Документ 30 Paper 30
Личности в Голямата Вселена Personalities of the Grand Universe
30:0.1 (330.1) Л ИЧНОСТИТЕ и неличностните организми, функциониращи понастоящем в Рая и в голямата вселена, образуват почти безкрайно множество живи същества. Даже броят на основните категории и типове би могъл да потресе човешкото въображение, а да не говорим за неизброимите подтипове и разновидности. Независимо от това, желателно е да дадем представа за двете основни класификации живи същества — подсказка за Райската класификация и съкратена версия на Уверския Регистър на Личностите. 30:0.1 (330.1) THE personalities and other-than-personal entities now functioning on Paradise and in the grand universe constitute a well-nigh limitless number of living beings. Even the number of major orders and types would stagger the human imagination, let alone the countless subtypes and variations. It is, however, desirable to present something of two basic classifications of living beings—a suggestion of the Paradise classification and an abbreviation of the Uversa Personality Register.
30:0.2 (330.2) Невъзможно е да се състави пълна и последователна класификация на личностите в голямата вселена, доколкото не всички групи са разкрити. За систематизирана класификация на всички групи би била необходима цяла поредица допълнителни глави и ново откровение. Такова концептуално разширяване на материала едва ли е желателно, тъй като то още за хиляда години би лишило смъртните от стимула за творчески размишления, даван от подобни частично разкрити представяния. Не е редно да разказваме на човека прекалено много. Това подтиска въображението. 30:0.2 (330.2) It is not possible to formulate comprehensive and entirely consistent classifications of the personalities of the grand universe because all of the groups are not revealed. It would require numerous additional papers to cover the further revelation required to systematically classify all groups. Such conceptual expansion would hardly be desirable as it would deprive the thinking mortals of the next thousand years of that stimulus to creative speculation which these partially revealed concepts supply. It is best that man not have an overrevelation; it stifles imagination.
1. Райската класификация на живите същества ^top 1. The Paradise Classification of Living Beings ^top
30:1.1 (330.3) Живите същества в Рая се класифицират в съответствие с изконната и придобита връзка с Райските Божества. По време на великите събрания на централната и свръхвселените присъстващите често се разпределят по групи в съответствие със своя произход: с троичен произход или постигнали Троицата, с двойствен произход и произлезли от един източник. Не е лесно да се обясни Райската класификация на живите същества на смъртния разум, но ние сме упълномощени да предложим следната йерархия: 30:1.1 (330.3) Living beings are classified on Paradise in accordance with inherent and attained relationship to the Paradise Deities. During the grand gatherings of the central and superuniverses those present are often grouped in accordance with origin: those of triune origin, or of Trinity attainment; those of dual origin; and those of single origin. It is difficult to interpret the Paradise classification of living beings to the mortal mind, but we are authorized to present the following:
30:1.2 (330.4) I. СЪЩЕСТВА С ТРИЕДИНЕН ПРОИЗХОД. Същества, сътворени и от трите Райски Божества — или сътворени като такива, или обединени в Троицата, а също Тринитизираният Корпус, под което се подразбират всички групи тринитизирани същества — разкрити и неразкрити. 30:1.2 (330.4) I. TRIUNE-ORIGIN BEINGS. Beings created by all three Paradise Deities, either as such or as the Trinity, together with the Trinitized Corps, which designation refers to all groups of trinitized beings, revealed and unrevealed.
30:1.3 (330.5) А. Върховни Духове 30:1.3 (330.5) A. The Supreme Spirits.
30:1.4 (330.6) 1. Седем Главни Духа. 30:1.4 (330.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:1.5 (330.7) 2. Седем Върховни Администратора. 30:1.5 (330.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:1.6 (330.8) 3. Седем категории Отразяващи Духове. 30:1.6 (330.8) 3. The Seven Orders of Reflective Spirits.
30:1.7 (330.9) Б. Неизменни Синове на Троицата 30:1.7 (330.9) B. The Stationary Sons of the Trinity.
30:1.8 (330.10) 1. Тринитизирани Тайнства на Върховността. 30:1.8 (330.10) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:1.9 (330.11) 2. Извечно Вечни. 30:1.9 (330.11) 2. Eternals of Days.
30:1.10 (330.12) 3. Извечно Древни. 30:1.10 (330.12) 3. Ancients of Days.
30:1.11 (330.13) 4. Извечно Съвършени. 30:1.11 (330.13) 4. Perfections of Days.
30:1.12 (331.1) 5. Съвременици на Вечността. 30:1.12 (331.1) 5. Recents of Days.
30:1.13 (331.2) 6. Извечно Единни. 30:1.13 (331.2) 6. Unions of Days.
30:1.14 (331.3) 7. Извечно Верни. 30:1.14 (331.3) 7. Faithfuls of Days.
30:1.15 (331.4) 8. Възпитатели в Мъдростта. 30:1.15 (331.4) 8. Perfectors of Wisdom.
30:1.16 (331.5) 9. Божествени Съветници. 30:1.16 (331.5) 9. Divine Counselors.
30:1.17 (331.6) 10. Всеобщи Цензори. 30:1.17 (331.6) 10. Universal Censors.
30:1.18 (331.7) В. Същества с троичен произход и тринитизирани същества. 30:1.18 (331.7) C. Trinity-origin and Trinitized Beings.
30:1.19 (331.8) 1. Троични Синове-Учители. 30:1.19 (331.8) 1. Trinity Teacher Sons.
30:1.20 (331.9) 2. Свещени Троични Духове. 30:1.20 (331.9) 2. Inspired Trinity Spirits.
30:1.21 (331.10) 3. Обитатели на Хавона. 30:1.21 (331.10) 3. Havona Natives.
30:1.22 (331.11) 4. Жители на Рая. 30:1.22 (331.11) 4. Paradise Citizens.
30:1.23 (331.12) 5. Неразкрити същества с троичен произход. 30:1.23 (331.12) 5. Unrevealed Trinity-origin Beings.
30:1.24 (331.13) 6. Неразкрити същества, тринитизирани от Божествата. 30:1.24 (331.13) 6. Unrevealed Deity-trinitized Beings.
30:1.25 (331.14) 7. Тринитизирани Синове на Постиженията. 30:1.25 (331.14) 7. Trinitized Sons of Attainment.
30:1.26 (331.15) 8. Тринитизирани Синове на Отбора. 30:1.26 (331.15) 8. Trinitized Sons of Selection.
30:1.27 (331.16) 9. Тринитизирани Синове на Съвършенството. 30:1.27 (331.16) 9. Trinitized Sons of Perfection.
30:1.28 (331.17) 10. Синове, тринитизирани от създания. 30:1.28 (331.17) 10. Creature-trinitized Sons.
30:1.29 (331.18) II. СЪЩЕСТВА С ДВОЙСТВЕН ПРОИЗХОД. Същества, произхождащи от които и да са две Райски Божества или създадени пряко или косвено от които и да са две същества, водещи началото си от Райските Божества. 30:1.29 (331.18) II. DUAL-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any two of the Paradise Deities or otherwise created by any two beings of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.30 (331.19) А. Низходящи категории. 30:1.30 (331.19) A. The Descending Orders.
30:1.31 (331.20) 1. Синове-Създатели. 30:1.31 (331.20) 1. Creator Sons.
30:1.32 (331.21) 2. Синове-Арбитри. 30:1.32 (331.21) 2. Magisterial Sons.
30:1.33 (331.22) 3. Ясни Утринни Звезди. 30:1.33 (331.22) 3. Bright and Morning Stars.
30:1.34 (331.23) 4. Бащи-Мелхиседек. 30:1.34 (331.23) 4. Father Melchizedeks.
30:1.35 (331.24) 5. Мелхиседек. 30:1.35 (331.24) 5. The Melchizedeks.
30:1.36 (331.25) 6. Ворондадек. 30:1.36 (331.25) 6. The Vorondadeks.
30:1.37 (331.26) 7. Ланонандек. 30:1.37 (331.26) 7. The Lanonandeks.
30:1.38 (331.27) 8. Ярки Вечерни Звезди 30:1.38 (331.27) 8. Brilliant Evening Stars.
30:1.39 (331.28) 9. Архангели. 30:1.39 (331.28) 9. The Archangels.
30:1.40 (331.29) 10. Носители на Живот. 30:1.40 (331.29) 10. Life Carriers.
30:1.41 (331.30) 11. Неразкрити Вселенски Помощници. 30:1.41 (331.30) 11. Unrevealed Universe Aids.
30:1.42 (331.31) 12. Неразкрити Божии Синове. 30:1.42 (331.31) 12. Unrevealed Sons of God.
30:1.43 (331.32) Б. Неизменни категории 30:1.43 (331.32) B. The Stationary Orders.
30:1.44 (331.33) 1. Абандонтери. 30:1.44 (331.33) 1. Abandonters.
30:1.45 (331.34) 2. Сузати. 30:1.45 (331.34) 2. Susatia.
30:1.46 (331.35) 3. Унивитати. 30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.
30:1.47 (331.36) 4. Спиронги. 30:1.47 (331.36) 4. Spironga.
30:1.48 (331.37) 5. Неразкрити същества с двойствен произход. 30:1.48 (331.37) 5. Unrevealed Dual-origin Beings.
30:1.49 (331.38) В. Възходящи категории 30:1.49 (331.38) C. The Ascending Orders.
30:1.50 (331.39) 1. Смъртни, слели се с Настройчика. 30:1.50 (331.39) 1. Adjuster-fused Mortals.
30:1.51 (331.40) 2. Смъртни, слели се със Сина. 30:1.51 (331.40) 2. Son-fused Mortals.
30:1.52 (331.41) 3. Смъртни, слели се с Духа. 30:1.52 (331.41) 3. Spirit-fused Mortals.
30:1.53 (331.42) 4. Преобразувани промеждутъчни създания. 30:1.53 (331.42) 4. Translated Midwayers.
30:1.54 (331.43) 5. Неразкрити възходящи същества. 30:1.54 (331.43) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.55 (332.1) III. СЪЩЕСТВА С ЕДИНИЧЕН ПРОИЗХОД. Същества, произхождащи от което и да е едно Райско Божество или създадени пряко или косвено от което и да е същество, водещо началото си от Райските Божества. 30:1.55 (332.1) III. SINGLE-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any one of the Paradise Deities or otherwise created by any one being of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.56 (332.2) А. Висши Духове 30:1.56 (332.2) A. The Supreme Spirits.
30:1.57 (332.3) 1. Гравитационни Посланици. 30:1.57 (332.3) 1. Gravity Messengers.
30:1.58 (332.4) 2. Седем Духа на Кръгове за Хавона. 30:1.58 (332.4) 2. The Seven Spirits of the Havona Circuits.
30:1.59 (332.5) 3. Дванадесеткратни Помощници на Кръгове за Хавона. 30:1.59 (332.5) 3. The Twelvefold Adjutants of the Havona Circuits.
30:1.60 (332.6) 4. Спомагателни Образи на Отразяващите Духове. 30:1.60 (332.6) 4. The Reflective Image Aids.
30:1.61 (332.7) 5. Майчински Духове на Вселените. 30:1.61 (332.7) 5. Universe Mother Spirits.
30:1.62 (332.8) 6. Седмократни Спомагателни Духове на Разума. 30:1.62 (332.8) 6. The Sevenfold Adjutant Mind-Spirits.
30:1.63 (332.9) 7. Неразкрити Същества, Произхождащи от Божества. 30:1.63 (332.9) 7. Unrevealed Deity-origin Beings.
30:1.64 (332.10) Б. Възходящи категории 30:1.64 (332.10) B. The Ascending Orders.
30:1.65 (332.11) 1. Личностни Настройчици. 30:1.65 (332.11) 1. Personalized Adjusters.
30:1.66 (332.12) 2. Възходящи Материални Синове. 30:1.66 (332.12) 2. Ascending Material Sons.
30:1.67 (332.13) 3. Еволюционни Серафими. 30:1.67 (332.13) 3. Evolutionary Seraphim.
30:1.68 (332.14) 4. Еволюционни Херувими. 30:1.68 (332.14) 4. Evolutionary Cherubim.
30:1.69 (332.15) 5. Неразкрити Възходящи Създания. 30:1.69 (332.15) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.70 (332.16) В. Семейството на Безкрайния Дух 30:1.70 (332.16) C. The Family of the Infinite Spirit.
30:1.71 (332.17) 1. Единични Посланици. 30:1.71 (332.17) 1. Solitary Messengers.
30:1.72 (332.18) 2. Надзорници на Вселенските Кръгове. 30:1.72 (332.18) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:1.73 (332.19) 3. Регистратори на Волеви Създания. 30:1.73 (332.19) 3. Census Directors.
30:1.74 (332.20) 4. Лични помощници на Безкрайния Дух. 30:1.74 (332.20) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:1.75 (332.21) 5. Спомагателни Инспектори. 30:1.75 (332.21) 5. Associate Inspectors.
30:1.76 (332.22) 6. Упълномощени Стражи. 30:1.76 (332.22) 6. Assigned Sentinels.
30:1.77 (332.23) 7. Придружители на Смъртни Кандидати. 30:1.77 (332.23) 7. Graduate Guides.
30:1.78 (332.24) 8. Хавонски Сервитали. 30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitals.
30:1.79 (332.25) 9. Всеобщи Миротворци. 30:1.79 (332.25) 9. Universal Conciliators.
30:1.80 (332.26) 10. Моронтийни Спътници. 30:1.80 (332.26) 10. Morontia Companions.
30:1.81 (332.27) 11. Свръхнафими. 30:1.81 (332.27) 11. Supernaphim.
30:1.82 (332.28) 12. Секонафими. 30:1.82 (332.28) 12. Seconaphim.
30:1.83 (332.29) 13. Тертиафими. 30:1.83 (332.29) 13. Tertiaphim.
30:1.84 (332.30) 14. Омниафими. 30:1.84 (332.30) 14. Omniaphim.
30:1.85 (332.31) 15. Серафими. 30:1.85 (332.31) 15. Seraphim.
30:1.86 (332.32) 16. Херувими и Сановими. 30:1.86 (332.32) 16. Cherubim and Sanobim.
30:1.87 (332.33) 17. Неразкрити Същества от Семейството на Духа. 30:1.87 (332.33) 17. Unrevealed Spirit-origin Beings.
30:1.88 (332.34) 18. Седем Върховни Управляващи Енергията. 30:1.88 (332.34) 18. The Seven Supreme Power Directors.
30:1.89 (332.35) 19. Върховни Енергийни Центрове. 30:1.89 (332.35) 19. The Supreme Power Centers.
30:1.90 (332.36) 20. Главни Физически Регулатори. 30:1.90 (332.36) 20. The Master Physical Controllers.
30:1.91 (332.37) 21. Управляващи Моронтийната Енергия. 30:1.91 (332.37) 21. The Morontia Power Supervisors.
30:1.92 (332.38) IV. ВЪЗНИКНАЛИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНИ СЪЩЕСТВА. В Рая се намира голямо множество трансцендентални същества, чийто произход обикновено се разкрива на вселените на времето и пространството, едва след като тези вселени се утвърдят в светлината и живота. Такива същества не са нито създатели, нито създания; те представляват възникналите деца на божествеността, пределността и вечността. Тези „евентуални същества“ не са нито крайни, нито безкрайни: те са абсонитни, а абсонитността не е нито безкрайност, нито абсолютност. 30:1.92 (332.38) IV. EVENTUATED TRANSCENDENTAL BEINGS. There is to be found on Paradise a vast host of transcendental beings whose origin is not ordinarily disclosed to the universes of time and space until they are settled in light and life. These Transcendentalers are neither creators nor creatures; they are the eventuated children of divinity, ultimacy, and eternity. These “eventuators” are neither finite nor infinite—they are absonite; and absonity is neither infinity nor absoluteness.
30:1.93 (333.1) Тези несъздадени несъздатели са вечно предани на Райската Троица и послушни пред Крайния. Те съществуват на четири пределни нива на личностна активност и функционират на седем абсонитни нива в дванадесет големи категории, състоящи се от хиляди основни работни групи, всяка от които се разделя на седем класа. Тези възникнали същества включват следните категории: 30:1.93 (333.1) These uncreated noncreators are ever loyal to the Paradise Trinity and obedient to the Ultimate. They are existent on four ultimate levels of personality activity and are functional on the seven levels of the absonite in twelve grand divisions consisting of one thousand major working groups of seven classes each. These eventuated beings include the following orders:
30:1.94 (333.2) 1. Архитекти на Мирозданието. 30:1.94 (333.2) 1. The Architects of the Master Universe.
30:1.95 (333.3) 2. Трансцендентални Регистратори. 30:1.95 (333.3) 2. Transcendental Recorders.
30:1.96 (333.4) 3. Други трансцендентални същества. 30:1.96 (333.4) 3. Other Transcendentalers.
30:1.97 (333.5) 4. Първични Възникнали Главни Организатори на Силата. 30:1.97 (333.5) 4. Primary Eventuated Master Force Organizers.
30:1.98 (333.6) 5. Вторични Трансцендентални Главни Организатори на Силата. 30:1.98 (333.6) 5. Associate Transcendental Master Force Organizers.
30:1.99 (333.7) Като свръхличност Бог проявява; като личност Бог твори; като предличност Бог се разделя на частици; и такава частица на Бога е Настройчикът — създава в материалния и смъртен разум духовната душа в съответствие със свободния избор на личността, посветена на смъртното създание чрез родителското деяние на Бога като Баща. 30:1.99 (333.7) God, as a superperson, eventuates; God, as a person, creates; God, as a preperson, fragments; and such an Adjuster fragment of himself evolves the spirit soul upon the material and mortal mind in accordance with the freewill choosing of the personality which has been bestowed upon such a mortal creature by the parental act of God as a Father.
30:1.100 (333.8) V. ФРАГМЕНТИРАНИ БОЖЕСТВЕНИ СЪЩНОСТИ. Най-типични представители на тази категория живи реалии са произхождащите от Всеобщия Баща Настройчици на Съзнанието, макар че те в никакъв случай не са единствени частици доличностна реалност на Първия Източник и Център. Функциите на другите, различни от Настройчиците, частици са разнообразни и малко известни. Сливането с Настройчика или друга подобна частица превръща създанието в същество, сляло се с Отеца. 30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTED ENTITIES OF DEITY. This order of living existence, originating in the Universal Father, is best typified by the Thought Adjusters, though these entities are by no means the only fragmentations of the prepersonal reality of the First Source and Center. The functions of the other-than-Adjuster fragments are manifold and little known. Fusion with an Adjuster or other such fragment constitutes the creature a Father-fused being.
30:1.101 (333.9) Тук е необходимо да включим и фрагментацията на предразумния дух на Третия Източник и Център, макар че едва ли можем да ги сравним с частиците на Отеца. Такива същества поразително се отличават от Настройчиците; като такива те не пребивават на Сферата на Духа и не се преместват по кръговете на гравитация на разума; те не се вселяват и в смъртните в течение на техния живот в плът. Те не са доличностни в този смисъл, в какъвто са Настройчиците; но такива частици на предразумния дух се посвещават на някои спасили се смъртни, които, сливайки се с тези частици, се превръщат в Смъртни, слели се с Духа — за разлика от Смъртните, слели се с Настройчика. 30:1.101 (333.9) The fragmentations of the premind spirit of the Third Source and Center, though hardly comparable to the Father fragments, should be here recorded. Such entities differ very greatly from Adjusters; they do not as such dwell on Spiritington, nor do they as such traverse the mind-gravity circuits; neither do they indwell mortal creatures during the life in the flesh. They are not prepersonal in the sense that the Adjusters are, but such fragments of premind spirit are bestowed upon certain of the surviving mortals, and fusion therewith constitutes them Spirit-fused mortals in contradistinction to Adjuster-fused mortals.
30:1.102 (333.10) Още по-сложно е да се опише индивидуализираният дух на Сина-Създател — съюзът, който превръща създанието в смъртен, слял се със Сина. Съществуват и други частици на Божествата. 30:1.102 (333.10) Still more difficult of description is the individualized spirit of a Creator Son, union with which constitutes the creature a Son-fused mortal. And there are still other fragmentations of Deity.
30:1.103 (333.11) VI. СВРЪХЛИЧНОСТНИ СЪЩЕСТВА. Съществува голямо множество същества, неотнасящи се към личностните категории; те имат божествен произход и изпълняват многобройни функции във вселената на вселените. Някои от тези същества постоянно обитават в Райските светове на Сина, други — такива, като свръхличностните представители на Вечния Син, се срещат на други места. Голяма част от тях не са споменати в настоящите повествувания и опитите да опишем техните личностни създания биха били напълно безуспешни. 30:1.103 (333.11) VI. SUPERPERSONAL BEINGS. There is a vast host of other-than-personal beings of divine origin and of manifold service in the universe of universes. Certain of these beings are resident on the Paradise worlds of the Son; others, like the superpersonal representatives of the Eternal Son, are encountered elsewhere. They are for the most part unmentioned in these narratives, and it would be quite futile to attempt their description to personal creatures.
30:1.104 (333.12) VII. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ И НЕРАЗКРИТИ КАТЕГОРИИ. В течение на настоящата вселенска епоха би било невъзможно да включим всички същества — личностни и други, в състава на класификацията, отнасяща се към сегашната епоха. Освен това не всички такива категории са разкрити в настоящите повествувания; затова в тези списъци многобройни категории са изпуснати. Сред тях са: 30:1.104 (333.12) VII. UNCLASSIFIED AND UNREVEALED ORDERS. During the present universe age it would not be possible to place all beings, personal or otherwise, within classifications pertaining to the present universe age; nor have all such categories been revealed in these narratives; hence numerous orders have been omitted from these lists. Consider the following:
30:1.105 (333.13) Завършилите Вселенския Път; 30:1.105 (333.13) The Consummator of Universe Destiny.
30:1.106 (333.14) Условните Наместници на Крайния; 30:1.106 (333.14) The Qualified Vicegerents of the Ultimate.
30:1.107 (334.1) Безусловните Надзорници на Върховния; 30:1.107 (334.1) The Unqualified Supervisors of the Supreme.
30:1.108 (334.2) Неразкритите Съзидателни Посредници на Извечно Древните; 30:1.108 (334.2) The Unrevealed Creative Agencies of the Ancients of Days.
30:1.109 (334.3) Райският Маджестон; 30:1.109 (334.3) Majeston of Paradise.
30:1.110 (334.4) Неназованите Отразяващи Свързочници на Маджестон; 30:1.110 (334.4) The Unnamed Reflectivator Liaisons of Majeston.
30:1.111 (334.5) Мидсонитните Категории на Локалните Вселени. 30:1.111 (334.5) The Midsonite Orders of the Local Universes.
30:1.112 (334.6) Не следва да се придава някакво особено значение на това, че тези категории са поставени тук заедно; обединява ги само това, че нито една от тях не влиза в приведената тук Райска класификация. Това са само единични примери за невлизащите в класификацията същества; все още ви предстои да се запознаете с много неразкрити категории. 30:1.112 (334.6) No especial significance need attach to the listing of these orders together except that none of them appear in the Paradise classification as revealed herein. These are the unclassified few; you have yet to learn of the unrevealed many.
30:1.113 (334.7) Сред духовете има духовни организми, духовни сили, личностни духове, доличностни духове, свръхличностни духове, духовни реалии, духовни личности, но нито езикът, нито разумът на смъртните са адекватни за тяхното възприемане. При все това можем да отбележим, че не съществуват личности на „чистия разум“; само тогава организмът е способен да придобие личност, когато я дарява Бог, Който е Дух. Разумен организъм, който не е свързан нито с духовна, нито с физическа енергия, не е личност. Но в този смисъл, в който съществуват духовни личности, притежаващи разум, съществуват и разумни личности, притежаващи дух. Маджестон и неговите партньори са удачен пример за същества, в които преобладава разум, но има и по-добри примери за този тип, които са ви неизвестни. Съществуват даже цели неразкрити категории от подобни личности с разум, но те винаги са свързани с духа. Някои други неразкрити създания се причисляват към класа, които могат да се нарекат разумни- и физико-енергийни личности. Същества от такъв тип не реагират на духовната гравитация, но при все това са истински личности — те са обхванати от кръга на Отеца. 30:1.113 (334.7) There are spirits: spirit entities, spirit presences, personal spirits, prepersonal spirits, superpersonal spirits, spirit existences, spirit personalities—but neither mortal language nor mortal intellect are adequate. We may however state that there are no personalities of “pure mind”; no entity has personality unless he is endowed with it by God who is spirit. Any mind entity that is not associated with either spiritual or physical energy is not a personality. But in the same sense that there are spirit personalities who have mind there are mind personalities who have spirit. Majeston and his associates are fairly good illustrations of mind-dominated beings, but there are better illustrations of this type of personality unknown to you. There are even whole unrevealed orders of such mind personalities, but they are always spirit associated. Certain other unrevealed creatures are what might be termed mindal- and physical-energy personalities. This type of being is nonresponsive to spirit gravity but is nonetheless a true personality—is within the Father’s circuit.
30:1.114 (334.8) Настоящите повествувания даже не се опитват да претендират за изчерпателно описание на живите създания, създатели, реализиращите и други същества, които живеят, служат и се покланят в безбройните вселени на времето и в централната вселена на вечността. Вие, смъртните, сте личности, затова можем да ви описваме същества, които са дарени с личност. Но нима можем да ви обясним какво представлява едно същество, дарено с абсонитност? 30:1.114 (334.8) These papers do not—cannot—even begin to exhaust the story of the living creatures, creators, eventuators, and still-otherwise-existent beings who live and worship and serve in the swarming universes of time and in the central universe of eternity. You mortals are persons; hence we can describe beings who are personalized, but how could an absonitized being ever be explained to you?
2. Уверският регистър на личностите ^top 2. The Uversa Personality Register ^top
30:2.1 (334.9) Божественото семейство на живите същества е регистрирано на Уверса в седем общи раздела: 30:2.1 (334.9) The divine family of living beings is registered on Uversa in seven grand divisions:
30:2.2 (334.10) 1. Райски Божества. 30:2.2 (334.10) 1. The Paradise Deities.
30:2.3 (334.11) 2. Върховни Духове. 30:2.3 (334.11) 2. The Supreme Spirits.
30:2.4 (334.12) 3. Същества с троичен произход. 30:2.4 (334.12) 3. The Trinity-origin Beings.
30:2.5 (334.13) 4. Божии Синове. 30:2.5 (334.13) 4. The Sons of God.
30:2.6 (334.14) 5. Личности на Безкрайния Дух. 30:2.6 (334.14) 5. Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.7 (334.15) 6. Управляващи на Вселенската Енергия. 30:2.7 (334.15) 6. The Universe Power Directors.
30:2.8 (334.16) 7. Корпус на Постоянното Гражданство. 30:2.8 (334.16) 7. The Corps of Permanent Citizenship.
30:2.9 (334.17) Тези групи волеви създания се делят на многобройни класове и подкласове. Но изложението на тази класификация на личностите на голямата вселена се прави основно, за да покаже тези категории разумни същества, които са разкрити в настоящите повествувания; повечето от тях ще се срещат със смъртните на времето и ще станат част от техния опит при възхода им към Рая. Тези списъци не включват обширните категории вселенски същества, чиято дейност не е свързана с програмата за духовно извисяване на смъртните. 30:2.9 (334.17) These groups of will creatures are divided into numerous classes and minor subdivisions. The presentation of this classification of the personalities of the grand universe is however chiefly concerned in setting forth those orders of intelligent beings who have been revealed in these narratives, most of whom will be encountered in the ascendant experience of the mortals of time on their progressive climb to Paradise. The following listings make no mention of vast orders of universe beings who carry forward their work apart from the mortal ascension scheme.
30:2.10 (335.1) I. РАЙСКИ БОЖЕСТВА 30:2.10 (335.1) I. THE PARADISE DEITIES.
30:2.11 (335.2) 1. Всеобщият Баща. 30:2.11 (335.2) 1. The Universal Father.
30:2.12 (335.3) 2. Вечният Син. 30:2.12 (335.3) 2. The Eternal Son.
30:2.13 (335.4) 3. Безкрайният Дух. 30:2.13 (335.4) 3. The Infinite Spirit.
30:2.14 (335.5) II. ВЪРХОВНИ ДУХОВЕ 30:2.14 (335.5) II. THE SUPREME SPIRITS.
30:2.15 (335.6) 1. Седем Главни Духа. 30:2.15 (335.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:2.16 (335.7) 2. Седем Върховни Администратора. 30:2.16 (335.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:2.17 (335.8) 3. Седем Групи Отразяващи Духове. 30:2.17 (335.8) 3. The Seven Groups of Reflective Spirits.
30:2.18 (335.9) 4. Спомагателни Образи на Отразяващите Духове. 30:2.18 (335.9) 4. The Reflective Image Aids.
30:2.19 (335.10) 5. Седемте Духа на Кръговете. 30:2.19 (335.10) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
30:2.20 (335.11) 6. Съзидателните Духове на Локалните Вселени. 30:2.20 (335.11) 6. Local Universe Creative Spirits.
30:2.21 (335.12) 7. Спомагателните Духове на Разума. 30:2.21 (335.12) 7. Adjutant Mind-Spirits.
30:2.22 (335.13) III. СЪЩЕСТВА С ТРОИЧЕН ПРОИЗХОД 30:2.22 (335.13) III. THE TRINITY-ORIGIN BEINGS.
30:2.23 (335.14) 1. Тринитизирани Тайнства на Върховността. 30:2.23 (335.14) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:2.24 (335.15) 2. Извечно Вечни. 30:2.24 (335.15) 2. Eternals of Days.
30:2.25 (335.16) 3. Извечно Древни. 30:2.25 (335.16) 3. Ancients of Days.
30:2.26 (335.17) 4. Извечно Съвършени. 30:2.26 (335.17) 4. Perfections of Days.
30:2.27 (335.18) 5. Съвременици на Вечността. 30:2.27 (335.18) 5. Recents of Days.
30:2.28 (335.19) 6. Извечно Единни. 30:2.28 (335.19) 6. Unions of Days.
30:2.29 (335.20) 7. Извечно Верни. 30:2.29 (335.20) 7. Faithfuls of Days.
30:2.30 (335.21) 8. Троични Синове-Учители. 30:2.30 (335.21) 8. Trinity Teacher Sons.
30:2.31 (335.22) 9. Възпитатели по Мъдрост. 30:2.31 (335.22) 9. Perfectors of Wisdom.
30:2.32 (335.23) 10. Божествени Съветници. 30:2.32 (335.23) 10. Divine Counselors.
30:2.33 (335.24) 11. Всеобщи Цензори. 30:2.33 (335.24) 11. Universal Censors.
30:2.34 (335.25) 12. Свещени Троични Духове. 30:2.34 (335.25) 12. Inspired Trinity Spirits.
30:2.35 (335.26) 13. Обитатели на Хавона. 30:2.35 (335.26) 13. Havona Natives.
30:2.36 (335.27) 14. Жители на Рая. 30:2.36 (335.27) 14. Paradise Citizens.
30:2.37 (335.28) IV. БОЖИИ СИНОВЕ 30:2.37 (335.28) IV. THE SONS OF GOD.
30:2.38 (335.29) А. Низходящи Синове 30:2.38 (335.29) A. Descending Sons.
30:2.39 (335.30) 1. Синове-Създатели — Михаиловци. 30:2.39 (335.30) 1. Creator Sons—Michaels.
30:2.40 (335.31) 2. Синове-Арбитри — Авоналовци. 30:2.40 (335.31) 2. Magisterial Sons—Avonals.
30:2.41 (335.32) 3. Троични Синове-Учители — Дайналовци. 30:2.41 (335.32) 3. Trinity Teacher Sons—Daynals.
30:2.42 (335.33) 4. Синове-Мелхиседек. 30:2.42 (335.33) 4. Melchizedek Sons.
30:2.43 (335.34) 5. Синове-Ворондадек. 30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Sons.
30:2.44 (335.35) 6. Синове-Ланонандек. 30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Sons.
30:2.45 (335.36) 7. Синове-Носители на Живот. 30:2.45 (335.36) 7. Life Carrier Sons.
30:2.46 (335.37) Б. Възходящи Синове 30:2.46 (335.37) B. Ascending Sons.
30:2.47 (335.38) 1. Смъртни, слели се с Бащата. 30:2.47 (335.38) 1. Father-fused Mortals.
30:2.48 (335.39) 2. Смъртни, слели се със Сина. 30:2.48 (335.39) 2. Son-fused Mortals.
30:2.49 (335.40) 3. Смъртни, слели се с Духа. 30:2.49 (335.40) 3. Spirit-fused Mortals.
30:2.50 (335.41) 4. Еволюционни серафими. 30:2.50 (335.41) 4. Evolutionary Seraphim.
30:2.51 (335.42) 5. Възходящи материални Синове. 30:2.51 (335.42) 5. Ascending Material Sons.
30:2.52 (335.43) 6. Преобразувани Промеждутъчни Създания. 30:2.52 (335.43) 6. Translated Midwayers.
30:2.53 (335.44) 7. Персонализирани Настройчици. 30:2.53 (335.44) 7. Personalized Adjusters.
30:2.54 (336.1) В. Тринитизирани Синове 30:2.54 (336.1) C. Trinitized Sons.
30:2.55 (336.2) 1. Могъщи Посланици. 30:2.55 (336.2) 1. Mighty Messengers.
30:2.56 (336.3) 2. Снабдени с Върховни Пълномощия. 30:2.56 (336.3) 2. Those High in Authority.
30:2.57 (336.4) 3. Нямащи Име и Номер. 30:2.57 (336.4) 3. Those without Name and Number.
30:2.58 (336.5) 4. Тринитизирани Опекуни. 30:2.58 (336.5) 4. Trinitized Custodians.
30:2.59 (336.6) 5. Тринитизирани Посланици. 30:2.59 (336.6) 5. Trinitized Ambassadors.
30:2.60 (336.7) 6. Небесни Пазители. 30:2.60 (336.7) 6. Celestial Guardians.
30:2.61 (336.8) 7. Помощници на Върховните Синове. 30:2.61 (336.8) 7. High Son Assistants.
30:2.62 (336.9) 8. Синове, тринитизирани от Възходящи Създания. 30:2.62 (336.9) 8. Ascender-trinitized Sons.
30:2.63 (336.10) 9. Синове, тринитизирани в Рая-Хавона. 30:2.63 (336.10) 9. Paradise-Havona-trinitized Sons.
30:2.64 (336.11) 10. Тринитизирани Синове на Съдбата. 30:2.64 (336.11) 10. Trinitized Sons of Destiny.
30:2.65 (336.12) V. ЛИЧНОСТИ НА БЕЗКРАЙНИЯ ДУХ 30:2.65 (336.12) V. PERSONALITIES OF THE INFINITE SPIRIT.
30:2.66 (336.13) А. Върховни личности на Безкрайния Дух 30:2.66 (336.13) A. Higher Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.67 (336.14) 1. Единични Посланици. 30:2.67 (336.14) 1. Solitary Messengers.
30:2.68 (336.15) 2. Надзорници на Вселенските Кръгове. 30:2.68 (336.15) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:2.69 (336.16) 3. Регистратори на Волеви Създания. 30:2.69 (336.16) 3. Census Directors.
30:2.70 (336.17) 4. Лични Помощници на Безкрайния Дух. 30:2.70 (336.17) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:2.71 (336.18) 5. Спомагателни Инспектори. 30:2.71 (336.18) 5. Associate Inspectors.
30:2.72 (336.19) 6. Пълномощни Стражи. 30:2.72 (336.19) 6. Assigned Sentinels.
30:2.73 (336.20) 7. Придружители на Смъртни Кандидати. 30:2.73 (336.20) 7. Graduate Guides.
30:2.74 (336.21) Б. Войнство на посланиците на пространството 30:2.74 (336.21) B. The Messenger Hosts of Space.
30:2.75 (336.22) 1. Хавонски Сервитали. 30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitals.
30:2.76 (336.23) 2. Всеобщи Миротворци. 30:2.76 (336.23) 2. Universal Conciliators.
30:2.77 (336.24) 3. Юридически Съветници. 30:2.77 (336.24) 3. Technical Advisers.
30:2.78 (336.25) 4. Пазители на Райските архиви. 30:2.78 (336.25) 4. Custodians of Records on Paradise.
30:2.79 (336.26) 5. Небесни Архивариуси. 30:2.79 (336.26) 5. Celestial Recorders.
30:2.80 (336.27) 6. Моронтийни спътници. 30:2.80 (336.27) 6. Morontia Companions.
30:2.81 (336.28) 7. Райски спътници. 30:2.81 (336.28) 7. Paradise Companions.
30:2.82 (336.29) В. Попечителски духове 30:2.82 (336.29) C. The Ministering Spirits.
30:2.83 (336.30) 1. Свръхнафими. 30:2.83 (336.30) 1. Supernaphim.
30:2.84 (336.31) 2. Секонафими. 30:2.84 (336.31) 2. Seconaphim.
30:2.85 (336.32) 3. Тертиафими. 30:2.85 (336.32) 3. Tertiaphim.
30:2.86 (336.33) 4. Омниафими. 30:2.86 (336.33) 4. Omniaphim.
30:2.87 (336.34) 5. Серафими. 30:2.87 (336.34) 5. Seraphim.
30:2.88 (336.35) 6. Херувими и Сановими. 30:2.88 (336.35) 6. Cherubim and Sanobim.
30:2.89 (336.36) 7. Промеждутъчни Създания. 30:2.89 (336.36) 7. Midwayers.
30:2.90 (336.37) VI. УПРАВЛЯВАЩИ ВСЕЛЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ 30:2.90 (336.37) VI. THE UNIVERSE POWER DIRECTORS.
30:2.91 (336.38) А. Седем Върховни Управляващи Енергията 30:2.91 (336.38) A. The Seven Supreme Power Directors.
30:2.92 (336.39) Б. Върховни Енергийни Центрове 30:2.92 (336.39) B. Supreme Power Centers.
30:2.93 (336.40) 1. Върховни Управляващи на Центровете. 30:2.93 (336.40) 1. Supreme Center Supervisors.
30:2.94 (336.41) 2. Хавонски Центрове. 30:2.94 (336.41) 2. Havona Centers.
30:2.95 (336.42) 3. Центрове на Свръхвселените. 30:2.95 (336.42) 3. Superuniverse Centers.
30:2.96 (336.43) 4. Центрове на Локалните Вселени. 30:2.96 (336.43) 4. Local Universe Centers.
30:2.97 (336.44) 5. Центрове на Съзвездия. 30:2.97 (336.44) 5. Constellation Centers.
30:2.98 (336.45) 6. Центрове на Системи. 30:2.98 (336.45) 6. System Centers.
30:2.99 (336.46) 7. Некласифицирани Центрове. 30:2.99 (336.46) 7. Unclassified Centers.
30:2.100 (337.1) В. Главни Физически Регулатори 30:2.100 (337.1) C. Master Physical Controllers.
30:2.101 (337.2) 1. Спомагателни Управляващи Енергията. 30:2.101 (337.2) 1. Associate Power Directors.
30:2.102 (337.3) 2. Механични Регулатори. 30:2.102 (337.3) 2. Mechanical Controllers.
30:2.103 (337.4) 3. Преобразуватели на Енергия. 30:2.103 (337.4) 3. Energy Transformers.
30:2.104 (337.5) 4. Предаватели на Енергия. 30:2.104 (337.5) 4. Energy Transmitters.
30:2.105 (337.6) 5. Първични Обединители. 30:2.105 (337.6) 5. Primary Associators.
30:2.106 (337.7) 6. Вторични Разединители. 30:2.106 (337.7) 6. Secondary Dissociators.
30:2.107 (337.8) 7. Баромери и Хрономери. 30:2.107 (337.8) 7. Frandalanks and Chronoldeks.
30:2.108 (337.9) Г. Управляващи Моронтийната Енергия 30:2.108 (337.9) D. Morontia Power Supervisors.
30:2.109 (337.10) 1. Регулатори на Кръгове. 30:2.109 (337.10) 1. Circuit Regulators.
30:2.110 (337.11) 2. Координатори на Системи. 30:2.110 (337.11) 2. System Co-ordinators.
30:2.111 (337.12) 3. Планетарни Опекуни. 30:2.111 (337.12) 3. Planetary Custodians.
30:2.112 (337.13) 4. Универсални Регулатори. 30:2.112 (337.13) 4. Combined Controllers.
30:2.113 (337.14) 5. Стабилизатори на Връзки. 30:2.113 (337.14) 5. Liaison Stabilizers.
30:2.114 (337.15) 6. Селективни Групиращи. 30:2.114 (337.15) 6. Selective Assorters.
30:2.115 (337.16) 7. Спомагателни Регистратори. 30:2.115 (337.16) 7. Associate Registrars.
30:2.116 (337.17) VII. КОРПУС НА ПОСТОЯННОТО ГРАЖДАНСТВО 30:2.116 (337.17) VII. THE CORPS OF PERMANENT CITIZENSHIP.
30:2.117 (337.18) 1. Планетарни Промеждутъчни Създания. 30:2.117 (337.18) 1. The Planetary Midwayers.
30:2.118 (337.19) 2. Адамически Синове на Системи. 30:2.118 (337.19) 2. The Adamic Sons of the Systems.
30:2.119 (337.20) 3. Унивитати на Съзвездия. 30:2.119 (337.20) 3. The Constellation Univitatia.
30:2.120 (337.21) 4. Сузати на Локалните Вселени. 30:2.120 (337.21) 4. The Local Universe Susatia.
30:2.121 (337.22) 5. Слели се с Духа Смъртни на Локалните Вселени. 30:2.121 (337.22) 5. Spirit-fused Mortals of the Local Universes.
30:2.122 (337.23) 6. Абандонтери на Свръхвселените. 30:2.122 (337.23) 6. The Superuniverse Abandonters.
30:2.123 (337.24) 7. Слели се със Сина Смъртни от Свръхвселените. 30:2.123 (337.24) 7. Son-fused Mortals of the Superuniverses.
30:2.124 (337.25) 8. Обитатели на Хавона. 30:2.124 (337.25) 8. The Havona Natives.
30:2.125 (337.26) 9. Обитатели на Райските сфери на Духа. 30:2.125 (337.26) 9. Natives of the Paradise Spheres of the Spirit.
30:2.126 (337.27) 10. Обитатели на Райските сфери на Отеца. 30:2.126 (337.27) 10. Natives of the Father’s Paradise Spheres.
30:2.127 (337.28) 11. Сътворени Жители на Рая. 30:2.127 (337.28) 11. The Created Citizens of Paradise.
30:2.128 (337.29) 12. Слели се с Настройчика си Смъртни Жители на Рая. 30:2.128 (337.29) 12. Adjuster-fused Mortal Citizens of Paradise.
30:2.129 (337.30) Такава е работната класификация на личностите на вселените в този вид, в който тя е известна в столичния свят на Уверса. 30:2.129 (337.30) This is the working classification of the personalities of the universes as they are of record on the headquarters world of Uversa.
30:2.130 (337.31) СМЕСЕНИ ГРУПИ ЛИЧНОСТИ. На Уверса съществуват данни за многобройни допълнителни групи разумни същества, които също са тясно свързани с организацията и управлението на голямата вселена. Сред такива категории са три смесени групи личности: 30:2.130 (337.31) COMPOSITE PERSONALITY GROUPS. There are on Uversa the records of numerous additional groups of intelligent beings, beings that are also closely related to the organization and administration of the grand universe. Among such orders are the following three composite personality groups:
30:2.131 (337.32) А. Райският Корпус за Завършили 30:2.131 (337.32) A. The Paradise Corps of the Finality.
30:2.132 (337.33) 1. Корпус на Смъртните Завършили. 30:2.132 (337.33) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
30:2.133 (337.34) 2. Корпус на Райските Завършили. 30:2.133 (337.34) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
30:2.134 (337.35) 3. Корпус на Тринитизираните Завършили. 30:2.134 (337.35) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
30:2.135 (337.36) 4. Корпус на Съвместните Тринитизирани Завършили. 30:2.135 (337.36) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
30:2.136 (337.37) 5. Корпус на Хавонските Завършили. 30:2.136 (337.37) 5. The Corps of Havona Finaliters.
30:2.137 (337.38) 6. Корпус на Трансценденталните Завършили. 30:2.137 (337.38) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
30:2.138 (337.39) 7. Корпус на Неразкритите Синове на Съдбата. 30:2.138 (337.39) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
30:2.139 (337.40) Корпусът на Смъртните Завършили се разглежда в следващото, последно повествувание от тази част. 30:2.139 (337.40) The Mortal Corps of the Finality is dealt with in the next and final paper of this series.
30:2.140 (338.1) Б. Вселенските Помощници 30:2.140 (338.1) B. The Universe Aids.
30:2.141 (338.2) 1. Ясни и Утринни Звезди. 30:2.141 (338.2) 1. Bright and Morning Stars.
30:2.142 (338.3) 2. Ярки Вечерни Звезди. 30:2.142 (338.3) 2. Brilliant Evening Stars.
30:2.143 (338.4) 3. Архангели. 30:2.143 (338.4) 3. Archangels.
30:2.144 (338.5) 4. Всевишни Помощници. 30:2.144 (338.5) 4. Most High Assistants.
30:2.145 (338.6) 5. Върховни Упълномощени. 30:2.145 (338.6) 5. High Commissioners.
30:2.146 (338.7) 6. Небесни Наблюдатели. 30:2.146 (338.7) 6. Celestial Overseers.
30:2.147 (338.8) 7. Учители от Обителските Светове. 30:2.147 (338.8) 7. Mansion World Teachers.
30:2.148 (338.9) Във всички столични светове на локалните и свръхвселените са осигурени съответни условия за дейността на тези същества, изпълняващи специални мисии и задачи на Синовете-Създатели — управителите на локалните вселени. Ние приемаме тези Вселенски Помощници на Уверса, но те не се отнасят към нашата юрисдикция. Тези посланици полагат своя труд и провеждат наблюдения, намирайки се в подчинение на Синовете-Създатели. По-подробно тяхната дейност е описана в разказа за вашата локална вселена. 30:2.148 (338.9) On all headquarters worlds of both local and superuniverses, provision is made for these beings who are engaged in specific missions for the Creator Sons, the local universe rulers. We welcome these Universe Aids on Uversa, but we have no jurisdiction over them. Such emissaries prosecute their work and carry on their observations under authority of the Creator Sons. Their activities are more fully described in the narrative of your local universe.
30:2.149 (338.10) В. Седемте доброволчески колонии 30:2.149 (338.10) C. The Seven Courtesy Colonies.
30:2.150 (338.11) 1. Изследователи на Звездите. 30:2.150 (338.11) 1. Star Students.
30:2.151 (338.12) 2. Небесни Занаятчии. 30:2.151 (338.12) 2. Celestial Artisans.
30:2.152 (338.13) 3. Управляващи Реверсията. 30:2.152 (338.13) 3. Reversion Directors.
30:2.153 (338.14) 4. Преподаватели в Подготвителни Училища. 30:2.153 (338.14) 4. Extension-school Instructors.
30:2.154 (338.15) 5. Различни Резервни Корпуси. 30:2.154 (338.15) 5. The Various Reserve Corps.
30:2.155 (338.16) 6. Стажанти. 30:2.155 (338.16) 6. Student Visitors.
30:2.156 (338.17) 7. Възходящи Странстващи. 30:2.156 (338.17) 7. Ascending Pilgrims.
30:2.157 (338.18) Такива са организацията и управлението на тези седем групи същества във всички столични светове — от локалните системи до свръхвселените, особено в последните. Столиците на седемте свръхвселени са място за среща на почти всички класове и категории разумни същества. С изключение на многобройни групи обитатели на Рая-Хавона, тук могат да бъдат наблюдавани и изучавани волеви създания на всяка степен от съществуването им. 30:2.157 (338.18) These seven groups of beings will be found thus organized and governed on all headquarters worlds from the local systems up to the capitals of the superuniverses, particularly the latter. The capitals of the seven superuniverses are the meeting places for almost all classes and orders of intelligent beings. With the exception of numerous groups of Paradise-Havoners, here the will creatures of every phase of existence may be observed and studied.
3. Доброволческите колонии ^top 3. The Courtesy Colonies ^top
30:3.1 (338.19) Седемте доброволчески колонии се намират на архитектурните сфери в течение на повече или или по-малко продължителен период от време, осъществявайки своите мисии и изпълнявайки специални назначения. Техният труд може да се опише по следния начин: 30:3.1 (338.19) The seven courtesy colonies sojourn on the architectural spheres for a longer or shorter time while engaged in the furtherance of their missions and in the execution of their special assignments. Their work may be described as follows:
30:3.2 (338.20) 1. Изследователи на звездите — небесните астрономи; предпочитат да се трудят на сфери, подобни на Уверса, тъй като такива специално конструирани светове са необичайно благоприятни за техните наблюдения и разчети. Положението на Уверса в пространството е удобно за работата на тази колония не само предвид нейното централно местонахождение, но също така и затова, защото редом с нея няма гигантски живи или изгаснали слънца, които да довеждат до вълнение енергийните потоци. Тези изследователи нямат някаква непосредствена връзка с делата на свръхвселената; те са просто гости. 30:3.2 (338.20) 1. The Star Students, the celestial astronomers, choose to work on spheres like Uversa because such specially constructed worlds are unusually favorable for their observations and calculations. Uversa is favorably situated for the work of this colony, not only because of its central location, but also because there are no gigantic living or dead suns near at hand to disturb the energy currents. These students are not in any manner organically connected with the affairs of the superuniverse; they are merely guests.
30:3.3 (338.21) Астрономическата колония на Уверса обединява същества от много съседни светове, от централната вселена и даже от Норлатиадек. Всяко същество от всеки свят, система и вселена може да стане изследовател на звездите и може да се домогва до членство в един от корпусите небесни астрономи. Единственото изискване е: продължителност на живота и достатъчни познания в областта на пространствените светове, в частност, на техните физически закони на еволюцията и управлението. На изследователите на звездите не им се налага да служат в своите корпуси вечно, но никой от допуснатите в тази група няма право да я напусне по-рано от едно хилядолетие уверско време. 30:3.3 (338.21) The astronomical colony of Uversa contains individuals from many near-by realms, from the central universe, and even from Norlatiadek. Any being on any world in any system of any universe may become a star student, may aspire to join some corps of celestial astronomers. The only requisites are: continuing life and sufficient knowledge of the worlds of space, especially their physical laws of evolution and control. Star students are not required to serve eternally in this corps, but no one admitted to this group may withdraw under one millennium of Uversa time.
30:3.4 (339.1) Понастоящем колонията звездни наблюдатели на Уверса наброява над един милион същества. Техният брой постоянно се мени, макар че някои остават за сравнително дълъг период от време. В своята работа те използват множество механични инструменти и физически приспособления; голяма помощ също така им оказват Единичните Посланици и други духовни пътешественици. В своите изследвания на звездите и наблюдения на пространството небесните астрономи постоянно използват живи енергийни трансформатори и предаватели, както и отразяващи личности. Те изучават всички форми и аспекти на материалните и енергийни явления в пространството, интересувайки се както от действието на силите, така и от звездните явления; в цялото пространство нищо не убягва от тяхното внимание. 30:3.4 (339.1) The star-observer colony of Uversa now numbers over one million. These astronomers come and go, though some remain for comparatively long periods. They carry on their work with the aid of a multitude of mechanical instruments and physical appliances; they are also greatly assisted by the Solitary Messengers and other spirit explorers. These celestial astronomers make constant use of the living energy transformers and transmitters, as well as of the reflective personalities, in their work of star study and space survey. They study all forms and phases of space material and energy manifestations, and they are just as much interested in force function as in stellar phenomena; nothing in all space escapes their scrutiny.
30:3.5 (339.2) Сходни астрономически колонии могат да се срещнат в столичните светове от секторите на свръхвселената, както и в архитектурните столици на локалните вселени и техните административни сектори. Само в Рая знанието е вродено; разбирането на физическата вселена в значителна степен зависи от наблюденията и изследванията. 30:3.5 (339.2) Similar astronomer colonies are to be found on the sector headquarters worlds of the superuniverse as well as on the architectural capitals of the local universes and their administrative subdivisions. Except on Paradise, knowledge is not inherent; understanding of the physical universe is largely dependent on observation and research.
30:3.6 (339.3) 2. Небесните занаятчии служат по цялото пространство на седемте свръхвселени. Възходящите смъртни за пръв път се срещат с тези групи на своя моронтиен път; затова тези занаятчии ще бъдат по-подробно разгледани в частта от настоящите повествувания, която се отнася към локалната вселена. 30:3.6 (339.3) 2. The Celestial Artisans serve throughout the seven superuniverses. Ascending mortals have their initial contact with these groups in the morontia career of the local universe in connection with which these artisans will be more fully discussed.
30:3.7 (339.4) 3. Управляващите Реверсията спомагат за отпускането и чувството за хумор — обръщане към спомени за миналото. Те са от огромна полза в практическото осъществяване на програмата на еволюцията на смъртните — особено на по-ранните степени на моронтийния път и духовния опит. Разказът за тези същества е включен в повествуванието за възхода на смъртните в локалната вселена. 30:3.7 (339.4) 3. The Reversion Directors are the promoters of relaxation and humor—reversion to past memories. They are of great service in the practical operation of the ascending scheme of mortal progression, especially during the earlier phases of morontia transition and spirit experience. Their story belongs to the narrative of the mortal career in the local universe.
30:3.8 (339.5) 4. Преподаватели в Подготвителни Училища. Във всеки свят, обитаван от възходящи смъртни, се намират многобройни корпуси учители от следващия свят с по-висока степен — нещо като подготвително училище за еволюиращи обитатели на съответната сфера, пореден етап от програмата за постепенен възход на странстващите на времето. Такива училища, използваните от тях методи за преподаване и проверка на знанията никак не приличат на това, което вие се опитвате да осъществите на Урантия. 30:3.8 (339.5) 4. Extension-School Instructors. The next higher residential world of the ascendant career always maintains a strong corps of teachers on the world just below, a sort of preparatory school for the progressing residents of that sphere; this is a phase of the ascendant scheme for advancing the pilgrims of time. These schools, their methods of instruction and examinations, are wholly unlike anything which you essay to conduct on Urantia.
30:3.9 (339.6) Цялата програма за възход и еволюция на смъртните се характеризира с практиката за предаване на други същества на нова истина и опит непосредствено след тяхното придобиване. Проправяйки си път към Рая за дълги години обучение в училището за извисяване, вие ще бъдете учители за тези ученици, които по нивото на своето развитие стоят на едно стъпало по-долу от вас на стълбицата за възход. 30:3.9 (339.6) The entire ascendant plan of mortal progression is characterized by the practice of giving out to other beings new truth and experience just as soon as acquired. You work your way through the long school of Paradise attainment by serving as teachers to those pupils just behind you in the scale of progression.
30:3.10 (339.7) 5. Различните Резервни Корпуси. Множество същества не се намират под наше непосредствено наблюдение; те са събрани на Уверса като колонии на резервен корпус. Уверската колония включва седемдесет основни градации и либералната образователна програма позволява да се прекара известно време с тези необикновени личности. Аналогични общи резерви се намират в Салвингтон и другите вселенски столици; те биват изпращани за активна служба по разпореждане на съответните групови управляващи. 30:3.10 (339.7) 5. The Various Reserve Corps. Vast reserves of beings not under our immediate supervision are mobilized on Uversa as the reserve-corps colony. There are seventy primary divisions of this colony on Uversa, and it is a liberal education to be permitted to spend a season with these extraordinary personalities. Similar general reserves are maintained on Salvington and other universe capitals; they are dispatched on active service on the requisition of their respective group directors.
30:3.11 (339.8) 6. Стажанти. През различните столични светове като непрекъснат поток преминават небесните посетители от цялата вселена. Тези разнообразни същества се стичат към нас както поотделно, така и на цели класове като наблюдатели, студенти по обмен и практиканти. Понастоящем тази доброволческа уверска колония наброява над един милиард същества. В зависимост от характера на своята мисия някои от посетителите прекарват тук един ден, други се задържат една година. Тази колония включва почти всички класове вселенски същества, с изключение на личностите Създатели и смъртните на моронтия. 30:3.11 (339.8) 6. The Student Visitors. From all the universe a constant stream of celestial visitors pours through the various headquarters worlds. As individuals and as classes these various types of beings flock in upon us as observers, exchange pupils, and student helpers. On Uversa, at present, there are over one billion persons in this courtesy colony. Some of these visitors may tarry a day, others may remain a year, all dependent on the nature of their mission. This colony contains almost every class of universe beings except Creator personalities and morontia mortals.
30:3.12 (340.1) Смъртните на моронтия стажуват само в пределите на своята локална вселена. Техният диапазон се разширява до мащаба на свръхвселената само след придобиване на духовен статут. Повече от половината посетители в нашата колония са тези, които правят „спирка по пътя“, за да се запознаят със столицата Орвонтон. Такива личности могат да изпълняват вселенска задача или да прекарват свободното си от задачи време. Възможността да извършват пътешествия в пределите на своята вселена и да провеждат наблюдения е съставна част от еволюционния път на всички възходящи същества. Човешката страст към пътешествия и запознаване с живота на нови народи ще бъде напълно удовлетворена в течение на дългия и богат на събития възход към Рая през локалната, свръхвселената и централните вселени. 30:3.12 (340.1) Morontia mortals are student visitors only within the confines of the local universe of their origin. They may visit in a superuniverse capacity only after they have attained spirit status. Fully one half of our visitor colony consists of “stopovers,” beings en route elsewhere who pause to visit the Orvonton capital. These personalities may be executing a universe assignment, or they may be enjoying a period of leisure—freedom from assignment. The privilege of intrauniverse travel and observation is a part of the career of all ascending beings. The human desire to travel and observe new peoples and worlds will be fully gratified during the long and eventful climb to Paradise through the local, super-, and central universes.
30:3.13 (340.2) 7. Възходящите странстващ и. Според това как възходящите странстващи получават назначения в различните служби в съответствие със своето придвижване към Рая те биват разселвани като доброволчески колонии в различните столични сфери. Обикновено за такива групи изпълняващи своите задължения по цялата свръхвселена е свойствено самоуправлението. Те представляват постоянно изменящи се колонии, обединяващи всички категории еволюционни смъртни и техните възвисяващи се партньори. 30:3.13 (340.2) 7. The Ascending Pilgrims. As the ascending pilgrims are assigned to various services in connection with their Paradise progression, they are domiciled as a courtesy colony on the various headquarters spheres. While functioning here and there throughout a superuniverse, such groups are largely self-governing. They are an ever-shifting colony embracing all orders of evolutionary mortals and their ascending associates.
4. Възвисяващите се смъртни ^top 4. The Ascending Mortals ^top
30:4.1 (340.3) Макар запазилите живота си смъртни същества на времето и пространството да се наричат възвисяващи се странстващи, когато ги приемат за постепенен възход към Рая, тези еволюционни създания заемат толкова важно място в настоящите повествувания, че ние решихме да дадем кратък обзор на следните седем стадия от възходящия вселенски път: 30:4.1 (340.3) While the mortal survivors of time and space are denominated ascending pilgrims when accredited for the progressive ascent to Paradise, these evolutionary creatures occupy such an important place in these narratives that we here desire to present a synopsis of the following seven stages of the ascending universe career:
30:4.2 (340.4) 1. Планетарни Смъртни. 30:4.2 (340.4) 1. Planetary Mortals.
30:4.3 (340.5) 2. Запазили Живота на Спящи Създания. 30:4.3 (340.5) 2. Sleeping Survivors.
30:4.4 (340.6) 3. Студенти от Обителските Светове. 30:4.4 (340.6) 3. Mansion World Students.
30:4.5 (340.7) 4. Моронтийни Прогресиращи. 30:4.5 (340.7) 4. Morontia Progressors.
30:4.6 (340.8) 5. Подопечни на Свръхвселените. 30:4.6 (340.8) 5. Superuniverse Wards.
30:4.7 (340.9) 6. Хавонски Странстващи. 30:4.7 (340.9) 6. Havona Pilgrims.
30:4.8 (340.10) 7. Пристигащи в Рая. 30:4.8 (340.10) 7. Paradise Arrivals.
30:4.9 (340.11) Следващият разказ отразява вселенския път на смъртните, слели се с Настройчиците си. Смъртните, слели се със Сина и Духа, частично преминават такъв път, но ние решихме да разкажем за смъртните, слели се с Настройчиците си, тъй като такова е предназначението на всички човешки раси на Урантия. 30:4.9 (340.11) The following narrative presents the universe career of an Adjuster-indwelt mortal. The Son- and Spirit-fused mortals share portions of this career, but we have elected to tell this story as it pertains to the Adjuster-fused mortals, for such a destiny may be anticipated by all of the human races of Urantia.
30:4.10 (340.12) 1. Планетарни смъртни. Всички смъртни са еволюционни същества с животински произход, притежаващи потенциалната възможност за възход. По произход, същност и предназначение тези различни групи и типове човешки същества имат някакво сходство с народите на Урантия. Във всеки свят човешките раси използват такова служене на Божиите Синове и се радват на присъствието на попечителските духове на времето. След естествената си смърт всички типове възходящи същества се обединяват в обителските светове в едно моронтийно семейство. 30:4.10 (340.12) 1. Planetary Mortals. Mortals are all animal-origin evolutionary beings of ascendant potential. In origin, nature, and destiny these various groups and types of human beings are not wholly unlike the Urantia peoples. The human races of each world receive the same ministry of the Sons of God and enjoy the presence of the ministering spirits of time. After natural death all types of ascenders fraternize as one morontia family on the mansion worlds.
30:4.11 (341.1) 2. Запазили Живота на Спящи Създания. Съпровождани от личните си пазители на съдбата, всички смъртни със статут продължаване на живота преминават през вратата на естествената смърт и на третия период възстановяват личността си в обителските светове. Допуснатите до възход същества, които по някаква причина не са могли да достигнат ниво на интелектуално съвършенство и духовност, позволяващи им да имат лични хранители, не могат да преминат веднага в обителските светове. Такива спасили се души са принудени да останат в състояние на безсъзнателен сън чак до съдния ден от новата ера — новия съден период, пристигането на Божия Син, който огласява имената за цялата епоха и съди света; такава е общата практика по цялата Небадон. За Христос Михаил е било казано, че възнасяйки се на небето след завършването на своя труд на земята, той „отвел със себе си множество пленници“. И тези пленници били запазилите живота си спящи създания от дните на Адам до този ден, когато се извършило възкресението на Владетеля на Урантия. 30:4.11 (341.1) 2. Sleeping Survivors. All mortals of survival status, in the custody of personal guardians of destiny, pass through the portals of natural death and, on the third period, personalize on the mansion worlds. Those accredited beings who have, for any reason, been unable to attain that level of intelligence mastery and endowment of spirituality which would entitle them to personal guardians, cannot thus immediately and directly go to the mansion worlds. Such surviving souls must rest in unconscious sleep until the judgment day of a new epoch, a new dispensation, the coming of a Son of God to call the rolls of the age and adjudicate the realm, and this is the general practice throughout all Nebadon. It was said of Christ Michael that, when he ascended on high at the conclusion of his work on earth, “He led a great multitude of captives.” And these captives were the sleeping survivors from the days of Adam to the day of the Master’s resurrection on Urantia.
30:4.12 (341.2) Спящите смъртни не забелязват течението на времето; те изобщо не осъзнават продължителността на своя покой. При повторното създаване на личностите в края на епохата онези, които са преспали пет хиляди години, ще се държат точно така, както и тези, които са се намирали в състояние на покой в течение на пет дни. С изключение на времевото забавяне, такива запазили живота си смъртни преминават през режим на възход точно така, както и тези, които са избегнали повече или по-малко продължаващ сън на смъртта. 30:4.12 (341.2) The passing of time is of no moment to sleeping mortals; they are wholly unconscious and oblivious to the length of their rest. On reassembly of personality at the end of an age, those who have slept five thousand years will react no differently than those who have rested five days. Aside from this time delay these survivors pass on through the ascension regime identically with those who avoid the longer or shorter sleep of death.
30:4.13 (341.3) Такива класове планетарни странстващи от един и същи съден период се използват за групова моронтийна дейност в локалните вселени. Мобилизацията на толкова огромни групи има своите преимущества: това позволява на смъртните да остават заедно за продължително и ефективно служене. 30:4.13 (341.3) These dispensational classes of world pilgrims are utilized for group morontia activities in the work of the local universes. There is a great advantage in the mobilization of such enormous groups; they are thus kept together for long periods of effective service.
30:4.14 (341.4) 3. Студенти от Обителските Светове. Всички запазили живота си смъртни, пробуждащи се в обителски светове, принадлежат към този клас. Физическото тяло от смъртна плът не възкръсва заедно със запазилия живота си спящ смъртен; то отново става на прах. С помощта на упълномощен серафим се създава ново тяло — моронтийна форма, нова жизнена обвивка за безсмъртната душа и върналия се Настройчик. Настройчикът е пазителят на духовното копие на разума на спящия смъртен. Прикрепеният серафим е пазителят на индивидуалността на запазилото живота си създание, неговата безсмъртна душа — в тази степен, в която тя е успяла да се развие. И когато тези двамата — Настройчикът и серафимът, отново съединяват заедно поверената им личностна собственост, появилият се нов индивид представлява възкресената стара личност, запазената еволюираща моронтийна индивидуалност на душата. Такова повторно съединяване на душата и Настройчика съвсем правомерно бива наричано възкресяване, повторно събиране на факторите на личността; но даже то ва не е изчерпателно обяснение на възраждането на личността. Макар че вие вероятно така и никога няма да разберете този необясним процес, ще дойде време, когато от собствен опит ще познаете неговата истинност, стига само да не отхвърлите плана за продължаване на живота. 30:4.14 (341.4) 3. Mansion World Students. All surviving mortals who reawaken on the mansion worlds belong to this class.
30:4.15 (341.5) Първоначалното пребиваване на смъртните в седемте свята за постепенна подготовка е обща практика за почти целия Орвонтон. Във всяка локална система, състояща се приблизително от хиляда обитаеми планети, съществуват седем обителски свята — обикновено това са спътници или подспътници на столицата на съответната система, които служат като приемни светове за повечето възходящи смъртни. 30:4.15 (341.5) The physical body of mortal flesh is not a part of the reassembly of the sleeping survivor; the physical body has returned to dust. The seraphim of assignment sponsors the new body, the morontia form, as the new life vehicle for the immortal soul and for the indwelling of the returned Adjuster. The Adjuster is the custodian of the spirit transcript of the mind of the sleeping survivor. The assigned seraphim is the keeper of the surviving identity—the immortal soul—as far as it has evolved. And when these two, the Adjuster and the seraphim, reunite their personality trusts, the new individual constitutes the resurrection of the old personality, the survival of the evolving morontia identity of the soul. Such a reassociation of soul and Adjuster is quite properly called a resurrection, a reassembly of personality factors; but even this does not entirely explain the reappearance of the surviving personality. Though you will probably never understand the fact of such an inexplicable transaction, you will sometime experientially know the truth of it if you do not reject the plan of mortal survival.
30:4.16 (341.6) Понякога „обители“ наричат всички светове за подготовка на смъртни и именно такива сфери е имал предвид Иисус, когато е казал: „В дома на Моя Отец има много жилища.“ Оттук нататък в пределите на една група сфери — такива, каквито са обителските светове, възходящите създания ще се придвижват индивидуално от една сфера към друга, от един стадий на живот към друг, но те винаги — като единен клас — ще преминават от една степен на изучаване на вселената към друга. 30:4.16 (341.6) The plan of initial mortal detention on seven worlds of progressive training is nearly universal in Orvonton. In each local system of approximately one thousand inhabited planets there are seven mansion worlds, usually satellites or subsatellites of the system capital. They are the receiving worlds for the majority of ascending mortals.
30:4.17 (341.7) 4. Моронтийни прогресиращи. Започвайки с обителските светове и по-нататък — през сферата на системата, съзвездието и вселената, смъртните влизат в класа на моронтийните прогресиращи, пресичащи преходните сфери за възходящи смъртни. Издигайки се от низшите моронтийни светове към висшите, възходящите смъртни изпълняват безброй задачи съвместно със своите учители и в обществото на по-подготвени и старши братя. 30:4.17 (341.7) Sometimes all training worlds of mortal residence are called universe “mansions,” and it was to such spheres that Jesus alluded when he said: “In my Father’s house are many mansions.” From here on, within a given group of spheres like the mansion worlds, ascenders will progress individually from one sphere to another and from one phase of life to another, but they will always advance from one stage of universe study to another in class formation.
30:4.18 (342.1) Възходът в моронтия е свързан с по-нататъшно усъвършенстване на интелектуалната, духовна и личностна форма. Съхранилите живота си създания остават същества с тройствена природа. В течение на целия моронтиен опит те са подопечни на локалната вселена. Режимът на свръхвселената започва едва с откриването на духовния път. 30:4.18 (342.1) 4. Morontia Progressors. From the mansion worlds on up through the spheres of the system, constellation, and the universe, mortals are classed as morontia progressors; they are traversing the transition spheres of mortal ascension. As the ascending mortals progress from the lower to the higher of the morontia worlds, they serve on countless assignments in association with their teachers and in company with their more advanced and senior brethren.
30:4.19 (342.2) Смъртните придобиват истинска духовна индивидуалност малко преди да напуснат столичния свят на локалната вселена и да се отправят в приемните светове на малкия сектор на свръхвселената. Преходът от заключителния моронтиен стадий към първия или най-ниския духовен статут не е толкова съществена промяна. Разумът, личността и характерът не биват засегнати при подобно придвижване; видоизменя се само формата. Но духовната форма е толкова реална, колкото и моронтийното тяло, и също толкова различима. 30:4.19 (342.2) Morontia progression pertains to continuing advancement of intellect, spirit, and personality form. Survivors are still three-natured beings. Throughout the entire morontia experience they are wards of the local universe. The regime of the superuniverse does not function until the spirit career begins.
30:4.20 (342.3) Преди напускането на локалната вселена и преди да тръгнат към приемните светове на свръхвселената, смъртните на времето получават потвърждение на своята духовна същност от Сина-Създател и Майчинския Дух на локалната вселена. От този момент нататък статутът на възходящите смъртни е определен завинаги. Подопечните на свръхвселените никога не са се отклонявали от пътя. Възходящите серафими също повишават своя статут в ангелската йерархия, когато напускат локалната вселена. 30:4.20 (342.3) Mortals acquire real spirit identity just before they leave the local universe headquarters for the receiving worlds of the minor sectors of the superuniverse. Passing from the final morontia stage to the first or lowest spirit status is but a slight transition. The mind, personality, and character are unchanged by such an advance; only does the form undergo modification. But the spirit form is just as real as the morontia body, and it is equally discernible.
30:4.21 (342.4) 5. Подопечни на свръхвселените. Всички възходящи същества, пристигащи в подготвителните светове на свръхвселените, стават подопечни на Извечно Древните; те са преминали моронтийния живот на локалната вселена и сега са упълномощени духове. Като млади духове те пристъпват към възход в системата за образование и възпитание на свръхвселената, което започва в приемните сфери на малките сектори, продължава в образователните светове на десетте големи сектора и завършва във висшите образователни сфери в столицата на свръхвселената. 30:4.21 (342.4) Before departing from their native local universes for the superuniverse receiving worlds, the mortals of time are recipients of spirit confirmation from the Creator Son and the local universe Mother Spirit. From this point on, the status of the ascending mortal is forever settled. Superuniverse wards have never been known to go astray. Ascending seraphim are also advanced in angelic standing at the time of their departure from the local universes.
30:4.22 (342.5) Съществуват три категории духовни учащи се, пребиваващи съответно в столичните светове за духовно развитие на малките сектори, големите сектори и свръхвселената. Ако при възхода в моронтия създанията се обучават и трудят в световете на локалната вселена, то, възвисявайки се духовно, те продължават да усвояват нови светове, едновременно практикувайки предаването на други на знанията, които са усвоили от емпиричните източници на мъдрост. Но обучението като духовно същество на свръхвселенски стадий на развитие се отличава напълно от всичко, на което е способно въображението на материалния човешки разум. 30:4.22 (342.5) 5. Superuniverse Wards. All ascenders arriving on the training worlds of the superuniverses become the wards of the Ancients of Days; they have traversed the morontia life of the local universe and are now accredited spirits. As young spirits they begin the ascension of the superuniverse system of training and culture, extending from the receiving spheres of their minor sector in through the study worlds of the ten major sectors and on to the higher cultural spheres of the superuniverse headquarters.
30:4.23 (342.6) Преди да се отправят от свръхвселената към Хавона, възходящите странстващи преминават подробен курс по управление на свръхвселената, както и курс по управление на локалната вселена, усвоен от тях в рамките на придобиване на моронтиен опит. Преди да стигнат Хавона, техен основен предмет — но не единствено занятие, е усвояването на административното управление на локалната вселена и свръхвселената. Понастоящем причината за придобиване на целия този опит не е напълно понятна, но няма съмнение в това, че подобна подготовка е разумна и необходима предвид възможното бъдещо членство в Корпуса на Завършилите. 30:4.23 (342.6) There are three orders of student spirits in accordance with their sojourn upon the minor sector, major sectors, and the superuniverse headquarters worlds of spirit progression. As morontia ascenders studied and worked on the worlds of the local universe, so spirit ascenders continue to master new worlds while they practice at giving out to others that which they have imbibed at the experiential founts of wisdom. But going to school as a spirit being in the superuniverse career is very unlike anything that has ever entered the imaginative realms of the material mind of man.
30:4.24 (342.7) Режимът на свръхвселената не е еднакъв за всички възходящи същества. Те получават еднакво общо образование, но отделни групи и класове преминават курсове по специално обучение и особена подготовка. 30:4.24 (342.7) Before leaving the superuniverse for Havona, these ascending spirits receive the same thorough course in superuniverse management that they received during their morontia experience in local universe supervision. Before spirit mortals reach Havona, their chief study, but not exclusive occupation, is the mastery of local and superuniverse administration. The reason for all of this experience is not now fully apparent, but no doubt such training is wise and necessary in view of their possible future destiny as members of the Corps of the Finality.
30:4.25 (342.8) 6. Хавонски Странстващи. Когато развитието на духа бъде завършено, макар и не изчерпано, запазилият живота си смъртен започва да се готви за продължителния полет до Хавона, небесното царство на еволюиралите духове. На Земята сте били създание от плът и кръв; в локалната вселена сте били моронтийно същество; пребивавайки в свръхвселената, сте представлявали формиращ се дух; пристигайки в приемния свят на Хавона, вие действително и сериозно пристъпвате към духовно образование; в Рая ви предстои да се появите като станал вече съвършен дух. 30:4.25 (342.8) The superuniverse regime is not the same for all ascending mortals. They receive the same general education, but special groups and classes are carried through special courses of instruction and are put through specific courses of training.
30:4.26 (343.1) Пътешествието от столичния свят на свръхвселената към приемните сфери на Хавона винаги се извършва поотделно. Обучение в класове или групи повече няма да има. Вие сте завършили юридическа и административна подготовка в еволюционните светове на времето и пространството. Започва вашето 30:4.26 (343.1) 6. Havona Pilgrims. When spirit development is complete, even though not replete, then the surviving mortal prepares for the long flight to Havona, the haven of evolutionary spirits. On earth you were a creature of flesh and blood; through the local universe you were a morontia being; through the superuniverse you were an evolving spirit; with your arrival on the receiving worlds of Havona your spiritual education begins in reality and in earnest; your eventual appearance on Paradise will be as a perfected spirit.
30:4.27 (343.2) лично образование, вашето индивидуално духовно възпитание. От начало до край, по цялата Хавона, обучението носи личен и трикратен характер: интелектуален, духовен и емпиричен. 30:4.27 (343.2) The journey from the superuniverse headquarters to the Havona receiving spheres is always made alone. From now on no more class or group instruction will be administered. You are through with the technical and administrative training of the evolutionary worlds of time and space. Now begins your personal education, your individual spiritual training. From first to last, throughout all Havona, the instruction is personal and threefold in nature: intellectual, spiritual, and experiential.
30:4.28 (343.3) Първото, което ви предстои да направите след пристигането си в Хавона, е да познаете и благодарите на вашия транспортен секонафим за дългото и безопасно пътешествие. След това ви представят на тези същества, които ще станат организатори на вашите първи занятия в Хавона. След това ще регистрирате своето пристигане и ще съставите благодарствено послание до Сина-Създател на вашата локална вселена, изразявайки своята любов към Отеца на вселената, благодарение на когото сте могли да извършите синовния възход. С това се изчерпват формалностите, свързани с пристигането ви в Хавона; след това ви се предоставя продължителна почивка; ориентирайки се, вие ще можете да потърсите своите приятели, познати и партньори по духовно извисяване. С помощта на системата за далечни връзки ще можете също така да узнаете кой от вашите познати е тръгнал за Хавона, след като вие сте напуснали Уверса. 30:4.28 (343.3) The first act of your Havona career will be to recognize and thank your transport seconaphim for the long and safe journey. Then you are presented to those beings who will sponsor your early Havona activities. Next you go to register your arrival and prepare your message of thanksgiving and adoration for dispatch to the Creator Son of your local universe, the universe Father who made possible your sonship career. This concludes the formalities of the Havona arrival; whereupon you are accorded a long period of leisure for free observation, and this affords opportunity for looking up your friends, fellows, and associates of the long ascension experience. You may also consult the broadcasts to ascertain who of your fellow pilgrims have departed for Havona since the time of your leaving Uversa.
30:4.29 (343.4) Съобщението за вашето пристигане в приемния свят на Хавона ще бъде в надлежния срок изпратено в столицата на вашата локална вселена и лично предадено на вашия серафически пазител, където и да се намира той. 30:4.29 (343.4) The fact of your arrival on the receiving worlds of Havona will be duly transmitted to the headquarters of your local universe and personally conveyed to your seraphic guardian, wherever that seraphim may chance to be.
30:4.30 (343.5) Възходящите смъртни са получили дълбоки познания в областта на еволюционните светове на пространството и сега започва тяхното продължително и благотворно общуване със сферите на съвършенството. Каква прекрасна подготовка за неизвестната бъдеща дейност дава този разнообразен, неповторим и необикновен опит! Но аз съм неспособен да ви разкажа за Хавона. Трябва да видите тези светове, за да оцените тяхната красота и да разберете тяхното величие. 30:4.30 (343.5) The ascendant mortals have been thoroughly trained in the affairs of the evolutionary worlds of space; now they begin their long and profitable contact with the created spheres of perfection. What a preparation for some future work is afforded by this combined, unique, and extraordinary experience! But I cannot tell you about Havona; you must see these worlds to appreciate their glory or to understand their grandeur.
30:4.31 (343.6) 7. Пристигащи в Рая. Достигайки Рая като постоянен обитател, вие започвате да усвоявате последователния курс по божественост и абсонитност. Вашият статут на постоянен обитател на Рая означава, че сте намерили Бога и че ви предстои зачисляване в Корпуса на Завършилите Смъртни. От всички създания на голямата вселена в тези Корпуси биват приемани само онези, които са се слели с Отеца. Само такива личности полагат клетва за завършил. Други същества с Райско съвършенство или онези, които са достигнали Рая, могат временно да бъдат прикрепвани към корпуса за завършили, но те не стават вечни изпълнители на неизвестната и неразкрита мисия на това растящо войнство от съвършени еволюционни ветерани на времето и пространството. 30:4.31 (343.6) 7. Paradise Arrivals. On reaching Paradise with residential status, you begin the progressive course in divinity and absonity. Your residence on Paradise signifies that you have found God, and that you are to be mustered into the Mortal Corps of the Finality. Of all the creatures of the grand universe, only those who are Father fused are mustered into the Mortal Corps of the Finality. Only such individuals take the finaliter oath. Other beings of Paradise perfection or attainment may be temporarily attached to this finality corps, but they are not of eternal assignment to the unknown and unrevealed mission of this accumulating host of the evolutionary and perfected veterans of time and space.
30:4.32 (343.7) Пристигащите в Рая същества биват освобождавани за определен срок от задължения, след което започва тяхното общуване със седемте групи първични свръхнафими. Преминавайки курсове под ръководството на възпитателите по поклонение, те получават званието Райски випускници, след което — като завършили — биват назначавани в наблюдаващите и спомагателни служби по цялото обширно творение. Очевидно понастоящем Корпусът за Завършили Смъртни не се използва за някаква специфична или постоянна функция, макар че изпълнява многобройни задължения в сфери, встъпили в епохата на светлината и живота. 30:4.32 (343.7) Paradise arrivals are accorded a period of freedom, after which they begin their associations with the seven groups of the primary supernaphim. They are designated Paradise graduates when they have finished their course with the conductors of worship and then, as finaliters, are assigned on observational and co-operative service to the ends of the far-flung creation. As yet there seems to be no specific or settled employment for the Mortal Corps of Finaliters, though they serve in many capacities on worlds settled in light and life.
30:4.33 (344.1) Даже ако за Корпуса на Завършилите Смъртни нямаше друго, неразкрито бъдеще, настоящото назначение на тези възходящи същества щеше да бъде съвършено адекватно и достойно. Тяхната днешна дейност напълно оправдава всеобщия план за еволюционно възвисяване. Но бъдещите епохи от еволюцията на сферите на външното пространство несъмнено ще послужат за по-нататъшно разкриване и по-пълно, божествено освещаване в мъдростта и милосърдието на Боговете, претворяващи своя божествен план за продължаване на живота и възход на смъртните. 30:4.33 (344.1) If there should be no future or unrevealed destiny for the Mortal Corps of the Finality, the present assignment of these ascendant beings would be altogether adequate and glorious. Their present destiny wholly justifies the universal plan of evolutionary ascent. But the future ages of the evolution of the spheres of outer space will undoubtedly further elaborate, and with more repleteness divinely illuminate, the wisdom and loving-kindness of the Gods in the execution of their divine plan of human survival and mortal ascension.
30:4.34 (344.2) Настоящото повествувание — заедно с това, което вече ви беше разкрито, и онова, което ще успеете да почерпите от документите за вашия собствен свят, представлява кратко описание на пътя на възходящия смъртен. Подобен път се отличава съществено от програмата на другите свръхвселени, но този разказ ви позволява да си създадете приблизителна представа за общия план за еволюцията на смъртните в този вид, в който той се осъществява в локалната вселена Небадон в седмия сегмент на голямата вселена — свръхвселената Орвонтон. 30:4.34 (344.2) This narrative, together with what has been revealed to you and with what you may acquire in connection with instruction respecting your own world, presents an outline of the career of an ascending mortal. The story varies considerably in the different superuniverses, but this recital affords a glimpse of the average plan of mortal progression as it is operative in the local universe of Nebadon and in the seventh segment of the grand universe, the superuniverse of Orvonton.
30:4.35 (344.3) [Подготвено от Могъщ Посланик на Уверса.] 30:4.35 (344.3) [Sponsored by a Mighty Messenger from Uversa.]