36. Kiri Paper 36
Elukandjad The Life Carriers
36:0.1 (396.1) ELU ei teki iseeneslikult. Elu ehitatakse üles vastavalt (ilmutamata) Olemise Arhitektide koostatud plaanidele ja see ilmub asustatud planeetidele kas otseselt sissetooduna või kohaliku universumi Elukandjate tegevuse tulemusena. Need elukandjad on universumi Poegade mitmekesises peres üks huvitavamaid ja mitmekülgsemaid olendirühmi. Neile on usaldatud loodud-olendite elu kavandamine ja kandmine planeedisfääridele. Ja pärast elu istutamist neisse uutesse maailmadesse jäävad nad pikaks ajaks sinna selle arenemist edendama. 36:0.1 (396.1) LIFE does not originate spontaneously. Life is constructed according to plans formulated by the (unrevealed) Architects of Being and appears on the inhabited planets either by direct importation or as a result of the operations of the Life Carriers of the local universes. These carriers of life are among the most interesting and versatile of the diverse family of universe Sons. They are intrusted with designing and carrying creature life to the planetary spheres. And after planting this life on such new worlds, they remain there for long periods to foster its development.
1. Elukandjate päritolu ja iseloom ^top 1. Origin and Nature of Life Carriers ^top
36:1.1 (396.2) Kuigi Elukandjad kuuluvad jumalike poegade perre, on nad universumi Poegade omapärane ja selgesti eristatav liik, olles kohalikus universumis ainus aruka elu rühm, kelle loomises osalevad superuniversumi valitsejad. Elukandjate eellasteks on kolm neist varem eksisteerinud isiksust: Looja-Poeg, Universumi Emavaim ja üks kolmest selleks määratud Päevilt Vanadest, kes valitsevad teatava universumi saatuse üle. Need Päevilt Vanad, kes ainsatena saavad anda korralduse aruka elu hävitamiseks, osalevad Elukandjate loomises, kellele on usaldatud füüsilise elu sisseseadmine arenevates maailmades. 36:1.1 (396.2) Though the Life Carriers belong to the family of divine sonship, they are a peculiar and distinct type of universe Sons, being the only group of intelligent life in a local universe in whose creation the rulers of a superuniverse participate. The Life Carriers are the offspring of three pre-existent personalities: the Creator Son, the Universe Mother Spirit, and, by designation, one of the three Ancients of Days presiding over the destinies of the superuniverse concerned. These Ancients of Days, who alone can decree the extinction of intelligent life, participate in the creation of the Life Carriers, who are intrusted with establishing physical life on the evolving worlds.
36:1.2 (396.3) Nebadoni universumis on kirjas saja miljoni Elukandja loomine. See tõhus elukülvajate korpus ei ole päris omavalitsuslik. Neid suunab elu määrav kolmik, kuhu kuuluvad Gabriel, Melkisedek-Isa ja Nambia, Nebadoni algne ja esmasündinud Elukandja. Kuid oma rühma haldamise kõigis faasides on nad iseseisvad. 36:1.2 (396.3) In the universe of Nebadon we have on record the creation of one hundred million Life Carriers. This efficient corps of life disseminators is not a truly self-governing group. They are directed by the life-determining trio, consisting of Gabriel, the Father Melchizedek, and Nambia, the original and first-born Life Carrier of Nebadon. But in all phases of their divisional administration they are self-governing.
36:1.3 (396.4) Elukandjad jagunevad kolme suurde rühma: esimeses rühmas on vanemad Elukandjad, teises abilised ja kolmandas hooldajad. Esimene rühm jaguneb kaheteistkümneks grupiks, mis hõlmavad spetsialiste elu mitmesuguste avaldumisvormide alal. Neisse kolme rühma jagasid neid Melkisedekid, kes tegid Elukandjate keskussfääril selleks teste. Sellest ajast saadik on Melkisedekid olnud Elukandjatega tihedalt seotud ja saadavad neid alati, kui nood lähevad uuel planeedil elu sisse seadma. 36:1.3 (396.4) Life Carriers are graded into three grand divisions: The first division is the senior Life Carriers, the second, assistants, and the third, custodians. The primary division is subdivided into twelve groups of specialists in the various forms of life manifestation. The segregation of these three divisions was effected by the Melchizedeks, who conducted tests for such purposes on the Life Carriers’ headquarters sphere. The Melchizedeks have ever since been closely associated with the Life Carriers and always accompany them when they go forth to establish life on a new planet.
36:1.4 (396.5) Kui arenev planeet stabiliseerub lõpuks valgusesse ja ellu, organiseeruvad Elukandjad kõrgemateks nõuandvateks organiteks, et aidata maailma ja selle aulisi olendeid nende edasises haldustöös ja arengus. Areneva universumi hilisematel ja stabiilsetel aegadel usaldatakse neile Elukandjatele palju uusi ülesandeid. 36:1.4 (396.5) When an evolutionary planet is finally settled in light and life, the Life Carriers are organized into the higher deliberative bodies of advisory capacity to assist in the further administration and development of the world and its glorified beings. In the later and settled ages of an evolving universe these Life Carriers are intrusted with many new duties.
2. Elukandjate maailmad ^top 2. The Life Carrier Worlds ^top
36:2.1 (397.1) Salvingtoni ringluse neljas seitsmest esmasest sfäärist koosnev rühm allub Melkisedekite üldjärelevalvele. Need Elukandjate maailmad kannavad järgmisi nimetusi: 36:2.1 (397.1) The Melchizedeks have the general oversight of the fourth group of seven primary spheres in the Salvington circuit. These worlds of the Life Carriers are designated as follows:
36:2.2 (397.2) 1. Elukandjate keskus; 36:2.2 (397.2) 1. The Life Carrier headquarters.
36:2.3 (397.3) 2. Elu kavandamise sfäär; 36:2.3 (397.3) 2. The life-planning sphere.
36:2.4 (397.4) 3. Elu säilitamise sfäär; 36:2.4 (397.4) 3. The life-conservation sphere.
36:2.5 (397.5) 4. Elu arendamise sfäär; 36:2.5 (397.5) 4. The sphere of life evolution.
36:2.6 (397.6) 5. Meelega seotud elusfäär; 36:2.6 (397.6) 5. The sphere of life associated with mind.
36:2.7 (397.7) 6. Elusolendite meele- ja vaimusfäär; 36:2.7 (397.7) 6. The sphere of mind and spirit in living beings.
36:2.8 (397.8) 7. Ilmutamata elusfäär. 36:2.8 (397.8) 7. The sphere of unrevealed life.
36:2.9 (397.9) Iga niisugust esmast sfääri ümbritseb kuus satelliiti, millele on koondunud Elukandjate kogu universumis toimuva tegevuse konkreetsed faasid. 36:2.9 (397.9) Each of these primary spheres is surrounded by six satellites, on which the special phases of all the Life Carrier activities in the universe are centered.
36:2.10 (397.10) Maailm number üks, keskussfäär koos oma kuue lisasatelliidiga on pühendunud universumielu uurimisele — elu uuritakse kõigis selle teada olevates avaldumisfaasides. Siin asub elu kavandamise kolledž, kus tegutsevad Uversalt ja Havonast ning isegi Paradiisist tulnud õpetajad ja nõuandjad. Ja mul on lubatud avaldada, et selles Elukandjate maailmas paikneb meeleabivaimude seitse keskset asupaika. 36:2.10 (397.10) World Number One, the headquarters sphere, together with its six tributary satellites, is devoted to the study of universal life, life in all of its known phases of manifestation. Here is located the college of life planning, wherein function teachers and advisers from Uversa and Havona, even from Paradise. And I am permitted to reveal that the seven central emplacements of the adjutant mind-spirits are situated on this world of the Life Carriers.
36:2.11 (397.11) Arv kümme — kümnendsüsteem — on omane füüsilisele, kuid mitte vaimsele universumile. Elu valdkonda iseloomustavad arvud kolm, seitse ja kaksteist ning nende põhiarvude kordsed ja kombinatsioonid. On olemas kolm põhilist ja oluliselt erinevat elukava kolme Paradiisi Allika ja Keskme järgi, ja Nebadoni universumis on need kolm elu põhivormi eraldi kolme eri liiki planeetidel. Ülekantava elu kohta oli algselt kaksteist selgesti eristatavat ja jumalikku mõistet. Arv kaksteist koos oma alajaotuste ja kordsetega jookseb läbi seitsme superuniversumi kõigi põhiliste elumudelite. On olemas ka seitse elu kavandamise arhitektuurset tüüpi, elusaine reprodutseerimiskonfiguratsioonide põhistruktuuri. Orvontoni elumudelid esinevad kaheteistkümne pärilikkusekandjana. Eri tahteolendite klasside konfiguratsioonid on 12, 24, 48, 96, 192, 384 ja 768. Urantial on inimeste reprodutseerivates sugurakkudes nelikümmend kaheksa algkuju kontrollühikut — omaduste määrajat. 36:2.11 (397.11) The number ten—the decimal system—is inherent in the physical universe but not in the spiritual. The domain of life is characterized by three, seven, and twelve or by multiples and combinations of these basic numbers. There are three primal and essentially different life plans, after the order of the three Paradise Sources and Centers, and in the universe of Nebadon these three basic forms of life are segregated on three different types of planets. There were, originally, twelve distinct and divine concepts of transmissible life. This number twelve, with its subdivisions and multiples, runs throughout all basic life patterns of all seven superuniverses. There are also seven architectural types of life design, fundamental arrangements of the reproducing configurations of living matter. The Orvonton life patterns are configured as twelve inheritance carriers. The differing orders of will creatures are configured as 12, 24, 48, 96, 192, 384, and 768. On Urantia there are forty-eight units of pattern control—trait determiners—in the sex cells of human reproduction.
36:2.12 (397.12) Teine maailm on elu kavandamise sfäär, kus töötatakse välja kõik uued elumudelid. Esialgsed elukavandid annab küll Looja-Poeg, kuid nende plaanide tegelik väljatöötamine usaldatakse Elukandjatele ja nende kaaslastele. Kui uue maailma üldised eluplaanid on formuleeritud, edastatakse nad keskussfäärile, kus vanemate Elukandjate kõrgeim nõukogu koostöös nõuandvate Melkisedekite korpusega need hoolikalt läbi uurib. Kui kavad lahknevad varem aktsepteeritutest, tuleb need edasi saata Loojale-Pojale, kes need siis kinnitab. Neil aruteludel esindab Loojat-Poega sageli Melkisedekite juht. 36:2.12 (397.12) The Second World is the life-designing sphere; here all new modes of life organization are worked out. While the original life designs are provided by the Creator Son, the actual outworking of these plans is intrusted to the Life Carriers and their associates. When the general life plans for a new world have been formulated, they are transmitted to the headquarters sphere, where they are minutely scrutinized by the supreme council of the senior Life Carriers in collaboration with a corps of consulting Melchizedeks. If the plans are a departure from previously accepted formulas, they must be passed upon, and endorsed by, the Creator Son. The chief of Melchizedeks often represents the Creator Son in these deliberations.
36:2.13 (397.13) Seega on elu planeetidel mõnes mõttes sarnane, kuid igas arengumaailmas ka paljuski erinev. Isegi ühe maailmadepere ühetaolises eluseerias ei ole elu kahel planeedil täpselt samasugune: igal planeedil on alati oma tüüpi elu, sest Elukandjad püüavad pidevalt neile usaldatud elukavu täiustada. 36:2.13 (397.13) Planetary life, therefore, while similar in some respects, differs in many ways on each evolutionary world. Even in a uniform life series in a single family of worlds, life is not exactly the same on any two planets; there is always a planetary type, for the Life Carriers work constantly in an effort to improve the vital formulas committed to their keeping.
36:2.14 (398.1) On üle miljoni fundamentaalse ehk kosmilise keemilise valemi, mis kujutavad endast elu avaldumisvormide algkujusid, ja arvukaid funktsionaalseid põhivariatsioone. Elu kavandamise sfääri satelliit number üks on universumi füüsikute ja elektrokeemikute ala, nemad on Elukandjate tehnilised abilised elu aineliste ülekandmisvahendite, niinimetatud ideeplasma moodustamiseks vajalike oluliste energiaüksuste kogumisel, korrastamisel ja käsitsemisel. 36:2.14 (398.1) There are over one million fundamental or cosmic chemical formulas which constitute the parent patterns and the numerous basic functional variations of life manifestations. Satellite number one of the life-planning sphere is the realm of the universe physicists and electrochemists who serve as technical assistants to the Life Carriers in the work of capturing, organizing, and manipulating the essential units of energy which are employed in building up the material vehicles of life transmission, the so-called germ plasm.
36:2.15 (398.2) Elu kavandamise planetaarsed laboratooriumid asuvad maailma number kaks teisel satelliidil. Neis laboratooriumides püüavad Elukandjad ja kõik nende kaaslased koostöös Melkisedekitega muuta ja võimaluse korral ka täiustada elu, mida kavatsetakse istutada Nebadoni detsimaalplaneetidele. Praegu Urantial arenev elu kavandati ja osaliselt ka töötati välja just selles maailmas, sest Urantia on detsimaalplaneet, elueksperimendi maailm. Igast kümnest planeedist ühel on lubatud suuremad kõrvalekalded standardsetest elukavanditest kui teistes (mitte-eksperimentaalsetes) maailmades. 36:2.15 (398.2) The planetary life-planning laboratories are situated on the second satellite of this world number two. In these laboratories the Life Carriers and all their associates collaborate with the Melchizedeks in the effort to modify and possibly improve the life designed for implantation on the decimal planets of Nebadon. The life now evolving on Urantia was planned and partially worked out on this very world, for Urantia is a decimal planet, a life-experiment world. On one world in each ten a greater variance in the standard life designs is permitted than on the other (nonexperimental) worlds.
36:2.16 (398.3) Maailma number kolm tegevuse eesmärk on elu säilitamine. Elukandjate korpuse abilised ja hooldajad uurivad ja töötavad siin välja elu kaitsmise ning säilitamise mooduseid. Iga uue maailma elukavades nähakse alati varakult ette elu säilitamise komisjoni moodustamine. Sinna kuuluvad põhilisi elumudeleid oskuslikult käsitsevad hooldajatest spetsialistid. Urantial oli kakskümmend neli niisugust hooldajatvolinikku, elumaterjali arhitektuurse korrastamise iga fundamentaal- ehk põhimudeli kohta kaks. Teie maailma taolistel planeetidel reprodutseeritakse kõrgeimat eluvormi elukandva kimbuga, kuhu kuulub kakskümmend neli mudelit. (Ja et mõistuslik elu kasvab välja füüsilisest ning baseerub sellel, tekib psüühilise organiseerituse kakskümmend neli põhiklassi.) 36:2.16 (398.3) World Number Three is devoted to the conservation of life. Here various modes of life protection and preservation are studied and developed by the assistants and custodians of the Life Carrier corps. The life plans for every new world always provide for the early establishment of the life-conservation commission, consisting of custodian specialists in the expert manipulation of the basic life patterns. On Urantia there were twenty-four such custodian commissioners, two for each fundamental or parent pattern of the architectural organization of the life material. On planets such as yours the highest form of life is reproduced by a life-carrying bundle which possesses twenty-four pattern units. (And since the intellectual life grows out of, and upon the foundation of, the physical, there come into existence the four and twenty basic orders of psychic organization.)
36:2.17 (398.4) Sfäär number neli ja selle satelliidid on pühendunud loodud-olendite elu evolutsiooni ja elu kõigi konkreetsete tasandite arengueelduste uurimisele. Areneva maailma algses eluplasmas peab sisalduma kõigi tulevaste arenguvariatsioonide ja kõigi edasiste arengumuutuste ning -teisenemiste täielik potentsiaal. Elu metamorfooside nii kaugeleulatuvate projektide ettenägemiseks peab võib-olla tekkima palju näiliselt kasutuid loomse ja taimse elu vorme. Need planeedi evolutsiooni kõrvalproduktid — ettenähtud või ettenägemata — ilmuvad areenile vaid selleks, et kaduda, kuid kogu pikas protsessis ja läbi selle jooksevad ühendava niidina planeedi elu kavandajate ja liikide esialgsete koostajate targad ja arukad kavad. Kõik bioloogilise evolutsiooni arvukad kõrvalsaadused on kõrgemate arukate eluvormide lõpliku ja täieliku funktsioneerimise seisukohalt olulised, vaatamata sellele suurele välisele ebakõlale, mis aeg-ajalt võib ilmneda kõrgemate loodud-olendite pikas heitluses ülespoole, et omandada ülevõim madalamate eluvormide üle, millest paljud on arenevate tahteolendite rahu ja mugavuse täielikud vastandid. 36:2.17 (398.4) Sphere Number Four and its tributary satellites are devoted to the study of the evolution of creature life in general and to the evolutionary antecedents of any one life level in particular. The original life plasm of an evolutionary world must contain the full potential for all future developmental variations and for all subsequent evolutionary changes and modifications. The provision for such far-reaching projects of life metamorphosis may require the appearance of many apparently useless forms of animal and vegetable life. Such by-products of planetary evolution, foreseen or unforeseen, appear upon the stage of action only to disappear, but in and through all this long process there runs the thread of the wise and intelligent formulations of the original designers of the planetary life plan and species scheme. The manifold by-products of biologic evolution are all essential to the final and full function of the higher intelligent forms of life, notwithstanding that great outward disharmony may prevail from time to time in the long upward struggle of the higher creatures to effect the mastery of the lower forms of life, many of which are sometimes so antagonistic to the peace and comfort of the evolving will creatures.
36:2.18 (398.5) Maailm number viis tegeleb tervenisti meelt puudutava eluga. Iga selle satelliit on pühendunud loodud-olendi meele ühe faasi uurimisele loodud-olendi elus. Meel, nagu inimene sellest aru saab, on seitsme meeleabivaimu annetus, mille Lõpmatu Vaimu esindajad on lisanud meele mitteõpetatavatele ehk mehaanilistele tasanditele. Elumudelid reageerivad erinevalt neile meeleabivaimudele ning aja ja ruumi universumites kõikjal toimivale vaimude hoolekandele. Aineliste loodud-olendite vaimne reageerimisvõime sõltub täielikult vastavast meeleannetusest, mis omakorda on andnud suuna nendesamade surelike olendite bioloogilisele evolutsioonile. 36:2.18 (398.5) Number Five World is concerned wholly with life associated with mind. Each of its satellites is devoted to the study of a single phase of creature mind correlated with creature life. Mind such as man comprehends is an endowment of the seven adjutant mind-spirits superimposed on the nonteachable or mechanical levels of mind by the agencies of the Infinite Spirit. The life patterns are variously responsive to these adjutants and to the different spirit ministries operating throughout the universes of time and space. The capacity of material creatures to effect spirit response is entirely dependent on the associated mind endowment, which, in turn, has directionized the course of the biologic evolution of these same mortal creatures.
36:2.19 (399.1) Maailm number kuus on pühendatud elusvormide ja organismide meele ja vaimu vastastikustele seostele. See maailm koos oma kuue satelliidiga hõlmab loodud-olendite koordineerimise koole, kus nii kesksest kui ka superuniversumist tulnud õpetajad koostöös Nebadoni õpetajatega tutvustavad loodud-olendite kõrgemaid saavutustasandeid ajas ja ruumis. 36:2.19 (399.1) World Number Six is dedicated to the correlation of mind with spirit as they are associated with living forms and organisms. This world and its six tributaries embrace the schools of creature co-ordination, wherein teachers from both the central universe and the superuniverse collaborate with the Nebadon instructors in presenting the highest levels of creature attainment in time and space.
36:2.20 (399.2) Elukandjate seitsmes sfäär on pühendatud areneva loodud-olendi elu ilmutamata aladele seoses Ülima Olendi avarduva tegelikustumise kosmilise filosoofiaga. 36:2.20 (399.2) The Seventh Sphere of the Life Carriers is dedicated to the unrevealed domains of evolutionary creature life as it is related to the cosmic philosophy of the expanding factualization of the Supreme Being.
3. Elu siirdamine ^top 3. Life Transplantation ^top
36:3.1 (399.3) Elu ei ilmu universumitesse iseenesest, Elukandjad peavad sellele viljatutel planeetidel alguse panema. Nemad on arenevatesse kosmosemaailmadesse ilmuva elu kandjad, levitajad ja kaitsjad. Kogu elu Urantial teada olevates klassides ja vormides tekib koos nende Poegadega, kuigi kõiki planetaarse elu vorme Urantial ei eksisteeri. 36:3.1 (399.3) Life does not spontaneously appear in the universes; the Life Carriers must initiate it on the barren planets. They are the carriers, disseminators, and guardians of life as it appears on the evolutionary worlds of space. All life of the order and forms known on Urantia arises with these Sons, though not all forms of planetary life are existent on Urantia.
36:3.2 (399.4) Uude maailma elu istutama lähetatav Elukandjate korpus koosneb tavaliselt sajast vanemast kandjast, sajast abilisest ja tuhandest hooldajast. Elukandjad kannavadki sageli tegelikult eluplasmat uude maailma, kuid mitte alati. Mõnikord korrastavad nad pärast neile määratud planeedile jõudmist elumudelid vastavalt kavale, mis on juba varem kinnitatud uue elu sisseseadmise jaoks. Nii sai planetaarne elu alguse Urantial. 36:3.2 (399.4) The corps of Life Carriers commissioned to plant life upon a new world usually consists of one hundred senior carriers, one hundred assistants, and one thousand custodians. The Life Carriers often carry actual life plasm to a new world, but not always. They sometimes organize the life patterns after arriving on the planet of assignment in accordance with formulas previously approved for a new adventure in life establishment. Such was the origin of the planetary life of Urantia.
36:3.3 (399.5) Kui füüsilised mudelid on vastavalt kinnitatud kavale ette antud, siis Elukandjad katalüüsivad seda elutut materjali, andes oma isikute kaudu edasi eluvaimu sädeme; ja siitpeale saab inertsetest mudelitest kohe elusaine. 36:3.3 (399.5) When, in accordance with approved formulas, the physical patterns have been provided, then do the Life Carriers catalyze this lifeless material, imparting through their persons the vital spirit spark; and forthwith do the inert patterns become living matter.
36:3.4 (399.6) Elusäde — elu saladus — annetatakse Elukandjate kaudu, mitte nende poolt. Nad küll juhendavad neid toiminguid ja moodustavad elusplasma enda, kuid elusplasma põhifaktori annab Universumi Emavaim. See energiasäde, mis elustab keha ja laseb ennustada meele sündi, tuleb Lõpmatu Vaimu Loovalt Tütrelt. 36:3.4 (399.6) The vital spark—the mystery of life—is bestowed through the Life Carriers, not by them. They do indeed supervise such transactions, they formulate the life plasm itself, but it is the Universe Mother Spirit who supplies the essential factor of the living plasm. From the Creative Daughter of the Infinite Spirit comes that energy spark which enlivens the body and presages the mind.
36:3.5 (399.7) Elu annetades ei edasta Elukandjad midagi oma isiklikust olemusest, isegi mitte neil sfääridel, kuhu kavandatakse uusi eluliike. Sel juhul nad lihtsalt algatavad ja edastavad elusädeme, käivitavad aine vajaliku tiirlemise vastavalt ettenähtud kavade ja mudelite füüsilistele, keemilistele ja elektrilistele nõuetele. Elukandjad on elavad katalüsaatorid, mis ergutavad, korrastavad ja elustavad ainelist liiki eksistentsi muidu inertseid elemente. 36:3.5 (399.7) In the bestowal of life the Life Carriers transmit nothing of their personal natures, not even on those spheres where new orders of life are projected. At such times they simply initiate and transmit the spark of life, start the required revolutions of matter in accordance with the physical, chemical, and electrical specifications of the ordained plans and patterns. Life Carriers are living catalytic presences which agitate, organize, and vitalize the otherwise inert elements of the material order of existence.
36:3.6 (400.1) Planeedi Elukandjate korpusele antakse elu sisseseadmiseks uues maailmas teatav aeg, ligikaudu pool miljonit aastat vastava planeedi ajas. Selle perioodi lõpus, millele viitavad teatavad arengusaavutused planeedi elus, lõpetavad nad oma siirdamispingutused ja võib-olla ei lisagi selle planeedi ellu enam midagi uut ega täiendavat. 36:3.6 (400.1) The Life Carriers of a planetary corps are given a certain period in which to establish life on a new world, approximately one-half million years of the time of that planet. At the termination of this period, indicated by certain developmental attainments of the planetary life, they cease implantation efforts, and they may not subsequently add anything new or supplemental to the life of that planet.
36:3.7 (400.2) Elu sisseseadmisest kuni kõlbelise staatusega inimolendite ilmumiseni kuluva aja jooksul on Elukandjatel lubatud elukeskkonnaga manipuleerida ja bioloogilist evolutsiooni ka muul viisil soodsalt suunata. Ja nad teevad seda pikka aega. 36:3.7 (400.2) During the ages intervening between life establishment and the emergence of human creatures of moral status, the Life Carriers are permitted to manipulate the life environment and otherwise favorably directionize the course of biologic evolution. And this they do for long periods of time.
36:3.8 (400.3) Kui uues maailmas töötavatel Elukandjatel on kord õnnestunud luua uus tahteolend, kellel on võime teha kõlbelisi otsustusi ja vaimseid valikuid, siis nende töö lõpeb — nende ülesanne on täidetud; nad ei saa arenevat elu enam suunata. Sellest hetkest alates peab kõige elava areng kulgema vastavalt annetatud loomupärasele olemusele ja kalduvustele, mis on antud juba planeedi elu kavades ja mudelites ning nendega sisse seatud. Elukandjatel ei ole lubatud tahtega eksperimenteerida ega sellesse sekkuda, neil pole lubatud moraaliga varustatud loodud-olendite üle domineerida ega neid meelevaldselt mõjutada. 36:3.8 (400.3) When the Life Carriers operating on a new world have once succeeded in producing a being with will, with the power of moral decision and spiritual choice, then and there their work terminates—they are through; they may manipulate the evolving life no further. From this point forward the evolution of living things must proceed in accordance with the endowment of the inherent nature and tendencies which have already been imparted to, and established in, the planetary life formulas and patterns. The Life Carriers are not permitted to experiment or to interfere with will; they are not allowed to dominate or arbitrarily influence moral creatures.
36:3.9 (400.4) Planeedivürsti saabudes valmistuvad nad lahkuma, ehkki kaks vanemat kandjat ja kaksteist hooldajat, kui nad annavad ajutise loobumisvande, võivad vabatahtlikena määramata ajaks jääda planeedile ja hakata elusplasma edasise arengu ja säilitamise osas nõu andma. Praegu teenib Urantial kaks niisugust Poega ja nende kaksteist kaaslast. 36:3.9 (400.4) Upon the arrival of a Planetary Prince they prepare to leave, though two of the senior carriers and twelve custodians may volunteer, by taking temporary renunciation vows, to remain indefinitely on the planet as advisers in the matter of the further development and conservation of the life plasm. Two such Sons and their twelve associates are now serving on Urantia.
4. Melkisedekitest Elukandjad ^top 4. Melchizedek Life Carriers ^top
36:4.1 (400.5) Üle kogu Nebadoni on igas asustatud maailmade kohalikus süsteemis üks sfäär, kus elukandjatena on tegutsenud Melkisedekid. Neid asupaiku nimetatakse süsteemi midsoniitseteks maailmadeks ja igal neist on aineliselt modifitseeritud Melkisedek-Poeg paari läinud ainelisest poegadeklassist valitud Tütrega. Nende midsoniitsete maailmade Emad-Eevad lähetatakse vastava süsteemi keskusest, selleks määratud Melkisedekist elukandja on neid valinud arvukate vabatahtlike hulgast, kes vastavad kutsele, mis Süsteemi Suverään on adresseerinud oma sfääri Ainelistele Tütardele. 36:4.1 (400.5) In every local system of inhabited worlds throughout Nebadon there is a single sphere whereon the Melchizedeks have functioned as life carriers. These abodes are known as the system midsonite worlds, and on each of them a materially modified Melchizedek Son has mated with a selected Daughter of the material order of sonship. The Mother Eves of such midsonite worlds are dispatched from the system headquarters of jurisdiction, having been chosen by the designated Melchizedek life carrier from among the numerous volunteers who respond to the call of the System Sovereign addressed to the Material Daughters of his sphere.
36:4.2 (400.6) Melkisedekist elukandja ja Ainelise Tütre järglasi nimetatakse midsoniitideks. Selle taevaste olendite rassi Melkisedekist isa lahkub hiljem oma ainulaadse elufunktsiooni planeedilt ja selle erilise universumiolendite klassi Ema-Eeva lahkub samuti pärast seda, kui planeedile on ilmunud järglaste seitsmes põlvkond. Maailma suunamine jääb siis vanima poja ülesandeks. 36:4.2 (400.6) The progeny of a Melchizedek life carrier and a Material Daughter are known as midsoniters. The Melchizedek father of such a race of supernal creatures eventually leaves the planet of his unique life function, and the Mother Eve of this special order of universe beings also departs upon the appearance of the seventh generation of planetary offspring. The direction of such a world then devolves upon her eldest son.
36:4.3 (400.7) Midsoniitsed loodud-olendid elavad ja funktsioneerivad oma suurepärastes maailmades paljunevate olenditena, kuni nad saavad tuhande standardaasta vanuseks; seejärel viiakse nad seeravite transpordiga ülespoole. Pärast seda on midsoniidid juba mittepaljunevad olendid, sest seeraviks saamise ettevalmistuste käigus läbitav dematerialiseerumine jätab nad alatiseks ilma paljunemisõigusest. 36:4.3 (400.7) The midsonite creatures live and function as reproducing beings on their magnificent worlds until they are one thousand standard years of age; whereupon they are translated by seraphic transport. Midsoniters are nonreproducing beings thereafter because the technique of dematerialization which they pass through in preparation for enseraphiming forever deprives them of reproductive prerogatives.
36:4.4 (400.8) Nende olendite praegust staatust saab vaevalt pidada surelikuks või surematuks, samuti ei saa neid kindlalt liigitada inimolenditeks või jumalikeks olenditeks. Nendel loodud-olenditel ei ela sisimas Kohandaja, seetõttu on nad vaevalt küll surematud. Kuid nad ei näi olevat ka surelikud, kuna ükski midsoniit ei ole kogenud surma. Kõik midsoniidid, kes Nebadonis kunagi on sündinud, elavad ka praegu, tegutsedes oma päritolumaailmades, mõnel vahepealsel sfääril või Salvingtoni midsoniitide sfääril lõpetanute maailmade grupis. 36:4.4 (400.8) The present status of these beings can hardly be reckoned as either mortal or immortal, neither can they be definitely classified as human or divine. These creatures are not Adjuster indwelt, hence hardly immortal. But neither do they seem to be mortal; no midsoniter has experienced death. All midsoniters ever born in Nebadon are alive today, functioning on their native worlds, on some intervening sphere, or on the Salvington midsonite sphere in the finaliters’ group of worlds.
36:4.5 (401.1) Salvingtoni Lõpetanute Maailmad. Melkisedekitest elukandjad, samuti nende kaaslaseks olevad Emad-Eevad, lähevad süsteemi midsoniitide sfääridelt Salvingtoni ringluse lõpetanute maailmadesse, kuhu on määratud kogunema ka nende järglased. 36:4.5 (401.1) The Salvington Worlds of the Finaliters. The Melchizedek life carriers, as well as the associated Mother Eves, go from the system midsonite spheres to the finaliters’ worlds of the Salvington circuit, where their offspring are also destined to forgather.
36:4.6 (401.2) Siinkohal tuleb selgitada, et Salvingtoni ringluse seitsme esmase maailma viiendaks rühmaks on Nebadoni lõpetanute maailmad. Melkisedekitest elukandjate ja Aineliste Tütarde lapsed elavad lõpetanute seitsmendas maailmas, Salvingtoni midsoniitide sfääril. 36:4.6 (401.2) It should be explained in this connection that the fifth group of seven primary worlds in the Salvington circuit are the Nebadon worlds of the finaliters. The children of the Melchizedek life carriers and the Material Daughters are domiciled on the seventh world of the finaliters, the Salvington midsonite sphere.
36:4.7 (401.3) Lõpetanute seitsme esmase maailma satelliidid on nende super- ja keskse universumi isiksuste kohtumispaigad, kes täidavad Nebadonis mingeid ülesandeid. Kuigi tõususurelikud liiguvad vabalt kõigis kultuurimaailmades ja Melkisedeki Ülikooli kuuluva 490 maailma koolitussfääridel, on ka teatavad erikoolid ja arvukad keelatud tsoonid, kuhu neil ei ole lubatud siseneda. See kehtib eriti lõpetanute jurisdiktsioonile alluva neljakümne üheksa sfääri kohta. 36:4.7 (401.3) The satellites of the seven primary worlds of the finaliters are the rendezvous of the personalities of the super- and central universes who may be executing assignments in Nebadon. While the ascending mortals go about freely on all of the cultural worlds and training spheres of the 490 worlds comprising the Melchizedek University, there are certain special schools and numerous restricted zones which they are not permitted to enter. This is especially true of the forty-nine spheres under the jurisdiction of the finaliters.
36:4.8 (401.4) Midsoniitidest loodud-olendite otstarve ei ole praegu teada, kuid tundub, et need isiksused kogunevad lõpetanute seitsmendasse maailma valmistuma mingiks tulevaseks võimalikuks sündmuseks universumi evolutsioonis. Meie järelepärimised midsoniitide rasside kohta suunatakse alati edasi lõpetanutele ja lõpetanud keelduvad alati oma hoolealuste saatust arutamast. Vaatamata meie teadmatusele midsoniitide tuleviku suhtes, teame siiski seda, et igas Orvontoni kohalikus universumis on kogunemas niisugune salapäraste olendite korpus. Melkisedekitest elukandjad arvavad, et Viimane Jumal annetab kunagi nende midsoniitidest lastele transtsendentse ja igavese absoniitsuse vaimu. 36:4.8 (401.4) The purpose of the midsonite creatures is not at present known, but it would appear that these personalities are forgathering on the seventh finaliter world in preparation for some future eventuality in universe evolution. Our inquiries concerning the midsonite races are always referred to the finaliters, and always do the finaliters decline to discuss the destiny of their wards. Regardless of our uncertainty as to the future of the midsoniters, we do know that every local universe in Orvonton harbors such an accumulating corps of these mysterious beings. It is the belief of the Melchizedek life carriers that their midsonite children will some day be endowed with the transcendental and eternal spirit of absonity by God the Ultimate.
5. Seitse meeleabivaimu ^top 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits ^top
36:5.1 (401.5) Orgaanilise evolutsiooni kulgemise tingimused määrab ära seitsme meeleabivaimu kohalolek primitiivsetes maailmades, sellega on seletatav, et areng on sihipärane ja mitte juhuslik. Meeleabivaimud esindavad Lõpmatu Vaimu meelehoolekande seda funktsiooni, mis laieneb aruka elu alamatele klassidele kohaliku universumi Emavaimu tegevuse kaudu. Meeleabivaimud on Universumi Emavaimu lapsed ja kujutavad endast tema isiklikku hoolitsust maailmade aineliste meelte eest. Kus iganes ja millal iganes niisugune meel ilmsiks tuleb, seal on eri viisidel tegutsemas need vaimud. 36:5.1 (401.5) It is the presence of the seven adjutant mind-spirits on the primitive worlds that conditions the course of organic evolution; that explains why evolution is purposeful and not accidental. These adjutants represent that function of the mind ministry of the Infinite Spirit which is extended to the lower orders of intelligent life through the operations of a local universe Mother Spirit. The adjutants are the children of the Universe Mother Spirit and constitute her personal ministry to the material minds of the realms. Wherever and whenever such mind is manifest, these spirits are variously functioning.
36:5.2 (401.6) Seitsme meeleabivaimu nimed vastavad järgmistele mõistetele: intuitsioon, arusaamine, julgus, teadmine, nõuandmine, palveldamine ja tarkus. Need meelevaimud saadavad oma mõju kõigile asustatud maailmadele välja eriliste tungidena, ja nii, et igaüks neist otsib ise avaldumiseks vastuvõtuvalmidust, olenemata sellest, mil määral tema kaaslased võivad vastuvõttu ja tegutsemisvõimalusi leida. 36:5.2 (401.6) The seven adjutant mind-spirits are called by names which are the equivalents of the following designations: intuition, understanding, courage, knowledge, counsel, worship, and wisdom. These mind-spirits send forth their influence into all the inhabited worlds as a differential urge, each seeking receptivity capacity for manifestation quite apart from the degree to which its fellows may find reception and opportunity for function.
36:5.3 (401.7) Meeleabivaimude keskuste paiknemine Elukandjate keskusmaailmas näitab Elukandjate juhendajatele meeleabivaimu funktsiooni määra ja kvaliteeti teatavas maailmas ning igas intellektistaatusega elusorganismis. Need elumeele paiknemised näitavad täiuslikult viie esimese abivaimu elava meele funktsiooni. Kuid kuuenda ja seitsmenda abivaimu — palveldamise ja tarkuse — osas registreerivad need keskuste paiknemised vaid kvalitatiivset funktsiooni. Palveldamisvaimu ja tarkusevaimu kvantitatiivset tegevust registreerib Jumaliku Hoolekandja vahetu kohalolek Salvingtonil, see on Universumi Emavaimu isiklik kogemus. 36:5.3 (401.7) The central lodgments of the adjutant spirits on the Life Carrier headquarters world indicate to the Life Carrier supervisors the extent and quality of the mind function of the adjutants on any world and in any given living organism of intellect status. These life-mind emplacements are perfect indicators of living mind function for the first five adjutants. But with regard to the sixth and seventh adjutant spirits—worship and wisdom—these central lodgments record only a qualitative function. The quantitative activity of the adjutant of worship and the adjutant of wisdom is registered in the immediate presence of the Divine Minister on Salvington, being a personal experience of the Universe Mother Spirit.
36:5.4 (402.1) Seitse meeleabivaimu lähevad Elukandjatega alati uuele planeedile kaasa, kuid neid ei tuleks pidada olemusvormideks, sest nad sarnanevad rohkem ringlustega. Universumi seitse meeleabivaimu ei ole Jumaliku Hoolekandja kõiksest kohalolekust eraldiseisvad isiksused: nad kujutavad endast tegelikult Jumaliku Hoolekandja teadvuse tasandit ning nad sõltuvad alati oma loova ema tegevusest ja kohalolekust. 36:5.4 (402.1) The seven adjutant mind-spirits always accompany the Life Carriers to a new planet, but they should not be regarded as entities; they are more like circuits. The spirits of the seven universe adjutants do not function as personalities apart from the universe presence of the Divine Minister; they are in fact a level of consciousness of the Divine Minister and are always subordinate to the action and presence of their creative mother.
36:5.5 (402.2) Nende seitsme meeleabivaimu kirjeldamiseks tuleb meil sõnadest puudu. Nad hoolitsevad kogemusliku meele madalamate tasemete eest ja neid võib kirjeldada arengutasemete järjekorras järgmiselt: 36:5.5 (402.2) We are handicapped for words adequately to designate these seven adjutant mind-spirits. They are ministers of the lower levels of experiential mind, and they may be described, in the order of evolutionary attainment, as follows:
36:5.6 (402.3) 1. intuitsioonivaim—kiire taju, primitiivsed füüsilised ja sünnipärased reflektoorsed instinktid, kõigi mõistuslike olendite suunataju ja muud enesesäilitamisvõimed. See on ainus meeleabivaim, kes tegutseb nii laialdaselt loomse elu madalamates klassides, ja ainus, kellel on laialdased funktsionaalsed kokkupuuted mehaanilise meele mitteõpetatavate tasemetega; 36:5.6 (402.3) 1. The spirit of intuition—quick perception, the primitive physical and inherent reflex instincts, the directional and other self-preservative endowments of all mind creations; the only one of the adjutants to function so largely in the lower orders of animal life and the only one to make extensive functional contact with the nonteachable levels of mechanical mind.
36:5.7 (402.4) 2. arusaamisvaim—kooskõlastamise impulss, ideede spontaanne ja pealtnäha automaatne seostamine. See on anne seostada omandatud teadmisi, kiiresti arutleda, kiiresti aru saada ja kiiresti otsustada; 36:5.7 (402.4) 2. The spirit of understanding—the impulse of co-ordination, the spontaneous and apparently automatic association of ideas. This is the gift of the co-ordination of acquired knowledge, the phenomenon of quick reasoning, rapid judgment, and prompt decision.
36:5.8 (402.5) 3. julgusevaim—ustavuse and — iseloomu alus ja moraalse kindluse ning vaimujulguse intellektuaalne baas isikulistes olendites. Faktidest valgustatuna ja tõest inspireerituna saab sellest aruka ja teadliku enesesuunamise kanalite kaudu arengulise tõusutungi saladus; 36:5.8 (402.5) 3. The spirit of courage—the fidelity endowment—in personal beings, the basis of character acquirement and the intellectual root of moral stamina and spiritual bravery. When enlightened by facts and inspired by truth, this becomes the secret of the urge of evolutionary ascension by the channels of intelligent and conscientious self-direction.
36:5.9 (402.6) 4. teadmisvaim—seikluste ja avastuste uudishimulik ema, teaduse vaim; julgusevaimu ja nõuandevaimu juhtija ning truu kaaslane; tung suunata annetatud julgus kasulikele ja järjest kõrgemale viivatele kasvuteedele; 36:5.9 (402.6) 4. The spirit of knowledge—the curiosity-mother of adventure and discovery, the scientific spirit; the guide and faithful associate of the spirits of courage and counsel; the urge to direct the endowments of courage into useful and progressive paths of growth.
36:5.10 (402.7) 5. nõuandevaim—sotsiaalne tung, liikide koostöö anne; tahteolendite võime oma kaaslastega kooskõlla jõuda; siit pärineb alamate loodud-olendite karjainstinkt; 36:5.10 (402.7) 5. The spirit of counsel—the social urge, the endowment of species co-operation; the ability of will creatures to harmonize with their fellows; the origin of the gregarious instinct among the more lowly creatures.
36:5.11 (402.8) 6. palveldamisvaim—religioosne impulss, esimene eristav tung, mille alusel loodud-olendid, kellel on meel, jagunevad sureliku eksistentsi kahte põhirühma. Palveldamisvaim eristab temaga ühendusse astunu alatiseks nendest hingeta loodudolenditest, kellele on annetatud meel. Palveldamine on vaimse tõusu kandidaadi märk; 36:5.11 (402.8) 6. The spirit of worship—the religious impulse, the first differential urge separating mind creatures into the two basic classes of mortal existence. The spirit of worship forever distinguishes the animal of its association from the soulless creatures of mind endowment. Worship is the badge of spiritual-ascension candidacy.
36:5.12 (402.9) 7. tarkusevaim—kõigi kõlbeliste loodud-olendite loomupärane kalduvus areneda pidevalt ja aina edasi liikudes. See on abivaimudest kõrgeim, kõigi teiste töö väljendaja ja vaimne koordineerija. See vaim on selle mõistuslike olendite kaasasündinud tungi saladus, mis algatab ja hoiab alal eksistentsi tõusukava praktilist ja tõhusat programmi, seda kõige elava annet, millega on seletatav selle seletamatu võime ellu jääda ja ellujäämisel kasutada kõigi oma varasemate kogemuste ning praeguste võimaluste vastastikuseid seoseid, et omandada kõike kõigest, mida ülejäänud kuus vaimu hoolekandjat saavad antud organismi meeles liikuma panna. Tarkus on intellektuaalsete tulemuste kulminatsioon. Tarkus on puhtvaimse ja kõlbelise eksistentsi siht. 36:5.12 (402.9) 7. The spirit of wisdom—the inherent tendency of all moral creatures towards orderly and progressive evolutionary advancement. This is the highest of the adjutants, the spirit co-ordinator and articulator of the work of all the others. This spirit is the secret of that inborn urge of mind creatures which initiates and maintains the practical and effective program of the ascending scale of existence; that gift of living things which accounts for their inexplicable ability to survive and, in survival, to utilize the co-ordination of all their past experience and present opportunities for the acquisition of all of everything that all of the other six mental ministers can mobilize in the mind of the organism concerned. Wisdom is the acme of intellectual performance. Wisdom is the goal of a purely mental and moral existence.
36:5.13 (403.1) Meeleabivaimud kasvavad kogemuslikult, kuid ei saa kunagi isikulisteks. Nende funktsioonid arenevad ja esimese viie funktsioneerimine loomsetes klassides on teatud määral otsustav kõigi seitsme funktsioneerimisele inimintellektina. See suhe loomsega teeb meeleabivaimud inimmeelena tegelikult tõhusamateks, seega on loomad inimese intellektuaalsele ning füüsilisele evolutsioonile teatud määral hädavajalikud. 36:5.13 (403.1) The adjutant mind-spirits experientially grow, but they never become personal. They evolve in function, and the function of the first five in the animal orders is to a certain extent essential to the function of all seven as human intellect. This animal relationship makes the adjutants more practically effective as human mind; hence animals are to a certain extent indispensable to man’s intellectual as well as to his physical evolution.
36:5.14 (403.2) Need kohaliku universumi Emavaimu meeleabivaimud on loodud-olendite intellektistaatuses eluga seotud umbes samamoodi, nagu võimsuskeskused ja füüsilised ülemjuhid on seotud universumi eluta jõududega. Nad osutavad hindamatuid teeneid asustamata maailmade meeleringlustele ja teevad tõhusat koostööd Füüsiliste Meisterjuhtijatega, kes teenivad ka meeleabivaimude-eelsete meeletasandite, mitteõpetatava ehk mehaanilise meele juhtijate ja suunajatena. 36:5.14 (403.2) These mind-adjutants of a local universe Mother Spirit are related to creature life of intelligence status much as the power centers and physical controllers are related to the nonliving forces of the universe. They perform invaluable service in the mind circuits on the inhabited worlds and are effective collaborators with the Master Physical Controllers, who also serve as controllers and directors of the preadjutant mind levels, the levels of nonteachable or mechanical mind.
36:5.15 (403.3) Enne kogemustest õppimise võime ilmumist kuulub elav meel Füüsiliste Meisterjuhtijate hoolekande alla. Enne jumalikkuse äratundmist ja Jumaluse palveldamisvõime omandamist kuulub loodud-olendi meel ainult meeleabivaimude hoole alla. Kui loodud-olendi intellektil ilmneb vaimne reageerimisvõime, saab selline loodud meel kohe ülemmeeleks, mis lülitatakse samal hetkel kohaliku universumi Emavaimu vaimutsüklitesse. 36:5.15 (403.3) Living mind, prior to the appearance of capacity to learn from experience, is the ministry domain of the Master Physical Controllers. Creature mind, before acquiring the ability to recognize divinity and worship Deity, is the exclusive domain of the adjutant spirits. With the appearance of the spiritual response of the creature intellect, such created minds at once become superminded, being instantly encircuited in the spirit cycles of the local universe Mother Spirit.
36:5.16 (403.4) Meeleabivaimud ei ole mitte mingil viisil otseselt seotud Jumaliku Hoolekandja, asustatud maailmade Püha Vaimu isiklikku kohalolekut esindava vaimu mitmekesise ja kõrgelt vaimse funktsiooniga. Kuid nad on arenevale inimesele just selle vaimu funktsionaalsed eellased ja valmistavad seda ette. Meeleabivaimud võimaldavad Universumi Emavaimul kohaliku universumi aineliste elusolenditega mitmekesiselt kokku puutuda ja neid juhtida, kuid eelisiksuse tasanditel tegutsedes ei kaja nad kuidagi vastu Ülimas Olendis. 36:5.16 (403.4) The adjutant mind-spirits are in no manner directly related to the diverse and highly spiritual function of the spirit of the personal presence of the Divine Minister, the Holy Spirit of the inhabited worlds; but they are functionally antecedent to, and preparatory for, the appearance of this very spirit in evolutionary man. The adjutants afford the Universe Mother Spirit a varied contact with, and control over, the material living creatures of a local universe, but they do not repercuss in the Supreme Being when acting on prepersonality levels.
36:5.17 (403.5) Mittevaimne meel on kas vaimuenergia avaldumine või füüsilise energia nähtus. Isegi inimmeelel, isikulisel meelel, ei ole ellujäämisomadusi ilma vaimuga samastumata. Meel on jumalik annetus, kuid see pole surematu, kui see tegutseb vaimse taipamiseta ja kui sellel puudub võime palveldada ja ihaldada ellujäämist. 36:5.17 (403.5) Nonspiritual mind is either a spirit-energy manifestation or a physical-energy phenomenon. Even human mind, personal mind, has no survival qualities apart from spirit identification. Mind is a divinity bestowal, but it is not immortal when it functions without spirit insight, and when it is devoid of the ability to worship and crave survival.
6. Elavad jõud ^top 6. Living Forces ^top
36:6.1 (403.6) Elu on nii mehaaniline kui ka vitalistlik — nii aineline kui ka vaimne. Urantia füüsikud ja keemikud saavad taimse ja loomse elu protoplasmalistest vormidest üha paremini aru, kuid nad ei suuda kunagi elusorganisme luua. Elu on miski, mis erineb kõigist energia avaldumistest — isegi füüsiliste loodud-olendite aineline elu ei ole ainele loomuomane. 36:6.1 (403.6) Life is both mechanistic and vitalistic—material and spiritual. Ever will Urantia physicists and chemists progress in their understanding of the protoplasmic forms of vegetable and animal life, but never will they be able to produce living organisms. Life is something different from all energy manifestations; even the material life of physical creatures is not inherent in matter.
36:6.2 (403.7) Ainelised asjad võivad eksisteerida iseseisvalt, kuid elu tärkab vaid elust. Meel saab lähtuda üksnes varem eksisteerinud meelest. Vaim pärineb ainult eelnevast vaimu vormist. Loodud-olend võib luua eluvorme, kuid aktiveeriva elusädeme võib anda vaid loojaisiksus või loov jõud. 36:6.2 (403.7) Things material may enjoy an independent existence, but life springs only from life. Mind can be derived only from pre-existent mind. Spirit takes origin only from spirit ancestors. The creature may produce the forms of life, but only a creator personality or a creative force can supply the activating living spark.
36:6.3 (404.1) Elukandjad võivad organiseerida elusolendite ainelisi vorme või füüsilisi algkujusid, kuid Vaim annab esialgse elusädeme ja annetab meele. Isegi need kogemusliku elu vormid, mida Elukandjad oma Salvingtoni maailmades organiseerivad, jäävad alati ilma paljunemisvõimest. Kui eluvalemid ja elumudelid on õigesti kokku pandud ja organiseeritud, piisab elu algatamiseks Elukandja kohalolekust, kuid kõigil niisugustel elusorganismidel puudub kaks olulist omadust — annetatud meel ja paljunemisvõime. Loomne meel ja inimmeel on kohaliku universumi Emavaimu kingitused, mis funktsioneerivad seitsme meeleabivaimu kaudu, kuid loodud-olendi paljunemisvõime on Universumi Vaimu konkreetne ja isiklik annetus esivanemate eluplasmale, millele on alguse pannud Elukandjad. 36:6.3 (404.1) Life Carriers can organize the material forms, or physical patterns, of living beings, but the Spirit provides the initial spark of life and bestows the endowment of mind. Even the living forms of experimental life which the Life Carriers organize on their Salvington worlds are always devoid of reproductive powers. When the life formulas and the vital patterns are correctly assembled and properly organized, the presence of a Life Carrier is sufficient to initiate life, but all such living organisms are lacking in two essential attributes—mind endowment and reproductive powers. Animal mind and human mind are gifts of the local universe Mother Spirit, functioning through the seven adjutant mind-spirits, while creature ability to reproduce is the specific and personal impartation of the Universe Spirit to the ancestral life plasm inaugurated by the Life Carriers.
36:6.4 (404.2) Kui Elukandjad on elumudelid kavandanud, peab pärast energiasüsteemide organiseerimist toimuma veel midagi: neile elututele vormidele tuleb anda „eluhingust”. Jumala Pojad saavad konstrueerida eluvormid, kuid elusädeme annab tegelikult Jumala Vaim. Ja kui sel viisil antud elu otsa saab, muutub ülejäänud aineline keha taas surnud aineks. Kui annetatud elu on ammendunud, pöördub keha tagasi ainelise universumi rüppe, kust Elukandjad laenasid selle ajutiseks kestaks annetatud elule, mille nad andsid sellele aineenergia nähtavale ühendusele. 36:6.4 (404.2) When the Life Carriers have designed the patterns of life, after they have organized the energy systems, there must occur an additional phenomenon; the “breath of life” must be imparted to these lifeless forms. The Sons of God can construct the forms of life, but it is the Spirit of God who really contributes the vital spark. And when the life thus imparted is spent, then again the remaining material body becomes dead matter. When the bestowed life is exhausted, the body returns to the bosom of the material universe from which it was borrowed by the Life Carriers to serve as a transient vehicle for that life endowment which they conveyed to such a visible association of energy-matter.
36:6.5 (404.3) Elukandjate poolt taimedele ja loomadele annetatud elu ei pöördu pärast taime või looma surma Elukandjate juurde tagasi. Niisugusest elusasjast lahkuval elul ei ole identiteeti ega isiksust ning surma järel see individuaalselt ellu ei jää. Selle eksisteerimise ja ainelises kehas viibimise ajal on selles toimunud muutus: see on teinud läbi energiaevolutsiooni ja jääb ellu vaid universumi kosmiliste jõudude osana, mitte üksikeluna. Surelike loodud-olendite ellujäämine sõltub täielikult surematu hinge väljaarenemisest surelikus meeles. 36:6.5 (404.3) The life bestowed upon plants and animals by the Life Carriers does not return to the Life Carriers upon the death of plant or animal. The departing life of such a living thing possesses neither identity nor personality; it does not individually survive death. During its existence and the time of its sojourn in the body of matter, it has undergone a change; it has undergone energy evolution and survives only as a part of the cosmic forces of the universe; it does not survive as individual life. The survival of mortal creatures is wholly predicated on the evolvement of an immortal soul within the mortal mind.
36:6.6 (404.4) Me räägime elust kui „energiast” ja „jõust”, kuid tegelikult pole tegu kummagagi neist. Jõud ja energia reageerivad gravitatsioonile mitmel viisil, elu mitte. Ka mudel ei reageeri gravitatsioonile, sest see on energiate konfiguratsioon, mis on gravitatsioonile juba reageerinud. Elu kui selline on mingi mudeli järgi moodustunud või muul viisil eraldunud energiasüsteemi — ainelise, meeleomase või vaimse energiasüsteemi — elustamine. 36:6.6 (404.4) We speak of life as “energy” and as “force,” but it is really neither. Force-energy is variously gravity responsive; life is not. Pattern is also nonresponsive to gravity, being a configuration of energies that have already fulfilled all gravity-responsive obligations. Life, as such, constitutes the animation of some pattern-configured or otherwise segregated system of energy—material, mindal, or spiritual.
36:6.7 (404.5) Elu tekitamisega arenevatel planeetidel on seotud mõningad seigad, mis pole meile päris selged. Me saame täielikult aru Elukandjate elektrokeemiliste valemite füüsilisest ülesehitusest, kuid ei saa päriselt aru elu aktiveeriva sädeme olemusest ja allikast. Me teame, et elu voolab Isast, Poja kaudu ja Vaimu toimel. On enam kui võimalik, et Meistervaimud on kogu loodu peale väljavalatava elujõe seitsmekordne kanal. Kuid me ei saa aru, mil viisil juhendav Meistervaim osaleb uuele planeedile elu annetamise algses episoodis. Oleme kindlad, et Päevilt Vanadel on samuti mingi osa elu algatamisel uues maailmas, kuid me ei tea sellest lähemalt mitte midagi. Ent me teame siiski, et eluta mudelid elustab tegelikult Universumi Emavaim ja annab sellisele aktiveeritud plasmale organismide paljunemisvõime. Me täheldame, et need kolm on Seitsmekordse Jumala tasandid, mida nimetatakse ka aja ja ruumi Ülimateks Loojateks; kuid peale selle ei tea me eriti palju rohkem kui Urantia surelikud — teame lihtsalt seda, et mõiste on omane Isale, väljendumine Pojale ja elu teostamine Vaimule. 36:6.7 (404.5) There are some things connected with the elaboration of life on the evolutionary planets which are not altogether clear to us. We fully comprehend the physical organization of the electrochemical formulas of the Life Carriers, but we do not wholly understand the nature and source of the life-activation spark. We know that life flows from the Father through the Son and by the Spirit. It is more than possible that the Master Spirits are the sevenfold channel of the river of life which is poured out upon all creation. But we do not comprehend the technique whereby the supervising Master Spirit participates in the initial episode of life bestowal on a new planet. The Ancients of Days, we are confident, also have some part in this inauguration of life on a new world, but we are wholly ignorant of the nature thereof. We do know that the Universe Mother Spirit actually vitalizes the lifeless patterns and imparts to such activated plasm the prerogatives of organismal reproduction. We observe that these three are the levels of God the Sevenfold, sometimes designated as the Supreme Creators of time and space; but otherwise we know little more than Urantia mortals—simply that concept is inherent in the Father, expression in the Son, and life realization in the Spirit.
36:6.8 (405.1) [Esitanud Vorondadek-Poeg, kes on lähetatud Urantiale vaatlejana ja kes teeb seda tööd Juhendava Ilmutamiskorpuse Melkisedekist juhi palvel.] 36:6.8 (405.1) [Indited by a Vorondadek Son stationed on Urantia as an observer and acting in this capacity by request of the Melchizedek Chief of the Supervising Revelatory Corps.]