20. Kiri Paper 20
Jumala Paradiisi-Pojad The Paradise Sons of God
20:0.1 (223.1) ORVONTONI superuniversumis tegutsevad Jumala Pojad jaotatakse kolme suurde põhirühma: 20:0.1 (223.1) AS THEY function in the superuniverse of Orvonton, the Sons of God are classified under three general heads:
20:0.2 (223.2) 1. Laskuvad Jumala Pojad. 20:0.2 (223.2) 1. The Descending Sons of God.
20:0.3 (223.3) 2. Tõusvad Jumala pojad. 20:0.3 (223.3) 2. The Ascending Sons of God.
20:0.4 (223.4) 3. Jumala Kolmsustatud Pojad. 20:0.4 (223.4) 3. The Trinitized Sons of God.
20:0.5 (223.5) Laskuvate Poegade klassidesse kuuluvad otseselt ja jumalikult loodud isiksused. Tõusvad pojad, nagu näiteks surelikud loodud-olendid, jõuavad niisuguse staatuseni siis, kui osalevad kogemuslikult tolles loovas menetluses, mida tuntakse evolutsiooni nime all. Kolmsustatud Pojad kujutavad endast sellist liitpäritoluga rühma, kuhu kuuluvad kõik Paradiisi-Kolmsusest hõlmatud olendid — isegi need, kes ei ole otseselt kolmsuslikku päritolu. 20:0.5 (223.5) Descending orders of sonship include personalities who are of direct and divine creation. Ascending sons, such as mortal creatures, achieve this status by experiential participation in the creative technique known as evolution. Trinitized Sons are a group of composite origin which includes all beings embraced by the Paradise Trinity even though not of direct Trinity origin.
1. Laskuvad Jumala Pojad ^top 1. The Descending Sons of God ^top
20:1.1 (223.6) Kõik laskuvad Jumala Pojad on kõrget ning jumalikku päritolu. Nad on pühendunud ülalt alla suunduvat hoolekannet märkivale teenimisele aja ja ruumi maailmades ning süsteemides, et aidata seal edendada tõusvate Jumala poegade ehk alamate, arengulist päritolu loodud-olendite Paradiisi pürgimist. Käesolevates jutustustes kirjeldatakse seitset laskuvate Poegade arvukatest klassidest. Neid Poegi, kes kesksel Valguse ja Elu Saarel Jumalustest esile tulevad, kutsutakse Jumala Paradiisi-Poegadeks ning nende klasse on kolm: 20:1.1 (223.6) All descending Sons of God have high and divine origins. They are dedicated to the descending ministry of service on the worlds and systems of time and space, there to facilitate the progress in the Paradise climb of the lowly creatures of evolutionary origin—the ascending sons of God. Of the numerous orders of descending Sons, seven will be depicted in these narratives. Those Sons who come forth from the Deities on the central Isle of Light and Life are called the Paradise Sons of God and embrace the following three orders:
20:1.2 (223.7) 1. Loojad-Pojad ehk Miikaelid; 20:1.2 (223.7) 1. Creator Sons—the Michaels.
20:1.3 (223.8) 2. Kohtumõistjad-Pojad ehk Avonalid; 20:1.3 (223.8) 2. Magisterial Sons—the Avonals.
20:1.4 (223.9) 3. Kolmsuse Õpetajad-Pojad ehk Daynalid. 20:1.4 (223.9) 3. Trinity Teacher Sons—the Daynals.
20:1.5 (223.10) Ülejäänud nelja laskuvate Poegade klassi tuntakse kui Jumala Kohaliku Universumi Poegi: 20:1.5 (223.10) The remaining four orders of descending sonship are known as the Local Universe Sons of God:
20:1.6 (223.11) 4. Melkisedek-Pojad; 20:1.6 (223.11) 4. Melchizedek Sons.
20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek-Pojad; 20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek Sons.
20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek-Pojad; 20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek Sons.
20:1.9 (223.14) 7. Elukandjad. 20:1.9 (223.14) 7. The Life Carriers.
20:1.10 (223.15) Melkisedekid on kohaliku universumi Looja-Poja, Loova Vaimu ja Melkisedek-Isa ühised järeltulijad. Nii Vorondadekid kui ka Lanondadekid muudab olevaks Looja-Poeg koos oma kaaslase, Loova Vaimuga. Vorondadekeid tuntakse kõige paremini kui Kõigekõrgemaid, Tähtkujude Isasid; Lanondadekeid kui Süsteemi Suverääne ja Planeedivürste. Elukandjate kolmese klassi muudavad olevaks Looja-Poeg ja Loov Vaim koos ühega superuniversumi võimkonna kolmest Päevilt Vanadest. Ent nende Jumala Kohaliku Universumi Poegade olemust ja tegevust kirjeldatakse üksikasjalikumalt kohaliku loodu asju käsitlevates kirjades. 20:1.10 (223.15) Melchizedeks are the joint offspring of a local universe Creator Son, Creative Spirit, and Father Melchizedek. Both Vorondadeks and Lanonandeks are brought into being by a Creator Son and his Creative Spirit associate. Vorondadeks are best known as the Most Highs, the Constellation Fathers; Lanonandeks as System Sovereigns and as Planetary Princes. The threefold order of Life Carriers is brought into being by a Creator Son and Creative Spirit associated with one of the three Ancients of Days of the superuniverse of jurisdiction. But the natures and activities of these Local Universe Sons of God are more properly portrayed in those papers dealing with the affairs of the local creations.
20:1.11 (224.1) Jumala Paradiisi-Pojad on kolmest päritolu. Esimese astme Poegi ehk Loojaid-Poegi muudavad olevaks Kõikne Isa ja Igavene Poeg, teise astme Pojad ehk Kohtumõistjad-Pojad on Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu lapsed ning Kolmsuse Õpetajad-Pojad pärinevad Isast, Pojast ja Vaimust. Teenimise, palveldamise ja palvetamise seisukohalt on Paradiisi-Pojad nagu üks: nende vaim on üks ja nende töö on oma tasemelt ja täiuslikkuse poolest ühesugune. 20:1.11 (224.1) The Paradise Sons of God are of threefold origin: The primary or Creator Sons are brought into being by the Universal Father and the Eternal Son; the secondary or Magisterial Sons are children of the Eternal Son and the Infinite Spirit; the Trinity Teacher Sons are the offspring of the Father, Son, and Spirit. From the standpoint of service, worship, and supplication the Paradise Sons are as one; their spirit is one, and their work is identical in quality and completeness.
20:1.12 (224.2) Nii nagu Paradiisi „Päevilt”-klassidesse kuuluvad olendid osutusid headeks halduriteks, on Paradiisi-Poegade klassid ilmutanud end jumalike hoolekandjatena — loojate, teenijate, annetujate, kohtunike, õpetajate ja tõeilmutajatena. Nende toimimispiirkond ulatub läbi kogu universumite universumi igavese Saare kallastelt kuni aja ja ruumi asustatud maailmadeni välja: keskses universumis ja superuniversumites on nad hõivatud väga mitmesuguste teenistustega, mida siinseis jutustustes ei käsitleta. Vastavalt oma teenistuse iseloomule ja kohale on nad väga mitmel moel organiseeritud, kohalikus universumis aga teenivad nii Kohtumõistjad-Pojad kui ka Õpetajad-Pojad konkreetset valdusala suunava Looja-Poja juhtimisel. 20:1.12 (224.2) As the Paradise orders of Days proved to be divine administrators, so have the orders of Paradise Sons revealed themselves as divine ministers—creators, servers, bestowers, judges, teachers, and truth revealers. They range the universe of universes from the shores of the eternal Isle to the inhabited worlds of time and space, performing manifold services in the central and superuniverses not disclosed in these narratives. They are variously organized, dependent on the nature and whereabouts of their service, but in a local universe both Magisterial and Teacher Sons serve under the direction of the Creator Son who presides over that domain.
20:1.13 (224.3) Loojatele-Poegadele näib kuuluvat nende isikutes koonduv vaimne and, mida nad juhivad ning mida nad võivad annetada, nagu seda tegi teie oma Looja-Poeg, kui ta valas välja oma vaimu kõige sureliku liha peale Urantial. Iga Looja-Poeg on oma maailmas varustatud sellise vaimse tõmbejõuga ning teab isiklikult iga tema valdusalas teeniva laskuva Jumala Poja kõiki tegemisi ja tundmusi. Siin avaldub Igavese Poja absoluutse vaimse tõmbejõu jumalik peegeldus, selle jäljendus kohalikus universumis: lubab ju niisugune absoluutne vaimne tõmbejõud Igavesel Pojal astuda kontakti ja püsida ühenduses kõikide oma Paradiisi-Poegadega, ükskõik millises universumite universumi paigas need ka ei viibiks. 20:1.13 (224.3) The Creator Sons seem to possess a spiritual endowment centering in their persons, which they control and which they can bestow, as did your own Creator Son when he poured out his spirit upon all mortal flesh on Urantia. Each Creator Son is endowed with this spiritual drawing power in his own realm; he is personally conscious of every act and emotion of every descending Son of God serving in his domain. Here is a divine reflection, a local universe duplication, of that absolute spiritual drawing power of the Eternal Son which enables him to reach out to make and maintain contact with all his Paradise Sons, no matter where they may be in all the universe of universes.
20:1.14 (224.4) Oma ülalt alla suunduvas teenimis- ja annetumisteenistuses ei toimi Paradiisi Loojad-Pojad mitte ainult Poegadena, vaid annetumiselujärgu lõppedes tegutseb igaüks neist oma loodus kui universumi-Isa. Samal ajal jätkavad teised Jumala Pojad annetumisest ja vaimsest ülendamisest koosnevat teenistust, mille eesmärgiks on võita üks planeet teise järel Kõikse Isa armastava valitsemise innukale äratundmisele, mis jõuab haripunkti loodud-olendi pühendumisega Kõikse Isa tahte täitmisele ja kogu planeedi ustavusega tema Looja-Poja universumisuveräänsusele. 20:1.14 (224.4) The Paradise Creator Sons serve not only as Sons in their descending ministrations of service and bestowal, but when they have completed their bestowal careers, each functions as a universe Father in his own creation, while the other Sons of God continue the service of bestowal and spiritual uplifting designed to win the planets, one by one, to the willing recognition of the loving rule of the Universal Father, culminating in creature consecration to the will of the Paradise Father and in planetary loyalty to the universe sovereignty of his Creator Son.
20:1.15 (224.5) Seitsmeses Loojas-Pojas on Looja ja loodud-olend igaveseks ajaks mõistmisest, poolehoiust ja armulikkusest kantud liidus üheks sulanud. Kogu Miikaelide, Loojate-Poegade klass on sedavõrd ainukordne, et nende olemuse ja tegevuse vaatlemine on jäetud käesoleva seeria järgmisse kirja, praegune jutustus aga puudutab peamiselt kaht ülejäänut paradiislikku poegade klassi: Kohtumõistjaid-Poegi ja Kolmsuse Õpetajaid-Poegi. 20:1.15 (224.5) In a sevenfold Creator Son, Creator and creature are forever blended in understanding, sympathetic, and merciful association. The entire order of Michael, the Creator Sons, is so unique that the consideration of their natures and activities will be reserved to the next paper in this series, while this narrative will be chiefly concerned with the two remaining orders of Paradise sonship: the Magisterial Sons and the Trinity Teacher Sons.
2. Kohtumõistjad-Pojad ^top 2. The Magisterial Sons ^top
20:2.1 (224.6) Alati, kui Igavese Poja loodud algupärane ja absoluutne olendikäsitus ühineb Lõpmatu Vaimu vormitud ning armastusest kantud teenimise uue ja jumaliku ideaaliga, on tulemuseks uus ja kordumatult omanäoline Jumala Poeg, Paradiisi Kohtumõistja-Poeg. Erinevalt Miikaelide klassi kuuluvatest Loojatest-Poegadest moodustavad need pojad Avonalide klassi. Ehkki nad isiklikus mõttes ei ole loojad, on nad kogu oma töös Miikaelidega väga tihedasti seotud. Avonalid on planeedi tasandil toimivad hoolekandjad ja kohtunikud, aja ja ruumi maailmade kõikide rasside, kõikide maailmade ja kõikide universumite kõrgemad kohtumõistjad. 20:2.1 (224.6) Every time an original and absolute concept of being formulated by the Eternal Son unites with a new and divine ideal of loving service conceived by the Infinite Spirit, a new and original Son of God, a Paradise Magisterial Son, is produced. These Sons constitute the order of Avonals in contradistinction to the order of Michael, the Creator Sons. Though not creators in the personal sense, they are closely associated with the Michaels in all their work. The Avonals are planetary ministers and judges, the magistrates of the time-space realms—of all races, to all worlds, and in all universes.
20:2.2 (225.1) Meil on alust arvata, et Kohtumõistjate-Poegade koguarv suuruniversumis küünib umbes ühe miljardini. Nad on omavalitsuslik klass, keda suunab nende Paradiisis asuv kõrgem nõukogu, kuhu kuuluvad kogenud Avonalid kõikide universumite teenistustest. Ent olles suunatud ja ametisse määratud kohalikku universumisse, teenivad nad vastava valdusala Looja-Poja juhatuse all. 20:2.2 (225.1) We have reasons for believing that the total number of Magisterial Sons in the grand universe is about one billion. They are a self-governing order, being directed by their supreme council on Paradise, which is made up of experienced Avonals drawn from the services of all universes. But when assigned to, and commissioned in, a local universe, they serve under the direction of the Creator Son of that domain.
20:2.3 (225.2) Avonalid on need Paradiisi-Pojad, kes teenivad ja annetuvad kohalike universumite üksikutel planeetidel. Ning et iga Avonal-Poja isiksus on täiesti omanäoline ja ükski neist ei sarnane teisega, siis on individuaalselt kordumatu ka see töö, mida nad teevad neis maailmades, kus nad viibivad; seal kehastuvad nad sageli surelikeks inimesteks ning sünnivad mõnikord ka arengumaailmade maistest emadest. 20:2.3 (225.2) Avonals are the Paradise Sons of service and bestowal to the individual planets of the local universes. And since each Avonal Son has an exclusive personality, since no two are alike, their work is individually unique in the realms of their sojourn, where they are often incarnated in the likeness of mortal flesh and sometimes are born of earthly mothers on the evolutionary worlds.
20:2.4 (225.3) Lisaks teenistusele kõrgematel haldustasanditel on Avonalidel asustatud maailmades kolmene funktsioon: 20:2.4 (225.3) In addition to their services on the higher administrative levels, the Avonals have a threefold function on the inhabited worlds:
20:2.5 (225.4) 1. õigusemõistmine. Nad astuvad tegevusse planeedi usulise elukorralduse lõpul. Mõnikord võib igasse üksikusse maailma saabuda kümneid või sadu niisuguseid delegatsioone, nad võivad lugematu arv kordi minna samadesse või teistesse maailmadesse usulise elukorralduse lõpetajatena ja magavate ellujääjate vabastajatena; 20:2.5 (225.4) 1. Judicial Actions. They act at the close of the planetary dispensations. In time, scores—hundreds—of such missions may be executed on each individual world, and they may go to the same or to other worlds times without number as dispensation terminators, liberators of the sleeping survivors.
20:2.6 (225.5) 2. kohtumõistmislähetused. Seda liiki planeedikülastus eelneb harilikult annetuva Poja saabumisele. Niisuguse lähetuse vältel esineb Avonal vastava maailma täiskasvanuna, kasutades selleks kehastumisviisi, mis ei ole surelikele omane sünd. Lisaks sellele esimesele ja tavalisele kohtumõistmisiseloomuga külastusele võivad Avonalid ühel ja samal planeedil korduvalt kohtumõistmisülesandeid täita nii enne kui ka pärast annetuva Poja ilmumist. Niisuguste kohtumõistmisega seostuvate lisalähetuste ajal võib Avonal ilmuda ainelisel ja nähtaval kujul, kuid võib seda ka mitte teha, ent ühegi sellise lähetuse käigus ei sünni ta maailma abitu imikuna; 20:2.6 (225.5) 2. Magisterial Missions. A planetary visitation of this type usually occurs prior to the arrival of a bestowal Son. On such a mission an Avonal appears as an adult of the realm by a technique of incarnation not involving mortal birth. Subsequent to this first and usual magisterial visit, Avonals may repeatedly serve in a magisterial capacity on the same planet both before and after the appearance of the bestowal Son. On these additional magisterial missions an Avonal may or may not appear in material and visible form, but on none of them will he be born into the world as a helpless babe.
20:2.7 (225.6) 3. annetumislähetused. Kõik Avonal-Pojad annetavad end vähemalt ühe korra mõne arengumaailma mingile surelikule rassile. Õigusemõistmisega seotud külastused on arvukad, kohtumõistmislähetusigi võib olla mitu, ent igal planeedil käib vaid üks annetuv Poeg. Annetuslikud Avonalid sünnivad naisest — samal kombel, nagu Urantial kehastus Nebadoni Miikael. 20:2.7 (225.6) 3. Bestowal Missions. The Avonal Sons do all, at least once, bestow themselves upon some mortal race on some evolutionary world. Judicial visits are numerous, magisterial missions may be plural, but on each planet there appears but one bestowal Son. Bestowal Avonals are born of woman as Michael of Nebadon was incarnated on Urantia.
20:2.8 (225.7) See, kui mitu korda võivad Avonal-Pojad kohtumõistmis- ja annetumislähetustes käia, ei ole mingil moel piiratud, ent tavaliselt siis, kui see kogemus on juba seitse korda läbi tehtud, seisatakse niisuguse Avonali teenistus ning eelistatakse neid, kes on sellistes lähetustes vähem teeninud. Mainitud korduva annetumiskogemusega Pojad määratakse seejärel Looja-Poja kõrge isikliku nõukogu koosseisu, kus nad hakkavad osalema universumiasjade haldamises. 20:2.8 (225.7) There is no limit to the number of times the Avonal Sons may serve on magisterial and on bestowal missions, but usually, when the experience has been seven times traversed, there is suspension in favor of those who have had less of such service. These Sons of multiple bestowal experience are then assigned to the high personal council of a Creator Son, thus becoming participants in the administration of universe affairs.
20:2.9 (225.8) Asustatud maailmades ja kõikides nende hüvanguks toimuvates tegemistes abistavad Kohtumõistjaid-Poegi kaks kohaliku universumi loodud-olendite klassi: Melkisedekid ja peainglid; annetumislähetustel saadavad neid ka Kirkad Õhtutähed, kes samuti pärinevad kohalikust loodust. Kõikide planeetidega seostuvate ettevõtmiste juures on Avonalidele kui teise astme Paradiisi-Poegadele toeks kogu nende kohaliku teenistusuniversumi Looja-Poja, esimese astme Paradiisi-Poja jõud ja mõjuvõim. Avonalide töö asustatud sfääridel on igas mõttes niisama tõhus ja vastuvõetav, nagu oleks seda olnud Looja-Poja teenistus sellistes surelikega asustatud maailmades. 20:2.9 (225.8) In all their work for and on the inhabited worlds, the Magisterial Sons are assisted by two orders of local universe creatures, the Melchizedeks and the archangels, while on bestowal missions they are also accompanied by the Brilliant Evening Stars, likewise of origin in the local creations. In every planetary effort the secondary Paradise Sons, the Avonals, are supported by the full power and authority of a primary Paradise Son, the Creator Son of their local universe of service. To all intents and purposes their work on the inhabited spheres is just as effective and acceptable as would have been the service of a Creator Son upon such worlds of mortal habitation.
3. Õigusemõistmine ^top 3. Judicial Actions ^top
20:3.1 (226.1) Avonale tuntakse kui Kohtumõistjaid-Poegi, sest on nad ju oma haldusalade kõrged kohtunikud, ajamaailmade üksteisele järgnevate usuliste elukorralduste kohtumõistjad. Nad juhivad magavate ellujääjate äratamist, mõistavad igaüks oma maailmas kohut, viivad lõpule usulise elukorralduse üle ajutiselt edasilükatud õigusemõistmise, annavad käsu katseajalise iseloomuga halastusajastu algamise kohta ja määravad planeedi piires hoolekandega tegelevatele kosmoseolenditele uusi usuliselukorralduslikke ülesandeid ning pöörduvad pärast lähetuse lõppu oma kohaliku universumi keskusesse tagasi. 20:3.1 (226.1) The Avonals are known as Magisterial Sons because they are the high magistrates of the realms, the adjudicators of the successive dispensations of the worlds of time. They preside over the awakening of the sleeping survivors, sit in judgment on the realm, bring to an end a dispensation of suspended justice, execute the mandates of an age of probationary mercy, reassign the space creatures of planetary ministry to the tasks of the new dispensation, and return to the headquarters of their local universe upon the completion of their mission.
20:3.2 (226.2) Kui Avonalid ühe ajastu saatuste osas kohut mõistavad, määravad nad kindlaks arengurasside saatuse. Aga ehkki nad võivad langetada niisuguseid kohtuotsuseid, mis näevad ette isikuliste loodud-olendite identiteedi kustutamise, ei vii nad seda ometi täide. Niisuguseid otsuseid ei täida mitte keegi muu kui ainult superuniversumi ametivõimud. 20:3.2 (226.2) When they sit in judgment on the destinies of an age, the Avonals decree the fate of the evolutionary races, but though they may render judgments extinguishing the identity of personal creatures, they do not execute such sentences. Verdicts of this nature are executed by none but the authorities of a superuniverse.
20:3.3 (226.3) Kui arengumaailma saabub Paradiisi-Avonal, et seal usulis-elukorralduslik ajastu lõpetada ning pidulikult planeedi edasimineku uus ajastu sisse pühitseda, siis ei tarvitse see veel tingimata olla ei kohtumõistmis- ega annetumislähetus. Mõned kohtumõistmis- ja kõik annetumislähetused kujutavad endast kehastumisi: see tähendab, et niisuguseid ülesandeid täites teenivad Avonalid planeedil sõna otseses mõttes ainelises kujus. Nende teised külastused on „praktilist” laadi ning nende puhul Avonal teenistuseks oma planeedil ei kehastu. Kui Kohtumõistja-Poeg tuleb ainult usulis-elukorraldusliku kohtumõistjana, saabub ta planeedile vaimolendina, kes on selle maailma aineliste loodud-olendite jaoks nähtamatu. Asustatud maailma pika ajaloo vältel toimuvad sellised praktilist laadi külastused sageli. 20:3.3 (226.3) The arrival of a Paradise Avonal on an evolutionary world for the purpose of terminating a dispensation and of inaugurating a new era of planetary progression is not necessarily either a magisterial mission or a bestowal mission. Magisterial missions sometimes, and bestowal missions always, are incarnations; that is, on such assignments the Avonals serve on a planet in material form—literally. Their other visits are “technical,” and in this capacity an Avonal is not incarnated for planetary service. If a Magisterial Son comes solely as a dispensational adjudicator, he arrives on a planet as a spiritual being, invisible to the material creatures of the realm. Such technical visits occur repeatedly in the long history of an inhabited world.
20:3.4 (226.4) Avonal-Pojad võivad toimida planeedi kohtunikena veel enne, kui nad on saanud kohtumõistmis- või annetumiskogemuse. Nii üht kui ka teist liiki lähetuste käigus aga mõistab kehastunud Poeg kohut lõppeva planeediajastu üle ning samuti toimib ka Looja-Poeg, kui ta annetumislähetuseks kehastub surelikku kujusse. Kui Paradiisi-Poeg külastab arengumaailma ning saab selle asukate sarnaseks, siis viib tema kohalolek usulis-elukorraldusliku ajastu lõpule, kujutades endast kohtuotsust selle maailma kohta. 20:3.4 (226.4) Avonal Sons may act as planetary judges prior to both the magisterial and bestowal experiences. On either of these missions, however, the incarnated Son will judge the passing planetary age; likewise does a Creator Son when incarnated on a mission of bestowal in the likeness of mortal flesh. When a Paradise Son visits an evolutionary world and becomes like one of its people, his presence terminates a dispensation and constitutes a judgment of the realm.
4. Kohtumõistmislähetused ^top 4. Magisterial Missions ^top
20:4.1 (226.5) Enne kui annetuv Poeg mingile planeedile astub, külastab seesugust asustatud maailma tavaliselt kohtumõistmislähetusel viibiv Paradiisi-Avonal. Kui tegu on esimese niisuguse lähetusega, siis kehastub Avonal alati aineliseks olendiks. Ta ilmub määratud planeedile täiskasvanud sureliku mehe kujul, kes on vastavasse aega ning sugupõlve kuuluvate surelike loodud-olendite jaoks täielikult nähtav ja kes võib nendega füüsilisse kontakti astuda. Kogu kohtumõistmiskehastumise vältel on Avonal-Poeg täielikus ja katkematus ühenduses kohalike ja universaalsete vaimsete jõududega. 20:4.1 (226.5) Prior to the planetary appearance of a bestowal Son, an inhabited world is usually visited by a Paradise Avonal on a magisterial mission. If it is an initial magisterial visitation, the Avonal is always incarnated as a material being. He appears on the planet of assignment as a full-fledged male of the mortal races, a being fully visible to, and in physical contact with, the mortal creatures of his day and generation. Throughout a magisterial incarnation the connection of the Avonal Son with the local and the universal spiritual forces is complete and unbroken.
20:4.2 (226.6) Enne ja ka pärast annetuva Poja ilmumist võib planeet kogeda paljusid kohtumõistmiskülastusi. Seda võib mitu korda külastada üks ja seesama usulis-elukorraldusliku kohtumõistjana toimiv Avonal või võivad seda teha eri Avonalid, kuid sellised praktilist laadi kohtunikulähetused pole ei annetuslikud ega kohtumõistmislikud; sel puhul ei kehastu Avonalid kunagi. Isegi siis, kui planeeti on õnnistatud paljude korduvate kohtumõistmislähetustega, ei kehastu Avonalid sugugi alati surelikeks. Kui nad aga surelikus kujus teenivad, ilmuvad nad alati kui selle maailma täiskasvanud olendid ega sünni naisest. 20:4.2 (226.6) A planet may experience many magisterial visitations both before and after the appearance of a bestowal Son. It may be visited many times by the same or other Avonals, acting as dispensational adjudicators, but such technical missions of judgment are neither bestowal nor magisterial, and the Avonals are never incarnated at such times. Even when a planet is blessed with repeated magisterial missions, the Avonals do not always submit to mortal incarnation; and when they do serve in the likeness of mortal flesh, they always appear as adult beings of the realm; they are not born of woman.
20:4.3 (227.1) Paradiisi-Pojad on oma annetuslike- ja kohtumõistmislähetuste ajal kehastudes kogenud Kohandajaid ning need Kohandajad on iga kehastumise ajal erinevad. Kohandajatel, kes asuvad kehastunud Jumala Poegade meeles, pole mitte kunagi lootust saavutada isiksust ühtesulamise teel nende inimlik-jumalike olenditega, kelle sisimas nad elavad; ent sageli isikustatakse nad Kõikse Isa käsul. Niisugused Kohandajad moodustavad juhtimiseks kõrgema Diviningtoni-nõukogu, mille ülesandeks on Saladuslike Järelevaatajate haldamine, identifitseerimine ja nende suunamine asustatud maailmadesse. Ka võtab niisugune nõukogu vastu neid Kohandajaid, kes pöörduvad tagasi „Isa rüppe” siis, kui nende ajutised maised kehad on surma läbi hajunud. Sel kombel muutuvad maailmade kohtunike ustavad Kohandajad omataoliste ülevateks juhtideks. 20:4.3 (227.1) When incarnated on either bestowal or magisterial missions, the Paradise Sons have experienced Adjusters, and these Adjusters are different for each incarnation. The Adjusters that occupy the minds of the incarnated Sons of God can never hope for personality through fusion with the human-divine beings of their indwelling, but they are often personalized by fiat of the Universal Father. Such Adjusters form the supreme Divinington council of direction for the administration, identification, and dispatch of Mystery Monitors to the inhabited realms. They also receive and accredit Adjusters on their return to the “bosom of the Father” upon the mortal dissolution of their earthly tabernacles. In this way the faithful Adjusters of the world judges become the exalted chiefs of their kind.
20:4.4 (227.2) Urantial ei ole kunagi olnud juhust vastu võtta siin kohtumõistmislähetusel viibivat Avonal-Poega. Kui Urantia oleks järginud asustatud maailmade jaoks kavandatud üldist tegevusplaani, oleks teda umbes Aadama aegade ja Kristus Miikaeli annetumise vahepeal kohtumõistmislähetusega õnnistatud. Aga Paradiisi-Poegade järgnevuse korrapära nihkus teie planeedil täielikult paigast teie Looja-Poja ilmumisega oma viimse annetumise käigus tuhat üheksasada aastat tagasi. 20:4.4 (227.2) Urantia has never been host to an Avonal Son on a magisterial mission. Had Urantia followed the general plan of inhabited worlds, it would have been blessed with a magisterial mission sometime between the days of Adam and the bestowal of Christ Michael. But the regular sequence of Paradise Sons on your planet was wholly deranged by the appearance of your Creator Son on his terminal bestowal nineteen hundred years ago.
20:4.5 (227.3) Urantiat võib ehk veel külastada mõni Avonal, kellele on tehtud ülesandeks kohtumõistmislähetuse käigus kehastuda, ent Paradiisi-Poegade tulevase ilmumise kohta võib öelda, et „isegi taevainglid ei tea niisuguste külastuste aega ega seda, kuidas nad toimuvad”, sest Miikaeli annetusmaailmast saab Meister-Poja isiklik ja individuaalne hoolealune, mis sellisena allub täielikult vaid tema oma plaanidele ja seadustele. Ja teie maailma puhul muudab kogu loo keerulisemaks veel see, et Miikael on lubanud tagasi tulla. Hoolimata kõigist neist väärkäsitustest, mis seostuvad Nebadoni Miikaeli viibimisega Urantial, võib ühte asja täielikult usaldada — nimelt tema lubadust teie maailma tagasi tulla. Niisuguse tulevikuväljavaate puhul saab Jumala Paradiisi-Poegade Urantia külastamise tulevast korda näidata ainult aeg. 20:4.5 (227.3) Urantia may yet be visited by an Avonal commissioned to incarnate on a magisterial mission, but regarding the future appearance of Paradise Sons, not even “the angels in heaven know the time or manner of such visitations,” for a Michael-bestowal world becomes the individual and personal ward of a Master Son and, as such, is wholly subject to his own plans and rulings. And with your world, this is further complicated by Michael’s promise to return. Regardless of the misunderstandings about the Urantian sojourn of Michael of Nebadon, one thing is certainly authentic—his promise to come back to your world. In view of this prospect, only time can reveal the future order of the visitations of the Paradise Sons of God on Urantia.
5. Jumala Paradiisi-Poegade annetumine ^top 5. Bestowal of the Paradise Sons of God ^top
20:5.1 (227.4) Igavene Poeg on Jumala igavene Sõna. Igavene Poeg on oma igavese Isa „esimese” absoluutse ja lõpmatu mõtte täiuslik väljendus. Kui selle Algse Poja isikuline teisik või jumalik jätk asub surelikuks kehastumist märkivale annetumislähetusele, saab sõna otseses mõttes tõeks see, et jumalik „Sõna saab lihaks” ja et see Sõna asub siis loomadest põlvnevate alamate olendite keskel. 20:5.1 (227.4) The Eternal Son is the eternal Word of God. The Eternal Son is the perfect expression of the “first” absolute and infinite thought of his eternal Father. When a personal duplication or divine extension of this Original Son starts on a bestowal mission of mortal incarnation, it becomes literally true that the divine “Word is made flesh,” and that the Word thus dwells among the lowly beings of animal origin.
20:5.2 (227.5) Urantial on laialt levinud uskumus, et Poja annetumise eesmärgiks on mingil kombel mõjutada Kõikse Isa suhtumist. Teie valgustatus peaks aga näitama, et see ei ole tõsi. Avonal- ja Miikael-Poegade annetumised kujutavad endast üht tarvilikku osa kogemuslikust protsessist, mille käigus neist Poegadest saavad aja ning ruumi planeetide ja rahvaste usaldusväärsed ning kaastundlikud kohtunikud ja valitsejad. Kõikide Paradiisi Loojate-Poegade ülimaks sihiks on seitsmekordne annetumine. Ja kõiki Kohtumõistjaid-Poegi juhib seesama teenimise vaim, mis nõnda külluslikult iseloomustab esimese astme Loojaid-Poegi ning Paradiisi Igavest Poega. 20:5.2 (227.5) On Urantia there is a widespread belief that the purpose of a Son’s bestowal is, in some manner, to influence the attitude of the Universal Father. But your enlightenment should indicate that this is not true. The bestowals of the Avonal and the Michael Sons are a necessary part of the experiential process designed to make these Sons safe and sympathetic magistrates and rulers of the peoples and planets of time and space. The career of sevenfold bestowal is the supreme goal of all Paradise Creator Sons. And all Magisterial Sons are motivated by this same spirit of service which so abundantly characterizes the primary Creator Sons and the Eternal Son of Paradise.
20:5.3 (227.6) Ühte või teise Paradiisi-Poegade klassi kuuluv Poeg tuleb annetada igale surelikega asustatud maailmale selleks, et Mõttekohandajatel osutuks võimalikuks elada kõikide selle sfääri normaalsete inimolendite meeles. Kohandajad ei tule ju sugugi kõikide bona fide inimeste juurde enne, kui Tõe Vaim on välja valatud kõige liha peale — ja Tõe Vaimu väljasaatmine sõltub sellest, kuidas pöördub universumi keskusesse tagasi see Paradiisi-Poeg, kes on arengumaailmale surelikku annetumist märkiva lähetuse edukalt sooritanud. 20:5.3 (227.6) Some order of Paradise Son must be bestowed upon each mortal-inhabited world in order to make it possible for Thought Adjusters to indwell the minds of all normal human beings on that sphere, for the Adjusters do not come to all bona fide human beings until the Spirit of Truth has been poured out upon all flesh; and the sending of the Spirit of Truth is dependent upon the return to universe headquarters of a Paradise Son who has successfully executed a mission of mortal bestowal upon an evolving world.
20:5.4 (228.1) Asustatud planeedi pika ajaloo vältel toimuvad mitmed usulis-elukorralduslikud kohtumõistmised ning võib esineda ka rohkem kui üks kohtumõistmislähetus, ent annetuslik Poeg teenib sellel sfääril tavaliselt vaid ühe korra. Iga asustatud maailma suhtes on nõutav vaid see, et üks annetuv Poeg elaks seal ära terve sureliku elu, sünnist surmani. Varem või hiljem ning oma vaimsele staatusele vaatamata saab igale surelikega asustatud maailmale osaks vastu võtta annetumislähetusele saabuv Kohtumõistja-Poeg, kuid see ei kehti vaid ühe planeedi kohta igas kohalikus universumis: selle kohta, kus Looja-Poeg otsustab ette võtta oma sureliku annetumise. 20:5.4 (228.1) During the course of the long history of an inhabited planet, many dispensational adjudications will take place, and more than one magisterial mission may occur, but ordinarily only once will a bestowal Son serve on the sphere. It is only required that each inhabited world have one bestowal Son come to live the full mortal life from birth to death. Sooner or later, regardless of spiritual status, every mortal-inhabited world is destined to become host to a Magisterial Son on a bestowal mission except the one planet in each local universe whereon a Creator Son elects to make his mortal bestowal.
20:5.5 (228.2) Kui hakkate annetuvatest Poegadest paremini aru saama, siis mõistate ka, miks Nebadoni ajaloos pälvib nii suurt huvi just Urantia. Teie väike ja tähtsusetu planeet pakub huvi kogu kohalikule universumile lihtsalt seetõttu, et ta on Naatsareti Jeesuse maine kodumaailm. See oli teie Looja-Poja lõpliku ja võiduka annetumise paik, see areen, kus Miikael võitis kätte ülima isikliku suveräänsuse terves Nebadoni universumis. 20:5.5 (228.2) Understanding more about the bestowal Sons, you discern why so much interest attaches to Urantia in the history of Nebadon. Your small and insignificant planet is of local universe concern simply because it is the mortal home world of Jesus of Nazareth. It was the scene of the final and triumphant bestowal of your Creator Son, the arena in which Michael won the supreme personal sovereignty of the universe of Nebadon.
20:5.6 (228.3) Oma kohaliku universumi keskuses kulub Loojal-Pojal, eriti pärast oma isikliku sureliku annetumise sooritamist, ohtrasti aega selleks, et anda nõu oma töökaaslastena toimivatele Poegadele — Kohtumõistjatele-Poegadele ja teistele. Armastuse ja pühendumusega, õrna halastuse ja hoolitseva kiindumusega annetavad need Kohtumõistjad-Pojad ennast kosmosemaailmadele. Ja mitte mingil kombel ei ole niisugune planeediteenistus Miikaelide surelikest annetumistest madalam. On tõsi, et teie Looja-Poeg valis oma viimase, loodud-olendi kogemusse mahtuva seikluse maailmaks just niisuguse, mida oli kimbutanud tavatu ebaõnn. Aga ükski planeet ei saa iial olla nii halvas seisukorras, et vajaks oma hea vaimse nime ja au taastamiseks Looja-Poja annetumist. Oleks piisanud ükskõik missugusest annetumisrühma kuuluvast Pojast, sest kõikides oma tegemistes on Kohtumõistjad-Pojad kohaliku universumi maailmades täpselt niisama jumalikult tõhusad ja kõikjalikult targad nagu nende Paradiisi-vend, Looja-Poeg. 20:5.6 (228.3) At the headquarters of his local universe a Creator Son, especially after the completion of his own mortal bestowal, spends much of his time in counseling and instructing the college of associate Sons, the Magisterial Sons and others. In love and devotion, with tender mercy and affectionate consideration, these Magisterial Sons bestow themselves upon the worlds of space. And in no way are these planetary services inferior to the mortal bestowals of the Michaels. It is true that your Creator Son selected for the realm of his final adventure in creature experience one which had had unusual misfortunes. But no planet could ever be in such a condition that it would require the bestowal of a Creator Son to effect its spiritual rehabilitation. Any Son of the bestowal group would have equally sufficed, for in all their work on the worlds of a local universe the Magisterial Sons are just as divinely effective and all wise as would have been their Paradise brother, the Creator Son.
20:5.7 (228.4) Kuigi Paradiisi-Poegi ähvardab nende annetumiskehastumiste ajal ikka ja alati võimalik katastroof, pole ma siiski mitte üheski kroonikas veel kunagi näinud ainsatki märkust selle kohta, et mõni Kohtumõistja-Poeg või Looja-Poeg oleks annetumislähetuse ajal oma kohuse täitmata jätnud või oleks läbi kukkunud. Nii üks kui teine seisavad oma päritolu poolest liiga lähedal absoluutsele täiuslikkusele, et ebaõnnestuda. Nad võtavad tõepoolest enda kanda suure riski, muutudes päris tegelikult lihast ja verest surelike loodud-olendite sarnaseks ja omandades nõnda ainukordse loodudolendi kogemuse, ent niipalju, kui ma näen, õnnestub see neil alati. Kunagi ei jää neil annetumislähetuse eesmärk saavutamata. Nende annetumiste ja planeediteenistuste lugu Nebadonis kujutab endast teie kohaliku universumi ajaloo kõige õilsamat ja haaravamat peatükki. 20:5.7 (228.4) Though the possibility of disaster always attends these Paradise Sons during their bestowal incarnations, I have yet to see the record of the failure or default of either a Magisterial or a Creator Son on a mission of bestowal. Both are of origin too close to absolute perfection to fail. They indeed assume the risk, really become like the mortal creatures of flesh and blood and thereby gain the unique creature experience, but within the range of my observation they always succeed. They never fail to achieve the goal of the bestowal mission. The story of their bestowal and planetary service throughout Nebadon constitutes the most noble and fascinating chapter in the history of your local universe.
6. Annetumised surelikena ^top 6. The Mortal-Bestowal Careers ^top
20:6.1 (228.5) Need meetodid, mille abil Paradiisi-Poeg valmistub maiseks kehastumiseks oma annetusplaneedil emast sündiva annetuva Pojana, on universaalne saladus: iga katse selle Sonaringtoni menetluse toimimisele jälile jõuda on juba ette määratud kindlale läbikukkumisele. Võtke ülev teadmine Naatsareti Jeesuse surelikust elust vastu oma hinge, kuid ärge raisake ainsatki mõtet kasututeks arutlusteks selle üle, kuidas just toimus see Nebadoni Miikaeli salapärane kehastumine. Rõõmustagem kõik selle teadmise ja kinnituse üle, et niisugused saavutused on jumaliku olemuse jaoks võimalikud, ning ärgem raisakem aega tühistele oletustele selle kohta, millist menetlust jumalik tarkus niisuguse nähtuse saavutamiseks rakendas. 20:6.1 (228.5) The method whereby a Paradise Son becomes ready for mortal incarnation as a bestowal Son, becomes enmothered on the bestowal planet, is a universal mystery; and any effort to detect the working of this Sonarington technique is doomed to meet with certain failure. Let the sublime knowledge of the mortal life of Jesus of Nazareth sink into your souls, but waste no thought in useless speculation as to how this mysterious incarnation of Michael of Nebadon was effected. Let us all rejoice in the knowledge and assurance that such achievements are possible to the divine nature and waste no time on futile conjectures about the technique employed by divine wisdom to effect such phenomena.
20:6.2 (229.1) Maise annetumislähetuse käigus sünnib Paradiisi-Poeg alati naisest ja kasvab üles kui selle maailma poisslaps, nagu tegi ka Jeesus Urantial. Need ülima teenistuse Pojad käivad ära tee lapsepõlvest läbi noorukiea meheikka täpselt nii, nagu seda teeb inimenegi. Igas suhtes muutuvad nad selle rassi surelike sarnaseks, kelle hulka nad sünnivad. Nad palvetavad Isa poole samuti, nagu nende maailmade lapsedki, kus nad teenivad. Materiaalsest seisukohast lähtudes elavad need ühtaegu inimlikud ja jumalikud Pojad harilikku elu, kui mitte arvestada ühte erandit: neis maailmades, kus nad viibivad, ei soeta nad endale järeltulevat sugu. See piirang on universaalne ja kehtib kõikide annetuvate Paradiisi-Poegade suhtes. 20:6.2 (229.1) On a mortal-bestowal mission a Paradise Son is always born of woman and grows up as a male child of the realm, as Jesus did on Urantia. These Sons of supreme service all pass from infancy through youth to manhood just as does a human being. In every respect they become like the mortals of the race into which they are born. They make petitions to the Father as do the children of the realms in which they serve. From a material viewpoint, these human-divine Sons live ordinary lives with just one exception: They do not beget offspring on the worlds of their sojourn; that is a universal restriction imposed on all orders of the Paradise bestowal Sons.
20:6.3 (229.2) Nii nagu Jeesus teie maailmas puusepa pojana töötas, on ka teised Paradiisi-Pojad oma annetumisplaneetidel mitmesugustes ametites. Vaevalt tuleb teile pähe mõni niisugune elukutse, mille kohta võiks väita, et mitte keegi Paradiisi-Poegadest ei oleks seda mõnel areneval, ajalikul planeedil oma annetumise vältel pidanud. 20:6.3 (229.2) As Jesus worked on your world as the carpenter’s son, so do other Paradise Sons labor in various capacities on their bestowal planets. You could hardly think of a vocation that has not been followed by some Paradise Son in the course of his bestowal on some one of the evolutionary planets of time.
20:6.4 (229.3) Kui annetuvale Pojale on saanud selgeks, mida kujutab endast sureliku elu elamise kogemus, kui ta on saavutanud täiusliku kooskõla oma sisimas elava Kohandajaga, siis alustab ta oma planeedilähetuse seda osa, mis on ette nähtud tema lihalike vendade meele valgustamiseks ja hinge inspireerimiseks. Õpetajatena toimides on annetuvad Pojad jäägitult pühendunud surelike rasside vaimsele valgustamisele nendes maailmades, kus nad parajasti viibivad. 20:6.4 (229.3) When a bestowal Son has mastered the experience of living the mortal life, when he has achieved perfection of attunement with his indwelling Adjuster, thereupon he begins that part of his planetary mission designed to illuminate the minds and to inspire the souls of his brethren in the flesh. As teachers, these Sons are exclusively devoted to the spiritual enlightenment of the mortal races on the worlds of their sojourn.
20:6.5 (229.4) Suuremas osas on Miikaelide ja Avonalide maised, annetuslikud elujärgud üsnagi võrreldavad, aga kõiges nad siiski üksteisega ei sarnane. Kohtumõistja-Poeg ei väida kunagi: „Kes iganes on näinud Poega, see on näinud ka Isa,” nagu seda tegi teie Looja-Poeg lihalikus kujus Urantial viibides. Kuid annetunud Avonal kuulutab: „Kes iganes on näinud mind, see on näinud ka Jumala Igavest Poega.” Ei pärine ju Kohtumõistjad-Pojad otseselt Kõiksest Isast ega kehastu nad ka vastavalt Isa tahtele, vaid annetuvad alati Paradiisi-Poegadena, kes alluvad Paradiisi Igavese Poja tahtele. 20:6.5 (229.4) The mortal-bestowal careers of the Michaels and the Avonals, while comparable in most respects, are not identical in all: Never does a Magisterial Son proclaim, “Whosoever has seen the Son has seen the Father,” as did your Creator Son when on Urantia and in the flesh. But a bestowed Avonal does declare, “Whosoever has seen me has seen the Eternal Son of God.” The Magisterial Sons are not of immediate descent from the Universal Father, nor do they incarnate subject to the Father’s will; always do they bestow themselves as Paradise Sons subject to the will of the Eternal Son of Paradise.
20:6.6 (229.5) Kui annetuvad Pojad, olgu nad siis Loojad-Pojad või Kohtumõistjad-Pojad, on astunud sisse surma väravast, ilmuvad nad kolmandal päeval taas. Ent teil ei ole tarvis arvata, nagu oleks nende lõpp alati nii traagiline, kui oli seda selle Looja-Poja oma, kes tuhande üheksasaja aasta eest teie maailmas viibis. Naatsareti Jeesuse osaks langenud ebaharilik ja tavatult julm kogemus ongi põhjuseks, miks kohalikus universumis tuntakse Urantiat kui „risti maailma”. See, et Jumala Pojale saab osaks niisugune ebainimlik kohtlemine, ei ole sugugi vältimatu, rõhuv enamik planeete on neile märksa hoolitsevamat vastuvõttu pakkunud: lubanud annetuvatel Poegadel ilma neid vägivaldsesse surma saatmata oma maine elujärk lõpuni käia, ajastu lõpetada, magavate ellujääjate üle kohut mõista ning uus usuline elukorraldus sisse pühitseda. Annetuv Poeg peab kohtama surma, sest tal tuleb ju läbi käia maail made surelike kogu tegelik kogemus, ent jumalik plaan ei näe ette, et too surm oleks vägivaldne või tavatu. 20:6.6 (229.5) When the bestowal Sons, Creator or Magisterial, enter the portals of death, they reappear on the third day. But you should not entertain the idea that they always meet with the tragic end encountered by the Creator Son who sojourned on your world nineteen hundred years ago. The extraordinary and unusually cruel experience through which Jesus of Nazareth passed has caused Urantia to become locally known as “the world of the cross.” It is not necessary that such inhuman treatment be accorded a Son of God, and the vast majority of planets have afforded them a more considerate reception, allowing them to finish their mortal careers, terminate the age, adjudicate the sleeping survivors, and inaugurate a new dispensation, without imposing a violent death. A bestowal Son must encounter death, must pass through the whole of the actual experience of mortals of the realms, but it is not a requirement of the divine plan that this death be either violent or unusual.
20:6.7 (229.6) Kui annetuvad Pojad ei sure vägivaldset surma, siis ütlevad nad ise elust vabatahtlikult lahti ja astuvad sisse surma väravaist, aga mitte selleks, et „karmi õigluse” nõudeid täita või „jumalikku raevu” leevendada, vaid pigem selleks, et viia annetumine lõpule ning „juua tühjaks see karikas”, kus on tallel kehastumis-elujärk ja isiklik kogemus kõige selle kohta, millest koosneb loodud-olendi elu niisugusena, nagu seda elatakse sureliku eksistentsiga planeetidel. Planeedi ja universumi seisukohalt on annetumine vältimatu ning füüsiline surm ei ole mitte midagi muud kui annetumislähetuse vältimatu osa. 20:6.7 (229.6) When bestowal Sons are not put to death by violence, they voluntarily relinquish their lives and pass through the portals of death, not to satisfy the demands of “stern justice” or “divine wrath,” but rather to complete the bestowal, “to drink the cup” of the career of incarnation and personal experience in all that constitutes a creature’s life as it is lived on the planets of mortal existence. Bestowal is a planetary and a universe necessity, and physical death is nothing more than a necessary part of a bestowal mission.
20:6.8 (230.1) Kui maine kehastumine on lõppenud, siis siirdub teenistuse sooritanud Avonal Paradiisi, kus teda võtab vastu Kõikne Isa, ning läheb seejärel tagasi talle teenistuskohaks määratud kohalikku universumisse, võttes seal vastu Looja-Poja tunnustussõnad. Seejärel saadavad annetunud Avonal ja Looja-Poeg annetusmaailmades elavate sure-like rasside südamesse toimima oma ühise Tõe Vaimu. Kohaliku universumi suveräänsusele eelnevatel ajastutel on tegu Loovast Vaimust pärineva, mõlema Poja ühise vaimuga. Ta erineb mingil määral sellest Tõe Vaimust, mis on iseloomulik kohaliku universumi ajastutele, mis järgnevad Miikaeli seitsmendale annetumisele. 20:6.8 (230.1) When the mortal incarnation is finished, the Avonal of service proceeds to Paradise, is accepted by the Universal Father, returns to the local universe of assignment, and is acknowledged by the Creator Son. Thereupon the bestowal Avonal and the Creator Son send their conjoint Spirit of Truth to function in the hearts of the mortal races dwelling on the bestowal world. In the presovereignty ages of a local universe, this is the joint spirit of both Sons, implemented by the Creative Spirit. It differs somewhat from the Spirit of Truth which characterizes the local universe ages following a Michael’s seventh bestowal.
20:6.9 (230.2) Looja-Poja viimse annetumise lõppedes muutub tolle Tõe Vaimu olemus, mis on eelnevalt saadetud kõikidesse selle kohaliku universumi maailmadesse, kus Avonal oma annetumise sooritas; sõna otseses mõttes saab temast veelgi rohkem suverään-Miikaeli vaim. See nähtus toimub üheaegselt Tõe Vaimu vabastamisega teenistuseks sellel planeedil, kus Miikael on surelikus kujus annetunud. Seejärel saab iga maailm, mida Kohtumõistja-Poeg oma annetumisega austab, endale Kohtumõistja-Pojaga koos toimiva seitsmese Looja-Poja käest sellesama Lohutaja-vaimu, kelle ta oleks saanud siis, kui selle maailma annetuva Poja osas kehastunuks kohaliku universumi Suverään isiklikult. 20:6.9 (230.2) Upon the completion of a Creator Son’s final bestowal the Spirit of Truth previously sent into all Avonal-bestowal worlds of that local universe changes in nature, becoming more literally the spirit of the sovereign Michael. This phenomenon takes place concurrently with the liberation of the Spirit of Truth for service on the Michael-mortal-bestowal planet. Thereafter, each world honored by a Magisterial bestowal will receive the same spirit Comforter from the sevenfold Creator Son, in association with that Magisterial Son, which it would have received had the local universe Sovereign personally incarnated as its bestowal Son.
7. Kolmsuse Õpetajad-Pojad ^top 7. The Trinity Teacher Sons ^top
20:7.1 (230.3) Need äärmiselt isikulised ning äärmiselt vaimsed Paradiisi-Pojad muudab olevaks Paradiisi-Kolmsus. Havonas tuntakse neid kui Daynalite klassi. Orvontonis on nad üldiselt tuntud Kolmsuse Õpetajate-Poegadena, olles selle nime saanud oma päritolu põhjal. Salvingtonil kutsutakse neid mõnikord Paradiisi Vaimseteks Poegadeks. 20:7.1 (230.3) These highly personal and highly spiritual Paradise Sons are brought into being by the Paradise Trinity. They are known in Havona as the order of Daynals. In Orvonton they are of record as Trinity Teacher Sons, so named because of their parentage. On Salvington they are sometimes denominated the Paradise Spiritual Sons.
20:7.2 (230.4) Õpetajate-Poegade koguarv kasvab pidevalt. Viimane universaalne loendusteade andis nende keskses universumis ja superuniversumites tegutsevate Kolmsuse Poegade arvuks veidi üle kahekümne ühe miljardi, kuid sinna hulka ei ole arvatud Paradiisi reservi, kuhu kuulub rohkem kui kolmandik kõikidest olemasolevatest Kolmsuse Õpetajatest-Poegadest. 20:7.2 (230.4) In numbers the Teacher Sons are constantly increasing. The last universal census broadcast gave the number of these Trinity Sons functioning in the central and superuniverses as a little more than twenty-one billion, and this is exclusive of the Paradise reserves, which include more than one third of all Trinity Teacher Sons in existence.
20:7.3 (230.5) Daynalid kui poegade klass ei moodusta orgaanilist osa kohaliku või superuniversumi haldamisest. Selle liikmed pole ei loojad ega päästjad, ei kohtunikud ega valitsejad. Nad pole niivõrd seotud universumi haldamise kui kõlbelise valgustatuse ja vaimse arenemisega. Nad on universaalsed koolitajad, kes on andunud kõikide maailmade vaimsele äratamisele ja kõlbelisele juhtimisele. Nende hoolekanne on väga lähedalt seotud Lõpmatu Vaimu isiksuseomadustega, liitudes tihedasti loodud-olendite tõusmisega Paradiisi poole. 20:7.3 (230.5) The Daynal order of sonship is not an organic part of the local or superuniverse administrations. Its members are neither creators nor retrievers, neither judges nor rulers. They are not so much concerned with universe administration as with moral enlightenment and spiritual development. They are the universal educators, being dedicated to the spiritual awakening and moral guidance of all realms. Their ministry is intimately interrelated with that of the personalities of the Infinite Spirit and is closely associated with the Paradise ascension of creature beings.
20:7.4 (230.6) Nendes Kolmsuse Poegades leidub paljugi kolme Paradiisi Jumaluse ühendatud olemusest, ent Havonas näivad nad peegeldavat eeskätt Kõikse Isa olemust. Tundub, et superuniversumites väljendavad nad Igavese Poja olemust, kohalikus loodus aga rõhutavad Lõpmatu Vaimu iseloomu. Kõikides universumites on nad teenimise ja tarkusel rajaneva tagasihoidlikkuse kehastuseks. 20:7.4 (230.6) These Sons of the Trinity partake of the combined natures of the three Paradise Deities, but in Havona they seem more to reflect the nature of the Universal Father. In the superuniverses they seem to portray the nature of the Eternal Son, while in the local creations they appear to show forth the character of the Infinite Spirit. In all universes they are the embodiment of service and the discretion of wisdom.
20:7.5 (230.7) Erinevalt oma Paradiisi-vendadest Miikaelidest ja Avonalidest ei tee Kolmsuse Õpetajad-Pojad keskses universumis läbi mingit eelkoolitust. Nad lähetatakse kohe superuniversumite keskustesse, kust nad määratakse teenistusse mõnes kohalikus universumis. Hoolekandes seesuguste arengumaailmade eest kasutavad nad ära Looja-Poja ja temaga koos toimivate Kohtumõistjate-Poegade ühendatud vaimset mõju, sest Daynalitel endal pole iseeneslikku vaimset tõmbejõudu. 20:7.5 (230.7) Unlike their Paradise brethren, Michaels and Avonals, Trinity Teacher Sons receive no preliminary training in the central universe. They are dispatched directly to the headquarters of the superuniverses and from there are commissioned for service in some local universe. In their ministry to these evolutionary realms they utilize the combined spiritual influence of a Creator Son and the associated Magisterial Sons, for the Daynals do not possess a spiritual drawing power in and of themselves.
8. Daynalite hoolekanne kohalikus universumis ^top 8. Local Universe Ministry of the Daynals ^top
20:8.1 (231.1) Paradiisi Vaimsed Pojad on täiesti omanäolised Kolmsus-päritolu olendid ning ainsad kolmsuslikud loodud-olendid, kes seostuvad nii täielikult kahest päritolu universumite juhtimisega. Kiindumusega on nad pühendunud hariduslikule hoolekandele surelike loodud-olendite ja vaimolendite alamate klasside eest. Oma tööd alustavad nad kohalikes süsteemides ning vastavalt kogemustele ja saavutustele edutatakse neid ikka sissepoole — läbi teenistuse tähtkujudes kõrgeimasse ametisse, mis kohalikus loodus üldse võimalik. Vastava tunnistuse saamisel võivad neist tulla oma kohalikke teenistusuniversumeid esindavad vaimsed suursaadikud. 20:8.1 (231.1) The Paradise Spiritual Sons are unique Trinity-origin beings and the only Trinity creatures to be so completely associated with the conduct of the dual-origin universes. They are affectionately devoted to the educational ministry to mortal creatures and the lower orders of spiritual beings. They begin their labors in the local systems and, in accordance with experience and achievement, are advanced inward through the constellation service to the highest work of the local creation. Upon certification they may become spiritual ambassadors representing the local universes of their service.
20:8.2 (231.2) Ma ei tea Nebadonis viibivate Õpetajate-Poegade täpset arvu, aga neid on mitu ja mitu tuhat. Paljud Melkisedeki koolide osakonnajuhatajad kuuluvad sellesse klassi, samal ajal kui püsivalt moodustatud Salvingtoni Ülikooli ühendatud liikmeskond hõlmab enam kui sada tuhat olendit, kaasa arvatud ka kõnealused Pojad. Hulgaliselt paikneb neid mitmesugustes morontiakoolituse maailmades, ent nad ei tegele ainult surelike loodud-olendite vaimse ja intellektuaalse arendamisega, vaid võrdsel määral ka seeravlike olendite ja teiste kohaliku loodu põliselanike õpetamisega. Paljud nende abilised valitakse välja loodud-olendite kolmsustatud isikute hulgast. 20:8.2 (231.2) The exact number of Teacher Sons in Nebadon I do not know; there are many thousands of them. Many of the heads of departments in the Melchizedek schools belong to this order, while the combined staff of the regularly constituted University of Salvington embraces over one hundred thousand including these Sons. Large numbers are stationed on the various morontia-training worlds, but they are not wholly occupied with the spiritual and intellectual advancement of mortal creatures; they are equally concerned with the instruction of seraphic beings and other natives of the local creations. Many of their assistants are drawn from the ranks of the creature-trinitized beings.
20:8.3 (231.3) Õpetajad-Pojad moodustavad kõiki eksameid korraldavate ja kõiki katseid juhtivate õppejõudude kogusid. Niisuguste testide eesmärgiks on anda kvalifikatsioon ja vastav tunnistus kõikidele universumiteenistuste madalamatele faasidele alates eelpostidel paiknevate tunnimeeste tegevusest ja lõpetades täheuurijate omaga. Nemad viivad läbi ka igikestvat koolituskursust, mis küünib planetaarsetest kursustest kuni Salvingtonil paikneva Tarkuse Kõrgkoolini välja. Pingutusi ja saavutusi märkiv tunnustus langeb osaks kõigile, kes edukalt sooritavad niisugused tarkuse ja tõe poole suunatud avastusretked, olgu siis tegu tõususurelike või edasipürgivate keerubitega. 20:8.3 (231.3) The Teacher Sons compose the faculties who administer all examinations and conduct all tests for the qualification and certification of all subordinate phases of universe service, from the duties of outpost sentinels to those of star students. They conduct an agelong course of training, ranging from the planetary courses up to the high College of Wisdom located on Salvington. Recognition indicative of effort and attainment is granted to all, ascending mortal or ambitious cherubim, who complete these adventures in wisdom and truth.
20:8.4 (231.4) Kõikide universumite kõik Jumala Pojad on nende igiustavate ja universaalse tõhususega toimivate Kolmsuse Õpetajate-Poegade ees tänuvõlglased. Nemad on kõikide vaimisiksuste ülevad õpetajad, koguni Jumala Poegade eneste läbiproovitud ja tõelised õpetajad. Ent vaevalt õnnestub mul teile ära seletada Õpetajate-Poegade kohustuste ja toimimise kõiki lõputuid üksikasju. Urantial hakatakse Daynalite-Poegade tegevuse hiigelvalda paremini aduma siis, kui teie intellekt on rohkem arenenud ja kui teie planeedi vaimne isoleeritus ükskord lõppenuks arvatakse. 20:8.4 (231.4) In all universes all the Sons of God are beholden to these ever-faithful and universally efficient Trinity Teacher Sons. They are the exalted teachers of all spirit personalities, even the tried and true teachers of the Sons of God themselves. But of the endless details of the duties and functions of the Teacher Sons I can hardly instruct you. The vast domain of Daynal-sonship activities will be better understood on Urantia when you are more advanced in intelligence, and after the spiritual isolation of your planet has been terminated.
9. Daynalite teenistus planeetidel ^top 9. Planetary Service of the Daynals ^top
20:9.1 (231.5) Kui arengumaailmas peaks sündmuste kulg andma tunnistust sellest, et aeg on küps vaimse ajastu algatamiseks, siis pakuvad Kolmsuse Õpetajad-Pojad ennast alati vabatahtlikult sellesse teenistusse. Te pole selle poegadeklassiga tuttav, sest Urantia ei ole ealeski kogenud vaimset ajastut, kosmilise valgustatuse millenniumi. Ent Õpetajad-Pojad külastavad teie maailma isegi praegu, kusjuures nende eesmärgiks on plaanide väljatöötamine kavandatavaks viibimiseks teie sfääril. Nad peavad ilmuma Urantiale siis, kui selle asukad on enam-vähem vabanenud loomalikkuse ahelaist ja materialismi köidikuist. 20:9.1 (231.5) When the progress of events on an evolutionary world indicates that the time is ripe to initiate a spiritual age, the Trinity Teacher Sons always volunteer for this service. You are not familiar with this order of sonship because Urantia has never experienced a spiritual age, a millennium of cosmic enlightenment. But the Teacher Sons even now visit your world for the purpose of formulating plans concerning their projected sojourn on your sphere. They will be due to appear on Urantia after its inhabitants have gained comparative deliverance from the shackles of animalism and from the fetters of materialism.
20:9.2 (231.6) Kolmsuse Õpetajatel-Poegadel ei ole vähimatki tegemist usulise elukorralduse lõpetamistega ühel või teisel planeedil. Nad ei pea kohut surnute üle ega kanna üle elavaid, kuid igal mingile planeedile suunduval lähetusel saadab neid Kohtumõistja-Poeg, kes niisuguseid teenistusülesandeid täidab. Õpetajad-Pojad on täielikult hõivatud vaimse ajastu algatamisega, vaimsete reaalsuste ajastu koidikuga arenguplaneedil. Nad muudavad ainelise teadmise ja ajaliku tarkuse vaimsed vasted reaalseks. 20:9.2 (231.6) Trinity Teacher Sons have nothing to do with terminating planetary dispensations. They neither judge the dead nor translate the living, but on each planetary mission they are accompanied by a Magisterial Son who performs these services. Teacher Sons are wholly concerned with the initiation of a spiritual age, with the dawn of the era of spiritual realities on an evolutionary planet. They make real the spiritual counterparts of material knowledge and temporal wisdom.
20:9.3 (232.1) Harilikult jäävad Õpetajad-Pojad külastatavatele planeetidele tuhandeks kohalikuks aastaks. Planeedi tuhandeaastast valitsemist juhib üks Õpetaja-Poeg, keda abistab seitsekümmend tema klassi kuuluvat kaaslast. Daynalid ei kehastu ega ainestu mingil muul moel, et surelike olendite jaoks nähtavaks saada, ning hoiavad seepärast külastatava maailmaga sidet Kirgaste Õhtutähtede tegevuse vahendusel; need kohaliku universumi isiksused on Kolmsuse Õpetajate-Poegade toimimiskaaslased. 20:9.3 (232.1) The Teacher Sons usually remain on their visitation planets for one thousand years of planetary time. One Teacher Son presides over the planetary millennial reign and is assisted by seventy associates of his order. The Daynals do not incarnate or otherwise so materialize themselves as to be visible to mortal beings; therefore is contact with the world of visitation maintained through the activities of the Brilliant Evening Stars, local universe personalities who are associated with the Trinity Teacher Sons.
20:9.4 (232.2) Daynalid võivad korduvalt mingisse asustatud maailma tagasi pöörduda ning nende viimse lähetuse järel juhatatakse see planeet valguse ja elu sfääri kindlasse staatusesse. Selline seisund on praegusel universumiajastul kõikide surelikega asustatud maailmade arengu eesmärk. Surelike Lõplikkuse Korpusel on niisuguste valgusesse ja ellu stabiliseerunud sfääridega ohtrasti tegemist ning nende toimimine ühel või teisel planeedil puutub kokku Õpetajate-Poegade omaga. Tegelikult on terve Daynalite-Poegade klass väga lähedalt seotud lõpetanute tegevuse kõikide faasidega ajas ja ruumis arenevas loodus. 20:9.4 (232.2) The Daynals may return many times to an inhabited world, and following their final mission the planet will be ushered into the settled status of a sphere of light and life, the evolutionary goal of all the mortal-inhabited worlds of the present universe age. The Mortal Corps of the Finality has much to do with the spheres settled in light and life, and their planetary activities touch upon those of the Teacher Sons. Indeed, the whole order of Daynal sonship is intimately connected with all phases of finaliter activities in the evolutionary creations of time and space.
20:9.5 (232.3) Evolutsioonilise tõusu varajastes järkudes näivad Kolmsuse Õpetajad-Pojad sedavõrd täielikult samastuvat surelike arenemiskorraga, et oleme sageli sunnitud mõtlema sellest, kas nad ei või mõnes tuleviku-universumite praegu veel varjatud elujärgus lõpetanutega liituda. Näeme, kuidas superuniversumite haldurite hulka kuulub nii Kolmsus-päritolu isiksusi kui ka Kolmsusest hõlmatud tõusvaid arenevaid loodud-olendeid. Usume kindlalt, et Õpetajad-Pojad ja lõpetanud on praegu haaratud ajaliku koostöö kogemuse omandamisest. Tegu võib olla eelkoolitusega selle heaks, et valmistada neid ette väga tihedaks ühiseks tegutsemiseks siis, kui nad on ükskord jõudnud mõne praegu veel ilmutamata tulevikulise saatuseni. Meie Uversal usume, et siis, kui superuniversumid on lõplikult stabiliseerunud valgusesse ja ellu, viiakse need arengumaailmade probleemidega sedavõrd lähedalt tuttavaks saanud Paradiisi Õpetajad-Pojad, kes on olnud nõnda pikka aega seotud arenevate surelike käekäiguga, tõenäoliselt igaveseks ajaks ühte Lõplikkuse Paradiisikorpusega. 20:9.5 (232.3) The Trinity Teacher Sons seem to be so completely identified with the regime of mortal progression through the earlier stages of evolutionary ascension that we are often led to speculate regarding their possible association with the finaliters in the undisclosed career of the future universes. We observe that the administrators of the superuniverses are part Trinity-origin personalities and part Trinity-embraced ascendant evolutionary creatures. We firmly believe that the Teacher Sons and the finaliters are now engaged in acquiring the experience of time-association which may be the preliminary training to prepare them for close association in some unrevealed future destiny. On Uversa it is our belief that, when the superuniverses are finally settled in light and life, these Paradise Teacher Sons, who have become so thoroughly familiar with the problems of evolutionary worlds and have been so long associated with the career of evolutionary mortals, will probably be transferred to eternal association with the Paradise Corps of the Finality.
10. Paradiisi-Poegade ühine hoolekanne ^top 10. United Ministry of the Paradise Sons ^top
20:10.1 (232.4) Kõik Jumala Paradiisi-Pojad on oma päritolu ja olemuse poolest jumalikud. Iga Paradiisi-Poja töö, mida ta ükskõik missuguse maailma hüvanguks teeb, on sooritatud nii, nagu oleks teeniva Poja näol tegemist Jumala esimese ja ainsa Pojaga. 20:10.1 (232.4) All the Paradise Sons of God are divine in origin and in nature. The work of each Paradise Son in behalf of each world is just as if the Son of service were the first and only Son of God.
20:10.2 (232.5) Paradiisi-Pojad on Jumaluse kolme isiku toimivate olemuste jumalikuks esindatuseks aja ja ruumi kõikide piirkondade jaoks. Loojad-, Kohtumõistjad- ja Õpetajad-Pojad on igaveste Jumaluste kingitus inimlastele ning kõikidele teistele tõusupotentsiaali omavatele loodud universumiolenditele. Need Jumala Pojad on jumalikud hoolekandjad, kes väsimatult pühenduvad sellele, et oma tegevusega aidata loodud ajalikel olenditel igavikulise ja kõrge vaimse eesmärgini jõuda. 20:10.2 (232.5) The Paradise Sons are the divine presentation of the acting natures of the three persons of Deity to the domains of time and space. The Creator, Magisterial, and Teacher Sons are the gifts of the eternal Deities to the children of men and to all other universe creatures of ascension potential. These Sons of God are the divine ministers who are unceasingly devoted to the work of helping the creatures of time attain the high spiritual goal of eternity.
20:10.3 (232.6) Loojates-Poegades seguneb Kõikse Isa armastus Igavese Poja armuga, avaldudes kohalike universumite jaoks Miikaelide loovas jõus, armastavas hoolekandes ning mõistvas suveräänsuses. Kohtumõistjad-Pojad ilmutavad eneste kui kohtumõistmisele, teenimisele ja annetumisele pühendunud Avonalide elukäigu kaudu arenevatele paikkondadele Igavese Poja armuga seostuvat Lõpmatu Vaimu hoolekannet. Kolmsuse Õpetajates-Poegades kooskõlastub kolme Paradiisi Jumaluse armastus, halastus ja hoolekanne kõrgeimatel aegruumilistel väärtustasanditel ning esitub universumitele kui elav tõde, jumalik headus ning ehe vaimne ilu. 20:10.3 (232.6) In the Creator Sons the love of the Universal Father is blended with the mercy of the Eternal Son and is disclosed to the local universes in the creative power, loving ministry, and understanding sovereignty of the Michaels. In the Magisterial Sons the mercy of the Eternal Son, united with the ministry of the Infinite Spirit, is revealed to the evolutionary domains in the careers of these Avonals of judgment, service, and bestowal. In the Trinity Teacher Sons the love, mercy, and ministry of the three Paradise Deities are co-ordinated on the highest time-space value-levels and are presented to the universes as living truth, divine goodness, and true spiritual beauty.
20:10.4 (233.1) Kohalikes universumites toimivad need poegadeklassid üheskoos selle heaks, et tuua loodud kosmoseolenditeni ilmutust Paradiisi Jumalustest. Kohaliku universumi Isana annab Looja-Poeg pildi Kõikse Isa lõpmatust olemusest. Armust kantud annetuvate Poegadena ilmutavad Avonalid Igavese Poja võrratut olemust, mida iseloomustab lõpmatu kaastunne. Tõusvate isiksuste tõeliste õpetajatena avavad Kolmsuse Daynal-Pojad Lõpmatu Vaimu õpetajaisiksust. Oma jumalikult täiuslikus koostöös aitavad Miikaelid, Avonalid ja Daynalid kaasa Ülima Jumala isiksuse ja suveräänsuse tegelikustumisele ning ilmutumisele aja ja ruumi universumites ning nende universumite jaoks. Oma kolmest tegutsemist iseloomustavas harmoonias toimivad need Jumala Paradiisi-Pojad ikka ja alati Jumaluse isiksuste eelväes, järgides Esimese Suure Allika ja Keskme jumalikkuse lõppematut avardumist igikestvalt Paradiisisaarelt kosmose tundmatutesse sügavustesse. 20:10.4 (233.1) In the local universes these orders of sonship collaborate to effect the revelation of the Deities of Paradise to the creatures of space: As the Father of a local universe, a Creator Son portrays the infinite character of the Universal Father. As the bestowal Sons of mercy, the Avonals reveal the matchless nature of the Eternal Son of infinite compassion. As the true teachers of ascending personalities, the Trinity Daynal Sons disclose the teacher personality of the Infinite Spirit. In their divinely perfect co-operation, Michaels, Avonals, and Daynals are contributing to the actualization and revelation of the personality and sovereignty of God the Supreme in and to the time-space universes. In the harmony of their triune activities these Paradise Sons of God ever function in the vanguard of the personalities of Deity as they follow the never-ending expansion of the divinity of the First Great Source and Center from the everlasting Isle of Paradise into the unknown depths of space.
20:10.5 (233.2) [Esitanud üks Uversa Tarkuse Täiustajatest.] 20:10.5 (233.2) [Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]