääkimata morontiavariatsioonidest, on seal tohutult võimalusi maastiku ning aineliste ja morontiaehitiste biokaunistusteks. Taevased kunstimeistrid suunavad põliselanikke spornagiaid selles ulatuslikus botaanilise dekoreerimise ja biokaunistamise töös. Kui teie kunstnikud peavad kasutama oma kujutluste kujutamiseks tuima värvi ja elutut marmorit, siis taevased kunstimeistrid ja univitatiad kasutavad oma ideede esitamiseks ning ideaalide kätkemiseks sagedamini elavat materjali. 43:6.7 (492.7) Being endowed with ten divisions of physical life, not to mention the morontia variations, these architectural worlds provide tremendous possibilities for the biologic beautification of the landscape and of the material and the morontia structures. The celestial artisans direct the native spornagia in this extensive work of botanic decoration and biologic embellishment. Whereas your artists must resort to inert paint and lifeless marble to portray their concepts, the celestial artisans and the univitatia more frequently utilize living materials to represent their ideas and to capture their ideals.
43:6.8 (493.1) Kui teile meeldivad Urantia lilled, põõsad ja puud, siis Edentia taevaste aedade botaanilisest ilust ja lillede suursugususest tunneb teie silm veel enam rõõmu. Kuid minu kirjeldamisvõimest ei piisa, andmaks surelikule meelele ammendavat ettekujutust nende taevalike maailmade kaunidusest. Silm pole tõesti näinud sellist hiilgust, mis ootab teid ees teie saabudes neisse surelike tõusutee maailmadesse. 43:6.8 (493.1) If you enjoy the flowers, shrubs, and trees of Urantia, then will you feast your eyes upon the botanical beauty and the floral grandeur of the supernal gardens of Edentia. But it is beyond my powers of description to undertake to convey to the mortal mind an adequate concept of these beauties of the heavenly worlds. Truly, eye has not seen such glories as await your arrival on these worlds of the mortal-ascension adventure.
7. Univitatiad ^top 7. The Univitatia ^top
43:7.1 (493.2) Univitatiad on Edentia ja sellega seotud maailmade alalised elanikud kõigis seitsmesaja seitsmekümnes maailmas, mis ümbritsevad tähtkuju keskust ja on nende juhendamise all. Neid Looja-Poja ja Loova Vaimu lapsi projitseeritakse ainelise ja vaimse eksistentsi vahelisele tasandile, kuid nad ei ole morontiaolendid. Igal Edentia seitsmekümnest suuremast sfäärist on erineva nähtava vormiga põliselanikud ja morontiasurelike morontiavormid on iga kord, kui nad lähevad üle ühelt Edentiasfäärilt teisele, liikudes järjest edasi esimesest maailmast kuni seitsmekümnendani, häälestatud sobima univitatiate vastava tõusuastmestikuga. 43:7.1 (493.2) Univitatia are the permanent citizens of Edentia and its associated worlds, all seven hundred seventy worlds surrounding the constellation headquarters being under their supervision. These children of the Creator Son and the Creative Spirit are projected on a plane of existence in between the material and the spiritual, but they are not morontia creatures. The natives of each of the seventy major spheres of Edentia possess different visible forms, and the morontia mortals have their morontia forms attuned to correspond with the ascending scale of the univitatia each time they change residence from one Edentia sphere to another as they pass successively from world number one to world number seventy.
43:7.2 (493.3) Vaimselt on univitatiad sarnased; intellektuaalselt erinevad nad üksteisest samamoodi kui surelikud; vormilt meenutavad nad üsnagi morontia eksistentsiolekut ja nad on loodud tegutsema seitsmekümnes erinevas isiksuseklassis. Igal neist univitatia klassidest esineb intellektuaalset tegevust kümnes põhivariandis ja iga niisugune intellektitüüp juhib erilist jätkuvat kutsealase või praktilise sotsialiseerumise koolitus- ja kultuurikooli mõnel neist kümnest satelliidist, mis tiirlevad iga Edentia suurema maailma ümber. 43:7.2 (493.3) Spiritually, the univitatia are alike; intellectually, they vary as do mortals; in form, they much resemble the morontia state of existence, and they are created to function in seventy diverse orders of personality. Each of these orders of univitatia exhibits ten major variations of intellectual activity, and each of these varying intellectual types presides over the special training and cultural schools of progressive occupational or practical socialization on some one of the ten satellites which swing around each of the major Edentia worlds.
43:7.3 (493.4) Need seitsesada väiksemat maailma on kogu kohaliku universumi tööalase praktilise hariduse tehnilised sfäärid ning avatud kõigile intellektiolendite klassidele. Need erioskusi ja tehnilisi teadmisi andvad koolid pole ette nähtud üksnes tõususurelike jaoks, kuigi morontiaõpilased moodustavad neil koolituskursustel osalejatest ülekaalukalt suurima rühma. Kui teid mõnes neist seitsmekümnest sotsiaalkultuuri suurmaailmast vastu võetakse, võimaldatakse teile kohe vaba pääs kõigile kümnele seda ümbritsevale satelliidile. 43:7.3 (493.4) These seven hundred minor worlds are technical spheres of practical education in the working of the entire local universe and are open to all classes of intelligent beings. These training schools of special skill and technical knowledge are not conducted exclusively for ascending mortals, although morontia students constitute by far the largest group of all those who attend these courses of training. When you are received on any one of the seventy major worlds of social culture, you are immediately given clearance for each of the ten surrounding satellites.
43:7.4 (493.5) Mitmesugustes hea tahte kolooniates on morontia-tõususurelikud ülekaalus meelelahutuste suunajate seas, kuid univitatiad on suurim Nebadoni taevaste kunstimeistritega seostatav rühm. Kogu Orvontonis pole väljaspool Havonat teisi olendeid peale Uversa abandonterite, kes oleksid kunstiannete, sotsiaalse kohanemisvõime ja koordineerimisoskuste poolest võrdsed univitatiatega. 43:7.4 (493.5) In the various courtesy colonies, ascending morontia mortals predominate among the reversion directors, but the univitatia represent the largest group associated with the Nebadon corps of celestial artisans. In all Orvonton no extra-Havona beings excepting the Uversa abandonters can equal the univitatia in artistic skill, social adaptability, and co-ordinating cleverness.
43:7.5 (493.6) Need tähtkujukodanikud ei kuulu tegelikult kunstimeistrite korpusesse, kuid töötavad vabalt koos kõigi rühmadega ning neil on suuri teeneid selles, et tähtkujude maailmad on muutunud üleminekukultuuri suurejooneliste kunstiliste võimaluste teostamise peamisteks sfäärideks. Tähtkujude keskusmaailmade piirest väljaspool nad ei tegutse. 43:7.5 (493.6) These citizens of the constellation are not actually members of the artisan corps, but they freely work with all groups and contribute much to making the constellation worlds the chief spheres for the realization of the magnificent artistic possibilities of transition culture. They do not function beyond the confines of the constellation headquarters worlds.
8. Edentia koolitusmaailmad ^top 8. The Edentia Training Worlds ^top
43:8.1 (493.7) Edentiale ja teda ümbritsevatele sfääridele tehtud füüsilised annetused on peaaegu täiuslikud: vaevalt küll on need kõrvutatavad Salvingtoni sfääride vaimse suursugususega, kuid nad ületavad kaugelt Jerusemi koolitusmaailmade hiilguse. Kõiki neid Edentia-sfääre varustatakse energiaga otse universumi kosmosevooludest ja nende tohutuid, nii ainelisi kui ka morontialikke võimsussüsteeme juhendavad ja jaotavad oskuslikult tähtkujude keskused, keda abistavad Füüsiliste Meisterjuhtijate ja Morontia Võimsusejuhendajate võimekad korpused. 43:8.1 (493.7) The physical endowment of Edentia and its surrounding spheres is well-nigh perfect; they could hardly equal the spiritual grandeur of the spheres of Salvington, but they far surpass the glories of the training worlds of Jerusem. All these Edentia spheres are energized directly by the universal space currents, and their enormous power systems, both material and morontial, are expertly supervised and distributed by the constellation centers, assisted by a competent corps of Master Physical Controllers and Morontia Power Supervisors.
43:8.2 (494.1) Surelike tõusutee Edentia-ajastul on morontia üleminekukultuuri seitsmekümnes koolitusmaailmas veedetud aeg tõususureliku elujärgus kuni lõpetanu staatuse saavutamiseni kõige rahulikum periood — see on tõesti tüüpiline morontiaelu. Et teid häälestatakse ühest suuremast kultuurimaailmast teise minnes iga kord ümber, jääb teie morontiakeha samaks ja isiksuse teadvusetuse perioode ei ole. 43:8.2 (494.1) The time spent on the seventy training worlds of transition morontia culture associated with the Edentia age of mortal ascension, is the most settled period in an ascending mortal’s career up to the status of a finaliter; this is really the typical morontia life. While you are re-keyed each time you pass from one major cultural world to another, you retain the same morontia body, and there are no periods of personality unconsciousness.
43:8.3 (494.2) Edential ja selle kaassfääridel viibimise ajal tegelete põhiliselt rühmaeetika omandamisega. Rühmaeetikas peitub universumite ja superuniversumite intellektiolendite eri klasside meeldivate ja kasulike omavaheliste suhete saladus. 43:8.3 (494.2) Your sojourn on Edentia and its associated spheres will be chiefly occupied with the mastery of group ethics, the secret of pleasant and profitable interrelationship between the various universe and superuniverse orders of intelligent personalities.
43:8.4 (494.3) Eluasemeilmades viisite lõpule areneva sureliku isiksuse ühtlustumise; süsteemi keskusmaailmas omandasite Jerusemi kodakondsuse ja jõudsite valmisolekuni allutada end rühmategevusteks ja kooskõlastatud ettevõtmisteks vajalikule distsipliinile; kuid nüüd, tähtkuju koolitusmaailmades, peate saavutama oma areneva morontiaisiksuse tõelise sotsialiseerumise. Selle võrratu kultuuri omandamise käigus õpite järgmisi oskusi: 43:8.4 (494.3) On the mansion worlds you completed the unification of the evolving mortal personality; on the system capital you attained Jerusem citizenship and achieved the willingness to submit the self to the disciplines of group activities and co-ordinated undertakings; but now on the constellation training worlds you are to achieve the real socialization of your evolving morontia personality. This supernal cultural acquirement consists in learning how to:
43:8.5 (494.4) 1. elada õnnelikult ja töötada tõhusalt koos kümne morontiakaaslasega, kusjuures kümme niisugust rühma ühendatakse sajaliikmeliseks kompaniiks ja seejärel tuhandeliikmeliseks korpuseks; 43:8.5 (494.4) 1. Live happily and work effectively with ten diverse fellow morontians, while ten such groups are associated in companies of one hundred and then federated in corps of one thousand.
43:8.6 (494.5) 2. elada rõõmsalt koos ja teha südamlikult koostööd kümne univitatiaga, kes on vaatamata oma intellektuaalsele sarnasusele morontiaolenditega neist kõige muu poolest väga erinevad. Siis peate koos selle kümneliikmelise rühmaga tegutsema kooskõlas kümne teise perega, mis omakorda on ühendatud tuhandest univitatiast koosnevaks korpuseks; 43:8.6 (494.5) 2. Abide joyfully and co-operate heartily with ten univitatia, who, though similar intellectually to morontia beings, are very different in every other way. And then must you function with this group of ten as it co-ordinates with ten other families, which are in turn confederated into a corps of one thousand univitatia.
43:8.7 (494.6) 3. kohaneda samaaegselt nii morontiakaaslaste kui ka nende võõrustajatest univitatiatega. Omandada võime teha vabatahtlikult ja tõhusalt koostööd omaenda klassi olenditega, kes on tihedates töösuhetes mõnevõrra teistsuguse intellektiolendite rühmaga; 43:8.7 (494.6) 3. Achieve simultaneous adjustment to both fellow morontians and these host univitatia. Acquire the ability voluntarily and effectively to co-operate with your own order of beings in close working association with a somewhat dissimilar group of intelligent creatures.
43:8.8 (494.7) 4. tegutsedes selliselt sotsiaalsetes suhetes teiesarnaste ja teist erinevate olenditega, saavutada intellektuaalne kooskõla ja kutsealane kohanemisvõime mõlema rühmaga; 43:8.8 (494.7) 4. While thus socially functioning with beings like and unlike yourself, achieve intellectual harmony with, and make vocational adjustment to, both groups of associates.
43:8.9 (494.8) 5. olles saavutanud isiksuse rahuldava sotsialiseerumise intellektuaalsel ja kutsealasel tasandil, täiustada veelgi võimet elada lähedastes sidemetes endasuguste ja veidi teistsuguste olenditega nii, et ärrituvus ja vastumeelsus üha vähenevad. Selle saavutamisele aitavad palju kaasa meelelahutuste suunajad koos oma rühmamängudega; 43:8.9 (494.8) 5. While attaining satisfactory socialization of the personality on intellectual and vocational levels, further perfect the ability to live in intimate contact with similar and slightly dissimilar beings with ever-lessening irritability and ever-diminishing resentment. The reversion directors contribute much to this latter attainment through their group-play activities.
43:8.10 (494.9) 6. kohandada kõiki neid sotsialiseerumisviise aina edeneva Paradiisi-tõusutee kooskõlastamisega; täiustada arusaamist universumist, parandades võimet mõista neis näiliselt tähtsusetutes aegruumi tegevustes peituvate eesmärkide igavesi tähendusi; 43:8.10 (494.9) 6. Adjust all of these various socialization techniques to the furtherance of the progressive co-ordination of the Paradise-ascension career; augment universe insight by enhancing the ability to grasp the eternal goal-meanings concealed within these seemingly insignificant time-space activities.
43:8.11 (494.10) 7. ja siis järgneb kõigi nende multisotsialiseerumisviiside kulminatsioon koos samaaegse vaimse taibu avardumisega seetõttu, et vaimne ühinemine rühmaga ja morontiakooskõla täiustab ka isiklikku andekust kõigis faasides. Kahe kõlbelise loodud-olendi partnerlus ei muuda kummagi isiklikke intellektuaalseid, sotsiaalseid ja vaimseid saavutuspotentsiaale universumis sugugi kaks korda tõhusamaks, vaid nad peaaegu neljakordistavad oma saavutamis- ja teostamisvõimalusi. 43:8.11 (494.10) 7. And then, climax all of these procedures of multisocialization with the concurrent enhancement of spiritual insight as it pertains to the augmentation of all phases of personal endowment through group spiritual association and morontia co-ordination. Intellectually, socially, and spiritually two moral creatures do not merely double their personal potentials of universe achievement by partnership technique; they more nearly quadruple their attainment and accomplishment possibilities.
43:8.12 (495.1) Me kirjeldasime sotsialiseerumist Edential morontiasureliku liitumisena univitatia pererühmaga, milles on kümme intellektuaalselt erinevat indiviidi, ja samaaegselt ühinemisena kümne morontiakaaslasega. Kuid esimeses seitsmes suuremas maailmas elab kümne univitatiaga koos vaid üks tõususurelik. Teises seitsmest suuremast maailmast koosnevas rühmas elab iga kümneliikmelise põliselanike rühmaga koos kaks tõususurelikku jne, kuni viimasel seitsmest suuremast sfäärist koosnevas rühmas elab kümne univitatiaga koos kümme morontiaolendit. Kui te õpite univitatiatega pare-mini sotsialiseeruma, siis saate seda täiustunud eetikat rakendada suhetes endasuguste morontia edasijõudjatega. 43:8.12 (495.1) We have portrayed Edentia socialization as an association of a morontia mortal with a univitatia family group consisting of ten intellectually dissimilar individuals concomitant with a similar association with ten fellow morontians. But on the first seven major worlds only one ascending mortal lives with ten univitatia. On the second group of seven major worlds two mortals abide with each native group of ten, and so on up until, on the last group of seven major spheres, ten morontia beings are domiciled with ten univitatia. As you learn how better to socialize with the univitatia, you will practice such improved ethics in your relations with your fellow morontia progressors.
43:8.13 (495.2) Tõususurelikena tunnete rõõmu viibimisest Edentia edenemismaailmades, kuid te ei koge seda isiklikku rahuldusvärinat, mis iseloomustab teie esimest kokkupuudet universumiasjadega süsteemi keskuses või teie tundeid hüvastijätul nende universumi keskuse viimaste maailmade reaalsustega. 43:8.13 (495.2) As ascending mortals you will enjoy your sojourn on the progress worlds of Edentia, but you will not experience that personal thrill of satisfaction which characterizes your initial contact with universe affairs on the system headquarters or your farewell touch with these realities on the final worlds of the universe capital.
9. Edentia kodakondsus ^top 9. Citizenship on Edentia ^top
43:9.1 (495.3) Pärast seitsmekümnenda maailma lõpetamist asuvad tõususurelikud elama Edentiale. Nüüd osalevad tõusuteelised esmakordselt „Paradiisi-kogudes” ja kuulevad oma pikast elukäigust lugu nii, nagu seda kirjeldab Päevilt Ustav, esimene Ülimatest Kolmsus-päritolu Isiksusest, keda nad kohtavad. 43:9.1 (495.3) After graduation from world number seventy, ascending mortals take up residence on Edentia. Ascenders now, for the first time, attend the “assemblies of Paradise” and hear the story of their far-flung career as it is depicted by the Faithful of Days, the first of the Supreme Trinity-origin Personalities they have met.
43:9.2 (495.4) Kogu see viibimine tähtkuju koolitusmaailmades, mis kulmineerub Edentia kodakondsuse omandamisega, on morontia edasijõudjatele tõelise taevaliku õndsuse periood. Süsteemimaailmades viibimise jooksul arenesite peaaegu loomast morontiaolendiks: olite rohkem aineline kui vaimne. Salvingtoni sfääridel arenete morontiaolendist tõelise vaimu seisundini: saate pigem vaimseks kui aineliseks. Ent Edential on tõusuteelised poolel teel oma endise ja tulevase seisundi vahel, poolel teel arenevast loomast tõusuvaimuni. Kogu teie Edential ja selle maailmades viibimise ajal olete „nagu inglid”: te liigute pidevalt edasi, kuid säilitate kogu aeg üldise ja tüüpilise morontiastaatuse. 43:9.2 (495.4) This entire sojourn on the constellation training worlds, culminating in Edentia citizenship, is a period of true and heavenly bliss for the morontia progressors. Throughout your sojourn on the system worlds you were evolving from a near-animal to a morontia creature; you were more material than spiritual. On the Salvington spheres you will be evolving from a morontia being to the status of a true spirit; you will be more spiritual than material. But on Edentia, ascenders are midway between their former and their future estates, midway in their passage from evolutionary animal to ascending spirit. During your whole stay on Edentia and its worlds you are “as the angels”; you are constantly progressing but all the while maintaining a general and a typical morontia status.
43:9.3 (495.5) See tõususureliku tähtkujus viibimise aeg on kogu morontia-edenemise elujärgu kõige ühtlasem ja stabiilsem ajajärk. See kogemus on tõusuteelistele vaimueelne sotsialiseerumiskoolitus. See on analoogiline lõpetanueelse vaimse kogemusega Havonal ja absoniitsuse-eelse koolitusega Paradiisis. 43:9.3 (495.5) This constellation sojourn of an ascending mortal is the most uniform and stabilized epoch in the entire career of morontia progression. This experience constitutes the prespirit socialization training of the ascenders. It is analogous to the prefinaliter spiritual experience of Havona and to the preabsonite training on Paradise.
43:9.4 (495.6) Edential tegelevad tõususurelikud põhiliselt neile antud ülesannetega seitsmekümnes järjestikuses univitatiate maailmas. Nad teenivad ka Edential endal mitmesugustes ametites, peamiselt seoses selle tähtkuju programmiga, mis puudutab rühmade, rasside, rahvaste ja planeetide heaolu. Kõigekõrgemad ei tegele eriti indiviidide edasiarenemisele kaasaaitamisega asustatud maailmades, nad valitsevad rohkem inimeste kuningriike kui indiviidide südameid. 43:9.4 (495.6) Ascending mortals on Edentia are chiefly occupied with the assignments on the seventy progressive univitatia worlds. They also serve in varied capacities on Edentia itself, mainly in conjunction with the constellation program concerned with group, racial, national, and planetary welfare. The Most Highs are not so much engaged in fostering individual advancement on the inhabited worlds; they rule in the kingdoms of men rather than in the hearts of individuals.
43:9.5 (495.7) Ja päeval, mil te valmistute Edentialt lahkuma Salvingtonile, te peatute ja vaatate tagasi ühele kõige ilusaimale ja värskendavamale ajale kõigist oma koolitusajajärkudest siinpool Paradiisi. Ent selle kõige aulisus üha kasvab teie tõusul sissepoole ja te omandate aina suurema võime hinnata jumalikke tähendusi ja vaimseid väärtusi. 43:9.5 (495.7) And on that day when you are prepared to leave Edentia for the Salvington career, you will pause and look back on one of the most beautiful and most refreshing of all your epochs of training this side of Paradise. But the glory of it all augments as you ascend inward and achieve increased capacity for enlarged appreciation of divine meanings and spiritual values.
43:9.6 (496.1) [Esitanud Malavatia Melkisedek.] 43:9.6 (496.1) [Sponsored by Malavatia Melchizedek.]