32. Kiri Paper 32
Kohalike universumite evolutsioon The Evolution of Local Universes
32:0.1 (357.1) KOHALIK universum on Paradiisi Miikaeli klassi kuuluva Looja-Poja kätetöö. Sellesse kuulub sada tähtkuju, millest igaühes on sada asustatud maailmade süsteemi. Igasse süsteemi kuulub kokku ligikaudu tuhat asustatud sfääri. 32:0.1 (357.1) A LOCAL universe is the handiwork of a Creator Son of the Paradise order of Michael. It comprises one hundred constellations, each embracing one hundred systems of inhabited worlds. Each system will eventually contain approximately one thousand inhabited spheres.
32:0.2 (357.2) Need aja ja ruumi universumid on kõik arenevad. Paradiisi Miikaelide loomiskava kulgeb alati mööda rada, kus toimub niisugust kohalikku universumit moodustavates eri liiki sfäärides elavate mitmesuguste loodud-olendite füüsiliste, intellektuaalsete ja vaimsete olemuste ning võimete järkjärguline areng ja väljakujunemine. 32:0.2 (357.2) These universes of time and space are all evolutionary. The creative plan of the Paradise Michaels always proceeds along the path of gradual evolvement and progressive development of the physical, intellectual, and spiritual natures and capacities of the manifold creatures who inhabit the varied orders of spheres comprising such a local universe.
32:0.3 (357.3) Urantia kuulub kohalikku universumisse, mille suverään on Nebadoni Jumalinimene Jeesus Naatsaretlane ja Salvingtoni Miikael. Ja kõik Miikaeli selle kohaliku universumiga seotud plaanid said Paradiisi-Kolmsuselt täieliku heakskiidu, enne kui ta üldse seda kosmose ülimat avastusretke alustas. 32:0.3 (357.3) Urantia belongs to a local universe whose sovereign is the God-man of Nebadon, Jesus of Nazareth and Michael of Salvington. And all of Michael’s plans for this local universe were fully approved by the Paradise Trinity before he ever embarked upon the supreme adventure of space.
32:0.4 (357.4) Jumala Pojad võivad oma loomistegevuse maailmad valida ise, kuid algselt on neid ainelisi looduid kavandanud ja planeerinud Tervikuniversumi Arhitektid Paradiisis. 32:0.4 (357.4) The Sons of God may choose the realms of their creator activities, but these material creations were originally projected and planned by the Paradise Architects of the Master Universe.
1. Universumite füüsiline tekkimine ^top 1. Physical Emergence of Universes ^top
32:1.1 (357.5) Kosmosejõu ja ürgenergiate universumieelne käsitsemine on Paradiisi Meister-Jõukorraldajate töö; ent superuniversumi valdustes, kui esilekerkiv energia hakkab reageerima kohalikule või lineaarsele gravitatsioonile, loovutavad nad selle tegevuse vastava superuniversumi võimsusesuunajatele. 32:1.1 (357.5) The preuniverse manipulations of space-force and the primordial energies are the work of the Paradise Master Force Organizers; but in the superuniverse domains, when emergent energy becomes responsive to local or linear gravity, they retire in favor of the power directors of the superuniverse concerned.
32:1.2 (357.6) Need võimsusesuunajad tegutsevad kohaliku universumi loomisel aine-eelsetes ja jõujärgsetes faasides üksi. Looja-Poeg saab universumi organiseerimist alustada alles siis, kui võimsusesuunajad on piisavalt mobiliseerinud kosmoseenergiaid, et luua tekkiva universumi aineline alus — tegelikud päikesed ja ainelised sfäärid. 32:1.2 (357.6) These power directors function alone in the prematerial and postforce phases of a local universe creation. There is no opportunity for a Creator Son to begin universe organization until the power directors have effected the mobilization of the space-energies sufficiently to provide a material foundation—literal suns and material spheres—for the emerging universe.
32:1.3 (357.7) Kohalikel universumitel on kõigil ligikaudu ühesugune energiapotentsiaal, kuigi neil on suuresti erinevad füüsilised dimensioonid ja eri aegadel võib nähtava aine sisaldus olla erinev. Kohalikule universumile annetatud energialaeng ja potentsiaalne aine sõltub võimsusesuunajate ja nende eelkäijate tegevusest, samuti Looja-Poja tegevusest ja sellest, et tema loomisabilisel on loomupärane füüsilise kontrolli võime. 32:1.3 (357.7) The local universes are all approximately of the same energy potential, though they differ greatly in physical dimensions and may vary in visible-matter content from time to time. The power charge and potential-matter endowment of a local universe are determined by the manipulations of the power directors and their predecessors as well as by the Creator Son’s activities and by the endowment of the inherent physical control possessed by his creative associate.
32:1.4 (358.1) Kohaliku universumi energialaeng moodustab ligikaudu ühe sajatuhandiku sellele superuniversumile annetatud jõust. Teie kohaliku universumi Nebadoni ainestumise mass on veidi väiksem. Füüsika seisukohalt rääkides on Nebadonil füüsiliselt olemas kogu energia ja aine, mida võib leida kõigis teistes Orvontoni kohalikes loodutes. Ainus füüsiline piirang Nebadoni universumi arenguga seotud paisumisele on kosmoseenergia laengu suurus, mida ohjeldab ühtse universumimehhanismi jõudude ja isiksuste ühine gravitatsioonijuhtimine. 32:1.4 (358.1) The energy charge of a local universe is approximately one one-hundred-thousandth of the force endowment of its superuniverse. In the case of Nebadon, your local universe, the mass materialization is a trifle less. Physically speaking, Nebadon possesses all of the physical endowment of energy and matter that may be found in any of the Orvonton local creations. The only physical limitation upon the developmental expansion of the Nebadon universe consists in the quantitative charge of space-energy held captive by the gravity control of the associated powers and personalities of the combined universe mechanism.
32:1.5 (358.2) Kui energiaaine on saavutanud massi ainestumises teatava taseme, asub tegevusse Paradiisi Looja-Poeg koos Lõpmatu Vaimu Loova Tütrega. Samaaegselt Looja-Poja saabumisega hakatakse looma arhitektuurset sfääri, millest saab kavandatud kohaliku universumi keskusmaailm. Niisuguse kohaliku loodu areng kestab pikki ajastuid, päikesed stabiliseeruvad, tekkivad planeedid liiguvad oma orbiitidele, samal ajal jätkub aga nende arhitektuursete maailmade loomine, millest saavad tähtkujude keskused ja süsteemide keskusmaailmad. 32:1.5 (358.2) When energy-matter has attained a certain stage in mass materialization, a Paradise Creator Son appears upon the scene, accompanied by a Creative Daughter of the Infinite Spirit. Simultaneously with the arrival of the Creator Son, work is begun upon the architectural sphere which is to become the headquarters world of the projected local universe. For long ages such a local creation evolves, suns become stabilized, planets form and swing into their orbits, while the work of creating the architectural worlds which are to serve as constellation headquarters and system capitals continues.
2. Universumi korraldatus ^top 2. Universe Organization ^top
32:2.1 (358.3) Enne Loojaid-Poegi kujundavad universumit võimsusesuunajad ning teised Kolmandast Allikast ja Keskmest pärinevad olendid. Selliselt juba kujundatud kosmoseenergiatest moodustas teie Looja-Poeg Miikael Nebadoni universumi asustatud alad ja sellest ajast peale on ta usinasti pühendunud nende haldamisele. Eelnevalt eksisteerinud energiast materialiseerivad need jumalikud Pojad nähtava aine, kavandavad elusolendid ja koostöös Lõpmatu Vaimu kõikse kohalolekuga loovad mitmekesise vaimisiksustest kaaskonna. 32:2.1 (358.3) The Creator Sons are preceded in universe organization by the power directors and other beings originating in the Third Source and Center. From the energies of space, thus previously organized, Michael, your Creator Son, established the inhabited realms of the universe of Nebadon and ever since has been painstakingly devoted to their administration. From pre-existent energy these divine Sons materialize visible matter, project living creatures, and with the co-operation of the universe presence of the Infinite Spirit, create a diverse retinue of spirit personalities.
32:2.2 (358.4) Need võimsusesuunajad ja energiajuhtijad, kes enne Loojat-Poega tegid universumi kujundamist ettevalmistava füüsilise töö, teenivad hiljem suurepärases koostöös sellesama Universumi Pojaga, jäädes alatiseks ühiselt kontrollima neid energiaid, mida nad algselt korraldasid ja ringlema panid. Salvingtonil tegutsevad praegugi needsamad sada võimsuskeskust, kes selle kohaliku universumi koostöös teie Looja-Pojaga algselt moodustasid. 32:2.2 (358.4) These power directors and energy controllers who long preceded the Creator Son in the preliminary physical work of universe organization later serve in magnificent liaison with this Universe Son, forever remaining in associated control of those energies which they originally organized and circuitized. On Salvington there now function the same one hundred power centers who co-operated with your Creator Son in the original formation of this local universe.
32:2.3 (358.5) Esimeseks füüsilise loomise lõpuleviidud tulemuseks Nebadonis oli keskusmaailma, Salvingtoni arhitektuurse sfääri ja selle satelliitide moodustamine. Võimsuskeskuste ja füüsiliste juhtijate esimestest sammudest kuni elava isikkonna saabumiseni Salvingtoni valminud sfääridele kulus veidi üle miljardi aasta teie praegust planeediaega. Salvingtoni valmimise järel hakati kohe looma kavandatud tähtkujude sadat keskusmaailma ja planeetide juhtimiseks ning haldamiseks kavandatud kohalike süsteemide kümmet tuhandet keskussfääri koos nende arhitektuursete satelliitidega. Niisugused arhitektuursed maailmad on mõeldud nii füüsiliste kui ka vaimisiksuste, samuti vahepealsete morontia-või üleminekuastmete olendite asupaigaks. 32:2.3 (358.5) The first completed act of physical creation in Nebadon consisted in the organization of the headquarters world, the architectural sphere of Salvington, with its satellites. From the time of the initial moves of the power centers and physical controllers to the arrival of the living staff on the completed spheres of Salvington, there intervened a little over one billion years of your present planetary time. The construction of Salvington was immediately followed by the creation of the one hundred headquarters worlds of the projected constellations and the ten thousand headquarters spheres of the projected local systems of planetary control and administration, together with their architectural satellites. Such architectural worlds are designed to accommodate both physical and spiritual personalities as well as the intervening morontia or transition stages of being.
32:2.4 (359.1) Nebadoni keskus Salvington asub täpselt kohaliku universumi energiamassi keskel. Kuid teie kohalik universum ei ole eraldiolev astronoomiline süsteem, kuigi selle füüsilises keskuses asub üks suur süsteem. 32:2.4 (359.1) Salvington, the headquarters of Nebadon, is situated at the exact energy-mass center of the local universe. But your local universe is not a single astronomic system, though a large system does exist at its physical center.
32:2.5 (359.2) Salvington on Nebadoni Miikaeli isiklik keskus, kuid teda pole võimalik sealt alati leida. Kuigi teie kohaliku universumi ladusaks funktsioneerimiseks ei ole enam vaja Looja-Poja püsivat kohalolekut keskusmaailma sfääril, ei olnud see nii füüsilise organiseerimise varasematel epohhidel. Looja-Poeg saab oma keskusmaailmast lahkuda alles siis, kui piisavalt suur materialiseerunud energiakogus stabiliseerib selle ala gravitatsiooni, nii et mitmesugused ringlused ja süsteemid saavad vastastikuse ainelise külgetõmbega üksteist tasakaalustada. 32:2.5 (359.2) Salvington is the personal headquarters of Michael of Nebadon, but he will not always be found there. While the smooth functioning of your local universe no longer requires the fixed presence of the Creator Son at the capital sphere, this was not true of the earlier epochs of physical organization. A Creator Son is unable to leave his headquarters world until such a time as gravity stabilization of the realm has been effected through the materialization of sufficient energy to enable the various circuits and systems to counterbalance one another by mutual material attraction.
32:2.6 (359.3) Kui universum on füüsiliselt valmis, kavandab Looja-Poeg koos Loova Vaimuga elu loomise plaani; seejärel alustab see Lõpmatu Vaimu esindatus oma tööd erilise loovisiksusena. Kui see esimene loov tegu on formuleeritud ja ellu viidud, tekib Helkjas Koidutäht, see identiteedi ja jumalikkuse ideaali loov isikustatud algmõiste. See on universumi täitevjuht, Looja-Poja isiklik kaaslane, temasarnane kõigis iseloomu aspektides, kuigi oluliselt piiratud jumalikkuse omaduste poolest. 32:2.6 (359.3) Presently, the physical plan of a universe is completed, and the Creator Son, in association with the Creative Spirit, projects his plan of life creation; whereupon does this representation of the Infinite Spirit begin her universe function as a distinct creative personality. When this first creative act is formulated and executed, there springs into being the Bright and Morning Star, the personification of this initial creative concept of identity and ideal of divinity. This is the chief executive of the universe, the personal associate of the Creator Son, one like him in all aspects of character, though markedly limited in the attributes of divinity.
32:2.7 (359.4) Ja nüüd, mil on olemas Looja-Poja parema käena tegutsev abiline ja täitevjuht, luuakse tohutu ja imeline valik mitmesuguseid olendeid. Ilmuvad kohaliku universumi pojad ja tütred ning varsti pärast seda moodustatakse sellele loodule valitsus, alates universumi kõrgeimatest nõukogudest kuni tähtkujude isadeni ja suveräänideni kohalikes süsteemides — nendes maailmade kogumites, mis peavad saama mitmesuguste tahteolendite surelike rasside koduks, ning iga niisuguse maailma eesistujaks saab Planeedivürst. 32:2.7 (359.4) And now that the right-hand helper and chief executive of the Creator Son has been provided, there ensues the bringing into existence of a vast and wonderful array of diverse creatures. The sons and daughters of the local universe are forthcoming, and soon thereafter the government of such a creation is provided, extending from the supreme councils of the universe to the fathers of the constellations and the sovereigns of the local systems—the aggregations of those worlds which are designed subsequently to become the homes of the varied mortal races of will creatures; and each of these worlds will be presided over by a Planetary Prince.
32:2.8 (359.5) Ja kui selline universum on nii täielikult moodustatud ja nii põhjalikult isikkonnaga varustatud, hakkab Looja-Poeg Isa ettepanekul looma nende jumaliku näo järgi surelikku inimest. 32:2.8 (359.5) And then, when such a universe has been so completely organized and so repletely manned, does the Creator Son enter into the Father’s proposal to create mortal man in their divine image.
32:2.9 (359.6) Eluasemeplaneetide moodustamine Nebadonis alles kestab, sest see universum on Orvontoni tähe- ja planeedimaailmade seas alles noor parv. Viimaste registriandmete järgi oli Nebadonis 3 840 101 asustatud planeeti ja teie maailma kohalik süsteem Satania on teiste süsteemidega võrreldes üsna tüüpiline. 32:2.9 (359.6) The organization of planetary abodes is still progressing in Nebadon, for this universe is, indeed, a young cluster in the starry and planetary realms of Orvonton. At the last registry there were 3,840,101 inhabited planets in Nebadon, and Satania, the local system of your world, is fairly typical of other systems.
32:2.10 (359.7) Satania ei ole ühtlane füüsiline süsteem, ühtne astronoomiline tervik ega organisatsioon. Selle 619 asustatud maailma asuvad enam kui viiesajas füüsilises süsteemis. Ainult viies neist on rohkem kui kaks asustatud maailma ja vaid ühes neist on neli rahvastatud planeeti, neljakümne kuues aga kaks asustatud maailma. 32:2.10 (359.7) Satania is not a uniform physical system, a single astronomic unit or organization. Its 619 inhabited worlds are located in over five hundred different physical systems. Only five have more than two inhabited worlds, and of these only one has four peopled planets, while there are forty-six having two inhabited worlds.
32:2.11 (359.8) Satania asustatud maailmade süsteem on kaugel Uversast ja sellest suurest päikesteparvest, mis on seitsmenda superuniversumi füüsiline ehk astronoomiline kese. Satania keskusest Jerusemist on Orvontoni superuniversumi füüsilise keskuseni üle kahesaja tuhande valgusaasta, see asetseb kaugel-kaugel, Linnutee läbimõõdu tihedaimas osas. Satania on kohaliku universumi äärealal ja Nebadon on praegu üsna kaugel, Orvontoni ääre lähedal. Asustatud maailmade kõige kaugemast süsteemist on superuniversumi keskmeni veidi vähem kui kakssada viiskümmend tuhat valgusaastat. 32:2.11 (359.8) The Satania system of inhabited worlds is far removed from Uversa and that great sun cluster which functions as the physical or astronomic center of the seventh superuniverse. From Jerusem, the headquarters of Satania, it is over two hundred thousand light-years to the physical center of the superuniverse of Orvonton, far, far away in the dense diameter of the Milky Way. Satania is on the periphery of the local universe, and Nebadon is now well out towards the edge of Orvonton. From the outermost system of inhabited worlds to the center of the superuniverse is a trifle less than two hundred and fifty thousand light-years.
32:2.12 (360.1) Nebadoni universum ulatub nüüd Orvontoni superuniversumi ringluses kaugele lõunasse ja itta. Lähimad naaberuniversumid on Avalon, Henselon, Sanselon, Portalon, Wolvering, Fanoving ja Alvoring. 32:2.12 (360.1) The universe of Nebadon now swings far to the south and east in the superuniverse circuit of Orvonton. The nearest neighboring universes are: Avalon, Henselon, Sanselon, Portalon, Wolvering, Fanoving, and Alvoring.
32:2.13 (360.2) Kuid kohaliku universumi arengulugu on pikk jutt. Superuniversumit käsitlevad kirjad moodustasid kõnealuse teema sissejuhatuse, ja käesoleva osa jutustused, mis käsitlevad kohalikke looduid, jätkavad seda ning loo viivad lõpule järgmised osad, mis puudutavad Urantia ajalugu ja saatust. Ent niisuguse kohaliku loodu surelike saatusest võib piisavalt hästi aru saada vaid siis, kui loete hoolikalt läbi oma Looja-Poja elu ja õpetusi käsitlevad jutustused, sest ta elas ju kunagi teie enda arengumaailmas sureliku inimese elu. 32:2.13 (360.2) But the evolution of a local universe is a long narrative. Papers dealing with the superuniverse introduce this subject, those of this section, treating of the local creations, continue it, while those to follow, touching upon the history and destiny of Urantia, complete the story. But you can adequately comprehend the destiny of the mortals of such a local creation only by a perusal of the narratives of the life and teachings of your Creator Son as he once lived the life of man, in the likeness of mortal flesh, on your own evolutionary world.
3. Arengu idee ^top 3. The Evolutionary Idea ^top
32:3.1 (360.3) Ainus täiuslikult sisseseatud loodu on keskne universum Havona, mis sündis otseselt Kõikse Isa mõttest ja Igavese Poja sõnast. Havona on eksistentsiaalne, täiuslik ja küllastatud universum, mis ümbritseb igaveste Jumaluste kodu, kõige keset. Seitsmes superuniversumis loodu on piiritletud, arenev ja järjekindlalt edenev. 32:3.1 (360.3) The only creation that is perfectly settled is Havona, the central universe, which was made directly by the thought of the Universal Father and the word of the Eternal Son. Havona is an existential, perfect, and replete universe, surrounding the home of the eternal Deities, the center of all things. The creations of the seven superuniverses are finite, evolutionary, and consistently progressive.
32:3.2 (360.4) Kõik aja ja ruumi füüsilised süsteemid on olemuselt arenevad. Nad isegi ei stabiliseeru füüsiliselt enne, kui nad on lülitatud oma superuniversumite väljakujunenud ringlustesse. Ka kohalik universum ei stabiliseeru valgusesse ja ellu enne, kui selle füüsilised paisumis- ja arenemisvõimalused on ammendatud ja kui kõigi nende asustatud maailmade vaimne staatus on igaveseks paigas ning stabiliseerunud. 32:3.2 (360.4) The physical systems of time and space are all evolutionary in origin. They are not even physically stabilized until they are swung into the settled circuits of their superuniverses. Neither is a local universe settled in light and life until its physical possibilities of expansion and development have been exhausted, and until the spiritual status of all its inhabited worlds has been forever settled and stabilized.
32:3.3 (360.5) Täiuseni jõutakse järk-järgult, välja arvatud keskses universumis. Keskse loodu näol on meil olemas täiuslikkuse etalon, kuid kõik teised alad peavad jõudma selle täiuseni viisidel, mis on nende konkreetsete maailmade või universumite arenguks ette nähtud. Ja Loojatel-Poegadel on oma kohalike universumite korrastamiseks, arendamiseks, harjutamiseks ja stabiliseerimiseks peaaegu lõputu valik mitmesuguseid kavu. 32:3.3 (360.5) Except in the central universe, perfection is a progressive attainment. In the central creation we have a pattern of perfection, but all other realms must attain that perfection by the methods established for the advancement of those particular worlds or universes. And an almost infinite variety characterizes the plans of the Creator Sons for organizing, evolving, disciplining, and settling their respective local universes.
32:3.4 (360.6) Välja arvatud Isa jumaluskohalolek, on iga kohalik universum teatavas mõttes keskse ehk etalon-loodu halduskorralduse koopia. Kuigi Kõikne Isa on oma asukohauniversumis isiklikult kohal, ei ela ta selle universumi olendite meeles, nii nagu ta elab otseselt koos aja ja ruumi surelike hingedega. Ulatusliku loodu vaimsete asjade korraldamine ja reguleerimine näib olevat igati targalt tasakaalustatud. Keskses universumis on Isa kui selline isiklikult kohal, kuid ta puudub selle täiusliku loodu laste meeles; kosmoseuniversumites Isa isiklikult kohal ei ole, teda esindavad seal tema Suveräänsed Pojad, kuid ta ise on oma surelike laste meeles vahetult kohal ning vaimselt esindab teda nende tahteolendite meeles Saladuslike Järelevaatajate eelisikuline kohalolek. 32:3.4 (360.6) With the exception of the deity presence of the Father, every local universe is, in a certain sense, a duplication of the administrative organization of the central or pattern creation. Although the Universal Father is personally present in the residential universe, he does not indwell the minds of the beings originating in that universe as he does literally dwell with the souls of the mortals of time and space. There seems to be an all-wise compensation in the adjustment and regulation of the spiritual affairs of the far-flung creation. In the central universe the Father is personally present as such but absent in the minds of the children of that perfect creation; in the universes of space the Father is absent in person, being represented by his Sovereign Sons, while he is intimately present in the minds of his mortal children, being spiritually represented by the prepersonal presence of the Mystery Monitors that reside in the minds of these will creatures.
32:3.5 (360.7) Kohaliku universumi keskuses elavad kõik need looja- ja loovisiksused, kes esindavad iseseisvat valitsusvõimu ja haldusautonoomiat, seal pole kohal ainult Kõikne Isa isiklikult. Kohalikus universumis leidub miski kõigist või keegi peaaegu igast keskses universumis eksisteerivast intellektiolendite klassist, välja arvatud Kõikne Isa. Kuigi Kõikne Isa ei ole kohalikus universumis isiklikult kohal, esindab teda isiklikult tema Looja-Poeg, kellest saab kunagi Jumala asevalitseja ja seejärel iseseisev ülim ning suveräänne valitseja. 32:3.5 (360.7) On the headquarters of a local universe there reside all those creator and creative personalities who represent self-contained authority and administrative autonomy except the personal presence of the Universal Father. In the local universe there are to be found something of everyone and someone of almost every class of intelligent beings existing in the central universe except the Universal Father. Although the Universal Father is not personally present in a local universe, he is personally represented by its Creator Son, sometime vicegerent of God and subsequently supreme and sovereign ruler in his own right.
32:3.6 (361.1) Mida madalamale me elu astmestikul liigume, seda raskemaks muutub ususilmale üles leida nähtamatu Isa. Alamatel loodud-olenditel — ja mõnikord isegi kõrgematel isiksustel — pole alati kerge näha Kõikset Isa tema Loojates-Poegades. Ja seepärast, kuni neid pole vaimselt ülendatud, nii et nende arengu täius võimaldaks neil Jumalat isiklikult näha, muutuvad nad järjest ettevaatlikumaks, neil tekib vaimseid kahtlusi, nad satuvad segadusse ja isoleerivad end sel moel oma aja ning universumi üha ulatuslikumatest vaimsetest eesmärkidest. Loojat-Poega vaadeldes kaotavad nad võime näha Isa. Kogu selle pika võitluse kestel Isani jõudmiseks ajal, mil loodud-olendile sisemiselt omased tingimused teevad sinnajõudmise võimatuks, on talle kindlaimaks abivahendiks hoida visalt kinni tõest ja faktist, et Isa Poegades on olemas Isa kohal olek. Otseselt ja kujundlikult, vaimselt ja isikuliselt on Isa ja Pojad üks. See on fakt: kes on näinud Loojat-Poega, on näinud ka Isa. 32:3.6 (361.1) The farther down the scale of life we go, the more difficult it becomes to locate, with the eye of faith, the invisible Father. The lower creatures—and sometimes even the higher personalities—find it difficult always to envisage the Universal Father in his Creator Sons. And so, pending the time of their spiritual exaltation, when perfection of development will enable them to see God in person, they grow weary in progression, entertain spiritual doubts, stumble into confusion, and thus isolate themselves from the progressive spiritual aims of their time and universe. In this way they lose the ability to see the Father when beholding the Creator Son. The surest safeguard for the creature throughout the long struggle to attain the Father, during this time when inherent conditions make such attainment impossible, is tenaciously to hold on to the truth-fact of the Father’s presence in his Sons. Literally and figuratively, spiritually and personally, the Father and the Sons are one. It is a fact: He who has seen a Creator Son has seen the Father.
32:3.7 (361.2) Algul on iga universumi isiksused stabiilsed ja usaldusväärsed vastavalt sellele, kui lähedas suguluses on nad Jumalusega. Kui loodud-olendi päritolu jääb esialgsetest ja jumalikest Allikatest juba piisavalt kaugele, siis, olenemata sellest, kas on tegemist Jumala Poegade või Lõpmatu Vaimu juurde kuuluvate hoolekandeolenditega, suurenevad alati võimalused disharmoonia, segaduste ja mõnikord mässu — patu — tekkeks. 32:3.7 (361.2) The personalities of a given universe are settled and dependable, at the start, only in accordance with their degree of kinship to Deity. When creature origin departs sufficiently far from the original and divine Sources, whether we are dealing with the Sons of God or the creatures of ministry belonging to the Infinite Spirit, there is an increase in the possibility of disharmony, confusion, and sometimes rebellion—sin.
32:3.8 (361.3) Välja arvatud täiuslikud Jumalusest pärinevad olendid, on kõik tahteolendid superuniversumites oma olemuselt arenevad, nad alustavad alamast seisusest ja pürgivad üha kõrgemale, tegelikult sissepoole. Isegi kõrged vaimisiksused jätkavad tõusu mööda elu astmestikku, järjestikuste üleviimiste kaudu elust elusse ja sfäärilt sfäärile. Ja neil, kes võtavad vastu Saladusliku Järelevaataja, pole vaimse tõusu ja universumis edasijõudmise kõrgustel tõepoolest mingeid piire. 32:3.8 (361.3) Excepting perfect beings of Deity origin, all will creatures in the superuniverses are of evolutionary nature, beginning in lowly estate and climbing ever upward, in reality inward. Even highly spiritual personalities continue to ascend the scale of life by progressive translations from life to life and from sphere to sphere. And in the case of those who entertain the Mystery Monitors, there is indeed no limit to the possible heights of their spiritual ascent and universe attainment.
32:3.9 (361.4) Ajalike loodud-olendite täiuslikkus, kui selleni lõpuks jõutakse, on tervenisti omandatud ja täielikult iga bona fide isiksuse omadus. Kuigi siia on lisandunud armu elemente, on loodud-olendi saavutused sellele vaatamata individuaalse pingutuse ja tegeliku elu tulemus, isiksuse reageering ümbritsevale keskkonnale. 32:3.9 (361.4) The perfection of the creatures of time, when finally achieved, is wholly an acquirement, a bona fide personality possession. While the elements of grace are freely admixed, nevertheless, the creature attainments are the result of individual effort and actual living, personality reaction to the existing environment.
32:3.10 (361.5) Fakt, et ollakse arenenud loomast, ei jäta universumi silmis ühelegi isiksusele plekki, sest see on ainus viis, kuidas saab tekkida üks piiritletud arukate tahteolendite kahest põhiliigist. Kui lõpuks jõutakse täiuslikkuse ja igaviku tippudeni, on see seda suuremaks auks neile, kes alustasid põhjast ja tõusid rõõmsalt elu redelit mööda üles, ring ringi järel ning kes aulisuse kõrgusteni jõudes on omandanud isikliku kogemuse, mis hõlmab kõigi elufaaside tegelikku tundmist alt kuni tipuni. 32:3.10 (361.5) The fact of animal evolutionary origin does not attach stigma to any personality in the sight of the universe as that is the exclusive method of producing one of the two basic types of finite intelligent will creatures. When the heights of perfection and eternity are attained, all the more honor to those who began at the bottom and joyfully climbed the ladder of life, round by round, and who, when they do reach the heights of glory, will have gained a personal experience which embodies an actual knowledge of every phase of life from the bottom to the top.
32:3.11 (361.6) Kõiges selles ilmneb Loojate tarkus. Kõiksel Isal oleks täpselt sama lihtne luua kõik surelikud täiuslike olenditena, jagada täiuslikkust oma jumaliku sõnaga. Kuid see jätaks nad ilma imelisest avastusretke ja koolituse kogemusest, mis kaasneb pika ja järkjärgulise pürgimisega sissepoole, kogemusest, mille saavad vaid need, kellel on vedanud, et nad on saanud alustada elueksistentsi põhjast. 32:3.11 (361.6) In all this is shown the wisdom of the Creators. It would be just as easy for the Universal Father to make all mortals perfect beings, to impart perfection by his divine word. But that would deprive them of the wonderful experience of the adventure and training associated with the long and gradual inward climb, an experience to be had only by those who are so fortunate as to begin at the very bottom of living existence.
32:3.12 (362.1) Havonat ümbritsevates universumites on täiuslikke loodud-olendeid vaid niipalju, et on rahuldatud vajadus olla õpetajate-juhendajatena eeskujuks neile, kes elu arenguastmestikul on tõusmas. Arenevate isiksustüüpide kogemuslik olemus on Paradiisi-Havona isiksuste alati täiuslike olemuste loomulik kosmiline täiendus. Tegelikult on nii täiuslikud kui ka täiustunud loodud-olendid piiritletud tervikluse suhtes ebatäielikud. Kuid eksistentsiaalselt täiuslike Paradiisi-Havona süsteemi olendite ja arenevatest universumitest tõusnud kogemuslikult täiustunud lõpetanute täiendavas vastastikuses ühenduses vabanevad mõlemad liigid neile omasest piiratusest ja võivad ühiselt püüelda loodud-olendi staatuse lõplike ja ülevate kõrguste saavutamise poole. 32:3.12 (362.1) In the universes encircling Havona there are provided only a sufficient number of perfect creatures to meet the need for pattern teacher guides for those who are ascending the evolutionary scale of life. The experiential nature of the evolutionary type of personality is the natural cosmic complement of the ever-perfect natures of the Paradise-Havona creatures. In reality, both perfect and perfected creatures are incomplete as regards finite totality. But in the complemental association of the existentially perfect creatures of the Paradise-Havona system with the experientially perfected finaliters ascending from the evolutionary universes, both types find release from inherent limitations and thus may conjointly attempt to reach the sublime heights of the ultimate of creature status.
32:3.13 (362.2) Need loodud-olendite seotud sündmused on Seitsmekordses Jumaluses ilmnevate tegude ja reaktsioonide universaalsed vastukajad, milles Paradiisi-Kolmsuse igavene jumalikkus ühendub aegruumi universumite Ülimate Loojate areneva jumalikkusega Ülima Olendi võimsust tegelikustava Jumaluse sees, selle poolt ja selle kaudu. 32:3.13 (362.2) These creature transactions are the universe repercussions of actions and reactions within the Sevenfold Deity, wherein the eternal divinity of the Paradise Trinity is conjoined with the evolving divinity of the Supreme Creators of the time-space universes in, by, and through the power-actualizing Deity of the Supreme Being.
32:3.14 (362.3) Jumalikult täiuslikul loodud-olendil ja areneval täiustunud loodud-olendil on jumalikkuse potentsiaal küll võrdne, kuid tegu on eri liiki potentsiaalidega. Ülimusliku teenimiseni jõudmiseks peab kumbki tuginema teisele. Arenevad superuniversumid saavad täiuslikult Havonalt oma tõusuteelistest kodanikele lõplikku koolitust, kuid ka täiuslik keskne universum vajab täiustuvaid superuniversumeid oma laskuvate asukate täieliku arengu jaoks. 32:3.14 (362.3) The divinely perfect creature and the evolutionary perfected creature are equal in degree of divinity potential, but they differ in kind. Each must depend on the other to attain supremacy of service. The evolutionary superuniverses depend on perfect Havona to provide the final training for their ascending citizens, but so does the perfect central universe require the existence of the perfecting superuniverses to provide for the full development of its descending inhabitants.
32:3.15 (362.4) Piiritletud reaalsuse kaks esmast avaldumist, loomupärane täiuslikkus ja arenenud täiuslikkus nii isiksuste kui ka universumite mõttes, on kooskõlastuvad, vastastikuses sõltuvuses ja moodustavad terviku. Kumbki vajab funktsioonide, teenistuse ja saatuse saavutamiseks teist. 32:3.15 (362.4) The two prime manifestations of finite reality, innate perfection and evolved perfection, be they personalities or universes, are co-ordinate, dependent, and integrated. Each requires the other to achieve completion of function, service, and destiny.
4. Jumala suhe kohaliku universumiga ^top 4. God’s Relation to a Local Universe ^top
32:4.1 (362.5) Ärge arvake, et kuna Kõikne Isa on nii palju endast ja oma võimust teistele üle andnud, et siis on ta Jumaluste partnerina vaikiv või passiivne. Välja arvatud isiksuste asjus ja Kohandaja annetamise osas, on ta Paradiisi Jumalustest näiliselt kõige vähem aktiivne, sest lubab oma Jumalusega kooskõlastuvatel Poegadel ja arvukatel loodudolenditel ellu viia nii suure osa oma igavesest eesmärgist. Ta on loomiskolmiku vaikiv liige vaid selles mõttes, et ta ei tee kunagi midagi, mida võib teha mõni temaga kooskõlastunud või talle alluv kaaslane. 32:4.1 (362.5) Do not entertain the idea that, since the Universal Father has delegated so much of himself and his power to others, he is a silent or inactive member of the Deity partnership. Aside from personality domains and Adjuster bestowal, he is apparently the least active of the Paradise Deities in that he allows his Deity co-ordinates, his Sons, and numerous created intelligences to perform so much in the carrying out of his eternal purpose. He is the silent member of the creative trio only in that he never does aught which any of his co-ordinate or subordinate associates can do.
32:4.2 (362.6) Jumal saab täielikult aru iga loodud intellektiolendi vajadusest funktsioneerida ja kogeda ning seetõttu astub ta igas olukorras kõrvale, olgu siis tegemist universumi saatuse või selle kõige väljapaistmatuma loodud-olendi heaoluga, andes tegutsemisvõimaluse kõigile loodud-olendite ja Looja-isiksuste hulkadele, kellele on loomuomane olla vahendajaks Jumala ja iga universumis tekkiva olukorra või loomissündmuse vahel. Kuid vaatamata sellele taandumisele, sellele piiritu kooskõlastatuse ilmutamisele, osaleb Jumal tegelikult, otseselt ja isiklikult kõigis sündmustes nende määratud vahendajate ja isiksuste läbi ning nende kaudu. Isa töötab kõigis neis kanalites ja nende kaudu kogu oma ulatusliku loodu heaolu nimel. 32:4.2 (362.6) God has full understanding of the need of every intelligent creature for function and experience, and therefore, in every situation, be it concerned with the destiny of a universe or the welfare of the humblest of his creatures, God retires from activity in favor of the galaxy of creature and Creator personalities who inherently intervene between himself and any given universe situation or creative event. But notwithstanding this retirement, this exhibition of infinite co-ordination, there is on God’s part an actual, literal, and personal participation in these events by and through these ordained agencies and personalities. The Father is working in and through all these channels for the welfare of all his far-flung creation.
32:4.3 (363.1) Kohaliku universumi tegevussuundade, juhtimise ja haldamise küsimustes tegutseb Kõikne Isa oma Looja-Poja isikus. Jumala Poegade omavahelistesse suhetesse, Kolmandast Allikast ja Keskmest pärinevate isiksuste grupiühenduste sisesuhetesse ja suhetesse kõigi teiste loodud-olendite, näiteks inimolendite vahel — neisse ei sekku Kõikne Isa kunagi. Alati jääb domineerima Looja-Poja seadus, kehtivad Tähtkujude Isade, Süsteemi Suveräänide ja Planeedivürstide antud juhised, sellele universumile määratud tegevussuunad ja seal kehtestatud kord. Valitsusvõimu jagunemist ei ole; jumaliku võimu ja eesmärgi osas ei teki kunagi vastuolusid. Jumalused on täiuslikult ja igavesti üksmeelsed. 32:4.3 (363.1) As regards the policies, conduct, and administration of a local universe, the Universal Father acts in the person of his Creator Son. In the interrelationships of the Sons of God, in the group associations of the personalities of origin in the Third Source and Center, or in the relationship between any other creatures, such as human beings—as concerns such associations the Universal Father never intervenes. The law of the Creator Son, the rule of the Constellation Fathers, the System Sovereigns, and the Planetary Princes—the ordained policies and procedures for that universe—always prevail. There is no division of authority; never is there a cross working of divine power and purpose. The Deities are in perfect and eternal unanimity.
32:4.4 (363.2) Looja-Poja korraldused on ülimad kõigis eetiliste suhete küsimustes, loodudolendite mingi alajaotuse suhetes mõne teise loodud-olendite klassiga või kahe või enama indiviidiga teatavas rühmas; kuid niisugune kava ei tähenda, et Kõikne Isa ei võiks omal viisil sekkuda ja teha midagi jumalikule meelele meelepärast suvalise üksiku loodud-olendiga kogu loodu ulatuses seoses selle indiviidi praeguse staatuse või tulevikuperspektiividega ja vastavalt Isa igavesele plaanile ning piiritule eesmärgile. 32:4.4 (363.2) The Creator Son rules supreme in all matters of ethical associations, the relations of any division of creatures to any other class of creatures or of two or more individuals within any given group; but such a plan does not mean that the Universal Father may not in his own way intervene and do aught that pleases the divine mind with any individual creature throughout all creation, as pertains to that individual’s present status or future prospects and as concerns the Father’s eternal plan and infinite purpose.
32:4.5 (363.3) Surelikes tahteolendites on Isa tegelikult olemas sisimas elavas Kohandajas, tema eelisikulise vaimu fragmendis; seega on Isa ka niisuguse sureliku tahteolendi isiksuse allikas. 32:4.5 (363.3) In the mortal will creatures the Father is actually present in the indwelling Adjuster, a fragment of his prepersonal spirit; and the Father is also the source of the personality of such a mortal will creature.
32:4.6 (363.4) Need Kõikse Isa poolt annetatud Mõttekohandajad on suhteliselt isoleeritud: nad elavad inimmeeles, kuid neil puudub eristatav seos kohaliku loodu eetiliste asjadega. Nad ei ole otseselt koostöös ei seeravite teenistusega ega süsteemide, tähtkujude või kohaliku universumi haldamisega, isegi mitte Looja-Poja poolse valitsemisega, kelle tahe on tema universumis ülimaks seaduseks. 32:4.6 (363.4) These Thought Adjusters, the bestowals of the Universal Father, are comparatively isolated; they indwell human minds but have no discernible connection with the ethical affairs of a local creation. They are not directly co-ordinated with the seraphic service nor with the administration of systems, constellations, or a local universe, not even with the rule of a Creator Son, whose will is the supreme law of his universe.
32:4.7 (363.5) Sisimas elavad Kohandajad on üks Jumala iseseisev, kuid ühtlustatud sidepidamisviis loodud-olenditega oma peaaegu piiritus loodus. Selliselt avaldab tema, kes ta on surelikule nähtamatu, oma kohalolekut, ja kui ta saaks, siis ta näitaks end meile ka muudel viisidel, aga niisugune edasine ilmutamine ei ole jumalikult võimalik. 32:4.7 (363.5) The indwelling Adjusters are one of God’s separate but unified modes of contact with the creatures of his all but infinite creation. Thus does he who is invisible to mortal man manifest his presence, and could he do so, he would show himself to us in still other ways, but such further revelation is not divinely possible.
32:4.8 (363.6) Me võime näha ja mõista mehhanismi, millega Pojad saavad vahetuid ja täielikke teadmisi nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatest universumitest, ja saame sellest mehhanismist aru. Kuid me ei saa täielikult aru, missuguste meetoditega saab Jumal nii täielikult ja isiklikult kursis olla kõigi üksikasjadega universumite universumis, ehkki me võime vähemalt ära tunda teed, mille kaudu Kõikne Isa saab vastu võtta informatsiooni oma tohutu loodu olendite kohta ja neile oma kohalolekut avaldada. Isiksuse ringluse kaudu on Isa kursis kogu loodu kõigi universumite kõigi süsteemide kõigi olendite kõigi mõtete ja tegudega — ta teab neid isiklikult. Kuigi me ei suuda täielikult haarata meetodit, millega Jumal on oma lastega osaduses, saame ikka kinnitust väitele, et „Issand tunneb oma lapsi” ning et ta „paneb meist igaühe sündimist tähele”. 32:4.8 (363.6) We can see and understand the mechanism whereby the Sons enjoy intimate and complete knowledge regarding the universes of their jurisdiction; but we cannot fully comprehend the methods whereby God is so fully and personally conversant with the details of the universe of universes, although we at least can recognize the avenue whereby the Universal Father can receive information regarding, and manifest his presence to, the beings of his immense creation. Through the personality circuit the Father is cognizant—has personal knowledge—of all the thoughts and acts of all the beings in all the systems of all the universes of all creation. Though we cannot fully grasp this technique of God’s communion with his children, we can be strengthened in the assurance that the “Lord knows his children,” and that of each one of us “he takes note where we were born.”
32:4.9 (363.7) Kõikne Isa on teie universumis ja teie südames vaimses mõttes ligi ühe kaudu keskses asupaigas olevast Seitsmest Meistervaimust, konkreetselt aga jumaliku Kohandajana, kes elab ja töötab ning ootab sureliku meele sügavustes. 32:4.9 (363.7) In your universe and in your heart the Universal Father is present, spiritually speaking, by one of the Seven Master Spirits of central abode and, specifically, by the divine Adjuster who lives and works and waits in the depths of the mortal mind.
32:4.10 (363.8) Jumal ei ole enesekeskne isiksus: Isa jagab end lahkelt oma loodule ja oma loodud-olenditele. Ta elab ja tegutseb mitte ainult Jumalustes, vaid ka oma Poegades, keda ta õpetab tegema kõike, mis neil on jumalikult võimalik teha. Kõikne Isa on loobunud tõesti kõigist funktsioonidest, mida on võimalik täita mõnel teisel olendil. Ja see kehtib võrdsel määral nii sureliku inimese kui ka Looja-Poja kohta, kes valitseb kohaliku universumi keskuses Jumala asemel. Selles me näeme Kõikse Isa ideaalse ja piiritu armastuse väljendust. 32:4.10 (363.8) God is not a self-centered personality; the Father freely distributes himself to his creation and to his creatures. He lives and acts, not only in the Deities, but also in his Sons, whom he intrusts with the doing of everything that it is divinely possible for them to do. The Universal Father has truly divested himself of every function which it is possible for another being to perform. And this is just as true of mortal man as of the Creator Son who rules in God’s stead at the headquarters of a local universe. Thus we behold the outworking of the ideal and infinite love of the Universal Father.
32:4.11 (364.1) Selles kõikses eneseannetamises leiame küllalt tõendeid nii Isa jumaliku olemuse suuruse kui ka suuremeelsuse kohta. Kui Jumal on universumi loomisel midagi endast andmata jätnud, siis annetab ta selles osas oma valduste surelikele ohtra heldusega Mõttekohandajaid, aja Saladuslikke Järelevaatajaid, kes elavad nii kannatlikult igavese elu surelikes kandidaatides. 32:4.11 (364.1) In this universal bestowal of himself we have abundant proof of both the magnitude and the magnanimity of the Father’s divine nature. If God has withheld aught of himself from the universal creation, then of that residue he is in lavish generosity bestowing the Thought Adjusters upon the mortals of the realms, the Mystery Monitors of time, who so patiently indwell the mortal candidates for life everlasting.
32:4.12 (364.2) Kõikne Isa on valanud end välja, et kogu loodu saaks rikkaks nii isiksuste kui ka vaimsete saavutuste potentsiaali poolest. Jumal on andnud meile ennast, et me saaksime olla temasarnased, ja on võimust ja hiilgusest endale jätnud vaid selle osa, mis on vajalik, et säilitada seda, mille armastamise nimel ta on niimoodi kõigest muust loobunud. 32:4.12 (364.2) The Universal Father has poured out himself, as it were, to make all creation rich in personality possession and potential spiritual attainment. God has given us himself that we may be like him, and he has reserved for himself of power and glory only that which is necessary for the maintenance of those things for the love of which he has thus divested himself of all things else.
5. Igavene ja jumalik eesmärk ^top 5. The Eternal and Divine Purpose ^top
32:5.1 (364.3) Universumite kulgemisel läbi kosmose on oma suur ja auline eesmärk. Kogu teie surelik heitlus ei ole sugugi asjatu. Me kõik moodustame osa tohutust kavast, hiiglaslikust ettevõtmisest, ja just selle ettevõtmise määratu suuruse tõttu on võimatu sellest korraga ja ühe elu jooksul eriti palju näha. Me kõik moodustame osa igavesest projektist, mida juhendavad ja mille töötavad välja Jumalad. Kogu see imepärane ja universaalne mehhanism kulgeb majesteetlikult läbi kosmose Esimese Suure Allika ja Keskme piiritu mõtte ning igavese eesmärgi muusika taktis. 32:5.1 (364.3) There is a great and glorious purpose in the march of the universes through space. All of your mortal struggling is not in vain. We are all part of an immense plan, a gigantic enterprise, and it is the vastness of the undertaking that renders it impossible to see very much of it at any one time and during any one life. We are all a part of an eternal project which the Gods are supervising and outworking. The whole marvelous and universal mechanism moves on majestically through space to the music of the meter of the infinite thought and the eternal purpose of the First Great Source and Center.
32:5.2 (364.4) Igavese Jumala igavene eesmärk on kõrge vaimne ideaal. Ajalikud sündmused ja ainelise eksistentsi heitlused on vaid ajutised tellingud, mis on sillaks teisele poole, vaimse reaalsuse ja taevase eksistentsi tõotatud maale. Teil surelikel on muidugi raske igavese eesmärgi ideed mõista; te olete tegelikult võimetud mõistma igaviku mõtet, midagi, mis kunagi ei alga ja kunagi ei lõpe. Kõigel, mida teie tunnete, on olemas lõpp. 32:5.2 (364.4) The eternal purpose of the eternal God is a high spiritual ideal. The events of time and the struggles of material existence are but the transient scaffolding which bridges over to the other side, to the promised land of spiritual reality and supernal existence. Of course, you mortals find it difficult to grasp the idea of an eternal purpose; you are virtually unable to comprehend the thought of eternity, something never beginning and never ending. Everything familiar to you has an end.
32:5.3 (364.5) Rääkides indiviidi elust, maailma kestusest või suvalise omavahel seotud sündmusteahela kronoloogiast, näib, et neil juhtudel on tegemist isoleeritud ajavahemikuga; kõigel näib olevat algus ja lõpp. Ja näib, et niisuguste järjestikuste kogemuste, elude, ajastute või epohhide seeria moodustab sirge tee, mida mööda sõites isoleeritud ajalik sündmus vuhiseb hetkega üle igaviku piiritu näo. Aga kui me vaatame seda kõike lava tagant, näeme tänu kõikehõlmavamale pildile ja täielikumale arusaamisele, et niisugune seletus on ebapiisav, seostamatu ja täiesti ebasobiv selleks, et ajalikke toiminguid seletada ning neid muul viisil nende aluseks olevate eesmärkide ja igaviku põhireageeringutega korrelatsiooni viia. 32:5.3 (364.5) As regards an individual life, the duration of a realm, or the chronology of any connected series of events, it would seem that we are dealing with an isolated stretch of time; everything seems to have a beginning and an end. And it would appear that a series of such experiences, lives, ages, or epochs, when successively arranged, constitutes a straightaway drive, an isolated event of time flashing momentarily across the infinite face of eternity. But when we look at all this from behind the scenes, a more comprehensive view and a more complete understanding suggest that such an explanation is inadequate, disconnected, and wholly unsuited properly to account for, and otherwise to correlate, the transactions of time with the underlying purposes and basic reactions of eternity.
32:5.4 (364.6) Et seda surelikule meelele seletada, on minu arvates mõttekam kujutleda igavikku tsüklina ja igavest eesmärki lõputu ringina, kus igavikutsükkel on aja aineliste tsüklitega mingil viisil sünkroniseeritud. Mis puutub igavikutsükliga seotud ja sellesse kuuluvatesse ajasektoritesse, siis oleme sunnitud mõistma, et niisugused ajutised epohhid sünnivad, elavad ja surevad täpselt samamoodi kui sünnivad, elavad ja surevad ajutised ajalikud olendid. Enamik inimolendeid sureb sellepärast, et nad ei ole saavutanud Kohandajaga ühtesulamise vaimset taset; suremisel asetleidev metamorfoos on neile ainus võimalik viis pääseda aja köidikutest ja ainelise loodu ahelatest ning seega seada oma vaimsed sammud igaviku kulgemise järgi. Olles üle elanud ajaliku proovielu ja ainelise eksistentsi, on teil võimalik jätkata retke igavikus, isegi igaviku osana, liikuda igavesti koos kosmosemaailmadega mööda igaveste ajastute ringi. 32:5.4 (364.6) To me it seems more fitting, for purposes of explanation to the mortal mind, to conceive of eternity as a cycle and the eternal purpose as an endless circle, a cycle of eternity in some way synchronized with the transient material cycles of time. As regards the sectors of time connected with, and forming a part of, the cycle of eternity, we are forced to recognize that such temporary epochs are born, live, and die just as the temporary beings of time are born, live, and die. Most human beings die because, having failed to achieve the spirit level of Adjuster fusion, the metamorphosis of death constitutes the only possible procedure whereby they may escape the fetters of time and the bonds of material creation, thereby being enabled to strike spiritual step with the progressive procession of eternity. Having survived the trial life of time and material existence, it becomes possible for you to continue on in touch with, even as a part of, eternity, swinging on forever with the worlds of space around the circle of the eternal ages.
32:5.5 (365.1) Ajasektorid on nagu isiksuse välgatused ajalikus vormis: nad ilmuvad korraks ja on siis inimeste silmist kadunud, ilmudes taas uute toimijate ja jätkuvate teguritena kõrgemas elus igavese ringi lõputus liikumises. Igavikku saab vaevalt kujutleda sirge teena, arvestades meie uskumust, et piirideta universum liigub tohutult pikaks venitatud ringina ümber Kõikse Isa keskse asupaiga. 32:5.5 (365.1) The sectors of time are like the flashes of personality in temporal form; they appear for a season, and then they are lost to human sight, only to reappear as new actors and continuing factors in the higher life of the endless swing around the eternal circle. Eternity can hardly be conceived as a straightaway drive, in view of our belief in a delimited universe moving over a vast, elongated circle around the central dwelling place of the Universal Father.
32:5.6 (365.2) Tegelikult on igavik ajalikule piiritletud meelele arusaamatu. Te lihtsalt ei suuda seda haarata, te ei saa sellest aru. Minagi ei kujuta seda endale täielikult ette, ja kui ma suudaksingi seda teha, oleks mul võimatu oma ettekujutust inimmeelele edasi anda. Kuid ma olen siiski igati püüdnud kirjeldada veidi meie vaatepunkti, rääkida teile midagi sellest, kuidas meie igavestest asjadest aru saame. Ma püüan aidata teie mõtetel kristalliseeruda nende väärtuste osas, mis on oma olemuselt piiritud ja igavese tähtsusega. 32:5.6 (365.2) Frankly, eternity is incomprehensible to the finite mind of time. You simply cannot grasp it; you cannot comprehend it. I do not completely visualize it, and even if I did, it would be impossible for me to convey my concept to the human mind. Nevertheless, I have done my best to portray something of our viewpoint, to tell you somewhat of our understanding of things eternal. I am endeavoring to aid you in the crystallization of your thoughts about these values which are of infinite nature and eternal import.
32:5.7 (365.3) Jumala meeles on plaan, mis hõlmab kõiki tema tohutute valduste loodud-olendeid, ja see plaan on piiritute võimaluste, piiramatu progressi ning lõputu elu igavene eesmärk. Ja niisuguse võrratu tee piiritud aarded kuuluvad teile, kui te nende poole püüdlete! 32:5.7 (365.3) There is in the mind of God a plan which embraces every creature of all his vast domains, and this plan is an eternal purpose of boundless opportunity, unlimited progress, and endless life. And the infinite treasures of such a matchless career are yours for the striving!
32:5.8 (365.4) Ees on igavikuline siht! Teie ees on jumalikkuseni jõudmise avastusretk! On alanud võidujooks täiuse suunas! Kõik soovijad võivad liituda ja iga inimese pingutusi kroonib kindel võit, kui ta jookseb usu ja usalduse jooksu, juhindudes tee igal sammul oma sisimas elavast Kohandajast ja sellest Universumi Poja heast vaimust, mida on nii lahkelt kõigele lihalikule välja valatud. 32:5.8 (365.4) The goal of eternity is ahead! The adventure of divinity attainment lies before you! The race for perfection is on! whosoever will may enter, and certain victory will crown the efforts of every human being who will run the race of faith and trust, depending every step of the way on the leading of the indwelling Adjuster and on the guidance of that good spirit of the Universe Son, which so freely has been poured out upon all flesh.
32:5.9 (365.5) [Esitanud Vägev Sõnumitooja, kes on ajutiselt kinnistatud Nebadoni Kõrgeima Nõukogu juurde ja kellele selle missiooni on määranud Salvingtoni Gabriel.] 32:5.9 (365.5) [Presented by a Mighty Messenger temporarily attached to the Supreme Council of Nebadon and assigned to this mission by Gabriel of Salvington.]