34. Kiri Paper 34
Kohaliku universumi Emavaim The Local Universe Mother Spirit
34:0.1 (374.1) KUI Kõikne Isa ja Igavene Poeg isikustavad Looja-Poja, siis individualiseerib Lõpmatu Vaim oma uue ja ainulaadse esindaja Looja-Poja saatjaks kosmosemaailmades, tema sealseks kaaslaseks esmalt füüsilise korrastamise ajal ja hiljem uue kavandatud universumi loodud-olendite loomisel ja nende eest hoolitsemisel. 34:0.1 (374.1) WHEN a Creator Son is personalized by the Universal Father and the Eternal Son, then does the Infinite Spirit individualize a new and unique representation of himself to accompany this Creator Son to the realms of space, there to be his companion, first, in physical organization and, later, in creation and ministry to the creatures of the newly projected universe.
34:0.2 (374.2) Loov Vaim reageerib nii füüsilistele kui ka vaimsetele reaalsustele, samuti reageerib Looja-Poeg, ning nii on nad kohaliku aja- ja ruumiuniversumi haldamisel kooskõlastatud kaaslased. 34:0.2 (374.2) A Creative Spirit reacts to both physical and spiritual realities; so does a Creator Son; and thus are they co-ordinate and associate in the administration of a local universe of time and space.
34:0.3 (374.3) Need Tütarvaimud on Lõpmatu Vaimu põhiolemusega, kuid nad ei saa tegelda üheaegselt füüsilise loometööga ja vaimse hoolekandega. Füüsilisel loomisel koostab Universumi Poeg algkuju, Universumi Vaim aga algatab füüsiliste reaalsuste ainestumise. Poeg tegeleb võimsuse kavandamisega, Vaim muundab need energialoomingud füüsiliseks aineks. Kuigi seda Lõpmatu Vaimu varast kohalolekut isikuna on mõnevõrra raske kirjeldada, on Vaimust kaaslane Looja-Poja jaoks isikuline ning on alati tegutsenud kindlapiirilise indiviidina. 34:0.3 (374.3) These Daughter Spirits are of the essence of the Infinite Spirit, but they cannot function in the work of physical creation and spiritual ministry simultaneously. In physical creation the Universe Son provides the pattern while the Universe Spirit initiates the materialization of physical realities. The Son operates in the power designs, but the Spirit transforms these energy creations into physical substances. Although it is somewhat difficult to portray this early universe presence of the Infinite Spirit as a person, nevertheless, to the Creator Son the Spirit associate is personal and has always functioned as a distinct individual.
1. Loova Vaimu isikustumine ^top 1. Personalization of the Creative Spirit ^top
34:1.1 (374.4) Pärast seda, kui tähtede ja planeetide parve füüsiline korrastamine on lõpule jõudnud ja superuniversumi energiaringlused võimsuskeskuste abil loodud, kui Lõpmatu Vaimu esindajad on tema loova koondumise ja juhendamise abil tegutsedes selle ettevalmistustöö ära teinud, kuulutab Miikael-Poeg, et nüüd kavandatakse uues korrastatud universumis elu. Kui väljakuulutatud kavatsus on Paradiisis teatavaks võetud, reageerib Paradiisi-Kolmsus sellele heakskiiduga, mille järel Meistervaim, kelle superuniversumis see uus loodu on moodustumas, kaob Jumaluste vaimsesse särasse. Teised Meistervaimud lähenevad sel ajal sellele Paradiisi Jumaluste kesksele asupaigale, ja kui Jumalusest hõlmatud Meistervaim neile taas ilmub, toimub niinimetatud „esmane purse”. See on tohutu vaimne sähvatus, nähtus, mis on selgesti eristatav isegi vastava superuniversumi keskuse kaugusel; samaaegselt selle vähe mõistetava Kolmsuse avaldumisega toimub märgatav muutus Lõpmatu Vaimu kõnealuses kohalikus universumis asuva loova vaimu kohaloleku olemuses ja võimus. Neile Paradiisi-nähtustele reageerides isikustub Looja-Poja vahetus kohalolekus kohe uus Lõpmatu Vaimu isikuline esindaja. See on Jumalik Hoolekandja. Looja-Poja abiline, individualiseeritud Loov Vaim on saanud tema isiklikuks loovaks kaaslaseks, kohaliku universumi Emavaimuks. 34:1.1 (374.4) After the completion of the physical organization of a starry and planetary cluster and the establishment of the energy circuits by the superuniverse power centers, subsequent to this preliminary work of creation by the agencies of the Infinite Spirit, operating through, and under the direction of, his local universe creative focalization, there goes forth the proclamation of the Michael Son that life is next to be projected in the newly organized universe. Upon the Paradise recognition of this declaration of intention, there occurs a reaction of approval in the Paradise Trinity, followed by the disappearance in the spiritual shining of the Deities of the Master Spirit in whose superuniverse this new creation is organizing. Meanwhile the other Master Spirits draw near this central lodgment of the Paradise Deities, and subsequently, when the Deity-embraced Master Spirit emerges to the recognition of his fellows, there occurs what is known as a “primary eruption.” This is a tremendous spiritual flash, a phenomenon clearly discernible as far away as the headquarters of the superuniverse concerned; and simultaneously with this little-understood Trinity manifestation there occurs a marked change in the nature of the creative spirit presence and power of the Infinite Spirit resident in the local universe concerned. In response to these Paradise phenomena there immediately personalizes, in the very presence of the Creator Son, a new personal representation of the Infinite Spirit. This is the Divine Minister. The individualized Creative Spirit helper of the Creator Son has become his personal creative associate, the local universe Mother Spirit.
34:1.2 (375.1) Sellest uuest Ühise Looja isiklikust jagunemisest lähtuvad ja selle kaudu kulgevad need vaimu võimu ja vaimse mõju voolud ning ettenähtud ringlused, mis peavad täitma kõiki selle kohaliku universumi maailmu ja olendeid. Tegelikkuses on see uus ja isikuline kohalolek lihtsalt Poja varasema universumi füüsilise korrastamistöö aegse ja vähem isikulise kaaslase teisendus. 34:1.2 (375.1) From and through this new personal segregation of the Conjoint Creator there proceed the established currents and the ordained circuits of spirit power and spiritual influence destined to pervade all the worlds and beings of that local universe. In reality, this new and personal presence is but a transformation of the pre-existent and less personal associate of the Son in his earlier work of physical universe organization.
34:1.3 (375.2) Niisugune on mõne sõnaga see hämmastav epopöa, kuid selles on öeldud peaaegu kõik, mida nende otsustava tähtsusega toimingute kohta saab öelda. Need on hetkelised, mõistatuslikud ja arusaamatud; nende toimumise viisi ja korra saladus on varjul Paradiisi-Kolmsuse põues. Me oleme kindlad vaid ühes asjas: Vaimu kohalolek kohalikus universumis puhtfüüsilise loomise või korraldamise ajal ei olnud täielikult eristatav Paradiisi Lõpmatu Vaimu vaimust; ent pärast juhendava Meistervaimu taasilmumist Jumalate salajasest hõlmatusest ja pärast vaimse energia sähvatust muutub Lõpmatu Vaimu avaldumine kohalikus universumis äkki ja täielikult isiklikult selle Meistervaimu sarnaseks, kes oli Lõpmatu Vaimuga muundavas ühenduses. Selliselt omandab kohaliku universumi Emavaim isikulise olemuse, millel on tema astronoomilisse jurisdiktsiooni kuuluva superuniversumi Meistervaimu värving. 34:1.3 (375.2) This is the relation of a stupendous drama in few words, but it represents about all that can be told regarding these momentous transactions. They are instantaneous, inscrutable, and incomprehensible; the secret of the technique and procedure resides in the bosom of the Paradise Trinity. Of only one thing are we certain: The Spirit presence in the local universe during the time of purely physical creation or organization was incompletely differentiated from the spirit of the Paradise Infinite Spirit; whereas, after the reappearance of the supervising Master Spirit from the secret embrace of the Gods and following the flash of spiritual energy, the local universe manifestation of the Infinite Spirit suddenly and completely changes to the personal likeness of that Master Spirit who was in transmuting liaison with the Infinite Spirit. The local universe Mother Spirit thus acquires a personal nature tinged by that of the Master Spirit of the superuniverse of astronomic jurisdiction.
34:1.4 (375.3) Lõpmatu Vaimu isikustatud kohalolekut, kohaliku universumi Loovat Emavaimu nimetatakse Satanias Jumalikuks Hoolekandjaks. Praktilises ja vaimses tähenduses on see Jumaluse avaldus jumalik indiviid, vaimisik. Ja sellisena teda Looja-Poeg ka tunnistab ja arvestab. Just selle Kolmanda Allika ja Keskme paiknemise ja isikustumise kaudu meie kohalikus universumis sai see Vaim hiljem nii täielikult Loojale-Pojale alluda, et selle Poja kohta öeldi tõega: „Temale on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.” 34:1.4 (375.3) This personalized presence of the Infinite Spirit, the Creative Mother Spirit of the local universe, is known in Satania as the Divine Minister. To all practical intents and spiritual purposes this manifestation of Deity is a divine individual, a spirit person. And she is so recognized and regarded by the Creator Son. It is through this localization and personalization of the Third Source and Center in our local universe that the Spirit could subsequently become so fully subject to the Creator Son that of this Son it was truly said, “All power in heaven and on earth has been intrusted to him.”
2. Jumaliku Hoolekandja olemus ^top 2. Nature of the Divine Minister ^top
34:2.1 (375.4) Teinud elu loomise ajal läbi märgatava isiksuse metamorfoosi, tegutseb Jumalik Hoolekandja pärast seda isikuna ja teeb Looja-Pojaga nende kohaliku loodu laialdaste asjade planeerimisel ja juhtimisel väga isiklikku laadi koostööd. Paljudele universumiolendite tüüpidele võib tunduda, et seegi Lõpmatu Vaimu esindaja ei olnud Miikaeli viimase annetumise eelsete ajastute jooksul täielikult isikuline; kuid pärast Looja-Poja ülendamist Meister-Poja suveräänivolitustesse lisandub Loovale Emavaimule nii palju isikulisi omadusi, et kõik temaga kokkupuutuvad indiviidid tunnevad ta isikuliselt ära. 34:2.1 (375.4) Having undergone marked personality metamorphosis at the time of life creation, the Divine Minister thereafter functions as a person and co-operates in a very personal manner with the Creator Son in the planning and management of the extensive affairs of their local creation. To many universe types of being, even this representation of the Infinite Spirit may not appear to be wholly personal during the ages preceding the final Michael bestowal; but subsequent to the elevation of the Creator Son to the sovereign authority of a Master Son, the Creative Mother Spirit becomes so augmented in personal qualities as to be personally recognized by all contacting individuals.
34:2.2 (375.5) Oma varasemast ühendusest Looja-Pojaga pärinevad kõik Universumi Vaimu füüsiliseks juhtimiseks vajalikud Lõpmatu Vaimu omadused, kaasa arvatud täielik antigravitatsiooni võime. Isikulise staatuse omandanud Universumi Vaimul on kohalikus universumis täpselt niisama täielik ja terviklik kontroll vaimugravitatsiooni üle, nagu seda oleks Lõpmatul Vaimul, kui ta isiklikult kohal viibiks. 34:2.2 (375.5) From the earliest association with the Creator Son the Universe Spirit possesses all the physical-control attributes of the Infinite Spirit, including the full endowment of antigravity. Upon the attainment of personal status the Universe Spirit exerts just as full and complete control of mind gravity, in the local universe, as would the Infinite Spirit if personally present.
34:2.3 (375.6) Igas kohalikus universumis tegutseb Jumalik Hoolekandja vastavalt Lõpmatu Vaimu olemusele ja loomuomadustele, mis on kehastunud Paradiisi Seitsmes Meistervaimus. Kuigi kõik Universumi Vaimud on põhiolemuselt ühesugused, on nende tegevuses ka erinevusi, mis on tingitud sellest, et nende eellaseks on üks Seitsmest Meistervaimust. Sellest erinevast päritolust tulenevad ka kohalike universumite Emavaimude erinevad tegutsemisviisid erinevates superuniversumites. Kuid kõigi oluliste vaimuomaduste poolest on need Vaimud identsed, võrdselt vaimsed ja täiesti jumalikud, olenemata superuniversumite erinevustest. 34:2.3 (375.6) In each local universe the Divine Minister functions in accordance with the nature and inherent characteristics of the Infinite Spirit as embodied in one of the Seven Master Spirits of Paradise. While there is a basic uniformity of character in all Universe Spirits, there is also a diversity of function, determined by their origin through one of the Seven Master Spirits. This differential of origin accounts for the diverse techniques in the function of the local universe Mother Spirits in different superuniverses. But in all essential spiritual attributes these Spirits are identical, equally spiritual and wholly divine, irrespective of superuniverse differentiation.
34:2.4 (376.1) Loov Vaim on koos Looja-Pojaga kaasvastutav maailmade olendite loomise eest ega jäta kunagi Poega abistamata kõigis pingutustes neid looduid ülal hoida ja säilitada. Elu eest hoolitsetakse ja seda hoitakse alal Loova Vaimu vahendusel. „Sa läkitad välja oma Vaimu, ja nad luuakse. Sina uuendad maa näo.” 34:2.4 (376.1) The Creative Spirit is coresponsible with the Creator Son in producing the creatures of the worlds and never fails the Son in all efforts to uphold and conserve these creations. Life is ministered and maintained through the agency of the Creative Spirit. “You send forth your Spirit, and they are created. You renew the face of the earth.”
34:2.5 (376.2) Intellektiolendite universumi loomisel tegutseb Loov Emavaim kõigepealt universumi täiustamise alal, luues koos Pojaga Helkja Koidutähe. Seejärel lähenevad Vaimu järglased üha enam planeetidel olevate loodud-olendite klassidele, täpselt samuti nagu Poegade klassid astmeliselt laskuvad üha allapoole alates Melkisedekitest kuni Aineliste Poegadeni, kes maailmade surelikega tegelikult kokku puutuvad. Surelike olendite hilisemas evolutsioonis annavad Elukandjad-Pojad neile füüsilise keha, mis on valmistatud maailmas eksisteerivast korrastatud materjalist, ja Universumi Vaim annab neile „elava hingeõhu”. 34:2.5 (376.2) In the creation of a universe of intelligent creatures the Creative Mother Spirit functions first in the sphere of universe perfection, collaborating with the Son in the production of the Bright and Morning Star. Subsequently the offspring of the Spirit increasingly approach the order of created beings on the planets, even as the Sons grade downward from the Melchizedeks to the Material Sons, who actually contact with the mortals of the realms. In the later evolution of mortal creatures the Life Carrier Sons provide the physical body, fabricated out of the existing organized material of the realm, while the Universe Spirit contributes the “breath of life.”
34:2.6 (376.3) Kuigi suuruniversumi seitsmenda segmendi areng võib paljuski olla aeglane, näevad meie probleemide põhjalikud uurijad eelolevatel ajastutel ette loodu erakordselt tasakaalustatud arenemist. Me prognoosime Orvontonil seda kõrgetasemelist sümmeetriat sellepärast, et selle superuniversumi eesistujaks olev Vaim on Meistervaimude kõrge juht, ta on vaim-intellekt, mis kehastab kõigi kolme igavese Jumaluse joonte ja loomuse tasakaalustatud liitu ning täiuslikku koordinatsiooni. Me oleme teiste sektoritega võrreldes aeglased ja mahajäänud, kuid tuleviku igavestel ajastutel ootab meid kahtlemata ees transtsendentne areng ja enneolematud saavutused. 34:2.6 (376.3) While the seventh segment of the grand universe may, in many respects, be tardy in development, thoughtful students of our problems look forward to the evolution of an extraordinarily well-balanced creation in the ages to come. We predict this high degree of symmetry in Orvonton because the presiding Spirit of this superuniverse is the chief of the Master Spirits on high, being a spirit intelligence embodying the balanced union and perfect co-ordination of the traits and character of all three of the eternal Deities. We are tardy and backward in comparison with other sectors, but there undoubtedly awaits us a transcendent development and an unprecedented achievement sometime in the eternal ages of the future.
3. Poeg ja Vaim ajas ja ruumis ^top 3. The Son and Spirit in Time and Space ^top
34:3.1 (376.4) Ei Igavene Poeg ega Lõpmatu Vaim ole aja või ruumiga piiratud ega neist sõltuvad, kuid enamik nende järglasi on seda küll. 34:3.1 (376.4) Neither the Eternal Son nor the Infinite Spirit is limited or conditioned by either time or space, but most of their offspring are.
34:3.2 (376.5) Lõpmatu Vaim täidab kogu ruumi ja elab igaviku ringil. Oma isiklikes kokkupuudetes aja lastega peavad Lõpmatu Vaimu isiksused sageli siiski arvestama aega, kuigi mitte niivõrd ruumi. Paljud meele hoolekanded jätavad arvestamata ruumi, kuid nad peavad leppima sellega, et kõikse reaalsuse eri tasandite koordineerimisele kulub teatav aeg. Üksildane Sõnumitooja on ruumist tegelikult sõltumatu, kuid ühest kohast teise reisimiseks kulub tegelikult aega; ja on ka teisi samasuguseid, teile tundmatuid olemusvorme. 34:3.2 (376.5) The Infinite Spirit pervades all space and indwells the circle of eternity. Still, in their personal contact with the children of time, the personalities of the Infinite Spirit must often reckon with temporal elements, though not so much with space. Many mind ministries ignore space but suffer a time lag in effecting co-ordination of diverse levels of universe reality. A Solitary Messenger is virtually independent of space except that time is actually required in traveling from one location to another; and there are similar entities unknown to you.
34:3.3 (376.6) Isiklike eesõiguste poolest on Loov Vaim ruumist täielikult ja tervenisti sõltumatu, kuid mitte ajast. Sellel Universumi Vaimul ei ole konkreetset isikulist kohalolekut tähtkujude ega süsteemide keskustes. Ta on võrdselt ja hajutatult ligi kogu oma kohalikus universumis ja on seega ühes maailmas täpselt sama otseselt ja isikuliselt kohal kui mõnes teises. 34:3.3 (376.6) In personal prerogatives a Creative Spirit is wholly and entirely independent of space, but not of time. There is no specialized personal presence of such a Universe Spirit on either the constellation or system headquarters. She is equally and diffusely present throughout her entire local universe and is, therefore, just as literally and personally present on one world as on any other.
34:3.4 (376.7) Loov Vaim on oma universumi hoolekandes piiratud ainult ajaliselt. Looja-Poeg tegutseb kogu oma universumi ulatuses hetkega; kuid Loov Vaim peab arvestama, et kõikse meele eest hoolitsemiseks kulub aega, välja arvatud siis, kui ta kasutab teadlikult ja kavatsuslikult Universumi Poja isiklikke omadusi. Puht vaimuna tegutsedes toimib Loov Vaim samuti ajast sõltumatult, ja nii ka koostöös universumi peegelduvuse saladusliku toimega. 34:3.4 (376.7) Only as regards the element of time is a Creative Spirit ever limited in her universe ministrations. A Creator Son acts instantaneously throughout his universe; but the Creative Spirit must reckon with time in the ministration of the universal mind except as she consciously and designedly avails herself of the personal prerogatives of the Universe Son. In pure-spirit function the Creative Spirit also acts independently of time as well as in her collaboration with the mysterious function of universe reflectivity.
34:3.5 (377.1) Kuigi Igavese Poja vaimugravitatsiooniringlus toimib ajast ja ruumist sõltumatult, ei ole Loojate-Poegade kõik tegevused ruumipiirangutest vabad. Kui arengumaa ilmade toimingud välja arvata, siis näib, et need Miikael-Pojad suudavad tegutseda ajast suhteliselt sõltumatult. Loojat-Poega ei kammitse aeg, kuid ta sõltub ruumist; ta ei saa olla isiklikult korraga kahes kohas. Nebadoni Miikael tegutseb oma universumis ajatult ja peegelduvuse kaudu tegelikult samamoodi ka superuniversumis. Ta suhtleb ajatult otse Igavese Pojaga. 34:3.5 (377.1) Though the spirit-gravity circuit of the Eternal Son operates independently of both time and space, all functions of the Creator Sons are not exempt from space limitations. If the transactions of the evolutionary worlds are excepted, these Michael Sons seem to be able to operate relatively independent of time. A Creator Son is not handicapped by time, but he is conditioned by space; he cannot personally be in two places at the same time. Michael of Nebadon acts timelessly within his own universe and by reflectivity practically so in the superuniverse. He communicates timelessly with the Eternal Son directly.
34:3.6 (377.2) Jumalik Hoolekandja on Looja-Poja mõistev abiline, võimaldades tal ületada ja kompenseerida tema loomupärast piiratust ruumi osas, sest kui need kaks tegutsevad haldusliiduna koos, on nad oma kohaliku loodu piires tegelikult ajast ja ruumist sõltumatud. Seetõttu, nagu seda praktikas võib täheldada kogu kohaliku universumi ulatuses, tegutsevad Looja-Poeg ja Loov Vaim tavaliselt nii ajast kui ka ruumist sõltumatult, sest mõlemad saavad alati kasutada teise sõltumatust ruumist või ajast. 34:3.6 (377.2) The Divine Minister is the understanding helper of the Creator Son, enabling him to overcome and atone for his inherent limitations regarding space, for when these two function in administrative union, they are practically independent of time and space within the confines of their local creation. Therefore, as practically observed throughout a local universe, the Creator Son and the Creative Spirit usually function independently of both time and space since there is always available to each the time and the space liberation of the other.
34:3.7 (377.3) Absoluutses mõttes on ajast ja ruumist sõltumatud ainult absoluutsed olendid. Enamik nii Igavesele Pojale kui ka Lõpmatule Vaimule alluvaid isikuid sõltub nii ajast kui ka ruumist. 34:3.7 (377.3) Only absolute beings are independent of time and space in the absolute sense. The majority of the subordinate persons of both the Eternal Son and the Infinite Spirit are subject to both time and space.
34:3.8 (377.4) Kui Loov Vaim muutub „ruumist teadlikuks”, siis valmistub ta tunnistama mõnda piiritletud „ruumiala” enda omaks, ruumiks, kus ta saab olla ruumist vaba, vastupidiselt kogu ülejäänud ruumile, millest ta on sõltuv. Vabalt valida ja tegutseda saab igaüks ainult sel alal, mida hõlmab tema teadvus. 34:3.8 (377.4) When a Creative Spirit becomes “space conscious,” she is preparing to recognize a circumscribed “space domain” as hers, a realm in which to be space free in contradistinction to all other space by which she would be conditioned. One is free to choose and act only within the realm of one’s consciousness.
4. Kohaliku universumi ringlused ^top 4. The Local Universe Circuits ^top
34:4.1 (377.5) Nebadoni kohalikus universumis on kolm selgelt eristatavat vaimuringlust: 34:4.1 (377.5) There are three distinct spirit circuits in the local universe of Nebadon:
34:4.2 (377.6) 1. Looja-Poja annetatud vaim, Lohutaja, Tõe Vaim; 34:4.2 (377.6) 1. The bestowal spirit of the Creator Son, the Comforter, the Spirit of Truth.
34:4.3 (377.7) 2. Jumaliku Hoolekandja vaimuringlus, Püha Vaim; 34:4.3 (377.7) 2. The spirit circuit of the Divine Minister, the Holy Spirit.
34:4.4 (377.8) 3. arukuse hoolekande ringlus, mis hõlmab seitsme meeleabivaimu enamvähem ühtlustatud tegevusi, kuid erinevaid tegevusviise. 34:4.4 (377.8) 3. The intelligence-ministry circuit, including the more or less unified activities but diverse functioning of the seven adjutant mind-spirits.
34:4.5 (377.9) Loojatele-Poegadele on annetatud kõikse kohaloleku vaim, mis on paljuski analoogiline Paradiisi Seitsmele Meistervaimule. See on Tõe Vaim, mida annetuv Poeg valab maailmale, kui ta on saanud selle sfääri üle vaimse valdusõiguse. See annetatav Lohutaja on vaimujõud, mis tõmbab kõiki tõeotsijaid alati Tema poole, kes on tõe isikustumine kohalikus universumis. See vaim on Looja-Poja loomupärane anne, mis tuleneb tema jumalikust loomusest, nii nagu suuruniversumi tervikringlused tulenevad Paradiisi Jumaluste isiksuste kohalolekust. 34:4.5 (377.9) The Creator Sons are endowed with a spirit of universe presence in many ways analogous to that of the Seven Master Spirits of Paradise. This is the Spirit of Truth which is poured out upon a world by a bestowal Son after he receives spiritual title to such a sphere. This bestowed Comforter is the spiritual force which ever draws all truth seekers towards Him who is the personification of truth in the local universe. This spirit is an inherent endowment of the Creator Son, emerging from his divine nature just as the master circuits of the grand universe are derived from the personality presences of the Paradise Deities.
34:4.6 (377.10) Looja-Poeg võib tulla ja minna; ta võib olla isiklikult kohal kohalikus universumis või mujal, kuid Tõe Vaim toimib siiski häirimatult, sest see jumalik kohalolek, mis tuleneb küll Looja-Poja isiksusest, on toimimise poolest koondunud Jumaliku Hoolekandja isikus. 34:4.6 (377.10) The Creator Son may come and go; his personal presence may be in the local universe or elsewhere; yet the Spirit of Truth functions undisturbed, for this divine presence, while derived from the personality of the Creator Son, is functionally centered in the person of the Divine Minister.
34:4.7 (378.1) Universumi Emavaim ei lahku aga kunagi kohaliku universumi keskusmaailmast. Looja-Poja vaim võib tegutseda ja tegutsebki sõltumatult Poja isiklikust kohalolekust, kuid Jumaliku Hoolekandja isikliku vaimuga see nii ei ole. Jumaliku Hoolekandja Püha Vaim ei saaks tegutseda, kui tema isiklik kohalolek Salvingtonilt ära viidaks. Tema vaimu kohalolek näib olevat kinnistunud universumi keskusmaailma ja just see asjaolu võimaldab Looja-Poja vaimul tegutseda sõltumatult Poja asukohast. Universumi Emavaim toimib Tõe Vaimu ning samuti tema oma isikliku mõju, Püha Vaimu koondumispunkti ja keskmena universumis. 34:4.7 (378.1) The Universe Mother Spirit, however, never leaves the local universe headquarters world. The spirit of the Creator Son may and does function independently of the personal presence of the Son, but not so with her personal spirit. The Holy Spirit of the Divine Minister would become nonfunctional if her personal presence should be removed from Salvington. Her spirit presence seems to be fixed on the universe headquarters world, and it is this very fact that enables the spirit of the Creator Son to function independently of the whereabouts of the Son. The Universe Mother Spirit acts as the universe focus and center of the Spirit of Truth as well as of her own personal influence, the Holy Spirit.
34:4.8 (378.2) Looja Isa-Poeg ja Loov Emavaim annavad mõlemad oma kohaliku universumi lastele annetatud meelesse erineva panuse. Kuid Loov Vaim annetab meelt vaid siis, kui talle on antud isikulised eesõigused. 34:4.8 (378.2) The Creator Father-Son and the Creative Mother Spirit both contribute variously to the mind endowment of their local universe children. But the Creative Spirit does not bestow mind until she is endowed with personal prerogatives.
34:4.9 (378.3) Kohalike universumite evolutsiooni kõrgematele isiksuseklassidele on antud superuniversumi meelealgkuju järgi kohaliku universumi tüüpi meel. Areneva elu inimlikele ja inimlikest alamatele klassidele on antud meeleabivaimu tüüpi meel. 34:4.9 (378.3) The superevolutionary orders of personality in a local universe are endowed with the local universe type of the superuniverse pattern of mind. The human and the subhuman orders of evolutionary life are endowed with the adjutant spirit types of mind ministration.
34:4.10 (378.4) Seitse meeleabivaimu on loodud kohaliku universumi Jumaliku Hoolekandja poolt. Need meelevaimud on ühesuguse iseloomuga, kuid neil on eri võim ja kõik nad saavad ühtmoodi osa Universumi Vaimu olemusest, ehkki vaevalt neid peetaks nende Ema-Loojast eraldi seisvateks isiksusteks. Seitsmele meeleabivaimule on antud järgmised nimed: tarkusevaim, palveldamisvaim, nõuandevaim, teadmisvaim, julgusevaim, arusaamisvaim ja intuitsioonivaim — kiire taju vaim. 34:4.10 (378.4) The seven adjutant mind-spirits are the creation of the Divine Minister of a local universe. These mind-spirits are similar in character but diverse in power, and all partake alike of the nature of the Universe Spirit, although they are hardly regarded as personalities apart from their Mother Creator. The seven adjutants have been given the following names: the spirit of wisdom, the spirit of worship, the spirit of counsel, the spirit of knowledge, the spirit of courage, the spirit of understanding, the spirit of intuition—of quick perception.
34:4.11 (378.5) Need on „seitse Jumala vaimu”, „nagu tulelambid põlemas trooni ees”, mida prohvet sümbolitena nägemuses nägi. Kuid ta ei näinud kahekümne nelja vahimehe istekohta nende seitsme meeleabivaimu ümber. Selles ürikus on segi aetud kaks esindust, millest üks seondub universumi keskusega ja teine süsteemi keskusmaailmaga. Kahekümne nelja vanema istekohad on Jerusemil, teie asustatud maailmade kohaliku süsteemi keskuses. 34:4.11 (378.5) These are the “seven spirits of God,” “like lamps burning before the throne,” which the prophet saw in the symbols of vision. But he did not see the seats of the four and twenty sentinels about these seven adjutant mind-spirits. This record represents the confusion of two presentations, one pertaining to the universe headquarters and the other to the system capital. The seats of the four and twenty elders are on Jerusem, the headquarters of your local system of inhabited worlds.
34:4.12 (378.6) Kuid Johannes kirjutas just Salvingtoni kohta: „Ja troonist väljub välke ja kõuemürinaid ja pikselööke ja hääli” — see oli universumi teabelevi kohalikele süsteemidele. Ta nägi vaimus ka kohaliku universumi suunda kontrollivaid olendeid, keskusmaailma elavaid kompasse. Seda kontrolli suuna üle peavad Nebadonis neli Salvingtoni kontrollivat olendit, kes töötavad universumi vooludega ja keda abistab võimekalt esimene toimiv meeleabivaim, intuitsiooni vaim, „kiire arusaamise” vaim. Kuid nende nelja metsalisteks nimetatava loodud-olendi kirjeldust on kahetsusväärselt moonutatud: nad on võrratult kaunid ja kujult imelised. 34:4.12 (378.6) But it was of Salvington that John wrote: “And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices”—the universe broadcasts to the local systems. He also envisaged the directional control creatures of the local universe, the living compasses of the headquarters world. This directional control in Nebadon is maintained by the four control creatures of Salvington, who operate over the universe currents and are ably assisted by the first functioning mind-spirit, the adjutant of intuition, the spirit of “quick understanding.” But the description of these four creatures—called beasts—has been sadly marred; they are of unparalleled beauty and exquisite form.
34:4.13 (378.7) Kompassi neli ilmakaart on universaalsed ja Nebadoni elule loomuomased. Kõigi elusolendite kehas on osakesi, mis on nende voolusuundade suhtes tundlikud ning reageerivad neile. Need loodud-olendite omadused korduvad universumis kuni üksikplaneetideni, ja ühenduses maailmade magnetjõududega aktiveerivad nad loomses organismis mikroskoopiliste osakeste hulki selliselt, et need suunarakud osutavad alati põhja ja lõuna suunas. Nii on universumi elusolenditel alatiseks määratud orientatsioonimeel. See meel teadliku meelena ei ole inimkonnal mitte täiesti puudu. Need osakesed avastati Urantial esmakordselt umbes käesoleva jutustuse edastamise ajal. 34:4.13 (378.7) The four points of the compass are universal and inherent in the life of Nebadon. All living creatures possess bodily units which are sensitive and responsive to these directional currents. These creature creations are duplicated on down through the universe to the individual planets and, in conjunction with the magnetic forces of the worlds, so activate the hosts of microscopic bodies in the animal organism that these direction cells ever point north and south. Thus is the sense of orientation forever fixed in the living beings of the universe. This sense is not wholly wanting as a conscious possession by mankind. These bodies were first observed on Urantia about the time of this narration.
5. Vaimu hoolekanne ^top 5. The Ministry of the Spirit ^top
34:5.1 (379.1) Jumalik Hoolekandja tegutseb koos Looja-Pojaga elu ja uute olenditeklasside loomisel kuni tema seitsmenda annetumise ajani, aga hiljem, pärast tema tõstmist universumi täievoliliseks suverääniks, jätkab ta koostöös Poja ja Pojale annetatud vaimuga maailma eest hoolitsemise ja planeetide edasiarendamise tööd. 34:5.1 (379.1) The Divine Minister co-operates with the Creator Son in the formulation of life and the creation of new orders of beings up to the time of his seventh bestowal and, subsequently, after his elevation to the full sovereignty of the universe, continues to collaborate with the Son and the Son’s bestowed spirit in the further work of world ministry and planetary progression.
34:5.2 (379.2) Asustatud maailmades alustab Vaim tööd arengulise edasiliikumise nimel, kõigepealt maailma elutu materjaliga, annetades algul taimse elu, edasi tulevad loomsed organismid, siis inimeksistentsi esimesed klassid; iga järgmine annetus alates esimestest primitiivsetest etappidest kuni tahteolendite ilmumiseni aitab kaasa planeedi elu arengupotentsiaali edasisele avardumisele. Vaimu tööd teevad suures osas seitse abilist, tõotuse vaimud, arenguplaneetide ühtlustav ja koordineeriv vaimmeel, mis viib inimrasse alati ja ühiselt kõrgemate ideede ning vaimsete ideaalide poole. 34:5.2 (379.2) On the inhabited worlds the Spirit begins the work of evolutionary progression, starting with the lifeless material of the realm, first endowing vegetable life, then the animal organisms, then the first orders of human existence; and each succeeding impartation contributes to the further unfolding of the evolutionary potential of planetary life from the initial and primitive stages to the appearance of will creatures. This labor of the Spirit is largely effected through the seven adjutants, the spirits of promise, the unifying and co-ordinating spirit-mind of the evolving planets, ever and unitedly leading the races of men towards higher ideas and spiritual ideals.
34:5.3 (379.3) Surelik inimene kogeb Vaimu hoolekannet kõigepealt seoses meelega, kui arenevate loodud-olendite puhtloomsel meelel kujuneb välja palveldamise ja tarkuse meeleabivaimude vastuvõtmise võime. See kuuenda ja seitsmenda meeleabivaimu hoolekanne näitab, et meele evolutsioon astub üle vaimse hoolekande läve. Ja need palveldamis- ja tarkusefunktsiooniga meeled lülitatakse kohe Jumaliku Hoolekandja vaimsetesse ringlustesse. 34:5.3 (379.3) Mortal man first experiences the ministry of the Spirit in conjunction with mind when the purely animal mind of evolutionary creatures develops reception capacity for the adjutants of worship and of wisdom. This ministry of the sixth and seventh adjutants indicates mind evolution crossing the threshold of spiritual ministry. And immediately are such minds of worship- and wisdom-function included in the spiritual circuits of the Divine Minister.
34:5.4 (379.4) Kui meelele on sel kombel annetatud Püha Vaimu hoolitsus, on ta võimeline (teadlikult või alateadlikult) valima Kõikse Isa vaimset kohalolekut — Mõttekohandajat. Kuid kõik normaalsed meeled on automaatselt valmis Mõttekohandajate vastuvõtmiseks alles siis, kui Poja annetumine vabastab Tõe Vaimu kõigi planeedisurelike eest hoolitsemiseks. Tõe Vaim toimib ühtselt Jumaliku Hoolekandja vaimu kohalolekuga. See kahene vaimuliit hõljub üle maailmade, püüdes õpetada tõde ja anda inimeste meelele vaimuvalgust, innustada tõusuteel olevatesse rassidesse kuuluvate loodudolendite hingi ja juhtida arenguplaneetidel elavaid rahvaid nende jumaliku saatuse poole Paradiisis. 34:5.4 (379.4) When mind is thus endowed with the ministry of the Holy Spirit, it possesses the capacity for (consciously or unconsciously) choosing the spiritual presence of the Universal Father—the Thought Adjuster. But it is not until a bestowal Son has liberated the Spirit of Truth for planetary ministry to all mortals that all normal minds are automatically prepared for the reception of the Thought Adjusters. The Spirit of Truth works as one with the presence of the spirit of the Divine Minister. This dual spirit liaison hovers over the worlds, seeking to teach truth and to spiritually enlighten the minds of men, to inspire the souls of the creatures of the ascending races, and to lead the peoples dwelling on the evolutionary planets ever towards their Paradise goal of divine destiny.
34:5.5 (379.5) Kuigi Tõe Vaimu valatakse välja kõige lihaliku peale, on selle Poja vaim tegutsemise ja võimu osas peaaegu täielikult piiratud inimese isikliku võimega võtta vastu seda, milles seisneb annetuva Poja missiooni olemus ja sisu. Püha Vaim on inimsuhtumisest osaliselt sõltumatu, osaliselt aga sõltub inimtahte otsustest ja koostööst. Vaatamata sellele saab Püha Vaimu hoolekanne üha tõhusamalt pühalikumaks muuta ja vaimsustada nende surelike siseelu, kes kuuletuvad täielikumalt jumalikule juhatusele. 34:5.5 (379.5) Though the Spirit of Truth is poured out upon all flesh, this spirit of the Son is almost wholly limited in function and power by man’s personal reception of that which constitutes the sum and substance of the mission of the bestowal Son. The Holy Spirit is partly independent of human attitude and partially conditioned by the decisions and co-operation of the will of man. Nevertheless, the ministry of the Holy Spirit becomes increasingly effective in the sanctification and spiritualization of the inner life of those mortals who the more fully obey the divine leadings.
34:5.6 (379.6) Teil kui indiviididel ei ole isiklikult Looja Isa-Poja ega Loova Emavaimu vaimu eraldi osa ega olemusvormi; need hoolekandjad ei puutu indiviidi meele mõtlemiskeskustega kokku ega ela neis nii nagu Saladuslikud Järelevaatajad. Mõttekohandajad on Kõikse Isa eelisikulise reaalsuse kindlapiirilised individualisatsioonid, mis elavad tegelikult sureliku meele sisimas nagu selle meele osa ja töötavad alati täielikus kooskõlas Looja-Poja ja Loova Vaimu vaimudega. 34:5.6 (379.6) As individuals you do not personally possess a segregated portion or entity of the spirit of the Creator Father-Son or the Creative Mother Spirit; these ministries do not contact with, nor indwell, the thinking centers of the individual’s mind as do the Mystery Monitors. Thought Adjusters are definite individualizations of the prepersonal reality of the Universal Father, actually indwelling the mortal mind as a very part of that mind, and they ever work in perfect harmony with the combined spirits of the Creator Son and Creative Spirit.
34:5.7 (380.1) Püha Vaimu kui Lõpmatu Vaimu Universumi-Tütre, Tõe Vaimu kui Igavese Poja Universumi-Poja ja Paradiisi-Isa Kohandaja-vaimu kohalolek arenevas surelikus näitab vaimu annetamise ja hoolekande sümmeetriat ja võimaldab surelikul teadlikult mõista Jumala pojaks olemise usku kui fakti. 34:5.7 (380.1) The presence of the Holy Spirit of the Universe Daughter of the Infinite Spirit, of the Spirit of Truth of the Universe Son of the Eternal Son, and of the Adjuster-spirit of the Paradise Father in or with an evolutionary mortal, denotes symmetry of spiritual endowment and ministry and qualifies such a mortal consciously to realize the faith-fact of sonship with God.
6. Vaim inimeses ^top 6. The Spirit in Man ^top
34:6.1 (380.2) Asustatud planeedi evolutsiooni jätkudes ja selle asukate edasise vaimsustumise käigus võivad need küpsed isiksused saada täiendavaid vaimseid mõjutusi. Sedamööda kuidas areneb surelike kontroll meele üle ja vaimne taju, võrdsustuvad üha enam mitmete vaimuhoolekannete funktsioonid; nad põimuvad üha enam Paradiisi-Kolmsuse üldhoolekandega. 34:6.1 (380.2) With the advancing evolution of an inhabited planet and the further spiritualization of its inhabitants, additional spiritual influences may be received by such mature personalities. As mortals progress in mind control and spirit perception, these multiple spirit ministries become more and more co-ordinate in function; they become increasingly blended with the overministry of the Paradise Trinity.
34:6.2 (380.3) Kuigi Jumalus võib avalduda paljuselt, on Jumalus inimkogemuses alati ainus, alati üks. Ka vaimne hoolekanne ei ole inimkogemuses mitmuslik. Kõigil vaimsetel mõjutustel on nende mitmesest päritolust olenemata üks funktsioon. Nad ongi tõepoolest üks, sest nad kujutavad endast Seitsmekordse Jumala vaimu hoolekannet suuruniversumi loodud-olendites ja nende jaoks; ning kui loodud-olendid hakkavad seda vaimu ühendavat hoolekannet üha enam hindama ja vastu võtma, saab see nende kogemuses Ülima Jumala hoolekandeks. 34:6.2 (380.3) Although Divinity may be plural in manifestation, in human experience Deity is singular, always one. Neither is spiritual ministry plural in human experience. Regardless of plurality of origin, all spirit influences are one in function. Indeed they are one, being the spirit ministry of God the Sevenfold in and to the creatures of the grand universe; and as creatures grow in appreciation of, and receptivity for, this unifying ministry of the spirit, it becomes in their experience the ministry of God the Supreme.
34:6.3 (380.4) Jumalik Vaim laskub igavese auhiilguse kõrgustest paljusid astmeid mööda alla, et kohata teid sellistena, nagu te olete ja kus iganes te olete, et usu ja armastusega hõlmata surelikku päritolu hinge ning asuda siis astuma neid allatuleku astmeid mööda kindlalt ning selgelt tagasi üles, peatudes alles siis, kui arenev hing on kindlalt ülendatud just nende õndsuse kõrgusteni, millest jumalik Vaim algselt seda armu-ja hoolekandemissiooni alustas. 34:6.3 (380.4) From the heights of eternal glory the divine Spirit descends, by a long series of steps, to meet you as you are and where you are and then, in the partnership of faith, lovingly to embrace the soul of mortal origin and to embark on the sure and certain retracement of those steps of condescension, never stopping until the evolutionary soul is safely exalted to the very heights of bliss from which the divine Spirit originally sallied forth on this mission of mercy and ministry.
34:6.4 (380.5) Vaimujõud leiavad ja saavutavad eksimatult iseenda esialgsed tasemed. Lähtununa Igavesest, pöörduvad nad kindlasti sellesse tagasi, tuues endaga kaasa need aja ja ruumi lapsed, kes on sisimas elava Kohandaja juhtimise ja õpetamise omaks võtnud, need, kes on tõesti „sündinud Vaimust”, Jumala usupojad. 34:6.4 (380.5) Spiritual forces unerringly seek and attain their own original levels. Having gone out from the Eternal, they are certain to return thereto, bringing with them all those children of time and space who have espoused the leading and teaching of the indwelling Adjuster, those who have been truly “born of the Spirit,” the faith sons of God.
34:6.5 (380.6) Jumalik Vaim on inimlastele pideva hoolekande ja julgustuse allikas. Teie võimed ja saavutused on „tema halastust mööda, Vaimu uuendamise kaudu”. Vaimuelu, nagu ka füüsiline energia, kulub. Vaimse pingutuse tulemusena tekib suhteline vaimne väsimus. Kogu tõusuteekogemus on samavõrd reaalne kui ka vaimne, mistõttu on õigusega kirjutatud: „Vaim on see, kes elustab”, „Vaim teeb elusaks.” 34:6.5 (380.6) The divine Spirit is the source of continual ministry and encouragement to the children of men. Your power and achievement is “according to his mercy, through the renewing of the Spirit.” Spiritual life, like physical energy, is consumed. Spiritual effort results in relative spiritual exhaustion. The whole ascendant experience is real as well as spiritual; therefore, it is truly written, “It is the Spirit that quickens.” “The Spirit gives life.”
34:6.6 (380.7) Ka kõrgeimate usudoktriinide surnud teooria on võimetu inimloomust muutma ja surelike käitumist juhtima. Tänapäeva maailmale on vaja tõde, mida kuulutas teie kunagine õpetaja: „Mitte ainult sõnana, vaid ka väes ja Pühas Vaimus.” Teoreetilise tõe seeme on surnud, kõrgeimadki kõlbelised arusaamad mõjuta, kuni jumalik vaim pole hinganud tõe vormidele ega muutnud elavaks õigluse vormeleid. 34:6.6 (380.7) The dead theory of even the highest religious doctrines is powerless to transform human character or to control mortal behavior. What the world of today needs is the truth which your teacher of old declared: “Not in word only but also in power and in the Holy Spirit.” The seed of theoretical truth is dead, the highest moral concepts without effect, unless and until the divine Spirit breathes upon the forms of truth and quickens the formulas of righteousness.
34:6.7 (381.1) Need, kes on Jumala oma sisimasse vastu võtnud ja ta ära tundnud, on sündinud Vaimust. „Teie olete Jumala tempel ja Jumala vaim elab teie sees.” Ei piisa sellest, kui seda vaimu teie peale välja valatakse; jumalik Vaim peab domineerima inimkogemuse kõigi faaside üle ja neid oma juhtimise all hoidma. 34:6.7 (381.1) Those who have received and recognized the indwelling of God have been born of the Spirit. “You are the temple of God, and the spirit of God dwells in you.” It is not enough that this spirit be poured out upon you; the divine Spirit must dominate and control every phase of human experience.
34:6.8 (381.2) Just jumaliku Vaimu kohalolek, see eluvesi, hoiab ära sureliku rahulolematuse kurnava janu ja vaimsustamata inimmeele kirjeldamatu nälja. Vaimust motiveeritud olendid „ei janune iialgi, sest see vaimne vesi saab neis rahulolu allikaks, mis pulbitseb üles igavesse ellu”. Need jumalikult kosutatud hinged on elurõõmude ja maise eksistentsi rahulduste osas ainelisest keskkonnast peaaegu sõltumatud. Nad on vaimselt valgustatud ja värskendatud, kõlbeliselt tugevdatud ja ette valmistatud. 34:6.8 (381.2) It is the presence of the divine Spirit, the water of life, that prevents the consuming thirst of mortal discontent and that indescribable hunger of the unspiritualized human mind. Spirit-motivated beings “never thirst, for this spiritual water shall be in them a well of satisfaction springing up into life everlasting.” Such divinely watered souls are all but independent of material environment as regards the joys of living and the satisfactions of earthly existence. They are spiritually illuminated and refreshed, morally strengthened and endowed.
34:6.9 (381.3) Igal surelikul on kahene olemus: päritud loomalikud kalduvused ja annetatud vaimu kõrge sund. Teie lühikese Urantia-elu jooksul saab neid kaht vastupidist tungi harva päriselt lepitada, vaevalt saab neid kooskõlastada ja ühitada, kuid kogu teie elu jooksul hoolitseb ühtne Vaim alati selle eest, et aidata teil oma ihu üha enam Vaimu juhtimisele allutada. Kuigi te peate elama oma ainelise elu lõpuni, kuigi te ei pääse kehast ja selle vajadustest, on teil eesmärkide ja ideaalide osas üha enam võimalik loomset olemust allutada Vaimu ülevõimule. Teie sees on tõepoolest vaimujõudude salanõu, jumalike võimete salaliit, mille ainsaks eesmärgiks on vabastada teid lõplikult ainelistest kammitsatest ja piiritletud olemasolu puudustest. 34:6.9 (381.3) In every mortal there exists a dual nature: the inheritance of animal tendencies and the high urge of spirit endowment. During the short life you live on Urantia, these two diverse and opposing urges can seldom be fully reconciled; they can hardly be harmonized and unified; but throughout your lifetime the combined Spirit ever ministers to assist you in subjecting the flesh more and more to the leading of the Spirit. Even though you must live your material life through, even though you cannot escape the body and its necessities, nonetheless, in purpose and ideals you are empowered increasingly to subject the animal nature to the mastery of the Spirit. There truly exists within you a conspiracy of spiritual forces, a confederation of divine powers, whose exclusive purpose is to effect your final deliverance from material bondage and finite handicaps.
34:6.10 (381.4) Kogu selle hoolitsuse eesmärk on: „Et te saaksite väelt tugevaks Tema Vaimu läbi, kes elab inimese sees.” Ja kõik see on vaid ettevalmistus usu ja teenimise täiuse lõplikuks saavutamiseks, selleks kogemuseks, milles te saate „täidetud Jumala kogu täiusega”, „sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, needsinased on Jumala lapsed”. 34:6.10 (381.4) The purpose of all this ministration is, “That you may be strengthened with power through His spirit in the inner man.” And all this represents but the preliminary steps to the final attainment of the perfection of faith and service, that experience wherein you shall be “filled with all the fullness of God,” “for all those who are led by the spirit of God are the sons of God.”
34:6.11 (381.5) Vaim ei sunni kunagi tagant, ainult juhib. Kui olete valmis õppima, kui soovite jõuda vaimu tasanditele ja jumalike kõrgusteni, kui te soovite siiralt saavutada igavest eesmärki, siis jumalik Vaim juhib teid õrnalt ja armastavalt mööda pojaks olemise ja vaimse edenemise rada. Iga samm, mida astute, peab olema valmisoleku, aruka ja rõõmsa koostöö samm. Vaimu ülemvõimuga ei kaasne kunagi sundus ning seda ei määri iialgi kohustamine. 34:6.11 (381.5) The Spirit never drives, only leads. If you are a willing learner, if you want to attain spirit levels and reach divine heights, if you sincerely desire to reach the eternal goal, then the divine Spirit will gently and lovingly lead you along the pathway of sonship and spiritual progress. Every step you take must be one of willingness, intelligent and cheerful co-operation. The domination of the Spirit is never tainted with coercion nor compromised by compulsion.
34:6.12 (381.6) Ja kui niisugune vaimust juhitud elu on vabatahtlikult ja arukalt vastu võetud, areneb inimmeeles järk-järgult välja positiivne teadlikkus kontaktist jumalikkusega ja kindlus vaimse osaduse suhtes. Varem või hiljem „Vaim tunnistab koos teie vaimuga (Kohandajaga), et te olete Jumala laps”. Teie oma Mõttekohandaja on teile teie sugulusest Jumalaga juba rääkinud, nii et kroonika kohaselt Vaim tunnistab „koos teie vaimuga”, mitte teie vaimule. 34:6.12 (381.6) And when such a life of spirit guidance is freely and intelligently accepted, there gradually develops within the human mind a positive consciousness of divine contact and assurance of spirit communion; sooner or later “the Spirit bears witness with your spirit (the Adjuster) that you are a child of God.” Already has your own Thought Adjuster told you of your kinship to God so that the record testifies that the Spirit bears witness “with your spirit,” not to your spirit.
34:6.13 (381.7) Teadlikkusega sellest, et inimelu üle valitseb vaim, kaasneb otsekohe Vaimu omaduste üha selgem ilmnemine niisuguse vaimust juhitud sureliku elureaktsioonides, „vaimu vili aga on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, mõõdukus”. Niisugused vaimust juhitud ja jumalikult valgustatud surelikud, kes astuvad veel küll mööda töövaeva alamaid teid ja täidavad inimlikus ustavuses oma maiste ülesannetega seotud kohustusi, on ometi hakanud juba eristama igavese elu valgust, mis helgib teise maailma kaugetel kallastel; nad on juba hakanud aru saama selle innustava ja lohutava tõe reaalsusest, et „Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus”. Ja igas katsumuses ning igas raskuses toetab vaimust sündinud hingi see lootus, mis ületab kogu hirmu, sest jumaliku Vaimu kohalolek külvab kõigisse südametesse Jumala armastust. 34:6.13 (381.7) The consciousness of the spirit domination of a human life is presently attended by an increasing exhibition of the characteristics of the Spirit in the life reactions of such a spirit-led mortal, “for the fruits of the spirit are love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance.” Such spirit-guided and divinely illuminated mortals, while they yet tread the lowly paths of toil and in human faithfulness perform the duties of their earthly assignments, have already begun to discern the lights of eternal life as they glimmer on the faraway shores of another world; already have they begun to comprehend the reality of that inspiring and comforting truth, “The kingdom of God is not meat and drink but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.” And throughout every trial and in the presence of every hardship, spirit-born souls are sustained by that hope which transcends all fear because the love of God is shed abroad in all hearts by the presence of the divine Spirit.
7. Vaim ja liha ^top 7. The Spirit and the Flesh ^top
34:7.1 (382.1) Loomse päritoluga rassidele omane loomus, lihalikkus, ei kanna loomulikult jumaliku Vaimu vilju. Kui surelikku loomust on täiustatud Jumala Aineliste Poegade olemuse lisamisega, nii nagu Urantia rasse täiustati Aadama annetamisega, siis on tee Tõe Vaimu koostööks sisimas elava Kohandajaga paremini ette valmistatud, toomaks esile olemuse vaimuviljade kaunist saaki. Kui te ei lükka seda vaimu tagasi, ehkki ülesande täitmiseks võib kuluda igavik, „juhib ta teid kõige tõe sisse”. 34:7.1 (382.1) The flesh, the inherent nature derived from the animal-origin races, does not naturally bear the fruits of the divine Spirit. When the mortal nature has been upstepped by the addition of the nature of the Material Sons of God, as the Urantia races were in a measure advanced by the bestowal of Adam, then is the way better prepared for the Spirit of Truth to co-operate with the indwelling Adjuster to bring forth the beautiful harvest of the character fruits of the spirit. If you do not reject this spirit, even though eternity may be required to fulfill the commission, “he will guide you into all truth.”
34:7.2 (382.2) Vaimselt edasiliikuvates normaalsetes maailmades elavad arenevad surelikud ei koge vaimu ja liha vahelisi teravaid vastuolusid, mis iseloomustavad Urantia tänapäeva rasse. Kuid isegi kõige ideaalsematel planeetidel peab Aadama-eelne inimene tegema tõsiseid pingutusi, et tõusta puhtloomselt eksistentsitasandilt läbi üha intellektuaalsemate tähenduste ja järjest kõrgemate vaimsete väärtustasemete aina kõrgemale. 34:7.2 (382.2) Evolutionary mortals inhabiting normal worlds of spiritual progress do not experience the acute conflicts between the spirit and the flesh which characterize the present-day Urantia races. But even on the most ideal planets, pre-Adamic man must put forth positive efforts to ascend from the purely animalistic plane of existence up through successive levels of increasingly intellectual meanings and higher spiritual values.
34:7.3 (382.3) Normaalse maailma surelikud ei koge pidevat sõjaseisukorda oma füüsilise ja vaimse olemuse vahel. Nad on silmitsi vajadusega tõusta loomsetelt eksistentsitasanditelt vaimse elu kõrgematele tasanditele, kuid see tõus sarnaneb rohkem hariva väljaõppega, võrreldes Urantia surelike pingeliste vastuoludega selles lahknevate aineliste ja vaimsete olemustega maailmas. 34:7.3 (382.3) The mortals of a normal world do not experience constant warfare between their physical and spiritual natures. They are confronted with the necessity of climbing up from the animal levels of existence to the higher planes of spiritual living, but this ascent is more like undergoing an educational training when compared with the intense conflicts of Urantia mortals in this realm of the divergent material and spiritual natures.
34:7.4 (382.4) Urantia rahvad kannatavad seetõttu, et nad on juba kaks korda jäetud ilma abist oma ülesande täitmisel, milleks on kogu planeedi vaimne edenemine. Caligastia mäss vallandas ülemaailmse segaduse ja röövis kõigilt järgnevatelt põlvkondadelt moraalse abi, mida oleks pakkunud hästikorraldatud ühiskond. Kuid veelgi hävitavam oli Aadama eksimus, sest see jättis rassid ilma sellest kõrgemat tüüpi füüsilisest olemusest, mis oleks paremini vastanud vaimsetele püüdlustele. 34:7.4 (382.4) The Urantia peoples are suffering the consequences of a double deprivation of help in this task of progressive planetary spiritual attainment. The Caligastia upheaval precipitated world-wide confusion and robbed all subsequent generations of the moral assistance which a well-ordered society would have provided. But even more disastrous was the Adamic default in that it deprived the races of that superior type of physical nature which would have been more consonant with spiritual aspirations.
34:7.5 (382.5) Urantia surelikud on sunnitud niisuguse vaimu ja liha vahelise olulise võitluse läbi tegema sellepärast, et nende kauged esivanemad ei muutunud Eedeni annetusega piisavalt Aadama sarnaseks. Jumaliku kava kohaselt oleks Urantia surelike rasside füüsiline olemus pidanud loomulikumalt vastama vaimule. 34:7.5 (382.5) Urantia mortals are compelled to undergo such marked struggling between the spirit and the flesh because their remote ancestors were not more fully Adamized by the Edenic bestowal. It was the divine plan that the mortal races of Urantia should have had physical natures more naturally spirit responsive.
34:7.6 (382.6) Vaatamata sellele inimloomust ja tema keskkonda tabanud topeltõnnetusele kogeksid tänapäeva surelikud seda selget võitlust liha ja vaimu vahel vähem, kui nad siseneksid vaimuriiki, kus Jumala usupojad tunnevad valgustatud ja vabastavas teenimises rõõmu suhtelisest vabanemisest lihaorjuse kammitsatest ja pühenduvad kõigest südamest taevase Isa tahte täitmisele. Jeesus näitas inimkonnale uut surelikku eluviisi, mille abil inimesed saavad väga suures osas pääseda Caligastia mässu kohutavatest tagajärgedest ja väga tõhusalt kompenseerida Aadama eksimusest tulenenud kaotused. „Kristuses Jeesuses kätkev elu vaim on vabastanud meid loomse elu seadusest ja kurja ning patu kiusatustest.” „See ongi võit, mis on võitnud ära liha, nimelt teie usk.” 34:7.6 (382.6) Notwithstanding this double disaster to man’s nature and his environment, present-day mortals would experience less of this apparent warfare between the flesh and the spirit if they would enter the spirit kingdom, wherein the faith sons of God enjoy comparative deliverance from the slave-bondage of the flesh in the enlightened and liberating service of wholehearted devotion to doing the will of the Father in heaven. Jesus showed mankind the new way of mortal living whereby human beings may very largely escape the dire consequences of the Caligastic rebellion and most effectively compensate for the deprivations resulting from the Adamic default. “The spirit of the life of Christ Jesus has made us free from the law of animal living and the temptations of evil and sin.” “This is the victory that overcomes the flesh, even your faith.”
34:7.7 (383.1) Need Jumalat tundvad mehed ja naised, kes on Vaimust sündinud, ei koge rohkem vastuolusid oma sureliku loomusega kui kõige normaalsemate maailmade asukad planeetidel, mida ei ole kunagi varjutanud patt ega puudutanud mäss. Usupojad töötavad intellektuaalsetel tasanditel ja elavad vaimsetel tasanditel palju kõrgemal vastuoludest, mida kutsuvad esile ohjeldamatud või ebaloomulikud füüsilised ihad. Loomsete olendite normaalsed tungid ja füüsilise olemuse loomulikud isud ja kihud on kõrgeima vaimse saavutusega vastuolus ainult võhiklike, vääriti õpetatud või kahetsusväärselt ülipüüdlike inimeste silmis. 34:7.7 (383.1) Those God-knowing men and women who have been born of the Spirit experience no more conflict with their mortal natures than do the inhabitants of the most normal of worlds, planets which have never been tainted with sin nor touched by rebellion. Faith sons work on intellectual levels and live on spiritual planes far above the conflicts produced by unrestrained or unnatural physical desires. The normal urges of animal beings and the natural appetites and impulses of the physical nature are not in conflict with even the highest spiritual attainment except in the minds of ignorant, mistaught, or unfortunately overconscientious persons.
34:7.8 (383.2) Asunud igikestva elu teele, võtnud vastu selle ülesande ja saanud korralduse edasi liikuda, ärge kartke inimlikku hajameelsust ja sureliku ebakindluse ohte, ärge vaevake end läbikukkumiskahtlustega ega hämmeldust tekitava segadusega, ärge kõhelge ega kahelge oma staatuses ja positsioonis, sest igal pimedal tunnil, igal edasiviiva heitlemise ristteel kõneleb teiega alati Tõe Vaim, öeldes: „See on see tee.” 34:7.8 (383.2) Having started out on the way of life everlasting, having accepted the assignment and received your orders to advance, do not fear the dangers of human forgetfulness and mortal inconstancy, do not be troubled with doubts of failure or by perplexing confusion, do not falter and question your status and standing, for in every dark hour, at every crossroad in the forward struggle, the Spirit of Truth will always speak, saying, “This is the way.”
34:7.9 (383.3) [Esitanud ajutiselt Urantiale teenistusse määratud Vägev Sõnumitooja.] 34:7.9 (383.3) [Presented by a Mighty Messenger temporarily assigned to service on Urantia.]