Raamatu sisukord Contents of the Book
  Leht   Page
Eessõna 1 Foreword 1
I. Jumalus ja jumalikkus 2 I. Deity and Divinity 2
II. Jumal 3 II. God 3
III. Esimene Allikas ja Kese 4 III. The First Source and Center 4
IV. Universumi reaalsus 6 IV. Universe Reality 6
V. Isiksuste reaalsused 8 V. Personality Realities 8
VI. Energia ja algkuju 9 VI. Energy and Pattern 9
VII. Ülim Olend 10 VII. The Supreme Being 10
VIII. Seitsmekordne Jumal 11 VIII. God the Sevenfold 11
IX. Viimane Jumal 12 IX. God the Ultimate 12
X. Absoluutne Jumal 13 X. God the Absolute 13
XI. Kolm Absoluuti 13 XI. The Three Absolutes 13
XII. Kolmsused 15 XII. The Trinities 15
I OSA
Keskne universum ja superuniversumid
PART I
The Central and Superuniverses
1. Kõikne Isa 21 1. The Universal Father 21
1. Isa nimi 22 1. The Father’s Name 22
2. Jumala reaalsus 23 2. The Reality of God 23
3. Jumal on kõikne vaim 25 3. God is a Universal Spirit 25
4. Jumala müsteerium 26 4. The Mystery of God 26
5. Kõikse Isa isiksus 27 5. Personality of the Universal Father 27
6. Isiksus universumis 29 6. Personality in the Universe 29
7. Isiksuse arusaama vaimne väärtus 31 7. Spiritual Value of the Personality Concept 31
2. Jumala olemus 33 2. The Nature of God 33
1. Jumala lõpmatus 33 1. The Infinity of God 33
2. Isa igavene täiuslikkus 35 2. The Father’s Eternal Perfection 35
3. Õigusemõistmine ja õiglus 36 3. Justice and Righteousness 36
4. Jumalik arm 38 4. The Divine Mercy 38
5. Jumala armastus 38 5. The Love of God 38
6. Jumala headus 40 6. The Goodness of God 40
7. Jumalik tõde ja ilu 42 7. Divine Truth and Beauty 42
3. Jumala omadused 44 3. The Attributes of God 44
1. Jumala kõikjalolek 44 1. God’s Everywhereness 44
2. Jumala lõpmatu võimsus 46 2. God’s Infinite Power 46
3. Jumala kõiketeadmine 48 3. God’s Universal Knowledge 48
4. Jumala piiramatus 49 4. God’s Limitlessness 49
5. Isa ülim valitsemine 50 5. The Father’s Supreme Rule 50
6. Isa esmasus 52 6. The Father’s Primacy 52
4. Jumala suhe universumiga 54 4. God’s Relation to the Universe 54
1. Isa suhtumine universumisse 54 1. The Universe Attitude of the Father 54
2. Jumal ja loodusmaailm 56 2. God and Nature 56
3. Jumala muutumatu iseloom 57 3. God’s Unchanging Character 57
4. Jumala äratundmine 58 4. The Realization of God 58
5. Väärarusaamad Jumalast 59 5. Erroneous Ideas of God 59
5. Jumala suhe üksikisikuga 62 5. God’s Relation to the Individual 62
1. Lähenemine Jumalale 62 1. The Approach to God 62
2. Jumala kohalolek 64 2. The Presence of God 64
3. Tõeline palveldamine 65 3. True Worship 65
4. Jumal religioonis 66 4. God in Religion 66
5. Teadlikkus Jumalast 68 5. The Consciousness of God 68
6. Isiksuse Jumal 70 6. The God of Personality 70
6. Igavene Poeg 73 6. The Eternal Son 73
1. Igavese Poja identiteet 73 1. Identity of the Eternal Son 73
2. Igavese Poja olemus 74 2. Nature of the Eternal Son 74
3. Isa armastuse osutamine 75 3. Ministry of the Father’s Love 75
4. Igavese Poja omadused 76 4. Attributes of the Eternal Son 76
5. Igavest Poega puudutavad kitsendused 77 5. Limitations of the Eternal Son 77
6. Vaimumeel 78 6. The Spirit Mind 78
7. Igavese Poja isiksus 79 7. Personality of the Eternal Son 79
8. Igavese Poja äratundmine 79 8. Realization of the Eternal Son 79
7. Igavese Poja suhe universumiga 81 7. Relation of the Eternal Son to the Universe 81
1. Vaimugravitatsiooniringlus 81 1. The Spirit-Gravity Circuit 81
2. Igavese Poja haldus 83 2. The Administration of the Eternal Son 83
3. Igavese Poja suhe üksikisikuga 84 3. Relation of the Eternal Son to the Individual 84
4. Jumalikud täiustamisplaanid 85 4. The Divine Perfection Plans 85
5. Annetumise vaim 86 5. The Spirit of Bestowal 86
6. Jumala Paradiisi-Pojad 87 6. The Paradise Sons of God 87
7. Isa ülim ilmutamine 88 7. The Supreme Revelation of the Father 88
8. Lõpmatu Vaim 90 8. The Infinite Spirit 90
1. Tegutsev Jumal 90 1. The God of Action 90
2. Lõpmatu Vaimu olemus 92 2. Nature of the Infinite Spirit 92
3. Vaimu suhe Isa ja Pojaga 93 3. Relation of the Spirit to the Father and the Son 93
4. Jumaliku hoolitsuse Vaim 94 4. The Spirit of Divine Ministry 94
5. Jumala kohalolek 95 5. The Presence of God 95
6. Lõpmatu Vaimu isiksus 96 6. Personality of the Infinite Spirit 96
9. Lõpmatu Vaimu suhe universumiga 98 9. Relation of the Infinite Spirit to the Universe 98
1. Kolmanda Allika ja Keskme omadused 98 1. Attributes of the Third Source and Center 98
2. Kõikjalolev Vaim 100 2. The Omnipresent Spirit 100
3. Kõikne Korraldaja 101 3. The Universal Manipulator 101
4. Absoluutne meel 102 4. The Absolute Mind 102
5. Meele hoolekanne 102 5. The Ministry of Mind 102
6. Meelegravitatsiooniringlus 103 6. The Mind-Gravity Circuit 103
7. Universumi peegelduvus 105 7. Universe Reflectivity 105
8. Lõpmatu Vaimu isiksused 105 8. Personalities of the Infinite Spirit 105
10. Paradiisi-Kolmsus 108 10. The Paradise Trinity 108
1. Esimese Allika ja Keskme enesejaotamine 108 1. Self-Distribution of the First Source and Center 108
2. Jumaluse isikustumine 109 2. Deity Personalization 109
3. Jumaluse kolm isikut 110 3. The Three Persons of Deity 110
4. Jumaluse kolmsusliit 112 4. The Trinity Union of Deity 112
5. Kolmsuse funktsioonid 113 5. Functions of the Trinity 113
6. Kolmsuse Alalised Pojad 114 6. The Stationary Sons of the Trinity 114
7. Ülimuslikkuse ülemjuhtimine 115 7. The Overcontrol of Supremacy 115
8. Kolmsus teispool piiritletut 116 8. The Trinity Beyond the Finite 116
11. Igavene Paradiisisaar 118 11. The Eternal Isle of Paradise 118
1. Jumalik asupaik 118 1. The Divine Residence 118
2. Igavese Saare olemus 119 2. Nature of the Eternal Isle 119
3. Üla-Paradiis 120 3. Upper Paradise 120
4. Paradiisi ääreala 121 4. Peripheral Paradise 121
5. Ala-Paradiis 122 5. Nether Paradise 122
6. Ruumihingamine 123 6. Space Respiration 123
7. Paradiisi ruumifunktsioonid 124 7. Space Functions of Paradise 124
8. Paradiisi gravitatsioon 125 8. Paradise Gravity 125
9. Paradiisi ainulaadsus 126 9. The Uniqueness of Paradise 126
12. Universumite universum 128 12. The Universe of Universes 128
1. Tervikuniversumi kosmosetasandid 128 1. Space Levels of the Master Universe 128
2. Määratlematu Absoluudi mõjuvald 130 2. The Domains of the Unqualified Absolute 130
3. Universaalne gravitatsioon 131 3. Universal Gravity 131
4. Ruum ja liikumine 133 4. Space and Motion 133
5. Ruum ja aeg 134 5. Space and Time 134
6. Kõikne ülemjuhtimine 135 6. Universal Overcontrol 135
7. Osa ja tervik 137 7. The Part and the Whole 137
8. Mateeria, meel ja vaim 139 8. Matter, Mind, and Spirit 139
9. Isikulised reaalsused 141 9. Personal Realities 141
13. Paradiisi pühad sfäärid 143 13. The Sacred Spheres of Paradise 143
1. Isa seitse püha maailma 144 1. The Seven Sacred Worlds of the Father 144
2. Isa ja maailmade vahelised suhted 147 2. Father-World Relationships 147
3. Igavese Poja pühad maailmad 149 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son 149
4. Lõpmatu Vaimu maailmad 149 4. The Worlds of the Infinite Spirit 149
14. Keskne ja jumalik universum 152 14. The Central and Divine Universe 152
1. Paradiisi-Havona süsteem 152 1. The Paradise-Havona System 152
2. Havona ülesehitus 154 2. Constitution of Havona 154
3. Havona maailmad 155 3. The Havona Worlds 155
4. Keskse universumi olendid 156 4. Creatures of the Central Universe 156
5. Elu Havonas 158 5. Life in Havona 158
6. Keskse universumi eesmärk 160 6. The Purpose of the Central Universe 160
15. Seitse superuniversumit 164 15. The Seven Superuniverses 164
1. Superuniversumite kosmosetasand 164 1. The Superuniverse Space Level 164
2. Superuniversumite ülesehitus 165 2. Organization of the Superuniverses 165
3. Orvontoni superuniversum 167 3. The Superuniverse of Orvonton 167
4. Udud — universumite eelkäijad 169 4. Nebulae—The Ancestors of Universes 169
5. Kosmiliste kehade päritolu 170 5. The Origin of Space Bodies 170
6. Kosmosesfäärid 172 6. The Spheres of Space 172
7. Arhitektuursed sfäärid 174 7. The Architectural Spheres 174
8. Energia juhtimine ja reguleerimine 175 8. Energy Control and Regulation 175
9. Superuniversumite ringlused 176 9. Circuits of the Superuniverses 176
10. Superuniversumite valitsejad 178 10. Rulers of the Superuniverses 178
11. Nõuandev kogu 179 11. The Deliberative Assembly 179
12. Kõrgeimad kohtud 180 12. The Supreme Tribunals 180
13. Sektorivalitsused 181 13. The Sector Governments 181
14. Seitsme superuniversumi eesmärgid 181 14. Purposes of the Seven Superuniverses 181
16. Seitse Meistervaimu 184 16. The Seven Master Spirits 184
1. Suhe kolmese Jumalusega 185 1. Relation to Triune Deity 185
2. Suhe Lõpmatu Vaimuga 185 2. Relation to the Infinite Spirit 185
3. Meistervaimude identiteet ja eripära 186 3. Identity and Diversity of the Master Spirits 186
4. Meistervaimude omadused ja funktsioonid 189 4. Attributes and Functions of the Master Spirits 189
5. Suhe loodud-olenditega 190 5. Relation to Creatures 190
6. Kosmiline meel 191 6. The Cosmic Mind 191
7. Kõlblus, vooruslikkus ja isiksus 192 7. Morals, Virtue, and Personality 192
8. Isiksus Urantial 194 8. Urantia Personality 194
9. Inimteadvuse reaalsus 195 9. Reality of Human Consciousness 195
17. Seitse Ülimate Vaimude rühma 197 17. The Seven Supreme Spirit Groups 197
1. Seitse Ülimat Täideviijat 198 1. The Seven Supreme Executives 198
2. Majeston — Peegeldavuse Juht 199 2. Majeston—Chief of Reflectivity 199
3. Peegeldavad Vaimud 200 3. The Reflective Spirits 200
4. Peegeldusabilised 202 4. The Reflective Image Aids 202
5. Ringluste Seitse Vaimu 202 5. The Seven Spirits of the Circuits 202
6. Kohaliku universumi Loovad Vaimud 203 6. The Local Universe Creative Spirits 203
7. Meeleabivaimud 205 7. The Adjutant Mind-Spirits 205
8. Ülimate Vaimude funktsioonid 205 8. Functions of the Supreme Spirits 205
18. Ülimad Kolmsusisiksused 207 18. The Supreme Trinity Personalities 207
1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused 207 1. The Trinitized Secrets of Supremacy 207
2. Päevilt Igavesed 208 2. The Eternals of Days 208
3. Päevilt Vanad 209 3. The Ancients of Days 209
4. Päevilt Täiuslikud 210 4. The Perfections of Days 210
5. Päevilt Uued 211 5. The Recents of Days 211
6. Päevilt Ühtsed 212 6. The Unions of Days 212
7. Päevilt Ustavad 213 7. The Faithfuls of Days 213
19. Kooskõlastavad Kolmsus-päritolu olendid 214 19. The Co-ordinate Trinity-Origin Beings 214
1. Kolmsuse Õpetajad-Pojad 214 1. The Trinity Teacher Sons 214
2. Tarkuse Täiustajad 215 2. The Perfectors of Wisdom 215
3. Jumalikud Nõuandjad 216 3. The Divine Counselors 216
4. Kõiksed Hindajad 217 4. The Universal Censors 217
5. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud 219 5. Inspired Trinity Spirits 219
6. Havona põliselanikud 221 6. Havona Natives 221
7. Paradiisi kodanikud 222 7. Paradise Citizens 222
20. Jumala Paradiisi-Pojad 223 20. The Paradise Sons of God 223
1. Laskuvad Jumala Pojad 223 1. The Descending Sons of God 223
2. Kohtumõistjad-Pojad 224 2. The Magisterial Sons 224
3. Õigusemõistmine 226 3. Judicial Actions 226
4. Kohtumõistmislähetused 226 4. Magisterial Missions 226
5. Jumala Paradiisi-Poegade annetumine 227 5. Bestowal of the Paradise Sons of God 227
6. Annetumised surelikena 228 6. The Mortal-Bestowal Careers 228
7. Kolmsuse Õpetajad-Pojad 230 7. The Trinity Teacher Sons 230
8. Daynalite hoolekanne kohalikus universumis 231 8. Local Universe Ministry of the Daynals 231
9. Daynalite teenistus planeetidel 231 9. Planetary Service of the Daynals 231
10. Paradiisi-Poegade ühine hoolekanne 232 10. United Ministry of the Paradise Sons 232
21. Paradiisi Loojad-Pojad 234 21. The Paradise Creator Sons 234
1. Loojate-Poegade päritolu ja olemus 234 1. Origin and Nature of Creator Sons 234
2. Kohalike universumite Loojad 235 2. The Creators of Local Universes 235
3. Kohaliku universumi suveräänsus 237 3. Local Universe Sovereignty 237
4. Miikaelide annetumised 239 4. The Michael Bestowals 239
5. Meister-Poegade suhtumine universumisse 240 5. Relation of Master Sons to the Universe 240
6. Meister-Miikaelide saatus 241 6. Destiny of the Master Michaels 241
22. Jumala Kolmsustatud Pojad 243 22. The Trinitized Sons of God 243
1. Kolmsusest hõlmatud Pojad 243 1. The Trinity-Embraced Sons 243
2. Vägevad Sõnumitoojad 245 2. The Mighty Messengers 245
3. Kõrgeaulised 246 3. Those High in Authority 246
4. Nime ja Numbrita Olendid 246 4. Those Without Name and Number 246
5. Kolmsustatud Hooldajad 247 5. The Trinitized Custodians 247
6. Kolmsustatud Saadikud 248 6. The Trinitized Ambassadors 248
7. Kolmsustamise tehnika 249 7. Technique of Trinitization 249
8. Loodud olendid kolmsustatud pojad 251 8. The Creature-Trinitized Sons 251
9. Taevased Valvurid 252 9. The Celestial Guardians 252
10. Kõrgete Poegade Abilised 253 10. High Son Assistants 253
23. Üksildased Sõnumitoojad 256 23. The Solitary Messengers 256
1. Üksildaste Sõnumitoojate päritolu ja olemus 256 1. Nature and Origin of Solitary Messengers 256
2. Üksildaste Sõnumitoojate ülesanded 257 2. Assignments of Solitary Messengers 257
3. Üksildaste Sõnumitoojate teenistus ajas ja ruumis 260 3. Time and Space Services of Solitary Messengers 260
4. Üksildaste Sõnumitoojate eriline hoolekandetöö 262 4. Special Ministry of Solitary Messengers 262
24. Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused 264 24. Higher Personalities of the Infinite Spirit 264
1. Universumiringluste Juhendajad 265 1. The Universe Circuit Supervisors 265
2. Loenduse Juhatajad 266 2. The Census Directors 266
3. Lõpmatu Vaimu isiklikud abilised 268 3. Personal Aids of the Infinite Spirit 268
4. Inspektor-kaaslased 268 4. The Associate Inspectors 268
5. Kohalemääratud Tunnimehed 268 5. The Assigned Sentinels 268
6. Aspirantide Teejuhid 269 6. The Graduate Guides 269
7. Aspirantide Teejuhtide päritolu 270 7. Origin of the Graduate Guides 270
25. Kosmose sõnumitoojate väed 273 25. The Messenger Hosts of Space 273
1. Havona Servitalid 273 1. The Havona Servitals 273
2. Kõiksed Lepitajad 275 2. The Universal Conciliators 275
3. Lepitajate ulatuslik teenistus 276 3. The Far-Reaching Service of Conciliators 276
4. Tehnilised Nõuandjad 279 4. Technical Advisers 279
5. Paradiisi Arhivaarid 281 5. The Custodians of Records on Paradise 281
6. Taevased Kroonikud 281 6. The Celestial Recorders 281
7. Morontiakaaslased 282 7. The Morontia Companions 282
8. Paradiisikaaslased 283 8. The Paradise Companions 283
26. Keskse universumi hoolekandevaimud 285 26. Ministering Spirits of the Central Universe 285
1. Hoolekandevaimud 285 1. The Ministering Spirits 285
2. Vägevad supernavid 286 2. The Mighty Supernaphim 286
3. Kolmanda astme supernavid 288 3. The Tertiary Supernaphim 288
4. Teise astme supernavid 289 4. The Secondary Supernaphim 289
5. Palverändurite abistajad 291 5. The Pilgrim Helpers 291
6. Ülimuslikkuses juhtijad 292 6. The Supremacy Guides 292
7. Kolmsuses juhtijad 292 7. The Trinity Guides 292
8. Poja leidjad 293 8. The Son Finders 293
9. Isas juhtijad 294 9. The Father Guides 294
10. Nõuandjad ja soovitajad 295 10. The Counselors and Advisers 295
11. Puhkusetäiendajad 296 11. The Complements of Rest 296
27. Esimese astme supernavide hoolekanne 298 27. Ministry of the Primary Supernaphim 298
1. Puhkuseajendajad 299 1. Instigators of Rest 299
2. Määramisülemad 300 2. Chiefs of Assignment 300
3. Eetikatõlgendajad 300 3. Interpreters of Ethics 300
4. Käitumisesuunajad 301 4. Directors of Conduct 301
5. Teadmiste hoidjad 301 5. The Custodians of Knowledge 301
6. Filosoofiameistrid 302 6. Masters of Philosophy 302
7. Palveldamisjuhid 303 7. Conductors of Worship 303
28. Superuniversumite hoolekandevaimud 306 28. Ministering Spirits of the Superuniverses 306
1. Tertsiavid 306 1. The Tertiaphim 306
2. Omniavid 307 2. The Omniaphim 307
3. Sekonavid 307 3. The Seconaphim 307
4. Esimese astme sekonavid 307 4. The Primary Seconaphim 307
5. Teise astme sekonavid 310 5. The Secondary Seconaphim 310
6. Kolmanda astme sekonavid 313 6. The Tertiary Seconaphim 313
7. Sekonavide hoolekanne 317 7. Ministry of the Seconaphim 317
29. Universumi Võimsusesuunajad 319 29. The Universe Power Directors 319
1. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat 320 1. The Seven Supreme Power Directors 320
2. Ülimad Võimsuskeskused 320 2. The Supreme Power Centers 320
3. Võimsuskeskuste tegevuspiirkond 322 3. The Domain of Power Centers 322
4. Füüsilised Meisterjuhtijad 324 4. The Master Physical Controllers 324
5. Meister-Jõukorraldajad 329 5. The Master Force Organizers 329
30. Suuruniversumi isiksused 330 30. Personalities of the Grand Universe 330
1. Elusolendite liigitus Paradiisis 330 1. The Paradise Classification of Living Beings 330
2. Uversa isiksuseregister 334 2. The Uversa Personality Register 334
3. Hea tahte kolooniad 338 3. The Courtesy Colonies 338
4. Tõususurelikud 340 4. The Ascending Mortals 340
31. Lõplikkuse Korpus 345 31. The Corps of the Finality 345
1. Havona põliselanikud 346 1. The Havona Natives 346
2. Gravitatsiooni Sõnumitoojad 346 2. Gravity Messengers 346
3. Aulised surelikud 347 3. Glorified Mortals 347
4. Vastuvõetud seeravid 348 4. Adopted Seraphim 348
5. Aulised Ainelised Pojad 349 5. Glorified Material Sons 349
6. Aulised keskteeolendid 349 6. Glorified Midway Creatures 349
7. Valgusekuulutajad 349 7. The Evangels of Light 349
8. Transtsendentaalid 350 8. The Transcendentalers 350
9. Tervikuniversumi Arhitektid 351 9. Architects of the Master Universe 351
10. Lõplik avastusretk 352 10. The Ultimate Adventure 352
II OSA
Kohalik universum
PART II
The Local Universe
32. Kohalike universumite evolutsioon 357 32. The Evolution of Local Universes 357
1. Universumite füüsiline tekkimine 357 1. Physical Emergence of Universes 357
2. Universumi korraldatus 358 2. Universe Organization 358
3. Arengu idee 360 3. The Evolutionary Idea 360
4. Jumala suhe kohaliku universumiga 362 4. God’s Relation to a Local Universe 362
5. Igavene ja jumalik eesmärk 364 5. The Eternal and Divine Purpose 364
33. Kohaliku universumi haldamine 366 33. Administration of the Local Universe 366
1. Nebadoni Miikael 366 1. Michael of Nebadon 366
2. Nebadoni Suverään 367 2. The Sovereign of Nebadon 367
3. Universumi Poeg ja Vaim 368 3. The Universe Son and Spirit 368
4. Gabriel — täitevjuht 369 4. Gabriel—The Chief Executive 369
5. Kolmsuse saadikud 370 5. The Trinity Ambassadors 370
6. Üldine haldamine 371 6. General Administration 371
7. Nebadoni kohtud 372 7. The Courts of Nebadon 372
8. Seadusandlikud ja täidesaatvad funktsioonid 373 8. The Legislative and Executive Functions 373
34. Kohaliku universumi Emavaim 374 34. The Local Universe Mother Spirit 374
1. Loova Vaimu isikustumine 374 1. Personalization of the Creative Spirit 374
2. Jumaliku Hoolekandja olemus 375 2. Nature of the Divine Minister 375
3. Poeg ja Vaim ajas ja ruumis 376 3. The Son and Spirit in Time and Space 376
4. Kohaliku universumi ringlused 377 4. The Local Universe Circuits 377
5. Vaimu hoolekanne 379 5. The Ministry of the Spirit 379
6. Vaim inimeses 380 6. The Spirit in Man 380
7. Vaim ja liha 382 7. The Spirit and the Flesh 382
35. Jumala kohaliku universumi Pojad 384 35. The Local Universe Sons of God 384
1. Melkisedek-Isa 384 1. The Father Melchizedek 384
2. Melkisedek-Pojad 385 2. The Melchizedek Sons 385
3. Melkisedekite maailmad 387 3. The Melchizedek Worlds 387
4. Melkisedekite eriline töö 388 4. Special Work of the Melchizedeks 388
5. Vorondadek-Pojad 389 5. The Vorondadek Sons 389
6. Tähtkujude Isad 390 6. The Constellation Fathers 390
7. Vorondadekite maailmad 391 7. The Vorondadek Worlds 391
8. Lanonandek-Pojad 392 8. The Lanonandek Sons 392
9. Lanonandekitest valitsejad 393 9. The Lanonandek Rulers 393
10. Lanonandekite maailmad 394 10. The Lanonandek Worlds 394
36. Elukandjad 396 36. The Life Carriers 396
1. Elukandjate päritolu ja iseloom 396 1. Origin and Nature of Life Carriers 396
2. Elukandjate maailmad 397 2. The Life Carrier Worlds 397
3. Elu siirdamine 399 3. Life Transplantation 399
4. Melkisedekitest Elukandjad 400 4. Melchizedek Life Carriers 400
5. Seitse meeleabivaimu 401 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits 401
6. Elavad jõud 403 6. Living Forces 403
37. Kohaliku universumi isiksused 406 37. Personalities of the Local Universe 406
1. Universumi Abid 406 1. The Universe Aids 406
2. Kirkad Õhtutähed 407 2. The Brilliant Evening Stars 407
3. Peainglid 408 3. The Archangels 408
4. Kõrgeimad Abilised 409 4. Most High Assistants 409
5. Kõrged Volinikud 410 5. High Commissioners 410
6. Taevased juhendajad 412 6. Celestial Overseers 412
7. Eluasemeilmade õpetajad 413 7. Mansion World Teachers 413
8. Kõrgemad ülesandega vaimuklassid 413 8. Higher Spirit Orders of Assignment 413
9. Kohaliku universumi alalised kodanikud 414 9. Permanent Citizens of the Local Universe 414
10. Muud rühmad kohalikus universumis 416 10. Other Local Universe Groups 416
38. Kohaliku universumi hoolekandevaimud 418 38. Ministering Spirits of the Local Universe 418
1. Seeravite päritolu 418 1. Origin of Seraphim 418
2. Inglite olemus 419 2. Angelic Natures 419
3. Ilmutamata inglid 420 3. Unrevealed Angels 420
4. Seeravite maailmad 420 4. The Seraphic Worlds 420
5. Seeravite koolitus 420 5. Seraphic Training 420
6. Seeravite organisatsioon 421 6. Seraphic Organization 421
7. Keerubid ja sanobid 422 7. Cherubim and Sanobim 422
8. Keerubite ja sanobite evolutsioon 423 8. Evolution of Cherubim and Sanobim 423
9. Keskteelised 424 9. The Midway Creatures 424
39. Seeraviväed 426 39. The Seraphic Hosts 426
1. Ülimad seeravid 427 1. Supreme Seraphim 427
2. Kõrgemad seeravid 429 2. Superior Seraphim 429
3. Juhendavad seeravid 432 3. Supervisor Seraphim 432
4. Haldurseeravid 434 4. Administrator Seraphim 434
5. Planeetide abilised 436 5. Planetary Helpers 436
6. Ülemineku hoolekandjad 439 6. Transition Ministers 439
7. Tulevikuseeravid 440 7. Seraphim of the Future 440
8. Seeravite saatus 440 8. Seraphic Destiny 440
9. Seeravite Täielikkuse Korpus 441 9. The Corps of Seraphic Completion 441
40. Tõusvad Jumala pojad 443 40. The Ascending Sons of God 443
1. Arenevad seeravid 443 1. Evolutionary Seraphim 443
2. Tõusvad Ainelised Pojad 444 2. Ascending Material Sons 444
3. Üleviidud keskteelised 444 3. Translated Midwayers 444
4. Isikustatud Kohandajad 444 4. Personalized Adjusters 444
5. Aja ja ruumi surelikud 445 5. Mortals of Time and Space 445
6. Jumala usupojad 447 6. The Faith Sons of God 447
7. Isaga ühtesulanud surelikud 448 7. Father-Fused Mortals 448
8. Pojaga ühtesulanud surelikud 449 8. Son-Fused Mortals 449
9. Vaimuga ühtesulanud surelikud 450 9. Spirit-Fused Mortals 450
10. Tõusutee saatused 452 10. Ascendant Destinies 452
41. Kohaliku universumi füüsilised aspektid 455 41. Physical Aspects of the Local Universe 455
1. Nebadoni võimsuskeskused 455 1. The Nebadon Power Centers 455
2. Satania füüsilised juhtijad 456 2. The Satania Physical Controllers 456
3. Meie tähtedest kaaslased 458 3. Our Starry Associates 458
4. Päikese tihedus 459 4. Sun Density 459
5. Päikese kiirgus 460 5. Solar Radiation 460
6. Kosmoserändur kaltsium 461 6. Calcium—The Wanderer of Space 461
7. Päikeseenergia allikad 463 7. Sources of Solar Energy 463
8. Päikeseenergia reaktsioonid 464 8. Solar-Energy Reactions 464
9. Päikese stabiilsus 465 9. Sun Stability 465
10. Asustatud maailmade päritolu 465 10. Origin of Inhabited Worlds 465
42. Energia — meel ja mateeria 467 42. Energy—Mind and Matter 467
1. Paradiisi jõud ja energiad 467 1. Paradise Forces and Energies 467
2. Universumi mittevaimsed energiasüsteemid
(füüsilised energiad)
469 2. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Physical Energies)
469
3. Aine liigitus 471 3. Classification of Matter 471
4. Energia ja mateeria teisenemised 472 4. Energy and Matter Transmutations 472
5. Laineenergia avaldumisvormid 474 5. Wave-Energy Manifestations 474
6. Ultimaatonid, elektronid ja aatomid 476 6. Ultimatons, Electrons, and Atoms 476
7. Atomaarne aine 477 7. Atomic Matter 477
8. Aatomite kohesioon 478 8. Atomic Cohesion 478
9. Loodusfilosoofia 479 9. Natural Philosophy 479
10. Universaalsed mittevaimsed energiasüsteemid
(ainelise meele süsteemid)
480 10. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Material Mind Systems)
480
11. Universumi toimemehhanismid 481 11. Universe Mechanisms 481
12. Algkuju ja vorm — meele domineerimine 483 12. Pattern and Form—Mind Dominance 483
43. Tähtkujud 485 43. The Constellations 485
1. Tähtkuju keskusmaailm 485 1. The Constellation Headquarters 485
2. Tähtkujuvalitsus 487 2. The Constellation Government 487
3. Norlatiadeki Kõigekõrgemad 488 3. The Most Highs of Norlatiadek 488
4. Kogunemismägi — Päevilt Ustav 489 4. Mount Assembly—The Faithful of Days 489
5. Edentia Isad pärast Luciferi mässu 490 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion 490
6. Jumala aiad 492 6. The Gardens of God 492
7. Univitatiad 493 7. The Univitatia 493
8. Edentia koolitusmaailmad 493 8. The Edentia Training Worlds 493
9. Edentia kodakondsus 495 9. Citizenship on Edentia 495
44. Taevased kunstimeistrid 497 44. The Celestial Artisans 497
1. Taevased muusikud 499 1. The Celestial Musicians 499
2. Taevased interpreedid 500 2. The Heavenly Reproducers 500
3. Jumalikud ehitajad 501 3. The Divine Builders 501
4. Mõttekroonikud 503 4. The Thought Recorders 503
5. Energiakorraldajad 504 5. The Energy Manipulators 504
6. Kujundajad ja kaunistajad 506 6. The Designers and Embellishers 506
7. Harmooniatöötajad 507 7. The Harmony Workers 507
8. Sureliku püüdlused ja morontiasaavutused 507 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements 507
45. Kohaliku süsteemi haldamine 509 45. The Local System Administration 509
1. Üleminekukultuuri maailmad 509 1. Transitional Culture Worlds 509
2. Süsteemi Suverään 511 2. The System Sovereign 511
3. Süsteemi Valitsus 512 3. The System Government 512
4. Neli ja kakskümmend nõuandjat 513 4. The Four and Twenty Counselors 513
5. Ainelised Pojad 514 5. The Material Sons 514
6. Tõusuteeliste aadamlik koolitamine 515 6. Adamic Training of Ascenders 515
7. Melkisedekite koolid 517 7. The Melchizedek Schools 517
46. Kohaliku süsteemi keskus 519 46. The Local System Headquarters 519
1. Jerusemi füüsilised aspektid 519 1. Physical Aspects of Jerusem 519
2. Jerusemi füüsilised iseärasused 520 2. Physical Features of Jerusem 520
3. Jerusemi teabelevi 522 3. The Jerusem Broadcasts 522
4. Elukoha- ja halduspiirkonnad 522 4. Residential and Administrative Areas 522
5. Jerusemi ringid 523 5. The Jerusem Circles 523
6. Täitevvõimu- ja haldusruudud 527 6. The Executive-Administrative Squares 527
7. Ristkülikud — spornagiad 527 7. The Rectangles—The Spornagia 527
8. Jerusemi kolmnurgad 528 8. The Jerusem Triangles 528
47. Seitse eluasemeilma 530 47. The Seven Mansion Worlds 530
1. Lõpetanute maailm 530 1. The Finaliters’ World 530
2. Hooldusvalve-lastetuba 531 2. The Probationary Nursery 531
3. Esimene eluasemeilm 532 3. The First Mansion World 532
4. Teine eluasemeilm 534 4. The Second Mansion World 534
5. Kolmas eluasemeilm 535 5. The Third Mansion World 535
6. Neljas eluasemeilm 536 6. The Fourth Mansion World 536
7. Viies eluasemeilm 537 7. The Fifth Mansion World 537
8. Kuues eluasemeilm 537 8. The Sixth Mansion World 537
9. Seitsmes eluasemeilm 538 9. The Seventh Mansion World 538
10. Jerusemi kodakondsus 539 10. Jerusem Citizenship 539
48. Morontiaelu 541 48. The Morontia Life 541
1. Morontiamaterjalid 541 1. Morontia Materials 541
2. Morontia võimsusejuhendajad 542 2. Morontia Power Supervisors 542
3. Morontiakaaslased 545 3. Morontia Companions 545
4. Meenutusjuhid 547 4. The Reversion Directors 547
5. Eluasemeilmade Õpetajad 550 5. The Mansion World Teachers 550
6. Morontiamaailma seeravid — ülemineku hoolekandjad 551 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers 551
7. Morontia mota 556 7. Morontia Mota 556
8. Morontia edasijõudjad 557 8. The Morontia Progressors 557
49. Asustatud maailmad 559 49. The Inhabited Worlds 559
1. Elu planeetidel 559 1. The Planetary Life 559
2. Planeetide füüsilised liigid 560 2. Planetary Physical Types 560
3. Mittehingajate maailmad 563 3. Worlds of the Nonbreathers 563
4. Arenevad tahteolendid 564 4. Evolutionary Will Creatures 564
5. Planeetidel elavate surelike liigid 565 5. The Planetary Series of Mortals 565
6. Maisest elust vabanemine 568 6. Terrestrial Escape 568
50. Planeedivürstid 572 50. The Planetary Princes 572
1. Vürstide ülesanne 572 1. Mission of the Princes 572
2. Planeedi haldamine 573 2. Planetary Administration 573
3. Vürsti aineline kaaskond 574 3. The Prince’s Corporeal Staff 574
4. Planeedi keskused ja koolid 575 4. The Planetary Headquarters and Schools 575
5. Arenev tsivilisatsioon 576 5. Progressive Civilization 576
6. Planeedi kultuur 578 6. Planetary Culture 578
7. Isolatsiooni hüvitus 578 7. The Rewards of Isolation 578
51. Planeetide Aadamad 580 51. The Planetary Adams 580
1. Jumala Aineliste Poegade päritolu ja olemus 580 1. Origin and Nature of the Material Sons of God 580
2. Planeetide Aadamate üleviimine 582 2. Transit of the Planetary Adams 582
3. Aadamate ülesanded 582 3. The Adamic Missions 582
4. Kuus arengurassi 584 4. The Six Evolutionary Races 584
5. Rasside segunemine —
Aadama vere annetus
585 5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood
585
6. Eedeni kord 586 6. The Edenic Regime 586
7. Ühishaldus 587 7. United Administration 587
52. Planeetide surelike epohhid 589 52. Planetary Mortal Epochs 589
1. Ürginimene 589 1. Primitive Man 589
2. Inimene Planeedivürsti-järgsel ajal 591 2. Post-Planetary Prince Man 591
3. Inimene Aadama-järgsel ajal 592 3. Post-Adamic Man 592
4. Inimene Kohtumõistja-Poja järgsel ajal 594 4. Post-Magisterial Son Man 594
5. Inimene Annetuva Poja järgsel ajal 595 5. Post-Bestowal Son Man 595
6. Annetumisjärgne ajastu Urantial 597 6. Urantia’s Post-Bestowal Age 597
7. Inimene Õpetaja-Poja järgsel ajal 598 7. Post-Teacher Son Man 598
53. Luciferi mäss 601 53. The Lucifer Rebellion 601
1. Mässu juhid 601 1. The Leaders of Rebellion 601
2. Mässu põhjused 602 2. The Causes of Rebellion 602
3. Luciferi manifest 603 3. The Lucifer Manifesto 603
4. Mässu puhkemine 604 4. Outbreak of the Rebellion 604
5. Konflikti olemus 605 5. Nature of the Conflict 605
6. Ustav seeravist väejuht 606 6. A Loyal Seraphic Commander 606
7. Mässu ajalugu 607 7. History of the Rebellion 607
8. Inimese Poeg Urantial 609 8. The Son of Man on Urantia 609
9. Mässu praegune seis 610 9. Present Status of the Rebellion 610
54. Luciferi mässu probleemid 613 54. Problems of the Lucifer Rebellion 613
1. Tõeline ja väär vabadus 613 1. True and False Liberty 613
2. Vabaduse varastamine 614 2. The Theft of Liberty 614
3. Viivitus õigusemõistmisega 615 3. The Time Lag of Justice 615
4. Halastav viivitus 615 4. The Mercy Time Lag 615
5. Viivitamise tarkus 617 5. The Wisdom of Delay 617
6. Armastuse võidukäik 618 6. The Triumph of Love 618
55. Valguse ja elu sfäärid 621 55. The Spheres of Light and Life 621
1. Morontiatempel 622 1. The Morontia Temple 622
2. Surm ja ülesviimine 623 2. Death and Translation 623
3. Kuldajastud 624 3. The Golden Ages 624
4. Haldusalased ümberkorraldused 626 4. Administrative Readjustments 626
5. Ainelise arengu tipp 629 5. The Acme of Material Development 629
6. Surelik indiviid 630 6. The Individual Mortal 630
7. Esimene ehk planeedietapp 631 7. The First or Planetary Stage 631
8. Teine ehk süsteemietapp 632 8. The Second or System Stage 632
9. Kolmas ehk tähtkujuetapp 633 9. The Third or Constellation Stage 633
10. Neljas ehk kohaliku universumi etapp 634 10. The Fourth or Local Universe Stage 634
11. Väike- ja suursektorite etapp 635 11. The Minor and Major Sector Stages 635
12. Seitsmes ehk superuniversumi etapp 636 12. The Seventh or Superuniverse Stage 636
56. Kõikne ühtsus 637 56. Universal Unity 637
1. Füüsiline koordineerimine 637 1. Physical Co-ordination 637
2. Intellektuaalne ühtsus 638 2. Intellectual Unity 638
3. Vaimne ühendamine 639 3. Spiritual Unification 639
4. Isiksuse ühendamine 639 4. Personality Unification 639
5. Jumaluse ühtsus 640 5. Deity Unity 640
6. Areneva Jumaluse ühinemine 641 6. Unification of Evolutionary Deity 641
7. Evolutsiooni kõiksed vastukajad 642 7. Universal Evolutionary Repercussions 642
8. Ülim Ühendaja 643 8. The Supreme Unifier 643
9. Kõikse Absoluudi ühtsus 644 9. Universal Absolute Unity 644
10. Tõde, ilu ja headus 646 10. Truth, Beauty, and Goodness 646
III OSA
Urantia ajalugu
PART III
The History of Urantia
57. Urantia päritolu 651 57. The Origin of Urantia 651
1. Andronoveri udu 651 1. The Andronover Nebula 651
2. Esmase udu aste 652 2. The Primary Nebular Stage 652
3. Teise astme udu 653 3. The Secondary Nebular Stage 653
4. Kolmas ja neljas aste 654 4. Tertiary and Quartan Stages 654
5. Urantia Päikesesüsteemi Monmatia päritolu 655 5. Origin of Monmatia—The Urantia Solar System 655
6. Päikesesüsteemi staadium 657 6. The Solar System Stage—The Planet-Forming Era 657
7. Meteooride ajastu — vulkaanide aeg
planeedi algne atmosfäär
658 7. The Meteoric Era—The Volcanic Age
The Primitive Planetary Atmosphere
658
8. Maakoore stabiliseerumine
Maavärinate ajastu
Maailmameri ja esimene manner
660 8. Crustal Stabilization
The Age of Earthquakes
The World Ocean and the First Continent
660
58. Elu sisseseadmine Urantial 664 58. Life Establishment on Urantia 664
1. Füüsilise elu eeltingimused 664 1. Physical-Life Prerequisites 664
2. Urantia atmosfäär 665 2. The Urantia Atmosphere 665
3. Ümbritsev kosmos 666 3. Spatial Environment 666
4. Elu koidiku ajajärk 667 4. The Life-Dawn Era 667
5. Mandrite triiv 668 5. The Continental Drift 668
6. Üleminekuajastu 669 6. The Transition Period 669
7. Geoloogiline ajalooraamat 670 7. The Geologic History Book 670
59. Mereelu aegkond Urantial 672 59. The Marine-Life Era on Urantia 672
1. Varajane mereelu madalates meredes
Trilobiitide ajajärk
673 1. Early Marine Life in the Shallow Seas
The Trilobite Age
673
2. Mandrite esimene üleujutus
Selgrootute ajajärk
674 2. The First Continental Flood Stage
The Invertebrate-Animal Age
674
3. Teine suur üleujutus
Korallide ajastu — Käsijalgsete ajajärk
676 3. The Second Great Flood Stage
The Coral Period—The Brachiopod Age
676
4. Suur mandrite teke
Maismaataimede ajastu
Kalade ajajärk
678 4. The Great Land-Emergence Stage
The Vegetative Land-Life Period
The Age of Fishes
678
5. Maakoore liikumised
Sõnajalametsad kivisöeajastul
Konnade ajajärk
680 5. The Crustal-Shifting Stage
The Fern-Forest Carboniferous Period
The Age of Frogs
680
6. Kliima üleminekuetapp
Seemnetaimede ajastu
Bioloogiliste katsumuste ajajärk
682 6. The Climatic Transition Stage
The Seed-Plant Period
The Age of Biologic Tribulation
682
60. Varase maismaaelu aegkond Urantial 685 60. Urantia During the Early Land-Life Era 685
1. Varasem roomajate ajajärk 685 1. The Early Reptilian Age 685
2. Hilisem roomajate ajajärk 687 2. The Later Reptilian Age 687
3. Kriidiajastu
Õistaimede ajastu
Lindude ajajärk
688 3. The Cretaceous Stage
The Flowering-Plant Period
The Age of Birds
688
4. Kriidiajastu lõpp 691 4. The End of the Chalk Period 691
61. Imetajate aegkond Urantial 693 61. The Mammalian Era on Urantia 693
1. Uus mandrilise maismaa etapp
Varajaste imetajate ajajärk
693 1. The New Continental Land Stage
The Age of Early Mammals
693
2. Viimane üleujutus
Arenenud imetajate ajajärk
694 2. The Recent Flood Stage
The Age of Advanced Mammals
694
3. Nüüdismäestike teke
Elevandi ja hobuse ajajärk
696 3. The Modern Mountain Stage
Age of the Elephant and the Horse
696
4. Viimane mandrite kerkimine
Viimane suur imetajate ränne
698 4. The Recent Continental-Elevation Stage
The Last Great Mammalian Migration
698
5. Varane jääaeg 699 5. The Early Ice Age 699
6. Ürginimene jääajal 700 6. Primitive Man in the Ice Age 700
7. Jääaja jätkumine 700 7. The Continuing Ice Age 700
62. Varase inimese ürgrassid 703 62. The Dawn Races of Early Man 703
1. Varased leemuritüübid 703 1. The Early Lemur Types 703
2. Ürgimetajad 703 2. The Dawn Mammals 703
3. Vahepealsed imetajad 704 3. The Mid-Mammals 704
4. Primaadid 706 4. The Primates 706
5. Esimesed inimolendid 707 5. The First Human Beings 707
6. Inimmeele areng 709 6. Evolution of the Human Mind 709
7. Urantia tunnustamine asustatud maailmana 709 7. Recognition as an Inhabited World 709
63. Esimene inimperekond 711 63. The First Human Family 711
1. Andon ja Fonta 711 1. Andon and Fonta 711
2. Kaksikute põgenemine 712 2. The Flight of the Twins 712
3. Andoni perekond 713 3. Andon’s Family 713
4. Andoniitide suguvõsad 713 4. The Andonic Clans 713
5. Andoniitide hajumine 715 5. Dispersion of the Andonites 715
6. Onagar — esimene tõeõpetaja 715 6. Onagar—The First Truth Teacher 715
7. Andoni ja Fonta ellujäämine 717 7. The Survival of Andon and Fonta 717
64. Värvilised arengurassid 718 64. The Evolutionary Races of Color 718
1. Andoniitidest ürgasukad 718 1. The Andonic Aborigines 718
2. Foxhalli rahvad 719 2. The Foxhall Peoples 719
3. Badonani hõimud 720 3. The Badonan Tribes 720
4. Neandertali rassid 720 4. The Neanderthal Races 720
5. Värviliste rasside päritolu 722 5. Origin of the Colored Races 722
6. Urantia kuus sangikrassi 722 6. The Six Sangik Races of Urantia 722
7. Värviliste rasside hajumine 726 7. Dispersion of the Colored Races 726
65. Evolutsiooni juhtimine 730 65. The Overcontrol of Evolution 730
1. Elukandjate ülesanded 730 1. Life Carrier Functions 730
2. Evolutsiooni panoraam 731 2. The Evolutionary Panorama 731
3. Evolutsiooni edendamine 733 3. The Fostering of Evolution 733
4. Avastusretk Urantial 734 4. The Urantia Adventure 734
5. Elu arenguraskused 736 5. Life-Evolution Vicissitudes 736
6. Elu arendamise meetodid 737 6. Evolutionary Techniques of Life 737
7. Areneva meele tasandid 738 7. Evolutionary Mind Levels 738
8. Evolutsioon ajas ja ruumis 739 8. Evolution in Time and Space 739
66. Urantia Planeedivürst 741 66. The Planetary Prince of Urantia 741
1. Vürst Caligastia 741 1. Prince Caligastia 741
2. Vürsti kaaskond 742 2. The Prince’s Staff 742
3. Dalamatia — Vürsti linn 743 3. Dalamatia—The City of the Prince 743
4. Sadakonna algusajad 743 4. Early Days of the One Hundred 743
5. Sadakonna tegevuse korraldus 745 5. Organization of the One Hundred 745
6. Vürsti valitsemisaeg 749 6. The Prince’s Reign 749
7. Elu Dalamatias 750 7. Life in Dalamatia 750
8. Caligastia ebaõnnestumine 752 8. Misfortunes of Caligastia 752
67. Planeedi mäss 754 67. The Planetary Rebellion 754
1. Caligastia reetmine 754 1. The Caligastia Betrayal 754
2. Mässu puhkemine 755 2. The Outbreak of Rebellion 755
3. Seitse otsustavat aastat 756 3. The Seven Crucial Years 756
4. Caligastia sadakond pärast mässu 757 4. The Caligastia One Hundred After Rebellion 757
5. Mässu vahetud tagajärjed 758 5. Immediate Results of Rebellion 758
6. Vankumatu Van 759 6. Van—The Steadfast 759
7. Patu kauged järelmõjud 760 7. Remote Repercussions of Sin 760
8. Mässu inimkangelane 761 8. The Human Hero of the Rebellion 761
68. Tsivilisatsiooni koidik 763 68. The Dawn of Civilization 763
1. Kaitsev ühiskonnastumine 763 1. Protective Socialization 763
2. Sotsiaalse progressi tegurid 764 2. Factors in Social Progression 764
3. Tondihirmu ühiskonnastav mõju 766 3. Socializing Influence of Ghost Fear 766
4. Tavade areng 767 4. Evolution of the Mores 767
5. Maakasutusviisid kui enese elatamisviisid 768 5. Land Techniques—Maintenance Arts 768
6. Kultuuri areng 769 6. Evolution of Culture 769
69. Põhilised iniminstitutsioonid 772 69. Primitive Human Institutions 772
1. Põhilised iniminstitutsioonid 772 1. Basic Human Institutions 772
2. Tootmise algus 773 2. The Dawn of Industry 773
3. Töö spetsialiseerumine 773 3. The Specialization of Labor 773
4. Kaubanduse algus 775 4. The Beginnings of Trade 775
5. Kapitali alged 775 5. The Beginnings of Capital 775
6. Tule seos tsivilisatsiooniga 777 6. Fire in Relation to Civilization 777
7. Loomade kasutamine 778 7. The Utilization of Animals 778
8. Orjus kui tsivilisatsiooni tegur 778 8. Slavery as a Factor in Civilization 778
9. Eraomand 780 9. Private Property 780
70. Inimvalitsuse areng 783 70. The Evolution of Human Government 783
1. Sõja tekkimine 783 1. The Genesis of War 783
2. Sõja ühiskondlik väärtus 785 2. The Social Value of War 785
3. Varased inimühendused 787 3. Early Human Associations 787
4. Sugukonnad ja hõimud 788 4. Clans and Tribes 788
5. Valitsuse alged 788 5. The Beginnings of Government 788
6. Monarhistlik valitsus 789 6. Monarchial Government 789
7. Algelised klubid ja salaseltsid 790 7. Primitive Clubs and Secret Societies 790
8. Ühiskonnaklassid 792 8. Social Classes 792
9. Inimõigused 793 9. Human Rights 793
10. Õigluse areng 794 10. Evolution of Justice 794
11. Seadused ja kohtud 796 11. Laws and Courts 796
12. Tsiviilvõimu jaotumine 797 12. Allocation of Civil Authority 797
71. Riigi areng 800 71. Development of the State 800
1. Algne riik 800 1. The Embryonic State 800
2. Rahvaesindusliku valitsuse areng 801 2. The Evolution of Representative Government 801
3. Riikluse ideaalid 803 3. The Ideals of Statehood 803
4. Arenev tsivilisatsioon 804 4. Progressive Civilization 804
5. Konkurentsi areng 805 5. The Evolution of Competition 805
6. Kasumimotiiv 805 6. The Profit Motive 805
7. Haridus 806 7. Education 806
8. Riikluse olemus 806 8. The Character of Statehood 806
72. Valitsemisstruktuurid ühel naaberplaneedil 808 72. Government on a Neighboring Planet 808
1. Ühe mandri rahvas 808 1. The Continental Nation 808
2. Poliitiline kord 809 2. Political Organization 809
3. Kodune elu 811 3. The Home Life 811
4. Haridussüsteem 812 4. The Educational System 812
5. Tootmise korraldus 813 5. Industrial Organization 813
6. Vanaduskindlustus 814 6. Old-Age Insurance 814
7. Maksustamine 815 7. Taxation 815
8. Erikolledžid 816 8. The Special Colleges 816
9. Üldise hääleõiguse süsteem 817 9. The Plan of Universal Suffrage 817
10. Kuritegevuse piiramine 818 10. Dealing with Crime 818
11. Sõjaline valmisolek 818 11. Military Preparedness 818
12. Teised rahvad 819 12. The Other Nations 819
73. Eedeni aed 821 73. The Garden of Eden 821
1. Nodiidid ja amadoniidid 821 1. The Nodites and the Amadonites 821
2. Aia planeerimine 822 2. Planning for the Garden 822
3. Aia asukoht 823 3. The Garden Site 823
4. Aia rajamine 823 4. Establishing the Garden 823
5. Aed kui kodu 824 5. The Garden Home 824
6. Elupuu 825 6. The Tree of Life 825
7. Eedeni saatus 826 7. The Fate of Eden 826
74. Aadam ja Eeva 828 74. Adam and Eve 828
1. Aadam ja Eeva Jerusemil 828 1. Adam and Eve on Jerusem 828
2. Aadama ja Eeva saabumine 829 2. Arrival of Adam and Eve 829
3. Aadam ja Eeva õpivad planeeti tundma 830 3. Adam and Eve Learn About the Planet 830
4. Esimene tõrge 832 4. The First Upheaval 832
5. Aadama valitsus 833 5. Adam’s Administration 833
6. Aadama ja Eeva kodune elu 834 6. Home Life of Adam and Eve 834
7. Elu aias 835 7. Life in the Garden 835
8. Loomise legend 836 8. The Legend of Creation 836
75. Aadama ja Eeva üleastumine 839 75. The Default of Adam and Eve 839
1. Urantia probleem 839 1. The Urantia Problem 839
2. Caligastia vandenõu 840 2. Caligastia’s Plot 840
3. Eeva kiusatuses 841 3. The Temptation of Eve 841
4. Üleastumisest arusaamine 842 4. The Realization of Default 842
5. Üleastumise vastukajad 843 5. Repercussions of Default 843
6. Aadam ja Eeva lahkuvad aiast 844 6. Adam and Eve Leave the Garden 844
7. Aadama ja Eeva alandamine 845 7. Degradation of Adam and Eve 845
8. Inimese niinimetatud pattulangemine 845 8. The So-Called Fall of Man 845
76. Teine aed 847 76. The Second Garden 847
1. Eedenlased saabuvad Mesopotaamiasse 847 1. The Edenites Enter Mesopotamia 847
2. Kain ja Aabel 848 2. Cain and Abel 848
3. Elu Mesopotaamias 849 3. Life in Mesopotamia 849
4. Violetne rass 850 4. The Violet Race 850
5. Aadama ja Eeva surm 851 5. Death of Adam and Eve 851
6. Aadama ja Eeva ellujäämine 853 6. Survival of Adam and Eve 853
77. Keskteelised 855 77. The Midway Creatures 855
1. Esmased keskteelised 855 1. The Primary Midwayers 855
2. Nodiitide rass 856 2. The Nodite Race 856
3. Paabeli torn 858 3. The Tower of Babel 858
4. Nodiitide tsivilisatsiooni keskused 859 4. Nodite Centers of Civilization 859
5. Aadamapoeg ja Ratta 861 5. Adamson and Ratta 861
6. Teisesed keskteelised 862 6. The Secondary Midwayers 862
7. Mässulised keskteelised 863 7. The Rebel Midwayers 863
8. Keskteeliste ühendus 864 8. The United Midwayers 864
9. Urantia alalised kodanikud 865 9. The Permanent Citizens of Urantia 865
78. Violetne rass pärast Aadamat 868 78. The Violet Race After the Days of Adam 868
1. Rasside ja kultuuride paiknemine 868 1. Racial and Cultural Distribution 868
2. Adamiidid teises aias 869 2. The Adamites in the Second Garden 869
3. Adamiitide varasem levik 870 3. Early Expansions of the Adamites 870
4. Andiidid 871 4. The Andites 871
5. Andiitide ränded 872 5. The Andite Migrations 872
6. Andiitide viimased hajumised 873 6. The Last Andite Dispersions 873
7. Veeuputused Mesopotaamias 874 7. The Floods in Mesopotamia 874
8. Sumerid — viimased andiidid 875 8. The Sumerians—Last of the Andites 875
79. Andiitide siirdumine hommikumaadesse 878 79. Andite Expansion in the Orient 878
1. Turkestani andiidid 878 1. The Andites of Turkestan 878
2. India vallutamine andiitide poolt 879 2. The Andite Conquest of India 879
3. Draviidide India 881 3. Dravidian India 881
4. Aarialaste sissetung Indiasse 882 4. The Aryan Invasion of India 882
5. Punane inimene ja kollane inimene 883 5. Red Man and Yellow Man 883
6. Hiina tsivilisatsiooni koidik 884 6. Dawn of Chinese Civilization 884
7. Andiidid jõuavad Hiinasse 886 7. The Andites Enter China 886
8. Hiina hilisem tsivilisatsioon 887 8. Later Chinese Civilization 887
80. Andiitide siirdumine õhtumaadesse 889 80. Andite Expansion in the Occident 889
1. Adamiidid jõuavad Euroopasse 889 1. The Adamites Enter Europe 889
2. Klimaatilised ja geoloogilised muutused 890 2. Climatic and Geologic Changes 890
3. Kromanjooni sinine inimene 891 3. The Cro-Magnoid Blue Man 891
4. Andiitide sissetung Euroopasse 892 4. The Andite Invasions of Europe 892
5. Andiidid vallutavad Põhja-Euroopa 893 5. The Andite Conquest of Northern Europe 893
6. Andiidid Niiluse ääres 894 6. The Andites Along the Nile 894
7. Vahemere saarte andiidid 895 7. Andites of the Mediterranean Isles 895
8. Doonau andoniidid 896 8. The Danubian Andonites 896
9. Kolm valget rahvast 897 9. The Three White Races 897
81. Nüüdisaegse tsivilisatsiooni areng 900 81. Development of Modern Civilization 900
1. Tsivilisatsiooni häll 900 1. The Cradle of Civilization 900
2. Tsivilisatsiooni tööriistad 901 2. The Tools of Civilization 901
3. Linnad, käsitööndus ja äri 903 3. Cities, Manufacture, and Commerce 903
4. Segarassid 904 4. The Mixed Races 904
5. Kultuurühiskond 905 5. Cultural Society 905
6. Tsivilisatsiooni säilitamine 906 6. The Maintenance of Civilization 906
82. Abielu areng 913 82. The Evolution of Marriage 913
1. Paaritumisinstinkt 913 1. The Mating Instinct 913
2. Piiravad tabud 914 2. The Restrictive Taboos 914
3. Varased abielukombed 915 3. Early Marriage Mores 915
4. Abielu ja omanditavad 917 4. Marriage Under the Property Mores 917
5. Sugukonnasisene ja -väline abiellumine 918 5. Endogamy and Exogamy 918
6. Rasside segunemine 919 6. Racial Mixtures 919
83. Abieluinstitutsioon 922 83. The Marriage Institution 922
1. Abielu kui ühiskondlik institutsioon 922 1. Marriage as a Societal Institution 922
2. Kosimine ja kihlus 923 2. Courtship and Betrothal 923
3. Ostmine ja kaasavara 923 3. Purchase and Dowry 923
4. Pulmatseremoonia 924 4. The Wedding Ceremony 924
5. Mitmikabielud 925 5. Plural Marriages 925
6. Tõeline monogaamia — paarisabielu 927 6. True Monogamy—Pair Marriage 927
7. Abielu lahutamine 928 7. The Dissolution of Wedlock 928
8. Abielu idealiseerimine 929 8. The Idealization of Marriage 929
84. Abielu ja perekonnaelu 931 84. Marriage and Family Life 931
1. Algelised paarisuhted 931 1. Primitive Pair Associations 931
2. Varane emakeskne perekond 932 2. The Early Mother-Family 932
3. Isakeskne perekond 933 3. The Family Under Father Dominance 933
4. Naise seisund varases ühiskonnas 935 4. Woman’s Status in Early Society 935
5. Naise seisund kommete arenedes 936 5. Woman Under the Developing Mores 936
6. Mehe ja naise partnerlus 938 6. The Partnership of Man and Woman 938
7. Perekonnaelu ideaalid 939 7. The Ideals of Family Life 939
8. Ihade rahuldamises sisalduvad ohud 942 8. Dangers of Self-Gratification 942
85. Palvelduse päritolu 944 85. The Origins of Worship 944
1. Kivide ja kinkude kummardamine 944 1. Worship of Stones and Hills 944
2. Taimede ja puude kummardamine 945 2. Worship of Plants and Trees 945
3. Loomade kummardamine 946 3. The Worship of Animals 946
4. Loodusjõudude kummardamine 946 4. Worship of the Elements 946
5. Taevakehade kummardamine 947 5. Worship of the Heavenly Bodies 947
6. Inimese kummardamine 948 6. Worship of Man 948
7. Palveldamisvaim ja tarkusevaim 948 7. The Adjutants of Worship and Wisdom 948
86. Religiooni varane areng 950 86. Early Evolution of Religion 950
1. Juhus: hea ja halb õnn 950 1. Chance: Good Luck and Bad Luck 950
2. Juhuse isikustamine 951 2. The Personification of Chance 951
3. Surm, see seletamatu 952 3. Death—The Inexplicable 952
4. Arusaam pärast surma ellujäämisest 952 4. The Death-Survival Concept 952
5. Hinge kui tondi käsitus 953 5. The Ghost-Soul Concept 953
6. Vaimu kui tondi keskkond 955 6. The Ghost-Spirit Environment 955
7. Algelise religiooni ülesanne 956 7. The Function of Primitive Religion 956
87. Tondikultused 958 87. The Ghost Cults 958
1. Tondihirm 958 1. Ghost Fear 958
2. Tontide lepitamine 959 2. Ghost Placation 959
3. Esivanemate kummardamine 960 3. Ancestor Worship 960
4. Head ja halvad tondid 961 4. Good and Bad Spirit Ghosts 961
5. Arenenud tondikultus 962 5. The Advancing Ghost Cult 962
6. Sundimine ja väljaajamine 963 6. Coercion and Exorcism 963
7. Kultuse olemus 965 7. Nature of Cultism 965
88. Fetišid, amuletid ja maagia 967 88. Fetishes, Charms, and Magic 967
1. Usk fetišitesse 967 1. Belief in Fetishes 967
2. Fetiši areng 968 2. Evolution of the Fetish 968
3. Totemism 970 3. Totemism 970
4. Maagia 970 4. Magic 970
5. Maagilised amuletid 971 5. Magical Charms 971
6. Maagia harrastamine 972 6. The Practice of Magic 972
89. Patt, ohverdamine ja lepitus 974 89. Sin, Sacrifice, and Atonement 974
1. Tabu 974 1. The Taboo 974
2. Patu mõiste 975 2. The Concept of Sin 975
3. Loobumus ja alandus 976 3. Renunciation and Humiliation 976
4. Ohverdamise lätted 977 4. Origins of Sacrifice 977
5. Ohverdamine ja inimsöömine 978 5. Sacrifices and Cannibalism 978
6. Inimese ohverdamise areng 980 6. Evolution of Human Sacrifice 980
7. Inimohvrite erivormid 981 7. Modifications of Human Sacrifice 981
8. Lunastus ja lepingud 982 8. Redemption and Covenants 982
9. Ohvrid ja sakramendid 983 9. Sacrifices and Sacraments 983
10. Patu andeksandmine 984 10. Forgiveness of Sin 984
90. Šamanism — ravitsejad ja preestrid 986 90. Shamanism—Medicine Men and Priests 986
1. Esimesed šamaanid — ravitsejad 986 1. The First Shamans—The Medicine Men 986
2. Šamaanide tegevus 987 2. Shamanistic Practices 987
3. Šamaanide arusaam haigusest ja surmast 989 3. The Shamanic Theory of Disease and Death 989
4. Šamaaniravi 990 4. Medicine Under the Shamans 990
5. Preestrid ja rituaalid 992 5. Priests and Rituals 992
91. Palve areng 994 91. The Evolution of Prayer 994
1. Algeline palve 994 1. Primitive Prayer 994
2. Arenev palve 995 2. Evolving Prayer 995
3. Palve ja alter ego 996 3. Prayer and the Alter Ego 996
4. Eetiline palve 997 4. Ethical Praying 997
5. Palve vastukajad ühiskonnas 998 5. Social Repercussions of Prayer 998
6. Palve ulatus 999 6. The Province of Prayer 999
7. Müstika, ekstaas ja inspiratsioon 1000 7. Mysticism, Ecstasy, and Inspiration 1000
8. Palvetamine kui isiklik kogemus 1001 8. Praying as a Personal Experience 1001
9. Tulemusliku palve tingimused 1002 9. Conditions of Effective Prayer 1002
92. Religiooni hilisem areng 1003 92. The Later Evolution of Religion 1003
1. Religiooni arenguline olemus 1003 1. The Evolutionary Nature of Religion 1003
2. Religioon ja kombed 1004 2. Religion and the Mores 1004
3. Arengulise religiooni olemus 1005 3. The Nature of Evolutionary Religion 1005
4. Ilmutus kui kingitus 1007 4. The Gift of Revelation 1007
5. Suured usujuhid 1008 5. The Great Religious Leaders 1008
6. Ühendreligioonid 1010 6. The Composite Religions 1010
7. Religiooni edasine areng 1012 7. The Further Evolution of Religion 1012
93. Machiventa Melkisedek 1014 93. Machiventa Melchizedek 1014
1. Machiventa kehastumine 1014 1. The Machiventa Incarnation 1014
2. Saalemi tark 1015 2. The Sage of Salem 1015
3. Melkisedeki õpetused 1016 3. Melchizedek’s Teachings 1016
4. Saalemi religioon 1017 4. The Salem Religion 1017
5. Aabrahami väljavalimine 1018 5. The Selection of Abraham 1018
6. Melkisedeki leping Aabrahamiga 1020 6. Melchizedek’s Covenant with Abraham 1020
7. Melkisedeki misjonärid 1021 7. The Melchizedek Missionaries 1021
8. Melkisedeki lahkumine 1022 8. Departure of Melchizedek 1022
9. Pärast Melkisedeki lahkumist 1022 9. After Melchizedek’s Departure 1022
10. Machiventa Melkisedeki praegune seisund 1024 10. Present Status of Machiventa Melchizedek 1024
94. Melkisedeki õpetused hommikumaal 1027 94. The Melchizedek Teachings in the Orient 1027
1. Saalemi õpetused veedade Indias 1027 1. The Salem Teachings in Vedic India 1027
2. Brahmanism 1028 2. Brahmanism 1028
3. Brahmanistlik filosoofia 1030 3. Brahmanic Philosophy 1030
4. Hinduism 1031 4. The Hindu Religion 1031
5. Võitlus tõe eest Hiinas 1032 5. The Struggle for Truth in China 1032
6. Laozi ja Kong Fuzi 1033 6. Lao-Tse and Confucius 1033
7. Gautama Siddhartha 1035 7. Gautama Siddhartha 1035
8. Budism 1036 8. The Buddhist Faith 1036
9. Budismi levik 1037 9. The Spread of Buddhism 1037
10. Tiibeti religioon 1038 10. Religion in Tibet 1038
11. Budistlik filosoofia 1038 11. Buddhist Philosophy 1038
12. Budismi jumalakäsitus 1040 12. The God Concept of Buddhism 1040
95. Melkisedeki õpetused Vahemere idarannikul 1042 95. The Melchizedek Teachings in the Levant 1042
1. Saalemi religioon Mesopotaamias 1042 1. The Salem Religion in Mesopotamia 1042
2. Egiptuse varasem religioon 1043 2. Early Egyptian Religion 1043
3. Moraalikäsituste areng 1045 3. Evolution of Moral Concepts 1045
4. Amenhotepi õpetused 1046 4. The Teachings of Amenemope 1046
5. Tähelepanuväärne Ehnaton 1047 5. The Remarkable Ikhnaton 1047
6. Saalemi õpetused Iraanis 1049 6. The Salem Doctrines in Iran 1049
7. Saalemi õpetused Araabias 1050 7. The Salem Teachings in Arabia 1050
96. Jahve — heebrealaste Jumal 1052 96. Yahweh—God of the Hebrews 1052
1. Semiitide arusaamad Jumalusest 1052 1. Deity Concepts Among the Semites 1052
2. Semiidi rahvad 1054 2. The Semitic Peoples 1054
3. Võrratu Mooses 1055 3. The Matchless Moses 1055
4. Jahve kuulutamine 1056 4. The Proclamation of Yahweh 1056
5. Moosese õpetused 1057 5. The Teachings of Moses 1057
6. Jumalakäsitus pärast Moosese surma 1059 6. The God Concept After Moses’ Death 1059
7. Psalmid ja Iiobi raamat 1060 7. Psalms and the Book of Job 1060
97. Heebrealaste jumalakäsituse areng 1062 97. Evolution of the God Concept Among the Hebrews 1062
1. Saamuel — esimene Heebrea prohvet 1062 1. Samuel—First of the Hebrew Prophets 1062
2. Eelija ja Eliisa 1064 2. Elijah and Elisha 1064
3. Jahve ja Baal 1064 3. Yahweh and Baal 1064
4. Aamos ja Hoosea 1065 4. Amos and Hosea 1065
5. Esimene Jesaja 1066 5. The First Isaiah 1066
6. Kartmatu Jeremija 1067 6. Jeremiah the Fearless 1067
7. Teine Jesaja 1068 7. The Second Isaiah 1068
8. Püha ja paganlik ajalugu 1070 8. Sacred and Profane History 1070
9. Heebrea ajalugu 1071 9. Hebrew History 1071
10. Heebrea religioon 1075 10. The Hebrew Religion 1075
98. Melkisedeki õpetused õhtumaal 1077 98. The Melchizedek Teachings in the Occident 1077
1. Saalemi religioon kreeklaste seas 1077 1. The Salem Religion Among the Greeks 1077
2. Kreeka filosoofiline mõte 1078 2. Greek Philosophic Thought 1078
3. Melkisedeki õpetused Roomas 1080 3. The Melchizedek Teachings in Rome 1080
4. Müsteeriumikultused 1081 4. The Mystery Cults 1081
5. Mithra kultus 1082 5. The Cult of Mithras 1082
6. Mithraism ja ristiusk 1083 6. Mithraism and Christianity 1083
7. Kristlik religioon 1083 7. The Christian Religion 1083
99. Religiooni ühiskondlikud probleemid 1086 99. The Social Problems of Religion 1086
1. Religioon ja ühiskonna ümberkorraldamine 1086 1. Religion and Social Reconstruction 1086
2. Korraldusliku religiooni nõrkus 1087 2. Weakness of Institutional Religion 1087
3. Religioon ja usklik 1088 3. Religion and the Religionist 1088
4. Üleminekuraskused 1089 4. Transition Difficulties 1089
5. Religiooni ühiskondlikud aspektid 1090 5. Social Aspects of Religion 1090
6. Korralduslik religioon 1092 6. Institutional Religion 1092
7. Religiooni panus 1092 7. Religion’s Contribution 1092
100. Religioon inimkogemuses 1094 100. Religion in Human Experience 1094
1. Usuline kasv 1094 1. Religious Growth 1094
2. Vaimne kasv 1095 2. Spiritual Growth 1095
3. Ülima väärtuse käsitused 1096 3. Concepts of Supreme Value 1096
4. Kasvuraskused 1097 4. Problems of Growth 1097
5. Uskupöördumine ja müstika 1098 5. Conversion and Mysticism 1098
6. Religioosse elu tunnused 1100 6. Marks of Religious Living 1100
7. Religioosse elu kõrgpunkt 1101 7. The Acme of Religious Living 1101
101. Religiooni tõeline olemus 1104 101. The Real Nature of Religion 1104
1. Tõeline religioon 1104 1. True Religion 1104
2. Religiooni tõelisus 1105 2. The Fact of Religion 1105
3. Religiooni omadused 1107 3. The Characteristics of Religion 1107
4. Ilmutuse piirangud 1109 4. The Limitations of Revelation 1109
5. Ilmutuse tulemusena avarduv religioon 1110 5. Religion Expanded by Revelation 1110
6. Arenev usukogemus 1111 6. Progressive Religious Experience 1111
7. Isiklik usufilosoofia 1113 7. A Personal Philosophy of Religion 1113
8. Usk ja uskumus 1114 8. Faith and Belief 1114
9. Religioon ja moraal 1115 9. Religion and Morality 1115
10. Religioon kui inimese vabastaja 1116 10. Religion as Man’s Liberator 1116
102. Religioosse usu alused 1118 102. The Foundations of Religious Faith 1118
1. Usu kinnitused 1118 1. Assurances of Faith 1118
2. Religioon ja reaalsus 1119 2. Religion and Reality 1119
3. Teadmine, tarkus ja taipamine 1121 3. Knowledge, Wisdom, and Insight 1121
4. Kogemus kui tõsiasi 1123 4. The Fact of Experience 1123
5. Eesmärgipärase potentsiaali ülimuslikkus 1123 5. The Supremacy of Purposive Potential 1123
6. Religioosse usu kindlus 1124 6. The Certainty of Religious Faith 1124
7. Veendumus Jumala olemasolus 1126 7. The Certitude of the Divine 1126
8. Religiooni tõendid 1127 8. The Evidences of Religion 1127
103. Usukogemuse reaalsus 1129 103. The Reality of Religious Experience 1129
1. Religioonifilosoofia 1129 1. Philosophy of Religion 1129
2. Religioon ja üksikisik 1130 2. Religion and the Individual 1130
3. Religioon ja inimsugu 1132 3. Religion and the Human Race 1132
4. Vaimne osadus 1133 4. Spiritual Communion 1133
5. Ideaalide päritolu 1133 5. The Origin of Ideals 1133
6. Filosoofiline kooskõlastamine 1135 6. Philosophic Co-ordination 1135
7. Teadus ja religioon 1137 7. Science and Religion 1137
8. Filosoofia ja religioon 1140 8. Philosophy and Religion 1140
9. Religiooni põhiolemus 1140 9. The Essence of Religion 1140
104. Kolmsuse mõiste areng 1143 104. Growth of the Trinity Concept 1143
1. Urantia Kolmsuse käsitused 1143 1. Urantian Trinity Concepts 1143
2. Kolmsuse ühtsus ja Jumaluse paljusus 1145 2. Trinity Unity and Deity Plurality 1145
3. Kolmsused ja kolmühtsused 1146 3. Trinities and Triunities 1146
4. Seitse kolmühtsust 1147 4. The Seven Triunities 1147
5. Kolmikliidud 1151 5. Triodities 1151
105. Jumalus ja reaalsus 1152 105. Deity and Reality 1152
1. Filosoofiline mõiste „MINA OLEN” 1152 1. The Philosophic Concept of the I AM 1152
2. MINA OLEN kolmühtsena ja seitsmekordsena 1153 2. The I AM as Triune and as Sevenfold 1153
3. Lõpmatuse Seitse Absoluuti 1155 3. The Seven Absolutes of Infinity 1155
4. Ühtsus, kahesus ja kolmühtsus 1157 4. Unity, Duality, and Triunity 1157
5. Piiritletud reaalsuse kehtestamine 1158 5. Promulgation of Finite Reality 1158
6. Piiritletud reaalsuse vastukajad 1159 6. Repercussions of Finite Reality 1159
7. Transtsendentaalide ilmnemine 1159 7. Eventuation of Transcendentals 1159
106. Reaalsuse universumitasandid 1162 106. Universe Levels of Reality 1162
1. Piiritletud funktsionalide esimese astme ühendus 1163 1. Primary Association of Finite Functionals 1163
2. Teise astme Ülima piiritletu lõimumine 1164 2. Secondary Supreme Finite Integration 1164
3. Transtsendentne kolmanda astme reaalsuseühendus 1165 3. Transcendental Tertiary Reality Association 1165
4. Viimane, neljanda astme integratsioon 1166 4. Ultimate Quartan Integration 1166
5. Kaasabsoluutne ehk viienda faasi ühendus 1167 5. Coabsolute or Fifth-Phase Association 1167
6. Absoluutne ehk kuuendane integratsioon 1167 6. Absolute or Sixth-Phase Integration 1167
7. Saatuse lõplikkus 1168 7. Finality of Destiny 1168
8. Kolmsuste Kolmsus 1170 8. The Trinity of Trinities 1170
9. Eksistentsiaalse lõpmatuse ühildumine 1173 9. Existential Infinite Unification 1173
107. Mõttekohandajate päritolu ja olemus 1176 107. Origin and Nature of Thought Adjusters 1176
1. Mõttekohandajate päritolu 1177 1. Origin of Thought Adjusters 1177
2. Kohandajate liigitus 1178 2. Classification of Adjusters 1178
3. Mõttekohandajate kodu Divinington 1179 3. The Divinington Home of Adjusters 1179
4. Mõttekohandajate olemus ja kohalolek 1180 4. Nature and Presence of Adjusters 1180
5. Kohandajate meel 1181 5. Adjuster Mindedness 1181
6. Kohandajad kui ehedad vaimud 1182 6. Adjusters as Pure Spirits 1182
7. Kohandajad ja isiksus 1183 7. Adjusters and Personality 1183
108. Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne 1185 108. Mission and Ministry of Thought Adjusters 1185
1. Valik ja ülesanded 1185 1. Selection and Assignment 1185
2. Kohandaja tuleku eeldused 1186 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling 1186
3. Korraldamine ja haldamine 1188 3. Organization and Administration 1188
4. Seos teiste vaimsete mõjudega 1190 4. Relation to Other Spiritual Influences 1190
5. Kohandaja missioon 1191 5. The Adjuster’s Mission 1191
6. Jumal inimeses 1192 6. God in Man 1192
109. Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega 1195 109. Relation of Adjusters to Universe Creatures 1195
1. Kohandajate areng 1195 1. Development of Adjusters 1195
2. Isetegutsevad Kohandajad 1196 2. Self-Acting Adjusters 1196
3. Kohandajate suhe surelike loodud-olenditega 1197 3. Relation of Adjusters to Mortal Types 1197
4. Kohandajad ja inimisiksus 1198 4. Adjusters and Human Personality 1198
5. Sisimas elava Kohandaja ainelised piirangud 1199 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling 1199
6. Tõeliste väärtuste püsivus 1200 6. The Persistence of True Values 1200
7. Isikustatud Kohandajate saatus 1201 7. Destiny of Personalized Adjusters 1201
110. Kohandajate suhted üksiksurelikega 1203 110. Relation of Adjusters to Individual Mortals 1203
1. Elu surelikus meeles 1203 1. Indwelling the Mortal Mind 1203
2. Kohandajad ja inimese tahe 1204 2. Adjusters and Human Will 1204
3. Koostöö Kohandajaga 1205 3. Co-operation with the Adjuster 1205
4. Kohandaja töö meeles 1207 4. The Adjuster’s Work in the Mind 1207
5. Väärarusaamad seoses Kohandaja tegevusega 1207 5. Erroneous Concepts of Adjuster Guidance 1207
6. Seitse psüühilist ringi 1209 6. The Seven Psychic Circles 1209
7. Surematuse saavutamine 1212 7. The Attainment of Immortality 1212
111. Kohandaja ja hing 1215 111. The Adjuster and the Soul 1215
1. Meel kui valikute tegemise väli 1216 1. The Mind Arena of Choice 1216
2. Hinge olemus 1217 2. Nature of the Soul 1217
3. Arenev hing 1218 3. The Evolving Soul 1218
4. Sisemine elu 1219 4. The Inner Life 1219
5. Valiku pühitsemine 1221 5. The Consecration of Choice 1221
6. Inimese paradoks 1221 6. The Human Paradox 1221
7. Kohandaja probleem 1223 7. The Adjuster’s Problem 1223
112. Isiksuse ellujäämine 1225 112. Personality Survival 1225
1. Isiksus ja reaalsus 1226 1. Personality and Reality 1226
2. Ise 1227 2. The Self 1227
3. Surm kui nähtus 1229 3. The Phenomenon of Death 1229
4. Kohandajad pärast surma 1231 4. Adjusters After Death 1231
5. Inimese mina ellujäämine 1232 5. Survival of the Human Self 1232
6. Morontiamina 1235 6. The Morontia Self 1235
7. Sulandumine Kohandajaga 1237 7. Adjuster Fusion 1237
113. Seeravlikud saatuse kaitsjad 1241 113. Seraphic Guardians of Destiny 1241
1. Kaitseinglid 1241 1. The Guardian Angels 1241
2. Saatuse kaitsjad 1242 2. The Destiny Guardians 1242
3. Suhe teiste vaimumõjudega 1244 3. Relation to Other Spirit Influences 1244
4. Seeravite tegevusvaldkonnad 1245 4. Seraphic Domains of Action 1245
5. Seeravite hoolitsus surelike eest 1245 5. Seraphic Ministry to Mortals 1245
6. Kaitseinglid pärast surma 1246 6. Guardian Angels After Death 1246
7. Seeravid ja tõusutee 1248 7. Seraphim and the Ascendant Career 1248
114. Seeravite valitsus planeedil 1250 114. Seraphic Planetary Government 1250
1. Urantia suveräänsus 1250 1. The Sovereignty of Urantia 1250
2. Planeedi juhendajate kogu 1251 2. The Board of Planetary Supervisors 1251
3. Kohalik kindralkuberner 1252 3. The Resident Governor General 1252
4. Kõigekõrgem vaatleja 1253 4. The Most High Observer 1253
5. Planeedi valitsus 1254 5. The Planetary Government 1254
6. Planeeti juhendavad meisterseeravid 1254 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision 1254
7. Saatuse reservkorpus 1257 7. The Reserve Corps of Destiny 1257
115. Ülim Olend 1260 115. The Supreme Being 1260
1. Arusaamapiiride suhtelisus 1260 1. Relativity of Concept Frames 1260
2. Ülimuslikkuse absoluutne alus 1261 2. The Absolute Basis for Supremacy 1261
3. Algne, tegelik ja potentsiaalne 1261 3. Original, Actual, and Potential 1261
4. Ülima reaalsuse allikad 1263 4. Sources of Supreme Reality 1263
5. Ülima suhe Paradiisi-Kolmsusega 1264 5. Relation of the Supreme to the Paradise Trinity 1264
6. Ülima suhe kolmikliitudega 1265 6. Relation of the Supreme to the Triodities 1265
7. Ülima olemus 1266 7. The Nature of the Supreme 1266
116. Kõikvõimas Ülim 1268 116. The Almighty Supreme 1268
1. Ülim meel 1268 1. The Supreme Mind 1268
2. Kõikvõimas ja Seitsmekordne Jumal 1269 2. The Almighty and God the Sevenfold 1269
3. Kõikvõimas ja Paradiisi-Jumalus 1270 3. The Almighty and Paradise Deity 1270
4. Kõikvõimas ja Ülimad Loojad 1271 4. The Almighty and the Supreme Creators 1271
5. Kõikvõimas ja Seitsmekordsed ülevaatajad 1273 5. The Almighty and the Sevenfold Controllers 1273
6. Vaimu ülemvõim 1275 6. Spirit Dominance 1275
7. Suuruniversumi elav organism 1276 7. The Living Organism of the Grand Universe 1276
117. Ülim Jumal 1278 117. God the Supreme 1278
1. Ülima Olendi olemus 1278 1. Nature of the Supreme Being 1278
2. Arengulise kasvu allikas 1280 2. The Source of Evolutionary Growth 1280
3. Ülima tähendus universumi loodud-olendite jaoks 1281 3. Significance of the Supreme to Universe Creatures 1281
4. Piiritletud Jumal 1283 4. The Finite God 1283
5. Loodu ülemhing 1285 5. The Oversoul of Creation 1285
6. Ülima otsinguil 1287 6. The Quest for the Supreme 1287
7. Ülima tulevik 1291 7. The Future of the Supreme 1291
118. Ülim ja Viimane — aeg ja ruum 1294 118. Supreme and Ultimate—Time and Space 1294
1. Aeg ja igavik 1295 1. Time and Eternity 1295
2. Kõikjalolek ja kõikjale jõudmine 1296 2. Omnipresence and Ubiquity 1296
3. Aegruumilised suhted 1297 3. Time-Space Relationships 1297
4. Esmane ja teisene põhjuslik seos 1298 4. Primary and Secondary Causation 1298
5. Kõikvõimsus ja koosvõimalikkus 1299 5. Omnipotence and Compossibility 1299
6. Kõikvõimsus ja kõikeloovus 1299 6. Omnipotence and Omnificence 1299
7. Kõiketeadmine ja ettemääratus 1300 7. Omniscience and Predestination 1300
8. Juhtimine ja ülemjuhtimine 1301 8. Control and Overcontrol 1301
9. Universumi mehhanismid 1303 9. Universe Mechanisms 1303
10. Ettehoolduse funktsioonid 1304 10. Functions of Providence 1304
119. Kristus Miikaeli annetumised 1308 119. The Bestowals of Christ Michael 1308
1. Esimene annetumine 1309 1. The First Bestowal 1309
2. Teine annetumine 1310 2. The Second Bestowal 1310
3. Kolmas annetumine 1312 3. The Third Bestowal 1312
4. Neljas annetumine 1313 4. The Fourth Bestowal 1313
5. Viies annetumine 1314 5. The Fifth Bestowal 1314
6. Kuues annetumine 1315 6. The Sixth Bestowal 1315
7. Seitsmes ja viimane annetumine 1316 7. The Seventh and Final Bestowal 1316
8. Miikaeli annetumisjärgne staatus 1317 8. Michael’s Postbestowal Status 1317
IV OSA
Jeesuse elu ja õpetused
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120. Miikaeli annetumine Urantial 1323 120. The Bestowal of Michael on Urantia 1323
1. Seitsmes annetumisülesanne 1325 1. The Seventh Bestowal Commission 1325
2. Annetumispiirangud 1327 2. The Bestowal Limitations 1327
3. Muud nõuanded ja soovitused 1329 3. Further Counsel and Advice 1329
4. Kehastumine — kahe tegemine üheks 1331 4. The Incarnation—Making Two One 1331
121. Miikaeli annetumise aeg 1332 121. The Times of Michael’s Bestowal 1332
1. Õhtumaa esimesel sajandil pärast Kristust 1332 1. The Occident of the First Century After Christ 1332
2. Juudi rahvas 1333 2. The Jewish People 1333
3. Paganate hulgas 1334 3. Among the Gentiles 1334
4. Paganlik filosoofia 1335 4. Gentile Philosophy 1335
5. Paganlikud religioonid 1336 5. The Gentile Religions 1336
6. Heebrea religioon 1338 6. The Hebrew Religion 1338
7. Juudid ja paganad 1339 7. Jews and Gentiles 1339
8. Varem koostatud kirjalikud allikad 1341 8. Previous Written Records 1341
122. Jeesuse sünd ja imikuiga 1344 122. Birth and Infancy of Jesus 1344
1. Joosep ja Maarja 1344 1. Joseph and Mary 1344
2. Gabriel ilmub Eliisabetile 1345 2. Gabriel Appears to Elizabeth 1345
3. Gabrieli teade Maarjale 1346 3. Gabriel’s Announcement to Mary 1346
4. Joosepi unenägu 1347 4. Joseph’s Dream 1347
5. Jeesuse maised vanemad 1348 5. Jesus’ Earth Parents 1348
6. Kodu Naatsaretis 1349 6. The Home at Nazareth 1349
7. Reis Petlemma 1350 7. The Trip to Bethlehem 1350
8. Jeesuse sünd 1351 8. The Birth of Jesus 1351
9. Jeesus viiakse templisse 1352 9. The Presentation in the Temple 1352
10. Herodes tegutseb 1353 10. Herod Acts 1353
123. Jeesuse varane lapseiga 1355 123. The Early Childhood of Jesus 1355
1. Tagasi Naatsaretis 1356 1. Back in Nazareth 1356
2. Viies eluaasta (2. a eKr) 1357 2. The Fifth Year (2 B.C.) 1357
3. Kuuenda eluaasta sündmused (1. a eKr) 1359 3. Events of the Sixth Year (1 B.C.) 1359
4. Seitsmes eluaasta (1. a pKr) 1361 4. The Seventh Year (A.D. 1) 1361
5. Koolipäevad Naatsaretis 1362 5. School Days in Nazareth 1362
6. Tema kaheksas eluaasta (2. a pKr) 1364 6. His Eighth Year (A.D. 2) 1364
124. Jeesuse hilisem lapseiga 1366 124. The Later Childhood of Jesus 1366
1. Jeesuse üheksas eluaasta (3. a pKr) 1366 1. Jesus’ Ninth Year (A.D. 3) 1366
2. Kümnes eluaasta (4. a pKr) 1368 2. The Tenth Year (A.D. 4) 1368
3. Üheteistkümnes eluaasta (5. a pKr) 1369 3. The Eleventh Year (A.D. 5) 1369
4. Kaheteistkümnes eluaasta (6. a pKr) 1371 4. The Twelfth Year (A.D. 6) 1371
5. Tema kolmeteistkümnes eluaasta (7. a pKr) 1373 5. His Thirteenth Year (A.D. 7) 1373
6. Reis Jeruusalemma 1374 6. The Journey to Jerusalem 1374
125. Jeesus Jeruusalemmas 1377 125. Jesus at Jerusalem 1377
1. Jeesus tutvub templiga 1378 1. Jesus Views the Temple 1378
2. Jeesus ja paasapüha 1379 2. Jesus and the Passover 1379
3. Joosepi ja Maarja lahkumine 1381 3. Departure of Joseph and Mary 1381
4. Esimene ja teine päev templis 1381 4. First and Second Days in the Temple 1381
5. Kolmas päev templis 1382 5. The Third Day in the Temple 1382
6. Neljas päev templis 1383 6. The Fourth Day in the Temple 1383
126. Kaks otsustavat aastat 1386 126. The Two Crucial Years 1386
1. Tema neljateistkümnes eluaasta (8. a pKr) 1387 1. His Fourteenth Year (A.D. 8) 1387
2. Joosepi surm 1388 2. The Death of Joseph 1388
3. Viieteistkümnes eluaasta (9. a pKr) 1389 3. The Fifteenth Year (A.D. 9) 1389
4. Esimene jutlus sünagoogis 1391 4. First Sermon in the Synagogue 1391
5. Rahalised raskused 1392 5. The Financial Struggle 1392
127. Noorusaastad 1395 127. The Adolescent Years 1395
1. Kuueteistkümnes eluaasta (10. a pKr) 1395 1. The Sixteenth Year (A.D. 10) 1395
2. Seitsmeteistkümnes eluaasta (11. a pKr) 1396 2. The Seventeenth Year (A.D. 11) 1396
3. Kaheksateistkümnes eluaasta (12. a pKr) 1398 3. The Eighteenth Year (A.D. 12) 1398
4. Üheksateistkümnes eluaasta (13. a pKr) 1401 4. The Nineteenth Year (A.D. 13) 1401
5. Esra tütar Rebeka 1402 5. Rebecca, the Daughter of Ezra 1402
6. Tema kahekümnes eluaasta (14. a pKr) 1403 6. His Twentieth Year (A.D. 14) 1403
128. Jeesus noore mehe eas 1407 128. Jesus’ Early Manhood 1407
1. Kahekümne esimene eluaasta (15. a pKr) 1407 1. The Twenty-First Year (A.D. 15) 1407
2. Kahekümne teine eluaasta (16. a pKr) 1409 2. The Twenty-Second Year (A.D. 16) 1409
3. Kahekümne kolmas eluaasta (17. a pKr) 1411 3. The Twenty-Third Year (A.D. 17) 1411
4. Damaskuse episood 1412 4. The Damascus Episode 1412
5. Kahekümne neljas eluaasta (18. a pKr) 1413 5. The Twenty-Fourth Year (A.D. 18) 1413
6. Kahekümne viies eluaasta (19. a pKr) 1415 6. The Twenty-Fifth Year (A.D. 19) 1415
7. Kahekümne kuues eluaasta (20. a pKr) 1416 7. The Twenty-Sixth Year (A.D. 20) 1416
129. Jeesuse hilisem elu täiskasvanuna 1419 129. The Later Adult Life of Jesus 1419
1. Kahekümne seitsmes eluaasta (21. a pKr) 1419 1. The Twenty-Seventh Year (A.D. 21) 1419
2. Kahekümne kaheksas eluaasta (22. a pKr) 1421 2. The Twenty-Eighth Year (A.D. 22) 1421
3. Kahekümne üheksas eluaasta (23. a pKr) 1423 3. The Twenty-Ninth Year (A.D. 23) 1423
4. Jeesus inimesena 1424 4. The Human Jesus 1424
130. Teel Rooma 1427 130. On the Way to Rome 1427
1. Joppes — kõnelus Joonast 1428 1. At Joppa—Discourse on Jonah 1428
2. Kaisareas 1429 2. At Caesarea 1429
3. Aleksandrias 1432 3. At Alexandria 1432
4. Kõnelus reaalsusest 1433 4. Discourse on Reality 1433
5. Kreeta saarel 1436 5. On the Island of Crete 1436
6. Kartlik noormees 1437 6. The Young Man Who Was Afraid 1437
7. Kartaagos. Arutlus ajast ja ruumist 1438 7. At Carthage—Discourse on Time and Space 1438
8. Teel Napolisse ja Rooma 1440 8. On the Way to Naples and Rome 1440
131. Maailmausundid 1442 131. The World’s Religions 1442
1. Küünikute õpetus 1442 1. Cynicism 1442
2. Judaism 1444 2. Judaism 1444
3. Budism 1446 3. Buddhism 1446
4. Hinduism 1447 4. Hinduism 1447
5. Zoroastrism 1449 5. Zoroastrianism 1449
6. Suduanism (džainism) 1450 6. Suduanism (Jainism) 1450
7. Šintoism 1451 7. Shinto 1451
8. Taoism 1451 8. Taoism 1451
9. Konfutsianism 1452 9. Confucianism 1452
10. „Meie usund” 1453 10. “Our Religion” 1453
132. Viibimine Roomas 1455 132. The Sojourn at Rome 1455
1. Tõelised väärtused 1456 1. True Values 1456
2. Hea ja kuri 1457 2. Good and Evil 1457
3. Tõde ja usk 1459 3. Truth and Faith 1459
4. Isiklik hoolitsus 1460 4. Personal Ministry 1460
5. Nõuanne rikkale 1462 5. Counseling the Rich Man 1462
6. Ühiskonna teenimine 1465 6. Social Ministry 1465
7. Rännakud Rooma lähikonnas 1466 7. Trips About Rome 1466
133. Tagasipöördumine Roomast 1468 133. The Return from Rome 1468
1. Halastus ja õiglus 1468 1. Mercy and Justice 1468
2. Laevaleminek Tarentumis 1470 2. Embarking at Tarentum 1470
3. Korintoses 1471 3. At Corinth 1471
4. Isiklik töö Korintoses 1474 4. Personal Work in Corinth 1474
5. Ateenas — arutlus teadusest 1476 5. At Athens—Discourse on Science 1476
6. Efesoses — arutlus hingest 1477 6. At Ephesus—Discourse on the Soul 1477
7. Viibimine Küprosel — arutlus meelest 1479 7. The Sojourn at Cyprus—Discourse on Mind 1479
8. Antiookias 1480 8. At Antioch 1480
9. Mesopotaamias 1481 9. In Mesopotamia 1481
134. Üleminekuaastad 1483 134. The Transition Years 1483
1. Kolmekümnes eluaasta (24. a pKr) 1483 1. The Thirtieth Year (A.D. 24) 1483
2. Karavanireis Kaspia mere äärde 1484 2. The Caravan Trip to the Caspian 1484
3. Urmia loengud 1485 3. The Urmia Lectures 1485
4. Suveräänsus — jumalik ja inimlik 1486 4. Sovereignty—Divine and Human 1486
5. Poliitiline suveräänsus 1487 5. Political Sovereignty 1487
6. Seadus, vabadus ja suveräänsus 1490 6. Law, Liberty, and Sovereignty 1490
7. Kolmekümne esimene eluaasta (25. a pKr) 1492 7. The Thirty-First Year (A.D. 25) 1492
8. Viibimine Hermoni mäel 1492 8. The Sojourn on Mount Hermon 1492
9. Ooteaeg 1494 9. The Time of Waiting 1494
135. Ristija Johannes 1496 135. John the Baptist 1496
1. Johannesest saab nasariit 1496 1. John Becomes a Nazarite 1496
2. Sakariase surm 1497 2. The Death of Zacharias 1497
3. Karjuseelu 1497 3. The Life of a Shepherd 1497
4. Eliisabeti surm 1499 4. The Death of Elizabeth 1499
5. Jumalariik 1500 5. The Kingdom of God 1500
6. Johannes alustab kuulutamist 1501 6. John Begins to Preach 1501
7. Johannes rändab põhja suunas 1503 7. John Journeys North 1503
8. Jeesuse ja Johannese kohtumine 1503 8. Meeting of Jesus and John 1503
9. Nelikümmend päeva jutlustamist 1505 9. Forty Days of Preaching 1505
10. Johannes rändab lõuna poole 1506 10. John Journeys South 1506
11. Johannes vanglas 1506 11. John in Prison 1506
12. Ristija Johannese surm 1508 12. Death of John the Baptist 1508
136. Ristimine ja nelikümmend päeva 1509 136. Baptism and the Forty Days 1509
1. Käsitused oodatud messiast 1509 1. Concepts of the Expected Messiah 1509
2. Jeesuse ristimine 1510 2. The Baptism of Jesus 1510
3. Nelikümmend päeva 1512 3. The Forty Days 1512
4. Avaliku töö plaanid 1514 4. Plans for Public Work 1514
5. Esimene suur otsus 1516 5. The First Great Decision 1516
6. Teine otsus 1517 6. The Second Decision 1517
7. Kolmas otsus 1519 7. The Third Decision 1519
8. Neljas otsus 1520 8. The Fourth Decision 1520
9. Viies otsus 1521 9. The Fifth Decision 1521
10. Kuues otsus 1523 10. The Sixth Decision 1523
137. Galileas veedetud aeg 1524 137. Tarrying Time in Galilee 1524
1. Esimese nelja apostli väljavalimine 1524 1. Choosing the First Four Apostles 1524
2. Filippuse ja Naatanaeli väljavalimine 1526 2. Choosing Philip and Nathaniel 1526
3. Külaskäik Kapernauma 1527 3. The Visit to Capernaum 1527
4. Kaana pulm 1528 4. The Wedding at Cana 1528
5. Tagasi Kapernaumas 1531 5. Back in Capernaum 1531
6. Sabatipäeva sündmused 1532 6. The Events of a Sabbath Day 1532
7. Neli kuud õppimist 1533 7. Four Months of Training 1533
8. Jutlus taevariigist 1535 8. Sermon on the Kingdom 1535
138. Taevariigi sõnumitoojate koolitus 1538 138. Training the Kingdom’s Messengers 1538
1. Viimased õpetussõnad 1538 1. Final Instructions 1538
2. Kuue väljavalimine 1539 2. Choosing the Six 1539
3. Matteuse ja Siimoni kutsumine 1540 3. The Call of Matthew and Simon 1540
4. Kaksikute kutsumine 1541 4. The Call of the Twins 1541
5. Toomase ja Juuda kutsumine 1542 5. The Call of Thomas and Judas 1542
6. Nädal pingelist koolitust 1542 6. The Week of Intensive Training 1542
7. Veel üks pettumus 1543 7. Another Disappointment 1543
8. Kaheteistkümne esimene töö 1545 8. First Work of the Twelve 1545
9. Viis kuud järelekatsumist 1546 9. Five Months of Testing 1546
10. Kaheteistkümne töökorraldus 1547 10. Organization of the Twelve 1547
139. Kaksteist apostlit 1548 139. The Twelve Apostles 1548
1. Andreas, esimene väljavalitu 1548 1. Andrew, the First Chosen 1548
2. Siimon Peetrus 1550 2. Simon Peter 1550
3. Jaakobus Sebedeus 1552 3. James Zebedee 1552
4. Johannes Sebedeus 1553 4. John Zebedee 1553
5. Uudishimulik Filippus 1556 5. Philip the Curious 1556
6. Aus Naatanael 1558 6. Honest Nathaniel 1558
7. Matteus Leevi 1559 7. Matthew Levi 1559
8. Toomas Didymos 1561 8. Thomas Didymus 1561
9. ja 10. Jaakobus ja Juudas Alfeus 1563 9. and 10. James and Judas Alpheus 1563
11. Seloot Siimon 1564 11. Simon the Zealot 1564
12. Juudas Iskariot 1565 12. Judas Iscariot 1565
140. Kaheteistkümne apostli ametissepühitsemine 1568 140. The Ordination of the Twelve 1568
1. Esialgsed õpetused 1568 1. Preliminary Instruction 1568
2. Ametissepühitsemine 1569 2. The Ordination 1569
3. Pühitsusjutlus 1570 3. The Ordination Sermon 1570
4. Teie olete maa sool 1572 4. You Are the Salt of the Earth 1572
5. Isa- ja vennaarmastus 1573 5. Fatherly and Brotherly Love 1573
6. Ametissepühitsemise päeva õhtu 1576 6. The Evening of the Ordination 1576
7. Pühitsemisele järgnenud nädal 1578 7. The Week Following the Ordination 1578
8. Neljapäeva õhtupoolik järvel 1579 8. Thursday Afternoon on the Lake 1579
9. Õnnistamispäev 1583 9. The Day of Consecration 1583
10. Õhtupoolik pärast õnnistamist 1584 10. The Evening After the Consecration 1584
141. Avaliku töö algus 1587 141. Beginning the Public Work 1587
1. Lahkumine Galileast 1587 1. Leaving Galilee 1587
2. Jumala seadus ja Isa tahe 1588 2. God’s Law and the Father’s Will 1588
3. Viibimine Amatuses 1589 3. The Sojourn at Amathus 1589
4. Õpetus Isast 1590 4. Teaching About the Father 1590
5. Vaimne ühtsus 1591 5. Spiritual Unity 1591
6. Viimane nädal Amatuses 1592 6. Last Week at Amathus 1592
7. Betaanias, teispool Jordanit 1593 7. At Bethany Beyond Jordan 1593
8. Töö Jeerikos 1595 8. Working in Jericho 1595
9. Jeruusalemma minek 1595 9. Departing for Jerusalem 1595
142. Paasapüha Jeruusalemmas 1596 142. The Passover at Jerusalem 1596
1. Õpetustöö templis 1596 1. Teaching in the Temple 1596
2. Jumala viha 1597 2. God’s Wrath 1597
3. Arusaam Jumalast 1598 3. The Concept of God 1598
4. Flavius ja Kreeka kultuur 1600 4. Flavius and Greek Culture 1600
5. Jutlus kindlast usust 1601 5. The Discourse on Assurance 1601
6. Nikodeemose külaskäik 1601 6. The Visit with Nicodemus 1601
7. Õppetund perekonnast 1603 7. The Lesson on the Family 1603
8. Juudamaa lõunaosas 1605 8. In Southern Judea 1605
143. Teekond läbi Samaaria 1607 143. Going Through Samaria 1607
1. Jutlustamine Arhelaisis 1607 1. Preaching at Archelais 1607
2. Enesevalitsemise õppetund 1609 2. Lesson on Self-Mastery 1609
3. Meelelahutus ja puhkus 1610 3. Diversion and Relaxation 1610
4. Juudid ja samaarlased 1612 4. The Jews and the Samaritans 1612
5. Naine Sühharist 1612 5. The Woman of Sychar 1612
6. Samaarlaste usuline ärkamine 1615 6. The Samaritan Revival 1615
7. Õpetused palvest ja palveldamisest 1616 7. Teachings About Prayer and Worship 1616
144. Gilboas ja Dekapolis 1617 144. At Gilboa and in the Decapolis 1617
1. Laager Gilboas 1617 1. The Gilboa Encampment 1617
2. Jutlus palvest 1618 2. The Discourse on Prayer 1618
3. Uskuja palve 1619 3. The Believer’s Prayer 1619
4. Veel palvest 1620 4. More About Prayer 1620
5. Muud palvevormid 1621 5. Other Forms of Prayer 1621
6. Nõupidamine Johannese apostlitega 1624 6. Conference with John’s Apostles 1624
7. Dekapolise linnades 1626 7. In the Decapolis Cities 1626
8. Laagris Pella lähistel 1626 8. In Camp Near Pella 1626
9. Ristija Johannese surm 1627 9. Death of John the Baptist 1627
145. Neli sündmusrohket päeva Kapernaumas 1628 145. Four Eventful Days at Capernaum 1628
1. Kalasaak 1628 1. The Draught of Fishes 1628
2. Pärastlõuna sünagoogis 1629 2. Afternoon at the Synagogue 1629
3. Tervendamine päikeseloojangul 1631 3. The Healing at Sundown 1631
4. Sama päeva õhtu 1634 4. The Evening After 1634
5. Pühapäeva varahommik 1634 5. Early Sunday Morning 1634
146. Esimene jutlustamisreis Galileas 1637 146. First Preaching Tour of Galilee 1637
1. Jutlustamine Rimmonis 1637 1. Preaching at Rimmon 1637
2. Jotapatas 1638 2. At Jotapata 1638
3. Peatus Raamas 1641 3. The Stop at Ramah 1641
4. Jireonis esitatud evangeelium 1643 4. The Gospel at Iron 1643
5. Tagasi Kaanas 1644 5. Back in Cana 1644
6. Nain ja lesknaise poeg 1645 6. Nain and the Widow’s Son 1645
7. Een-Dooris 1646 7. At Endor 1646
147. Vahepealne Jeruusalemma külastamine 1647 147. The Interlude Visit to Jerusalem 1647
1. Väeülema teener 1647 1. The Centurion’s Servant 1647
2. Reis Jeruusalemma 1648 2. The Journey to Jerusalem 1648
3. Betesda tiigi ääres 1649 3. At the Pool of Bethesda 1649
4. Elureegel 1650 4. The Rule of Living 1650
5. Külas variser Siimonil 1651 5. Visiting Simon the Pharisee 1651
6. Tagasipöördumine Kapernauma 1653 6. Returning to Capernaum 1653
7. Tagasi Kapernaumas 1655 7. Back in Capernaum 1655
8. Vaimse headuse püha 1656 8. The Feast of Spiritual Goodness 1656
148. Evangelistide koolitamine Betsaidas 1657 148. Training Evangelists at Bethsaida 1657
1. Uus prohvetite kool 1657 1. A New School of the Prophets 1657
2. Betsaida haigla 1658 2. The Bethsaida Hospital 1658
3. Isa ülesandeid täitmas 1659 3. The Father’s Business 1659
4. Pahe, patt ja kurjus 1659 4. Evil, Sin, and Iniquity 1659
5. Kannatamise eesmärk 1661 5. The Purpose of Affliction 1661
6. Vääritimõistetud kannatus —
arutlus Iiobi üle
1662 6. The Misunderstanding of Suffering—
Discourse on Job
1662
7. Kuivanud käega mees 1664 7. The Man with the Withered Hand 1664
8. Viimane nädal Betsaidas 1665 8. Last Week at Bethsaida 1665
9. Halvatu tervendamine 1666 9. Healing the Paralytic 1666
149. Teine jutlustamisreis 1668 149. The Second Preaching Tour 1668
1. Jeesuse kuulsuse kasv 1668 1. The Widespread Fame of Jesus 1668
2. Rahva suhtumine 1670 2. Attitude of the People 1670
3. Usujuhtide vaenulikkus 1672 3. Hostility of the Religious Leaders 1672
4. Edenemine jutlustamisreisil 1673 4. Progress of the Preaching Tour 1673
5. Õppetund rahulolust 1674 5. Lesson Regarding Contentment 1674
6. „Issanda kartus” 1675 6. The “Fear of the Lord” 1675
7. Tagasipöördumine Betsaidasse 1677 7. Returning to Bethsaida 1677
150. Kolmas jutlustamisreis 1678 150. The Third Preaching Tour 1678
1. Naisevangelistide rühm 1678 1. The Women’s Evangelistic Corps 1678
2. Peatus Magdalas 1679 2. The Stop at Magdala 1679
3. Sabat Tibeerias 1680 3. Sabbath at Tiberias 1680
4. Apostlite kahekaupa lähetamine 1681 4. Sending the Apostles Out Two and Two 1681
5. Mida ma pean tegema, et saada päästetud? 1682 5. What Must I Do to Be Saved? 1682
6. Õhtused õppetunnid 1683 6. The Evening Lessons 1683
7. Viibimine Naatsaretis 1683 7. The Sojourn at Nazareth 1683
8. Sabatiteenistus 1684 8. The Sabbath Service 1684
9. Naatsaret hülgab Jeesuse 1686 9. The Nazareth Rejection 1686
151. Vahepeatus ja õpetamine rannal 1688 151. Tarrying and Teaching by the Seaside 1688
1. Mõistujutt külvajast 1688 1. The Parable of the Sower 1688
2. Mõistujutu tõlgendamine 1689 2. Interpretation of the Parable 1689
3. Veel mõistujuttudest 1691 3. More About Parables 1691
4. Veel mõistujutte järve kaldal 1693 4. More Parables by the Sea 1693
5. Külaskäik Keresasse 1694 5. The Visit to Kheresa 1694
6. Keresa vaimuhaige 1695 6. The Kheresa Lunatic 1695
152. Kapernauma kriisini viinud sündmused 1698 152. Events Leading up to the Capernaum Crisis 1698
1. Jairuse majas 1699 1. At Jairus’s House 1699
2. Viie tuhande söötmine 1700 2. Feeding the Five Thousand 1700
3. Kuningaks tegemise episood 1702 3. The King-Making Episode 1702
4. Siimon Peetruse öine nägemus 1703 4. Simon Peter’s Night Vision 1703
5. Tagasi Betsaidas 1703 5. Back in Bethsaida 1703
6. Geneetsaretis 1705 6. At Gennesaret 1705
7. Jeruusalemmas 1706 7. At Jerusalem 1706
153. Kapernauma kriis 1707 153. The Crisis at Capernaum 1707
1. Olukorra kujunemine 1707 1. The Setting of the Stage 1707
2. Murranguline jutlus 1709 2. The Epochal Sermon 1709
3. Jutlusele järgnenud kohtumine 1712 3. The After Meeting 1712
4. Viimased sõnad sünagoogis 1713 4. Last Words in the Synagogue 1713
5. Laupäeva õhtu 1715 5. The Saturday Evening 1715
154. Viimased päevad Kapernaumas 1717 154. Last Days at Capernaum 1717
1. Nõupidamisnädal 1717 1. A Week of Counsel 1717
2. Puhkusenädal 1718 2. A Week of Rest 1718
3. Teine Tibeerias toimunud nõupidamine 1719 3. The Second Tiberias Conference 1719
4. Laupäeva õhtu Kapernaumas 1719 4. Saturday Night in Capernaum 1719
5. Sündmusterikas pühapäevahommik 1720 5. The Eventful Sunday Morning 1720
6. Jeesuse perekond saabub 1721 6. Jesus’ Family Arrives 1721
7. Kiire põgenemine 1723 7. The Hasty Flight 1723
155. Põgenemine läbi Põhja-Galilea 1725 155. Fleeing Through Northern Galilee 1725
1. Miks on paganad raevutsevad? 1725 1. Why Do the Heathen Rage? 1725
2. Evangelistid Korasinis 1726 2. The Evangelists in Chorazin 1726
3. Filippuse Kaisareas 1727 3. At Caesarea-Philippi 1727
4. Teel Foiniikiasse 1728 4. On the Way to Phoenicia 1728
5. Jutlus tõelisest religioonist 1728 5. The Discourse on True Religion 1728
6. Teine jutlus religioonist 1730 6. The Second Discourse on Religion 1730
156. Viibimine Tüüroses ja Siidonis 1734 156. The Sojourn at Tyre and Sidon 1734
1. Süüria naine 1734 1. The Syrian Woman 1734
2. Õpetamine Siidonis 1735 2. Teaching in Sidon 1735
3. Teekond rannikut mööda põhja poole 1736 3. The Journey up the Coast 1736
4. Tüüroses 1737 4. At Tyre 1737
5. Jeesuse õpetused Tüüroses 1737 5. Jesus’ Teaching at Tyre 1737
6. Tagasipöördumine Foiniikiast 1741 6. The Return from Phoenicia 1741
157. Filippuse Kaisareas 1743 157. At Caesarea-Philippi 1743
1. Templi maksukoguja 1743 1. The Temple-Tax Collector 1743
2. Betsaida-Juliases 1744 2. At Bethsaida-Julias 1744
3. Peetruse tunnistus 1745 3. Peter’s Confession 1745
4. Keskustelu taevariigist 1746 4. The Talk About the Kingdom 1746
5. Uus käsitus 1748 5. The New Concept 1748
6. Järgmine pärastlõuna 1748 6. The Next Afternoon 1748
7. Andrease nõupidamine 1750 7. Andrew’s Conference 1750
158. Muutmise mägi 1752 158. The Mount of Transfiguration 1752
1. Muutmine 1752 1. The Transfiguration 1752
2. Mäest allatulek 1754 2. Coming Down the Mountain 1754
3. Muutmise tähendus 1755 3. Meaning of the Transfiguration 1755
4. Langetõbine poiss 1755 4. The Epileptic Boy 1755
5. Jeesus tervendab poisi 1757 5. Jesus Heals the Boy 1757
6. Celsuse aias 1758 6. In Celsus’ Garden 1758
7. Peetruse protest 1759 7. Peter’s Protest 1759
8. Peetruse kojas 1761 8. At Peter’s House 1761
159. Reis Dekapolisesse 1762 159. The Decapolis Tour 1762
1. Jutlus andeksandmisest 1762 1. The Sermon on Forgiveness 1762
2. Võõras jutlustaja 1764 2. The Strange Preacher 1764
3. Õpetused õpetajatele ja uskujatele 1765 3. Instruction for Teachers and Believers 1765
4. Vestlus Naatanaeliga 1767 4. The Talk with Nathaniel 1767
5. Jeesuse usu positiivne olemus 1769 5. The Positive Nature of Jesus’ Religion 1769
6. Tagasipöördumine Magadani 1771 6. The Return to Magadan 1771
160. Rodan Aleksandriast 1772 160. Rodan of Alexandria 1772
1. Rodani kreeka filosoofia 1772 1. Rodan’s Greek Philosophy 1772
2. Elamiskunst 1775 2. The Art of Living 1775
3. Küpsuse ahvatlused 1777 3. The Lures of Maturity 1777
4. Küpsuse tasakaal 1778 4. The Balance of Maturity 1778
5. Ideaalne religioon 1780 5. The Religion of the Ideal 1780
161. Edasised arutelud Rodaniga 1783 161. Further Discussions with Rodan 1783
1. Jumal kui isiksus 1783 1. The Personality of God 1783
2. Jeesuse jumalik olemus 1785 2. The Divine Nature of Jesus 1785
3. Jeesuse inimlik ja jumalik meel 1787 3. Jesus’ Human and Divine Minds 1787
162. Lehtmajadepüha 1788 162. At the Feast of Tabernacles 1788
1. Jeruusalemma külastamise ohud 1788 1. The Dangers of the Visit to Jerusalem 1788
2. Esimene templivestlus 1790 2. The First Temple Talk 1790
3. Abielurikkumiselt tabatud naine 1792 3. The Woman Taken in Adultery 1792
4. Lehtmajadepüha 1793 4. The Feast of Tabernacles 1793
5. Jutlus maailma valgusest 1794 5. Sermon on the Light of the World 1794
6. Arutlus eluveest 1795 6. Discourse on the Water of Life 1795
7. Arutlus vaimsest vabadusest 1796 7. The Discourse on Spiritual Freedom 1796
8. Vestlus Marta ja Maarjaga 1797 8. The Visit with Martha and Mary 1797
9. Koos Abneriga Petlemmas 1798 9. At Bethlehem with Abner 1798
163. Seitsmekümne ametissepühitsemine Magadanis 1800 163. Ordination of the Seventy at Magadan 1800
1. Seitsmekümne ametissepühitsemine 1800 1. Ordination of the Seventy 1800
2. Rikas noormees ja teised 1801 2. The Rich Young Man and Others 1801
3. Arutelu jõukusest 1803 3. The Discussion About Wealth 1803
4. Hüvastijätt seitsmekümnega 1804 4. Farewell to the Seventy 1804
5. Laagri üleviimine Pellasse 1806 5. Moving the Camp to Pella 1806
6. Seitsmekümne tagasipöördumine 1806 6. The Return of the Seventy 1806
7. Ettevalmistused viimaseks misjoniks 1808 7. Preparation for the Last Mission 1808
164. Templipühitsuse pühal 1809 164. At the Feast of Dedication 1809
1. Lugu halastajast samaaarlasest 1809 1. Story of the Good Samaritan 1809
2. Jeruusalemmas 1810 2. At Jerusalem 1810
3. Pimeda kerjuse tervendamine 1811 3. Healing the Blind Beggar 1811
4. Joosija Suurkohtu ees 1813 4. Josiah Before the Sanhedrin 1813
5. Õpetamine Saalomoni eeskojas 1815 5. Teaching in Solomon’s Porch 1815
165. Perea jutlustamisretke algus 1817 165. The Perean Mission Begins 1817
1. Pella laagris 1817 1. At the Pella Camp 1817
2. Jutlus heast karjasest 1818 2. Sermon on the Good Shepherd 1818
3. Sabatipäeva jutlus Pellas 1819 3. Sabbath Sermon at Pella 1819
4. Päranduse jagamine 1821 4. Dividing the Inheritance 1821
5. Kõnelused apostlitega rikkusest 1823 5. Talks to the Apostles on Wealth 1823
6. Vastus Peetruse küsimusele 1824 6. Answer to Peter’s Question 1824
166. Viimane külaskäik Põhja-Pereasse 1825 166. Last Visit to Northern Perea 1825
1. Variserid Ragabas 1825 1. The Pharisees at Ragaba 1825
2. Kümme pidalitõbist 1827 2. The Ten Lepers 1827
3. Jutlus Gerasas 1828 3. The Sermon at Gerasa 1828
4. Õpetus õnnetustest 1830 4. Teaching About Accidents 1830
5. Filadelfia kogudus 1831 5. The Congregation at Philadelphia 1831
167. Külaskäik Filadelfiasse 1833 167. The Visit to Philadelphia 1833
1. Hommikueine variseridega 1833 1. Breakfast with the Pharisees 1833
2. Mõistujutt suurest õhtusöömaajast 1835 2. Parable of the Great Supper 1835
3. Jõuetusevaimuga naine 1835 3. The Woman with the Spirit of Infirmity 1835
4. Teade Betaaniast 1836 4. The Message from Bethany 1836
5. Teel Betaaniasse 1838 5. On the Way to Bethany 1838
6. Väikeste laste õnnistamine 1839 6. Blessing the Little Children 1839
7. Vestlus inglitest 1840 7. The Talk About Angels 1840
168. Laatsaruse surnuist äratamine 1842 168. The Resurrection of Lazarus 1842
1. Laatsaruse haua juures 1843 1. At the Tomb of Lazarus 1843
2. Laatsaruse surnuist äratamine 1845 2. The Resurrection of Lazarus 1845
3. Suurkohtu koosolek 1847 3. Meeting of the Sanhedrin 1847
4. Vastus palvele 1848 4. The Answer to Prayer 1848
5. Mis sai Laatsarusest 1849 5. What Became of Lazarus 1849
169. Viimased õpetused Pellas 1850 169. Last Teaching at Pella 1850
1. Mõistujutt kadunud pojast 1850 1. Parable of the Lost Son 1850
2. Mõistujutt kavalast majapidajast 1853 2. Parable of the Shrewd Steward 1853
3. Rikas mees ja kerjus 1854 3. The Rich Man and the Beggar 1854
4. Isa ja tema taevariik 1855 4. The Father and His Kingdom 1855
170. Taevariik 1858 170. The Kingdom of Heaven 1858
1. Arusaamad taevariigist 1858 1. Concepts of the Kingdom of Heaven 1858
2. Jeesuse käsitus taevariigist 1859 2. Jesus’ Concept of the Kingdom 1859
3. Suhe õiglase meelega 1861 3. In Relation to Righteousness 1861
4. Jeesuse õpetused taevariigist 1862 4. Jesus’ Teaching About the Kingdom 1862
5. Hilisemad taevariigi ideed 1864 5. Later Ideas of the Kingdom 1864
171. Teel Jeruusalemma 1867 171. On the Way to Jerusalem 1867
1. Lahkumine Pellast 1868 1. The Departure from Pella 1868
2. Kulude arvestamisest 1869 2. On Counting the Cost 1869
3. Reis Pereasse 1870 3. The Perean Tour 1870
4. Õpetamine Liviases 1871 4. Teaching at Livias 1871
5. Pime mees Jeerikos 1873 5. The Blind Man at Jericho 1873
6. Külaskäik Sakkeuse juurde 1873 6. The Visit to Zaccheus 1873
7. „Kui Jeesus möödus” 1874 7. “As Jesus Passed By” 1874
8. Mõistujutt naeladest 1875 8. Parable of the Pounds 1875
172. Jeruusalemma minek 1878 172. Going into Jerusalem 1878
1. Sabatipäev Betaanias 1878 1. Sabbath at Bethany 1878
2. Pühapäeva hommik koos apostlitega 1880 2. Sunday Morning with the Apostles 1880
3. Teeleasumine Jeruusalemma 1880 3. The Start for Jerusalem 1880
4. Templi lähedal 1883 4. Visiting About the Temple 1883
5. Apostlite suhtumine 1883 5. The Apostles’ Attitude 1883
173. Esmaspäev Jeruusalemmas 1888 173. Monday in Jerusalem 1888
1. Templi puhastamine 1888 1. Cleansing the Temple 1888
2. Meistri volituste ründamine 1891 2. Challenging the Master’s Authority 1891
3. Mõistujutt kahest pojast 1893 3. Parable of the Two Sons 1893
4. Mõistujutt võõrsil viibivast isandast 1893 4. Parable of the Absent Landlord 1893
5. Mõistujutt pulmapeost 1894 5. Parable of the Marriage Feast 1894
174. Teisipäeva hommik templis 1897 174. Tuesday Morning in the Temple 1897
1. Jumalik andestus 1898 1. Divine Forgiveness 1898
2. Juudi valitsejate küsimused 1899 2. Questions by the Jewish Rulers 1899
3. Saduserid ja ülestõusmine 1900 3. The Sadducees and the Resurrection 1900
4. Suur käsk 1901 4. The Great Commandment 1901
5. Teadmishimulised kreeklased 1902 5. The Inquiring Greeks 1902
175. Viimane jutlus templis 1905 175. The Last Temple Discourse 1905
1. Jutlus 1905 1. The Discourse 1905
2. Üksikute juutide olukord 1909 2. Status of Individual Jews 1909
3. Suurkohtu saatuslik istung 1909 3. The Fateful Sanhedrin Meeting 1909
4. Olukord Jeruusalemmas 1910 4. The Situation in Jerusalem 1910
176. Teisipäeva õhtupoolik Õlimäel 1912 176. Tuesday Evening on Mount Olivet 1912
1. Jeruusalemma hävitamine 1912 1. The Destruction of Jerusalem 1912
2. Meistri teine tulemine 1914 2. The Master’s Second Coming 1914
3. Edasine arutelu laagris 1916 3. Later Discussion at the Camp 1916
4. Miikaeli tagasitulek 1918 4. The Return of Michael 1918
177. Kolmapäev — puhkepäev 1920 177. Wednesday, the Rest Day 1920
1. Üks päev kahekesi Jumalaga 1920 1. One Day Alone with God 1920
2. Lapsepõlv kodus 1921 2. Early Home Life 1921
3. Päev laagris 1923 3. The Day at Camp 1923
4. Juudas ja ülempreestrid 1924 4. Judas and the Chief Priests 1924
5. Viimane koosviibimine 1927 5. The Last Social Hour 1927
178. Viimane päev laagris 1929 178. Last Day at the Camp 1929
1. Kõnelus pojaseisusest ja kodanikuseisusest 1929 1. Discourse on Sonship and Citizenship 1929
2. Pärast keskpäevast einet 1932 2. After the Noontime Meal 1932
3. Teel õhtusöömaajale 1934 3. On the Way to the Supper 1934
179. Viimne õhtusöömaaeg 1936 179. The Last Supper 1936
1. Parema koha soovimine 1936 1. The Desire for Preference 1936
2. Õhtusöömaaja algus 1937 2. Beginning the Supper 1937
3. Apostlite jalgade pesemine 1938 3. Washing the Apostles’ Feet 1938
4. Viimased sõnad äraandjale 1940 4. Last Words to the Betrayer 1940
5. Mälestusõhtusöömaaja sisseseadmine 1941 5. Establishing the Remembrance Supper 1941
180. Hüvastijätujutlus 1944 180. The Farewell Discourse 1944
1. Uus käsk 1944 1. The New Commandment 1944
2. Viinapuu ja selle oksad 1945 2. The Vine and the Branches 1945
3. Maailma vaenulikkus 1946 3. Enmity of the World 1946
4. Tõotatud abiline 1948 4. The Promised Helper 1948
5. Tõe Vaim 1949 5. The Spirit of Truth 1949
6. Lahkumise vajalikkus 1951 6. The Necessity for Leaving 1951
181. Viimased manitsused ja hoiatused 1953 181. Final Admonitions and Warnings 1953
1. Viimased lohutussõnad 1953 1. Last Words of Comfort 1953
2. Isiklikud hüvastijätumanitsused 1955 2. Farewell Personal Admonitions 1955
182. Ketsemanis 1963 182. In Gethsemane 1963
1. Viimane ühispalve 1963 1. The Last Group Prayer 1963
2. Viimane tund enne äraandmist 1966 2. Last Hour Before the Betrayal 1966
3. Üksinda Ketsemanis 1968 3. Alone in Gethsemane 1968
183. Jeesuse äraandmine ja vahistamine 1971 183. The Betrayal and Arrest of Jesus 1971
1. Isa tahe 1971 1. The Father’s Will 1971
2. Juudas linnas 1972 2. Judas in the City 1972
3. Meistri vahistamine 1973 3. The Master’s Arrest 1973
4. Arutelu oliivipressi juures 1975 4. Discussion at the Olive Press 1975
5. Teel ülempreestri lossi 1977 5. On the Way to the High Priest’s Palace 1977
184. Suurkohtu ees 1978 184. Before the Sanhedrin Court 1978
1. Hannas kuulab Jeesust üle 1978 1. Examination by Annas 1978
2. Peetrus lossiõues 1980 2. Peter in the Courtyard 1980
3. Suurkohtu ees 1982 3. Before the Court of Sanhedrists 1982
4. Alandamise tund 1984 4. The Hour of Humiliation 1984
5. Teine kohtuistung 1985 5. The Second Meeting of the Court 1985
185. Kohtupidamine Pilatuse ees 1987 185. The Trial Before Pilate 1987
1. Pontius Pilatus 1987 1. Pontius Pilate 1987
2. Jeesus ilmub Pilatuse ette 1989 2. Jesus Appears Before Pilate 1989
3. Pilatus kuulab Jeesuse isiklikult üle 1991 3. The Private Examination by Pilate 1991
4. Jeesus Herodese ees 1992 4. Jesus Before Herod 1992
5. Jeesus pöördub tagasi Pilatuse juurde 1993 5. Jesus Returns to Pilate 1993
6. Pilatuse viimane katse 1994 6. Pilate’s Last Appeal 1994
7. Pilatuse viimane küsitlus 1995 7. Pilate’s Last Interview 1995
8. Pilatuse traagiline alistumine 1996 8. Pilate’s Tragic Surrender 1996
186. Vahetult enne ristilöömist 1997 186. Just Before the Crucifixion 1997
1. Juudas Iskarioti lõpp 1997 1. The End of Judas Iscariot 1997
2. Meistri suhtumine 1999 2. The Master’s Attitude 1999
3. Usaldusväärne Taavet Sebedeus 2000 3. The Dependable David Zebedee 2000
4. Ettevalmistused ristilöömiseks 2001 4. Preparation for the Crucifixion 2001
5. Jeesuse surma seos paasapühaga 2002 5. Jesus’ Death in Relation to the Passover 2002
187. Ristilöömine 2004 187. The Crucifixion 2004
1. Kolgata teel 2004 1. On the Way to Golgotha 2004
2. Ristilöömine 2006 2. The Crucifixion 2006
3. Ristilöömise pealtnägijad 2008 3. Those Who Saw the Crucifixion 2008
4. Röövel ristil 2008 4. The Thief on the Cross 2008
5. Viimne tund ristil 2010 5. Last Hour on the Cross 2010
6. Pärast ristilöömist 2011 6. After the Crucifixion 2011
188. Hauasoleku aeg 2012 188. The Time of the Tomb 2012
1. Jeesuse matmine 2012 1. The Burial of Jesus 2012
2. Haua valvamine 2014 2. Safeguarding the Tomb 2014
3. Sabatipäeval 2014 3. During the Sabbath Day 2014
4. Ristisurma tähendus 2016 4. Meaning of the Death on the Cross 2016
5. Risti õppetunnid 2017 5. Lessons from the Cross 2017
189. Ülestõusmine 2020 189. The Resurrection 2020
1. Üleminek morontiasse 2020 1. The Morontia Transit 2020
2. Jeesuse aineline keha 2022 2. The Material Body of Jesus 2022
3. Ülestõusmine usulise elukorralduse lõpus 2024 3. The Dispensational Resurrection 2024
4. Tühja haua leidmine 2025 4. Discovery of the Empty Tomb 2025
5. Peetrus ja Johannes haua juures 2027 5. Peter and John at the Tomb 2027
190. Jeesuse morontiailmumised 2029 190. Morontia Appearances of Jesus 2029
1. Ülestõusmise kuulutajad 2029 1. Heralds of the Resurrection 2029
2. Jeesuse ilmumine Betaanias 2031 2. Jesus’ Appearance at Bethany 2031
3. Joosepi majas 2033 3. At the Home of Joseph 2033
4. Ilmumine kreeklastele 2033 4. Appearance to the Greeks 2033
5. Jalutuskäik kahe vennaga 2034 5. The Walk with Two Brothers 2034
191. Ilmumised apostlitele ja teistele juhtidele 2037 191. Appearances to the Apostles and Other Leaders 2037
1. Ilmumine Peetrusele 2039 1. The Appearance to Peter 2039
2. Esimene ilmumine apostlitele 2040 2. First Appearance to the Apostles 2040
3. Koos morontiaolenditega 2040 3. With the Morontia Creatures 2040
4. Kümnes ilmumine (Filadelfias) 2041 4. The Tenth Appearance (At Philadelphia) 2041
5. Teine ilmumine apostlitele 2042 5. Second Appearance to the Apostles 2042
6. Ilmumine Aleksandrias 2044 6. The Alexandrian Appearance 2044
192. Ilmumised Galileas 2045 192. Appearances in Galilee 2045
1. Ilmumine järve ääres 2045 1. Appearance by the Lake 2045
2. Kahekaupa peetud jutuajamised apostlitega 2047 2. Visiting with the Apostles Two and Two 2047
3. Ametissepühitsemise mäel 2050 3. On the Mount of Ordination 2050
4. Kogunemine järve ääres 2050 4. The Lakeside Gathering 2050
193. Viimased ilmumised ja taevaminek 2052 193. Final Appearances and Ascension 2052
1. Ilmumine Sühharis 2053 1. The Appearance at Sychar 2053
2. Ilmumine Foiniikias 2054 2. The Phoenician Appearance 2054
3. Viimane ilmumine Jeruusalemmas 2055 3. Last Appearance in Jerusalem 2055
4. Juuda languse põhjused 2055 4. Causes of Judas’s Downfall 2055
5. Meistri taevassetõusmine 2057 5. The Master’s Ascension 2057
6. Peetrus kutsub kokku koosoleku 2057 6. Peter Calls a Meeting 2057
194. Tõe Vaimu annetamine 2059 194. Bestowal of the Spirit of Truth 2059
1. Nelipühijutlus 2060 1. The Pentecost Sermon 2060
2. Nelipühade tähendus 2060 2. The Significance of Pentecost 2060
3. Mis juhtus nelipühade ajal 2062 3. What Happened at Pentecost 2062
4. Kristliku kiriku algus 2066 4. Beginnings of the Christian Church 2066
195. Pärast nelipühi 2069 195. After Pentecost 2069
1. Kreeklaste mõju 2071 1. Influence of the Greeks 2071
2. Rooma mõju 2072 2. The Roman Influence 2072
3. Rooma impeeriumi võimu all 2073 3. Under the Roman Empire 2073
4. Euroopa pimeduseajad 2074 4. The European Dark Ages 2074
5. Tänapäeva probleem 2075 5. The Modern Problem 2075
6. Materialism 2076 6. Materialism 2076
7. Materialismi haavatavus 2078 7. The Vulnerability of Materialism 2078
8. Ilmalik totalitarism 2081 8. Secular Totalitarianism 2081
9. Ristiusu probleem 2082 9. Christianity’s Problem 2082
10. Tulevik 2084 10. The Future 2084
196. Jeesuse usk 2087 196. The Faith of Jesus 2087
1. Jeesus kui inimene 2090 1. Jesus—The Man 2090
2. Jeesuse religioon 2091 2. The Religion of Jesus 2091
3. Religiooni ülimuslikkus 2093 3. The Supremacy of Religion 2093