35. Kiri Paper 35
Jumala kohaliku universumi Pojad The Local Universe Sons of God
35:0.1 (384.1) VAREM tutvustatud Jumala Pojad pärinevad Paradiisist. Nad on universumialade jumalike Valitsejate järeltulijad. Paradiisi esimesest poegade klassist, Loojatest-Poegadest, on Nebadonis vaid üks, universumi isa ja suverään Miikael. Paradiisi poegade teisest klassist, Avonalidest ehk Kohtumõistjatest-Poegadest, on Nebadonis täiskvoot — 1062. Ja need „väiksemad Kristused” on oma planeetidele annetumistes täpselt niisama tõhusad ja kõikvõimsad nagu Looja- ja Meister-Poeg oli Urantial. Kolmas, Kolmsusest pärinev klass, ei ole kohalikus universumis arvel, kuid minu hinnangu järgi on Nebadonis viisteist tuhat kuni kakskümmend tuhat Kolmsuse Õpetajat-Poega, jättes arvestusest välja 9642 arvel olevat loodud-olendite poolt kolmsustatud abilist. Need Paradiisi Daynalid pole ei kohtumõistjad ega haldurid, vaid ülimad õpetajad. 35:0.1 (384.1) THE Sons of God previously introduced have had a Paradise origin. They are the offspring of the divine Rulers of the universal domains. Of the first Paradise order of sonship, the Creator Sons, there is in Nebadon only one, Michael, the universe father and sovereign. Of the second order of Paradise sonship, the Avonal or Magisterial Sons, Nebadon has its full quota—1,062. And these “lesser Christs” are just as effective and all-powerful in their planetary bestowals as was the Creator and Master Son on Urantia. The third order, being of Trinity origin, do not register in a local universe, but I estimate there are in Nebadon between fifteen and twenty thousand Trinity Teacher Sons exclusive of 9,642 creature-trinitized assistants of record. These Paradise Daynals are neither magistrates nor administrators; they are superteachers.
35:0.2 (384.2) Järgnevalt vaatleme kohalikust universumist pärinevate Poegade liike; need on sündinud Paradiisi Looja-Poja erinevatest seostest teda täiendava Universumi Emavaimuga. Käesolevates jutustustes mainime järgmisi kohaliku universumi poegade klasse: 35:0.2 (384.2) The types of Sons about to be considered are of local universe origin; they are the offspring of a Paradise Creator Son in varied association with the complemental Universe Mother Spirit. The following orders of local universe sonship find mention in these narratives:
35:0.3 (384.3) 1. Melkisedek-Pojad; 35:0.3 (384.3) 1. Melchizedek Sons.
35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek-Pojad; 35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek Sons.
35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek-Pojad; 35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek Sons.
35:0.6 (384.6) 4. Elukandjad-Pojad. 35:0.6 (384.6) 4. Life Carrier Sons.
35:0.7 (384.7) Kolmühtne Paradiisi Jumalus tegutseb kolme poegade klassi loomiseks: Miikaelid, Avonalid ja Daynalid. Kahene Jumalus kohalikus universumis, Poeg ja Vaim, loob samuti kolm kõrget Poegade klassi: Melkisedekid, Vorondadekid ja Lanonandekid. Olles selle kolmekordse väljenduse saavutanud, loovad nad koostöös Seitsmekordse Jumala järgmise tasandiga mitmekülgse Elukandjate klassi. Need olendid liigitatakse laskuvate Jumala Poegade hulka, kuid nad kujutavad endast universumielu ainulaadset ja originaalset vormi. Nende käsitlemisele pühendatakse kogu järgmine kiri. 35:0.7 (384.7) Triune Paradise Deity functions for the creation of three orders of sonship: the Michaels, the Avonals, and the Daynals. Dual Deity in the local universe, the Son and the Spirit, also functions in the creation of three high orders of Sons: the Melchizedeks, the Vorondadeks, and the Lanonandeks; and having achieved this threefold expression, they collaborate with the next level of God the Sevenfold in the production of the versatile order of Life Carriers. These beings are classified with the descending Sons of God, but they are a unique and original form of universe life. Their consideration will occupy the whole of the next paper.
1. Melkisedek-Isa ^top 1. The Father Melchizedek ^top
35:1.1 (384.8) Pärast isiklike abidena teenivate olendite, näiteks Helkja Koidutähe ja teiste haldusisiksuste loomist vastavalt kõnesoleva universumi jumalikule eesmärgile ja loomekavadele tekib Looja-Poja ja Loova Vaimu, Lõpmatu Vaimu kohalikus univer sumis elava Tütre vahel uut liiki loovliit. Selle loova ühenduse isiksusest järglane on esimene Melkisedek — Melkisedek-Isa, see ainulaadne olend, kes loob hiljem koostöös Looja-Poja ja Loova Vaimuga terve omanimelise rühma. 35:1.1 (384.8) After bringing into existence the beings of personal aid, such as the Bright and Morning Star and other administrative personalities, in accordance with the divine purpose and creative plans of a given universe, there occurs a new form of creative union between the Creator Son and the Creative Spirit, the local universe Daughter of the Infinite Spirit. The personality offspring resulting from this creative partnership is the original Melchizedek—the Father Melchizedek—that unique being who subsequently collaborates with the Creator Son and the Creative Spirit to bring into existence the entire group of that name.
35:1.2 (385.1) Melkisedek-Isa on Nebadoni universumis Helkja Koidutähe kui täitevjuhi esimene abi. Gabriel tegeleb rohkem universumi üldiste tegevussuundadega, Melkisedek praktiliste küsimustega. Gabriel on Nebadoni alaliselt tegutsevate kohtute ja nõukogude eesistuja, Melkisedek täidab sama osa spetsiaalsetes, erakorralistes ja eriolukorras moodustatavates komisjonides ja nõuandvates organites. Gabriel ja Melkisedek-Isa ei ole kunagi Nebadonist ära ühel ja samal ajal, sest Melkisedek-Isa tegutseb Gabrieli äraolekul täitevjuhina. 35:1.2 (385.1) In the universe of Nebadon the Father Melchizedek acts as the first executive associate of the Bright and Morning Star. Gabriel is occupied more with universe policies, Melchizedek with practical procedures. Gabriel presides over the regularly constituted tribunals and councils of Nebadon, Melchizedek over the special, extraordinary, and emergency commissions and advisory bodies. Gabriel and the Father Melchizedek are never away from Salvington at the same time, for in Gabriel’s absence the Father Melchizedek functions as the chief executive of Nebadon.
35:1.3 (385.2) Looja-Poeg ja Loov Vaim on koos Melkisedek-Isaga loonud meie universumi Melkisedekid standardaja tuhandeaastase perioodi jooksul. Melkisedekid kuuluvad poegadeklassi, millest üks nende endi seast on toiminud nende kooskõlastatud loojana, seega on Melkisedekid osaliselt iseendast pärinevad ning neil on seetõttu võimalus realiseerida ülimat tüüpi omavalitsust. Nad valivad perioodiliselt standardaja seitsmeks aastaks oma haldusjuhi ja tegutsevad ka muidu isereguleeruva klassina, kuigi algsel Melkisedekil on teatavaid loomuomaseid kaasvanema eesõigusi. See Melkisedek-Isa määrab aeg-ajalt oma klassist teatavaid indiviide erilisteks Elukandjateks midsoniitsetesse maailmadesse, mis on üks asustatud planeetide liik, mida seni pole Urantiale ilmutatud. 35:1.3 (385.2) The Melchizedeks of our universe were all created within one millennial period of standard time by the Creator Son and the Creative Spirit in liaison with the Father Melchizedek. Being an order of sonship wherein one of their own number functioned as co-ordinate creator, Melchizedeks are in constitution partly of self-origin and therefore candidates for the realization of a supernal type of self-government. They periodically elect their own administrative chief for a term of seven years of standard time and otherwise function as a self-regulating order, though the original Melchizedek does exercise certain inherent coparental prerogatives. From time to time this Father Melchizedek designates certain individuals of his order to function as special Life Carriers to the midsonite worlds, a type of inhabited planet not heretofore revealed on Urantia.
35:1.4 (385.3) Melkisedekid tegutsevad kohalikust universumist väljaspool laialdaselt vaid siis, kui neid kutsutakse superuniversumi kohtutesse arutluse all olevates küsimustes tunnistajateks või kui neid määratakse erisaadikuteks esindama üht universumit sama superuniversumi teise universumi ees, nagu seda mõnikord juhtub. Iga universumi esimene ehk esmasündinud Melkisedek saab alati vabalt rännata naaberuniversumitesse või Paradiisi, täitmaks oma klassi huvidega ja kohustustega seotud missioone. 35:1.4 (385.3) The Melchizedeks do not function extensively outside the local universe except when they are called as witnesses in matters pending before the tribunals of the superuniverse, and when designated special ambassadors, as they sometimes are, representing one universe to another in the same superuniverse. The original or first-born Melchizedek of each universe is always at liberty to journey to the neighboring universes or to Paradise on missions having to do with the interests and duties of his order.
2. Melkisedek-Pojad ^top 2. The Melchizedek Sons ^top
35:2.1 (385.4) Melkisedekid on esimene jumalike Poegade klass, kes on alamate loodud-olendite elule piisavalt lähedal, et tegelda otseselt surelike ülendamise hoolekandega, teenida arenevaid rasse, ilma et neil oleks vaja kehastuda. Need Pojad on loomult isiksuse suure laskumise keskpunktis, sest nad on päritolult täpselt kõrgeima Jumalikkuse ja madalaimate tahteolendite elu vahel. Seetõttu saavad neist loomulikud vahendajad ühelt poolt elueksistentsi kõrgemate ja jumalike tasemete ning teiselt poolt arenevate maailmade alamate, isegi aineliste eluvormide vahel. Seeravite klassid, inglid, töötavad meeleldi Melkisedekitega koos: kõik arukad eluvormid leiavad tegelikult neis Poegades mõistvad sõbrad, osavõtlikud õpetajad ja targad nõuandjad. 35:2.1 (385.4) The Melchizedeks are the first order of divine Sons to approach sufficiently near the lower creature life to be able to function directly in the ministry of mortal uplift, to serve the evolutionary races without the necessity of incarnation. These Sons are naturally at the mid-point of the great personality descent, by origin being just about midway between the highest Divinity and the lowest creature life of will endowment. They thus become the natural intermediaries between the higher and divine levels of living existence and the lower, even the material, forms of life on the evolutionary worlds. The seraphic orders, the angels, delight to work with the Melchizedeks; in fact, all forms of intelligent life find in these Sons understanding friends, sympathetic teachers, and wise counselors.
35:2.2 (385.5) Melkisedekid on omavalitsuslik klass. Selle ainulaadse grupi näol kohtame esimest kohaliku universumi olendite katset ennast määratleda ja täheldame tõelist kõrgeimat tüüpi omavalitsust. Need Pojad moodustavad oma rühma ja koduplaneedi, samuti kuue kaassfääri ja nende maailmade haldamiseks oma mehhanismi. Ja tuleb märkida, et nad ei ole kunagi oma eesõigusi kuritarvitanud; need Melkisedek-Pojad ei ole kordagi kogu Orvontoni superuniversumi ulatuses neile antud usaldust kuritarvitanud. Nad on kõigi omavalitsuse poole püüdlevate universumirühmade lootus; nad on kõigi Nebadoni sfääride jaoks omavalitsuse etalonid ja õpetajad. Kõik intellektiolendite klassid alates kõrgematest kuni kõige alamateni kiidavad kõigest südamest Melkisedekite valitsust. 35:2.2 (385.5) The Melchizedeks are a self-governing order. With this unique group we encounter the first attempt at self-determination on the part of local universe beings and observe the highest type of true self-government. These Sons organize their own machinery for their group and home-planet administration, as well as that for the six associated spheres and their tributary worlds. And it should be recorded that they have never abused their prerogatives; not once throughout all the superuniverse of Orvonton have these Melchizedek Sons ever betrayed their trust. They are the hope of every universe group which aspires to self-government; they are the pattern and the teachers of self-government to all the spheres of Nebadon. All orders of intelligent beings, superiors from above and subordinates from below, are wholehearted in their praise of the government of the Melchizedeks.
35:2.3 (386.1) Melkisedekite poegadeklass on oma positsioonilt ja vastutuselt nagu suure perekonna vanim poeg. Nende töö on enamasti regulaarne ja mõnevõrra rutiinne, kuid see on suures osas vabatahtlik ja täiesti omal initsiatiivil tehtav töö. Enamik spetsiaalsetest täiskogudest, mis Salvingtonil aeg-ajalt aset leiavad, kutsutakse kokku Melkisedekite ettepanekul. Need Pojad teevad oma kodu-universumis omal initsiatiivil valveringkäike. Neil on autonoomne, universumi teadmiste kogumisele pühendatud organisatsioon, mis teeb Loojale-Pojale korrapäraselt ettekandeid sõltumata kogu sellest informatsioonist, mis saabub universumi keskusesse läbi tavaliste, teatava ala rutiinse haldamisega tegelevate esinduste. Nad on loomuldasa eelarvamusteta vaatlejad, neil on kõigi intellektiolendite klasside täielik usaldus. 35:2.3 (386.1) The Melchizedek order of sonship occupies the position, and assumes the responsibility, of the eldest son in a large family. Most of their work is regular and somewhat routine, but much of it is voluntary and altogether self-imposed. A majority of the special assemblies which, from time to time, convene on Salvington are called on motion of the Melchizedeks. On their own initiative these Sons patrol their native universe. They maintain an autonomous organization devoted to universe intelligence, making periodical reports to the Creator Son independent of all information coming up to universe headquarters through the regular agencies concerned with the routine administration of the realm. They are by nature unprejudiced observers; they have the full confidence of all classes of intelligent beings.
35:2.4 (386.2) Melkisedekid tegutsevad maailmade mobiilsete ja nõuandvate kontrollkohtutena. Need universumi Pojad suunduvad väikeste rühmadena maailmadesse kui nõuandvad komisjonid vastu võtma vande all antavaid tunnistusi või ettepanekuid ja andma nõu, aidates nii lahendada suuremaid probleeme ja tõsiseid lahkarvamusi, mis arenevate alade asjatoimetustes aeg-ajalt tekivad. 35:2.4 (386.2) The Melchizedeks function as mobile and advisory review courts of the realms; these universe Sons go in small groups to the worlds to serve as advisory commissions, to take depositions, to receive suggestions, and to act as counselors, thus helping to compose the major difficulties and settle the serious differences which arise from time to time in the affairs of the evolutionary domains.
35:2.5 (386.3) Need universumi vanimad Pojad on Helkja Koidutähe tähtsaimad abilised Looja-Poja korralduste täitmisel. Kui Melkisedek suundub mõnda kaugesse maailma Gabrieli nimel, võidakse ta konkreetse missiooni täitmiseks nimetada lähetaja asetäitjaks ning ta ilmub sel juhul sellele planeedile Helkja Koidutähe täievolilise esindajana. See kehtib eriti neil sfääridel, kuhu kõrgem Poeg ei ole veel selle ala loodud-olendite sarnasena ilmunud. 35:2.5 (386.3) These eldest Sons of a universe are the chief aids of the Bright and Morning Star in carrying out the mandates of the Creator Son. When a Melchizedek goes to a remote world in the name of Gabriel, he may, for the purposes of that particular mission, be deputized in the name of the sender and in that event will appear on the planet of assignment with the full authority of the Bright and Morning Star. Especially is this true on those spheres where a higher Son has not yet appeared in the likeness of the creatures of the realm.
35:2.6 (386.4) Kui Looja-Poeg asub end arenevale maailmale annetama, siis läheb ta sinna üksi; ent kui üks tema Paradiisi-vendadest, mõni Avonal-Poeg, asub end annetama, saadavad teda Melkisedekitest toetajad, keda on kaksteist ja kes aitavad nii annetumismissiooni õnnestumisele tõhusalt kaasa. Nad toetavad Avonal-Poegi ka kohtumõistmismissioonidel asustatud maailmadesse ning nende ülesannete täitmisel on Melkisedekid surelikele silmadele nähtavad, tingimusel, et ka Avonal-Pojad samamoodi avalduvad. 35:2.6 (386.4) When a Creator Son enters upon the bestowal career on an evolutionary world, he goes alone; but when one of his Paradise brothers, an Avonal Son, enters upon a bestowal, he is accompanied by the Melchizedek supporters, twelve in number, who so efficiently contribute to the success of the bestowal mission. They also support the Paradise Avonals on magisterial missions to the inhabited worlds, and in these assignments the Melchizedeks are visible to mortal eyes if the Avonal Son is also thus manifest.
35:2.7 (386.5) Pole ühtki planeedi vaimsete vajaduste faasi, mille eest nad ei hoolitseks. Nad on õpetajad, kes nii sageli võidavad tervetele edasijõudnud eluga maailmadele Looja-Poja ja tema Paradiisi-Isa lõpliku ja täieliku tunnustuse. 35:2.7 (386.5) There is no phase of planetary spiritual need to which they do not minister. They are the teachers who so often win whole worlds of advanced life to the final and full recognition of the Creator Son and his Paradise Father.
35:2.8 (386.6) Melkisedekid on tarkuse poolest peaaegu täiuslikud, kuid nad pole oma otsustes eksimatud. Olles teistest eraldi ja üksinda planeetidele lähetatud, on nad mõnikord väiksemates asjades ka eksinud, mis tähendab, et nad on otsustanud teha teatavaid asju, mida nende juhendajad hiljem heaks ei kiitnud. Niisuguse eksliku otsuse pärast Melkisedek taandatakse ajutiselt, kuni ta läheb Salvingtonile ja saab Looja-Pojaga kohtudes õpetust, mis puhastab ta mõjusalt ebakõlast, mida põhjustas lahkarvamus kaaslastega, ja siis, pärast parandavat puhkust, seatakse ta kolmandal päeval uuesti ametisse. Neid väiksemaid vääratusi Melkisedeki tegevuses on Nebadonis juhtunud harva. 35:2.8 (386.6) The Melchizedeks are well-nigh perfect in wisdom, but they are not infallible in judgment. When detached and alone on planetary missions, they have sometimes erred in minor matters, that is, they have elected to do certain things which their supervisors did not subsequently approve. Such an error of judgment temporarily disqualifies a Melchizedek until he goes to Salvington and, in audience with the Creator Son, receives that instruction which effectually purges him of the disharmony which caused disagreement with his fellows; and then, following the correctional rest, reinstatement to service ensues on the third day. But these minor misadaptations in Melchizedek function have rarely occurred in Nebadon.
35:2.9 (387.1) Need Pojad ei ole kasvav klass; nende arv on püsiv, kuigi igas kohalikus universumis erinev. Nebadonis on Melkisedekite keskusplaneedil arvel üle kümne miljoni Melkisedeki. 35:2.9 (387.1) These Sons are not an increasing order; their number is stationary, although varying in each local universe. The number of Melchizedeks of record on their headquarters planet in Nebadon is upward of ten million.
3. Melkisedekite maailmad ^top 3. The Melchizedek Worlds ^top
35:3.1 (387.2) Melkisedekid elavad omaenda maailmas universumi keskuse Salvingtoni lähedal. See sfäär, mille nimeks on Melkisedek, on katsemaailmaks Salvingtoni ringluse seitsmekümnele esmasele sfäärile, millest igaüht ümbritseb kuus konkreetsetele tegevus tele pühendatud harusfääri. Neid imelisi sfääre — seitsetkümmend esmast ja 420 harusfääri — nimetatakse sageli Melkisedekite Ülikooliks. Kõigist Nebadoni tähtkujudest tulevad tõususurelikud läbivad Salvingtoni elaniku staatuse saamiseks koolituse kõigis 490 maailmas. Kuid tõusuteelistele hariduse andmine on vaid üks paljudest tegevustest, mis Salvingtoni arhitektuursete sfääride parves toimub. 35:3.1 (387.2) The Melchizedeks occupy a world of their own near Salvington, the universe headquarters. This sphere, by name Melchizedek, is the pilot world of the Salvington circuit of seventy primary spheres, each of which is encircled by six tributary spheres devoted to specialized activities. These marvelous spheres—seventy primaries and 420 tributaries—are often spoken of as the Melchizedek University. Ascending mortals from all the constellations of Nebadon pass through training on all 490 worlds in the acquirement of residential status on Salvington. But the education of ascenders is only one phase of the manifold activities taking place on the Salvington cluster of architectural spheres.
35:3.2 (387.3) Salvingtoni ringluse 490 sfääri jagunevad kümnesse rühma, millest igaüks koosneb seitsmest esmasest ja neljakümne kahest harusfäärist. Iga niisugune rühm allub mõne universumielu suurema klassi üldjuhendamisele. Esimene rühm, mis hõlmab katsemaailma ja kuut järgmist esmast sfääri ümbritsevate planeetide hulgast, allub Melkisedekite juhendamisele. Need Melkisedekite maailmad on: 35:3.2 (387.3) The 490 spheres of the Salvington circuit are divided into ten groups, each containing seven primary and forty-two tributary spheres. Each of these groups is under the general supervision of some one of the major orders of universe life. The first group, embracing the pilot world and the next six primary spheres in the encircling planetary procession, is under the supervision of the Melchizedeks. These Melchizedek worlds are:
35:3.3 (387.4) 1. katsemaailm — Melkisedek-Poegade kodumaailm; 35:3.3 (387.4) 1. The pilot world—the home world of the Melchizedek Sons.
35:3.4 (387.5) 2. füüsilise elu kooli ja elavate energiate laboratooriumide maailm; 35:3.4 (387.5) 2. The world of the physical-life schools and the laboratories of living energies.
35:3.5 (387.6) 3. morontiaelu maailm; 35:3.5 (387.6) 3. The world of morontia life.
35:3.6 (387.7) 4. esialgse vaimuelu sfäär; 35:3.6 (387.7) 4. The sphere of initial spirit life.
35:3.7 (387.8) 5. keskvaimse elu sfäär; 35:3.7 (387.8) 5. The world of mid-spirit life.
35:3.8 (387.9) 6. areneva vaimuelu sfäär; 35:3.8 (387.9) 6. The sphere of advancing spirit life.
35:3.9 (387.10) 7. kooskõlastuva ja ülima eneseteostuse maailm. 35:3.9 (387.10) 7. The domain of co-ordinate and supreme self-realization.
35:3.10 (387.11) Iga niisuguse Melkisedeki sfääri kuus harumaailma on pühendatud vastava esmase sfääri tööle lähedastele tegevustele. 35:3.10 (387.11) The six tributary worlds of each of these Melchizedek spheres are devoted to activities germane to the work of the associated primary sphere.
35:3.11 (387.12) Katsemaailm, Melkisedek-sfäär, on aja ja ruumi tõususurelike õpetamise ja vaimsustamisega tegelevate kõigi olendite ühine kohtumispaik. Tõusuteelisele on see maailm ilmselt kõige huvitavam paik kogu Nebadonis. Kõik arenevad surelikud, kes lõpetavad koolituse oma tähtkujus, on määratud saabuma Melkisedekile, kus neile tutvustatakse õppeainetes valitsevat korda ja vaimset edasiliikumist Salvingtoni haridussüsteemis. Ja te ei unusta kunagi, isegi mitte pärast oma Paradiisi-sihtkohta jõudmist seda, kuidas te reageerisite oma esimesel päeval ses ainulaadses maailmas. 35:3.11 (387.12) The pilot world, the sphere Melchizedek, is the common meeting ground for all beings who are engaged in educating and spiritualizing the ascending mortals of time and space. To an ascender this world is probably the most interesting place in all Nebadon. All evolutionary mortals who graduate from their constellation training are destined to land on Melchizedek, where they are initiated into the regime of the disciplines and spirit progression of the Salvington educational system. And never will you forget your reactions to the first day of life on this unique world, not even after you have reached your Paradise destination.
35:3.12 (387.13) Tõususurelikud elavad Melkisedeki maailmas, õppides samal ajal kuuel seda ümbritseval eriharidust andval planeedil. Ja sama meetodit järgitakse kogu nende seitsmekümnes kultuurimaailmas, Salvingtoni ringluse esmastel sfääridel viibimise jooksul. 35:3.12 (387.13) Ascending mortals maintain residence on the Melchizedek world while pursuing their training on the six encircling planets of specialized education. And this same method is adhered to throughout their sojourn on the seventy cultural worlds, the primary spheres of the Salvington circuit.
35:3.13 (387.14) Arvukad olendid, kes elavad Melkisedeki sfääri kuues harumaailmas, veedavad oma aega paljude erinevate tegevustega, kuid tõususurelike jaoks on need satelliidid pühendatud järgmistele konkreetsetele õppefaasidele: 35:3.13 (387.14) Many diverse activities occupy the time of the numerous beings who reside on the six tributary worlds of the Melchizedek sphere, but as concerns the ascending mortals, these satellites are devoted to the following special phases of study:
35:3.14 (388.1) 1. sfääril number üks vaadatakse läbi tõususurelike esialgne elu planeedil. See töö toimub rühmades, kuhu kuuluvad sureliku päritolu maailmast pärinevad olendid. Urantialt tulnud teevad niisuguse kogemusliku meeldetuletuse läbi üheskoos; 35:3.14 (388.1) 1. Sphere number one is occupied with the review of the initial planetary life of the ascending mortals. This work is carried on in classes composed of those who hail from a given world of mortal origin. Those from Urantia pursue such an experiential review together.
35:3.15 (388.2) 2. sfääril number kaks vaadatakse samamoodi läbi kogemused, mida omandati kohaliku süsteemi keskuse juhtsatelliiti ümbritsevates eluasemeilmades; 35:3.15 (388.2) 2. The special work of sphere number two consists in a similar review of the experiences passed through on the mansion worlds encircling the premier satellite of the local system headquarters.
35:3.16 (388.3) 3. sellel sfääril vaadatakse läbi viibimine kohaliku süsteemi keskusmaailmas ja tegevused süsteemi keskuse parve ülejäänud arhitektuursetes maailmades; 35:3.16 (388.3) 3. The reviews of this sphere pertain to the sojourn on the capital of the local system and embrace the activities of the remainder of the architectural worlds of the system headquarters cluster.
35:3.17 (388.4) 4. neljandal sfääril vaadatakse läbi kogemused tähtkuju seitsmekümnes harumaailmas ja nendega seotud sfääridel; 35:3.17 (388.4) 4. The fourth sphere is occupied with a review of the experiences of the seventy tributary worlds of the constellation and of their associated spheres.
35:3.18 (388.5) 5. viiendal sfääril vaadatakse läbi tõusuteeliste viibimine tähtkuju keskusmaailmas; 35:3.18 (388.5) 5. On the fifth sphere there is conducted the review of the ascendant sojourn on the constellation headquarters world.
35:3.19 (388.6) 6. sfääril number kuus veedetav aeg pühendatakse püüetele leida nende viie ajajärgu vastastikuseid seoseid ja saavutada sellega kogemuste kooskõla enne Melkisedeki universumikoolituse algkoolidesse astumist. 35:3.19 (388.6) 6. The time on sphere number six is devoted to an attempt to correlate these five epochs and thus achieve co-ordination of experience preparatory to entering the Melchizedek primary schools of universe training.
35:3.20 (388.7) Universumi haldamise ja vaimse tarkuse koolid asuvad Melkisedeki kodumaailmas, kus on ka need koolid, mis tegelevad vaid ühe uurimissuunaga, näiteks energia, aine, organisatsioon, kommunikatsioon, kroonikad, eetika ja loodud-olendite eksistentsi võrdlev analüüs. 35:3.20 (388.7) The schools of universe administration and spiritual wisdom are located on the Melchizedek home world, where also are to be found those schools devoted to a single line of research, such as energy, matter, organization, communication, records, ethics, and comparative creature existence.
35:3.21 (388.8) Melkisedeki Vaimse Annetumise Kolledžis koolitavad kõik Jumala Poegade klassid — isegi Paradiisi-klassid — koostöös Melkisedekitega ja seeravitest õpetajatega neid vägesid, kes saadetakse välja saatuse kuulutajatena, kuulutama vaimuvabadust ja jumalikku pojaksolemist isegi universumi kõige kaugematele maailmadele. See Melkisedeki Ülikooli kool on eksklusiivne kohaliku universumi institutsioon, teistest piirkondadest külalisõpilasi sinna vastu ei võeta. 35:3.21 (388.8) In the Melchizedek College of Spiritual Endowment all orders—even the Paradise orders—of the Sons of God co-operate with the Melchizedek and the seraphic teachers in training the hosts who go forth as evangels of destiny, proclaiming spiritual liberty and divine sonship even to the remote worlds of the universe. This particular school of the Melchizedek University is an exclusive universe institution; student visitors are not received from other realms.
35:3.22 (388.9) Kõrgeima koolituskursuse universumi haldamisest annavad Melkisedekid oma kodumaailmas. Selle Kõrge Eetika Kolledži eesistuja on algne Melkisedek-Isa. Eri universumid saadavad vahetusõpilasi just neisse koolidesse. Kuigi noor Nebadoni universum on universumite skaalal vaimsete saavutuste ja eetilise arengu poolest madalal tasemel, on meie haldusmured teinud kogu universumist tohutu kliiniku teiste lähedal asuvate loodute jaoks, nii et Melkisedeki kolledžid on täis külalisõpilasi ja vaatlejaid teistest piirkondadest. Lisaks kohalike õpilaste tohutule rühmale on Melkisedeki koolides alati üle saja tuhande välisõpilase, sest Nebadoni Melkisedekite klass on hästi tuntud terves Splandonis. 35:3.22 (388.9) The highest course of training in universe administration is given by the Melchizedeks on their home world. This College of High Ethics is presided over by the original Father Melchizedek. It is to these schools that the various universes send exchange students. While the young universe of Nebadon stands low in the scale of universes as regards spiritual achievement and high ethical development, nevertheless, our administrative troubles have so turned the whole universe into a vast clinic for other near-by creations that the Melchizedek colleges are thronged with student visitors and observers from other realms. Besides the immense group of local registrants there are always upward of one hundred thousand foreign students in attendance upon the Melchizedek schools, for the order of Melchizedeks in Nebadon is renowned throughout all Splandon.
4. Melkisedekite eriline töö ^top 4. Special Work of the Melchizedeks ^top
35:4.1 (388.10) Üks Melkisedekite tegevuse väga konkreetne eriharu seondub tõususurelike juhendamisega, kui nad morontiateel edasi liiguvad. Enamasti annavad seda koolitust kannatlikud ja targad seeravitest hoolekandjad, keda abistavad suhteliselt kõrgetele universumisaavutuste tasemetele tõusnud surelikud, kuid kogu haridustöö üldjuhendajaks on Melkisedekid koos Kolmsuse Õpetajate-Poegadega. 35:4.1 (388.10) A highly specialized branch of Melchizedek activities has to do with the supervision of the progressive morontia career of the ascending mortals. Much of this training is conducted by the patient and wise seraphic ministers, assisted by mortals who have ascended to relatively higher levels of universe attainment, but all of this educational work is under the general supervision of the Melchizedeks in association with the Trinity Teacher Sons.
35:4.2 (389.1) Kuigi Melkisedekite klassid on pühendunud peamiselt kohaliku universumi tohutule haridussüsteemile ja kogemuslikule koolitussüsteemile, täidavad nad ka ainulaadseid ülesandeid ja tegutsevad eriolukordades. Arenevas universumis, mis hõlmab lõpuks ligikaudu kümmet miljonit asustatud maailma, võib juhtuda palju ebatavalisi asju ja just neis eriolukordades tegutsevadki Melkisedekid. Teie tähtkuju keskuses Edential nimetatakse neid eriolukorra Poegadeks. Nad on alati valmis teenima kõigi vajaduste — nii füüsiliste, intellektuaalsete kui ka vaimsete puhul — kas siis mõnel planeedil, süsteemis, tähtkujus või universumis. Millal iganes ja kus iganes erilist abi vajatakse, leiate vähemalt ühe Melkisedek-Poja. 35:4.2 (389.1) While the Melchizedek orders are chiefly devoted to the vast educational system and experiential training regime of the local universe, they also function in unique assignments and in unusual circumstances. In an evolving universe eventually embracing approximately ten million inhabited worlds, many things out of the ordinary are destined to happen, and it is in such emergencies that the Melchizedeks act. On Edentia, your constellation headquarters, they are known as emergency Sons. They are always ready to serve in all exigencies—physical, intellectual, or spiritual—whether on a planet, in a system, in a constellation, or in the universe. Whenever and wherever special help is needed, there you will find one or more of the Melchizedek Sons.
35:4.3 (389.2) Kui Looja-Poja mingit plaani ähvardab läbikukkumine, läheb mõni Melkisedek kohe abi andma. Kuid patuse mässu korral, nagu see juhtus Satanial, neid enamasti tegutsema ei kutsuta. 35:4.3 (389.2) When failure of some feature of the Creator Son’s plan is threatened, forthwith will go a Melchizedek to render assistance. But not often are they summoned to function in the presence of sinful rebellion, such as occurred in Satania.
35:4.4 (389.3) Melkisedekid on esimesed, kes tegutsevad igat liiki eriolukordades kõigis maailmades, kus elavad tahteolendid. Mõnikord tegutsevad nad isemeelsetel planeetidel ajutiste hooldajatena, teenides oma kohustused täitmata jätnud planeedivalitsuse pankrotihalduritena. Planeedikriisides täidavad need Melkisedek-Pojad paljusid ainulaadseid ülesandeid. Niisugusel Pojal on kerge end surelikele olenditele nähtavaks teha ja mõnikord on mõni sellest klassist ka kehastunud sureliku sarnases lihalikus kujus. Nebadonis on Melkisedekid teeninud seitsmel korral arenevas maailmas sureliku lihalikus kujus ja arvukatel juhtudel on need Pojad ilmunud ka universumi loodudolendite teiste klasside sarnastena. Nad on tõepoolest mitmekülgsed ja vabatahtlikud hoolekandjad universumiintellektide kõigi klasside jaoks ning kõigi maailmade ja maailmasüsteemide eriolukordades. 35:4.4 (389.3) The Melchizedeks are the first to act in all emergencies of whatever nature on all worlds where will creatures dwell. They sometimes act as temporary custodians on wayward planets, serving as receivers of a defaulting planetary government. In a planetary crisis these Melchizedek Sons serve in many unique capacities. It is easily possible for such a Son to make himself visible to mortal beings, and sometimes one of this order has even incarnated in the likeness of mortal flesh. Seven times in Nebadon has a Melchizedek served on an evolutionary world in the similitude of mortal flesh, and on numerous occasions these Sons have appeared in the likeness of other orders of universe creatures. They are indeed the versatile and volunteer emergency ministers to all orders of universe intelligences and to all the worlds and systems of worlds.
35:4.5 (389.4) Aabrahami ajal Urantial elanud Melkisedekit tunti seal Saalemi kuningana, sest ta juhtis paigas nimega Saalem väikest tõeotsijate kolooniat. Ta kehastus vabatahtlikult sureliku lihalikus kujus ja tegi seda planeedi Melkisedekitest hooldajate heakskiidul, kes kartsid, et eluvalgus võib sellel üha tiheneva vaimupimeduse perioodil kustuda. Ja ta tõesti edendas oma aja tõde ning andis selle Aabrahamile ja tema kaaslastele turvaliselt üle. 35:4.5 (389.4) The Melchizedek who lived on Urantia during the time of Abraham was locally known as Prince of Salem because he presided over a small colony of truth seekers residing at a place called Salem. He volunteered to incarnate in the likeness of mortal flesh and did so with the approval of the Melchizedek receivers of the planet, who feared that the light of life would become extinguished during that period of increasing spiritual darkness. And he did foster the truth of his day and safely pass it on to Abraham and his associates.
5. Vorondadek-Pojad ^top 5. The Vorondadek Sons ^top
35:5.1 (389.5) Pärast isiklike abide ja mitmekülgsete Melkisedekite esimese rühma loomist kavandasid ja lõid Looja-Poeg ning kohaliku universumi Loov Vaim teise suure ja mitmekesise universumipoegade klassi — Vorondadekid. Neid nimetatakse tavaliselt Tähtkujude Isadeks, sest iga kohaliku universumi tähtkuju valitsuse juhiks on alati mõni sellesse klassi kuuluv Poeg. 35:5.1 (389.5) After the creation of the personal aids and the first group of the versatile Melchizedeks, the Creator Son and the local universe Creative Spirit planned for, and brought into existence, the second great and diverse order of universe sonship, the Vorondadeks. They are more generally known as Constellation Fathers because a Son of this order is uniformly found at the head of each constellation government in every local universe.
35:5.2 (389.6) Vorondadekite arv on igas kohalikus universumis erinev, Nebadonis on neid arvel täpselt üks miljon. Need Pojad, nagu ka nendega kooskõlastatud Melkisedekid, ei saa paljuneda. Ei ole teada ühtki viisi, kuidas nad saaksid oma arvu suurendada. 35:5.2 (389.6) The number of Vorondadeks varies in each local universe, just one million being the recorded number in Nebadon. These Sons, like their co-ordinates, the Melchizedeks, possess no power of reproduction. There exists no known method whereby they can increase their numbers.
35:5.3 (389.7) Kõnealused Pojad on mitmes mõttes omavalitsuslik kogu: indiviidide ja rühmadena, isegi tervikuna on nad suures osas iseotsustavad, paljus nagu Melkisedekidki, kuid Vorondadekid ei tegutse nii laiaulatuslikult. Neist ei ole võrdset oma särava mitmekülgsuse poolest tuntud Melkisedekitest vendadele, kuid valitsejatena ja kaugelenägevamate halduritena nad on isegi veel usaldusväärsemad ja tõhusamad. Nad ei ole haldamise osas päris võrdsed ka oma alluvatega, Lanonandekitest Süsteemi Suveräänidega, kuid nad paistavad kõigi universumi poegadeklasside seast silma sihikindluse ja jumaliku otsustusvõime poolest. 35:5.3 (389.7) In many respects these Sons are a self-governing body; as individuals and as groups, even as a whole, they are largely self-determinative, much as are the Melchizedeks, but Vorondadeks do not function through such a wide range of activities. They do not equal their Melchizedek brethren in brilliant versatility, but they are even more reliable and efficient as rulers and farseeing administrators. Neither are they quite the administrative peers of their subordinates, the Lanonandek System Sovereigns, but they excel all orders of universe sonship in stability of purpose and in divinity of judgment.
35:5.4 (390.1) Kuigi selle Poegade klassi otsused ja korraldused on alati vastavuses jumaliku pojaksolemise vaimuga ja kooskõlas Looja-Poja tegevussuundadega, on Looja-Poja tähelepanu juhitud ka nende eksimustele ja nende otsuseid on tehniliste üksikasjade pärast mõnikord universumi kõrgemates kohtutes ära muudetud. Kuid need Pojad eksivad harva ja nad ei ole kunagi mässu tõstnud: Nebadoni ajaloos pole veel kunagi juhtunud, et mõni Vorondadek oleks sattunud universumi valitsuse põlu alla. 35:5.4 (390.1) Although the decisions and rulings of this order of Sons are always in accordance with the spirit of divine sonship and in harmony with the policies of the Creator Son, they have been cited for error to the Creator Son, and in details of technique their decisions have sometimes been reversed on appeal to the superior tribunals of the universe. But these Sons rarely fall into error, and they have never gone into rebellion; never in all the history of Nebadon has a Vorondadek been found in contempt of the universe government.
35:5.5 (390.2) Vorondadekite teenistus kohalikes universumites on ulatuslik ja mitmekesine. Nad teenivad saadikutena teistes universumites ja esindavad konsulitena tähtkujusid oma kodu-universumi piires. Kõigist kohaliku universumi poegadeklassidest on just nemad need, kellele universumi kriitilistes situatsioonides kõige sagedamini usaldatakse täielikult delegeeritud suveräänne võim. 35:5.5 (390.2) The service of the Vorondadeks in the local universes is extensive and varied. They serve as ambassadors to other universes and as consuls representing constellations within their native universe. Of all orders of local universe sonship they are the most often intrusted with the full delegation of sovereign powers to be exercised in critical universe situations.
35:5.6 (390.3) Vaimupimedusse eraldatud maailmades, sfääridel, mis on sattunud mässu ja distsipliinirikkumise tõttu planeedi isolatsiooni, on tavaliselt kuni normaalse staatuse taastumiseni kohal vaatlejast Vorondadek. Teatud eriolukordades võib sellel Kõigekõrgemal vaatlejal olla kõigi sellele planeedile määratud taevalike olendite suhtes absoluutne ja piiramatu võim. Salvingtoni kroonikates on kirjas, et Vorondadekid on rakendanud mõnikord sellist võimu kui niisuguste planeetide Kõigekõrgemad asevalitsejad. Ja seda isegi mässust puutumata asustatud maailmades. 35:5.6 (390.3) On those worlds segregated in spiritual darkness, those spheres which have, through rebellion and default, suffered planetary isolation, an observer Vorondadek is usually present pending the restoration of normal status. In certain emergencies this Most High observer could exercise absolute and arbitrary authority over every celestial being assigned to that planet. It is of record on Salvington that the Vorondadeks have sometimes exercised such authority as Most High regents of such planets. And this has also been true even of inhabited worlds that were untouched by rebellion.
35:5.7 (390.4) Sageli istub kaheteistkümnest või enamast Vorondadek-Pojast koosnev kogu koos kõrge kontroll- ja apellatsioonikohtuna, mis arutab erilisi juhtumeid, sealhulgas mõne planeedi või süsteemi staatust. Kuid nende töö on seotud rohkem tähtkujuvalitsustele omaste seadusandlike funktsioonidega. Kõigi nende teenistuste tulemusena on Vorondadek-Poegadest saanud kohalike universumite ajaloolased: nad tunnevad isiklikult kõiki asustatud maailmade poliitilisi võitlusi ja sotsiaalseid murranguid. 35:5.7 (390.4) Often a corps of twelve or more Vorondadek Sons sits en banc as a high court of review and appeal concerning special cases involving the status of a planet or a system. But their work more largely pertains to the legislative functions indigenous to the constellation governments. As a result of all these services, the Vorondadek Sons have become the historians of the local universes; they are personally familiar with all the political struggles and the social upheavals of the inhabited worlds.
6. Tähtkujude Isad ^top 6. The Constellation Fathers ^top
35:6.1 (390.5) Kohaliku universumi sajast tähtkujust igaühe valitsusse on lähetatud vähemalt kolm Vorondadekit. Need Pojad on välja valinud Looja-Poeg ja Gabriel on lähetanud nad teenima tähtkujude Kõigekõrgematena kümne aastatuhande — 10 000 standardaasta jooksul, mis on Urantia aja järgi ligikaudu 50 000 aastat. Valitseval Kõigekõrgemal, Tähtkuju Isal on kaks abi, noorem ja vanem. Iga valitsusevahetusega saab vanemabi valitsuse juhiks, noorem võtab enda kanda vanema kohustused ja Salvingtoni maailmades elavad kohale määramata Vorondadekid nimetavad ühe enda hulgast kandidaadiks, keda valida nooremabiks. Seega teenib iga Kõigekõrgem valitseja praeguse korra kohaselt tähtkuju keskuses kolmkümmend aastatuhandet ehk umbes 150 000 Urantia aastat. 35:6.1 (390.5) At least three Vorondadeks are assigned to the rulership of each of the one hundred constellations of a local universe. These Sons are selected by the Creator Son and are commissioned by Gabriel as the Most Highs of the constellations for service during one dekamillennium—10,000 standard years, about 50,000 years of Urantia time. The reigning Most High, the Constellation Father, has two associates, a senior and a junior. At each change of administration the senior associate becomes the head of the government, the junior assumes the duties of the senior, while the unassigned Vorondadeks resident on the Salvington worlds nominate one of their number as candidate for selection to assume the responsibilities of junior associate. Thus each of the Most High rulers, in accordance with present policy, has a period of service on the headquarters of a constellation of three dekamillenniums, about 150,000 Urantia years.
35:6.2 (390.6) Sada Tähtkujude Isa, tähtkujuvalitsuste tegelikud eesistujad, on Looja-Poja kõrgeim nõuandev kabinet. See nõukogu käib sageli koos universumi keskuses ning arutatavate küsimuste mastaabid ja ulatus on piiramatud, kuid tegeldakse peamiselt tähtkujude heaoluga ja kogu kohaliku universumi haldamise ühtlustamisega. 35:6.2 (390.6) The one hundred Constellation Fathers, the actual presiding heads of the constellation governments, constitute the supreme advisory cabinet of the Creator Son. This council is in frequent session at universe headquarters and is unlimited in the scope and range of its deliberations but is chiefly concerned with the welfare of the constellations and with the unification of the administration of the entire local universe.
35:6.3 (391.1) Kui Tähtkuju Isa täidab oma ülesandeid universumi keskuses, nagu see sageli on, asendab teda tähtkujude asjaajamises tema vanemabi. Vanemabi tavaline ülesanne on järelevalve vaimsete asjade üle, nooremabi aga tegeleb tähtkuju füüsilise heaoluga. Tähtkujus ei rakendata ühtki tähtsamat strateegiat siiski kunagi ellu enne, kui kõik kolm Kõigekõrgemat on selle elluviimise kõigis üksikasjades kokku leppinud. 35:6.3 (391.1) When a Constellation Father is in attendance upon duties at the universe headquarters, as he frequently is, the senior associate becomes acting director of constellation affairs. The normal function of the senior associate is the oversight of spiritual affairs, while the junior associate is personally occupied with the physical welfare of the constellation. No major policy, however, is ever carried out in a constellation unless all three of the Most Highs are agreed upon all the details of its execution.
35:6.4 (391.2) Tähtkujude Kõigekõrgemate käsutuses on kogu vaimuintellekti ja suhtlemiskanalite mehhanism. Nad on täiuslikus kontaktis endast kõrgematega Salvingtonil ja samuti oma otseste alluvatega, kohalike süsteemide suveräänidega. Sageli kogunevad nad nende Süsteemi Suveräänidega nõu pidama, et arutada olukorda tähtkujus. 35:6.4 (391.2) The entire mechanism of spirit intelligence and communication channels is at the disposal of the constellation Most Highs. They are in perfect touch with their superiors on Salvington and with their direct subordinates, the sovereigns of the local systems. They frequently convene in council with these System Sovereigns to deliberate upon the state of the constellation.
35:6.5 (391.3) Kõigekõrgemad ümbritsevad endid nõuandjate korpusega, milles nõuandjate arv ja isikkoosseis aeg-ajalt muutub, sõltuvalt eri rühmade kohalolekust tähtkujude keskustes ja samuti kohalike vajaduste muutumisest. Pingeolukordades võivad nad taotleda ja neile saadetaksegi kiiresti appi täiendavaid Vorondadeki klassi Poegi, kes neid haldustöös aitavad. Teie oma tähtkuju Norlatiadekit haldab praegu kaksteist Vorondadek-Poega. 35:6.5 (391.3) The Most Highs surround themselves with a corps of counselors, which varies in number and personnel from time to time in accordance with the presence of the various groups at constellation headquarters and also as the local requirements vary. During times of stress they may ask for, and will quickly receive, additional Sons of the Vorondadek order to assist with the administrative work. Norlatiadek, your own constellation, is at present administered by twelve Vorondadek Sons.
7. Vorondadekite maailmad ^top 7. The Vorondadek Worlds ^top
35:7.1 (391.4) Salvingtoni ümbritseva seitsmekümnest esmasest sfäärist koosneva ringluse teise seitsmest maailmast koosnevasse rühma kuuluvad Vorondadekite planeedid. Iga niisugune sfäär koos kuue seda ümbritseva satelliidiga on pühendatud Vorondadekite tegevuse teatavale faasile. Neil neljakümne üheksal alal saavad tõususurelikud tipphariduse universumi seadusandluse alal. 35:7.1 (391.4) The second group of seven worlds in the circuit of seventy primary spheres surrounding Salvington comprise the Vorondadek planets. Each of these spheres, with its six encircling satellites, is devoted to a special phase of Vorondadek activities. On these forty-nine realms the ascending mortals secure the acme of their education respecting universe legislation.
35:7.2 (391.5) Tõususurelikud on jälginud seadusandlike täiskogude tööd tähtkujude keskusmaailmades, kuid Vorondadekite maailmades osalevad nad kohaliku universumi tegeliku üldseadusandluse vastuvõtmisel vanemate Vorondadekite juhtimise all. Niisuguste vastuvõetavate õigusaktide eesmärk on koordineerida saja tähtkuju autonoomsete seadusandlike täiskogude mitmesuguseid otsuseid. Vorondadekite koolides antav haridus on isegi Uversa ulatuses parim. See õppetöö on jätkuv, kulgedes esimeselt sfäärilt, kus lisatöö toimub kuuel satelliidil, edasi kõrgemale läbi kuue ülejäänud esmase sfääri ja nendega seotud satelliidirühmade. 35:7.2 (391.5) The ascending mortals have observed the legislative assemblies as they functioned on the headquarters worlds of the constellations, but here on these Vorondadek worlds they participate in the enactment of the actual general legislation of the local universe under the tutelage of the senior Vorondadeks. Such enactments are designed to co-ordinate the varied pronouncements of the autonomous legislative assemblies of the one hundred constellations. The instruction to be had in the Vorondadek schools is unexcelled even on Uversa. This training is progressive, extending from the first sphere, with supplemental work on its six satellites, on up through the remaining six primary spheres and their associated satellite groups.
35:7.3 (391.6) Neis õppetöö-ja praktikamaailmades tutvustatakse tõusu-palveränduritele arvukaid uusi tegevusi. Meil pole keelatud neist uutest ja kujuteldamatutest toimingutest rääkida, kuid vaevalt me suudame neid kirjeldada surelike olendite ainelisele mõistusele. Pole sõnu, et edasi anda nende taevalike tegevuste tähendust, ja pole olemas nendega analoogilisi inimtegevusi, millega võiks illustreerida neid tõususurelike uusi tegevusalasid, millega nad kokku puutuvad oma õpingute ajal neis neljakümne üheksas maailmas. Ja neisse Salvingtoni ringluse Vorondadekite maailmadesse on koondunud ka paljud teised tegevused, mis tõusutee kavasse ei kuulu. 35:7.3 (391.6) The ascending pilgrims will be introduced to numerous new activities on these worlds of study and practical work. We are not forbidden to undertake the revelation of these new and undreamed-of pursuits, but we despair of being able to portray these undertakings to the material mind of mortal beings. We are without words to convey the meanings of these supernal activities, and there are no analogous human engagements which might be utilized as illustrations of these new occupations of the ascending mortals as they pursue their studies on these forty-nine worlds. And many other activities, not a part of the ascendant regime, are centered on these Vorondadek worlds of the Salvington circuit.
8. Lanonandek-Pojad ^top 8. The Lanonandek Sons ^top
35:8.1 (392.1) Pärast Vorondadekite loomist ühinevad Looja-Poeg ja Universumi Emavaim universumi poegade kolmanda klassi, Lanonandekite loomiseks. Kuigi neil on mitmesuguseid süsteemide haldamisega seotud ülesandeid, tuntakse neid kõige paremini Süsteemi Suveräänide kui kohalike süsteemide valitsejatena ja Planeedivürstide kui asustatud maailmade haldusjuhtidena. 35:8.1 (392.1) After the creation of the Vorondadeks, the Creator Son and the Universe Mother Spirit unite for the purpose of bringing into existence the third order of universe sonship, the Lanonandeks. Although occupied with varied tasks connected with the system administrations, they are best known as System Sovereigns, the rulers of the local systems, and as Planetary Princes, the administrative heads of the inhabited worlds.
35:8.2 (392.2) Selle hilisema ja jumalikkuse tasemelt madalama loodud poegadeklassi olendid pidid läbima teatavad koolituskursused Melkisedekite maailmades, kus nad said ettevalmistuse järgnevaks teenistuseks. Nad olid Melkisedeki Ülikooli esimesed õpilased ja nende Melkisedekitest õpetajad ja eksamineerijad liigitasid neid ning andsid neile tunnistusi vastavalt nende võimetele, isiksusele ja saavutustele. 35:8.2 (392.2) Being a later and lower—as concerns divinity levels—order of sonship creation, these beings were required to pass through certain courses of training on the Melchizedek worlds in preparation for subsequent service. They were the first students in the Melchizedek University and were classified and certified by their Melchizedek teachers and examiners according to ability, personality, and attainment.
35:8.3 (392.3) Nebadoni universum alustas oma tegevust täpselt kaheteistkümne miljoni Lanonandekiga, ja kui nad olid Melkisedekite sfääri läbinud, jagati nad lõpukatsete järgi kolme rühma: 35:8.3 (392.3) The universe of Nebadon began its existence with exactly twelve million Lanonandeks, and when they had passed through the Melchizedek sphere, they were divided in the final tests into three classes:
35:8.4 (392.4) 1. esimese astme Lanonandekid. Kõrgeima tasemega oli 709 841. Need on Pojad, kes on lähetatud Süsteemi Suveräänideks ja tähtkujude kõrgeimate nõukogude abilisteks ning nõuandjateks universumi kõrgemas haldustöös; 35:8.4 (392.4) 1. Primary Lanonandeks. Of the highest rank there were 709,841. These are the Sons designated as System Sovereigns and assistants to the supreme councils of the constellations and as counselors in the higher administrative work of the universe.
35:8.5 (392.5) 2. teise astme Lanonandekid. Sellesse klassi tuli Melkisedekite maailmadest 10 234 601. Nad on määratud Planeedivürstideks ja selle klassi reservi; 35:8.5 (392.5) 2. Secondary Lanonandeks. Of this order emerging from Melchizedek there were 10,234,601. They are assigned as Planetary Princes and to the reserves of that order.
35:8.6 (392.6) 3. kolmanda astme Lanonandekid. Sellesse gruppi kuulujaid oli 1 055 558. Need Pojad tegutsevad alluvate abilistena, sõnumitoojatena, valvuritena, erivolinikena, vaatlejatena ja täidavad süsteemis ning sellesse kuuluvates maailmades mitmesuguseid ülesandeid. 35:8.6 (392.6) 3. Tertiary Lanonandeks. This group contained 1,055,558. These Sons function as subordinate assistants, messengers, custodians, commissioners, observers, and prosecute the miscellaneous duties of a system and its component worlds.
35:8.7 (392.7) Neil Poegadel ei ole võimalik arenevate olendite kombel areneda ühest rühmast teise. Kui neid on Melkisedekite koolituse käigus kord testitud ja liigitatud, siis nad teenivad alaliselt neile määratud tasemel. Ka need Pojad ei paljune ja neid on universumis püsiv arv. 35:8.7 (392.7) It is not possible, as it is with evolutionary beings, for these Sons to progress from one group to another. When subjected to the Melchizedek training, when once tested and classified, they serve continuously in the rank assigned. Neither do these Sons engage in reproduction; their number in the universe is stationary.
35:8.8 (392.8) Ümardatult jagunevad Lanonandeki klassi kuuluvad Pojad Salvingtonil järgmiselt: 35:8.8 (392.8) In round numbers the Lanonandek order of Sons is classified on Salvington as follows:
35:8.9 (392.9) Universumi Koordineerijad ja Tähtkujude Nõuandjad . 100 000 35:8.9 (392.9) Universe Co-ordinators and Constellation Counselors . 100,000
35:8.10 (392.10) Süsteemi Suveräänid ja nende abilised . . . . . . . . . . . 600 000 35:8.10 (392.10) System Sovereigns and Assistants . . . . . . . . . . . 600,000
35:8.11 (392.11) Planeedivürstid ja nende reservid . . . . . . . . . . . 10 000 000 35:8.11 (392.11) Planetary Princes and Reserves . . . . . . . . . . . 10,000,000
35:8.12 (392.12) Sõnumitoojate Korpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000 35:8.12 (392.12) Messenger Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000
35:8.13 (392.13) Hooldajad ja Kroonikud . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 35:8.13 (392.13) Custodians and Recorders . . . . . . . . . . . . . . . 100,000
35:8.14 (392.14) Varukorpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 000 35:8.14 (392.14) Reserve Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,000
35:8.15 (392.15) Et Lanonandekid on mõnevõrra madalam poegadeklass kui Melkisedekid ja Vorondadekid, on nad universumi madalamatele üksustele veelgi kasulikumad, sest nad saavad intellektirasside madalamatele loodud-olenditele paremini läheneda. Neil on ka suurem oht eksiteele sattuda, eemalduda universumi vastuvõetavatest valitsemisviisidest. Kuid need Lanonandekid, eriti esimese astme Lanonandekid, on kõigist kohaliku universumi haldajatest kõige võimekamad ja mitmekülgsemad. Tegevtöös ületavad neid ainult Gabriel ja tema ilmutamata abilised. 35:8.15 (392.15) Since Lanonandeks are a somewhat lower order of sonship than the Melchizedeks and the Vorondadeks, they are of even greater service in the subordinate units of the universe, for they are capable of drawing nearer the lower creatures of the intelligent races. They also stand in greater danger of going astray, of departing from the acceptable technique of universe government. But these Lanonandeks, especially the primary order, are the most able and versatile of all local universe administrators. In executive ability they are excelled only by Gabriel and his unrevealed associates.
9. Lanonandekitest valitsejad ^top 9. The Lanonandek Rulers ^top
35:9.1 (393.1) Lanonandekid on planeetide alalised valitsejad ja rotatsiooni alusel süsteemide suveräänid. Niisugune Poeg valitseb praegu Jerusemil, teie kohaliku asustatud maailmade süsteemi keskuses. 35:9.1 (393.1) The Lanonandeks are the continuous rulers of the planets and the rotating sovereigns of the systems. Such a Son now rules on Jerusem, the headquarters of your local system of inhabited worlds.
35:9.2 (393.2) Süsteemi Suveräänid valitsevad kahe- või kolmeliikmeliste komisjonidena igas asustatud maailmade süsteemi keskuses. Iga kümne aastatuhande järel nimetab Tähtkuju Isa ühe neist Lanonandekitest juhiks. Mõnikord kolmiku juhti välja ei vahetata, see sõltub täielikult tähtkuju valitsejate valikust. Äkilised muutused süsteemi valitsuse koosseisus toimuvad vaid siis, kui on tegemist mingi tragöödiaga. 35:9.2 (393.2) The System Sovereigns rule in commissions of two or three on the headquarters of each system of inhabited worlds. The Constellation Father names one of these Lanonandeks as chief every dekamillennium. Sometimes no change in the head of the trio is made, the matter being entirely optional with the constellation rulers. System governments do not suddenly change in personnel unless a tragedy of some sort occurs.
35:9.3 (393.3) Kui Süsteemi Suveräänid või abilised tagasi kutsutakse, täidetakse nende kohad olenditega, kes valitakse tähtkuju keskuses asuva kõrgeima nõukogu poolt selle klassi reservidest, mis Edential on keskmisest suuremad. 35:9.3 (393.3) When System Sovereigns or assistants are recalled, their places are filled by selections made by the supreme council located on the constellation headquarters from the reserves of that order, a group which is larger on Edentia than the average indicated.
35:9.4 (393.4) Lanonandekite kõrgeimad nõukogud asuvad eri tähtkujude keskustes. Niisuguse kogu eesistujaks on Tähtkuju Isa Kõigekõrgem vanemabi, nooremabi aga juhendab teisese klassi reserve. 35:9.4 (393.4) The supreme Lanonandek councils are stationed on the various constellation headquarters. Such a body is presided over by the senior Most High associate of the Constellation Father, while the junior associate supervises the reserves of the secondary order.
35:9.5 (393.5) Süsteemi Suveräänid õigustavad oma nime, nad on asustatud maailmade kohalikes asjades peaaegu suveräänsed. Nad suunavad otse isalikult Planeedivürstide, Aineliste Poegade ja hoolekandevaimude tööd. Suverääni isiklik haare on peaaegu täielik. Need valitsejad ei allu kesksest universumist pärinevate Kolmsuse vaatlejate juhendamisele. Nad on kohaliku universumi täidesaatev üksus ja valvavad seadusandlike korralduste elluviimise ning kohtuotsuste täitmise üle, nad on kogu universumi haldamises see koht, kus isiklik ebalojaalsus Miikael-Poja tahte suhtes võib kõige kergemini ja lihtsamini kindlustuda ning püüda end maksma panna. 35:9.5 (393.5) The System Sovereigns are true to their names; they are well-nigh sovereign in the local affairs of the inhabited worlds. They are almost paternal in their direction of the Planetary Princes, the Material Sons, and the ministering spirits. The personal grasp of the sovereign is all but complete. These rulers are not supervised by Trinity observers from the central universe. They are the executive division of the local universe, and as custodians of the enforcement of legislative mandates and as executives for the application of judicial verdicts, they present the one place in all universe administration where personal disloyalty to the will of the Michael Son could most easily and readily intrench itself and seek to assert itself.
35:9.6 (393.6) Meie kohalik universum on olnud selle poolest õnnetus olukorras, et üle seitsmesaja Lanonandeki klassi Poja on mässanud universumi valitsuse vastu, kutsudes segadusi esile mitmes süsteemis ja arvukatel planeetidel. Sellest rikkujate koguarvust olid ainult kolm Süsteemi Suveräänid; tegelikult kõik need Pojad kuulusid teise ja kolmanda astme klassi, Planeedivürstide ja kolmanda astme Lanonandekite hulka. 35:9.6 (393.6) Our local universe has been unfortunate in that over seven hundred Sons of the Lanonandek order have rebelled against the universe government, thus precipitating confusion in several systems and on numerous planets. Of this entire number of failures only three were System Sovereigns; practically all of these Sons belonged to the second and third orders, Planetary Princes and tertiary Lanonandeks.
35:9.7 (393.7) Terviklikkusest kõrvalekaldunud Poegade suur arv ei tähenda seda, et loomisel oleks tehtud mingi viga. Neid oleks võidud luua jumalikult täiuslikena, kuid nad loodi sellistena, et nad suudaksid paremini mõista aja ja ruumi maailmades elavaid arenevaid loodud-olendeid ja neile läheneda. 35:9.7 (393.7) The large number of these Sons who have lapsed from integrity does not indicate any fault in creatorship. They could have been made divinely perfect, but they were so created that they might better understand, and draw near to, the evolutionary creatures dwelling on the worlds of time and space.
35:9.8 (393.8) Kõigist Orvontoni kohalikest universumitest on meie universum, kui Henselon välja arvata, kaotanud kõige rohkem sellesse klassi kuuluvaid Poegi. Uversal arvatakse üksmeelselt, et Nebadonis on olnud nii palju haldusprobleeme sellepärast, et meie Lanonandeki klassi kuuluvatele Poegadele on loomisel antud eriti suurel määral isiklikku valiku- ja kavandamisvabadust. Ma ei esita seda tähelepanekut mitte kritiseerimise eesmärgil. Meie universumi Loojal on täielik õigus ja võim seda teha. Meie kõrged valitsejad väidavad, et kuigi sellised valikuvabadusega Pojad tekitavad universumi algusaegadel ülemäära probleeme, ületab siis, kui asjad on täielikult läbi sõelutud ja lõplikult stabiliseerunud, nende põhjalikult läbikatsutud Poegade suuremast lojaalsusest ja täielikumast tahtelisest teenistusest saadav kasu kuhjaga varasemate aegade segadused ja kannatused. 35:9.8 (393.8) Of all the local universes in Orvonton, our universe has, with the exception of Henselon, lost the largest number of this order of Sons. On Uversa it is the consensus that we have had so much administrative trouble in Nebadon because our Sons of the Lanonandek order have been created with such a large degree of personal liberty in choosing and planning. I do not make this observation by way of criticism. The Creator of our universe has full authority and power to do this. It is the contention of our high rulers that, while such free-choosing Sons make excessive trouble in the earlier ages of the universe, when things are fully sifted and finally settled, the gains of higher loyalty and fuller volitional service on the part of these thoroughly tested Sons will far more than compensate for the confusion and tribulations of earlier times.
35:9.9 (394.1) Kui süsteemi keskuses tekib mäss, pannakse tavaliselt suhteliselt lühikese aja jooksul ametisse uus suverään, kuid mitte üksikplaneetidel. Need on ainelise loodu koosseisu kuuluvad üksused ja kõigi niisuguste probleemide lõplikul otsustamisel tuleb arvesse ka loodud-olendi vaba tahe. Isoleeritud maailmadesse, planeetidele, mille valitsevad vürstid teelt eksisid, määratakse järgmised Planeedivürstid, kuid need võtavad nende maailmade aktiivse valitsemise üle alles siis, kui vastuhaku tagajärjed on Melkisedekite ja teiste hoolekandeisiksuste poolt rakendatud meetmetega osaliselt ületatud ja likvideeritud. Planeedivürsti mäss eraldab hetkega tema planeedi teistest, kohalikud vaimuringlused katkestatakse kohe. Niisuguses vaimselt isoleeritud maailmas võib planeetidevahelised sideliinid taastada ainult annetuv Poeg. 35:9.9 (394.1) In the event of rebellion on a system headquarters, a new sovereign is usually installed within a comparatively short time, but not so on the individual planets. They are the component units of the material creation, and creature free will is a factor in the final adjudication of all such problems. Successor Planetary Princes are designated for isolated worlds, planets whose princes of authority may have gone astray, but they do not assume active rulership of such worlds until the results of insurrection are partially overcome and removed by the remedial measures adopted by the Melchizedeks and other ministering personalities. Rebellion by a Planetary Prince instantly isolates his planet; the local spiritual circuits are immediately severed. Only a bestowal Son can re-establish interplanetary lines of communication on such a spiritually isolated world.
35:9.10 (394.2) On olemas viis, kuidas neid isemeelseid ja mõistmatuid Poegi päästa ning paljud on seda halastavat võimalust ka kasutanud; kuid nad ei saa enam kunagi tegutseda neil positsioonidel, kus nad distsipliini rikkusid. Pärast rehabiliteerimist määratakse nad valvamistöödele ja füüsilise haldamise osakondadesse. 35:9.10 (394.2) There exists a plan for saving these wayward and unwise Sons, and many have availed themselves of this merciful provision; but never again may they function in those positions wherein they defaulted. After rehabilitation they are assigned to custodial duties and to departments of physical administration.
10. Lanonandekite maailmad ^top 10. The Lanonandek Worlds ^top
35:10.1 (394.3) Salvingtoni seitsmekümnest planeedist koosneva ringluse kolmas seitsmest maailmast koosnev rühm koos oma neljakümne kahe satelliidiga moodustab Lanonandekite haldussfääride parve. Neil aladel tegutsevad endiste Süsteemi Suveräänide rühma kuuluvad kogenud Lanonandekid tõusuteelistest palverändurite ja seeravivägede haldusõpetajatena. Arenevad surelikud jälgivad süsteemi haldurite tööd süsteemi keskusmaailmades, kuid siin nad osalevad kümne tuhande kohaliku süsteemi haldusotsuste tegelikus koordineerimises. 35:10.1 (394.3) The third group of seven worlds in the Salvington circuit of seventy planets, with their respective forty-two satellites, constitute the Lanonandek cluster of administrative spheres. On these realms the experienced Lanonandeks belonging to the ex-System Sovereign corps officiate as administrative teachers of the ascending pilgrims and the seraphic hosts. The evolutionary mortals observe the system administrators at work on the system capitals, but here they participate in the actual co-ordination of the administrative pronouncements of the ten thousand local systems.
35:10.2 (394.4) Neid kohaliku universumi halduskoole juhendab Lanonandek-Poegade korpus, kellel on Süsteemi Suveräänidena ja tähtkujude nõuandjatena pikaajalised kogemused. Neid juhtimiskolledžeid ületavad vaid Ensa halduskoolid. 35:10.2 (394.4) These administrative schools of the local universe are supervised by a corps of Lanonandek Sons who have had long experience as System Sovereigns and as constellation counselors. These executive colleges are excelled only by the administrative schools of Ensa.
35:10.3 (394.5) Et Lanonandekite maailmad on tõususurelike koolitussfäärideks, siis on need universumi normaalse ja rutiinse haldustööga seotud ulatuslike ettevõtmiste keskusteks. Kuni Paradiisi jõudmiseni jätkavad tõususurelikud oma õpinguid omandatud teadmiste rakendamisel praktikakoolides — see tähendab tegelikku harjutamist alal, mida neile on õpetatud. Melkisedekid patroneerivad universumi haridussüsteemi, mis on praktiline, astmeliselt edasiviiv, tähendusrikas ja kogemuslik. See hõlmab koolitust ainelistes, intellektuaalsetes, morontia-alastes ja vaimsetes asjades. 35:10.3 (394.5) While serving as training spheres for ascending mortals, the Lanonandek worlds are the centers for extensive undertakings having to do with the normal and routine administrative operations of the universe. All the way in to Paradise the ascending pilgrims pursue their studies in the practical schools of applied knowledge—actual training in really doing the things they are being taught. The universe educational system sponsored by the Melchizedeks is practical, progressive, meaningful, and experiential. It embraces training in things material, intellectual, morontial, and spiritual.
35:10.4 (394.6) Just nendel Lanonandekite haldussfääridel teenib planeediasjade valvajate ja suunajatena enamik päästetud poegade klassi kuulujatest. Ja need distsipliini rikkunud Planeedivürstid ning nende mässukaaslased, kes otsustavad pakutud rehabiliteerimisvõimaluse vastu võtta, teenivad neis rutiinsetes teenistustes edasi, vähemalt seni, kuni Nebadoni universum stabiliseerub valgusesse ja ellu. 35:10.4 (394.6) It is in connection with these administrative spheres of the Lanonandeks that most of the salvaged Sons of that order serve as custodians and directors of planetary affairs. And these defaulting Planetary Princes and their associates in rebellion who choose to accept the proffered rehabilitation will continue to serve in these routine capacities, at least until the universe of Nebadon is settled in light and life.
35:10.5 (395.1) Paljude vanemate süsteemide Lanonandek-Poegade teenistus, haldamistöö ja vaimsed saavutused on kujunenud suurepäraseks. Nad on üllas, ustav ja lojaalne rühm, vaatamata oma kalduvusele isiklikust vabadusest põhjustatud eksiarvamuste ja enesemääramise pettekujutluste tõttu sattuda eksiteele. 35:10.5 (395.1) Many of the Lanonandek Sons in the older systems, however, have established wonderful records of service, administration, and spiritual achievement. They are a noble, faithful, and loyal group, notwithstanding their tendency to fall into error through fallacies of personal liberty and fictions of self-determination.
35:10.6 (395.2) [Esitanud Peainglite juht Salvingtoni Gabrieli volitusel.] 35:10.6 (395.2) [Sponsored by the Chief of Archangels acting by authority of Gabriel of Salvington.]