Заглавията на документи The Titles of the Papers
Заглавията Автор Titles Author
0 Предисловие   (source) Божествен Съветник 0 Foreword   (source) Divine Counselor
ЧАСТ I
Централната и свръхвселените
PART I
The Central and Superuniverses
1 Всеобщият Баща   (source) Божествен Съветник 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Природата на Бога   (source) Божествен Съветник 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Атрибутите на Бога   (source) Божествен Съветник 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Връзката между Бога и Вселената   (source) Божествен Съветник 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Връзката между Бога и индивида   (source) Божествен Съветник 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Вечният Син   (source) Божествен Съветник 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Връзката на Вечния Син с Вселената   (source) Божествен Съветник 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 Безкрайният Дух   (source) Божествен Съветник 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 Връзката между Безкрайния Дух и Вселената   (source) Божествен Съветник 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 Райската Троица   (source) Всеобщ Цензор 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Вечният остров на Рая   (source) Възпитател по Мъдрост 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Вселената на Вселените   (source) Възпитател по Мъдрост 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 Свещените сфери на Рая   (source) Възпитател по Мъдрост 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Централната Божествена Вселена   (source) Възпитател по Мъдрост 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 Седемте свръхвселени   (source) Всеобщ Цензор 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 Седемте Главни Духа   (source) Всеобщ Цензор 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 Седемте групи Висши Духове   (source) Божествен Съветник 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 Висшите Троични Личности   (source) Божествен Съветник 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 Еднородните Същества с Троичен произход   (source) Божествен Съветник 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 Райските Божии Синове   (source) Възпитател по Мъдрост 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 Райските Синове-Създатели   (source) Възпитател по Мъдрост 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Тринитизираните Божии Синове   (source) Могъщ Посланик 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 Единичните Посланици   (source) Божествен Съветник 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 Върховните Личности на Безкрайния Дух   (source) Божествен Съветник 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 Пространствените Войнства на Посланиците   (source) Върховен Упълномощен 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Попечителски духове на централната вселена   (source) Възпитател по Мъдрост 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Служене на Първичните свръхнафими   (source) Възпитател по Мъдрост 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 Попечителски духове на свръхвселените   (source) Могъщ Посланик 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 Управляващите Вселенската Енергия   (source) Всеобщ Цензор 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Личности в Голямата Вселена   (source) Могъщ Посланик 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Корпусът на Завършилите   (source) Божествен Съветник и Един, Нямащ Име и Номер 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
ЧАСТ II
Локалната вселена
PART II
The Local Universe
32 Еволюцията на локалните вселени   (source) Могъщ Посланик 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Администрация на локалната вселена   (source) Ръководител на Архангелите 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 Майчинският Дух на локалната вселена   (source) Могъщ Посланик 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 Божиите Синове на локалната вселена   (source) Ръководител на Архангелите 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Носителите на Живот   (source) Синовете Ворондадек 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Личности на локалната вселена   (source) Сияйна Вечерна Звезда 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Попечителски духове на локалната вселена   (source) Мелхиседек 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 Серафическите войнства   (source) Мелхиседек 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 Възходящи Божии Синове   (source) Могъщ Посланик 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Физически аспекти на локалната вселена   (source) Архангел 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Енергия — разум и материя   (source) Могъщ Посланик 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 Съзвездията   (source) Малаватия Мелхиседек 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 Небесните творци   (source) Архангел 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Администрацията на локалната система   (source) Мелхиседек 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Столица на локалната система   (source) Архангел 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 Седемте Обителски Свята   (source) Сияйна Вечерна Звезда 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Моронтийният живот   (source) Архангел 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 Населените светове   (source) Мелхиседек 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 Планетарните Принцове   (source) Вторичен син Ланонандек 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 Планетарните Адамовци   (source) Вторичен син Ланонандек 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 Планетарните епохи на смъртните   (source) Могъщ Посланик 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 Бунтът на Луцифер   (source) Мановандет Мелхиседек 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Проблеми вследствие бунта на луцифер   (source) Могъщ Посланик 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 Сферите на светлината и живота   (source) Могъщ Посланик 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Всеобщото единство   (source) Могъщ Посланик и Макивента Мелхиседек 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
ЧАСТ III
Историята на Урантия
PART III
The History of Urantia
57 Произход на Урантия   (source) Носител на Живота 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Установяване живота на Урантия   (source) Носител на Живота 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 Ерата на морския живот на Урантия   (source) Носител на Живота 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Урантия в ерата на ранния наземен живот   (source) Носител на Живота 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Ерата на млекопитаещите на Урантия   (source) Носител на Живота 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 Ранните видове първобитен човек   (source) Носител на Живота 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 Първото човешко семейство   (source) Носител на Живота 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 Еволюционните цветни раси   (source) Носител на Живота 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Свръхуправление на еволюцията   (source) Носител на Живота 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Планетарният Принц на Урантия   (source) Мелхиседек 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 Планетарният бунт   (source) Мелхиседек 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 Началото на цивилизацията   (source) Мелхиседек 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Първобитните човешки институции   (source) Мелхиседек 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 Еволюция на управлението при хората   (source) Мелхиседек 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Развитие на държавата   (source) Мелхиседек 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Управлението на една съседна планета   (source) Мелхиседек 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Едемската градина   (source) Солония 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Адам и Ева   (source) Солония 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Простъпката на Адам и Ева   (source) Солония 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 Втората градина   (source) Солония 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 Промеждутъчните създания   (source) Архангел 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Виолетовата раса след епохата на Адам   (source) Архангел 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Разпространение на андитите на изток   (source) Архангел 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 Разпространение на андитите на запад   (source) Архангел 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 Развиване на съвременна цивилизация   (source) Архангел 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 Еволюция на брака   (source) Ръководител на Серафимите 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Институцията на брака   (source) Ръководител на Серафимите 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Бракът и семейният живот   (source) Ръководител на Серафимите 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 Източниците на поклонение   (source) Сияйна Вечерна Звезда 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 Ранната еволюция на религията   (source) Сияйна Вечерна Звезда 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 Култовете към духове   (source) Сияйна Вечерна Звезда 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Фетиши, талисмани и магия   (source) Сияйна Вечерна Звезда 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Грях, жертвоприношение и изкупление   (source) Сияйна Вечерна Звезда 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Шаманство — знахари и жреци   (source) Мелхиседек 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Еволюция на молитвата   (source) Ръководител на Промеждутъчните Създания 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 По-нататъшната еволюция на религията   (source) Мелхиседек 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Макивента Мелхиседек   (source) Мелхиседек 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Ученията на Мелхиседек на изток   (source) Мелхиседек 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Ученията на Мелхиседек в Левант   (source) Мелхиседек 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Яхве — Бог на евреите   (source) Мелхиседек 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 Развитие на представите за Бога сред древните евреи   (source) Мелхиседек 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Ученията на Мелхиседек на запад   (source) Мелхиседек 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 Социалните проблеми на религията   (source) Мелхиседек 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Религията в опита на човека   (source) Мелхиседек 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 Истинската природа на религията   (source) Мелхиседек 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 Основите на религиозната вяра   (source) Мелхиседек 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 Действителността на религиозния опит   (source) Мелхиседек 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 Развитие на концепцията за Троицата   (source) Мелхиседек 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Божество и реалност   (source) Мелхиседек 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Вселенските нива на реалността   (source) Мелхиседек 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 Произход и същност на Настройчиците на Съзнанието   (source) Единичен Посланик 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Мисия и дейност на Настройчиците на Съзнанието   (source) Единичен Посланик 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Връзка на Настройчиците с вселенските създания   (source) Единичен Посланик 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Връзка на Настройчиците с индивидуалните смъртни   (source) Единичен Посланик 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Настройчикът и душата   (source) Единичен Посланик 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 Запазване на личността   (source) Единичен Посланик 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 Серафическите хранители на съдбата   (source) Ръководител на Серафимите 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Серафическо планетарно управление   (source) Ръководител на Серафимите 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 Висшето Същество   (source) Могъщ Посланик 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 Всемогъщият-Висшият   (source) Могъщ Посланик 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 Бог-Висшият   (source) Могъщ Посланик 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Висшият и Пределният — време и пространство   (source) Могъщ Посланик 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Посвещенията на Христос Михаил   (source) Ръководител на Вечерните Звезди 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
ЧАСТ IV
Животът и ученията на Иисус
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Посвещаването на Михаил на Урантия   (source) Мантутия Мелхиседек 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Епохата на посвещаването на Михаил   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 Раждане и младенчество на Иисус   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 Ранното детство на Иисус   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 Късното детство на Иисус   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Иисус в Йерусалим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 Двете решаващи години   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 Юношеските години   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Иисус в периода на ранната зрелост   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 По-нататъшният живот на Иисус като възрастен   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 На път за Рим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 Световните религии   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 В Рим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Завръщане от Рим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Преходните години   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Йоан Кръстител   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 Кръщението и четиридесетте дни   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Очакване в Галилея   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Подготовка на посланиците на Царството   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 Дванадесетте апостоли   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 Посвещаването на дванадесетте за апостоли   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Начало на обществения труд   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Пасхата в Йерусалим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 Преминаване през Самария   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 В Хеврон и в Декаполис   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Четири знаменателни дни в Капернаум   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 Първото проповедническо пътешествие по Галилея   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Кратко посещение на Йерусалим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Подготовка на евангелисти във Витсаида   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 Второто проповедническо пътешествие   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 Третото проповедническо пътешествие   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Време за очакване и обучение край морето   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 Събитията, довели до кризата в Капернаум   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 Кризата в Капернаум   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 Последни дни в Капернаум   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Бягство през северна Галилея   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Пребиваване в Тир и Сидон   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 В Кесария Филипова   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Планината на преображението   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 Пътешествие в Декаполис   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Родан от Александрия   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Продължение на беседата с Родан   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 На Празника на шатрите   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 Посвещаването на седемдесетте в Магадан   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 На празника освещение на храма   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 Начало на мисионерската дейност в Перея   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Последното посещение на северна Перея   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Посещението на Филаделфия   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Възкресяването на Лазар   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Последната седмица от обучението в Пела   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Царството небесно   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 На път за Йерусалим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Отиване в Йерусалим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 Понеделник в Йерусалим   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Вторник сутринта в храма   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Последната проповед в храма   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Във вторник вечерта на Елеонската планина   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Сряда, ден за отдих   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Последният ден в лагера   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Тайната вечеря   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 Прощалната реч   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Последни наставления и предупреждения   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 В Гетсимания   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Предателство и арест   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 Съдебното заседания на Синедриона   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Съдът на Пилат   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Преди разпятието   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 Разпъването   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 В гробницата   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 Възкресението   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Моронтийните явявания на Иисус   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Явяванията пред апостолите и другите лидери   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Явяванията в Галилея   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 Последните явявания и възнесението   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Посвещаването на Духа на Истината   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 След Петдесетница   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Вярата на Иисус   (source) Комисия от Промеждутъчни Създания 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission