13. Kiri Paper 13
Paradiisi pühad sfäärid The Sacred Spheres of Paradise
13:0.1 (143.1) KOSMOSES, keskse Paradiisisaare ning Havona kõige seesmisemate planeetide orbiitide vahel, ringlevad kolmel lühemal orbiidil erilised sfäärid. Paradiisile kõige lähemal asuvad Kõikse Isa seitse salasfääri, teine rühm koosneb Igavese Poja seitsmest valgusmaailmast ning kõige välimisemal orbiidil ringlevad Lõpmatu Vaimu seitse hiigelsfääri — Seitsme Meistervaimu toimimise keskusmaailma. 13:0.1 (143.1) BETWEEN the central Isle of Paradise and the innermost of the Havona planetary circuits there are situated in space three lesser circuits of special spheres. The innermost circuit consists of the seven secret spheres of the Universal Father; the second group is composed of the seven luminous worlds of the Eternal Son; in the outermost are the seven immense spheres of the Infinite Spirit, the executive-headquarters worlds of the Seven Master Spirits.
13:0.2 (143.2) Need kolm Isale, Pojale ja Vaimule kuuluvat ringlust, millest igaüks hõlmab seitse maailma, on võrratu hiilguse ja kujuteldamatu kirkuse sfäärid. Isegi nende aineline ehk füüsiline ülesehitus kuulub klassi, mida ei ole teile ilmutatud. Iga ringlus on materiaalses mõttes teistest erinev ning iga ringluse iga maailm erineb ülejäänutest, välja arvatud Poja seitse maailma, mis on füüsiliselt olemuselt sarnased. Kõik kakskümmend üks sfääri on oma mõõtmetelt hiigelsuured ning iga seitsmest maailmast koosnev rühm on erineval kombel igavikustatud. Meie teada on nad ikka ja alati olemas olnud, nad on igavesed nagu Paradiiski. Nende tekkeloo kohta ei leidu mingeid allikmaterjale ega vesta sellest ka ainuski pärimus. 13:0.2 (143.2) These three seven-world circuits of the Father, the Son, and the Spirit are spheres of unexcelled grandeur and unimagined glory. Even their material or physical construction is of an order unrevealed to you. Each circuit is diverse in material, and each world of each circuit is different excepting the seven worlds of the Son, which are alike in physical constitution. All twenty-one are enormous spheres, and each group of seven is differently eternalized. As far as we know they have always been; like Paradise they are eternal. There exists neither record nor tradition of their origin.
13:0.3 (143.3) Igavese Saare vahetus läheduses ümber Paradiisi tiirlevad Kõikse Isa seitse salasfääri peegeldavad hästi igaveste Jumaluste keskse hiilguse vaimset sära ning heidavad seda jumaliku kirkuse valgust üle kogu Paradiisi ning koguni Havona seitsmele ringlusele. 13:0.3 (143.3) The seven secret spheres of the Universal Father, circulating about Paradise in close proximity to the eternal Isle, are highly reflective of the spiritual luminosity of the central shining of the eternal Deities, shedding this light of divine glory throughout Paradise and even upon the seven circuits of Havona.
13:0.4 (143.4) Igavese Poja seitsmest pühast maailmast saavad ilmselt alguse vaimse valguse ebaisikulised energiad. Mitte üheski neist seitsmest säravast maailmast ei saa viibida ainuski isikuline olend. Vaimse säraga valgustavad need maailmad tervet Paradiisi ning Havonat, suunates puhast vaimset helendust seitsmesse superuniversumisse. Need teise ringluse kirkad sfäärid saadavad oma valgust (ilma soojuseta valgust) ka Paradiisile ning seitsme ringlusega keskse universumi miljardile maailmale. 13:0.4 (143.4) On the seven sacred worlds of the Eternal Son there appear to take origin the impersonal energies of spirit luminosity. No personal being may sojourn on any of these seven shining realms. With spiritual glory they illuminate all Paradise and Havona, and they directionize pure spirit luminosity to the seven superuniverses. These brilliant spheres of the second circuit likewise emit their light (light without heat) to Paradise and to the billion worlds of the seven-circuited central universe.
13:0.5 (143.5) Lõpmatu Vaimu seitsmes maailmas asuvad Seitse Meistervaimu, kes juhivad seitsme superuniversumi saatust, saates neile ajas ja ruumis loodutele Jumaluse Kolmanda Isiku vaimset valgust. See vaimsustav mõju hõlmab ka kogu Havona, aga mitte Paradiisisaart. 13:0.5 (143.5) The seven worlds of the Infinite Spirit are occupied by the Seven Master Spirits, who preside over the destinies of the seven superuniverses, sending forth the spiritual illumination of the Third Person of Deity to these creations of time and space. And all Havona, but not the Isle of Paradise, is bathed in these spiritualizing influences.
13:0.6 (143.6) Kuigi Isa maailmad on need sfäärid, kus kõik Isa kingitud isiksusega olendid saavutavad oma lõpliku seisundi, ei ole see mainitud sfääride ainus ülesanne. Neis maailmades asuvad ka paljud olendid ning olemisvormid, kes pole isikulised. Igal Isa ringlusse ning samuti Vaimu ringlusse kuuluval maailmal on oma kindlat liiki pidev elanikkond, ent arvame, et Poja maailmades elavad teatud ühelaadsed, mitteisikulised olendid. Isa fragmendid kuuluvad Diviningtoni põliselanike hulka, teisi pideva elanikkonna klasse aga teile ei ilmutata. 13:0.6 (143.6) Although the worlds of the Father are ultimate status spheres for all Father-endowed personalities, this is not their exclusive function. Many beings and entities other than personal sojourn on these worlds. Each world in the circuit of the Father and the circuit of the Spirit has a distinct type of permanent citizenship, but we think the Son’s worlds are inhabited by uniform types of other-than-personal beings. Father fragments are among the natives of Divinington; the other orders of permanent citizenship are unrevealed to you.
13:0.7 (143.7) Nii keskses universumis kui ka superuniversumites on Paradiisi kahekümne ühel kaaslasel täita palju ülesandeid, mida siinsetes jutustustes ei avaldata. Te suudate mõista nende sfääride elust sedavõrd vähe, et teil pole lootustki saada mingit tegelikkusele vastavat pilti ei nende olemusest ega funktsioonidest: seal sünnib tuhandeid asju, mida teile ei ilmutata. Need kakskümmend üks sfääri hõlmavad tervikuniversumi toimimise potentsiaale. Käesolevad kirjad võimaldavad heita vaid põgusa pilgu mõningatele valitud sündmustele, mis on seotud suuruniversumi käesoleva universumiajastuga — või täpsemini praeguse universumiajastuga ühes suuruniversumi seitsmest sektorist. 13:0.7 (143.7) The twenty-one Paradise satellites serve many purposes in both central and superuniverses not disclosed in these narratives. You are able to understand so little of the life of these spheres that you cannot hope to gain anything like a consistent view of them, either as to nature or function; thousands of activities are there going on which are unrevealed to you. These twenty-one spheres embrace the potentials of the function of the master universe. These papers afford only a fleeting glimpse of certain circumscribed activities pertaining to the present universe age of the grand universe—rather, one of the seven sectors of the grand universe.
1. Isa seitse püha maailma ^top 1. The Seven Sacred Worlds of the Father ^top
13:1.1 (144.1) Isa pühade elusfääride ringluses sisalduvad universumite universumi ainsad olemuslikult universumiga liituvad isiksussaladused. Need Paradiisi-satelliidid, mis moodustavad mainitud kolmest ringlusest sisima, on keskses universumis ainsad isiksustele keelatud maailmad. Isiksustele on küll suletud ka ala-Paradiis ning Poja maailmad, ent kumbki neist niikuinii ei seostu isiksustega. 13:1.1 (144.1) The Father’s circuit of sacred life spheres contains the only inherent personality secrets in the universe of universes. These satellites of Paradise, the innermost of the three circuits, are the only forbidden domains concerned with personality in the central universe. Nether Paradise and the worlds of the Son are likewise closed to personalities, but neither of those realms is in any way directly concerned with personality.
13:1.2 (144.2) Isa Paradiisi-maailmu juhivad Kolmsuse Alaliste Poegade kõrgeima klassi moodustavad Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused. Nende maailmade kohta oskan ma vähe öelda ning neis toimuvast mitmekülgsest tegevusest tohin ma kõnelda veelgi vähem. Niisugune teave puutub ainult neisse olenditesse, kes neis maailmades toimivad ning sealt teele asuvad. Ja ehkki ma olen mingil määral tuttav kuuega neist erilistest maailmadest, ei ole ma iial laskunud Diviningtonile — see maailm on mulle täielikult keelatud. 13:1.2 (144.2) The Paradise worlds of the Father are directed by the highest order of the Stationary Sons of the Trinity, the Trinitized Secrets of Supremacy. Of these worlds I can tell little; of their manifold activities I may tell less. Such information concerns only those beings who function thereon and go forth therefrom. And though I am somewhat familiar with six of these special worlds, never have I landed on Divinington; that world is wholly forbidden to me.
13:1.3 (144.3) Üks põhjustest, miks neid maailmu saladuses hoitakse, on järgmine: igaühes neist seitsmest pühast sfäärist on Paradiisi-Kolmsuse moodustavad Jumalused esindatud ehk avaldunud just sellele maailmale eriomasel moel. Tegemist ei ole Jumaluse isiksusega, vaid kordumatu kohalolekuga, mida suudavad õigesti hinnata ja mõista vaid selles sfääris elavad intellektiolendite rühmad või siis need, kel on sellele sfäärile vaba ligipääs. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused on niisuguste eriomaste ja ebaisikuliste Jumaluse kohalolekute isikulised esindajad. Ning Ülimuslikkuse Saladused ongi täiesti isikulised olendid, kes on oma üleva ja nõudliku töö tarvis varustatud eriliste võimetega ning selleks tööks suurepäraselt kohanenud. 13:1.3 (144.3) One of the reasons for the secrecy of these worlds is because each of these sacred spheres enjoys a specialized representation, or manifestation, of the Deities composing the Paradise Trinity; not a personality, but a unique presence of Divinity which can only be appreciated and comprehended by those particular groups of intelligences resident on, or admissible to, that particular sphere. The Trinitized Secrets of Supremacy are the personal agents of these specialized and impersonal presences of Divinity. And the Secrets of Supremacy are highly personal beings, superbly endowed and marvelously adapted to their exalted and exacting work.
13:1.4 (144.4) 1. DIVININGTON. See maailm on ainulises mõttes „Isa süli” — Kõikse Isa isiklik suhtlemissfäär, milles ilmneb tema jumalikkuse erisus. Divinington on Mõttekohandajate kohtumispaik Paradiisis, ent ta on koduks veel paljudele teistele olemisvormidele, isiksustele ning muudele Kõiksest Isast lähtuvatele olenditele. Kõikse Isa üksiksammud on lisaks Igavesele Pojale pannud otsese aluse paljudele teistelegi isiksustele. Siin elavad vennalikult koos ning tegutsevad ainult Isa fragmendid ning need isiksused ja muud olendid, kes on saanud alguse otseselt ning ainult Kõiksest Isast. 13:1.4 (144.4) 1. DIVININGTON. This world is, in a unique sense, the “bosom of the Father,” the personal-communion sphere of the Universal Father, and thereon is a special manifestation of his divinity. Divinington is the Paradise rendezvous of the Thought Adjusters, but it is also the home of numerous other entities, personalities, and other beings taking origin in the Universal Father. Many personalities besides the Eternal Son are of direct origin by the solitary acts of the Universal Father. Only the Father fragments and those personalities and other beings of direct and exclusive origin in the Universal Father fraternize and function on this abode.
13:1.5 (144.5) Diviningtoni saladused hõlmavad Mõttekohandajate annetamise ning nende toimimise saladuse. Mõttekohandajate olemus, päritolu ning viis, kuidas nad arenevate maailmade alamate olenditega ühendust võtavad, kujutab endast Paradiisi sellesse sfääri kuuluvat saladust. Need hämmastavad toimingud ei puuduta isiklikult mitte kedagi teist meie hulgast ning sellepärast peavadki Jumalused õigeks mitte lubada meil lõpuni mõista selle suure ja jumaliku hoolekande kõiki erijooni. Vastavalt sellele, mil määral me jumaliku tegevuse tolle faasiga kokku puutume, on meil lubatud mingite konkreetsete toimingute kohta kõike teada saada, kuid meid ei teavitata täielikult kõnealuse suure annetuse lähematest üksikasjadest. 13:1.5 (144.5) The secrets of Divinington include the secret of the bestowal and mission of Thought Adjusters. Their nature, origin, and the technique of their contact with the lowly creatures of the evolutionary worlds is a secret of this Paradise sphere. These amazing transactions do not personally concern the rest of us, and therefore do the Deities deem it proper to withhold certain features of this great and divine ministry from our full understanding. In so far as we come in contact with this phase of divine activity, we are permitted full knowledge of these transactions, but concerning the intimate details of this great bestowal we are not fully informed.
13:1.6 (145.1) Samuti kuuluvad sellesse sfääri Isa fragmentide kõikide teiste kujude, Gravitatsiooni Sõnumitoojate ning arvutu hulga teile ilmutamata olendite olemust, eesmärki ning tegevust kätkevad saladused. Ülimalt tõenäoline, et kui mulle ilmutataks neid Diviningtoni kohta käivaid tõdesid, mis jäävad praegu minu eest varjatuks, siis ajaksid need mind lihtsalt segadusse ning takistaksid mind mu praeguses töös. Aga pole ka võimatu, et minu klassi kuuluvate olendite arusaamisvõime ei küüni nende saladuste mõistmiseni. 13:1.6 (145.1) This sphere also holds the secrets of the nature, purpose, and activities of all other forms of Father fragments, of the Gravity Messengers, and of hosts of other beings unrevealed to you. It is highly probable that those truths pertaining to Divinington which are withheld from me, if revealed, would merely confuse and handicap me in my present work, and still again, perhaps they are beyond the conceptual capacity of my order of being.
13:1.7 (145.2) 2. SONARINGTON. See sfäär on „Poja süli”, Igavese Poja isiklik vastuvõtumaailm. See on tõusvate ja laskuvate Jumala Poegade keskus Paradiisis pärast seda, kui neile on antud täisvolitused ning nad on saanud lõpliku heakskiidu osaliseks. See maailm on kõikide Igavese Poja Poegade, aga samuti temaga kooskõlastatud ning kaas-Poegade Paradiisi-kodu. Sinna taevasele asualale kuulub arvukalt jumalike poegade klasse, mida ei ole surelikele ilmutatud, sest nad ei ole seotud tõusukavadega, mis näevad ette inimese vaimset edasiliikumist läbi universumite Paradiisi poole. 13:1.7 (145.2) 2. SONARINGTON. This sphere is the “bosom of the Son,” the personal receiving world of the Eternal Son. It is the Paradise headquarters of the descending and ascending Sons of God when, and after, they are fully accredited and finally approved. This world is the Paradise home for all Sons of the Eternal Son and of his co-ordinate and associate Sons. There are numerous orders of divine sonship attached to this supernal abode which have not been revealed to mortals since they are not concerned with the plans of the ascension scheme of human spiritual progression through the universes and on to Paradise.
13:1.8 (145.3) Sonaringtoni saladuste hulka kuulub jumalike Poegade lihakssaamise saladus. Kui Jumala Pojast saab Inimese Poeg, kui ta sõna otseses mõttes sünnib naisest, nagu see juhtus teie maailmas tuhande üheksasaja aasta eest, siis on meil tegu universaalse müsteeriumiga. Kehastumine toimub kõikides universumites ning see on Sonaringtoni jumalik pojaksoleku saladus. Kohandajad on Jumal-Isa saladus. Jumalike Poegade kehastumine on Jumal-Poja saladus ning see on varjul Sonaringtoni seitsmendas sektoris, kuhu ei pääse mitte keegi peale nende, kes on selle ainukordse kogemuse ise läbi elanud. Teile on teatavaks tehtud ainult need kehastumise faasid, mis on ühendatud teie tõusuga seostuva elujärguga. Paradiisi-Poegade kehastumissaladusel on veel palju teisigi faase. Need Pojad kuuluvad ilmutamata liikidesse ning täidavad niisuguseid universumiteenistusega seotud ülesandeid, mida ei ole antud teile teada. Ja Sonaringtoni saladusi on veel teisigi. 13:1.8 (145.3) The secrets of Sonarington include the secret of the incarnation of the divine Sons. When a Son of God becomes a Son of Man, is literally born of woman, as occurred on your world nineteen hundred years ago, it is a universal mystery. It is occurring right along throughout the universes, and it is a Sonarington secret of divine sonship. The Adjusters are a mystery of God the Father. The incarnation of the divine Sons is a mystery of God the Son; it is a secret locked up in the seventh sector of Sonarington, a realm penetrated by none save those who have personally passed through this unique experience. Only those phases of incarnation having to do with your ascension career have been brought to your notice. There are many other phases of the mystery of the incarnation of the Paradise Sons of unrevealed types on missions of universe service which are undisclosed to you. And there are still other Sonarington mysteries.
13:1.9 (145.4) 3. SPIRITINGTON. See maailm on „Vaimu süli”, ainult Lõpmatut Vaimu esindavate kõrgete olendite Paradiisi-kodu. Siin kohtuvad Seitse Meistervaimu ning mõned nende järeltulijaist kõikidest universumitest. Sellel taevasel asualal võib kohata ka arvukalt ilmutamata vaimisiksuste klasse — olendeid, kes on määratud tegema väga mitmesuguseid universumitoiminguid, mis surelike ajaolendite Paradiisi igavikutasanditele viimise kavadega ei seostu. 13:1.9 (145.4) 3. SPIRITINGTON. This world is the “bosom of the Spirit,” the Paradise home of the high beings that exclusively represent the Infinite Spirit. Here forgather the Seven Master Spirits and certain of their offspring from all universes. At this celestial abode may also be found numerous unrevealed orders of spirit personalities, beings assigned to the manifold activities of the universe not associated with the plans of upstepping the mortal creatures of time to the Paradise levels of eternity.
13:1.10 (145.5) Spiritingtoni saladused hõlmavad ka peegelduvuse lahendamatuid müsteeriume. Kõneleme küll teile ulatuslikust ning universaalsest peegelduvusnähtusest ning lähemalt sellest, kuidas ta toimib seitsme superuniversumi keskusmaailmades, ent me ei seleta seda nähtust mitte kunagi lõpuni ära, sest ka meie ise ei adu seda täielikult. Mõistame paljut, vägagi paljut, mitmed olulised üksikasjad aga jäävad meie jaoks saladuseks. Peegelduvus on Jumal-Vaimu saladus. Teile on selgitatud peegelduvuse toimet vastavalt sellele, kuidas see seostub sureliku ellujäämist käsitleva tõusuplaaniga, ning kahtlemata toimib peegelduvus selleski vallas, kuid ta on ka arvukate teiste universumitegevuse faaside tavalise talitluse lahutamatu osa. Seda Lõpmatu Vaimu annetust kasutatakse ka kanalites, millel on muud ülesanded kui teadmiste kogumine ning teabe levitamine. Ja Spiritingtoni saladusi on teisigi. 13:1.10 (145.5) The secrets of Spiritington involve the impenetrable mysteries of reflectivity. We tell you of the vast and universal phenomenon of reflectivity, more particularly as it is operative on the headquarters worlds of the seven superuniverses, but we never fully explain this phenomenon, for we do not fully understand it. Much, very much, we do comprehend, but many basic details are still mysterious to us. Reflectivity is a secret of God the Spirit. You have been instructed concerning reflectivity functions in relation to the ascension scheme of mortal survival, and it does so operate, but reflectivity is also an indispensable feature of the normal working of numerous other phases of universe occupation. This endowment of the Infinite Spirit is also utilized in channels other than those of intelligence gathering and information dissemination. And there are other secrets of Spiritington.
13:1.11 (145.6) 4. VICEGERINGTON. See planeet on „Isa ja Poja süli” ning Isa ja Poja tegutsemisest pärinevate ilmutamata olendite salasfäär. Ka asub siin paljude hiilgusega kroonitud ja keerukat algupära olendite Paradiisi-kodu. Niisuguste olendite päritolu on seitsmes superuniversumis toimivate ohtrate erinevuste tõttu keerukas. Selles maailmas saavad kokku paljude niisuguste olendite rühmad, kelle identiteeti ei ole Urantia surelikele ilmutatud. 13:1.11 (145.6) 4. VICEGERINGTON. This planet is the “bosom of the Father and the Son” and is the secret sphere of certain unrevealed beings who take origin by the acts of the Father and the Son. This is also the Paradise home of many glorified beings of complex ancestry, those whose origin is complicated because of the many diverse techniques operative in the seven superuniverses. Many groups of beings forgather on this world whose identity has not been revealed to Urantia mortals.
13:1.12 (146.1) Vicegeringtoni saladuste hulka kuuluvad kolmsustamise saladused, kolmsustamine aga kujutab endast selliste volituste saladust, mis lubab esindada Kolmsust ja toimida Jumalate asevalitsejana. Kuid Kolmsust esindama volitatakse ainult need ilmutatud ning ilmutamata olendid, kelle kolmsustamisel, loomisel, ilmnemisel või igavikustamisel on olnud tegevad ükskõik missugused kaks Paradiisi-Kolmsusest — või siis kõik kolm. Teatud liikidesse kuuluvate kirgastatud loodud-olendite kolmsustamistoimingute läbi olevaks muudetud isiksused ei kujuta endast mitte midagi enamat kui vaid selleks kolmsustamiseks loodud mõistepotentsiaali, ehk küll niisugusedki loodudolendid võivad kõrgemale viivat rada mööda, mis on avatud kõigile nendetaolistele, Jumaluse embusse tõusta. 13:1.12 (146.1) The secrets of Vicegerington include the secrets of trinitization, and trinitization constitutes the secret of authority to represent the Trinity, to act as vicegerents of the Gods. Authority to represent the Trinity attaches only to those beings, revealed and unrevealed, who are trinitized, created, eventuated, or eternalized by any two or all three of the Paradise Trinity. Personalities brought into being by the trinitizing acts of certain types of glorified creatures represent no more than the conceptual potential mobilized in that trinitization, albeit such creatures may ascend the path of Deity embrace open to all of their kind.
13:1.13 (146.2) Kolmsustamata olendid ei saa kolmsustamismenetlusest täielikult aru ei siis, kui seda toimetavad kaks või ka kolm Loojat, ega ka siis, kui see sünnib teatud loodudolendite läbi. Teie ei mõista niisugust nähtust eales, kui teil just kunagi kauges tulevikus, oma kirgastunu elujärgus niisugune avastusretk ei õnnestu läbi teha, sest muidu jäävad need Vicegeringtoni saladused teie eest igaveseks ajaks varjatuks. Ent mulle, Kolmsusest pärinevale kõrgele olendile, on kõik Vicegeringtoni sektorid valla. Ma mõistan oma päritolu ja saatuse saladust täielikult ning kaitsen seda niisama täielikult ja pühalt. 13:1.13 (146.2) Nontrinitized beings do not fully understand the technique of trinitization by either two or three Creators or by certain creatures. You will never fully understand such a phenomenon unless, in the far-distant future of your glorified career, you should essay and succeed in such an adventure, because otherwise these secrets of Vicegerington will always be forbidden you. But to me, a high Trinity-origin being, all sectors of Vicegerington are open. I fully understand, and just as fully and sacredly protect, the secret of my origin and destiny.
13:1.14 (146.3) Kolmsustamisel leidub veel teisigi vorme ning faase, mida pole Urantia rahvastele teada antud, ning nende kogemuste isikulisi aspekte kaitstakse Vicegeringtoni salasektoris nagu kord ja kohus. 13:1.14 (146.3) There are still other forms and phases of trinitization which have not been brought to the notice of the Urantia peoples, and these experiences, in their personal aspects, are duly protected in the secret sector of Vicegerington.
13:1.15 (146.4) 5. SOLITARINGTON. See maailm on „Isa ja Vaimu süli”, olles kohtumispaigaks nende ilmutamata olendite hiilgavale hulgale, kes pärinevad Kõikse Isa ning Lõpmatu Vaimu ühistest tegudest, seega leidub neis Vaimult päritule lisaks ka Isa jooni. 13:1.15 (146.4) 5. SOLITARINGTON. This world is the “bosom of the Father and the Spirit” and is the rendezvous of a magnificent host of unrevealed beings of origin in the conjoint acts of the Universal Father and the Infinite Spirit, beings who partake of the traits of the Father in addition to their Spirit inheritance.
13:1.16 (146.5) See on koduks ka Üksildastele Sõnumitoojatele ning teistele sellistele isiksustele, kes kuuluvad inglitest kõrgemasse klassi. Teie tunnete neist olendeist vaid väga väheseid, sest Urantial ilmutamata klasse on olemas üliohtrasti. Et nende elukohaks on viies maailm, ei tarvitse veel tingimata tähendada, nagu olnuks Isal midagi tegemist Üksildaste Sõnumitoojate või nende inglitest kõrgemate kaaslaste loomisega, ehkki käesoleval universumiajastul mõjutab ta tõepoolest nende toimimist. Praegusel universumiajastul on Solitaringtonil kui sfääril ka Universumi Võimsusesuunajate staatusega seos. 13:1.16 (146.5) This is also the home of the Solitary Messengers and of other personalities of the superangelic orders. You know of very few of these beings; there are vast numbers of orders unrevealed on Urantia. Because they are domiciled on the fifth world, it does not necessarily follow that the Father had aught to do with the creation of Solitary Messengers or their superangelic associates, but in this universe age he does have to do with their function. During the present universe age this is also the status sphere of the Universe Power Directors.
13:1.17 (146.6) On olemas hulganisti muid vaimisiksuste klasse, keda surelik inimene ei tunne ning kes kõik peavad just Solitaringtoni oma kodusfääriks Paradiisis. Tuleb meeles pidada, et universumitegevuse kõikides alajaotustes ning igal tasandil leidub vaimseid hoolekandjaid niisama ohtrasti nagu tolles valdkonnas, mille mureks on aidata surelikul inimesel tõusta oma jumaliku Paradiisi-saatuseni. 13:1.17 (146.6) There are numerous additional orders of spirit personalities, beings unknown to mortal man, who look upon Solitarington as their Paradise home sphere. It should be remembered that all divisions and levels of universe activities are just as fully provided with spirit ministers as is the realm concerned with helping mortal man ascend to his divine Paradise destiny.
13:1.18 (146.7) Solitaringtoni saladused. Mõnedele kolmsustamissaladustele lisaks varjab see maailm saladusi, mis seostuvad Lõpmatu Vaimu ning Kolmanda Allika ja Keskme teatud kindlate kõrgemate järeltulijate isiklike suhetega. Solitaringtonil toimuvad arvukate ilmutamata klasside lähedase lävimise müsteeriumid Isa, Poja ning Vaimu vaimudega, Kolmsuse kolmese vaimuga, aga samuti Ülima, Viimase ja Ülim-Viimase vaimudega. 13:1.18 (146.7) The secrets of Solitarington. Besides certain secrets of trinitization, this world holds the secrets of the personal relation of the Infinite Spirit with certain of the higher offspring of the Third Source and Center. On Solitarington are held the mysteries of the intimate association of numerous unrevealed orders with the spirits of the Father, of the Son, and of the Spirit, with the threefold spirit of the Trinity, and with the spirits of the Supreme, the Ultimate, and the Supreme-Ultimate.
13:1.19 (146.8) 6. SERAPHINGTON. See sfäär — „Poja ja Vaimu süli” — on kodumaailmaks Poja ning Vaimu loodud ilmutamata olendite hiigelhulgale. See sfäär on ka kõikide teenivate inglihulkade (kaasa arvatud supernavide, sekonavide ja seeravite) lõppsiht. Keskses universumis ning kaugemates universumites teenib ohtrasti ka niisuguste suurepäraste vaimude klasse, kes ei ole „teenijad vaimud neile, kes päästmise pärivad”. Kõik need universumitegevuse iga tasandi ja valdkonna vaimsed töötegijad peavad Seraphingtoni oma Paradiisi-koduks. 13:1.19 (146.8) 6. SERAPHINGTON. This sphere is the “bosom of the Son and the Spirit” and is the home world of the vast hosts of unrevealed beings created by the Son and the Spirit. This is also the destiny sphere of all ministering orders of the angelic hosts, including supernaphim, seconaphim, and seraphim. There also serve in the central and outlying universes many orders of superb spirits who are not “ministering spirits to those who shall be heirs of salvation.” All these spirit workers in all levels and realms of universe activities look upon Seraphington as their Paradise home.
13:1.20 (147.1) Seraphingtoni saladuste hulka kuulub kolmene müsteerium, millest ma tohin avaldada vaid ühe osa: see on seeravliku transpordi saladus. Seeravite ning nendega liituvate eri liiki vaimolendite võime mähkida oma vaimukujusse ükskõik millisesse mittemateriaalsesse isiksuseklassi kuuluvaid olendeid ning viia neid pikkadele planeetidevahelistele reisidele kujutab endast saladust, mis seisab varjul Seraphingtoni pühades sektorites. Transpordiseeravid mõistavad küll seda saladust, ent ei avalda seda meile, ülejäänutele — võib-olla ei saa nad seda teha. Muud Seraphingtoni saladused seostuvad surelikele veel ilmutamata liikidesse kuuluvate vaimteenijate isiklike kogemustega. Ning me hoidume arutamast niivõrd lähedaste sugulasolendite saladusi, sest nõnda ligidasi eksistentsiklasse on peaaegu et võimalik aduda; kui avaldaksime ka ainult oma osalisi teadmisi neist ilminguist, tunduks see usalduse reetmisena. 13:1.20 (147.1) The secrets of Seraphington involve a threefold mystery, only one of which I may mention—the mystery of seraphic transport. The ability of various orders of seraphim and allied spirit beings to envelop within their spirit forms all orders of nonmaterial personalities and to carry them away on lengthy interplanetary journeys, is a secret locked up in the sacred sectors of Seraphington. The transport seraphim comprehend this mystery, but they do not communicate it to the rest of us, or perhaps they cannot. The other mysteries of Seraphington pertain to the personal experiences of types of spirit servers as yet not revealed to mortals. And we refrain from discussing the secrets of such closely related beings because you can almost comprehend such near orders of existence, and it would be akin to betrayal of trust to present even our partial knowledge of such phenomena.
13:1.21 (147.2) 7. ASCENDINGTON. Selle ainukordse maailma puhul on tegu „Isa, Poja ja Vaimu sülega”, kosmose tõusuolendite kohtumispaigaga, vastuvõtusfääriga nende aja palverändurite jaoks, kes oma teel Paradiisi on läbimas Havona universumit. Enne kui aja ja ruumi tõusvad hinged Paradiisi-staatuse saavutavad, on Ascendington neile tõeliseks Paradiisi-koduks. Enamiku oma „puhkusest” Havonas veedate teie, surelikud, Ascendingtonil. Teie Havona-elu vältel kujutab Ascendington endast teie jaoks sedasama, mida tähendasid teile meelelahutuste juhtijad, kui olite tõusuteel kohalikus ja superuniversumis. Siin osalete te tuhandetes ettevõtmistes, mis jäävad väljapoole sureliku kujutlusvõime piire. Nagu igal eelnenud sammul sellel Jumala poole tõusmise teel, uuenevad siingi teie inimomase mina ning jumaliku mina suhted. 13:1.21 (147.2) 7. ASCENDINGTON. This unique world is the “bosom of the Father, Son, and Spirit,” the rendezvous of the ascendant creatures of space, the receiving sphere of the pilgrims of time who are passing through the Havona universe on their way to Paradise. Ascendington is the actual Paradise home of the ascendant souls of time and space until they attain Paradise status. You mortals will spend most of your Havona “vacations” on Ascendington. During your Havona life Ascendington will be to you what the reversion directors were during the local and superuniverse ascension. Here you will engage in thousands of activities which are beyond the grasp of mortal imagination. And as on every previous advance in the Godward ascent, your human self will here enter into new relationships with your divine self.
13:1.22 (147.3) Ascendingtoni saladused hõlmavad ka selle müsteeriumi, kuidas saab ainelises ja surelikus meeles järk-järgult ning kindlalt välja kujuneda iseloomu ja identiteediga vaimne ning potentsiaalselt surematu teisik. Kõnealune ilming kujutab endast üht universumite kõige hämmastavamat saladust: sureliku ning ainelise loodud-olendi meeles areneb välja surematu hing. 13:1.22 (147.3) The secrets of Ascendington include the mystery of the gradual and certain building up in the material and mortal mind of a spiritual and potentially immortal counterpart of character and identity. This phenomenon constitutes one of the most perplexing mysteries of the universes—the evolution of an immortal soul within the mind of a mortal and material creature.
13:1.23 (147.4) Enne kui Ascendingtoni jõuate, ei hakka te seda salapärast nähtust mitte kunagi täielikult mõistma. Ning just sellepärast ongi kogu Ascendington teie uudistavale pilgule valla. Minu jaoks on keelatud üks seitsmendik Ascendingtonist ja nimelt see sektor, mis seostub tollesama saladusega — saladusega, mis on (või saab ükskord olema) teie liiki olendite ainuomane kogemus ning omand. See kogemus kuulub teie inimliku eksistentsi juurde. Minu isiksuseklassi niisugused sündmused otseselt ei puuduta. Selle tõttu ongi see mulle keelatud, teile aga lõpuks ilmutatakse. Ent isegi pärast seda, kui see on teile ilmutatud, jääb see miskipärast igaveseks ajaks teie saladuseks. Te ei avalda seda ei meile ega mitte ühelegi teisele olendite klassile. Meie teame küll jumaliku Kohandaja ning inimpäritoluga surematu hinge igavesest ühtesulamisest, tõusutee lõpetanute jaoks aga on see kogemus absoluutne reaalsus. 13:1.23 (147.4) You will never fully understand this mysterious transaction until you reach Ascendington. And that is just why all Ascendington will be open to your wondering gaze. One seventh of Ascendington is forbidden to me—that sector concerned with this very secret which is (or will be) the exclusive experience and possession of your type of being. This experience belongs to your human order of existence. My order of personality is not directly concerned with such transactions. It is therefore forbidden to me and eventually revealed to you. But even after it is revealed to you, for some reason it forever remains your secret. You do not reveal it to us nor to any other order of beings. We know about the eternal fusion of a divine Adjuster and an immortal soul of human origin, but the ascendant finaliters know this very experience as an absolute reality.
2. Isa ja maailmade vahelised suhted ^top 2. Father-World Relationships ^top
13:2.1 (147.5) Need erinevatesse klassidesse kuuluvate vaimolendite kodumaailmad kujutavad endast hiiglaslikke ning hämmastavaid sfääre ja on oma võrratu ilu ning ülima hiilguse poolest sarnased Paradiisiga. Tegu on jällenägemismaailmadega, taaskohtumissfääridega, püsivate kosmiliste aadressidega. Teile kui lõpetanutele antakse asupaik Paradiisis, aga Ascendington jääb pidevalt teie koduseks aadressiks ka siis, kui astute teenistusse väliskosmoses. Kogu igaviku vältel peate te Ascendingtoni oma koduks, millega seostuvad südamlikud mälestused ning mälestusi äratavad meenutused. Võibolla siis, kui saate ükskord seitsmenda astme vaimolenditeks, loobute oma elupaigast Paradiisis. 13:2.1 (147.5) These home worlds of the diverse orders of spiritual beings are tremendous and stupendous spheres, and they are equal to Paradise in their matchless beauty and superb glory. They are rendezvous worlds, reunion spheres, serving as permanent cosmic addresses. As finaliters you will be domiciled on Paradise, but Ascendington will be your home address at all times, even when you enter service in outer space. Through all eternity you will regard Ascendington as your home of sentimental memories and reminiscent recollections. When you become seventh-stage spirit beings, possibly you will give up your residential status on Paradise.
13:2.2 (148.1) Kui luuakse välisuniversumid ning kui neid kunagi peaksid hakkama asustama tõusupotentsiaaliga ajaolendid, siis meie arvates saab ka nendele tulevikulastele osaks pidada Ascendingtoni oma kodumaailmaks Paradiisis. 13:2.2 (148.1) If outer universes are in the making, if they are to be inhabited by time creatures of ascension potential, then we infer that these children of the future will also be destined to look upon Ascendington as their Paradise home world.
13:2.3 (148.2) Kui te jõuate Paradiisi, on Ascendington see ainuke püha sfäär, mida võite ilma mingite piiranguteta lähemalt tundma õppida. Vicegerington on ainus püha sfäär, mis on täielikult ning ilma mingite piiranguteta valla minu uurivale pilgule. Ehkki Vicegeringtoni saladused seostuvad minu põlvnemisega, ei pea ma praegusel universumiajastul seda oma koduks. Kolmsus-päritoluga olendid ja kolmsustatud olendid ei ole identsed. 13:2.3 (148.2) Ascendington is the only sacred sphere that will be unreservedly open to your inspection as a Paradise arrival. Vicegerington is the only sacred sphere that is wholly and unreservedly open to my scrutiny. Though its secrets are concerned in my origin, in this universe age I do not regard Vicegerington as my home. Trinity-origin beings and trinitized beings are not the same.
13:2.4 (148.3) Kolmsus-päritoluga olendite ees ei ole kõik Isa maailmad ühteviisi avali: nende päriskodu on Paradiisisaarel, Ülipüha Sfääri vahetus läheduses. Sageli tulevad nad Ascendingtonile, „Isa, Poja ja Vaimu sülle”, kus suhtlevad oma kosmose alamatest maailmadest saabunud vendadega. 13:2.4 (148.3) The Trinity-origin beings do not fully share the Father’s worlds; they have their sole homes on the Isle of Paradise in close proximity to the Most Holy Sphere. They often appear on Ascendington, the “bosom of the Father-Son-Spirit,” where they fraternize with their brethren who have come up from the lowly worlds of space.
13:2.5 (148.4) Teile võib tunduda, nagu tuleks Isast ja Pojast pärinevatel Loojatel-Poegadel pidada oma koduks Vicegeringtoni, ent Seitsmese Jumala toimimise praegusel universumiajastul ei ole see nõnda. Niisuguseid probleeme, mis teid hämmingusse ajavad, leidub veel ohtrasti, sest on päris kindel: kui üritate aru saada kõigist neist asjust, mis Paradiisile nii lähedal seisavad, põrkate päris kindlasti kokku paljude raskustega. Ka pole teil võimalik loogilise arutluskäigu teel neile küsimustele vastust leida, sest te teate veel nii vähe. Ja kui te ka teaksite Isa maailmadest rohkem, siis kohtaksite üha uusi ja uusi raskusi niikaua, kuni teaksite nende kohta kõike. Teenistuslikud saavutused ja põlvnemise iseloom määravad ära staatuse igas niisuguses salajases maailmas, kusjuures järgnevad universumiajastud võivad mõningaid selliseid isiksusrühmitusi ümber jaotada ning seda nad kindlasti teevadki. 13:2.5 (148.4) You might assume that Creator Sons, being of Father-Son origin, would regard Vicegerington as their home, but such is not the case in this universe age of the function of God the Sevenfold. And there are many similar problems that will perplex you, for you are sure to encounter many difficulties as you attempt to understand these things which are so near Paradise. Nor can you successfully reason out these questions; you know so little. And if you knew more about the Father’s worlds, you would simply encounter more difficulties until you knew all about them. Status on any of these secret worlds is acquired by service as well as by nature of origin, and the successive universe ages may and do redistribute certain of these personality groupings.
13:2.6 (148.5) Need siseringlusmaailmad ei ole mitte niivõrd ehedad elusfäärid kui pigem vendluse ja staatuse maailmad. Surelikud saavutavad mingi staatuse igas Isa maailmas, välja arvatud ühes. Kui näiteks teie, surelikud, Havonasse jõuate, võimaldatakse teil minna Ascendingtonile, kus olete igati teretulnud, ülejäänud kuut püha maailma aga teil külastada ei lubata. Kui olete läbi käinud Paradiisi astmed ning Lõplikkuse Korpusesse vastu võetud, antakse teile luba minna Sonaringtonile, sest te olete nii Jumala pojad kui ka tõusuteelised ning veel enamatki. Ent alatiseks jääb teile sule tuks üks seitsmendik Sonaringtonist: jumalike Poegade kehastumissaladusi kätkev sektor. Jumala tõusvatele poegadele ei ilmutata neid saladusi mitte kunagi. 13:2.6 (148.5) The worlds of the inner circuit are really fraternal or status worlds more than actual residential spheres. Mortals will attain some status on each of the Father’s worlds save one. For example: When you mortals attain Havona, you are granted clearance for Ascendington, where you are most welcome, but you are not permitted to visit the other six sacred worlds. Subsequent to your passage through the Paradise regime and after your admission to the Corps of the Finality, you are granted clearance for Sonarington since you are sons of God as well as ascenders—and you are even more. But there will always remain one seventh of Sonarington, the sector of the incarnation secrets of the divine Sons, which will not be open to your scrutiny. Never will those secrets be revealed to the ascendant sons of God.
13:2.7 (148.6) Lõpuks on teil vaba pääs Ascendingtonile ning ka suhteliselt vaba ligipääs Isa kõikidele teistele sfääridele peale Diviningtoni. Ent isegi siis, kui olete saanud loa laskuda viiele ülejäänud salasfäärile ning kui teist on tulnud lõpetanu, ei lubata teil külastada nende maailmade kõiki sektoreid. Ka ei anta teile luba laskuda Diviningtonile, „Isa sülle”, kuigi teil avaneb korduvalt võimalus seista „Isa paremal käel”. Terve igaviku vältel ei teki kunagi vajadust, et te viibiksite Mõttekohandajate maailmas. 13:2.7 (148.6) Eventually you will have full access to Ascendington and relative access to the other spheres of the Father except Divinington. But even when you are granted permission to land on five additional secret spheres, after you have become a finaliter, you will not be allowed to visit all sectors of such worlds. Nor will you be permitted to land on the shores of Divinington, the “bosom of the Father,” though you shall surely stand repeatedly at the “right hand of the Father.” Never throughout all eternity will there arise any necessity for your presence on the world of the Thought Adjusters.
13:2.8 (149.1) Need vaimuelu kohtumismaailmad on sedavõrd keelatud piirkond, et meid on palutud mitte küsidagi luba pääseda nende sfääride niisugustesse faasidesse, mis asetsevad sootuks väljaspool meie kogemusvaldkonda. Võite loodud-olenditena küll saada niisama täiuslikuks, nagu on seda Kõikne Isa jumalusena, ent teile ei ole antud teada universumiisiksuste kõikide teiste klasside kogemuslikke saladusi. Kui Looja jagab oma loodud-olendiga kogemuslikku isiksust puudutavat saladust, siis ei avalda ta seda kunagi. 13:2.8 (149.1) These rendezvous worlds of spirit life are forbidden ground to the extent that we are asked not to negotiate entrance to those phases of these spheres which are wholly outside our realms of experience. You may become creature perfect even as the Universal Father is deity perfect, but you may not know all the experiential secrets of all other orders of universe personalities. When the Creator has an experiential personality secret with his creature, the Creator preserves that secret in eternal confidence.
13:2.9 (149.2) Eeldatavasti teavad kõiki neid saladusi Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused kui ühtne tervik. Neid olendeid tunnevad täielikult vaid nende eneste rühmad eri maailmades, muud olendite klassid mõistavad neid vähe. Kui olete jõudnud Paradiisi, siis õpite tundma ja kogu südamest armastama kümmet Ascendingtoni juhtivat Ülimuslikkuse Saladust. Teisteski Isa maailmades (välja arvatud Diviningtonil) jõuate te Ülimuslikkuse Saladuste osalise mõistmiseni, ehkki mitte nii täielikult kui Ascendingtonil. 13:2.9 (149.2) All these secrets are supposedly known to the collective body of the Trinitized Secrets of Supremacy. These beings are fully known only by their special world groups; they are little comprehended by other orders. After you attain Paradise, you will know and ardently love the ten Secrets of Supremacy who direct Ascendington. Excepting Divinington, you will also achieve a partial understanding of the Secrets of Supremacy on the other worlds of the Father, though not so perfectly as on Ascendington.
13:2.10 (149.3) Nagu juba nimigi näitab, on Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused seotud Ülimaga, ent samuti Viimasega ning tulevase Ülim-Viimasega. Need Ülimuslikkuse Saladused kujutavad endast Ülima, aga samuti Viimase saladusi — koguni Ülim-Viimase saladusi. 13:2.10 (149.3) The Trinitized Secrets of Supremacy, as their name might suggest, are related to the Supreme; they are likewise related to the Ultimate and to the future Supreme-Ultimate. These Secrets of Supremacy are the secrets of the Supreme and also the secrets of the Ultimate, even the secrets of the Supreme-Ultimate.
3. Igavese Poja pühad maailmad ^top 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son ^top
13:3.1 (149.4) Igavese Poja seitse säravat sfääri kujutavad endast puhtvaimse eksistentsi seitsme faasi maailmu. Need hiilgavad taevakehad on Paradiisi ning Havona kolmekordse valguse allikad ning nende mõju avaldub peamiselt keskses universumis, ent mitte ainult seal. 13:3.1 (149.4) The seven luminous spheres of the Eternal Son are the worlds of the seven phases of pure-spirit existence. These shining orbs are the source of the threefold light of Paradise and Havona, their influence being largely, but not wholly, confined to the central universe.
13:3.2 (149.5) Nendel Paradiisi-satelliitidel isiksust ei esine ning järelikult saab surelikule ja ainelisele isiksusele tutvustada vaid väikest osa kõigest nendesse puhta vaimu asualadesse puutuvast. Meid on õpetatud, et need maailmad on tulvil Igavese Poja olendite isiksuslikust vormist erinevat elu. Eeldame, et need olemusvormid koondatakse ühtekokku selleks, et nad hakkaksid tegelema hoolekandega väliskosmose uutes, kavandatavates universumites. Paradiisi filosoofid on seisukohal, et iga Paradiisi tsükkel, mis vältab umbes kaks miljardit Urantia aastat, on tunnistajaks sellele, kuidas Igavese Poja salamaailmades luuakse nendesse klassidesse kuuluvate olendite uusi reserve. 13:3.2 (149.5) Personality is not present on these Paradise satellites; therefore is there little concerning these pure-spirit abodes which can be presented to the mortal and material personality. We are taught that these worlds teem with the otherwise-than-personal life of the beings of the Eternal Son. We infer that these entities are being assembled for ministry in the projected new universes of outer space. The Paradise philosophers maintain that each Paradise cycle, about two billion years of Urantia time, witnesses the creation of additional reserves of these orders on the secret worlds of the Eternal Son.
13:3.3 (149.6) Minu teada ei ole ühelgi neist Igavese Poja sfääridest kunagi käinud mitte ainsatki isiksust. Ehkki olen kogenud vägagi paljusid erinevaid asju nii Paradiisis kui ka väljaspool seda, ei ole mulle iialgi tehtud ülesandeks külastada mõnda neist maailmadest. Nendesse maailmadesse pole asja isegi mitte neil isiksustel, kelle puhul Igavene Poeg on kaasloojaks olnud. Me oleme jõudnud järeldusele, et nendesse vaimukodudesse võetakse vastu iga liiki ebaisikulisi vaime ning seda nende päritolule vaatamata. Et ma olen isik, kellel on vaimu kuju, tunduks niisugune maailm mulle tühja ja mahajäe tuna isegi siis, kui mul lubataks seda külastada. Kõrgetel vaimisiksustel ei ole kombeks rahuldada tühja uudishimu ega soosida absoluutselt kasutuid seiklusi. On ju pidevalt võimalik ette võtta nii palju põnevat ning mõtestatut, et selliste kasutute või ebareaalsete plaanide vastu ei teki tõenäoliselt üldse mingit tõsisemat huvi. 13:3.3 (149.6) As far as I am informed, no personality has ever been on any one of these spheres of the Eternal Son. I have never been assigned to visit one of these worlds in all my long experience in and out of Paradise. Even the personalities cocreated by the Eternal Son do not go to these worlds. We infer that all types of impersonal spirits—regardless of parentage—are admitted to these spirit homes. As I am a person and have a spirit form, no doubt such a world would seem empty and deserted even if I were permitted to pay it a visit. High spirit personalities are not given to the gratification of purposeless curiosity, purely useless adventure. There is at all times altogether too much intriguing and purposeful adventure to permit the development of any great interest in those projects which are either futile or unreal.
4. Lõpmatu Vaimu maailmad ^top 4. The Worlds of the Infinite Spirit ^top
13:4.1 (149.7) Havona sisemise ringluse ning Igavese Poja hiilgavate sfääride vahel tiirlevad Lõpmatu Vaimu seitse maailma ning neid asustavad Lõpmatu Vaimu järeltulijad, kirgastatud loodud isiksuste kolmsustatud pojad ning muud liiki ilmutamata olendid, kelle hooleks on eri universumitegevuse valdkondadesse kuuluvate mitmesuguste ettevõtmiste tõhus korraldamine. 13:4.1 (149.7) Between the inner circuit of Havona and the shining spheres of the Eternal Son there circle the seven orbs of the Infinite Spirit, worlds inhabited by the offspring of the Infinite Spirit, by the trinitized sons of glorified created personalities, and by other types of unrevealed beings concerned with the effective administration of the many enterprises of the various realms of universe activities.
13:4.2 (150.1) Seitse Meistervaimu on Lõpmatu Vaimu ülimad ja lõplikud esindajad. Nende isiklikud peatuspaigad — nende jõufookused — paiknevad Paradiisi äärealal, kuid kõiki nende suuruniversumi juhtimise ning suunamisega seotud operatsioone juhatatakse Lõpmatu Vaimu seitsmest erilisest täidesaatmissfäärist. Tegelikult on Seitse Meistervaimu universumite universumis meele ja vaimu tasakaalustajaks: nad on see kõige keskel asuv, kõikehõlmav, kõikehaarav ning kõike kooskõlastav jõud. 13:4.2 (150.1) The Seven Master Spirits are the supreme and ultimate representatives of the Infinite Spirit. They maintain their personal stations, their power focuses, on the periphery of Paradise, but all operations concerned with their management and direction of the grand universe are conducted on and from these seven special executive spheres of the Infinite Spirit. The Seven Master Spirits are, in reality, the mind-spirit balance wheel of the universe of universes, an all-embracing, all-encompassing, and all-co-ordinating power of central location.
13:4.3 (150.2) Nendest seitsmest erisfäärist ühtlustavad ning tasakaalustavad Seitse Meistervaimu suuruniversumi kosmilise meele ringlusi. Ka on neil tegemist Jumaluste erineva vaimse suhtumise ning kohalolekuga kogu suuruniversumis. Füüsilised reaktsioonid on ühesugused, muutumatud ning alati silmapilksed ja automaatsed. Kogemuslik vaimne kohalolek aga on kooskõlas maailmade individuaalsetele meeltele loomuomaste tingimuste või seisunditega, mis moodustavad vaimse vastuvõtlikkuse aluspõhja. 13:4.3 (150.2) From these seven special spheres the Master Spirits operate to equalize and stabilize the cosmic-mind circuits of the grand universe. They also have to do with the differential spiritual attitude and presence of the Deities throughout the grand universe. Physical reactions are uniform, unvarying, and always instantaneous and automatic. But experiential spiritual presence is in accordance with the underlying conditions or states of spiritual receptivity inherent in the individual minds of the realms.
13:4.4 (150.3) Füüsiline mõjuvõim, kohalolek ning toime püsivad muutumatuna kõikides universumites, olgu need siis suured või väikesed. Vaimse kohaloleku või reageerimise seisukohalt aga on erinev see, kuidas tahteolendid seda kohalolekut ära tunnevad ja vastu võtavad. Kuigi absoluutse ning eksistentsiaalse Jumaluse vaimset kohalolekut ei mõjuta mitte vähimalgi määral see, kas loodud-olendid on talle truud ja ustavad või mitte, on siiski tõsi, et alamabsoluutse ja kogemusliku Jumaluse kohaloleku toimimisele avaldavad kindlat ja otsest mõju piiritletud loodud-olendite otsused, valikud ning tahtlikud suhtumised — iga üksiku olendi, planeedi, süsteemi, tähtkuju või universumi truudus ja kiindumus. Ent Jumaluse niisugune vaimne kohalolek pole ei meelevaldne ega suvaline, selle kohaloleku kogemuslik varieerumine oleneb isikuliste loodud-olendite vabast tahtest. 13:4.4 (150.3) Physical authority, presence, and function are unvarying in all the universes, small or great. The differing factor in spiritual presence, or reaction, is the fluctuating differential in its recognition and reception by will creatures. Whereas the spiritual presence of absolute and existential Deity is in no manner whatever influenced by attitudes of loyalty or disloyalty on the part of created beings, at the same time it is true that the functioning presence of subabsolute and experiential Deity is definitely and directly influenced by the decisions, choices, and will-attitudes of such finite creature beings—by the loyalty and devotion of the individual being, planet, system, constellation, or universe. But this spiritual presence of divinity is not whimsical nor arbitrary; its experiential variance is inherent in the freewill endowment of personal creatures.
13:4.5 (150.4) Vaimses kohalolekus esineva muutlikkuse määraja on olemas teie eneste südames ja meeles: määrajaks on see, missuguse valiku te teete, milliseid otsuseid langetab teie meel ning mida määrab teie tahe. Niisugune muutlikkus tuleneb loomuomaselt isikuliste intellektiolendite vabal tahtel sündivatest reageeringutest; on ju Kõikne Isa nõnda seadnud, et need olendid sellist valikuvabadust kasutaksid. Ja olendite seesugustest valikuerinevustest johtuvate soovide ning nõudmiste täitmisel ja rahuldamisel jäävad Jumalused alati kindlaks oma vaimu läheduse suurendamisele ja vähendamisele: kui olend siiralt soovib nende suuremat ligidust, siis Jumalused ka võimaldavad talle seda; eemale tõmbuvad nad aga siis, kui nende loodud-olendid enda jumalikku kingitust — valikuvabadust — kasutades seda ei soovi. Nõnda kuuletubki jumalikkuse vaim alandlikult maailmades valikut tegevatele loodud-olenditele. 13:4.5 (150.4) The determiner of the differential of spiritual presence exists in your own hearts and minds and consists in the manner of your own choosing, in the decisions of your minds, and in the determination of your own wills. This differential is inherent in the freewill reactions of intelligent personal beings, beings whom the Universal Father has ordained shall exercise this liberty of choosing. And the Deities are ever true to the ebb and flow of their spirits in meeting and satisfying the conditions and demands of this differential of creature choice, now bestowing more of their presence in response to a sincere desire for the same and again withdrawing themselves from the scene as their creatures decide adversely in the exercise of their divinely bestowed freedom of choice. And thus does the spirit of divinity become humbly obedient to the choosing of the creatures of the realms.
13:4.6 (150.5) Asualad, millest lähtub Seitsme Meistervaimu tegutsemine, kujutavad endast tegelikult seitsme superuniversumi ja neile vastavate väliskosmose segmentide Paradiisi keskusi. Iga Meistervaim juhib ühte superuniversumit ning igaüks neist seitsmest maailmast on ette nähtud vaid ühe Meistervaimu jaoks. Seitsme superuniversumi haldamises Paradiisi tasandist madalamal ei leidu sõna otseses mõttes ainsatki faasi, mille järele nendes toimimismaailmades ei valvataks. Nad ei ole sedavõrd ligipääsmatud kui Isa või Poja sfäärid ning ehkki neis maailmades võivad pidevalt elada vaid sealset sünnipära olendid ning need, kes seal töötavad, on need seitse haldusplaneeti alati avali kõikidele olenditele, kes tahaksid neid külastada ning kel õnnestub saada oma käsutusse vajalik ülekandevahend. 13:4.6 (150.5) The executive abodes of the Seven Master Spirits are, in reality, the Paradise headquarters of the seven superuniverses and their correlated segments in outer space. Each Master Spirit presides over one superuniverse, and each of these seven worlds is exclusively assigned to one of the Master Spirits. There is literally no phase of the sub-Paradise administration of the seven superuniverses which is not provided for on these executive worlds. They are not so exclusive as the spheres of the Father or those of the Son, and though residential status is limited to native beings and those who work thereon, these seven administrative planets are always open to all beings who desire to visit them, and who can command the necessary means of transit.
13:4.7 (151.1) Minu jaoks on need toimimismaailmad kõige huvitavamad ja põnevamad paigad väljaspool Paradiisi. Mitte kuskil mujal universumis ei avane võimalust jälgida nõnda ohtrasti mitmesugust tegutsemist, millest on haaratud nii erinevad elusolendite klassid ning mis koosneb nii tohutult paljudel eri astmetel sooritatavatest toimingutest, ega nõnda ohtrasti ameteid, mis on ühtaegu nii materiaalsed, intellektuaalsed kui ka vaimsed. Kui mulle ülesannete täitmisest puhkust võimaldatakse ning ma juhtun olema Paradiisis või Havonas, siis siirdun tavaliselt ühte Seitsme Meistervaimu töökatest maailmadest, et saada loomingulist innustust kõigist neist ettevõtlikkusest, pühendumusest, ustavusest, tarkusest ning tõhususest kantud vaatepiltidest. Mitte kuskil mujal ei õnnestu mul jälgida seda, et isikuline toimimine oleks kõigil seitsmel universumireaalsuse tasandil nõnda hämmastaval kombel seesmiselt ühtne. Ning alati innustab mind nende olendite tegutsemine, kes teavad hästi, kuidas oma tööd teha, ning kes töötegemist nii väga naudivad. 13:4.7 (151.1) To me, these executive worlds are the most interesting and intriguing spots outside of Paradise. In no other place in the wide universe can one observe such varied activities, involving so many different orders of living beings, having to do with operations on so many diverse levels, occupations at once material, intellectual, and spiritual. When I am accorded a period of release from assignment, if I chance to be on Paradise or in Havona, I usually proceed to one of these busy worlds of the Seven Master Spirits, there to inspire my mind with such spectacles of enterprise, devotion, loyalty, wisdom, and effectiveness. Nowhere else can I observe such an amazing interassociation of personality performances on all seven levels of universe reality. And I am always stimulated by the activities of those who well know how to do their work, and who so thoroughly enjoy doing it.
13:4.8 (151.2) [Esitanud Tarkuse Täiustaja, kellele Uversa Päevilt Vanad tegid ülesandeks nõnda toimida.] 13:4.8 (151.2) [Presented by a Perfector of Wisdom commissioned thus to function by the Ancients of Days on Uversa.]