21. Kiri Paper 21
Paradiisi Loojad-Pojad The Paradise Creator Sons
21:0.1 (234.1) LOOJAD-Pojad on kohalike aja ja ruumi universumite loojad ning valitsejad. Nende universumiloojate ja -suveräänide päritolu on kahene, liites endas nii Jumal-Isa kui ka Jumal-Poja iseloomulikke jooni. Ent iga Looja-Poeg erineb kõikidest teistest, igaüks neist on oma olemuse ja isiksuse poolest täiesti omanäoline — igaüks on oma päritollu kätketud täiuslikku jumalikkuseideaali esindav „ainusündinud Poeg”. 21:0.1 (234.1) THE Creator Sons are the makers and rulers of the local universes of time and space. These universe creators and sovereigns are of dual origin, embodying the characteristics of God the Father and God the Son. But each Creator Son is different from every other; each is unique in nature as well as in personality; each is the “only-begotten Son” of the perfect deity ideal of his origin.
21:0.2 (234.2) Kohaliku universumi korrastamise, arendamise ja täiustamise hiigeltöö käigus naudivad need kõrged Pojad alati Kõikse Isa toetavat heakskiitu. Loojate-Poegade suhe oma Paradiisi-Isaga on liigutav ja ületamatu. Ei saa olla kahtlust, et jumaluslike vanemate sügav kiindumus oma jumalikesse järeltulijatesse ongi lätteks sellele imekaunile ja peaaegu jumalikule armastusele, mida isegi surelikud vanemad oma laste vastu tunnevad. 21:0.2 (234.2) In the vast work of organizing, evolving, and perfecting a local universe, these high Sons always enjoy the sustaining approval of the Universal Father. The relationship of the Creator Sons with their Paradise Father is touching and superlative. No doubt the profound affection of the Deity parents for their divine progeny is the wellspring of that beautiful and well-nigh divine love which even mortal parents bear their children.
21:0.3 (234.3) Need esmased Paradiisi-Pojad isikustatakse Miikaelidena. Kui nad suunduvad Paradiisist välja oma universumeid rajama, tuntakse neid Loojate-Miikaelidena. Siis, kui nad on saavutanud ülima valitsejaliku võimu, kutsutakse neid Meister-Miikaelideks. Mõnikord nimetame me teie Nebadoni universumi suverääni Kristus-Miikaeliks. Ikka ja alati valitsevad nad „Miikaeli klassi” põhimõtete järgi, on ju Miikael kõige esimese nende klassi kuuluva ja nende kõigiga olemuslikult sarnaneva Poja nimi. 21:0.3 (234.3) These primary Paradise Sons are personalized as Michaels. As they go forth from Paradise to found their universes, they are known as Creator Michaels. When settled in supreme authority, they are called Master Michaels. Sometimes we refer to the sovereign of your universe of Nebadon as Christ Michael. Always and forever do they reign after the “order of Michael,” that being the designation of the first Son of their order and nature.
21:0.4 (234.4) Algne ehk esmasündinud Miikael pole mitte kunagi kogenud kehastumist aineliseks olendiks, kuid ta on seitse korda teinud läbi vaimse loodud-olendi tõusukogemuse Havona seitsmes ringluses, liikudes välimistelt sfääridelt keskse loodu sisima ringluse suunas. Miikaelide klass tunneb kogu suuruniversumit otsast otsani ning aja ja ruumi laste põhiliste kogemuste hulgas ei leidu mitte midagi niisugust, milles Miikaelid ei oleks isiklikult osalenud; nad on osa saanud nii jumalikust olemusest kui ka teie olemusest — see tähendab kõikidest olemustest, kõrgeimast kuni kõige madalamani välja. 21:0.4 (234.4) The original or first-born Michael has never experienced incarnation as a material being, but seven times he passed through the experience of spiritual creature ascent on the seven circuits of Havona, advancing from the outer spheres to the innermost circuit of the central creation. The order of Michael knows the grand universe from one end to the other; there is no essential experience of any of the children of time and space in which the Michaels have not personally participated; they are in fact partakers not only of the divine nature but also of your nature, meaning all natures, from the highest to the lowest.
21:0.5 (234.5) Siis, kui esmased Paradiisi-Pojad kõikide asjade keskmesse nõu pidama kogunevad, juhatab neid algne Miikael. Hiljuti registreerisime me Uversal kõikehaarava uudise Paradiisisaarel toimunud ebatavalisest konklaavist, kus vanemlikena olid kokku tulnud sada viiskümmend tuhat Loojat-Poega, et arutada universumite universumi ühtlustamise ja stabiliseerimise progressiga seonduvaid küsimusi. See rühm koosnes valitud Suveräänidest-Miikaelidest, seitse korda annetunud Poegadest. 21:0.5 (234.5) The original Michael is the presiding head of the primary Paradise Sons when they assemble for conference at the center of all things. Not long since on Uversa we recorded a universal broadcast of a conclave extraordinary on the eternal Isle of one hundred fifty thousand Creator Sons assembled in the parental presence and engaged in deliberations having to do with the progress of the unification and stabilization of the universe of universes. This was a selected group of Sovereign Michaels, sevenfold bestowal Sons.
1. Loojate-Poegade päritolu ja olemus ^top 1. Origin and Nature of Creator Sons ^top
21:1.1 (234.6) Kui Igaveses Pojas peituv absoluutse vaimse mõisteloome täius kohtab Kõiksesse Isasse kätketud absoluutse isiksuse kontseptsiooni täiust ning selline loov ühendus on saavutatud lõplikult ja täielikult, kui sünnib niisugune vaimu absoluutne ühtsus ja isiksusekontseptsiooni lõpmatu identiteet, siis saab ühe sähvatusega olevaks uus ja algne Looja-Poeg. See toimub silmapilkselt, ilma et kumbki lõpmatutest Jumalustest kaotaks midagi oma isiksusest või õigustest: olevaks saanud Looja-Poeg on täiusliku ideaali ja võimsa mõtte ainusündinud Poeg ning nende kahe ühendus annabki tulemuseks selle uue, võimsa ja täiusliku looja-isiksuse. 21:1.1 (234.6) When the fullness of absolute spiritual ideation in the Eternal Son encounters the fullness of absolute personality concept in the Universal Father, when such a creative union is finally and fully attained, when such absolute identity of spirit and such infinite oneness of personality concept occur, then, right then and there, without the loss of anything of personality or prerogative by either of the infinite Deities, there flashes into full-fledged being a new and original Creator Son, the only-begotten Son of the perfect ideal and the powerful idea whose union produces this new creator personality of power and perfection.
21:1.2 (235.1) Iga Looja-Poeg kujutab endast universumite universumi kahe igioleva Looja igavese ja täiusliku meele algupäraste kontseptsioonide täiusliku ühenduse ainusündinud ja ainsana sündida võivat järeltulijat. Enam kunagi ei saa olla teist samasugust Poega, sest iga Looja-Poeg on piiranguteta, lõpetatud ja lõplik väljendus ning kõige selle kehastus, mis sisaldab kõikide jumalike reaalsuste kõikide võimaluste kõikide joonte kõiki faase — kõiki neid jumalikke reaalsusi, mida terve igaviku vältel võiks ühinenud jumalikest loomepotentsiaalidest leida, mis võiksid neis potentsiaalides väljenduda või neist välja areneda ja mis ühinesid, et võiks olevaks muutuda Miikael-Poeg. Iga Looja-Poeg on oma jumalikku päritolu aluseks olevate ühendatud jumaluskontseptsioonide absoluut. 21:1.2 (235.1) Each Creator Son is the only-begotten and only-begettable offspring of the perfect union of the original concepts of the two infinite and eternal and perfect minds of the ever-existent Creators of the universe of universes. There never can be another such Son because each Creator Son is the unqualified, finished, and final expression and embodiment of all of every phase of every feature of every possibility of every divine reality that could, throughout all eternity, ever be found in, expressed by, or evolved from, those divine creative potentials which united to bring this Michael Son into existence. Each Creator Son is the absolute of the united deity concepts which constitute his divine origin.
21:1.3 (235.2) Põhimõtteliselt tuletub nende Loojate-Poegade jumalik olemus võrdsel määral nii ühe kui ka teise Paradiisi-vanema omadustest. Nad kõik saavad osa Kõikse Isa jumaliku olemuse täiusest ning Igavese Poja loovuslikest õigustest, ent kui jälgime, kuidas Miikaelide toimimine universumites praktiliselt avaldub, võime täheldada ilmseid erinevusi. Mõned Loojad-Pojad näivad rohkem sarnanevat Jumal-Isaga, teised aga rohkem Jumal-Pojaga. Nii näiteks lubab Nebadoni universumi haldamise kulg arvata, et seda valitseva Looja-Poja iseloom meenutab rohkem Igavese Ema-Poja oma. Edasi tuleb ka nentida, et mõningaid universumeid valitsevad Paradiisi-Miikaelid, kes tunduvad võrdsel määral sarnanevat nii Jumal-Isa kui ka Jumal-Pojaga. Need tähelepanekud ei sisalda mitte mingit kriitikat, vaid kujutavad endast lihtsalt fakti nentimist. 21:1.3 (235.2) The divine natures of these Creator Sons are, in principle, derived equally from the attributes of both Paradise parents. All partake of the fullness of the divine nature of the Universal Father and of the creative prerogatives of the Eternal Son, but as we observe the practical outworking of the Michael functions in the universes, we discern apparent differences. Some Creator Sons appear to be more like God the Father; others more like God the Son. For example: The trend of administration in the universe of Nebadon suggests that its Creator and ruling Son is one whose nature and character more resemble that of the Eternal Mother Son. It should be further stated that some universes are presided over by Paradise Michaels who appear equally to resemble God the Father and God the Son. And these observations are in no sense implied criticisms; they are simply a recording of fact.
21:1.4 (235.3) Mulle pole teada kõikide olemasolevate Loojate-Poegade täpne arv, kuid mul leidub piisavalt põhjust arvata, et neid on rohkem kui seitsesada tuhat. Teame, et Päevilt Ühtseid on täpselt seitsesada tuhat ja neid enam juurde ei looda. Täheldame sedagi, kuidas praeguse universumiajastu jaoks koostatud plaanid näivad kinnitavat, et igasse kohalikku universumisse paigutatakse Kolmsuse nõuandva suursaadikuna üks Päevilt Ühtne. Lisaks paneme tähele, et Loojate-Poegade pidevalt kasvav arv ületab juba praegu Päevilt Ühtsete oma, mis püsib muutumatuna. Ent meile ei ole kunagi teatatud, mis saab seitsmesaja tuhande piiri ületavatest Miikaelidest. 21:1.4 (235.3) I do not know the exact number of Creator Sons in existence, but I have good reasons for believing that there are more than seven hundred thousand. Now, we know that there are exactly seven hundred thousand Unions of Days and no more are being created. We also observe that the ordained plans of the present universe age seem to indicate that one Union of Days is to be stationed in each local universe as the counseling ambassador of the Trinity. We note further that the constantly increasing number of Creator Sons already exceeds the stationary number of the Unions of Days. But concerning the destiny of the Michaels beyond seven hundred thousand, we have never been informed.
2. Kohalike universumite Loojad ^top 2. The Creators of Local Universes ^top
21:2.1 (235.4) Esmasesse klassi kuuluvad Paradiisi-Pojad on kõik oma maailmade, kohalike aja ja ruumi universumite ehk seitsme areneva superuniversumi põhiliste loomeüksuste kujundajad, loojad, ehitajad ning haldajad. Loojal-Pojal on lubatud valida endale kosmoses välja tulevase kosmilise tegutsemise paik, ent veel enne, kui ta tohib alustada isegi oma universumi füüsilist korrastamist, tuleb tal oma kavandatud tegevuseks valitud superuniversumis paiknevas mitmesuguses loodus läbi teha pikk vaatlusperiood, mille vältel ta õpib tundma oma vanemate vendade jõupingutusi. Ja veel enne kõike seda peab Miikael-Poeg olema omandanud pika ja ainukordse kogemuse Paradiisi vaatlemise ja Havona koolituse vallas. 21:2.1 (235.4) The Paradise Sons of the primary order are the designers, creators, builders, and administrators of their respective domains, the local universes of time and space, the basic creative units of the seven evolutionary superuniverses. A Creator Son is permitted to choose the space site of his future cosmic activity, but before he may begin even the physical organization of his universe, he must spend a long period of observation devoted to the study of the efforts of his older brothers in various creations located in the superuniverse of his projected action. And prior to all this, the Michael Son will have completed his long and unique experience of Paradise observation and Havona training.
21:2.2 (235.5) Kui Looja-Poeg lahkub Paradiisist, et universumiloomise avastusretkele asuda ning saada enese kujundatud kohaliku universumi juhiks, praktiliselt selle Jumalaks, siis leiab ta ennast esimest korda väga lähedases kontaktis Kolmanda Allika ja Keskmega, mitmeski suhtes temast lausa sõltuvana. Ehkki Lõpmatu Vaim püsib koos Isa ja Pojaga kõikide asjade keskuses, on tema osaks toimida iga Looja-Poja tõelise ja tõhusa abilisena. Seepärast saadabki igat Loojat-Poega üks Lõpmatu Vaimu Loovatest Tütardest, see olend, kelle saatuseks on saada uue kohaliku universumi Jumalikuks Hoolekandjaks ehk Emavaimuks. 21:2.2 (235.5) When a Creator Son departs from Paradise to embark upon the adventure of universe making, to become the head—virtually the God—of the local universe of his own organization, then, for the first time, he finds himself in intimate contact with, and in many respects dependent upon, the Third Source and Center. The Infinite Spirit, though abiding with the Father and the Son at the center of all things, is destined to function as the actual and effective helper of each Creator Son. Therefore is each Creator Son accompanied by a Creative Daughter of the Infinite Spirit, that being who is destined to become the Divine Minister, the Mother Spirit of the new local universe.
21:2.3 (236.1) Miikael-Poja lahkumine vabastab niisugusel juhul tema loojaeesõigused Paradiisi Allikatest ja Keskmetest igaveseks ajaks ning neid eesõigusi jäävad kitsendama ainult mõned teatud piirangud, mis johtuvad sellest, et need Allikad ja Keskmed olid varem olemas, ning samuti mõningatest teistest varasematest jõududest ja kohalolekutest. Kohaliku universumi Isa peaaegu et kõikvõimsatel loojaeesõigustel on järgmised piirangud: 21:2.3 (236.1) The departure of a Michael Son on this occasion forever liberates his creator prerogatives from the Paradise Sources and Centers, subject only to certain limitations inherent in the pre-existence of these Sources and Centers and to certain other antecedent powers and presences. Among these limitations to the otherwise all-powerful creator prerogatives of a local universe Father are the following:
21:2.4 (236.2) 1. aineenergiat valitseb Lõpmatu Vaim. Enne kui osutub võimalikuks luua midagi uut suurt või väikest või sooritada mõnda uut aineenergia teisendamist, peab Looja-Poeg hankima selleks Lõpmatu Vaimu nõusoleku ja kindlustama aktiivse koostöö; 21:2.4 (236.2) 1. Energy-matter is dominated by the Infinite Spirit. Before any new forms of things, great or small, may be created, before any new transformations of energy-matter may be attempted, a Creator Son must secure the consent and working co-operation of the Infinite Spirit.
21:2.5 (236.3) 2. loodud-olendite kavandeid ja liike kontrollib Igavene Poeg. Enne kui Looja-Poeg võib asuda ükskõik missuguse uut liiki olendi või uue kujundusega olendi loomisele, tuleb tal selleks saada Igavese ja Algse Ema-Poja nõusolek; 21:2.5 (236.3) 2. Creature designs and types are controlled by the Eternal Son. Before a Creator Son may engage in the creation of any new type of being, any new design of creature, he must secure the consent of the Eternal and Original Mother Son.
21:2.6 (236.4) 3. isiksust kavandab ja annetab Kõikne Isa. 21:2.6 (236.4) 3. Personality is designed and bestowed by the Universal Father.
21:2.7 (236.5) Olendi loomiseelsed olemistegurid määravad ära meele liigid ja algkujud. Kui need on loodud-olendi (kas isikulise või mitteisikulise) moodustamiseks ühendatud, annetab meele Kolmas Allikas ja Kese, kes on kõikide Paradiisi-Loojatest madalamate olendite jaoks meele-hoolekande universaalne läte. 21:2.7 (236.5) The types and patterns of mind are determined by the precreature factors of being. After these have been associated to constitute a creature (personal or otherwise), mind is the endowment of the Third Source and Center, the universal source of mind ministry to all beings below the level of Paradise Creators.
21:2.8 (236.6) Kontroll vaimu kavandite ja liikide üle sõltub sellest, millisel tasandil nad avalduvad. Lõppkokkuvõttes juhib vaimset kavandamist Kolmsus või siis teevad seda kolmsusisiksuste — Isa, Poja ja Vaimu — Kolmsusele eelnevad vaimuannetused. 21:2.8 (236.6) The control of spirit designs and types depends on the level of their manifestation. In the last analysis, spiritual design is controlled by the Trinity or by the pre-Trinity spirit endowments of the Trinity personalities—Father, Son, and Spirit.
21:2.9 (236.7) Kui selline täiuslik ja jumalik Poeg on oma universumi jaoks valitud asupaiga kosmoses enda valdusse võtnud, kui universumi ainestumise ja summaarse tasakaalu esmased küsimused on lahendatud, kui Poeg on teda täiendava Lõpmatu Vaimu Tütrega tõhusa ja ühistoimelise töise liidu sõlminud, siis panevadki mainitud Universumi-Poeg ja kõnealune Universumi-Vaim aluse sellele ühendusele, millest on määratud saama nende kohaliku universumi laste lugematute hulkade algallikas. Selle sündmusega seoses muutub olemuslikult Paradiisi Lõpmatu Vaimu fookustumine Loovas Vaimus ning temas saavad ilmsiks kohaliku universumi Emavaimu isikulised omadused. 21:2.9 (236.7) When such a perfect and divine Son has taken possession of the space site of his chosen universe; when the initial problems of universe materialization and of gross equilibrium have been resolved; when he has formed an effective and co-operative working union with the complemental Daughter of the Infinite Spirit—then do this Universe Son and this Universe Spirit initiate that liaison which is designed to give origin to the innumerable hosts of their local universe children. In connection with this event the Creative Spirit focalization of the Paradise Infinite Spirit becomes changed in nature, taking on the personal qualities of the Mother Spirit of a local universe.
21:2.10 (236.8) Sellest hoolimata, et kõik Loojad-Pojad sarnanevad jumalikult oma paradiislike vanematega, ei ole ükski neist täpselt teise moodi: igaüks on nii oma olemuse kui ka isiksuse poolest kordumatu, eriline, ainukordne ja algupärane. Ja kuna igaüks on oma maailma eluplaani arhitekt ja looja, siis kindlustab just mainitud erilisus selle, et eripärased on ka nende haldusalad — ja seda Miikaelist lähtuva elueksistentsi igas kujus ja faasis, mis võib olla kas loodud või siis seal hiljem arenenud. Järelikult erinevad ka ühe või teise kohaliku universumi sünnipära olevad loodud-olendite klassid omavahel üsna suuresti. Pole olemas kahte kohalikku universumit, mida haldaksid või asustaksid kahese päritoluga, omavahel igas suhtes täiesti identsed põlisolendid. Kõikides superuniversumites on pooled nende loomupärastest omadustest üsna sarnased, sest tulenevad ühetaolistest Loovatest Vaimudest, aga teine pool, mis lähtub üksteisest erinevatest Loojatest-Poegadest, on erinev. Kuid selline mitmepalgelisus ei iseloomusta neid loodud-olendeid, kes pärinevad ainult Loovast Vaimust, ega ka neid tähtsaid olendeid, kelle koduks on keskne universum või superuniversumid. 21:2.10 (236.8) Notwithstanding that all Creator Sons are divinely like their Paradise parents, none exactly resembles another; each is unique, diverse, exclusive, and original in nature as well as in personality. And since they are the architects and makers of the life plans of their respective realms, this very diversity insures that their domains will also be diverse in every form and phase of Michael-derived living existence which may be created or subsequently evolved therein. Hence the orders of creatures native to the local universes are quite varied. No two are administered or inhabited by dual-origin native beings who are in all respects identical. Within any superuniverse, one half of their inherent attributes are quite alike, being derived from the uniform Creative Spirits; the other half vary, being derived from the diversified Creator Sons. But such diversity does not characterize those creatures of sole origin in the Creative Spirit nor those imported beings who are native to the central or superuniverses.
21:2.11 (237.1) Kui Miikael-Poeg ei viibi oma universumis, siis juhib selle valitsust esmasündinud põlisolend, Helkjas Hommikutäht, kes on kohaliku universumi täitevjuht. Niisugusel ajal on Päevilt Ühtsete nõuannetel ja toetusel hindamatu väärtus. Selliste eemalolekute ajaks usaldab Looja-Poeg ülemjuhtimise omaenese vaimse kohaloleku suhtes asustatud maailmades ning oma surelike laste südameis oma kaaslase, Emavaimu kätte. Kohaliku universumi Emavaim jääb alati selle universumi keskusesse, kust tema toetav hoolitsus ja vaimne hoolekanne küünib selle areneva valdusala kõige kaugematessegi osadesse. 21:2.11 (237.1) When a Michael Son is absent from his universe, its government is directed by the first-born native being, the Bright and Morning Star, the local universe chief executive. The advice and counsel of the Union of Days is invaluable at such times. During these absences a Creator Son is able to invest the associated Mother Spirit with the overcontrol of his spiritual presence on the inhabited worlds and in the hearts of his mortal children. And the Mother Spirit of a local universe remains always at its headquarters, extending her fostering care and spiritual ministry to the uttermost parts of such an evolutionary domain.
21:2.12 (237.2) Püsivaks muutunud ainelise loodu sujuvaks juhtimiseks ei ole Looja-Poja isikuline kohalolek oma kohalikus universumis tingimata vajalik. Niisugused Pojad võivad reisida Paradiisi, ja nende universumid jätkavad ikka endiselt oma hoogsat liikumist kosmoses. Nad võivad võimuohjad käest anda, et kehastuda aja lasteks, aga ikka keerlevad nende valdused endiselt oma keskme ümber edasi. Mitte mingisugune aineline moodustis ei saa olla sõltumatu Paradiisi absoluutse gravitatsiooni mõjuväljast ega Määratlematu Absoluudi kosmilise kohaloleku ülemjuhtimisest. 21:2.12 (237.2) The personal presence of a Creator Son in his local universe is not necessary to the smooth running of an established material creation. Such Sons may journey to Paradise, and still their universes swing on through space. They may lay down their lines of power to incarnate as the children of time; still their realms whirl on about their respective centers. No material organization is independent of the absolute-gravity grasp of Paradise or of the cosmic overcontrol inherent in the space presence of the Unqualified Absolute.
3. Kohaliku universumi suveräänsus ^top 3. Local Universe Sovereignty ^top
21:3.1 (237.3) Paradiisi-Kolmsuse nõusolekul ja vastavat superuniversumit juhendava Meistervaimu kinnitusel eraldatakse Loojale-Pojale universumis teatav tegutsemispiirkond. Selle tulemusel tekib füüsiline valdamisõigus, kosmiline rentimine. Ent Miikael-Poja tõus niisugusest esialgsest ja piiranguteta valitsemisstaadiumist väljateenitud suveräänsuse kogemuslikku ülimuslikkusse saab teoks tema isiklike kogemuste tulemusel universumi loomistöös ja kehastunud kujul toimunud annetumistes. Kuni annetumistega väljateenitud suveräänsuse saavutamiseni valitseb ta Kõikse Isa asemikuna. 21:3.1 (237.3) A Creator Son is given the range of a universe by the consent of the Paradise Trinity and with the confirmation of the supervising Master Spirit of the superuniverse concerned. Such action constitutes title of physical possession, a cosmic leasehold. But the elevation of a Michael Son from this initial and self-limited stage of rulership to the experiential supremacy of self-earned sovereignty comes as a result of his own personal experiences in the work of universe creation and incarnated bestowal. Until the achievement of bestowal-earned sovereignty, he rules as vicegerent of the Universal Father.
21:3.2 (237.4) Iga Looja-Poeg võiks ükskõik mis ajal oma isikliku loodu üle täieliku suveräänsuse kehtestada, ent ta käitub targasti ega toimi nõnda. Kui ta omistaks endale enne loodud-olendina annetumisi ülima suveräänsuse, mis on välja teenimata, siis lahkuksid tema kohalikust universumist seal viibivad Paradiisi-isiksused. Ent terves aegruumilises loodus ei ole seda veel kunagi juhtunud. 21:3.2 (237.4) A Creator Son could assert full sovereignty over his personal creation at any time, but he wisely chooses not to. If, prior to passing through the creature bestowals, he assumed an unearned supreme sovereignty, the Paradise personalities resident in his local universe would withdraw. But this has never happened throughout all the creations of time and space.
21:3.3 (237.5) Loojalikkuse fakt kõneleb suveräänsuse täielikkusest, aga Miikaelid eelistasid selle kogemuslikult välja teenida ja säilitasid sel kombel oma koostöö kõikide kohaliku universumi haldurkonnaga liitunud Paradiisi-isiksustega. Meile ei ole teada, et ükski Miikael oleks ealeski teisiti käitunud, ehkki neil olnuks selleks võimalus — on nad ju tõepoolest vaba tahtega Pojad. 21:3.3 (237.5) The fact of creatorship implies the fullness of sovereignty, but the Michaels choose to experientially earn it, thereby retaining the full co-operation of all Paradise personalities attached to the local universe administration. We know of no Michael who ever did otherwise; but they all could, they are truly freewill Sons.
21:3.4 (237.6) Looja-Poja suveräänsus kohalikus universumis teeb läbi kuus, aga võib-olla ka seitse kogemusliku avaldumise järku. Need saavad ilmsiks sellises järjekorras: 21:3.4 (237.6) The sovereignty of a Creator Son in a local universe passes through six, perhaps seven, stages of experiential manifestation. These appear in the following order:
21:3.5 (237.7) 1. algne asevalitsejalik suveräänsus — esialgne mõjuvõim, mida rakendab Looja-Poeg üksinda, enne kui tema kaaslaseks olev Loov Vaim on endale saanud isikulised omadused; 21:3.5 (237.7) 1. Initial vicegerent sovereignty—the solitary provisional authority exercised by a Creator Son before the acquirement of personal qualities by the associated Creative Spirit.
21:3.6 (237.8) 1. ühine asevalitsejalik suveräänsus — paradiisliku paari ühine valitsemine pärast seda, kui Universumi Emavaim on saavutanud isiksuse; 21:3.6 (237.8) 2. Conjoint vicegerent sovereignty—the joint rule of the Paradise pair subsequent to the personality achievement of the Universe Mother Spirit.
21:3.7 (238.1) 2. suurenev asevalitsejalik suveräänsus — Looja-Poja kasvav mõjuvõim tema seitsme annetumise kestel loodud-olendina; 21:3.7 (238.1) 3. Augmenting vicegerent sovereignty—the advancing authority of a Creator Son during the period of his seven creature bestowals.
21:3.8 (238.2) 3. ülim suveräänsus — seitsmendale annetumisele järgnev kindlalt väljakujunenud mõjuvõim. Nebadonis sai ülim suveräänsus alguse siis, kui Miikael oli lõpetanud annetumise Urantial. Teie planeedi ajaarvamise järgi on see väldanud veidi enam kui tuhat üheksasada aastat; 21:3.8 (238.2) 4. Supreme sovereignty—the settled authority following the completion of the seventh bestowal. In Nebadon, supreme sovereignty dates from the completion of Michael’s bestowal on Urantia. It has existed just slightly over nineteen hundred years of your planetary time.
21:3.9 (238.3) 4. kasvav ülim suveräänsus — arenenud suhe, mis võrsub sellest, et enamik loodud-olenditega asustatud maailmadest stabiliseerub valgusesse ja ellu. Teie kohalikus universumis kuulub see järk praegu veel kuhugi tulevikku; 21:3.9 (238.3) 5. Augmenting supreme sovereignty—the advanced relationship growing out of the settling of a majority of the creature domains in light and life. This stage pertains to the unachieved future of your local universe.
21:3.10 (238.4) 5. kolmsuslik suveräänsus — avaldub siis, kui kogu kohalik universum stabiliseerub valgusesse ja ellu; 21:3.10 (238.4) 6. Trinitarian sovereignty—exercised subsequent to the settling of the entire local universe in light and life.
21:3.11 (238.5) 6. ilmutamata suveräänsus — tulevasse universumiajastusse kuuluvad, praegu veel tundmatud suhted. 21:3.11 (238.5) 7. Unrevealed sovereignty—the unknown relationships of a future universe age.
21:3.12 (238.6) Kui Looja-Miikael kavandatud kohalikus universumis algse asevalitsejaliku suveräänsuse vastu võtab, tõotab ta Kolmsusele vandega mitte võtta endale ülimat suveräänsust enne, kui ta on sooritanud seitse loodud-olendina annetumist ja seda on kinnitanud superuniversumi valitsejad. Kui aga Miikael-Poeg ei saaks oma tahtmist mööda endale niisugust väljateenimata suveräänsust võtta, ei oleks ka mõtet tõotada, et ta seda ei tee. 21:3.12 (238.6) In accepting the initial vicegerent sovereignty of a projected local universe, a Creator Michael takes an oath to the Trinity not to assume supreme sovereignty until the seven creature bestowals have been completed and certified by the superuniverse rulers. But if a Michael Son could not, at will, assert such unearned sovereignty, there would be no meaning in taking an oath not to do so.
21:3.13 (238.7) Isegi annetumiseelsete ajastute vältel valitseb Looja-Poeg oma haldusalas peaaegu et ülimalt siis, kui selle üheski osas ei tule ette teisitimõtlemist. Valitsemisvõimu piiratus tuleks vaevalt üldse ilmsikski, kui suveräänsust kunagi miski ei ähvardaks. See suveräänsus, mida rakendab annetumiseelne Looja-Poeg niisuguses universumis, kus vastuhakkamist ei tunta, ei ole suurem kui suveräänsus mässulises universumis, kuid esimesel juhul ei ole suveräänsuse piirangud ilmsed, teisel juhul nad aga on seda. 21:3.13 (238.7) Even in the prebestowal ages a Creator Son rules his domain well-nigh supremely when there is no dissent in any of its parts. Limited rulership would hardly be manifest if sovereignty were never challenged. The sovereignty exercised by a prebestowal Creator Son in a universe without rebellion is no greater than in a universe with rebellion; but in the first instance sovereignty limitations are not apparent; in the second, they are.
21:3.14 (238.8) Selleks puhuks, kui Looja-Poja mõjuvõimu või haldustegevust peaks iganes ähvardatama, rünnatama või ohtu seatama, on ta end igaveseks sidunud tõotusega oma isiklikku loodut toetada, hoida ja kaitsta ning vajaduse korral ka päästa. Niisuguseid Poegi võivad tülitada või kimbutada ainult nende omaloodud olendid või siis kõrgemad olendid, kui nad seda tahaksid. Võib arvata, et kohalikust universumist kõrgematelt tasanditelt pärinevad „kõrgemad olendid” ei hakka tõenäoliselt tülitama Loojat-Poega, ja see ongi tõsi. Aga nad saaksid nii käituda, kui nad seda tahaksid. Vooruslikkus on isiksuste puhul tahteline ja olendid, kellel on vaba tahe, ei ole automaatselt õiglase meelega. 21:3.14 (238.8) If ever the authority or administration of a Creator Son is challenged, attacked, or jeopardized, he is eternally pledged to uphold, protect, defend, and if necessary retrieve his personal creation. Such Sons can be troubled or harassed only by the creatures of their own making or by higher beings of their own choosing. It might be inferred that “higher beings,” those of origin on levels above a local universe, would be unlikely to trouble a Creator Son, and this is true. But they could if they chose to. Virtue is volitional with personality; righteousness is not automatic in freewill creatures.
21:3.15 (238.9) Enne annetumiselujärgu lõpetamist valitseb Looja-Poeg mõningate endakehtestatud suveräänsuspiirangutega, ent pärast annetumisteenistuse sooritamist teeb ta seda, toetudes omaenese tegeliku kogemuse jõule, mille ta sai eri loodud-olendite kujus ja nendesarnasena. Kui Looja on seitse korda oma loodud-olendite seas viibinud, kui annetumiselujärk on lõppenud, siis on ta kätte saanud ülima universumimõjuvõimu, temast on tulnud Meister-Poeg — suveräänne ja ülim valitseja. 21:3.15 (238.9) Before the completion of the bestowal career a Creator Son rules with certain self-imposed limitations of sovereignty, but subsequent to his finished bestowal service he rules by virtue of his actual experience in the form and likeness of his manifold creatures. When a Creator has seven times sojourned among his creatures, when the bestowal career is finished, then is he supremely settled in universe authority; he has become a Master Son, a sovereign and supreme ruler.
21:3.16 (238.10) Menetlus, mille kaudu saavutatakse ülim suveräänsus kohalikus universumis, kätkeb endas järgmised seitse kogemuslikku astet: 21:3.16 (238.10) The technique of obtaining supreme sovereignty over a local universe involves the following seven experiential steps:
21:3.17 (238.11) 1. kehastuva annetumise läbi kogeda seitset loodud-olendite olemistaset, tehes seda iga tasandi loodud-olendite kujus; 21:3.17 (238.11) 1. Experientially to penetrate seven creature levels of being through the technique of incarnated bestowal in the very likeness of the creatures on the level concerned.
21:3.18 (238.12) 2. kogemuslikult pühenduda Seitsmes Meistervaimus isikustuva Paradiisi Jumaluse seitsmekordse tahte igale faasile; 21:3.18 (238.12) 2. To make an experiential consecration to each phase of the sevenfold will of Paradise Deity as it is personified in the Seven Master Spirits.
21:3.19 (239.1) 3. teha läbi kõigi seitsme loodud-olendite tasandi kogemus, sooritades samal ajal vastavalt ühe seitsmest pühendumisest Paradiisi Jumaluse tahtele; 21:3.19 (239.1) 3. To traverse each of the seven experiences on the creature levels simultaneously with the execution of one of the seven consecrations to the will of Paradise Deity.
21:3.20 (239.2) 4. kirjeldada Paradiisi Jumalusele ja kõikidele universumi intellektiolenditele kogemust, milline on loodud-olendi elu kõrghetk igal loodud-olendite tasandil; 21:3.20 (239.2) 4. On each creature level, experientially to portray the acme of creature life to Paradise Deity and to all universe intelligences.
21:3.21 (239.3) 5. igal loodud-olendite tasandil kogemuslikult ilmutada vastavale annetumistasandile ja tervele universumile ühte faasi Jumaluse seitsmekordse tahtest; 21:3.21 (239.3) 5. On each creature level, experientially to reveal one phase of the sevenfold will of Deity to the bestowal level and to all the universe.
21:3.22 (239.4) 6. kogemuslikult ühendada loodud-olendi seitsmekordse kogemus seitsmese kogemusega pühendumisest Jumala olemuse ja tahte ilmutamisele; 21:3.22 (239.4) 6. Experientially to unify the sevenfold creature experience with the sevenfold experience of consecration to the revelation of the nature and will of Deity.
21:3.23 (239.5) 7. saavutada uus ja kõrgem suhe Ülima Olendiga. Looja ja loodud-olendi niisuguse kogemuse kõikehaaravuse kajastus suurendab Ülima Jumala superuniversumlikku reaalsust ja Kõikvõimsa Ülima aegruumilist suveräänsust ning tegelikustab Paradiisi-Miikaeli ülima suveräänsuse kohalikus universumis. 21:3.23 (239.5) 7. To achieve new and higher relationship with the Supreme Being. The repercussion of the totality of this Creator-creature experience augments the superuniverse reality of God the Supreme and the time-space sovereignty of the Almighty Supreme and factualizes the supreme local universe sovereignty of a Paradise Michael.
21:3.24 (239.6) Lahendades küsimust suveräänsusest kohalikus universumis ei tõesta Looja-Poeg mitte ainult oma sobivust valitsemiseks, vaid ilmutab ka Paradiisi Jumaluste olemust ja annab pildi nende seitsmesest suhtumisest. Kui Looja-Poeg soostub armulikult võtma enda kanda oma loodud-olendite kuju ja kogemuse, seostub tema rännuretkega see, kuidas piiritletud arusaamine adub Isa esmasust ja kuidas hindavad seda loodud-olendid. Need esmased Paradiisi-Pojad on Isa armastava olemuse ja headtegeva mõjuvõimu tõelised ilmutajad, sellesama Isa, kes koos Poja ja Vaimuga on kõikides universumimaailmades kogu jõu, isiksuse ja valitsemise kõikne juht. 21:3.24 (239.6) In settling the question of sovereignty in a local universe, the Creator Son is not only demonstrating his own fitness to rule but is also revealing the nature and portraying the sevenfold attitude of the Paradise Deities. The finite understanding and creature appreciation of the Father’s primacy is concerned in the adventure of a Creator Son when he condescends to take upon himself the form and experiences of his creatures. These primary Paradise Sons are the real revealers of the Father’s loving nature and beneficent authority, the same Father who, in association with the Son and the Spirit, is the universal head of all power, personality, and government throughout all the universal realms.
4. Miikaelide annetumised ^top 4. The Michael Bestowals ^top
21:4.1 (239.7) Annetuvaid Loojaid-Poegi on seitse rühma; neid liigitatakse nõnda vastavalt sellele, kui mitu korda on nad ennast oma maailmade loodud-olenditele annetanud. Nendesse rühmadesse kuulub Poegi, kel on olemas üksnes esimene annetumiskogemus, ja neid, kes on seejärel läbinud kuni viis üha edasi areneva annetumise sfääri, ning seitsmenda ja viimase loodud-olendi ning Looja kogemust märkiva episoodini jõudnuid. 21:4.1 (239.7) There are seven groups of bestowal Creator Sons, and they are so classified in accordance with the number of times they have bestowed themselves upon the creatures of their realms. They range from the initial experience up through five additional spheres of progressive bestowal until they attain the seventh and final episode of creature-Creator experience.
21:4.2 (239.8) Avonalide annetumised leiavad alati aset surelikus kujus, Looja-Poja seitse annetumist aga hõlmavad tema ilmumise loodud-olendite seitsmel olemise tasandil ja seostuvad Jumaluse tahte ning olemuse seitsme esmase väljendumise ilmutamisega. Kõik Loojad-Pojad ilma ühegi erandita teevad läbi selle, et annavad ennast seitse korda oma loodud lastele, enne kui nad oma loodud universumites kindla ja ülima jurisdiktsiooni endale võtavad. 21:4.2 (239.8) Avonal bestowals are always in the likeness of mortal flesh, but the seven bestowals of a Creator Son involve his appearing on seven creature levels of being and pertain to the revelation of the seven primary expressions of the will and nature of Deity. Without exception, all Creator Sons pass through this seven times giving of themselves to their created children before they assume settled and supreme jurisdiction over the universes of their own creation.
21:4.3 (239.9) Ehkki erinevates sektorites ja universumites ei toimu need annetumised alati ühteviisi, kuulub nende hulka alati sureliku annetumise avastusretk. Viimse annetumise käigus ilmub Looja-Poeg kuskile asustatud maailma mõne kõrgema sureliku rassi esindajana — harilikult selle rühma liikmena, kellele on pärandunud suurem osa Aadama soo-omadustest. Eelnevalt on planeedile toodud Aadama sugu selleks, et parandada loomse põlvnemisega rahvaste füüsilist seisundit. Ainult üks kord oma annetuva Poja seitsmekordse elujärgu vältel sünnib Paradiisi-Miikael naisest, nagu kirjeldavad seda teie Petlemma lapsest kõnelevad kroonikad. Vaid üksainus kord elab ja sureb ta arenevate tahteolendite kõige madalama klassi liikmena. 21:4.3 (239.9) Though these seven bestowals vary in the different sectors and universes, they always embrace the mortal-bestowal adventure. In the final bestowal a Creator Son appears as a member of one of the higher mortal races on some inhabited world, usually as a member of that racial group which contains the largest hereditary legacy of the Adamic stock which has previously been imported to upstep the physical status of the animal-origin peoples. Only once in his sevenfold career as a bestowal Son is a Paradise Michael born of woman as you have the record of the babe of Bethlehem. Only once does he live and die as a member of the lowest order of evolutionary will creatures.
21:4.4 (239.10) Iga annetumise järel tõuseb Looja-Poeg „Isa paremale käele”, et saada oma annetumisele Isa heakskiitu ning võtta vastu juhtnööre universumiteenistuse järgmise episoodi vastu valmistumiseks. Pärast seitsmendat ja viimset annetumist saab Looja-Poeg Kõikse Isa käest endale ülima mõjuvõimu ja jurisdiktsiooni oma universumi üle. 21:4.4 (239.10) After each of his bestowals a Creator Son proceeds to the “right hand of the Father,” there to gain the Father’s acceptance of the bestowal and to receive instruction preparatory to the next episode of universe service. Following the seventh and final bestowal a Creator Son receives from the Universal Father supreme authority and jurisdiction over his universe.
21:4.5 (240.1) On üldiselt teada, et teie planeedil oma viimase ilmumise ette võtnud Jumala Poja puhul oli tegemist Paradiisi Looja-Pojaga, kes oli sooritanud oma annetumiselujärgu kuus faasi, ning järelikult siis, kui ta loobus teadlikult klammerdumast Urantial kehastunud kujul elatud elu külge, võis ta õigusega öelda ja ütleski: „See on lõpetatud,” sest see oli sõna otseses mõttes lõpetatud. Tema surm Urantial viis ta annetumiselujärgu lõpule, olles viimane samm Paradiisi Looja-Poja püha tõotuse täitmisel. Ning kui seegi kogemus on läbi tehtud, saavad niisugustest Poegadest universumi ülimad suveräänid ning nad ei valitse enam Isa asemikena, vaid neile kuuluvad õigusega võim ning „kuningate Kuninga ja kõigi isandate Isanda” nimi. Mõningate eranditega, millest on siinkohal juba juttu olnud, on need seitse korda annetunud Pojad oma asupaikuniversumites piiranguteta ülimad. Mis tema kohalikku universumisse puutub, siis on niisugusele võidukale ja kroonitud Meister-Pojale antud seal „kogu võim taevas ja maa peal”. 21:4.5 (240.1) It is of record that the divine Son of last appearance on your planet was a Paradise Creator Son who had completed six phases of his bestowal career; consequently, when he gave up the conscious grasp of the incarnated life on Urantia, he could, and did, truly say, “It is finished”—it was literally finished. His death on Urantia completed his bestowal career; it was the last step in fulfilling the sacred oath of a Paradise Creator Son. And when this experience has been acquired, such Sons are supreme universe sovereigns; no longer do they rule as vicegerents of the Father but in their own right and name as “King of Kings and Lord of Lords.” With certain stated exceptions these sevenfold bestowal Sons are unqualifiedly supreme in the universes of their abode. Concerning his local universe, “all power in heaven and on earth” was relegated to this triumphant and enthroned Master Son.
21:4.6 (240.2) Annetumiselujärgu lõpetanud Loojaid-Poegi loetakse eri klassiks: seitsmesteks Meister-Poegadeks. Isikuliselt sarnanevad Meister-Pojad täpselt Loojate-Poegadega, kuid nad on läbi teinud niivõrd ainukordse annetumiskogemuse, et üldiselt peetakse neid omaette klassiks. Kui Looja arvab heaks annetumist sooritada, on selle tulemuseks alati vältimatu, tõeline ja jääv muudatus. Tõsi, annetunud Poeg on ikka endisel määral Looja, kuid oma olemusele on ta lisanud loodud-olendi kogemuse ning see viib ta igaveseks ajaks ära Looja-Poja jumalikkustasandilt, tõstes ta Meister-Poja kogemuslikule tasandile, sellise olendi tasandile, kes on täielikult ära teeninud õiguse universumi üle valitseda ja selle maailmasid hallata. Niisugused olendid kehastavad kõike seda, mida on võimalik saada jumalike vanemate käest, ning koondavad endas kõike sellist, mida võib saada täiustunud olendi kogemuse läbi. Miks peaks küll inimene haletsema oma madalat päritolu ja kohustuslikku arengulist elujärku, kui Jumalad ise peavad samasuguse kogemuse läbi tegema, enne kui neid arvatakse kogemuslikult vääriliseks ja pädevaks lõplikult ning täielikult valitsema oma universumivalduste üle! 21:4.6 (240.2) Creator Sons, subsequent to the completion of their bestowal careers, are reckoned as a separate order, sevenfold Master Sons. In person the Master Sons are identical with the Creator Sons, but they have undergone such a unique bestowal experience that they are commonly regarded as a different order. When a Creator deigns to effect a bestowal, a real and permanent change is destined to take place. True, the bestowal Son is still and none the less a Creator, but he has added to his nature the experience of a creature, which forever removes him from the divine level of a Creator Son and elevates him to the experiential plane of a Master Son, one who has fully earned the right to rule a universe and administer its worlds. Such beings embody all that can be secured from divine parentage and embrace everything to be derived from perfected-creature experience. Why should man bemoan his lowly origin and enforced evolutionary career when the very Gods must pass through an equivalent experience before they are accounted experientially worthy and competent finally and fully to rule over their universe domains!
5. Meister-Poegade suhtumine universumisse ^top 5. Relation of Master Sons to the Universe ^top
21:5.1 (240.3) Iga Meister-Miikaeli võim on piiramatu, sest see tuleneb kogetud ühendusest Paradiisi-Kolmsusega, ning on vaieldamatu, sest see tuleneb praktilisest kogemusest nende loodud-olenditena, kes peavad sellele mõjuvõimule alluma. Seitsmekordse Looja-Poja suveräänsus on oma olemuselt ülim, sest: 21:5.1 (240.3) The power of a Master Michael is unlimited because derived from experienced association with the Paradise Trinity, is unquestioned because derived from actual experience as the very creatures subject to such authority. The nature of the sovereignty of a sevenfold Creator Son is supreme because it:
21:5.2 (240.4) 1. ta sisaldab endas Paradiisi Jumaluse seitsmekordse suhtumise; 21:5.2 (240.4) 1. Embraces the sevenfold viewpoint of Paradise Deity.
21:5.3 (240.5) 2. temas kehastub aegruumiliste loodud-olendite seitsmekordne suhtumine; 21:5.3 (240.5) 2. Embodies a sevenfold attitude of time-space creatures.
21:5.4 (240.6) 3. ta kujutab endast paradiisliku suhtumise ja loodud-olendite vaatenurga täiuslikku sünteesi. 21:5.4 (240.6) 3. Perfectly synthesizes Paradise attitude and creature viewpoint.
21:5.5 (240.7) Niisiis haarab see kogemuslik suveräänsus endasse kogu Ülimas Olendis kulmineeruva Seitsmekordse Jumala jumalikkuse. Ning seitsmese Poja isiklik suveräänsus sarnaneb kunagi lõplikul kujul ilmuva Ülima Olendi tulevikulise suveräänsusega, hõlmates praegustes aegruumilistes piirides avalduva Paradiisi-Kolmsuse jõu ja mõjuvõimu sisu nii täielikult, kui see üldse võimalik on. 21:5.5 (240.7) This experiential sovereignty is thus all-inclusive of the divinity of God the Sevenfold culminating in the Supreme Being. And the personal sovereignty of a sevenfold Son is like the future sovereignty of the sometime-to-be-completed Supreme Being, embracing as it does the fullest possible content of the power and authority of the Paradise Trinity manifestable within the time-space limits concerned.
21:5.6 (240.8) Kui Miikael-Poeg on kohalikus universumis saavutanud ülima suveräänsuse, minetab ta jõu ja võimaluse praegusel universumiajastul veel kunagi sootuks uut liiki olendeid luua. Ent tõik, et Meister-Poeg kaotab võime täiesti uutele olendiklassidele alust panna, ei häiri mingilgi kombel seda tööd, mida tehakse juba rajatud ja areneva elu edasiviimiseks; too hiiglaslik universumi evolutsioonikava kestab katkematult ja terviklikul kujul ikka edasi. Kui Meister-Poeg on kätte võitnud ülima suveräänsuse, siis toob see endaga kaasa ka vastutuse: isikliku pühendumise selle kõige eest hoolitsemisele ja selle üle valitsemisele, mis on juba kavandatud ja loodud, või siis kõige selle eest, mille hiljem muudavad olevaks need, kes on selleks kavandatud ja loodud. Aja jooksul võib aset leida erisuguste olendite peaaegu lõputu evolutsioon, ent enam kunagi ei hakka ainuski loodud intellektiolendi täiesti uus vorm või liik pärinema otseselt Meister-Pojast. Igas kohalikus universumis kujutab see endast esimest sammu püsiva ja muutumatu haldamise suunas, niisuguse halduse algust. 21:5.6 (240.8) With the achievement of supreme local universe sovereignty, there passes from a Michael Son the power and opportunity to create entirely new types of creature beings during the present universe age. But a Master Son’s loss of power to originate entirely new orders of beings in no way interferes with the work of life elaboration already established and in process of unfoldment; this vast program of universe evolution goes on without interruption or curtailment. The acquirement of supreme sovereignty by a Master Son implies the responsibility of personal devotion to the fostering and the administering of that which has already been designed and created, and of that which will subsequently be produced by those who have been thus designed and created. In time there may develop an almost endless evolution of diverse beings, but no entirely new pattern or type of intelligent creature will henceforth take direct origin from a Master Son. This is the first step, the beginning, of a settled administration in any local universe.
21:5.7 (241.1) Seitse korda annetunud Poja tõstmine oma universumi vaieldamatuks suverääniks märgib terve ajastu väldanud kindlusetuse ja suhteliste segaduste lõpu algust. Selle sündmuse järel hajutatakse varem või hiljem see, mida pole kunagi tulevikus võimalik vaimsustada, ning hävitatakse ükskord see, mida ei õnnestu kunagi tulevikus kosmilise reaalsusega kooskõlastada. Kui lõpmatu halastuse ja seletamatu kannatlikkuse varud on maailmade loodud tahteolendite ustavuse ja kiindumuse võitmise nimel ettevõetud katsetega ammendatud, siis astuvad nende asemele õigusemõistmine ja õiglus. Selle, mida halastus parandada ei suuda, hävitab lõpuks õigusemõistmine. 21:5.7 (241.1) The elevation of a sevenfold bestowal Son to the unquestioned sovereignty of his universe means the beginning of the end of agelong uncertainty and relative confusion. Subsequent to this event, that which cannot be sometime spiritualized will eventually be disorganized; that which cannot be sometime co-ordinated with cosmic reality will eventually be destroyed. When the provisions of endless mercy and nameless patience have been exhausted in an effort to win the loyalty and devotion of the will creatures of the realms, justice and righteousness will prevail. That which mercy cannot rehabilitate justice will eventually annihilate.
21:5.8 (241.2) Kui Meister-Miikaelid on kord suveräänseteks valitsejateks määratud, siis on nad oma kohalikes universumites ülimad. Nende valitsemise mõned napid piirangud johtuvad loomupäraselt teatud jõudude ja isiksuste varasemast kosmilisest eksistentsist. Muus osas on iga Meister-Poeg oma universumis nii mõjuvõimu, vastutuse kui ka haldusvõimu poolest ülim: nad on kui Loojad ja Jumalad, kes on ülimad praktiliselt kõiges. Nende universumi toimimise küsimustes ei küüni mitte keegi ega mitte miski Meister-Poegade tarkusest kõrgemale. 21:5.8 (241.2) The Master Michaels are supreme in their own local universes when once they have been installed as sovereign rulers. The few limitations upon their rule are those inherent in the cosmic pre-existence of certain forces and personalities. Otherwise these Master Sons are supreme in authority, responsibility, and administrative power in their respective universes; they are as Creators and Gods, supreme in virtually all things. There is no penetration beyond their wisdom regarding the functioning of a given universe.
21:5.9 (241.3) Kui Paradiisi-Miikael on tõstetud kohaliku universumi vääramatuks suverääniks, juhib ta täielikult kõiki teisi oma valduskonnas tegutsevaid Jumala Poegi ning võib valitseda vabalt, kooskõlas isiklike arusaamadega oma maailmade vajadustest. Meister-Poeg võib asustatud planeetidel suvaliselt teisendada vaimse kohtumõistmise ja evolutsiooni korraldust. Ning need Pojad koostavadki omal käel planeetide kõikide spetsiifiliste vajaduste rahuldamiseks mõeldud plaane ja teevad neid ka teoks. Eriti kehtib see maailmade kohta, kus nad on loodud-olendina viibinud, aga veelgi enam nende viimse annetumise maailma suhtes, selle planeedi suhtes, kus nad kehastusid surelikus kujus. 21:5.9 (241.3) After his elevation to settled sovereignty in a local universe a Paradise Michael is in full control of all other Sons of God functioning in his domain, and he may freely rule in accordance with his concept of the needs of his realms. A Master Son may at will vary the order of the spiritual adjudication and evolutionary adjustment of the inhabited planets. And such Sons do make and carry out the plans of their own choosing in all matters of special planetary needs, in particular regarding the worlds of their creature sojourn and still more concerning the realm of terminal bestowal, the planet of incarnation in the likeness of mortal flesh.
21:5.10 (241.4) Meister-Pojad tunduvad olevat annetumismaailmadega täiuslikus ühenduses, ning seda mitte ainult nende maailmadega, kus nad ise on viibinud, vaid ka kõikide nendega, kus on ennast annetanud Kohtumõistja-Poeg. Sellist kontakti aitab hoida nende vaimne kohalolek ehk Tõe Vaim, keda nad saavad „valada välja kõige liha peale”. Ka hoiavad niisugused Meister-Pojad katkematut sidet Igavese Ema-Pojaga kõikide asjade keskuses. Nende kaastundliku suhtumise ulatus küünib kõrgustes asuvast Kõiksest Isast kuni ajalikes maailmades oma planetaarset elu elavate alamate rassideni välja. 21:5.10 (241.4) The Master Sons seem to be in perfect communication with their bestowal worlds, not only the worlds of their personal sojourn but all worlds whereon a Magisterial Son has bestowed himself. This contact is maintained by their own spiritual presence, the Spirit of Truth, which they are able to “pour out upon all flesh.” These Master Sons also maintain an unbroken connection with the Eternal Mother Son at the center of all things. They possess a sympathetic reach which extends from the Universal Father on high to the lowly races of planetary life in the realms of time.
6. Meister-Miikaelide saatus ^top 6. Destiny of the Master Michaels ^top
21:6.1 (241.5) Arutlustes kohalike universumite seitsmeste Meister-Suveräänide olemuse või saatuse üle pole meil kellelgi õigust arvata, nagu mõistaks ta öelda autoriteetse ja lõpliku sõna, ent siiski me kõik teeme nende küsimuste kohta palju mitmesuguseid oletusi. Meile on õpetatud, et iga Paradiisi-Miikael on oma päritolu moodustava kahese jumaluskontseptsiooni absoluut, ning me usume seda, sest nii kehastab ta Kõikse Isa ja Igavese Poja lõpmatuse tegelikke faase. Täieliku lõpmatusega peavad Miikaelid seisma osalises suhtes, ent lõpmatuse selle osaga, mis nende päritoluga seostub, on nad ilmselt absoluutses suhtes. Kui me aga praegusel universumiajastul nende tööd jälgime, siis ei õnnestu meil täheldada mitte midagi, mis piiritletust kõrgemale ulatuks: kõik eeldatavalt olemasolevad, piiritletu taset ületavad võimed peaksid niisiis olema varjatud ning esialgu veel ilmutumata. 21:6.1 (241.5) No one may with finality of authority presume to discuss either the natures or the destinies of the sevenfold Master Sovereigns of the local universes; nevertheless, we all speculate much regarding these matters. We are taught, and we believe, that each Paradise Michael is the absolute of the dual deity concepts of his origin; thus he embodies actual phases of the infinity of the Universal Father and the Eternal Son. The Michaels must be partial in relation to total infinity, but they are probably absolute in relation to that part of infinity concerned in their origin. But as we observe their work in the present universe age, we detect no action that is more than finite; any conjectured superfinite capacities must be self-contained and as yet unrevealed.
21:6.2 (242.1) Olendina annetumise elujärgu lõpetamine ning tõus ülimasse universumisuveräänsusse peab märkima Miikaeli piiritletud tegutsemisvõimete täielikku vabanemist, millega käib kaasas piiritletud taset ületava teenistusliku suutlikkuse ilmnemine. Märkame ju sellega seoses, et seesuguste Meister-Poegade võime uut liiki olendeid luua on nüüd piiratud ja kahtlemata muutis säärase piirangu vajalikuks nende piiritletu taset ületava potentsiaali vabanemine. 21:6.2 (242.1) The completion of the creature-bestowal careers and the elevation to supreme universe sovereignty must signify the completed liberation of a Michael’s finite-action capacities accompanied by the appearance of capacity for more-than-finite service. For in this connection we note that such Master Sons are then restricted in the production of new types of creature beings, a restriction undoubtedly made necessary by the liberation of their superfinite potentialities.
21:6.3 (242.2) Ülimalt tõenäoline, et need avaldumata loojavõimed jäävadki kogu käesoleva universumiajastu vältel varju. Ent usume, et ükskord kauges tulevikus, praegu veel kujunevates väliskosmose universumites võib seitsmekordse Meister-Poja ja seitsmenda astme Loova Vaimu ühendus absoniitlikele teenistustasanditele jõuda, millega kaasneks uute asjaolude, uute tähenduste ning uute väärtuste ilmumine lõplikku universumitähtsust omavatel transtsendentsetel tasanditel. 21:6.3 (242.2) It is highly probable that these undisclosed creator powers will remain self-contained throughout the present universe age. But sometime in the far-distant future, in the now mobilizing universes of outer space, we believe that the liaison between a sevenfold Master Son and a seventh-stage Creative Spirit may attain to absonite levels of service attended by the appearance of new things, meanings, and values on transcendental levels of ultimate universe significance.
21:6.4 (242.3) Nii, nagu Ülim Jumalus on kogemusliku teenimise läbi tegelikustumas, on iga Looja-Poeg isiklikult kätte võitmas oma äraarvamatusse olemusse peidetud paradiisliku jumalikkuse potentsiaalide teokssaamist. Urantial viibides lausus Kristus Miikael kunagi: „Mina olen tee ja tõde ja elu.” Ning me usume, et igavikus on Miikaelide saatuseks saada sõna otseses mõttes „teeks ja tõeks ja eluks” ning valgustada alati kõikide universumi-isiksuste teed, mis viib ülima jumalikkuse juurest läbi lõpliku absoniitsuse igavese jumaluslõplikkuse juurde. 21:6.4 (242.3) Just as the Deity of the Supreme is actualizing by virtue of experiential service, so are the Creator Sons achieving the personal realization of the Paradise-divinity potentials bound up in their unfathomable natures. When on Urantia, Christ Michael once said, “I am the way, the truth, and the life.” And we believe that in eternity the Michaels are literally destined to be “the way, the truth, and the life,” ever blazing the path for all universe personalities as it leads from supreme divinity through ultimate absonity to eternal deity finality.
21:6.5 (242.4) [Esitanud üks Uversa Tarkuse Täiustajatest.] 21:6.5 (242.4) [Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]