30. Kiri Paper 30
Suuruniversumi isiksused Personalities of the Grand Universe
30:0.1 (330.1) PRAEGU Paradiisis ja suuruniversumis tegutsevad isiksused ja mitteisikulised olemusvormid on elusolendid, keda on peaaegu lõputu arv. Isegi suuremate klasside ja liikide arv tunduks inimlikule kujutlusvõimele vapustav, rääkimata loendamatutest alaliikidest ja variatsioonidest. Tuleks aga siiski esitada elusolendite kaks põhiliigitust — anda ettekujutus Paradiisi liigitusest ja — lühendatult — Uversa Isiksuseregister. 30:0.1 (330.1) THE personalities and other-than-personal entities now functioning on Paradise and in the grand universe constitute a well-nigh limitless number of living beings. Even the number of major orders and types would stagger the human imagination, let alone the countless subtypes and variations. It is, however, desirable to present something of two basic classifications of living beings—a suggestion of the Paradise classification and an abbreviation of the Uversa Personality Register.
30:0.2 (330.2) Suuruniversumi isiksuste liigitusi ei ole võimalik kõikehõlmavalt ja täiesti järjekindlalt formuleerida, sest mitte kõik rühmad ei ole ilmutatud. Kõikide rühmade süstemaatiline liigitamine eeldaks paljude edasiste ilmutamiste kirjeldamiseks täiendavate kirjade avaldamist. Niisugune kontseptuaalne avardamine oleks vaevalt soovitatav, sest see jätaks järgneva tuhande aasta mõtlevad surelikud ilma sellest loova arutlemise stiimulist, mida need osaliselt ilmutatud mõisted neile pakuvad. Parem on, kui inimesele liiga palju ei ilmutata, see lämmataks kujutlusvõime. 30:0.2 (330.2) It is not possible to formulate comprehensive and entirely consistent classifications of the personalities of the grand universe because all of the groups are not revealed. It would require numerous additional papers to cover the further revelation required to systematically classify all groups. Such conceptual expansion would hardly be desirable as it would deprive the thinking mortals of the next thousand years of that stimulus to creative speculation which these partially revealed concepts supply. It is best that man not have an overrevelation; it stifles imagination.
1. Elusolendite liigitus Paradiisis ^top 1. The Paradise Classification of Living Beings ^top
30:1.1 (330.3) Elusolendeid liigitatakse Paradiisis vastavalt nende loomuomastele ja Paradiisi Jumalustega saavutatud suhetele. Keskse universumi ja superuniversumite suurkogunemistel jagatakse kohalviibijad sageli rühmadesse nende päritolu järgi: kolmese päritoluga või Kolmsuseni jõudnud olendid, kahese päritoluga olendid, ühese päritoluga olendid. Elusolendite liigitust Paradiisis on raske surelikule mõistusele tõlgendada, kuid meid on volitatud esitama see liigitus järgnevalt: 30:1.1 (330.3) Living beings are classified on Paradise in accordance with inherent and attained relationship to the Paradise Deities. During the grand gatherings of the central and superuniverses those present are often grouped in accordance with origin: those of triune origin, or of Trinity attainment; those of dual origin; and those of single origin. It is difficult to interpret the Paradise classification of living beings to the mortal mind, but we are authorized to present the following:
30:1.2 (330.4) I. KOLMESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes on loodud kõigi kolme Paradiisi Jumaluse poolt, kas nende kui selliste või Kolmsuse poolt, koos Kolmsustatud Korpusega, mis hõlmab kõiki, nii ilmutatud kui ka ilmutamata kolmsustatud olendite rühmi. 30:1.2 (330.4) I. TRIUNE-ORIGIN BEINGS. Beings created by all three Paradise Deities, either as such or as the Trinity, together with the Trinitized Corps, which designation refers to all groups of trinitized beings, revealed and unrevealed.
30:1.3 (330.5) A. Ülimad Vaimud. 30:1.3 (330.5) A. The Supreme Spirits.
30:1.4 (330.6) 1. Seitse Meistervaimu. 30:1.4 (330.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:1.5 (330.7) 2. Seitse Ülimat Täideviijat. 30:1.5 (330.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:1.6 (330.8) 3. Seitse Peegeldavate Vaimude klassi. 30:1.6 (330.8) 3. The Seven Orders of Reflective Spirits.
30:1.7 (330.9) B. Kolmsuse Alalised Pojad. 30:1.7 (330.9) B. The Stationary Sons of the Trinity.
30:1.8 (330.10) 1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused. 30:1.8 (330.10) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:1.9 (330.11) 2. Päevilt Igavesed. 30:1.9 (330.11) 2. Eternals of Days.
30:1.10 (330.12) 3. Päevilt Vanad. 30:1.10 (330.12) 3. Ancients of Days.
30:1.11 (330.13) 4. Päevilt Täiuslikud. 30:1.11 (330.13) 4. Perfections of Days.
30:1.12 (331.1) 5. Päevilt Uued. 30:1.12 (331.1) 5. Recents of Days.
30:1.13 (331.2) 6. Päevilt Ühtsed. 30:1.13 (331.2) 6. Unions of Days.
30:1.14 (331.3) 7. Päevilt Ustavad. 30:1.14 (331.3) 7. Faithfuls of Days.
30:1.15 (331.4) 8. Tarkuse Täiustajad. 30:1.15 (331.4) 8. Perfectors of Wisdom.
30:1.16 (331.5) 9. Jumalikud Nõuandjad. 30:1.16 (331.5) 9. Divine Counselors.
30:1.17 (331.6) 10. Kõiksed Hindajad. 30:1.17 (331.6) 10. Universal Censors.
30:1.18 (331.7) C. Kolmsus-päritolu ja Kolmsustatud Olendid. 30:1.18 (331.7) C. Trinity-origin and Trinitized Beings.
30:1.19 (331.8) 1. Kolmsuse Õpetajad-Pojad. 30:1.19 (331.8) 1. Trinity Teacher Sons.
30:1.20 (331.9) 2. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud. 30:1.20 (331.9) 2. Inspired Trinity Spirits.
30:1.21 (331.10) 3. Havona põliselanikud. 30:1.21 (331.10) 3. Havona Natives.
30:1.22 (331.11) 4. Paradiisi kodanikud. 30:1.22 (331.11) 4. Paradise Citizens.
30:1.23 (331.12) 5. Kolmsus-päritoluga ilmutamata olendid. 30:1.23 (331.12) 5. Unrevealed Trinity-origin Beings.
30:1.24 (331.13) 6. Jumaluse poolt kolmsustatud ilmutamata olendid. 30:1.24 (331.13) 6. Unrevealed Deity-trinitized Beings.
30:1.25 (331.14) 7. Saavutuse Kolmsustatud Pojad. 30:1.25 (331.14) 7. Trinitized Sons of Attainment.
30:1.26 (331.15) 8. Väljavalitud Kolmsustatud Pojad. 30:1.26 (331.15) 8. Trinitized Sons of Selection.
30:1.27 (331.16) 9. Täiustatud Kolmsustatud Pojad. 30:1.27 (331.16) 9. Trinitized Sons of Perfection.
30:1.28 (331.17) 10. Loodud-olendite poolt Kolmsustatud Pojad. 30:1.28 (331.17) 10. Creature-trinitized Sons.
30:1.29 (331.18) II. KAHESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes pärinevad kahest Paradiisi Jumalusest või on muul viisil loodud kahe olendi poolt, kes on Paradiisi Jumaluste otsesed või kaudsed järglased. 30:1.29 (331.18) II. DUAL-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any two of the Paradise Deities or otherwise created by any two beings of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.30 (331.19) A. Laskuvad klassid. 30:1.30 (331.19) A. The Descending Orders.
30:1.31 (331.20) 1. Loojad-Pojad. 30:1.31 (331.20) 1. Creator Sons.
30:1.32 (331.21) 2. Kohtumõistjad-Pojad. 30:1.32 (331.21) 2. Magisterial Sons.
30:1.33 (331.22) 3. Helkjad Koidutähed. 30:1.33 (331.22) 3. Bright and Morning Stars.
30:1.34 (331.23) 4. Melkisedek-Isad. 30:1.34 (331.23) 4. Father Melchizedeks.
30:1.35 (331.24) 5. Melkisedekid. 30:1.35 (331.24) 5. The Melchizedeks.
30:1.36 (331.25) 6. Vorondadekid. 30:1.36 (331.25) 6. The Vorondadeks.
30:1.37 (331.26) 7. Lanonandekid. 30:1.37 (331.26) 7. The Lanonandeks.
30:1.38 (331.27) 8. Kirkad Õhtutähed. 30:1.38 (331.27) 8. Brilliant Evening Stars.
30:1.39 (331.28) 9. Peainglid. 30:1.39 (331.28) 9. The Archangels.
30:1.40 (331.29) 10. Elukandjad. 30:1.40 (331.29) 10. Life Carriers.
30:1.41 (331.30) 11. Universumi Ilmutamata Abid. 30:1.41 (331.30) 11. Unrevealed Universe Aids.
30:1.42 (331.31) 12. Jumala Ilmutamata Pojad. 30:1.42 (331.31) 12. Unrevealed Sons of God.
30:1.43 (331.32) B. Alalised klassid. 30:1.43 (331.32) B. The Stationary Orders.
30:1.44 (331.33) 1. Abandonterid. 30:1.44 (331.33) 1. Abandonters.
30:1.45 (331.34) 2. Susatiad. 30:1.45 (331.34) 2. Susatia.
30:1.46 (331.35) 3. Univitatiad. 30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.
30:1.47 (331.36) 4. Spirongad. 30:1.47 (331.36) 4. Spironga.
30:1.48 (331.37) 5. Kahese päritoluga ilmutamata olendid. 30:1.48 (331.37) 5. Unrevealed Dual-origin Beings.
30:1.49 (331.38) C. Tõusvad klassid. 30:1.49 (331.38) C. The Ascending Orders.
30:1.50 (331.39) 1. Kohandajaga ühtesulanud surelikud. 30:1.50 (331.39) 1. Adjuster-fused Mortals.
30:1.51 (331.40) 2. Pojaga ühtesulanud surelikud. 30:1.51 (331.40) 2. Son-fused Mortals.
30:1.52 (331.41) 3. Vaimuga ühtesulanud surelikud. 30:1.52 (331.41) 3. Spirit-fused Mortals.
30:1.53 (331.42) 4. Üleviidud keskteelised. 30:1.53 (331.42) 4. Translated Midwayers.
30:1.54 (331.43) 5. Ilmutamata tõusuolendid. 30:1.54 (331.43) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.55 (332.1) III. ÜHESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes pärinevad mõnest Paradiisi Jumalusest või on loodud muul viisil mõne olendi poolt, kes on Paradiisi Jumaluste otsene või kaudne järglane. 30:1.55 (332.1) III. SINGLE-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any one of the Paradise Deities or otherwise created by any one being of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.56 (332.2) A. Ülimad Vaimud. 30:1.56 (332.2) A. The Supreme Spirits.
30:1.57 (332.3) 1. Gravitatsiooni Sõnumitoojad. 30:1.57 (332.3) 1. Gravity Messengers.
30:1.58 (332.4) 2. Havona ringluste seitse vaimu. 30:1.58 (332.4) 2. The Seven Spirits of the Havona Circuits.
30:1.59 (332.5) 3. Iga Havona ringluse kaksteist abivaimu. 30:1.59 (332.5) 3. The Twelvefold Adjutants of the Havona Circuits.
30:1.60 (332.6) 4. Peegeldusabilised. 30:1.60 (332.6) 4. The Reflective Image Aids.
30:1.61 (332.7) 5. Universumi Emavaimud. 30:1.61 (332.7) 5. Universe Mother Spirits.
30:1.62 (332.8) 6. Seitse meeleabivaimu. 30:1.62 (332.8) 6. The Sevenfold Adjutant Mind-Spirits.
30:1.63 (332.9) 7. Jumalusest pärinevad ilmutamata olendid. 30:1.63 (332.9) 7. Unrevealed Deity-origin Beings.
30:1.64 (332.10) B. Tõusvad klassid. 30:1.64 (332.10) B. The Ascending Orders.
30:1.65 (332.11) 1. Isikustatud Kohandajad. 30:1.65 (332.11) 1. Personalized Adjusters.
30:1.66 (332.12) 2. Tõusuteelistest Ainelised Pojad. 30:1.66 (332.12) 2. Ascending Material Sons.
30:1.67 (332.13) 3. Arenevad seeravid. 30:1.67 (332.13) 3. Evolutionary Seraphim.
30:1.68 (332.14) 4. Arenevad keerubid. 30:1.68 (332.14) 4. Evolutionary Cherubim.
30:1.69 (332.15) 5. Ilmutamata tõusuolendid. 30:1.69 (332.15) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.70 (332.16) C. Lõpmatu Vaimu perekond. 30:1.70 (332.16) C. The Family of the Infinite Spirit.
30:1.71 (332.17) 1. Üksildased Sõnumitoojad. 30:1.71 (332.17) 1. Solitary Messengers.
30:1.72 (332.18) 2. Universumiringluste Juhendajad. 30:1.72 (332.18) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:1.73 (332.19) 3. Loenduse Juhatajad. 30:1.73 (332.19) 3. Census Directors.
30:1.74 (332.20) 4. Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abilised. 30:1.74 (332.20) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:1.75 (332.21) 5. Inspektor-kaaslased. 30:1.75 (332.21) 5. Associate Inspectors.
30:1.76 (332.22) 6. Kohalemääratud Tunnimehed. 30:1.76 (332.22) 6. Assigned Sentinels.
30:1.77 (332.23) 7. Aspirantide Teejuhid. 30:1.77 (332.23) 7. Graduate Guides.
30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitalid. 30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitals.
30:1.79 (332.25) 9. Kõiksed Lepitajad. 30:1.79 (332.25) 9. Universal Conciliators.
30:1.80 (332.26) 10. Morontiakaaslased. 30:1.80 (332.26) 10. Morontia Companions.
30:1.81 (332.27) 11. Supernavid. 30:1.81 (332.27) 11. Supernaphim.
30:1.82 (332.28) 12. Sekonavid. 30:1.82 (332.28) 12. Seconaphim.
30:1.83 (332.29) 13. Tertsiavid. 30:1.83 (332.29) 13. Tertiaphim.
30:1.84 (332.30) 14. Omniavid. 30:1.84 (332.30) 14. Omniaphim.
30:1.85 (332.31) 15. Seeravid. 30:1.85 (332.31) 15. Seraphim.
30:1.86 (332.32) 16. Keerubid ja sanobid. 30:1.86 (332.32) 16. Cherubim and Sanobim.
30:1.87 (332.33) 17. Vaimust pärinevad ilmutamata olendid. 30:1.87 (332.33) 17. Unrevealed Spirit-origin Beings.
30:1.88 (332.34) 18. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat. 30:1.88 (332.34) 18. The Seven Supreme Power Directors.
30:1.89 (332.35) 19. Ülimad Võimsuskeskused. 30:1.89 (332.35) 19. The Supreme Power Centers.
30:1.90 (332.36) 20. Füüsilised Meisterjuhtijad. 30:1.90 (332.36) 20. The Master Physical Controllers.
30:1.91 (332.37) 21. Morontia Võimsusejuhendajad. 30:1.91 (332.37) 21. The Morontia Power Supervisors.
30:1.92 (332.38) IV. ILMNENUD TRANSTSENDENTSED OLENDID. Paradiisis leidub tohutul hulgal transtsendentseid olendeid, kelle päritolu avaldatakse aja ja ruumi universumitele tavaliselt alles siis, kui need universumid stabiliseeruvad valgusesse ja ellu. Need transtsendentsed olendid ei ole ei loojad ega loodud: nad on jumalikkuse, lõplikkuse ja igaviku ilmnenud lapsed. Need „ilmnejad” ei ole ei piiritletud ega lõpmatud — nad on absoniitsed ja absoniitsus ei ole ei lõpmatus ega absoluutsus. 30:1.92 (332.38) IV. EVENTUATED TRANSCENDENTAL BEINGS. There is to be found on Paradise a vast host of transcendental beings whose origin is not ordinarily disclosed to the universes of time and space until they are settled in light and life. These Transcendentalers are neither creators nor creatures; they are the eventuated children of divinity, ultimacy, and eternity. These “eventuators” are neither finite nor infinite—they are absonite; and absonity is neither infinity nor absoluteness.
30:1.93 (333.1) Need mitteloodud mitteloojad on alati lojaalsed Paradiisi-Kolmsusele ja kuulekad Viimasele. Nad eksisteerivad isiksuse tegevuse neljal lõplikul tasandil ja tegutsevad absoniitsuse seitsmel tasandil kaheteistkümne suure rühmana, mis hõlmavad tuhandet suurt töörühma, millest igaüks koosneb seitsmest klassist. Need ilmnenud olendid kuuluvad järgmistesse klassidesse: 30:1.93 (333.1) These uncreated noncreators are ever loyal to the Paradise Trinity and obedient to the Ultimate. They are existent on four ultimate levels of personality activity and are functional on the seven levels of the absonite in twelve grand divisions consisting of one thousand major working groups of seven classes each. These eventuated beings include the following orders:
30:1.94 (333.2) 1. Tervikuniversumi Arhitektid; 30:1.94 (333.2) 1. The Architects of the Master Universe.
30:1.95 (333.3) 2. Transtsendentsed Kroonikud; 30:1.95 (333.3) 2. Transcendental Recorders.
30:1.96 (333.4) 3. Muud Transtsendentaalid; 30:1.96 (333.4) 3. Other Transcendentalers.
30:1.97 (333.5) 4. Esmased Ilmnenud Meister-Jõukorraldajad; 30:1.97 (333.5) 4. Primary Eventuated Master Force Organizers.
30:1.98 (333.6) 5. Abistavad Transtsendentsed Meister-Jõukorraldajad. 30:1.98 (333.6) 5. Associate Transcendental Master Force Organizers.
30:1.99 (333.7) Jumal kui üliisik ilmneb; Jumal kui isik loob; Jumal kui eelisik fragmenteerub; tema fragmendist Kohandaja arendab ainelise ja sureliku meele peale vaimu hinge vastavalt selle isiksuse vabale valikule, mille Jumal kui Isa on niisugusele surelikule loodud-olendile vanemlikult annetanud. 30:1.99 (333.7) God, as a superperson, eventuates; God, as a person, creates; God, as a preperson, fragments; and such an Adjuster fragment of himself evolves the spirit soul upon the material and mortal mind in accordance with the freewill choosing of the personality which has been bestowed upon such a mortal creature by the parental act of God as a Father.
30:1.100 (333.8) V. JUMALUSE FRAGMENTEERITUD OLEMUSVORMID. Seda elavalt eksisteerivat klassi, mis pärineb Kõiksest Isast, iseloomustavad kõige paremini Mõttekohandajad, kuigi need olemusvormid pole mingil juhul Esimese Allika ja Keskme eelisikulise reaalsuse ainsad fragmendid. Muudel fragmentidel peale Mõttekohandajate on palju mitmesuguseid vähetuntud funktsioone. Ühtesulamisel Kohandajaga või mõne muu fragmendiga saab loodud-olend Isaga ühtesulanud olendiks. 30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTED ENTITIES OF DEITY. This order of living existence, originating in the Universal Father, is best typified by the Thought Adjusters, though these entities are by no means the only fragmentations of the prepersonal reality of the First Source and Center. The functions of the other-than-Adjuster fragments are manifold and little known. Fusion with an Adjuster or other such fragment constitutes the creature a Father-fused being.
30:1.101 (333.9) Siinkohal tuleb mainida ka Kolmanda Allika ja Keskme meele-eelse vaimu fragmente, mis on küll vaevalt võrreldavad Isa fragmentidega. Need olemusvormid erinevad Kohandajatest üsna palju; sellistena ei paikne need Spiritingtonil ega läbi sellistena ka meelegravitatsiooniringlusi; nad ei ela ka surelike olendite sisimas nende lihaliku elu ajal. Nad ei ole selles mõttes eelisikulised, nagu seda on Kohandajad, kuid neid meele-eelse vaimu fragmente annetatakse teatavatele ellujäävatele surelikele, kellest saavad nendega ühtesulamise tulemusena Vaimuga ühtesulanud surelikud, kes erinevad Kohandajaga ühtesulanud surelikest. 30:1.101 (333.9) The fragmentations of the premind spirit of the Third Source and Center, though hardly comparable to the Father fragments, should be here recorded. Such entities differ very greatly from Adjusters; they do not as such dwell on Spiritington, nor do they as such traverse the mind-gravity circuits; neither do they indwell mortal creatures during the life in the flesh. They are not prepersonal in the sense that the Adjusters are, but such fragments of premind spirit are bestowed upon certain of the surviving mortals, and fusion therewith constitutes them Spirit-fused mortals in contradistinction to Adjuster-fused mortals.
30:1.102 (333.10) Veelgi keerulisem on kirjeldada Looja-Poja individualiseeritud vaimu, millega ühinemisel saab loodud-olendist Pojaga ühtesulanud surelik. Kuid Jumaluse fragmente on veel teisigi. 30:1.102 (333.10) Still more difficult of description is the individualized spirit of a Creator Son, union with which constitutes the creature a Son-fused mortal. And there are still other fragmentations of Deity.
30:1.103 (333.11) VI. ÜLEISIKULISED OLENDID. On veel tohutul hulgal isikulisest erinevaid jumaliku päritoluga olendeid universumite universumi mitmesugustes teenistustes. Osa neist olenditest elab Poja Paradiisi-maailmades; teisi, näiteks Igavese Poja üleisikulisi esindajaid, kohtab kõikjal. Nemad jäävad käesolevates jutustustes suures osas nimetamata ja olekski üsna asjatu püüda neid kirjeldada isikulistele loodud-olenditele. 30:1.103 (333.11) VI. SUPERPERSONAL BEINGS. There is a vast host of other-than-personal beings of divine origin and of manifold service in the universe of universes. Certain of these beings are resident on the Paradise worlds of the Son; others, like the superpersonal representatives of the Eternal Son, are encountered elsewhere. They are for the most part unmentioned in these narratives, and it would be quite futile to attempt their description to personal creatures.
30:1.104 (333.12) VII. LIIGITAMATA JA ILMUTAMATA KLASSID. Praeguse universumiajastu jooksul poleks võimalik kõiki, nii isikulisi kui ka muid olendeid praegusel universumi ajastul kehtivatesse liigitustesse paigutada; kõiki niisuguseid kategooriaid ei ole käesolevates jutustustes ka avaldatud, mistõttu on arvukad klassid neist loeteludest välja jäetud. Näiteks järgmised: 30:1.104 (333.12) VII. UNCLASSIFIED AND UNREVEALED ORDERS. During the present universe age it would not be possible to place all beings, personal or otherwise, within classifications pertaining to the present universe age; nor have all such categories been revealed in these narratives; hence numerous orders have been omitted from these lists. Consider the following:
30:1.105 (333.13) Universumi Saatuse Täideviija; 30:1.105 (333.13) The Consummator of Universe Destiny.
30:1.106 (333.14) Viimase Määratletud Asevalitsejad; 30:1.106 (333.14) The Qualified Vicegerents of the Ultimate.
30:1.107 (334.1) Ülima Määratlemata Juhendajad; 30:1.107 (334.1) The Unqualified Supervisors of the Supreme.
30:1.108 (334.2) Päevilt Vanade Ilmutamata Loovad Esindajad; 30:1.108 (334.2) The Unrevealed Creative Agencies of the Ancients of Days.
30:1.109 (334.3) Paradiisi Majeston; 30:1.109 (334.3) Majeston of Paradise.
30:1.110 (334.4) Majestoni Nimeta Peegeldussidepidajad; 30:1.110 (334.4) The Unnamed Reflectivator Liaisons of Majeston.
30:1.111 (334.5) Kohalike universumite midsoniitide klassid. 30:1.111 (334.5) The Midsonite Orders of the Local Universes.
30:1.112 (334.6) Nende klasside koos loetlemisele pole vaja omistada mingit erilist tähendust, välja arvatud see, et ükski neist ei kuulu siin esitatud Paradiisi liigitusse. Need on mõned liigitamata jäänud olendid, te saate teada veel paljudest ilmutamata olenditest. 30:1.112 (334.6) No especial significance need attach to the listing of these orders together except that none of them appear in the Paradise classification as revealed herein. These are the unclassified few; you have yet to learn of the unrevealed many.
30:1.113 (334.7) On olemas vaimud: vaimudest olemisvormid, vaimude kohalolekud, isikulised vaimud, eelisikulised vaimud, üleisikulised vaimud, vaimeksistentsid, vaimisiksused. Kuid siin ei piisa surelikust keelest ega surelikust intellektist. Võime siiski öelda, et ei ole isiksusi, kes oleksid üksnes „puhas meel”; igal olemusvormil on isiksus vaid siis, kui see on talle annetatud Jumala poolt, kes on vaim. Ükski meelt omav olemusvorm, millega ei seondu vaimne ega füüsiline energia, ei ole isiksus. Kuid samas mõttes, nagu on olemas vaimisiksusi, kellel on meel, on ka meelt omavaid isiksusi, kellel on vaim. Majeston koos oma kaaslastega on üsna head näited olenditest, kellel on ülekaalus meel, kuid seda liiki isiksuse kohta on ka paremaid näiteid, mida teie ei tunne. On isegi terveid niisuguste meel-isiksuste ilmutamata klasse, kuid need seonduvad alati vaimuga. Teatavad teised ilmutamata loodud-olendid on nii-öelda meele-energia ja füüsilise energiaga isiksused. Seda liiki olend ei reageeri vaimugravitatsioonile, kuid on sellele vaatamata tõeline isiksus — kuulub Isa ringlusesse. 30:1.113 (334.7) There are spirits: spirit entities, spirit presences, personal spirits, prepersonal spirits, superpersonal spirits, spirit existences, spirit personalities—but neither mortal language nor mortal intellect are adequate. We may however state that there are no personalities of “pure mind”; no entity has personality unless he is endowed with it by God who is spirit. Any mind entity that is not associated with either spiritual or physical energy is not a personality. But in the same sense that there are spirit personalities who have mind there are mind personalities who have spirit. Majeston and his associates are fairly good illustrations of mind-dominated beings, but there are better illustrations of this type of personality unknown to you. There are even whole unrevealed orders of such mind personalities, but they are always spirit associated. Certain other unrevealed creatures are what might be termed mindal- and physical-energy personalities. This type of being is nonresponsive to spirit gravity but is nonetheless a true personality—is within the Father’s circuit.
30:1.114 (334.8) Käesolevates kirjades ei saa kaugeltki ammendavalt kirjeldada elavaid loodudolendeid, loojaid, ilmnejaid ja veel muul viisil eksisteerivaid olendeid, kes elavad, palveldavad ja teenivad kihavates ajauniversumites ning igavikulises keskses universumis. Teie, surelikud, olete isikud — seega saame kirjeldada olendeid, kes on isikustatud, kuid kuidas saab teile üldse seletada absoniidistatud olendit? 30:1.114 (334.8) These papers do not—cannot—even begin to exhaust the story of the living creatures, creators, eventuators, and still-otherwise-existent beings who live and worship and serve in the swarming universes of time and in the central universe of eternity. You mortals are persons; hence we can describe beings who are personalized, but how could an absonitized being ever be explained to you?
2. Uversa isiksuseregister ^top 2. The Uversa Personality Register ^top
30:2.1 (334.9) Elusolendite jumalik pere on registreeritud Uversal seitsme suure jaotusena: 30:2.1 (334.9) The divine family of living beings is registered on Uversa in seven grand divisions:
30:2.2 (334.10) 1. Paradiisi Jumalused; 30:2.2 (334.10) 1. The Paradise Deities.
30:2.3 (334.11) 2. Ülimad Vaimud; 30:2.3 (334.11) 2. The Supreme Spirits.
30:2.4 (334.12) 3. Kolmsus-päritolu Olendid; 30:2.4 (334.12) 3. The Trinity-origin Beings.
30:2.5 (334.13) 4. Jumala Pojad; 30:2.5 (334.13) 4. The Sons of God.
30:2.6 (334.14) 5. Lõpmatu Vaimu Isiksused; 30:2.6 (334.14) 5. Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.7 (334.15) 6. Universumi Võimsusesuunajad; 30:2.7 (334.15) 6. The Universe Power Directors.
30:2.8 (334.16) 7. Alaliste Kodanike Korpus. 30:2.8 (334.16) 7. The Corps of Permanent Citizenship.
30:2.9 (334.17) Need tahteolendite rühmad jagunevad arvukatesse klassidesse ja väiksematesse alarühmadesse. Selle suuruniversumi isiksuste liigituse esitamisel on aga põhiliselt välja toodud need arukate olendite klassid, kellest on käesolevates jutustustes räägitud, ning kellest enamikku kohtavad ajasurelikud tõusuteekogemuses, kui nad liiguvad järjest lähemale Paradiisile. Järgnevates loeteludes ei ole mainitud neid tohutu suuri universumiolendite klasse, kes oma töös surelike tõusuplaaniga kokku ei puutu. 30:2.9 (334.17) These groups of will creatures are divided into numerous classes and minor subdivisions. The presentation of this classification of the personalities of the grand universe is however chiefly concerned in setting forth those orders of intelligent beings who have been revealed in these narratives, most of whom will be encountered in the ascendant experience of the mortals of time on their progressive climb to Paradise. The following listings make no mention of vast orders of universe beings who carry forward their work apart from the mortal ascension scheme.
30:2.10 (335.1) I. PARADIISI JUMALUSED. 30:2.10 (335.1) I. THE PARADISE DEITIES.
30:2.11 (335.2) 1. Kõikne Isa. 30:2.11 (335.2) 1. The Universal Father.
30:2.12 (335.3) 2. Igavene Poeg. 30:2.12 (335.3) 2. The Eternal Son.
30:2.13 (335.4) 3. Lõpmatu Vaim. 30:2.13 (335.4) 3. The Infinite Spirit.
30:2.14 (335.5) II. ÜLIMAD VAIMUD. 30:2.14 (335.5) II. THE SUPREME SPIRITS.
30:2.15 (335.6) 1. Seitse Meistervaimu. 30:2.15 (335.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:2.16 (335.7) 2. Seitse Ülimat Täideviijat. 30:2.16 (335.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:2.17 (335.8) 3. Seitse Peegeldavate Vaimude rühma. 30:2.17 (335.8) 3. The Seven Groups of Reflective Spirits.
30:2.18 (335.9) 4. Peegeldusabilised. 30:2.18 (335.9) 4. The Reflective Image Aids.
30:2.19 (335.10) 5. Seitse Ringluste Vaimu. 30:2.19 (335.10) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
30:2.20 (335.11) 6. Kohalike universumite Loovad Vaimud. 30:2.20 (335.11) 6. Local Universe Creative Spirits.
30:2.21 (335.12) 7. Meeleabivaimud. 30:2.21 (335.12) 7. Adjutant Mind-Spirits.
30:2.22 (335.13) III. KOLMSUS-PÄRITOLU OLENDID. 30:2.22 (335.13) III. THE TRINITY-ORIGIN BEINGS.
30:2.23 (335.14) 1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused. 30:2.23 (335.14) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:2.24 (335.15) 2. Päevilt Igavesed. 30:2.24 (335.15) 2. Eternals of Days.
30:2.25 (335.16) 3. Päevilt Vanad. 30:2.25 (335.16) 3. Ancients of Days.
30:2.26 (335.17) 4. Päevilt Täiuslikud. 30:2.26 (335.17) 4. Perfections of Days.
30:2.27 (335.18) 5. Päevilt Uued. 30:2.27 (335.18) 5. Recents of Days.
30:2.28 (335.19) 6. Päevilt Ühtsed. 30:2.28 (335.19) 6. Unions of Days.
30:2.29 (335.20) 7. Päevilt Ustavad. 30:2.29 (335.20) 7. Faithfuls of Days.
30:2.30 (335.21) 8. Kolmsuse Õpetajad-Pojad. 30:2.30 (335.21) 8. Trinity Teacher Sons.
30:2.31 (335.22) 9. Tarkuse Täiustajad. 30:2.31 (335.22) 9. Perfectors of Wisdom.
30:2.32 (335.23) 10. Jumalikud Nõuandjad. 30:2.32 (335.23) 10. Divine Counselors.
30:2.33 (335.24) 11. Kõiksed Hindajad. 30:2.33 (335.24) 11. Universal Censors.
30:2.34 (335.25) 12. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud. 30:2.34 (335.25) 12. Inspired Trinity Spirits.
30:2.35 (335.26) 13. Havona põliselanikud. 30:2.35 (335.26) 13. Havona Natives.
30:2.36 (335.27) 14. Paradiisi kodanikud. 30:2.36 (335.27) 14. Paradise Citizens.
30:2.37 (335.28) IV. JUMALA POJAD. 30:2.37 (335.28) IV. THE SONS OF GOD.
30:2.38 (335.29) A. Laskuvad Pojad. 30:2.38 (335.29) A. Descending Sons.
30:2.39 (335.30) 1. Loojad-Pojad — Miikaelid. 30:2.39 (335.30) 1. Creator Sons—Michaels.
30:2.40 (335.31) 2. Kohtumõistjad Pojad — Avonalid. 30:2.40 (335.31) 2. Magisterial Sons—Avonals.
30:2.41 (335.32) 3. Kolmsuse Õpetajad-Pojad — Daynalid. 30:2.41 (335.32) 3. Trinity Teacher Sons—Daynals.
30:2.42 (335.33) 4. Melkisedek-Pojad. 30:2.42 (335.33) 4. Melchizedek Sons.
30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek-Pojad. 30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Sons.
30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek-Pojad. 30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Sons.
30:2.45 (335.36) 7. Elukandjad-Pojad. 30:2.45 (335.36) 7. Life Carrier Sons.
30:2.46 (335.37) B. Tõusvad Pojad. 30:2.46 (335.37) B. Ascending Sons.
30:2.47 (335.38) 1. Isaga ühtesulanud surelikud. 30:2.47 (335.38) 1. Father-fused Mortals.
30:2.48 (335.39) 2. Pojaga ühtesulanud surelikud. 30:2.48 (335.39) 2. Son-fused Mortals.
30:2.49 (335.40) 3. Vaimuga ühtesulanud surelikud. 30:2.49 (335.40) 3. Spirit-fused Mortals.
30:2.50 (335.41) 4. Arenevad seeravid. 30:2.50 (335.41) 4. Evolutionary Seraphim.
30:2.51 (335.42) 5. Tõusuteelistest Ainelised Pojad. 30:2.51 (335.42) 5. Ascending Material Sons.
30:2.52 (335.43) 6. Üleviidud keskteelised. 30:2.52 (335.43) 6. Translated Midwayers.
30:2.53 (335.44) 7. Isikustatud Kohandajad. 30:2.53 (335.44) 7. Personalized Adjusters.
30:2.54 (336.1) C. Kolmsustatud Pojad. 30:2.54 (336.1) C. Trinitized Sons.
30:2.55 (336.2) 1. Vägevad Sõnumitoojad. 30:2.55 (336.2) 1. Mighty Messengers.
30:2.56 (336.3) 2. Kõrgeaulised. 30:2.56 (336.3) 2. Those High in Authority.
30:2.57 (336.4) 3. Nime ja Numbrita Olendid. 30:2.57 (336.4) 3. Those without Name and Number.
30:2.58 (336.5) 4. Kolmsustatud Valvurid. 30:2.58 (336.5) 4. Trinitized Custodians.
30:2.59 (336.6) 5. Kolmsustatud Saadikud. 30:2.59 (336.6) 5. Trinitized Ambassadors.
30:2.60 (336.7) 6. Taevased Valvurid. 30:2.60 (336.7) 6. Celestial Guardians.
30:2.61 (336.8) 7. Kõrgete Poegade Abilised. 30:2.61 (336.8) 7. High Son Assistants.
30:2.62 (336.9) 8. Tõusuteeliste poolt Kolmsustatud Pojad. 30:2.62 (336.9) 8. Ascender-trinitized Sons.
30:2.63 (336.10) 9. Paradiisi ja Havona Kolmsustatud Pojad. 30:2.63 (336.10) 9. Paradise-Havona-trinitized Sons.
30:2.64 (336.11) 10. Saatuse Kolmsustatud Pojad. 30:2.64 (336.11) 10. Trinitized Sons of Destiny.
30:2.65 (336.12) V. LÕPMATU VAIMU ISIKSUSED. 30:2.65 (336.12) V. PERSONALITIES OF THE INFINITE SPIRIT.
30:2.66 (336.13) A. Lõpmatu Vaimu Kõrgemad Isiksused. 30:2.66 (336.13) A. Higher Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.67 (336.14) 1. Üksildased Sõnumitoojad. 30:2.67 (336.14) 1. Solitary Messengers.
30:2.68 (336.15) 2. Universumiringluste Juhendajad. 30:2.68 (336.15) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:2.69 (336.16) 3. Loenduse Juhatajad. 30:2.69 (336.16) 3. Census Directors.
30:2.70 (336.17) 4. Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abid. 30:2.70 (336.17) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:2.71 (336.18) 5. Inspektor-kaaslased. 30:2.71 (336.18) 5. Associate Inspectors.
30:2.72 (336.19) 6. Kohalemääratud Tunnimehed. 30:2.72 (336.19) 6. Assigned Sentinels.
30:2.73 (336.20) 7. Aspirantide Teejuhid. 30:2.73 (336.20) 7. Graduate Guides.
30:2.74 (336.21) B. Kosmose Sõnumitoojate Väed. 30:2.74 (336.21) B. The Messenger Hosts of Space.
30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitalid. 30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitals.
30:2.76 (336.23) 2. Kõiksed Lepitajad. 30:2.76 (336.23) 2. Universal Conciliators.
30:2.77 (336.24) 3. Tehnilised Nõuandjad. 30:2.77 (336.24) 3. Technical Advisers.
30:2.78 (336.25) 4. Paradiisi Arhivaarid. 30:2.78 (336.25) 4. Custodians of Records on Paradise.
30:2.79 (336.26) 5. Taevased Kroonikud. 30:2.79 (336.26) 5. Celestial Recorders.
30:2.80 (336.27) 6. Morontiakaaslased. 30:2.80 (336.27) 6. Morontia Companions.
30:2.81 (336.28) 7. Paradiisikaaslased. 30:2.81 (336.28) 7. Paradise Companions.
30:2.82 (336.29) C. Hoolekandevaimud. 30:2.82 (336.29) C. The Ministering Spirits.
30:2.83 (336.30) 1. Supernavid. 30:2.83 (336.30) 1. Supernaphim.
30:2.84 (336.31) 2. Sekonavid. 30:2.84 (336.31) 2. Seconaphim.
30:2.85 (336.32) 3. Tertsiavid. 30:2.85 (336.32) 3. Tertiaphim.
30:2.86 (336.33) 4. Omniavid. 30:2.86 (336.33) 4. Omniaphim.
30:2.87 (336.34) 5. Seeravid. 30:2.87 (336.34) 5. Seraphim.
30:2.88 (336.35) 6. Keerubid ja sanobid. 30:2.88 (336.35) 6. Cherubim and Sanobim.
30:2.89 (336.36) 7. Keskteelised. 30:2.89 (336.36) 7. Midwayers.
30:2.90 (336.37) VI. UNIVERSUMI VÕIMSUSESUUNAJAD. 30:2.90 (336.37) VI. THE UNIVERSE POWER DIRECTORS.
30:2.91 (336.38) A. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat. 30:2.91 (336.38) A. The Seven Supreme Power Directors.
30:2.92 (336.39) B. Ülimad Võimsuskeskused. 30:2.92 (336.39) B. Supreme Power Centers.
30:2.93 (336.40) 1. Ülimad Keskusejuhendajad. 30:2.93 (336.40) 1. Supreme Center Supervisors.
30:2.94 (336.41) 2. Havona Keskused. 30:2.94 (336.41) 2. Havona Centers.
30:2.95 (336.42) 3. Superuniversumi Keskused. 30:2.95 (336.42) 3. Superuniverse Centers.
30:2.96 (336.43) 4. Kohaliku Universumi Keskused. 30:2.96 (336.43) 4. Local Universe Centers.
30:2.97 (336.44) 5. Tähtkujude Keskused. 30:2.97 (336.44) 5. Constellation Centers.
30:2.98 (336.45) 6. Süsteemide Keskused. 30:2.98 (336.45) 6. System Centers.
30:2.99 (336.46) 7. Liigitamata Keskused. 30:2.99 (336.46) 7. Unclassified Centers.
30:2.100 (337.1) C. Füüsilised Meisterjuhtijad. 30:2.100 (337.1) C. Master Physical Controllers.
30:2.101 (337.2) 1. Abi-Võimsusesuunajad. 30:2.101 (337.2) 1. Associate Power Directors.
30:2.102 (337.3) 2. Mehaanilised Juhtijad. 30:2.102 (337.3) 2. Mechanical Controllers.
30:2.103 (337.4) 3. Energiamuundajad. 30:2.103 (337.4) 3. Energy Transformers.
30:2.104 (337.5) 4. Energia Ülekandjad. 30:2.104 (337.5) 4. Energy Transmitters.
30:2.105 (337.6) 5. Esmased Ühendajad. 30:2.105 (337.6) 5. Primary Associators.
30:2.106 (337.7) 6. Teisesed Lahutajad. 30:2.106 (337.7) 6. Secondary Dissociators.
30:2.107 (337.8) 7. Frandalankid ja kronoldekid. 30:2.107 (337.8) 7. Frandalanks and Chronoldeks.
30:2.108 (337.9) D. Morontia Võimsusejuhendajad. 30:2.108 (337.9) D. Morontia Power Supervisors.
30:2.109 (337.10) 1. Ringlusereguleerijad. 30:2.109 (337.10) 1. Circuit Regulators.
30:2.110 (337.11) 2. Süsteemi Koordineerijad. 30:2.110 (337.11) 2. System Co-ordinators.
30:2.111 (337.12) 3. Planeetide Hooldajad. 30:2.111 (337.12) 3. Planetary Custodians.
30:2.112 (337.13) 4. Kombineeritud Juhtijad. 30:2.112 (337.13) 4. Combined Controllers.
30:2.113 (337.14) 5. Side Stabiliseerijad. 30:2.113 (337.14) 5. Liaison Stabilizers.
30:2.114 (337.15) 6. Selektiivsed Sorteerijad. 30:2.114 (337.15) 6. Selective Assorters.
30:2.115 (337.16) 7. Abiregistraatorid. 30:2.115 (337.16) 7. Associate Registrars.
30:2.116 (337.17) VII. ALALISTE KODANIKE KORPUS. 30:2.116 (337.17) VII. THE CORPS OF PERMANENT CITIZENSHIP.
30:2.117 (337.18) 1. Planeetide keskteelised. 30:2.117 (337.18) 1. The Planetary Midwayers.
30:2.118 (337.19) 2. Süsteemide Aadama-pojad. 30:2.118 (337.19) 2. The Adamic Sons of the Systems.
30:2.119 (337.20) 3. Tähtkujude univitatiad. 30:2.119 (337.20) 3. The Constellation Univitatia.
30:2.120 (337.21) 4. Kohaliku universumi susatiad. 30:2.120 (337.21) 4. The Local Universe Susatia.
30:2.121 (337.22) 5. Kohalike universumite Vaimuga ühtesulanud surelikud. 30:2.121 (337.22) 5. Spirit-fused Mortals of the Local Universes.
30:2.122 (337.23) 6. Superuniversumite abandonterid. 30:2.122 (337.23) 6. The Superuniverse Abandonters.
30:2.123 (337.24) 7. Superuniversumite Pojaga ühtesulanud surelikud. 30:2.123 (337.24) 7. Son-fused Mortals of the Superuniverses.
30:2.124 (337.25) 8. Havona põliselanikud. 30:2.124 (337.25) 8. The Havona Natives.
30:2.125 (337.26) 9. Vaimu Paradiisi-sfääride põliselanikud. 30:2.125 (337.26) 9. Natives of the Paradise Spheres of the Spirit.
30:2.126 (337.27) 10. Isa Paradiisi-sfääride põliselanikud. 30:2.126 (337.27) 10. Natives of the Father’s Paradise Spheres.
30:2.127 (337.28) 11. Loodud Paradiisi kodanikud. 30:2.127 (337.28) 11. The Created Citizens of Paradise.
30:2.128 (337.29) 12. Kohandajaga ühtesulanud surelikud Paradiisi kodanikud. 30:2.128 (337.29) 12. Adjuster-fused Mortal Citizens of Paradise.
30:2.129 (337.30) Niisugune universumiisiksuste liigitus sobib kasutamiseks, nii on nad arvel Uversa keskusmaailma kroonikates. 30:2.129 (337.30) This is the working classification of the personalities of the universes as they are of record on the headquarters world of Uversa.
30:2.130 (337.31) ISIKSUSTE KOONDRÜHMAD. Uversal on arvel arvukad täiendavad intellektiolendite rühmad; need on olendid, kes on suuruniversumi ülesehituse ja haldamisega samuti tihedalt seotud. Nende klasside seas on kolm isiksuste koondrühma: 30:2.130 (337.31) COMPOSITE PERSONALITY GROUPS. There are on Uversa the records of numerous additional groups of intelligent beings, beings that are also closely related to the organization and administration of the grand universe. Among such orders are the following three composite personality groups:
30:2.131 (337.32) A. Paradiisi Lõplikkuse Korpus. 30:2.131 (337.32) A. The Paradise Corps of the Finality.
30:2.132 (337.33) 1. Surelike Lõpetanute Korpus. 30:2.132 (337.33) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
30:2.133 (337.34) 2. Paradiisi Lõpetanute Korpus. 30:2.133 (337.34) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
30:2.134 (337.35) 3. Kolmsustatud Lõpetanute Korpus. 30:2.134 (337.35) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
30:2.135 (337.36) 4. Ühiselt Kolmsustatud Lõpetanute Korpus. 30:2.135 (337.36) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
30:2.136 (337.37) 5. Havona Lõpetanute Korpus. 30:2.136 (337.37) 5. The Corps of Havona Finaliters.
30:2.137 (337.38) 6. Transtsendentsete Lõpetanute Korpus. 30:2.137 (337.38) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
30:2.138 (337.39) 7. Saatuse Ilmutamata Poegade Korpus. 30:2.138 (337.39) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
30:2.139 (337.40) Surelike Lõplikkuse Korpust käsitletakse käesoleva kirjade seeria järgmises ja viimases kirjas. 30:2.139 (337.40) The Mortal Corps of the Finality is dealt with in the next and final paper of this series.
30:2.140 (338.1) B. Universumi Abilised. 30:2.140 (338.1) B. The Universe Aids.
30:2.141 (338.2) 1. Helkjad Koidutähed. 30:2.141 (338.2) 1. Bright and Morning Stars.
30:2.142 (338.3) 2. Kirkad Õhtutähed. 30:2.142 (338.3) 2. Brilliant Evening Stars.
30:2.143 (338.4) 3. Peainglid. 30:2.143 (338.4) 3. Archangels.
30:2.144 (338.5) 4. Kõigekõrgemad Abilised. 30:2.144 (338.5) 4. Most High Assistants.
30:2.145 (338.6) 5. Kõrged Volinikud. 30:2.145 (338.6) 5. High Commissioners.
30:2.146 (338.7) 6. Taevased Järelevaatajad. 30:2.146 (338.7) 6. Celestial Overseers.
30:2.147 (338.8) 7. Eluasemeilmade Õpetajad. 30:2.147 (338.8) 7. Mansion World Teachers.
30:2.148 (338.9) Nii kohalike kui ka superuniversumite kõigis keskusmaailmades peab olema varuks olendeid, kes täidavad kohalike universumite valitsejate Loojate-Poegade erimissioone. Me tervitame neid Universumi Abilisi Uversal, kuid nad ei jää meie jurisdiktsiooni alla. Need saadikud teevad oma tööd ja teostavad oma vaatlusi Loojate-Poegade volitusel. Nende tegevust kirjeldatakse põhjalikumalt teie kohalikku universumit käsitlevas jutustuses. 30:2.148 (338.9) On all headquarters worlds of both local and superuniverses, provision is made for these beings who are engaged in specific missions for the Creator Sons, the local universe rulers. We welcome these Universe Aids on Uversa, but we have no jurisdiction over them. Such emissaries prosecute their work and carry on their observations under authority of the Creator Sons. Their activities are more fully described in the narrative of your local universe.
30:2.149 (338.10) C. Seitse hea tahte kolooniat. 30:2.149 (338.10) C. The Seven Courtesy Colonies.
30:2.150 (338.11) 1. Täheuurijad. 30:2.150 (338.11) 1. Star Students.
30:2.151 (338.12) 2. Taevased kunstimeistrid. 30:2.151 (338.12) 2. Celestial Artisans.
30:2.152 (338.13) 3. Meenutusjuhid. 30:2.152 (338.13) 3. Reversion Directors.
30:2.153 (338.14) 4. Ettevalmistuskooli õpetajad. 30:2.153 (338.14) 4. Extension-school Instructors.
30:2.154 (338.15) 5. Mitmesugused varukorpused. 30:2.154 (338.15) 5. The Various Reserve Corps.
30:2.155 (338.16) 6. Õpilastest külalised. 30:2.155 (338.16) 6. Student Visitors.
30:2.156 (338.17) 7. Tõusu-palverändurid. 30:2.156 (338.17) 7. Ascending Pilgrims.
30:2.157 (338.18) Need seitse olendite rühma on sellistena moodustatud ja juhitavad kõigis keskusmaailmades alates kohalikest süsteemidest kuni superuniversumite keskusmaailmadeni, eriti viimastes. Seitsme superuniversumi keskusmaailmad on peaaegu kõigi intellektiolendite klasside ja rühmade kohtumispaigad. Siin võib vaadelda ja uurida kõigi tahteolendite eksistentsifaase, välja arvatud Paradiisi-Havona asukate arvukad rühmad. 30:2.157 (338.18) These seven groups of beings will be found thus organized and governed on all headquarters worlds from the local systems up to the capitals of the superuniverses, particularly the latter. The capitals of the seven superuniverses are the meeting places for almost all classes and orders of intelligent beings. With the exception of numerous groups of Paradise-Havoners, here the will creatures of every phase of existence may be observed and studied.
3. Hea tahte kolooniad ^top 3. The Courtesy Colonies ^top
30:3.1 (338.19) On olemas seitse hea tahte kolooniat, kes viibivad arhitektuursetel sfääridel pikemat või lühemat aega, kui nad oma missioone edendavad või oma eriülesandeid täidavad. Nende tööd võib kirjeldada järgmiselt: 30:3.1 (338.19) The seven courtesy colonies sojourn on the architectural spheres for a longer or shorter time while engaged in the furtherance of their missions and in the execution of their special assignments. Their work may be described as follows:
30:3.2 (338.20) 1. Täheuurijad, taevased astronoomid, eelistavad töötada Uversa-taolistel sfääridel, sest need spetsiaalselt ehitatud maailmad on nende vaatlusteks ja arvutusteks erakordselt soodsad. Uversa asukoht on selle koloonia tööks soodne nii sellepärast, et asub keskel, kui ka sellepärast, et läheduses pole ühtki hiiglaslikku elavat ega surnud päikest, mis energiavoole häiriks. Need uurijad ei ole mingil viisil orgaaniliselt seotud superuniversumi asjatoimetustega, nad on vaid külalised. 30:3.2 (338.20) 1. The Star Students, the celestial astronomers, choose to work on spheres like Uversa because such specially constructed worlds are unusually favorable for their observations and calculations. Uversa is favorably situated for the work of this colony, not only because of its central location, but also because there are no gigantic living or dead suns near at hand to disturb the energy currents. These students are not in any manner organically connected with the affairs of the superuniverse; they are merely guests.
30:3.3 (338.21) Uversa astronoomide kolooniasse kuulub indiviide paljudelt lähedal asuvatelt aladelt, kesksest universumist ja isegi Norlatiadekilt. Täheuurijaks võib saada ja mõnesse taevaste astronoomide korpusse astuda suvaline olend suvalise universumi suvalise süsteemi suvalisest maailmast. Ainsad tingimused on: elu jätkumine ja piisavad teadmised kosmosemaailmadest, eriti nende füüsilise evolutsiooni ja juhtimise seadustest. Täheuurijad ei pea selles korpuses igavesti teenima, kuid ükski sellesse rühma vastuvõetud olend ei tohi sellest lahkuda enne Uversa aja tuhande aasta möödumist. 30:3.3 (338.21) The astronomical colony of Uversa contains individuals from many near-by realms, from the central universe, and even from Norlatiadek. Any being on any world in any system of any universe may become a star student, may aspire to join some corps of celestial astronomers. The only requisites are: continuing life and sufficient knowledge of the worlds of space, especially their physical laws of evolution and control. Star students are not required to serve eternally in this corps, but no one admitted to this group may withdraw under one millennium of Uversa time.
30:3.4 (339.1) Uversa täheuurijate koloonias on praegu üle miljoni liikme. Need astronoomid tulevad ja lähevad, kuigi mõned jäävad siia ka suhteliselt pikkadeks perioodideks. Nad teevad oma tööd arvukate mehaaniliste riistade ja füüsiliste seadmete abil, ka Üksildased Sõnumitoojad ja teised vaimudest uurijad aitavad neid suuresti. Need taevased astronoomid kasutavad pidevalt oma töös tähtede uurimisel ja kosmose kaardistamisel elavaid energiamuundajaid ja -ülekandjaid, samuti peegeldavaid isiksusi. Nad uurivad kosmose aine- ja energiaavaldumisi kõigis nende vormides ja faasides ning jõu toimimine huvitab neid täpselt niisama palju kui nähtused tähtedel, miski kogu kosmoses ei jää nende tähelepanu alt välja. 30:3.4 (339.1) The star-observer colony of Uversa now numbers over one million. These astronomers come and go, though some remain for comparatively long periods. They carry on their work with the aid of a multitude of mechanical instruments and physical appliances; they are also greatly assisted by the Solitary Messengers and other spirit explorers. These celestial astronomers make constant use of the living energy transformers and transmitters, as well as of the reflective personalities, in their work of star study and space survey. They study all forms and phases of space material and energy manifestations, and they are just as much interested in force function as in stellar phenomena; nothing in all space escapes their scrutiny.
30:3.5 (339.2) Samasuguseid astronoomide kolooniaid leidub ka superuniversumite sektorite keskusmaailmades, samuti kohalike universumite ja nende haldusjaotuste arhitektuursetes keskusmaailmades. Teadmised on loomuomaselt olemas ainult Paradiisis, füüsilisest universumist arusaamine sõltub suures osas vaatlustest ja uuringutest. 30:3.5 (339.2) Similar astronomer colonies are to be found on the sector headquarters worlds of the superuniverse as well as on the architectural capitals of the local universes and their administrative subdivisions. Except on Paradise, knowledge is not inherent; understanding of the physical universe is largely dependent on observation and research.
30:3.6 (339.3) 2. Taevased kunstimeistrid teenivad kõikjal seitsmes superuniversumis. Tõususurelikud puutuvad nende rühmadega kõigepealt kokku kohaliku universumi morontiatee jooksul, millega seoses neid kunstimeistreid ka põhjalikumalt käsitletakse. 30:3.6 (339.3) 2. The Celestial Artisans serve throughout the seven superuniverses. Ascending mortals have their initial contact with these groups in the morontia career of the local universe in connection with which these artisans will be more fully discussed.
30:3.7 (339.4) 3. Meenutusjuhid on puhkuse ja huumori — varasemate mälestuste meeldetuletamise — edendajad. Nad on sureliku tõusukava praktilisel läbiviimisel suureks abiks, eriti morontia-ülemineku ja vaimse kogemuse varasematel etappidel. Nende lugu kuulub kohaliku universumi surelike teed käsitlevasse jutustusse. 30:3.7 (339.4) 3. The Reversion Directors are the promoters of relaxation and humor—reversion to past memories. They are of great service in the practical operation of the ascending scheme of mortal progression, especially during the earlier phases of morontia transition and spirit experience. Their story belongs to the narrative of the mortal career in the local universe.
30:3.8 (339.5) 4. Ettevalmistuskooli õpetajad. Iga järjest kõrgem maailm, kus tõusutee jooksul elatakse, hoiab eelmises, madalamas maailmas tugevat õpetajate korpust, mis on sellest sfäärist edasiliikuvatele asukatele nagu ettevalmistuskool: see on aja-palverändurite edasiliikumise tõusuplaani üks etapp. Need koolid, nende õpetamismeetodid ja eksamid on täiesti erinevad, võrreldes kõige sellega, mida te Urantial püüate läbi viia. 30:3.8 (339.5) 4. Extension-School Instructors. The next higher residential world of the ascendant career always maintains a strong corps of teachers on the world just below, a sort of preparatory school for the progressing residents of that sphere; this is a phase of the ascendant scheme for advancing the pilgrims of time. These schools, their methods of instruction and examinations, are wholly unlike anything which you essay to conduct on Urantia.
30:3.9 (339.6) Kogu surelike edasiliikumise tõusukavale on iseloomulik see, et uued tõed ja kogemused, mis on omandatud, antakse kohe teistele olenditele edasi. Te teete pika Paradiisi jõudmise kooli läbi nii, et õpetate õpilasi, kes on tõusuastmestikul vahetult teist tagapool. 30:3.9 (339.6) The entire ascendant plan of mortal progression is characterized by the practice of giving out to other beings new truth and experience just as soon as acquired. You work your way through the long school of Paradise attainment by serving as teachers to those pupils just behind you in the scale of progression.
30:3.10 (339.7) 5. Mitmesugused varukorpused. Tohutud olendite hulgad, kes pole meie otsese juhendamise all, on koondunud Uversal varukorpuse kolooniaks. Sellel koloonial on Uversal seitsekümmend esmast alajaotust ja liberaalne hariduskorraldus lubab veeta ühe hooaja koos nende erakordsete isiksustega. Samasuguseid üldreserve peetakse ka Salvingtonil ja teistes universumi keskusmaailmades, vastava rühma juhi nõudmisel saadetakse nad tegevteenistusse. 30:3.10 (339.7) 5. The Various Reserve Corps. Vast reserves of beings not under our immediate supervision are mobilized on Uversa as the reserve-corps colony. There are seventy primary divisions of this colony on Uversa, and it is a liberal education to be permitted to spend a season with these extraordinary personalities. Similar general reserves are maintained on Salvington and other universe capitals; they are dispatched on active service on the requisition of their respective group directors.
30:3.11 (339.8) 6. Õpilastest külalised. Kogu universumist liigub läbi keskusmaailmade pidev taevaste külaliste vool. Need eri liiki olendid kogunevad siia meie juurde üksikult ja klassidena, olles kas vaatlejad, vahetusõpilased või õpilastest abilised. Uversal on praegu selles hea tahte koloonias üle miljardi isiku. Mõned neist külalistest võivad jääda päevaks, teised aastaks, kõik sõltub nende missiooni iseloomust. See koloonia hõlmab peaaegu kõiki universumi olendiklasse, välja arvatud Looja-isiksused ja morontia surelikud. 30:3.11 (339.8) 6. The Student Visitors. From all the universe a constant stream of celestial visitors pours through the various headquarters worlds. As individuals and as classes these various types of beings flock in upon us as observers, exchange pupils, and student helpers. On Uversa, at present, there are over one billion persons in this courtesy colony. Some of these visitors may tarry a day, others may remain a year, all dependent on the nature of their mission. This colony contains almost every class of universe beings except Creator personalities and morontia mortals.
30:3.12 (340.1) Morontia surelikud saavad õpilastena külastada ainult oma, kohalikku päritoluuniversumit. Nad võivad külastada kõike superuniversumi piires alles pärast seda, kui on omandanud vaimu staatuse. Tervelt pool meie külaliste kolooniast koosneb „peatujatest”, olenditest, kes on teel kuhugi mujale, kuid teevad Orvontoni keskusmaailma külastamiseks peatuse. Need isiksused võivad täita universumiga seotud ülesannet või nautida puhkuseperioodi — ülesannetest vaba aega. Universumi-sisese reisimise ja vaatlemise õigus on kõigil tõusuolenditel kogu nende tee jooksul. Inimlik soov reisida ja näha uusi rahvaid ning maailmu leiab täieliku rahulduse pika ja sündmusterikka, läbi kohalike ja superuniversumite ning keskse universumi toimuva Paradiisi tõusmise kestel. 30:3.12 (340.1) Morontia mortals are student visitors only within the confines of the local universe of their origin. They may visit in a superuniverse capacity only after they have attained spirit status. Fully one half of our visitor colony consists of “stopovers,” beings en route elsewhere who pause to visit the Orvonton capital. These personalities may be executing a universe assignment, or they may be enjoying a period of leisure—freedom from assignment. The privilege of intrauniverse travel and observation is a part of the career of all ascending beings. The human desire to travel and observe new peoples and worlds will be fully gratified during the long and eventful climb to Paradise through the local, super-, and central universes.
30:3.13 (340.2) 7. Tõusu-palverändurid. Kui tõusu-palverändureid määratakse mitmesugustesse teenistustesse seoses nende edasiliikumisega Paradiisi, elavad nad eri keskussfääride hea tahte kolooniates. Tegutsedes siin-seal üle kogu superuniversumi, valitsevad need rühmad end suures osas ise. Nad moodustavad alatises liikumises oleva koloonia, mis hõlmab kõiki arenevate surelike ja nende tõusuteelistest kaaslaste klasse. 30:3.13 (340.2) 7. The Ascending Pilgrims. As the ascending pilgrims are assigned to various services in connection with their Paradise progression, they are domiciled as a courtesy colony on the various headquarters spheres. While functioning here and there throughout a superuniverse, such groups are largely self-governing. They are an ever-shifting colony embracing all orders of evolutionary mortals and their ascending associates.
4. Tõususurelikud ^top 4. The Ascending Mortals ^top
30:4.1 (340.3) Aja ja ruumi surelikke ellujääjaid, kellel on lubatud alustada jätkuvat tõusu Paradiisi, nimetatakse tõusu-palveränduriteks ja need arenevad loodud-olendid on käesolevates jutustustes nii tähtsal kohal, et peame vajalikuks tutvustada siinkohal kokkuvõtlikult universumi tõusutee seitset etappi: 30:4.1 (340.3) While the mortal survivors of time and space are denominated ascending pilgrims when accredited for the progressive ascent to Paradise, these evolutionary creatures occupy such an important place in these narratives that we here desire to present a synopsis of the following seven stages of the ascending universe career:
30:4.2 (340.4) 1. planeetide surelikud; 30:4.2 (340.4) 1. Planetary Mortals.
30:4.3 (340.5) 2. magavad ellujääjad; 30:4.3 (340.5) 2. Sleeping Survivors.
30:4.4 (340.6) 3. eluasemeilmade õpilased; 30:4.4 (340.6) 3. Mansion World Students.
30:4.5 (340.7) 4. morontia edasijõudjad; 30:4.5 (340.7) 4. Morontia Progressors.
30:4.6 (340.8) 5. superuniversumi hoolealused; 30:4.6 (340.8) 5. Superuniverse Wards.
30:4.7 (340.9) 6. Havona palverändurid; 30:4.7 (340.9) 6. Havona Pilgrims.
30:4.8 (340.10) 7. Paradiisijõudjad. 30:4.8 (340.10) 7. Paradise Arrivals.
30:4.9 (340.11) Järgnevas jutustuses tutvustame teed, mida läbib universumis niisugune surelik, kelle sisimas elab Kohandaja. Poja ja Vaimuga ühtesulanud surelikud läbivad osaliselt sama tee, kuid me otsustasime jutustada sellest teest Kohandajaga ühtesulanud sure-like näitel, sest niisugune võib olla kõigi Urantia inimrasside saatus. 30:4.9 (340.11) The following narrative presents the universe career of an Adjuster-indwelt mortal. The Son- and Spirit-fused mortals share portions of this career, but we have elected to tell this story as it pertains to the Adjuster-fused mortals, for such a destiny may be anticipated by all of the human races of Urantia.
30:4.10 (340.12) 1. Planeetide surelikud. Surelikud on kõik tõusupotentsiaaliga loomset päritolu arenevad olendid. Need mitmesugused inimolendite rühmad ja liigid ei erine oma päritolu, olemuse ja saatuse poolest eriti Urantia rahvastest. Iga maailma inimrassidele saab osaks sama Jumala Poegade poolne hoolitsus ja nad saavad samamoodi rõõmu tunda ajalike hoolekandevaimude kohalolekust. Pärast loomulikku surma vennastuvad kõikidesse tõusuteeliste liikidesse kuuluvad olendid eluasemeilmas ühe morontiaperena. 30:4.10 (340.12) 1. Planetary Mortals. Mortals are all animal-origin evolutionary beings of ascendant potential. In origin, nature, and destiny these various groups and types of human beings are not wholly unlike the Urantia peoples. The human races of each world receive the same ministry of the Sons of God and enjoy the presence of the ministering spirits of time. After natural death all types of ascenders fraternize as one morontia family on the mansion worlds.
30:4.11 (341.1) 2. Magavad ellujääjad. Kõik ellujääja staatusega surelikud läbivad loomuliku surma väravad isiklike saatuse kaitsjate eestkoste all ja isikustuvad kolmandal perioodil eluasemeilmades. Need loa saanud olendid, kes mingil põhjusel ei suutnud jõuda niisugusele intellekti ja vaimsuse tasemele, mis annaks neile õiguse saada endale isiklikud kaitsjad, ei saa seega kohe ja otse eluasemeilmadesse minna. Need ellujäävad hinged peavad teadvuseta unes puhkama kuni uue ajajärgu kohtupäevani, uue usulise elukorralduseni, mil Jumala Poeg tuleb ajastu loendust välja kuulutama ja valdusele kohtuotsust teatama. Nii toimub see üldiselt üle kogu Nebadoni. Kristus Miikaelist räägiti, et kui ta tõusis pärast oma maise töö lõppu üles, „viis ta kaasa suure hulga vange”. Ja need vangid olid magavad ellujääjad Aadama aegadest alates kuni Õpetaja ülestõusmise päevani Urantial. 30:4.11 (341.1) 2. Sleeping Survivors. All mortals of survival status, in the custody of personal guardians of destiny, pass through the portals of natural death and, on the third period, personalize on the mansion worlds. Those accredited beings who have, for any reason, been unable to attain that level of intelligence mastery and endowment of spirituality which would entitle them to personal guardians, cannot thus immediately and directly go to the mansion worlds. Such surviving souls must rest in unconscious sleep until the judgment day of a new epoch, a new dispensation, the coming of a Son of God to call the rolls of the age and adjudicate the realm, and this is the general practice throughout all Nebadon. It was said of Christ Michael that, when he ascended on high at the conclusion of his work on earth, “He led a great multitude of captives.” And these captives were the sleeping survivors from the days of Adam to the day of the Master’s resurrection on Urantia.
30:4.12 (341.2) Aja möödumine ei oma magavate surelike jaoks tähtsust: nad on täiesti teadvusetud ega taju oma puhkuse pikkust. Isiksuse taaskoondumisel ajastu lõpul reageerivad need, kes on maganud viis tuhat aastat, täpselt samamoodi kui need, kes on puhanud viis päeva. Kui mitte arvestada seda ajavahet, liiguvad need ellujääjad läbi tõususüsteemi täpselt samuti nagu need, kes on vältinud pikemat või lühemat surmaund. 30:4.12 (341.2) The passing of time is of no moment to sleeping mortals; they are wholly unconscious and oblivious to the length of their rest. On reassembly of personality at the end of an age, those who have slept five thousand years will react no differently than those who have rested five days. Aside from this time delay these survivors pass on through the ascension regime identically with those who avoid the longer or shorter sleep of death.
30:4.13 (341.3) Neid maailma palverändurite usulis-elukorralduslikke klasse kasutatakse kohalike universumite töös morontiarühmadena. Niisuguste tohutute rühmade kokkukogunemisel on suured eelised, sest nii hoitakse neid pikkade perioodide jooksul tõhusas teenistuses. 30:4.13 (341.3) These dispensational classes of world pilgrims are utilized for group morontia activities in the work of the local universes. There is a great advantage in the mobilization of such enormous groups; they are thus kept together for long periods of effective service.
30:4.14 (341.4) 3. Eluasemeilmade õpilased. Sellesse klassi kuuluvad kõik ellujäävad surelikud, kes ärkavad taas eluasemeilmades. 30:4.14 (341.4) 3. Mansion World Students. All surviving mortals who reawaken on the mansion worlds belong to this class.
30:4.15 (341.5) Sureliku füüsiline lihalik keha magava ellujääja taaskoondamisest osa ei võta, füüsiline keha on uuesti põrmuks saanud. Tema juurde määratud seerav on ristivanemaks uuele kehale, morontiavormile, surematu hinge ja tagasipöördunud Kohandaja uuele asukohale. Kohandaja valduses on magava ellujääja meele vaimne koopia. Tema juurde määratud seerav on ellujääva identiteedi — surematu hinge — hoidja sellisel tasemel, kuhu see identiteet oma arengus on jõudnud. Ja kui need kaks, Kohandaja ja seerav, oma hoolde usaldatud isiksuse taas ühendavad, ongi uus indiviid see taaselustunud vana isiksus, hinge arenev morontia-identiteet, mis on ellu jäänud. Niisugust hinge ja Kohandaja taasühinemist on üsna õige nimetada taaselustumiseks, isiksusetegurite taaskoondumiseks, kuid ka see ei aita täielikult ära seletada ellujäänud isiksuse taasilmumist. Kuigi te ei saa ilmselt kunagi täielikult aru niisugusest seletamatust toimingust, saate kunagi kogemuste kaudu teada tõe, kui te ei loobu sureliku ellujäämise kavast. 30:4.15 (341.5) The physical body of mortal flesh is not a part of the reassembly of the sleeping survivor; the physical body has returned to dust. The seraphim of assignment sponsors the new body, the morontia form, as the new life vehicle for the immortal soul and for the indwelling of the returned Adjuster. The Adjuster is the custodian of the spirit transcript of the mind of the sleeping survivor. The assigned seraphim is the keeper of the surviving identity—the immortal soul—as far as it has evolved. And when these two, the Adjuster and the seraphim, reunite their personality trusts, the new individual constitutes the resurrection of the old personality, the survival of the evolving morontia identity of the soul. Such a reassociation of soul and Adjuster is quite properly called a resurrection, a reassembly of personality factors; but even this does not entirely explain the reappearance of the surviving personality. Though you will probably never understand the fact of such an inexplicable transaction, you will sometime experientially know the truth of it if you do not reject the plan of mortal survival.
30:4.16 (341.6) Kava, mille kohaselt surelikud jäävad algul seitsmesse järjestikusesse koolitusmaailma, on Orvontonil peaaegu universaalne. Igas ligikaudu tuhandest asustatud planeedist koosnevas kohalikus süsteemis on seitse eluasemeilma, mis on tavaliselt süsteemi keskusmaailma satelliidid või satelliitide satelliidid. Need on maailmad, kus võetakse vastu enamik tõususurelikke. 30:4.16 (341.6) The plan of initial mortal detention on seven worlds of progressive training is nearly universal in Orvonton. In each local system of approximately one thousand inhabited planets there are seven mansion worlds, usually satellites or subsatellites of the system capital. They are the receiving worlds for the majority of ascending mortals.
30:4.17 (341.7) Mõnikord nimetatakse universumi „eluasemeteks” kõiki koolitusmaailmu, kus elavad surelikud, ja just neid sfääre pidas Jeesus silmas, kui ta ütles: „Minu Isa majas on palju eluasemeid.” Siitpeale liiguvad tõusuteelised teatava eluasemeilma sees ühelt sfäärilt teisele ja ühest eluetapist teise individuaalselt, kuid ühelt universumi õpitasemelt teisele minnakse alati klassina. 30:4.17 (341.7) Sometimes all training worlds of mortal residence are called universe “mansions,” and it was to such spheres that Jesus alluded when he said: “In my Father’s house are many mansions.” From here on, within a given group of spheres like the mansion worlds, ascenders will progress individually from one sphere to another and from one phase of life to another, but they will always advance from one stage of universe study to another in class formation.
30:4.18 (342.1) 4. Morontia edasijõudjad. Eluasemeilmadest edasi läbi süsteemi, tähtkuju ja universumi sfääride liikuvaid surelikke nimetatakse morontia edasijõudjateks, kes läbivad sureliku tõusutee üleminekusfääre. Liikudes edasi üha kõrgematesse morontiamaailmadesse, täidavad tõususurelikud samal ajal koos oma õpetajatega ja koos oma kõrgemale jõudnud ning vanemate vendadega loendamatuid ülesandeid. 30:4.18 (342.1) 4. Morontia Progressors. From the mansion worlds on up through the spheres of the system, constellation, and the universe, mortals are classed as morontia progressors; they are traversing the transition spheres of mortal ascension. As the ascending mortals progress from the lower to the higher of the morontia worlds, they serve on countless assignments in association with their teachers and in company with their more advanced and senior brethren.
30:4.19 (342.2) Morontias edasijõudmise jooksul arenevad intellekt, vaim ja isiksuse vorm järjest edasi. Ellujääjad on ikka veel kolme olemusega olendid. Kogu morontiakogemuse jooksul on nad kohaliku universumi eestkoste all. Superuniversumi süsteem hakkab toimima alles siis, kui algab tee vaimuna. 30:4.19 (342.2) Morontia progression pertains to continuing advancement of intellect, spirit, and personality form. Survivors are still three-natured beings. Throughout the entire morontia experience they are wards of the local universe. The regime of the superuniverse does not function until the spirit career begins.
30:4.20 (342.3) Surelikud omandavad tõelise vaim-identiteedi vahetult enne seda, kui nad lahkuvad kohaliku universumi keskusest, et siirduda superuniversumi väikesektorite vastuvõtumaailmadesse. Morontia viimaselt etapilt vaimu staatuse esimesele ehk madalaimale astmele siirdumine on vaid kerge üleminek. See edasiliikumine ei muuda meelt, isiksust ega iseloomu, muutub vaid vorm. Kuid vaimuvorm on täpselt sama reaalne kui morontiakeha ja see on täpselt sama eristatav. 30:4.20 (342.3) Mortals acquire real spirit identity just before they leave the local universe headquarters for the receiving worlds of the minor sectors of the superuniverse. Passing from the final morontia stage to the first or lowest spirit status is but a slight transition. The mind, personality, and character are unchanged by such an advance; only does the form undergo modification. But the spirit form is just as real as the morontia body, and it is equally discernible.
30:4.21 (342.4) Enne lahkumist oma kohalikest päritolu-universumitest superuniversumite vastuvõtumaailmadesse saavad ajasurelikud oma vaimule kinnituse Loojalt-Pojalt ja kohaliku universumi Emavaimult. Sellest punktist edasi on tõususureliku seisund alatiseks määratud. Ei ole teada, et superuniversumi hoolealused oleksid kunagi eksiteele sattunud. Kohalikest universumitest lahkumisel tõuseb ka tõususeeravite seisund inglite seas. 30:4.21 (342.4) Before departing from their native local universes for the superuniverse receiving worlds, the mortals of time are recipients of spirit confirmation from the Creator Son and the local universe Mother Spirit. From this point on, the status of the ascending mortal is forever settled. Superuniverse wards have never been known to go astray. Ascending seraphim are also advanced in angelic standing at the time of their departure from the local universes.
30:4.22 (342.5) 5. Superuniversumi hoolealused. Kõik superuniversumite koolitusmaailmadesse jõudvad tõusuteelised saavad Päevilt Vanade hoolealusteks, nad on läbinud morontiaelu kohalikus universumis ja on nüüd täievolilised vaimud. Nad alustavad tõusu superuniversumi koolitus- ja kultuurisüsteemis kui noored vaimud, suundudes läbi väikesektori vastuvõtusfääride kümne suursektori õppemaailmadesse ja edasi superuniversumi keskuse kõrgematele kultuurisfääridele. 30:4.22 (342.5) 5. Superuniverse Wards. All ascenders arriving on the training worlds of the superuniverses become the wards of the Ancients of Days; they have traversed the morontia life of the local universe and are now accredited spirits. As young spirits they begin the ascension of the superuniverse system of training and culture, extending from the receiving spheres of their minor sector in through the study worlds of the ten major sectors and on to the higher cultural spheres of the superuniverse headquarters.
30:4.23 (342.6) Õpilastest vaimud jagunevad kolme klassi vastavalt sellele, kas nad viibivad väikesektoris, suursektorites või superuniversumi keskusmaailmades. Nii nagu morontia tõusuteelised õppisid ja töötasid kohaliku universumi maailmades, nii jätkavad ka tõusuvaimud uute maailmade tundmaõppimist, jagades samal ajal teistele seda, mida nad on ammutanud kogemuslikel tarkuselätetel. Kuid vaimolendina superuniversumi tee jooksul õppimine erineb suuresti kõigest sellest, milleni inimese ainelise meele kujutlus kunagi on jõudnud. 30:4.23 (342.6) There are three orders of student spirits in accordance with their sojourn upon the minor sector, major sectors, and the superuniverse headquarters worlds of spirit progression. As morontia ascenders studied and worked on the worlds of the local universe, so spirit ascenders continue to master new worlds while they practice at giving out to others that which they have imbibed at the experiential founts of wisdom. But going to school as a spirit being in the superuniverse career is very unlike anything that has ever entered the imaginative realms of the material mind of man.
30:4.24 (342.7) Enne superuniversumist lahkumist ja Havonasse suundumist läbivad need tõusuvaimud superuniversumi juhtimise alal niisama põhjaliku kursuse, nagu nad said oma morontiakogemuse ajal, mil õppisid kohaliku universumi juhtimist. Enne kui vaimsurelikud Havonasse jõuavad, on nende põhiline õppeaine, kuid mitte ainus tegevus, kohaliku universumi ja superuniversumi haldamine. Kõigi nende teadmiste andmise põhjus ei ole praegu täiesti selge, kuid niisugune koolitus on kahtlemata tark ja vajalik, arvestades nende võimalikku tulevast saatust Lõplikkuse Korpuse liikmetena. 30:4.24 (342.7) Before leaving the superuniverse for Havona, these ascending spirits receive the same thorough course in superuniverse management that they received during their morontia experience in local universe supervision. Before spirit mortals reach Havona, their chief study, but not exclusive occupation, is the mastery of local and superuniverse administration. The reason for all of this experience is not now fully apparent, but no doubt such training is wise and necessary in view of their possible future destiny as members of the Corps of the Finality.
30:4.25 (342.8) Superuniversumi süsteem ei ole kõigi tõususurelike jaoks sama. Nad saavad sama üldhariduse, kuid eri rühmad ja klassid teevad läbi eri õppekursused ning konkreetsemad koolituskursused. 30:4.25 (342.8) The superuniverse regime is not the same for all ascending mortals. They receive the same general education, but special groups and classes are carried through special courses of instruction and are put through specific courses of training.
30:4.26 (343.1) 6. Havona palverändurid. Kui vaimu areng on lõpule jõudnud, ehkki mitte täiuseni viidud, valmistub ellujääv surelik pikaks lennuks Havonasse, arenevate vaimude rahusadamasse. Maa peal olite te lihast ja verest olend; kohalikku universumit läbides olite morontiaolend; superuniversumis olite arenev vaim; Havona vastuvõtumaailmadesse saabumisega algab teil tõeline ja tõsine vaimne haridustee; Paradiisi jõuate lõpuks täiustunud vaimuna. 30:4.26 (343.1) 6. Havona Pilgrims. When spirit development is complete, even though not replete, then the surviving mortal prepares for the long flight to Havona, the haven of evolutionary spirits. On earth you were a creature of flesh and blood; through the local universe you were a morontia being; through the superuniverse you were an evolving spirit; with your arrival on the receiving worlds of Havona your spiritual education begins in reality and in earnest; your eventual appearance on Paradise will be as a perfected spirit.
30:4.27 (343.2) Superuniversumite keskustest reisitakse Havona vastuvõtusfääridele alati üksi. Nüüdsest alates klassi- ega rühmaviisilist õpetamist enam ei toimu. Te olete läbinud arenevate aja- ja ruumimaailmade tehnilise ning haldusalase koolituse. Nüüd algab teie isiklik haridustee, teie individuaalne vaimne koolitus. Kogu Havona tee jooksul on õppetöö algusest lõpuni isiklik ja kolmese iseloomuga: intellektuaalne, vaimne ja kogemuslik. 30:4.27 (343.2) The journey from the superuniverse headquarters to the Havona receiving spheres is always made alone. From now on no more class or group instruction will be administered. You are through with the technical and administrative training of the evolutionary worlds of time and space. Now begins your personal education, your individual spiritual training. From first to last, throughout all Havona, the instruction is personal and threefold in nature: intellectual, spiritual, and experiential.
30:4.28 (343.3) Esimene samm teie Havona teel on see, et tunnete ära oma transpordi-sekonavi ja tänate teda pika ning turvalise reisi eest. Siis esitletakse teid neile olenditele, kes aitavad teid teie esimestes tegevustes Havonal. Järgmisena lähete ja registreerite oma saabumise ning koostate tänuavalduse ja jumaldava sõnumi teie kohaliku universumi Loojale-Pojale, universumi Isale, tänu kellele sai teie kui poja tee võimalikuks. Sellega on teie Havonasse saabumise formaalsused lõppenud. Seejärel antakse teile pikk puhkeperiood vabaks vaatlemiseks ja see lubab teil üles otsida oma sõbrad, tuttavad ning pika tõusuteekogemuse kaaslased. Te võite ka teabelevist kindlaks teha, kes teie kaas-palveränduritest on pärast teie Uversalt lahkumist Havona poole teele asunud. 30:4.28 (343.3) The first act of your Havona career will be to recognize and thank your transport seconaphim for the long and safe journey. Then you are presented to those beings who will sponsor your early Havona activities. Next you go to register your arrival and prepare your message of thanksgiving and adoration for dispatch to the Creator Son of your local universe, the universe Father who made possible your sonship career. This concludes the formalities of the Havona arrival; whereupon you are accorded a long period of leisure for free observation, and this affords opportunity for looking up your friends, fellows, and associates of the long ascension experience. You may also consult the broadcasts to ascertain who of your fellow pilgrims have departed for Havona since the time of your leaving Uversa.
30:4.29 (343.4) Teie saabumisest Havona vastuvõtumaailmadesse teatatakse korrakohaselt teie kohaliku universumi keskusesse ja isiklikult teie seeravist kaitseinglile, kus see seerav parajasti ka ei oleks. 30:4.29 (343.4) The fact of your arrival on the receiving worlds of Havona will be duly transmitted to the headquarters of your local universe and personally conveyed to your seraphic guardian, wherever that seraphim may chance to be.
30:4.30 (343.5) Tõususurelikele on arenevate kosmosemaailmade asju põhjalikult õpetatud, nüüd alustavad nad loodud täiusesfääride pikka ja kasulikku tundmaõppimist. See mitmekesine, ainulaadne ja erakordne kogemus annab suurepärase ettevalmistuse tulevaseks tööks! Kuid ma ei saa teile Havonast rääkida, te peate neid maailmu ise nägema oskamaks hinnata nende hiilgust ja mõistmaks nende suursugusust. 30:4.30 (343.5) The ascendant mortals have been thoroughly trained in the affairs of the evolutionary worlds of space; now they begin their long and profitable contact with the created spheres of perfection. What a preparation for some future work is afforded by this combined, unique, and extraordinary experience! But I cannot tell you about Havona; you must see these worlds to appreciate their glory or to understand their grandeur.
30:4.31 (343.6) 7. Paradiisijõudjad. Jõudes Paradiisi selle asuka staatusega, alustate edasiliikumist jumalikkuses ja absoniitsuses. Teie viibimine Paradiisis tähendab, et olete leidnud Jumala ning et teid võetakse Surelike Lõpetanute Korpusesse. Kõigist suuruniversumi loodud-olenditest võetakse Surelike Lõpetanute Korpusesse vaid neid, kes on Isaga ühte sulanud. Lõpetanuvande annavad vaid need indiviidid. Teised täiuslikud või saavutuslikud Paradiisiolendid võivad olla selle lõpetanute korpusega ajutiselt seotud, kuid neid ei määrata igaveseks selle aja ja ruumi arenenud ning täiuslike veteranide üha kasvava väe mitteteadaolevat ja ilmutamata missiooni täitma. 30:4.31 (343.6) 7. Paradise Arrivals. On reaching Paradise with residential status, you begin the progressive course in divinity and absonity. Your residence on Paradise signifies that you have found God, and that you are to be mustered into the Mortal Corps of the Finality. Of all the creatures of the grand universe, only those who are Father fused are mustered into the Mortal Corps of the Finality. Only such individuals take the finaliter oath. Other beings of Paradise perfection or attainment may be temporarily attached to this finality corps, but they are not of eternal assignment to the unknown and unrevealed mission of this accumulating host of the evolutionary and perfected veterans of time and space.
30:4.32 (343.7) Paradiisijõudjatele antakse veidi vaba aega ja seejärel hakkavad nad ühinema esimese astme supernavide seitsme rühmaga. Kui nad on oma kursuse palveldamisjuhtide juhatusel lõpetanud, nimetatakse neid Paradiisi-koolituse lõpetanuteks ja siis määratakse neid kui lõpetanuid vaatlemis- ja koostööteenistusse ulatusliku loodu lõpp-punktidesse. Kuid Surelike Lõpetanute Korpusel ei näi siiski olevat konkreetset ega püsivat tööd, ehkki nad teenivad valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmades mitmeid ülesandeid täites. 30:4.32 (343.7) Paradise arrivals are accorded a period of freedom, after which they begin their associations with the seven groups of the primary supernaphim. They are designated Paradise graduates when they have finished their course with the conductors of worship and then, as finaliters, are assigned on observational and co-operative service to the ends of the far-flung creation. As yet there seems to be no specific or settled employment for the Mortal Corps of Finaliters, though they serve in many capacities on worlds settled in light and life.
30:4.33 (344.1) Isegi kui Surelike Lõplikkuse Korpusel ka ei ole tulevast või ilmutamata saatust, on nende tõusuolendite praegune töö siiski piisav ja auline. Nende praegune saatus õigustab täielikult arengul rajanevat universaalset tõusukava. Kuid väliskosmose sfääride evolutsiooni tulevased ajastud annavad kahtlemata lisateavet ja valgustavad jumaliku täiuslikkusega Jumalate tarkust ja armastavat headust jumaliku kava elluviimisel, mis puudutab inimeste ellujäämist ja sureliku tõusuteed. 30:4.33 (344.1) If there should be no future or unrevealed destiny for the Mortal Corps of the Finality, the present assignment of these ascendant beings would be altogether adequate and glorious. Their present destiny wholly justifies the universal plan of evolutionary ascent. But the future ages of the evolution of the spheres of outer space will undoubtedly further elaborate, and with more repleteness divinely illuminate, the wisdom and loving-kindness of the Gods in the execution of their divine plan of human survival and mortal ascension.
30:4.34 (344.2) See jutustus koos kõigega, mis teile juba on ilmutatud ja mida te võite omandada seoses teie enda maailma käsitleva õpetusega, kirjeldab tõususureliku teed. Eri superuniversumites on see lugu märksa erinev, kuid käesolev jutustus võimaldab teil heita pilku sureliku tõusutee keskmisele kavale, nagu see toimib Nebadoni kohalikus universumis ja suuruniversumi seitsmendas segmendis, Orvontoni superuniversumis. 30:4.34 (344.2) This narrative, together with what has been revealed to you and with what you may acquire in connection with instruction respecting your own world, presents an outline of the career of an ascending mortal. The story varies considerably in the different superuniverses, but this recital affords a glimpse of the average plan of mortal progression as it is operative in the local universe of Nebadon and in the seventh segment of the grand universe, the superuniverse of Orvonton.
30:4.35 (344.3) [Esitanud Vägev Sõnumitooja Uversalt.] 30:4.35 (344.3) [Sponsored by a Mighty Messenger from Uversa.]