37. Kiri Paper 37
Kohaliku universumi isiksused Personalities of the Local Universe
37:0.1 (406.1) NEBADONI kõigi isiksuste juht on Looja- ja Meister-Poeg Miikael, universumi isa ja suverään. Temaga on jumalikkuses kooskõlastatud ja tema loomevõimeid täiendab kohaliku universumi Emavaim, Salvingtoni Jumalik Hoolekandja. Ja need loojad on täiesti otseselt kõigi Nebadonist pärinevate loodudolendite Isa-Poeg ja Vaim-Ema. 37:0.1 (406.1) AT THE head of all personality in Nebadon stands the Creator and Master Son, Michael, the universe father and sovereign. Co-ordinate in divinity and complemental in creative attributes is the local universe Mother Spirit, the Divine Minister of Salvington. And these creators are in a very literal sense the Father-Son and the Spirit-Mother of all the native creatures of Nebadon.
37:0.2 (406.2) Eelmised kirjad käsitlesid loodud poegade klasse, järgmised lood kirjeldavad hoolekandevaime ja tõusvate poegade klasse. Käesolev kiri käsitleb vahepealset rühma, Universumi Abisid, kuid vaatleb lühidalt ka teatavaid Nebadonis asuvaid kõrgemaid vaime ja teatavaid kohaliku universumi alaliste kodanike klasse. 37:0.2 (406.2) Preceding papers have dealt with the created orders of sonship; succeeding narratives will portray the ministering spirits and the ascending orders of sonship. This paper is chiefly concerned with an intervening group, the Universe Aids, but it will also give brief consideration to certain of the higher spirits stationed in Nebadon and to certain of the orders of permanent citizenship in the local universe.
1. Universumi Abid ^top 1. The Universe Aids ^top
37:1.1 (406.3) Paljud ainulaadsed klassid, keda üldiselt sellesse kategooriasse liigitatakse, on ilmutamata, kuid käesoleva kirja kohaselt jagunevad Universumi Abid seitsmesse klassi: 37:1.1 (406.3) Many of the unique orders generally grouped in this category are unrevealed, but as presented in these papers, the Universe Aids include the following seven orders:
37:1.2 (406.4) 1. Helkjad Koidutähed; 37:1.2 (406.4) 1. Bright and Morning Stars.
37:1.3 (406.5) 2. Kirkad Õhtutähed; 37:1.3 (406.5) 2. Brilliant Evening Stars.
37:1.4 (406.6) 3. Peainglid; 37:1.4 (406.6) 3. Archangels.
37:1.5 (406.7) 4. Kõrgeimad Abilised; 37:1.5 (406.7) 4. Most High Assistants.
37:1.6 (406.8) 5. Kõrged Volinikud; 37:1.6 (406.8) 5. High Commissioners.
37:1.7 (406.9) 6. Taevased Juhendajad; 37:1.7 (406.9) 6. Celestial Overseers.
37:1.8 (406.10) 7. Eluasemeilmade Õpetajad. 37:1.8 (406.10) 7. Mansion World Teachers.
37:1.9 (406.11) Universumi Abide esimesest klassist, Helkjatest Koidutähtedest, on igas kohalikus universumis vaid üks, kes on kõigi sellest kohalikust universumist pärinevate loodud-olendite seas esmasündinu. Meie universumi Helkjat Koidutähte nimetatakse Salvingtoni Gabrieliks. Ta on kogu Nebadoni täitevjuht, toimides Suveräänse Poja ja tema loomiskaaslase isikliku esindajana. 37:1.9 (406.11) Of the first order of Universe Aids, the Bright and Morning Stars, there is just one in each local universe, and he is the first-born of all creatures native to a local universe. The Bright and Morning Star of our universe is known as Gabriel of Salvington. He is the chief executive of all Nebadon, functioning as the personal representative of the Sovereign Son and as spokesman for his creative consort.
37:1.10 (406.12) Nebadoni algusaegadel töötas Gabriel üsna üksi koos Miikaeli ja Loova Vaimuga. Kui universum laienes ja haldusprobleemid kasvasid mitmekordseks, anti talle isiklik ilmutamata abilistest kaaskond ja seda rühma täiendati lõpuks Nebadoni Õhtutähtede korpuse loomisega. 37:1.10 (406.12) During the earlier times of Nebadon, Gabriel worked quite alone with Michael and the Creative Spirit. As the universe grew and administrative problems multiplied, he was provided with a personal staff of unrevealed assistants, and eventually this group was augmented by the creation of the Nebadon corps of Evening Stars.
2. Kirkad Õhtutähed ^top 2. The Brilliant Evening Stars ^top
37:2.1 (407.1) Neid kirkaid olendeid on kavandanud Melkisedekid ning seejärel loonud Looja-Poeg ja Loov Vaim. Nad teenivad paljudes ülesannetes, kuid põhiliselt kohaliku universumi täitevjuhi Gabrieli sidepidajatena. Üks või mitu neist olenditest tegutsevad tema esindajatena Nebadoni iga tähtkuju ja süsteemi keskusmaailmas. 37:2.1 (407.1) These brilliant creatures were planned by the Melchizedeks and were then brought into being by the Creator Son and the Creative Spirit. They serve in many capacities but chiefly as liaison officers of Gabriel, the local universe chief executive. One or more of these beings function as his representatives at the capital of every constellation and system in Nebadon.
37:2.2 (407.2) Nebadoni täitevjuhina on Gabriel enamikul Salvingtoni salajastel nõupidamistel koosoleku ametlik esimees või viibib seal vaatlejana, ja sageli toimub üheaegselt umbes tuhat niisugust koosolekut. Neil juhtudel esindavad Gabrieli Kirkad Õhtutähed, ta lihtsalt ei saa olla üheaegselt kahes kohas ja need üliinglid kompenseerivad seda puudujääki. Nad teenivad analoogiliselt ka Kolmsuse Õpetajate-Poegade korpust. 37:2.2 (407.2) As chief executive of Nebadon, Gabriel is ex officio chairman of, or observer at, most of the Salvington conclaves, and as many as one thousand of these are often in session simultaneously. The Brilliant Evening Stars represent Gabriel on these occasions; he cannot be in two places at the same time, and these superangels compensate for this limitation. They perform an analogous service for the corps of the Trinity Teacher Sons.
37:2.3 (407.3) Kuigi Gabriel tegeleb isiklikult halduskohustustega, säilitab ta Kirgaste Õhtutähtede kaudu sideme ka universumi elu ja asjade kõigi teiste külgedega. Kirkad Õhtutähed saadavad Gabrieli alati tema reisidel planeetidele ja käivad üksikplaneetidel sageli erimissioonidega kui tema isiklikud esindajad. Neid ülesandeid täitvaid Kirkaid Õhtutähti on mõnikord nimetatud „Issanda ingliteks”. Nad käivad sageli Uversal esindamas Helkjat Koidutähte Päevilt Vanade kohtute ja täiskogude ees, kuid rändavad harva väljapoole Orvontoni piire. 37:2.3 (407.3) Though personally occupied with administrative duties, Gabriel maintains contact with all other phases of universe life and affairs through the Brilliant Evening Stars. They always accompany him on his planetary tours and frequently go on special missions to the individual planets as his personal representatives. On such assignments they have sometimes been known as “the angel of the Lord.” They frequently go to Uversa to represent the Bright and Morning Star before the courts and assemblies of the Ancients of Days, but they seldom journey beyond the confines of Orvonton.
37:2.4 (407.4) Kirkad Õhtutähed on ainulaadne kahene klass, kuhu kuuluvad mõned loodud väärikusega ja teised saavutatud teenistusega olendid. Nebadonis on nende üliinglite korpuses praegu 13 641 liiget. Loodud väärikusega olendeid on 4 832 ja tõusuvaime, kes on saavutanud selle üleva teenistuse eesmärgi, on 8 809. Paljud neist tõusvatest Õhtutähtedest alustasid universumis oma elujärku seeravitena, teised on tõusnud loodud-olendi elu ilmutamata tasanditelt. Kuni universum ei ole veel valgusesse ja ellu stabiliseerunud, ei ole see kõrge korpus kui saavutuste eesmärk tõusuteelistest kandidaatidele suletud. 37:2.4 (407.4) The Brilliant Evening Stars are a unique twofold order, embracing some of created dignity and others of attained service. The Nebadon corps of these superangels now numbers 13,641. There are 4,832 of created dignity, while 8,809 are ascendant spirits who have attained this goal of exalted service. Many of these ascendant Evening Stars started their universe careers as seraphim; others have ascended from unrevealed levels of creature life. As an attainment goal this high corps is never closed to ascension candidates so long as a universe is not settled in light and life.
37:2.5 (407.5) Mõlemat liiki Kirkad Õhtutähed on morontiaisiksustele ja teatavat liiki, surelikest kõrgemal olevatele ainelistele olenditele kergesti nähtavad. Sellesse huvitavasse ja mitmekülgsesse klassi kuuluvatel loodud-olenditel on vaimujõudu, mida saab avaldada sõltumatult nende isikulisest kohalolekust. 37:2.5 (407.5) Both types of Brilliant Evening Stars are easily visible to morontia personalities and certain types of supermortal material beings. The created beings of this interesting and versatile order possess a spirit force which can be manifested independently of their personal presence.
37:2.6 (407.6) Nende üliinglite juht on Gavalia, sellest klassist esmasündinu Nebadonis. Pärast Kristus Miikaeli tagasipöördumist oma võidukast annetumisest Urantial määrati Gavalia hoolitsema tõususurelike eest ning tema kaaslasel Galantial on olnud Urantia aja viimase tuhande üheksasaja aasta jooksul keskus Jerusemil, kus ta veedab umbes poole oma ajast. Galantia on esimene nii kõrgesse seisusesse jõudnud tõusuteelisest üliingel. 37:2.6 (407.6) The head of these superangels is Gavalia, the first-born of this order in Nebadon. Since the return of Christ Michael from his triumphant bestowal on Urantia, Gavalia has been assigned to the ascendant mortal ministry, and for the last nineteen hundred Urantia years his associate, Galantia, has maintained headquarters on Jerusem, where he spends about half of his time. Galantia is the first of the ascendant superangels to attain this high estate.
37:2.7 (407.7) Kirkad Õhtutähed ei grupeeru ega organiseeru muul viisil kui ainult oma tavapärastesse paaridesse paljude ülesannete täitmisel. Neid ei määrata tavaliselt täitma surelike tõusuteega seotud ülesandeid, aga kui neile niisugune lähetus on kord antud, ei tegutse nad kunagi üksi. Nad töötavad alati paaris — üks loodud-olend, teine tõusev Õhtutäht. 37:2.7 (407.7) No grouping or company organization of the Brilliant Evening Stars exists other than their customary association in pairs on many assignments. They are not extensively assigned on missions pertaining to the ascendant career of mortals, but when thus commissioned, they never function alone. They always work in pairs—one a created being, the other an ascendant Evening Star.
37:2.8 (407.8) Üks Õhtutähtede kõrgeid ülesandeid on saata annetuvaid Avonal-Poegi nende missioonidel planeetidele, nii nagu Gabriel saatis Miikaeli, kui see annetus Urantial. Kaks saatvat üliinglit on neil missioonidel teenistusastmelt vanimad isiksused ning nad teenivad peainglite ja kõigi teiste neile ettevõtmistele lähetatud olendite kaasjuhtijatena. Neist üliinglite juhtidest vanim on see, kes tähendusrikkal hetkel ja ajal ütleb annetuvale Avonal-Pojale: „Tee oma venna tegude järgi”. 37:2.8 (407.8) One of the high duties of the Evening Stars is to accompany the Avonal bestowal Sons on their planetary missions, even as Gabriel accompanied Michael on his Urantia bestowal. The two attending superangels are the ranking personalities of such missions, serving as cocommanders of the archangels and all others assigned to these undertakings. It is the senior of these superangel commanders who, at the significant time and age, bids the Avonal bestowal Son, “Be about your brother’s business.”
37:2.9 (408.1) Samasugused üliinglite paarid on määratud planeetidele Kolmsuse Õpetajate-Poegade korpustesse, mis peavad asustatud maailmas sisse juhatama annetumisjärgse ajastu ehk vaimse ajastu koidiku. Neis ülesannetes teenivad Õhtutähed maailmade surelike ja Õpetajate-Poegade nähtamatu korpuse vaheliste sidepidajatena. 37:2.9 (408.1) Similar pairs of these superangels are assigned to the planetary corps of Trinity Teacher Sons that functions to establish the postbestowal or dawning spiritual age of an inhabited world. On such assignments the Evening Stars serve as liaisons between the mortals of the realm and the invisible corps of Teacher Sons.
37:2.10 (408.2) Õhtutähtede maailmad. Kuues rühm seitsmest Salvingtoni maailmast ja nende nelikümmend kaks satelliiti on antud Kirgaste Õhtutähtede haldamise alla. Nende seitsme esmase maailma eesistujateks on nende loodud üliinglite klassid, satelliite aga haldavad tõusvad Õhtutähed. 37:2.10 (408.2) The Worlds of the Evening Stars. The sixth group of seven Salvington worlds and their forty-two tributary satellites are assigned to the administration of the Brilliant Evening Stars. The seven primary worlds are presided over by the created orders of these superangels, while the tributary satellites are administered by ascendant Evening Stars.
37:2.11 (408.3) Esimese kolme maailma satelliidid on määratud Õpetajate-Poegade koolidele ja Õhtutähtedele, kes on pühendunud kohaliku universumi vaimisiksustele. Järgmised kolm rühma tegelevad samasuguste ühiste koolidega tõususurelike jaoks. Seitsmenda maailma satelliidid on jäetud Õpetajate-Poegade, Õhtutähtede ja lõpetanute kolmesteks nõupidamisteks. Neid üliingleid on viimasel ajal lähedalt seostatud Lõplikkuse Korpuse tööga kohalikus universumis ja nad on olnud kaua sidemetes ka Õpetajate-Poegadega. Lõpetanute töögruppide juurde kinnistatud Õhtutähtede ja Gravitatsiooni Sõnumitoojate vahel on tohutu jõu ja tähendusega side. Seitsmes esmane maailm ise on jäetud nende ilmutamata asjade jaoks, mis puudutavad neid Õpetajate-Poegade, lõpetanute ja Õhtutähtede vahel tekkivaid tulevasi suhteid pärast seda, kui Ülima Jumala isiksuse avaldumine superuniversumis on lõpule jõudnud. 37:2.11 (408.3) The satellites of the first three worlds are devoted to the schools of the Teacher Sons and the Evening Stars dedicated to the spirit personalities of the local universe. The next three groups are occupied by similar joint schools devoted to the training of ascending mortals. The seventh-world satellites are reserved for the triune deliberations of the Teacher Sons, the Evening Stars, and the finaliters. During recent times these superangels have been closely identified with the local universe work of the Corps of the Finality, and they have long been associated with the Teacher Sons. There exists a liaison of tremendous power and import between the Evening Stars and the Gravity Messengers attached to the finaliter working groups. The seventh primary world itself is reserved for those unrevealed matters which pertain to the future relationship that will obtain between the Teacher Sons, the finaliters, and the Evening Stars consequent upon the completed emergence of the superuniverse manifestation of the personality of God the Supreme.
3. Peainglid ^top 3. The Archangels ^top
37:3.1 (408.4) Peainglid on Looja-Poja ja Universumi Emavaimu järglased. Nad on kõrgeimat liiki kõrged vaimud, keda luuakse kohalikus universumis suurte hulkadena, ning viimase registreerimise ajal oli neid Nebadonis peaaegu kaheksasada tuhat. 37:3.1 (408.4) Archangels are the offspring of the Creator Son and the Universe Mother Spirit. They are the highest type of high spirit being produced in large numbers in a local universe, and at the time of the last registry there were almost eight hundred thousand in Nebadon.
37:3.2 (408.5) Peainglid on üks väheseid kohaliku universumi isiksuste rühmi, kes tavaliselt Gabrieli jurisdiktsiooni alla ei kuulu. Nad ei ole mitte mingil viisil seotud universumi rutiinse haldamistööga, vaid on pühendunud loodud-olendite ellujäämisele ning sellele, et aja ja ruumi surelike tõusuteel liikumisele kaasa aidata. Kuigi need peainglid täidavad mõnikord Helkja Koidutähe korraldusi, ei kuulu nad tavaliselt tema suunamise alla. Nagu näitavad teatavad toimingud, mida on kirjeldatud jutustuses elu siirdamisest teie maailma, teevad nad koostööd ka teiste Universumi Abidega, näiteks Õhtutähtedega. 37:3.2 (408.5) Archangels are one of the few groups of local universe personalities who are not normally under the jurisdiction of Gabriel. They are not in any manner concerned with the routine administration of the universe, being dedicated to the work of creature survival and to the furtherance of the ascending career of the mortals of time and space. While not ordinarily subject to the direction of the Bright and Morning Star, the archangels do sometimes function by his authority. They also collaborate with others of the Universe Aids, such as the Evening Stars, as is illustrated by certain transactions depicted in the narrative of life transplantation on your world.
37:3.3 (408.6) Nebadoni peainglite korpust juhib selle klassi esmasündinu ja viimasel ajal on peainglite keskuse üks haru asunud Urantial. Just see ebatavaline asjaolu köidabki Nebadonisse saabuvate külalisõpilaste tähelepanu õige kiiresti. Kõigepealt märkavad nad, et universumisisestes toimingutes suunatakse paljusid Kirgaste Õhtutähtede tõusuteetegevusi kohaliku süsteemi Satania keskusmaailmast. Edasi uurides avastavad nad, et peainglite teatavaid tegevusi juhitakse väikesest ja pealtnäha tähtsusetust asustatud maailmast nimega Urantia. Ja sellele järgneb avastus Miikaeli annetumisest Urantial, ning nende huvi teie ja teie madala sfääri vastu elavneb kohe. 37:3.3 (408.6) The archangel corps of Nebadon is directed by the first-born of this order, and in more recent times a divisional headquarters of the archangels has been maintained on Urantia. It is this unusual fact that soon arrests the attention of extra-Nebadon student visitors. Among their early observations of intrauniverse transactions is the discovery that many ascendant activities of the Brilliant Evening Stars are directed from the capital of a local system, Satania. On further examination they discover that certain archangel activities are directed from a small and apparently insignificant inhabited world called Urantia. And then ensues the revelation of Michael’s bestowal on Urantia and their immediately quickened interest in you and your lowly sphere.
37:3.4 (409.1) Kas te saate aru, kui tähtis on teie madalale ja segaduses olevale planeedile asjaolu, et see on saanud universumi haldamise keskuse üheks haruks, mis suunab teatavaid Paradiisi-tõusmise kavaga seonduvaid peainglite tegevusi? See ennustab kahtlemata tulevikus ka teiste tõusuteega seotud tegevuste koondumist Miikaeli annetumise maailma ja annab määratu ning pühaliku tähtsuse Meistri isiklikule lubadusele „Ma tulen jälle tagasi”. 37:3.4 (409.1) Do you grasp the significance of the fact that your lowly and confused planet has become a divisional headquarters for the universe administration and direction of certain archangel activities having to do with the Paradise ascension scheme? This undoubtedly presages the future concentration of other ascendant activities on the bestowal world of Michael and lends a tremendous and solemn import to the Master’s personal promise, “I will come again.”
37:3.5 (409.2) Üldiselt määratakse peainglid teenima ja hoolekandetööle Avonali poegadeklassis, kuid alles siis, kui nad on läbinud põhjaliku eelkoolituse eri hoolekandevaimude töö kõigi faaside alal. Iga Paradiisi annetusliku Pojaga läheb asustatud maailma kaasa selle annetumise ajaks ajutiselt tema juurde määratud sajaliikmeline korpus. Kui planeedi ajutiseks valitsejaks peaks saama Kohtumõistja-Poeg, tegutsevad need peainglid sellel sfääril kogu taevaliku elu suunajatena. 37:3.5 (409.2) In general, the archangels are assigned to the service and ministry of the Avonal order of sonship, but not until they have passed through extensive preliminary training in all phases of the work of the various ministering spirits. A corps of one hundred accompanies every Paradise bestowal Son to an inhabited world, being temporarily assigned to him for the duration of such a bestowal. If the Magisterial Son should become temporary ruler of the planet, these archangels would act as the directing heads of all celestial life on that sphere.
37:3.6 (409.3) Kõigil planeedimissioonidel määratakse alati kaks vanemat peainglit Paradiisi Avonalile isiklikeks abideks, on siis tegemist kohtuasjade, kohtumõistmismissioonide või annetumisega kehastumise teel. Kui see Paradiisi-Poeg on maailma üle kohtumõistmise lõpetanud ja surnud kutsutakse vastust andma (niinimetatud ülestõusmine), on tõesti nii, et uinuvate isiksuste seeravitest kaitsjad vastavad „peaingli häälele”. Ühe usulise elukorralduse lõpetamise loendusel kuulutab nimesid välja Paradiisi-Poega saatev peaingel. See on ülestõusmise peaingel, keda nimetatakse mõnikord „Miikaeli peaingliks”. 37:3.6 (409.3) Two senior archangels are always assigned as the personal aids of a Paradise Avonal on all planetary missions, whether involving judicial actions, magisterial missions, or bestowal incarnations. When this Paradise Son has finished the judgment of a realm and the dead are called to record (the so-called resurrection), it is literally true that the seraphic guardians of the slumbering personalities respond to “the voice of the archangel.” The roll call of a dispensation termination is promulgated by an attendant archangel. This is the archangel of the resurrection, sometimes referred to as the “archangel of Michael.”
37:3.7 (409.4) Peainglite maailmad. Peainglitele on määratud Salvingtoni ümbritsevate maailmade ja nende satelliitide seitsmes rühm. Sfääril number üks ja kõigil selle kuuel satelliidil on tegevuses isiksusekroonikate pidajad. See tohutu kroonikute korpus tegeleb arvepidamisega kõigi aja surelike üle, alates nende sünnihetkest läbi nende elu universumis kuni indiviidi lahkumiseni Salvingtonilt superuniversumi tasandile või tema „kroonikates jäädvustatava eksistentsi kustutamiseni” Päevilt Vanade korraldusel. 37:3.7 (409.4) The Worlds of the Archangels. The seventh group of the encircling Salvington worlds, with their associated satellites, is assigned to the archangels. Sphere number one and all of its six tributary satellites are occupied by the personality record keepers. This enormous corps of recorders busy themselves with keeping straight the record of each mortal of time from the moment of birth up through the universe career until such an individual either leaves Salvington for the superuniverse regime or is “blotted out of recorded existence” by the mandate of the Ancients of Days.
37:3.8 (409.5) Just neis maailmades liigitatakse, paigutatakse registritesse ja säilitatakse isiksuste kroonikaid ja identifitseerimise tagatisi kogu selle aja jooksul, mis jääb sureliku surma ja taasisikustumise tunni vahele surmast ülestõusmiseni. 37:3.8 (409.5) It is on these worlds that personality records and identification sureties are classified, filed, and preserved during that time which intervenes between mortal death and the hour of repersonalization, the resurrection from death.
4. Kõrgeimad Abilised ^top 4. Most High Assistants ^top
37:4.1 (409.6) Kõrgeimad Abilised on rühm vabatahtlikke olendeid, kes pärinevad väljastpoolt kohalikku universumit ning keda määratakse ajutiselt keskse universumi ja superuniversumite esindajateks või vaatlejateks kohalikesse loodutesse. Nende arv varieerub pidevalt, kuid ulatub alati miljonitesse. 37:4.1 (409.6) The Most High Assistants are a group of volunteering beings, of origin outside the local universe, who are temporarily assigned as central and superuniverse representatives to, or observers of, the local creations. Their number varies constantly but is always far up in the millions.
37:4.2 (409.7) Sel viisil saame aeg-ajalt kasu niisuguste Paradiisi-päritolu olendite hoolitsusest ja abist nagu Tarkuse Täiustajad, Jumalikud Nõuandjad, Kõiksed Hindajad, Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud, Kolmsustatud Pojad, Üksildased Sõnumitoojad, supernavid, sekonavid, tertsiavid ja teised armulised hoolekandjad, kes viibivad meie juures meie kohalikku päritolu isiksuste abistamiseks, et viia kogu Nebadon täielikumalt kooskõlla Orvontoni ideede ja Paradiisi ideaalidega. 37:4.2 (409.7) From time to time we thus benefit from the ministry and assistance of such Paradise-origin beings as Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, Universal Censors, Inspired Trinity Spirits, Trinitized Sons, Solitary Messengers, supernaphim, seconaphim, tertiaphim, and other gracious ministers, who sojourn with us for the purpose of helping our native personalities in the effort to bring all Nebadon into fuller harmony with the ideas of Orvonton and the ideals of Paradise.
37:4.3 (410.1) Igaüks neist olenditest võib teenida Nebadonis vabatahtlikult ja olla seega tegelikult väljaspool meie jurisdiktsiooni, aga kui need superuniversumi ja keskse universumi isiksused on tegevusse määratud, ei ole nad kohaliku universumi õigusaktide täitmisest päriselt vabastatud, ehkki jätkavad tegutsemist kõrgete universumite esindajatena ja töötamist vastavalt juhistele, mis tulenevad nende missioonist meie aladel. Nende üldine keskus asub Salvingtonil Päevilt Ühtsete sektoris ja nad tegutsevad Nebadonis selle Paradiisi-Kolmsuse saadiku juhendamise all. Sõltumatute rühmades teenides suunavad need kõrgematelt tasanditelt tulevad isiksused oma tegevust tavaliselt ise, aga kui neid on palutud teenima, allutavad nad end sageli vabatahtlikult ja täielikult suunajate juhendamisele sellel alal, kuhu neid on tegutsema määratud. 37:4.3 (410.1) Any of these beings may be voluntarily serving in Nebadon and hence be technically outside our jurisdiction, but when functioning by assignment, such personalities of the super- and central universes are not wholly exempt from the regulations of the local universe of their sojourn, though they continue to function as representatives of the higher universes and to work in accordance with the instructions which constitute their mission in our realm. Their general headquarters is situated in the Salvington sector of the Union of Days, and they operate in Nebadon subject to the oversupervision of this ambassador of the Paradise Trinity. When serving in unattached groups, these personalities from the higher realms are usually self-directing, but when serving on request, they often voluntarily place themselves wholly under the jurisdiction of the supervising directors of the realms of assigned function.
37:4.4 (410.2) Kõrgeimad Abilised teenivad kohaliku universumi ja tähtkujude ülesannete täitmisel, kuid ei ole otseselt kinnistatud süsteemi-või planeedivalitsuste juurde. Nad võivad aga tegutseda kohalikus universumis kõikjal ja neid võidakse määrata Nebadoni tegevuste kõikidesse faasidesse — haldus-ja täidesaatvale tööle, haridustööle või mujale. 37:4.4 (410.2) Most High Assistants serve in local universe and in constellation capacities but are not directly attached to the system or planetary governments. They may, however, function anywhere in the local universe and may be assigned to any phase of Nebadon activity—administrative, executive, educational, and others.
37:4.5 (410.3) Enamik sellest korpusest on võetud teenistusse abistama Nebadoni Paradiisiisiksusi — Päevilt Ühtset, Loojat-Poega, Päevilt Ustavat, Kohtumõistjaid-Poegi ja Kolmsuse Õpetajaid-Poegi. Kohaliku universumi asjatoimetustes on aeg-ajalt mõttekas teatavaid üksikasju ajutiselt peaaegu kõigi selle kohaliku universumi kohalike isiksuste teadmisest eemal hoida. Teatavaid kõrgemaid kavasid ja keerulisi korraldusi mõistavad Kõrgeimate Abiliste küpsemad ja kaugemale nägevad korpused ka paremini ja täielikumalt ning just neis ja paljudes teistes olukordades on nad universumi valitsejatele ja haldajatele nii väärtuslikud abilised. 37:4.5 (410.3) Most of this corps is enlisted in assisting the Nebadon Paradise personalities—the Union of Days, the Creator Son, the Faithfuls of Days, the Magisterial Sons, and the Trinity Teacher Sons. Now and then in the transaction of the affairs of a local creation it becomes wise to withhold certain details, temporarily, from the knowledge of practically all of the native personalities of that local universe. Certain advanced plans and complex rulings are also better grasped and more fully understood by the more mature and farseeing corps of Most High Assistants, and it is in such situations, and many others, that they are so highly serviceable to the universe rulers and administrators.
5. Kõrged Volinikud ^top 5. High Commissioners ^top
37:5.1 (410.4) Kõrged Volinikud on Vaimuga ühtesulanud tõususurelikud, nad ei ole ühte sulanud Kohandajaga. Te saate üsna hästi aru sureliku kandidaadi tõusuteest universumis, et ühte sulada Kohandajaga, sest see on Kristus Miikaeli annetumisest alates kõigi Urantia surelike perspektiivne kõrge eesmärk. Kuid see ei ole teie maailma taoliste annetumiseelse ajastu maailmade kõigi surelike ainus saatus. On veel teist liiki maailmu, kelle elanikes ei ela Mõttekohandajad kunagi alaliselt. Need surelikud ei ühine kunagi alatiseks Paradiisist annetatud Saladuslike Järelevaatajatega, kuigi Kohandajad ajutiselt siiski elavad nende sisimas, olles neile ihus elamise ajal juhendajaks ja eeskujuks. Selle ajutise viibimise ajal edendavad nad surematu hinge arengut täpselt samamoodi nagu neis olendites, kellega loodavad ühte sulada, ent kui surelik teekond on lõpule jõudnud, jätavad nad igaveseks hüvasti loodud-olenditega, kellega olid ajutiselt ühinenud. 37:5.1 (410.4) The High Commissioners are Spirit-fused ascendant mortals; they are not Adjuster fused. You quite well understand about the universe-ascension career of a mortal candidate for Adjuster fusion, that being the high destiny in prospect for all Urantia mortals since the bestowal of Christ Michael. But this is not the exclusive destiny of all mortals in the prebestowal ages of worlds like yours, and there is another type of world whose inhabitants are never permanently indwelt by Thought Adjusters. Such mortals are never permanently joined in union with a Mystery Monitor of Paradise bestowal; nevertheless, the Adjusters do transiently indwell them, serving as guides and patterns for the duration of the life in the flesh. During this temporary sojourn they foster the evolution of an immortal soul just as in those beings with whom they hope to fuse, but when the mortal race is run, they take eternal leave of the creatures of temporary association.
37:5.2 (410.5) Sellesse klassi kuuluvad ellujäävad hinged saavutavad surematuse, sulades igaveseks ühte kohaliku universumi Emavaimu individualiseeritud fragmendiga. See rühm ei ole arvukas, vähemalt mitte Nebadonis. Eluasemeilmades kohtute ja vennastute nende Vaimuga ühtesulanud surelikega nende tõusu ajal koos teiega Paradiisi-teel kuni Salvingtonile, kus nad peatuvad. Mõned neist võivad tõusta seejärel universumi kõrgematele tasanditele, kuid enamik jääb alatiseks kohaliku universumi teenistusse, sest nende rühma saatuseks ei ole jõuda Paradiisi. 37:5.2 (410.5) Surviving souls of this order attain immortality by eternal fusion with an individualized fragment of the spirit of the local universe Mother Spirit. They are not a numerous group, at least not in Nebadon. On the mansion worlds you will meet and fraternize with these Spirit-fused mortals as they ascend the Paradise path with you as far as Salvington, where they stop. Some of them may subsequently ascend to higher universe levels, but the majority will forever remain in the service of the local universe; as a class they are not destined to attain Paradise.
37:5.3 (411.1) Et nad ei ole Kohandajaga ühte sulanud, ei saa neist kunagi lõpetanuid, kuid nad astuvad lõppkokkuvõttes kohaliku universumi Täiuslikkuse Korpuse ridadesse. Nad on vaimus kuuletunud Isa käsule „Teie olge täiuslikud”. 37:5.3 (411.1) Not being Adjuster fused, they never become finaliters, but they do eventually become enrolled in the local universe Corps of Perfection. They have in spirit obeyed the Father’s command, “Be you perfect.”
37:5.4 (411.2) Pärast Nebadoni Täiuslikkuse Korpusesse jõudmist võivad Vaimuga ühtesulanud tõusuteelised vastu võtta määramise Universumi Abide hulka, mis on üks neile avatud jätkuva kogemusliku kasvu teid. Nii saavad neist kandidaadid, keda võidakse volitada kõrgesse teenistusse tõlgendama aineliste maailmade arenevate loodud-olendite seisukohti kohaliku universumi taevastele võimuorganitele. 37:5.4 (411.2) After attaining the Nebadon Corps of Perfection, Spirit-fused ascenders may accept assignment as Universe Aids, this being one of the avenues of continuing experiential growth which is open to them. Thus do they become candidates for commissions to the high service of interpreting the viewpoints of the evolving creatures of the material worlds to the celestial authorities of the local universe.
37:5.5 (411.3) Kõrged Volinikud alustavad oma teenistust planeetidel rasside volinikena. Neid ülesandeid täites tõlgendavad nad eri inimrasside seisukohti ja kirjeldavad nende vajadusi. Nad on ülimalt andunud surelikele rassidele, keda nad esindavad, püüdes alati saavutada heaolu, taotledes nende jaoks halastust, õiglust ja õiglast kohtlemist kõigis nende suhetes teiste rahvastega. Rasside volinikud tegutsevad lõpututes planeedikriisides ja väljendavad tervete heitlevate surelikerühmade huve. 37:5.5 (411.3) The High Commissioners begin their service on the planets as race commissioners. In this capacity they interpret the viewpoints and portray the needs of the various human races. They are supremely devoted to the welfare of the mortal races whose spokesmen they are, ever seeking to obtain for them mercy, justice, and fair treatment in all relationships with other peoples. Race commissioners function in an endless series of planetary crises and serve as the articulate expression of whole groups of struggling mortals.
37:5.6 (411.4) Kui rasside volinikud on lõpuks omandanud pikaajalised kogemused asustatud maailmade probleemide lahendamisel, ülendatakse nad tegutsema kõrgematel tasanditel, kus nad saavutavad lõpuks kohaliku universumi Kõrgete Volinike staatuse. Viimase registreerimise käigus pandi Nebadonis kirja veidi üle pooleteise miljardi Kõrge Voliniku. Need olendid ei kuulu lõpetanute klassi, kuid nad on pikaajaliste kogemustega tõusuolendid, kes toovad oma kodupiirkondadele väga suurt kasu. 37:5.6 (411.4) After long experience in problem solving on the inhabited worlds, these race commissioners are advanced to the higher levels of function, eventually attaining the status of High Commissioners of and in the local universe. The last registration recorded slightly over one and one-half billion of these High Commissioners in Nebadon. These beings are not finaliters, but they are ascendant beings of long experience and of great service to their native realm.
37:5.7 (411.5) Me leiame neid volinikke alati kõigis kohtutes, alates madalaimatest kuni kõrgeimateni. Nad ei osale kohtumenetluses, vaid tegutsevad kohtu sõpradena, andes istungeid juhtivatele kohtunikele andmeid kohtuasjaga seotud isikute esivanemate, keskkonna ja loomupärase olemuse kohta. 37:5.7 (411.5) We invariably find these commissioners in all the tribunals of justice, from the lowest to the highest. Not that they participate in the proceedings of justice, but they do act as friends of the court, advising the presiding magistrates respecting the antecedents, environment, and inherent nature of those concerned in the adjudication.
37:5.8 (411.6) Kõrgeid Volinikke määratakse mitmesuguste kosmose sõnumitoojate juurde ja neid on alati aja hoolekandevaimude juures. Nende esinemine on kavas universumite eri täiskogudes ja needsamad surelikke tundvad volinikud on alati kaasas ka Jumala Poegade missioonidega kosmosemaailmadesse. 37:5.8 (411.6) High Commissioners are attached to the various messenger hosts of space and always to the ministering spirits of time. They are encountered on the programs of various universe assemblies, and these same mortal-wise commissioners are always attached to the missions of the Sons of God to the worlds of space.
37:5.9 (411.7) Millal iganes on vaja aususe ja õigluse huvides aru saada, kuidas arutluse all olev suund või kord mõjutaks arenevaid ajarasse, on need volinikud alati oma soovitustega käepärast; nad on alati kohal, et kosta nende eest, kes ei saa enda eest kostmiseks ise kohale tulla. 37:5.9 (411.7) Whenever fairness and justice require an understanding of how a contemplated policy or procedure would affect the evolutionary races of time, these commissioners are at hand to present their recommendations; they are always present to speak for those who cannot be present to speak for themselves.
37:5.10 (411.8) Vaimuga ühtesulanud surelike maailmad. Salvingtoni ringluse seitsme põhimaailma ja nende satelliitide kaheksas rühm kuulub ainult Vaimuga ühtesulanud Nebadoni surelikele. Kohandajaga ühtesulanud tõususurelikud puutuvad nende maailmadega kokku vaid siis, kui nad Vaimuga ühtesulanud elanike kutsutud külalistena tunnevad rõõmu paljude meeldivate ja kasulike sealviibimiste üle. 37:5.10 (411.8) The Worlds of the Spirit-fused Mortals. The eighth group of seven primary worlds and tributary satellites in the Salvington circuit are the exclusive possession of the Spirit-fused mortals of Nebadon. Ascending Adjuster-fused mortals are not concerned with these worlds except to enjoy many pleasant and profitable sojourns as the invited guests of the Spirit-fused residents.
37:5.11 (411.9) Välja arvatud nende väheste jaoks, kes jõuavad Uversale ja Paradiisi, jäävad need maailmad Vaimuga ühtesulanud ellujääjate alaliseks elupaigaks. Sureliku tõusu niisugune ettenähtud piiratus tuleb kohalikele universumitele kasuks, sest see kindlustab alalise arenenud elanikkonna püsimajäämise, kelle lisanduvad kogemused aitavad jätkuvalt kaasa kohaliku universumi haldamise stabiliseerimisele ja mitmekesistamisele. Need olendid ei pruugi Paradiisi jõuda, kuid nad omandavad Nebadoni probleemide lahendamisel kogemusliku tarkuse, mis ületab igas suhtes kõike, mida saavutavad seal ajutiselt viibivad tõusuteelised. Ja need ellujäävad hinged jätkavad inimliku ja jumaliku ainulaadsete kombinatsioonidena, suutes üha enam ühendada nende kahe nii erineva taseme seisukohti ja esitada niisugust kahest seisukohta üha suurema tarkusega. 37:5.11 (411.9) Except for those few who attain Uversa and Paradise, these worlds are the permanent residence of the Spirit-fused survivors. Such designed limitation of mortal ascent reacts to the good of the local universes by insuring the retention of a permanent evolved population whose augmenting experience will continue to enhance the future stabilization and diversification of the local universe administration. These beings may not attain Paradise, but they achieve an experiential wisdom in the mastery of Nebadon problems that utterly surpasses anything attained by the transient ascenders. And these surviving souls continue as unique combinations of the human and the divine, being increasingly able to unite the viewpoints of these two widely separate levels and to present such a dual viewpoint with ever-heightening wisdom.
6. Taevased juhendajad ^top 6. Celestial Overseers ^top
37:6.1 (412.1) Nebadoni haridussüsteemi haldavad ühiselt Kolmsuse Õpetajad-Pojad ja Melkisedeki õpetamiskorpused, kuid suure osa tööst selle alalhoidmiseks ja ülesehitamiseks teevad Taevased Juhendajad. Need olendid kuuluvad korpusesse, mis moodustatakse tõususurelikele hariduse ja koolituse andmisega seotud iga liiki indiviididest. Neid on Nebadonis üle kolme miljoni ja nad kõik on vabatahtlikud, kellel on tänu oma kogemustele eeldusi teenida kogu maailma haridusalaste nõuandjatena. Oma keskusest Melkisedekite Salvingtoni maailmadest lähtudes liiguvad need juhendajad ringi kohalikus universumis, inspekteerides Nebadoni koolisüsteemi, mille eesmärgiks on anda loodud tõusuolenditele meelekoolitust ja vaimuharidust. 37:6.1 (412.1) The Nebadon educational system is jointly administered by the Trinity Teacher Sons and the Melchizedek teaching corps, but much of the work designed to effect its maintenance and upbuilding is carried on by the Celestial Overseers. These beings are a recruited corps embracing all types of individuals connected with the scheme of educating and training the ascending mortals. There are upward of three million of them in Nebadon, and they are all volunteers who have qualified by experience to serve as educational advisers to the entire realm. From their headquarters on the Salvington worlds of the Melchizedeks, these overseers range the local universe as inspectors of the Nebadon school technique designed to effect the mind training and the spirit education of the ascending creatures.
37:6.2 (412.2) Meelekoolitust ja vaimuharidust antakse kogu teekonna jooksul: inimpäritoluga maailmades, eluasemeilmade süsteemis ja teistes, Jerusemiga seotud edasiliikumissfääridel, seitsmekümnes Edentiaga ühendatud sotsialiseerimismaailmas ja neljasaja üheksakümnel vaimu edasiliikumise sfääril, mis ümbritsevad Salvingtoni. Universumi keskuses on samuti arvukalt Melkisedekite koole, Universumi Poegade kolledžeid, seeravite ülikoole ja Õpetajate-Poegade ning Päevilt Ühtsete koole. Universumi erinevate isiksuste ettevalmistamisel kõrgemaks teenistuseks ja täiustatud tegevusteks kasutatakse ära kõiki võimalusi. Kogu universum on üks tohutu suur kool. 37:6.2 (412.2) This training of mind and education of spirit is carried on from the worlds of human origin up through the system mansion worlds and the other spheres of progress associated with Jerusem, on the seventy socializing realms attached to Edentia, and on the four hundred and ninety spheres of spirit progress encircling Salvington. On the universe headquarters itself are numerous Melchizedek schools, the colleges of the Universe Sons, the seraphic universities, and the schools of the Teacher Sons and the Union of Days. Every possible provision is made to qualify the various personalities of the universe for advancing service and improving function. The entire universe is one vast school.
37:6.3 (412.3) Paljudes kõrgemates koolides kasutatavad meetodid ületavad inimliku arusaamisvõime tõe õpetamise kunstist, kuid see on kogu haridussüsteemi võti: valgustatud kogemus määrab iseloomu. Õpetajad pakuvad valgustust; viibimine universumis ja tõusuteelise staatus annavad kogemisvõimalusi, nende kahe tark kasutamine lisab iseloomule tugevust. 37:6.3 (412.3) The methods employed in many of the higher schools are beyond the human concept of the art of teaching truth, but this is the keynote of the whole educational system: character acquired by enlightened experience. The teachers provide the enlightenment; the universe station and the ascender’s status afford the opportunity for experience; the wise utilization of these two augments character.
37:6.4 (412.4) Nebadoni haridussüsteem hoolitseb põhimõtteliselt selle eest, et teile määrataks ülesanne, ning annab teile siis võimaluse saada õpetust, kuidas oleks ideaalne ja jumalik viis seda ülesannet kõige paremini täita. Teile antakse kindel ülesanne ja samal ajal ka õpetajad, kes oskavad õpetada, kuidas teil oleks kõige parem oma tööd teha. Jumalikus hariduskavas on ette nähtud töö ja õppimise tihe seos. Me õpetame teile, kuidas seda, mida me teil teha käsime, kõige paremini teha. 37:6.4 (412.4) Fundamentally, the Nebadon educational system provides for your assignment to a task and then affords you opportunity to receive instruction as to the ideal and divine method of best performing that task. You are given a definite task to perform, and at the same time you are provided with teachers who are qualified to instruct you in the best method of executing your assignment. The divine plan of education provides for the intimate association of work and instruction. We teach you how best to execute the things we command you to do.
37:6.5 (412.5) Kogu selle koolituse ja kogemuse eesmärgiks on valmistada teid ette superuniversumi kõrgematele ja vaimsematele koolitussfääridele pääsemiseks. Teataval alal edasiliikumine toimub individuaalselt, kuid üleminek ühelt faasilt teisele tavaliselt rühmadena. 37:6.5 (412.5) The purpose of all this training and experience is to prepare you for admission to the higher and more spiritual training spheres of the superuniverse. Progress within a given realm is individual, but transition from one phase to another is usually by classes.
37:6.6 (412.6) Edasiliikumine igavikus ei seisne ainuüksi vaimses arengus. Universumiharidus hõlmab ka intellektuaalset teadmiste omandamist. Meele kogemused avarduvad võrdselt vaimse silmaringi laienemisega. Meelele ja vaimule antakse koolituseks ja arenguks ühesugused võimalused. Kuid kõiges selles meele ja vaimu suurepärases koolituses olete te igaveseks vabad sureliku lihalikest kammitsatest. Te ei pea enam pidevalt lahendama oma vaimse ja ainelise olemuse eri suunda kiskuvaid vastuolusid. Teil on lõpuks võimalik rõõmu tunda selle üle, et teie aulises meeles, mis on juba ammu vabanenud primitiivsetest loomalikest kalduvustest aineliste hüvede poole, valitseb üks ühtne tung. 37:6.6 (412.6) The progression of eternity does not consist solely in spiritual development. Intellectual acquisition is also a part of universal education. The experience of the mind is broadened equally with the expansion of the spiritual horizon. Mind and spirit are afforded like opportunities for training and advancement. But in all this superb training of mind and spirit you are forever free from the handicaps of mortal flesh. No longer must you constantly referee the conflicting contentions of your divergent spiritual and material natures. At last you are qualified to enjoy the unified urge of a glorified mind long since divested of primitive animalistic trends towards things material.
37:6.7 (413.1) Enne Nebadoni universumist lahkumist antakse enamikule Urantia surelikest võimalus teenida pikemat või lühemat aega Nebadoni Taevaste Juhendajate korpuse liikmetena. 37:6.7 (413.1) Before leaving the universe of Nebadon, most Urantia mortals will be afforded opportunity to serve for a longer or shorter time as members of the Nebadon corps of Celestial Overseers.
7. Eluasemeilmade õpetajad ^top 7. Mansion World Teachers ^top
37:7.1 (413.2) Eluasemeilmade Õpetajad on teenistusse kutsutud ja ülendatud keerubid. Nagu enamikku teisi õpetajaid Nebadonis, on neid lähetanud Melkisedekid. Nad tegutsevad enamikus morontiaelu õppeasutustes ja nende arv ületab sureliku meele arusaamisvõime. 37:7.1 (413.2) The Mansion World Teachers are recruited and glorified cherubim. Like most other instructors in Nebadon they are commissioned by the Melchizedeks. They function in most of the educational enterprises of the morontia life, and their number is quite beyond the comprehension of mortal mind.
37:7.2 (413.3) Keerubite ja sanobite üht eesmärki — olla Eluasemeilmade Õpetajad — käsitleme lähemalt järgmises kirjas, nende kui õpetajate tähtsat osa morontiaelus aga vaadeldakse põhjalikumalt selle pealkirjaga kirjas. 37:7.2 (413.3) As an attainment level of cherubim and sanobim, the Mansion World Teachers will receive further consideration in the next paper, while as teachers playing an important part in the morontia life, they will be more extensively discussed in the paper of that name.
8. Kõrgemad ülesandega vaimuklassid ^top 8. Higher Spirit Orders of Assignment ^top
37:8.1 (413.4) Lisaks võimsuskeskustele ja füüsilistele juhtijatele on kohalikku universumisse alatiseks määratud ka teatavad kõrgemat päritolu vaimolendid Lõpmatu Vaimu perest. Lõpmatu Vaimu perest määratakse kõrgeimaid vaimuklasse järgmiselt: 37:8.1 (413.4) Besides the power centers and the physical controllers, certain of the higher-origin spirit beings of the family of the Infinite Spirit are of permanent assignment to the local universe. Of the higher spirit orders of the family of the Infinite Spirit the following are so assigned:
37:8.2 (413.5) Kui Üksildased Sõnumitoojad on kinnistatud tegutsema kohaliku universumi valitsuse juures, osutavad nad meile hindamatut abi meie pingutustes ületada aja ja ruumi kammitsaid. Kui neid ei ole selliselt määratud, siis ei ole meil kohalikes universumites nende üle absoluutselt mitte mingit mõjuvõimu, kuid need ainulaadsed olendid on ka sel juhul alati valmis meid meie probleemide lahendamisel ja meile antud korralduste täitmisel aitama. 37:8.2 (413.5) The Solitary Messengers, when functionally attached to the local universe administration, render invaluable service to us in our efforts to overcome the handicaps of time and space. When they are not thus assigned, we of the local universes have absolutely no authority over them, but even then these unique beings are always willing to help us with the solution of our problems and with the execution of our mandates.
37:8.3 (413.6) Andovontia on Universumiringluste kolmanda astme Juhendaja, kes asub meie kohalikus universumis. Teda huvitavad ainult vaimu- ja morontiaringlused, mitte võimsusesuunajate alluvusse kuuluvad ringlused. Just tema eraldas kunagi Urantia, kui Caligastia reetis planeedi ajal, mil see Luciferi mässuga proovile pandi. Saates Urantia surelikele tervitusi, väljendab ta oma heameelt selle üle, et teid on kunagi oodata tagasi tema järelevalvele alluvatesse universumiringlustesse. 37:8.3 (413.6) Andovontia is the name of the tertiary Universe Circuit Supervisor stationed in our local universe. He is concerned only with spirit and morontia circuits, not with those under the jurisdiction of the power directors. It was he who isolated Urantia at the time of the Caligastia betrayal of the planet during the testing seasons of the Lucifer rebellion. In sending greetings to the mortals of Urantia, he expresses pleasure in the anticipation of your sometime restoration to the universe circuits of his supervision.
37:8.4 (413.7) Nebadoni Loenduse Juhataja Salsatia keskus on Salvingtonil, Gabrieli sektoris. Ta on automaatselt teadlik tahte sünnist ja surmast ning registreerib pidevalt kohalikus universumis tegutsevate tahteolendite täpse arvu. Ta töötab tihedas koostöös peainglite arvestusmaailmades elavate isiksusekroonikate pidajatega. 37:8.4 (413.7) The Nebadon Census Director, Salsatia, maintains headquarters within the Gabriel sector of Salvington. He is automatically cognizant of the birth and death of will and currently registers the exact number of will creatures functioning in the local universe. He works in close association with the personality recorders domiciled on the record worlds of the archangels.
37:8.5 (413.8) Inspektor-kaaslane asub Salvingtonil. Ta on Orvontoni Ülima Täideviija isiklik esindaja. Tema kaaslased, kohalike süsteemide Kohalemääratud Tunnimehed, on samuti Orvontoni Ülima Täideviija esindajad. 37:8.5 (413.8) An Associate Inspector is resident on Salvington. He is the personal representative of the Supreme Executive of Orvonton. His associates, the Assigned Sentinels in the local systems, are also representatives of the Supreme Executive of Orvonton.
37:8.6 (414.1) Kõiksed Lepitajad on aja ja ruumi universumite rändkohtud, mis tegutsevad kõikjal, alates arengumaailmadest läbi kõigi kohaliku universumi osade ja veel edasigi. Need vahekohtunikud on registreeritud Uversal; Nebadonis töötavate lepitajate täpne arv pole kirjas, kuid arvan, et meie kohalikus universumis on ligikaudu sada miljonit lepituskomisjoni. 37:8.6 (414.1) The Universal Conciliators are the traveling courts of the universes of time and space, functioning from the evolutionary worlds up through every section of the local universe and on beyond. These referees are registered on Uversa; the exact number operating in Nebadon is not of record, but I estimate that there are in the neighborhood of one hundred million conciliating commissions in our local universe.
37:8.7 (414.2) Tehnilistest Nõuandjatest, selle piirkonna juriidilistest mõistustest, on meil oma kvoot, ligikaudu pool miljardit. Need olendid on kogu kosmose elavad ja ringlevad kogemuslikud õigusteaduse raamatukogud. 37:8.7 (414.2) Of the Technical Advisers, the legal minds of the realm, we have our quota, about one-half billion. These beings are the living and circulating experiential law libraries of all space.
37:8.8 (414.3) Taevaseid Kroonikuid, tõususeeraveid, on meil Nebadonis seitsekümmend viis. Need on vanem- ehk juhendavad kroonikud. Selle klassi edenevaid õpilasi on õppimas peaaegu neli miljardit. 37:8.8 (414.3) Of the Celestial Recorders, the ascendant seraphim, we have in Nebadon seventy-five. These are the senior or supervising recorders. The advancing students of this order in training number almost four billion.
37:8.9 (414.4) Seitsmekümne miljardi morontiakaaslase hoolekannet Nebadonis kirjeldatakse neis jutustustes, mis käsitlevad aja-palverändurite üleminekuplaneete. 37:8.9 (414.4) The ministry of the seventy billion Morontia Companions in Nebadon is described in those narratives dealing with the transition planets of the pilgrims of time.
37:8.10 (414.5) Igal universumil on oma kohalikku päritolu inglikorpus, kuid vaatamata sellele on mõnikord väga kasulik saada abi ka neilt kõrgematelt vaimudelt, kes pärinevad väljastpoolt kohalikku loodut. Supernavid osutavad teatavaid haruldasi ja ainulaadseid teenuseid, Urantia seeravite praegune juht on Paradiisi esimese astme supernav. Peegeldavaid sekonave kohtab kõikjal, kus superuniversumi isikkond tegutseb, ja üsna paljud tertsiavid teenivad ajutiselt Kõrgeimate Abilistena. 37:8.10 (414.5) Each universe has its own native angelic corps; nevertheless, there are occasions on which it is very helpful to have the assistance of those higher spirits of origin outside the local creation. Supernaphim perform certain rare and unique services; the present chief of Urantia seraphim is a primary supernaphim of Paradise. The reflective seconaphim are encountered wherever the superuniverse personnel is functioning, and a great many tertiaphim are of temporary service as Most High Assistants.
9. Kohaliku universumi alalised kodanikud ^top 9. Permanent Citizens of the Local Universe ^top
37:9.1 (414.6) Nagu superuniversumites ja keskses universumis, on ka kohalikus universumis oma alaliste kodanike klassid. Nendeks on järgmised loodud klassid: 37:9.1 (414.6) As with the super- and central universes, the local universe has its orders of permanent citizenship. These include the following created types:
37:9.2 (414.7) 1. susatiad; 37:9.2 (414.7) 1. Susatia.
37:9.3 (414.8) 2. univitatiad; 37:9.3 (414.8) 2. Univitatia.
37:9.4 (414.9) 3. Ainelised Pojad; 37:9.4 (414.9) 3. Material Sons.
37:9.5 (414.10) 4. keskteelised. 37:9.5 (414.10) 4. Midway Creatures.
37:9.6 (414.11) Need kohaliku loodu põliselanikud koos Vaimuga ühtesulanud tõusuteeliste ja spirongadega (kes on teisiti liigitatud) moodustavad suhteliselt püsiva kodanikkonna. Need olendite klassid ei ole üldiselt rääkides ei tõusvad ega laskuvad. Nad on kõik kogemuslikud loodud-olendid, kuid nende kasvavaid kogemusi saab universumis jätkuvalt kasutada samal tasandil, millelt nad pärinevad. Kuigi see ei kehti täielikult Aadamlike Poegade ja keskteeliste osas, peab see nende klasside suhtes siiski suhteliselt paika. 37:9.6 (414.11) These natives of the local creation, together with the Spirit-fused ascenders and the spironga (who are otherwise classified), constitute a relatively permanent citizenship. These orders of beings are by and large neither ascending nor descending. They are all experiential creatures, but their enlarging experience continues to be available to the universe on their level of origin. While this is not wholly true of the Adamic Sons and midway creatures, it is relatively true of these orders.
37:9.7 (414.12) Susatiad. Need imepärased olendid elavad ja tegutsevad Salvingtoni alaliste kodanikena selle kohaliku universumi keskuses. Nad on Looja-Poja ja Loova Vaimu säravad järglased ning tihedas seoses kohaliku universumi tõusuteelistest kodanikega, Vaimuga ühtesulanud surelikega Nebadoni Täiuslikkuse Korpusest. 37:9.7 (414.12) The Susatia. These marvelous beings reside and function as permanent citizens on Salvington, the headquarters of this local universe. They are the brilliant offspring of the Creator Son and Creative Spirit and are closely associated with the ascendant citizens of the local universe, the Spirit-fused mortals of the Nebadon Corps of Perfection.
37:9.8 (414.13) Univitatiad. Kõik saja tähtkuju keskuste arhitektuursete sfääride parved saavad rõõmu tunda kohalike olendite klassi, univitatiate pidevast hoolitsusest. Need Looja-Poja ja Loova Vaimu lapsed moodustavad tähtkujude keskusmaailmade alalise elanikkonna. Nad ei ole paljunevad olendid ning nad eksisteerivad elutasandil, mis jääb süsteemi keskuses elavate Aineliste Poegade poolainelise staatuse ja Vaimuga ühtesulanud surelike ning Salvingtoni susatiate selgemalt vaimse tasandi vahele; kuid univitatiad ei ole morontiaolendid. Nad teevad tähtkujude sfääre läbivate tõususurelike heaks sama, mis Havona põliselanikud teevad keskset loodut läbivate palverändurvaimude heaks. 37:9.8 (414.13) The Univitatia. Each of the one hundred constellation headquarters clusters of architectural spheres enjoys the continuous ministry of a residential order of beings known as the univitatia. These children of the Creator Son and the Creative Spirit constitute the permanent population of the constellation headquarters worlds. They are nonreproducing beings existing on a plane of life about halfway between the semimaterial status of the Material Sons domiciled on the system headquarters and the more definitely spiritual plane of the Spirit-fused mortals and the susatia of Salvington; but the univitatia are not morontia beings. They accomplish for ascending mortals during the traversal of the constellation spheres what the Havona natives contribute to the pilgrim spirits passing through the central creation.
37:9.9 (415.1) Ainelised Jumala Pojad. Kui Looja-Poja ja Lõpmatu Vaimu kõikse esindaja, Universumi Emavaimu loomisühenduse tsükkel on lõpule jõudnud, kui enam ei sünni nende ühise olemusega järglasi, siis isikustab Looja-Poeg kahesel kujul oma viimase olendimõiste, kinnitades sellega omaenda algset kahest päritolu. Siis loob ta endas ja endast kauneid ning suurepäraseid universumi poegade ainelise klassi Poegi ja Tütreid. Nii on sündinud Nebadoni kõigi kohalike süsteemide esimesed Aadamad ja Eevad. Need on paljunevad poegadeklassid ning neid luuakse nais- ja meessoost. Nende järglased on süsteemi keskusmaailma suhteliselt alalised kodanikud, kuigi mõned neist lähetatakse Planeetide Aadamateks. 37:9.9 (415.1) The Material Sons of God. When a creative liaison between the Creator Son and the universe representative of the Infinite Spirit, the Universe Mother Spirit, has completed its cycle, when no more offspring of the combined nature are forthcoming, then does the Creator Son personalize in dual form his last concept of being, thus finally confirming his own and original dual origin. In and of himself he then creates the beautiful and superb Sons and Daughters of the material order of universe sonship. This is the origin of the original Adam and Eve of each local system of Nebadon. They are a reproducing order of sonship, being created male and female. Their progeny function as the relatively permanent citizens of a system capital, though some are commissioned as Planetary Adams.
37:9.10 (415.2) Planeedile saadetakse Aineline Poeg ja Tütar alust panema selle maailma aadamlikule rassile, mis peab lõpuks selle sfääri surelike asukatega kokku sulama. Planeetide Aadamad on nii tõusvad kui ka laskuvad Pojad, kuid me liigitame nad tavaliselt tõusvate hulka. 37:9.10 (415.2) On a planetary mission the Material Son and Daughter are commissioned to found the Adamic race of that world, a race designed eventually to amalgamate with the mortal inhabitants of that sphere. Planetary Adams are both descending and ascending Sons, but we ordinarily class them as ascending.
37:9.11 (415.3) Keskteelised. Enamiku asustatud maailmade algusaegadel lähetatakse sinna teatavad üleinimlikud, kuid materialiseerunud olendid, ent Planeetide Aadamate saabudes nad tavaliselt taanduvad. Nende olendite toimingute ja Aineliste Poegade poolt arengurasside täiustamiseks tehtud pingutuste tulemusena ilmub sageli piiratud arvul loodud-olendeid, keda on raske kuhugi kindlasse klassi liigitada. Need ainulaadsed olendid on sageli Aineliste Poegade ja arenevate loodud-olendite vahepealsed, millest ka nende nimetus — keskteelised. Need keskteelised on teatud mõttes arengumaailmade alalised kodanikud. Alates Planeedivürsti saabumise varastest aegadest kuni planeedi stabiliseerumiseni valgusesse ja ellu kauges tulevikus on nad ainus pidevalt sellele sfäärile jääv intellektiolendite rühm. Urantial on keskteelistest hoolekandjad planeedi tegelikud eestkostjad, tõelised Urantia kodanikud. Surelikud on küll arengumaailma füüsilised ja ainelised elanikud, kuid teie kõigi elu on nii lühike; te viibite oma sünniplaneedil nii lühikest aega. Te sünnite, elate, surete ja suundute siis arengulise edasiliikumise teistesse maailmadesse. Isegi üleinimlikud olendid, kes teenivad planeetidel taevaste hoolekandjatena, määratakse sinna ajutiseks; neist vähesed jäävad sellele sfäärile pikemaks ajaks. Keskteelised aga kindlustavad planeedi haldamise järjepidevuse, kuigi taevased hoolekandjad ja surelikud asukad pidevalt vahetuvad. Kogu selle lakkamatu muutumise ja vahetumise ajal jäävad keskteelised planeedile, tehes katkematult oma tööd. 37:9.11 (415.3) The Midway Creatures. In the early days of most inhabited worlds, certain superhuman but materialized beings are of assignment, but they usually retire upon the arrival of the Planetary Adams. The transactions of such beings and the efforts of the Material Sons to improve the evolutionary races often result in the appearance of a limited number of creatures who are difficult to classify. These unique beings are often midway between the Material Sons and the evolutionary creatures; hence their designation, midway creatures. In a comparative sense these midwayers are the permanent citizens of the evolutionary worlds. From the early days of the arrival of a Planetary Prince to the far-distant time of the settling of the planet in light and life, they are the only group of intelligent beings to remain continuously on the sphere. On Urantia the midway ministers are in reality the actual custodians of the planet; they are, practically speaking, the citizens of Urantia. Mortals are indeed the physical and material inhabitants of an evolutionary world, but you are all so short-lived; you tarry on your nativity planet such a short time. You are born, live, die, and pass on to other worlds of evolutionary progression. Even the superhuman beings who serve on the planets as celestial ministers are of transient assignment; few of them are long attached to a given sphere. The midway creatures, however, provide continuity of planetary administration in the face of ever-changing celestial ministries and constantly shifting mortal inhabitants. Throughout all of this never-ceasing changing and shifting, the midway creatures remain on the planet uninterruptedly carrying on their work.
37:9.12 (415.4) Samamoodi on ka kohalike universumite ja superuniversumite halduskorralduse kõigis alajaotustes oma enam-vähem alaline elanikkond, kodanikustaatusega elanikud. Nii nagu Urantial on oma keskteelised, on teie süsteemi keskusmaailmas Jerusemil Ainelised Pojad ja Tütred. Teie tähtkuju keskuses Edential on univitatiaid, Salvingtoni kodanikke on aga kaht liiki — loodud susatiad ja arenenud, Vaimuga ühtesulanud surelikud. Superuniversumite väiksemate ja suuremate sektorite haldusmaailmades alalisi kodanikke ei ole. Kuid Uversa keskussfääre edendab pidevalt hämmastav olenditerühm, keda nimetatakse abandonteriteks. Neid on loonud Päevilt Vanade ilmutamata esindajad ja Orvontoni keskusmaailmas elavad seitse Peegeldavat Vaimu. Need Uversa kohalikud elanikud korraldavad praegu oma maailma rutiinseid haldusasju Pojaga ühtesulanud surelike Uversa-korpuse otsesel juhendamisel. Isegi Havonal on oma põlisasukad ning keskne Valguse ja Elu Saar on koduks mitmesugustele Paradiisikodanike rühmadele. 37:9.12 (415.4) In like manner, all divisions of the administrative organization of the local universes and superuniverses have their more or less permanent populations, inhabitants of citizenship status. As Urantia has its midwayers, Jerusem, your system capital, has the Material Sons and Daughters; Edentia, your constellation headquarters, has the univitatia, while the citizens of Salvington are twofold, the created susatia and the evolved Spirit-fused mortals. The administrative worlds of the minor and major sectors of the superuniverses do not have permanent citizens. But the Uversa headquarters spheres are continuously fostered by an amazing group of beings known as the abandonters, the creation of the unrevealed agents of the Ancients of Days and the seven Reflective Spirits resident on the capital of Orvonton. These residential citizens on Uversa are at present administering the routine affairs of their world under the immediate supervision of the Uversa corps of the Son-fused mortals. Even Havona has its native beings, and the central Isle of Light and Life is the home of the various groups of Paradise Citizens.
10. Muud rühmad kohalikus universumis ^top 10. Other Local Universe Groups ^top
37:10.1 (416.1) Lisaks seeravite ja surelike klassidele, keda käsitleme oma hilisemates kirjades, on veel arvukalt olendeid, kes tegelevad Nebadoni universumi kui hiiglasliku süsteemi alalhoidmise ja täiustamisega. Nebadon sisaldab praegu üle kolme miljoni asustatud maailma, perspektiivis saab neid olema kümme miljonit. Mitmesuguseid Nebadoni elutüüpe on liiga palju, et neid käesolevas kirjas liigitama hakata, kuid tuleks mainida kaht ebatavalist klassi, kes tegutsevad ainult kohaliku universumi 647 591 arhitektuursel sfääril. 37:10.1 (416.1) Besides the seraphic and mortal orders, who will be considered in later papers, there are numerous additional beings concerned in the maintenance and perfecting of such a gigantic organization as the universe of Nebadon, which even now has more than three million inhabited worlds, with ten million in prospect. The various Nebadon types of life are much too numerous to be catalogued in this paper, but there are two unusual orders that function extensively on the 647,591 architectural spheres of the local universe, that may be mentioned.
37:10.2 (416.2) Spirongad on Helkja Koidutähe ning Melkisedek-Isa vaimudest järglased. Nende isiksus ei lõpe, kuid nad ei ole arenevad ega tõusuolendid. Nende tegevus ei ole ka seotud arengulise tõusukavaga. Nad on kohaliku universumi vaimabilised ja täidavad Nebadonis vaimude rutiinseid ülesandeid. 37:10.2 (416.2) The Spironga are the spirit offspring of the Bright and Morning Star and the Father Melchizedek. They are exempt from personality termination but are not evolutionary or ascending beings. Neither are they functionally concerned with the evolutionary ascension regime. They are the spirit helpers of the local universe, executing the routine spirit tasks of Nebadon.
37:10.3 (416.3) Spornagiad. Kohaliku universumi arhitektuursed keskusmaailmad on tõelised maailmad — füüsilised loodud. Nende füüsiline korrashoid nõuab palju tööd ja selles abistab meid füüsiliste loodud-olendite, spornagiate rühm. Nad on pühendunud nende keskusmaailmade ainelise poole hooldamisele ja kultiveerimisele, alates Jerusemist kuni Salvingtonini. Spornagiad ei ole ei vaimud ega isikud; nad on loomne eksistentsi klass, ent kui te neid näeksite, siis nõustuksite, et need loomad on täiuslikud. 37:10.3 (416.3) The Spornagia. The architectural headquarters worlds of the local universe are real worlds—physical creations. There is much work connected with their physical upkeep, and herein we have the assistance of a group of physical creatures called spornagia. They are devoted to the care and culture of the material phases of these headquarters worlds, from Jerusem to Salvington. Spornagia are neither spirits nor persons; they are an animal order of existence, but if you could see them, you would agree that they seem to be perfect animals.
37:10.4 (416.4) Mitmesugused hea tahte kolooniad paiknevad Salvingtonil ja ka mujal. Meile on eriti kasulikud taevaste kunstimeistrite hoolekanne tähtkujudes ja meelelahutusjuhtide tegevus peamiselt kohalike süsteemide keskusmaailmades. 37:10.4 (416.4) The various courtesy colonies are domiciled on Salvington and elsewhere. We especially profit from the ministry of the celestial artisans on the constellations and benefit from the activities of the reversion directors, who operate chiefly on the capitals of the local systems.
37:10.5 (416.5) Universumiteenistuse juurde on kinnistatud alati tõususurelike korpus, kuhu kuuluvad ka aulised keskteelised. Neid tõusuteelisi kasutatakse pärast nende Salvingtoni jõudmist universumi asjatoimetustes peaaegu lõputult mitmekesistes tegevustes. Need edasiliikuvad surelikud sirutavad peaaegu igalt oma saavutustasemelt tagasi alla abistava käe oma kaaslastele, kes nende järel ülespoole pürgivad. Neid ajutiselt Salvingtonil viibivaid surelikke määratakse tegelikult kõigisse taevaste isiksuste korpustesse abilisteks, õpilasteks, vaatlejateks ja õpetajateks. 37:10.5 (416.5) Always there is attached to the universe service a corps of ascending mortals, including the glorified midway creatures. These ascenders, after attaining Salvington, are used in an almost endless variety of activities in the conduct of universe affairs. From each level of achievement these advancing mortals reach back and down to extend a helping hand to their fellows who follow them in the upward climb. Such mortals of temporary sojourn on Salvington are assigned on requisition to practically all corps of celestial personalities as helpers, students, observers, and teachers.
37:10.6 (416.6) On ka veel muid kohaliku universumi haldamisega tegelevaid arukaid elutüüpe, kuid siinses jutustuses ei ole ette nähtud neid loodu klasse rohkem ilmutada. Kirjeldasime siin selle universumi elu ja haldamist piisavalt, et surelik meel võiks mõista ellujäämiseksistentsi reaalsust ja suurust. Teie edasise elukäigu kogemused ilmutavad teile üha enamaid neist huvitavatest ja võluvatest olenditest. Käesolev jutustus saab kirjeldada vaid lühidalt nende mitmekesiste isiksuste olemust ja tööd, kellest kosmoseuniversumid kihavad ja kes haldavad loodut tohutute koolidena, kus aja-palverändurid liiguvad elust ellu ja maailmast maailma, kuni nad lähetatakse armastavalt oma päritoluuniversumi piirest superuniversumi kõrgharidussüsteemi, sealt edasi Havona vaimukoolitusmaailmadesse ja lõpuks Paradiisi ning lõpetanute kõrge saatuseni — nende määramiseni igaveseks missioonidele, mida aja ja ruumi universumitele ei ole veel avaldatud. 37:10.6 (416.6) There are still other types of intelligent life concerned with the administration of a local universe, but the plan of this narrative does not provide for the further revelation of these orders of creation. Enough of the life and administration of this universe is being herewith portrayed to afford the mortal mind a grasp of the reality and grandeur of the survival existence. Further experience in your advancing careers will increasingly reveal these interesting and charming beings. This narrative cannot be more than a brief outline of the nature and work of the manifold personalities who throng the universes of space administering these creations as enormous training schools, schools wherein the pilgrims of time advance from life to life and from world to world until they are lovingly dispatched from the borders of the universe of their origin to the higher educational regime of the superuniverse and thence on to the spirit-training worlds of Havona and eventually to Paradise and the high destiny of the finaliters—the eternal assignment on missions not yet revealed to the universes of time and space.
37:10.7 (417.1) [Edastanud Nebadoni Kirgas Õhtutäht, kes kannab Loodud Korpuses numbrit 1146.] 37:10.7 (417.1) [Dictated by a Brilliant Evening Star of Nebadon, Number 1,146 of the Created Corps.]