Съдържание на книгата Contents of the Book
  страница   Page
Предисловие 1 Foreword 1
I. Божество и божественост 2 I. Deity and Divinity 2
II. Бог 3 II. God 3
III. ПЪрвият източник и центЪр 4 III. The First Source and Center 4
IV. Вселенска реалност 6 IV. Universe Reality 6
V. Личностни реалности 8 V. Personality Realities 8
VI. Енергия и модел 9 VI. Energy and Pattern 9
VII. Висшето сЪщество 10 VII. The Supreme Being 10
VIII. Бог-седмократният 11 VIII. God the Sevenfold 11
IX. Бог-пределният 12 IX. God the Ultimate 12
X. Бог-абсолютният 13 X. God the Absolute 13
XI. Трите абсолюта 13 XI. The Three Absolutes 13
XII. Троиците 15 XII. The Trinities 15
ЧАСТ I
Централната и свръхвселените
PART I
The Central and Superuniverses
1. Всеобщият Баща 21 1. The Universal Father 21
1. Името на Отеца 22 1. The Father’s Name 22
2. Реалността на Бога 23 2. The Reality of God 23
3. Бог е всеобщ дух 25 3. God is a Universal Spirit 25
4. Тайнството на Бога 26 4. The Mystery of God 26
5. Личността на Всеобщия Отец 27 5. Personality of the Universal Father 27
6. Личността във вселената 29 6. Personality in the Universe 29
7. Духовната ценност на разбирането на личността 31 7. Spiritual Value of the Personality Concept 31
2. Природата на Бога 33 2. The Nature of God 33
1. Безкрайността на Бога 33 1. The Infinity of God 33
2. Вечното съвършенство на Отеца 35 2. The Father’s Eternal Perfection 35
3. Правосъдието и праведността 36 3. Justice and Righteousness 36
4. Божието милосърдие 38 4. The Divine Mercy 38
5. Любовта на Бога 38 5. The Love of God 38
6. Добродетелта на Бога 40 6. The Goodness of God 40
7. Божествената истина и красота 42 7. Divine Truth and Beauty 42
3. Атрибутите на Бога 44 3. The Attributes of God 44
1. Вездесъщността на Бога 44 1. God’s Everywhereness 44
2. Безкрайното могъщество на Бога 46 2. God’s Infinite Power 46
3. Всезнанието на Бога 48 3. God’s Universal Knowledge 48
4. Безкрайността на Бога 49 4. God’s Limitlessness 49
5. Върховната власт на Отеца 50 5. The Father’s Supreme Rule 50
6. Първенството на Отеца 52 6. The Father’s Primacy 52
4. Връзката между Бога и Вселената 54 4. God’s Relation to the Universe 54
1. Отношението на Отеца към Вселената 54 1. The Universe Attitude of the Father 54
2. Бог и природата 56 2. God and Nature 56
3. Неизменният характер на Бога 57 3. God’s Unchanging Character 57
4. Осъзнаването на Бога 58 4. The Realization of God 58
5. Погрешните представи за Бога 59 5. Erroneous Ideas of God 59
5. Връзката между Бога и индивида 62 5. God’s Relation to the Individual 62
1. Приближаването към Бога 62 1. The Approach to God 62
2. Присъствието на Бога 64 2. The Presence of God 64
3. Истинското поклонение 65 3. True Worship 65
4. Бог в религията 66 4. God in Religion 66
5. Осъзнаването на Бога 68 5. The Consciousness of God 68
6. Богът на личността 70 6. The God of Personality 70
6. Вечният Син 73 6. The Eternal Son 73
1. Индивидуалността на Вечния Син 73 1. Identity of the Eternal Son 73
2. Същността на Вечния Син 74 2. Nature of the Eternal Son 74
3. Претворяването на любовта на Отеца 75 3. Ministry of the Father’s Love 75
4. Атрибутите на Вечния Син 76 4. Attributes of the Eternal Son 76
5. Ограниченията на Вечния Син 77 5. Limitations of the Eternal Son 77
6. Разумът на Духа 78 6. The Spirit Mind 78
7. Личността на Вечния Син 79 7. Personality of the Eternal Son 79
8. Осъзнаването на Вечния Син 79 8. Realization of the Eternal Son 79
7. Връзката на Вечния Син с Вселената 81 7. Relation of the Eternal Son to the Universe 81
1. Контурът на духовната гравитация 81 1. The Spirit-Gravity Circuit 81
2. Ръководството на Вечния Син 83 2. The Administration of the Eternal Son 83
3. Връзката на Вечния Син с индивида 84 3. Relation of the Eternal Son to the Individual 84
4. Божествените планове за усъвършенстване 85 4. The Divine Perfection Plans 85
5. Духът на посвещението 86 5. The Spirit of Bestowal 86
6. Райските Божии Синове 87 6. The Paradise Sons of God 87
7. Висшето разкриване на Отеца 88 7. The Supreme Revelation of the Father 88
8. Безкрайният Дух 90 8. The Infinite Spirit 90
1. Богът на Действието 90 1. The God of Action 90
2. Природата на Безкрайния Дух 92 2. Nature of the Infinite Spirit 92
3. Връзката на Духа с Отеца и Сина 93 3. Relation of the Spirit to the Father and the Son 93
4. Духът на Божественото Служене 94 4. The Spirit of Divine Ministry 94
5. Присъствието на Бога 95 5. The Presence of God 95
6. Личността на Безкрайния Дух 96 6. Personality of the Infinite Spirit 96
9. Връзката между Безкрайния Дух и Вселената 98 9. Relation of the Infinite Spirit to the Universe 98
1. Атрибутите на Третия Източник и Център 98 1. Attributes of the Third Source and Center 98
2. Вездесъщият Дух 100 2. The Omnipresent Spirit 100
3. Всеобщият Оператор 101 3. The Universal Manipulator 101
4. Абсолютният разум 102 4. The Absolute Mind 102
5. Служенето на разума 102 5. The Ministry of Mind 102
6. Кръгът на гравитацията на разума 103 6. The Mind-Gravity Circuit 103
7. Вселенското отражение 105 7. Universe Reflectivity 105
8. Личностите на Безкрайния Дух 105 8. Personalities of the Infinite Spirit 105
10. Райската Троица 108 10. The Paradise Trinity 108
1. Саморазпространяването на Първия Източник и Център 108 1. Self-Distribution of the First Source and Center 108
2. Персонализацията на Божеството 109 2. Deity Personalization 109
3. Трите лица на Божеството 110 3. The Three Persons of Deity 110
4. Троичното единство на Божеството 112 4. The Trinity Union of Deity 112
5. Функциите на Троицата 113 5. Functions of the Trinity 113
6. Неизменните синове на Троицата 114 6. The Stationary Sons of the Trinity 114
7. Свръхуправлението на върховенството 115 7. The Overcontrol of Supremacy 115
8. Троицата отвъд пределите на Крайното 116 8. The Trinity Beyond the Finite 116
11. Вечният остров на Рая 118 11. The Eternal Isle of Paradise 118
1. Божествената обител 118 1. The Divine Residence 118
2. Природата на Вечния Остров 119 2. Nature of the Eternal Isle 119
3. Горният Рай 120 3. Upper Paradise 120
4. Периферният Рай 121 4. Peripheral Paradise 121
5. Долният рай 122 5. Nether Paradise 122
6. Респирацията на пространството 123 6. Space Respiration 123
7. Пространствените функции на Рая 124 7. Space Functions of Paradise 124
8. Гравитацията на Рая 125 8. Paradise Gravity 125
9. Уникалността на Рая 126 9. The Uniqueness of Paradise 126
12. Вселената на Вселените 128 12. The Universe of Universes 128
1. Пространствените нива на Главната Вселена 128 1. Space Levels of the Master Universe 128
2. Областта на Безусловния Абсолют 130 2. The Domains of the Unqualified Absolute 130
3. Всеобщата гравитация 131 3. Universal Gravity 131
4. Пространството и движението 133 4. Space and Motion 133
5. Пространството и времето 134 5. Space and Time 134
6. Всеобщото свръхуправление 135 6. Universal Overcontrol 135
7. Частта и цялото 137 7. The Part and the Whole 137
8. Материята, разумът и духът 139 8. Matter, Mind, and Spirit 139
9. Личностните реалности 141 9. Personal Realities 141
13. Свещените сфери на Рая 143 13. The Sacred Spheres of Paradise 143
1. Седемте свещени свята на Отеца 144 1. The Seven Sacred Worlds of the Father 144
2. Взаимоотношенията между световете и Отеца 147 2. Father-World Relationships 147
3. Свещените светове на Вечния Син 149 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son 149
4. Световете на Безкрайния Дух 149 4. The Worlds of the Infinite Spirit 149
14. Централната Божествена Вселена 152 14. The Central and Divine Universe 152
1. Системата Рай-Хавона 152 1. The Paradise-Havona System 152
2. Строежът на Хавона 154 2. Constitution of Havona 154
3. Световете на Хавона 155 3. The Havona Worlds 155
4. Създанията на Централната Вселена 156 4. Creatures of the Central Universe 156
5. Животът в Хавона 158 5. Life in Havona 158
6. Предназначението на Централната Вселена 160 6. The Purpose of the Central Universe 160
15. Седемте свръхвселени 164 15. The Seven Superuniverses 164
1. Пространственото ниво на свръхвселените 164 1. The Superuniverse Space Level 164
2. Структура на свръхвселените 165 2. Organization of the Superuniverses 165
3. Свръхвселената Орвонтон 167 3. The Superuniverse of Orvonton 167
4. Мъглявините — прародителки на вселените 169 4. Nebulae—The Ancestors of Universes 169
5. Произходът на небесните тела 170 5. The Origin of Space Bodies 170
6. Сферите на пространството 172 6. The Spheres of Space 172
7. Архитектурните сфери 174 7. The Architectural Spheres 174
8. Управлението и регулирането на енергията 175 8. Energy Control and Regulation 175
9. Кръговете на свръхвселените 176 9. Circuits of the Superuniverses 176
10. Управителите на свръхвселените 178 10. Rulers of the Superuniverses 178
11. Съвещателната асамблея 179 11. The Deliberative Assembly 179
12. Върховните съдилища 180 12. The Supreme Tribunals 180
13. Правителствата на секторите 181 13. The Sector Governments 181
14. Целите на седемте свръхвселени 181 14. Purposes of the Seven Superuniverses 181
16. Седемте Главни Духа 184 16. The Seven Master Spirits 184
1. Връзката с Триединното Божество 185 1. Relation to Triune Deity 185
2. Връзката с Безкрайния Дух 185 2. Relation to the Infinite Spirit 185
3. Индивидуалността и разнообразието на главните духове 186 3. Identity and Diversity of the Master Spirits 186
4. Атрибути и функции на главните духове 189 4. Attributes and Functions of the Master Spirits 189
5. Връзката със създанията 190 5. Relation to Creatures 190
6. Космическият разум 191 6. The Cosmic Mind 191
7. Нравствеността, добродетелта и личността 192 7. Morals, Virtue, and Personality 192
8. Урантийската личност 194 8. Urantia Personality 194
9. Реалността на човешкото съзнание 195 9. Reality of Human Consciousness 195
17. Седемте групи Висши Духове 197 17. The Seven Supreme Spirit Groups 197
1. Седемте Висши Администратора 198 1. The Seven Supreme Executives 198
2. Маджестон — ръководителят на системата за отразяване 199 2. Majeston—Chief of Reflectivity 199
3. Отразяващите Духове 200 3. The Reflective Spirits 200
4. Спомагателни Образи на Отразяващите Духове 202 4. The Reflective Image Aids 202
5. Седемте Духа на Кръговете 202 5. The Seven Spirits of the Circuits 202
6. Съзидателни Духове на Локалните Вселени 203 6. The Local Universe Creative Spirits 203
7. Спомагателните Духове на Разума 205 7. The Adjutant Mind-Spirits 205
8. Функции на Върховните Духове 205 8. Functions of the Supreme Spirits 205
18. Висшите Троични Личности 207 18. The Supreme Trinity Personalities 207
1. Тринитизираните Тайнства на Върховността. 207 1. The Trinitized Secrets of Supremacy 207
2. Извечно Вечните. 208 2. The Eternals of Days 208
3. Извечно Древните. 209 3. The Ancients of Days 209
4. Извечно Съвършените. 210 4. The Perfections of Days 210
5. Съвременниците на Вечността. 211 5. The Recents of Days 211
6. Извечно Единните. 212 6. The Unions of Days 212
7. Извечно Верните. 213 7. The Faithfuls of Days 213
19. Еднородните Същества с Троичен произход 214 19. The Co-ordinate Trinity-Origin Beings 214
1. Троичните Синове-Учители 214 1. The Trinity Teacher Sons 214
2. Възпитателите по Мъдрост 215 2. The Perfectors of Wisdom 215
3. Божествените Съветници 216 3. The Divine Counselors 216
4. Всеобщите Цензори 217 4. The Universal Censors 217
5. Свещените Троични Духове 219 5. Inspired Trinity Spirits 219
6. Местните жители на Хавона 221 6. Havona Natives 221
7. Жителите на Рая 222 7. Paradise Citizens 222
20. Райските Божии Синове 223 20. The Paradise Sons of God 223
1. Низходящите Божии Синове 223 1. The Descending Sons of God 223
2. Синовете-Арбитри 224 2. The Magisterial Sons 224
3. Съдебната дейност 226 3. Judicial Actions 226
4. Арбитражните мисии 226 4. Magisterial Missions 226
5. Посвещаването на Райските Божии Синове 227 5. Bestowal of the Paradise Sons of God 227
6. Посвещенията в образа на смъртни 228 6. The Mortal-Bestowal Careers 228
7. Троичните Синове-Учители 230 7. The Trinity Teacher Sons 230
8. Служенето на Дейналовците в локалните вселени 231 8. Local Universe Ministry of the Daynals 231
9. Планетарното служене на Дейналовците 231 9. Planetary Service of the Daynals 231
10. Обединеното служене на Райските Синове 232 10. United Ministry of the Paradise Sons 232
21. Райските Синове-Създатели 234 21. The Paradise Creator Sons 234
1. Произходът и природата на Синовете-Създатели 234 1. Origin and Nature of Creator Sons 234
2. Създателите на локалните вселени 235 2. The Creators of Local Universes 235
3. Пълновластието в локалната вселена 237 3. Local Universe Sovereignty 237
4. Посвещенията на Михаиловците 239 4. The Michael Bestowals 239
5. Връзката на Синовете-Владетели с Вселената 240 5. Relation of Master Sons to the Universe 240
6. Предназначението на владетелите Михаиловци 241 6. Destiny of the Master Michaels 241
22. Тринитизираните Божии Синове 243 22. The Trinitized Sons of God 243
1. Синовете, обхванати от Троицата 243 1. The Trinity-Embraced Sons 243
2. Могъщите Посланици 245 2. The Mighty Messengers 245
3. Снабдените с Върховни Пълномощия 246 3. Those High in Authority 246
4. Нямащите Име и Номер 246 4. Those Without Name and Number 246
5. Тринитизираните Опекуни 247 5. The Trinitized Custodians 247
6. Тринитизираните Посланици 248 6. The Trinitized Ambassadors 248
7. Методите за тринитизация 249 7. Technique of Trinitization 249
8. Синовете, тринитизирани от създания 251 8. The Creature-Trinitized Sons 251
9. Небесните Пазители 252 9. The Celestial Guardians 252
10. Помощниците на Върховните Синове 253 10. High Son Assistants 253
23. Единичните Посланици 256 23. The Solitary Messengers 256
1. Природата и произходът на Единичните Посланици 256 1. Nature and Origin of Solitary Messengers 256
2. Назначенията на Единичните Посланици 257 2. Assignments of Solitary Messengers 257
3. Служенето на Единичните Посланици във времето и пространството 260 3. Time and Space Services of Solitary Messengers 260
4. Особеното служене на Единичните Посланици 262 4. Special Ministry of Solitary Messengers 262
24. Върховните Личности на Безкрайния Дух 264 24. Higher Personalities of the Infinite Spirit 264
1. Надзирателите на Вселенските Кръгове 265 1. The Universe Circuit Supervisors 265
2. Регистраторите на Волеви Създания 266 2. The Census Directors 266
3. Лични Помощници на Безкрайния Дух 268 3. Personal Aids of the Infinite Spirit 268
4. Спомагателните Инспектори 268 4. The Associate Inspectors 268
5. Пълномощните Стражи 268 5. The Assigned Sentinels 268
6. Придружителите на Смъртните Кандидати 269 6. The Graduate Guides 269
7. Произходът на Придружителите на Смъртните Кандидати 270 7. Origin of the Graduate Guides 270
25. Пространствените Войнства на Посланиците 273 25. The Messenger Hosts of Space 273
1. Хавонските Подчинени 273 1. The Havona Servitals 273
2. Всеобщите Миротворци 275 2. The Universal Conciliators 275
3. Широкомащабното служене на миротворците 276 3. The Far-Reaching Service of Conciliators 276
4. Юридическите Съветници 279 4. Technical Advisers 279
5. Пазителите на Райските Архиви 281 5. The Custodians of Records on Paradise 281
6. Небесните Архивариуси 281 6. The Celestial Recorders 281
7. Моронтийните Спътници 282 7. The Morontia Companions 282
8. Райските Спътници 283 8. The Paradise Companions 283
26. Попечителски духове на централната вселена 285 26. Ministering Spirits of the Central Universe 285
1. Попечителските духове 285 1. The Ministering Spirits 285
2. Могъщите Свръхнафими 286 2. The Mighty Supernaphim 286
3. Третичните Свръхнафими 288 3. The Tertiary Supernaphim 288
4. Вторичните Свръхнафими 289 4. The Secondary Supernaphim 289
5. Помощниците на странстващите 291 5. The Pilgrim Helpers 291
6. Придружителите до Върховността 292 6. The Supremacy Guides 292
7. Придружителите до Троицата 292 7. The Trinity Guides 292
8. Придружителите до Сина 293 8. The Son Finders 293
9. Придружителите до Отеца 294 9. The Father Guides 294
10. Съветниците и Консултантите 295 10. The Counselors and Advisers 295
11. Спътниците на Покоя 296 11. The Complements of Rest 296
27. Служене на Първичните свръхнафими 298 27. Ministry of the Primary Supernaphim 298
1. Успокоителите 299 1. Instigators of Rest 299
2. Ръководителите на назначенията 300 2. Chiefs of Assignment 300
3. Тълкувателите на етиката 300 3. Interpreters of Ethics 300
4. Възпитателите 301 4. Directors of Conduct 301
5. Пазителите на знанията 301 5. The Custodians of Knowledge 301
6. Преподавателите по философия 302 6. Masters of Philosophy 302
7. Възпитателите по поклонение 303 7. Conductors of Worship 303
28. Попечителски духове на свръхвселените 306 28. Ministering Spirits of the Superuniverses 306
1. Тертиафимите 306 1. The Tertiaphim 306
2. Омниафимите 307 2. The Omniaphim 307
3. Секонафимите 307 3. The Seconaphim 307
4. Първичните Секонафими 307 4. The Primary Seconaphim 307
5. Вторичните Секонафими 310 5. The Secondary Seconaphim 310
6. Третичните Секонафими 313 6. The Tertiary Seconaphim 313
7. Служенето на Секонафимите 317 7. Ministry of the Seconaphim 317
29. Управляващите Вселенската Енергия 319 29. The Universe Power Directors 319
1. Седемте Върховни Управляващи Енергиите 320 1. The Seven Supreme Power Directors 320
2. Върховните Енергийни Центрове 320 2. The Supreme Power Centers 320
3. Сферата на дейност на Енергийните центрове 322 3. The Domain of Power Centers 322
4. Главните Физически Регулатори 324 4. The Master Physical Controllers 324
5. Главните Организатори на Силата 329 5. The Master Force Organizers 329
30. Личности в Голямата Вселена 330 30. Personalities of the Grand Universe 330
1. Райската класификация на живите същества 330 1. The Paradise Classification of Living Beings 330
2. Уверският регистър на личностите 334 2. The Uversa Personality Register 334
3. Доброволческите колонии 338 3. The Courtesy Colonies 338
4. Възвисяващите се смъртни 340 4. The Ascending Mortals 340
31. Корпусът на Завършилите 345 31. The Corps of the Finality 345
1. Обитателите на Хавона 346 1. The Havona Natives 346
2. Гравитационните Посланици 346 2. Gravity Messengers 346
3. Прославените Смъртни 347 3. Glorified Mortals 347
4. Допуснатите Серафими 348 4. Adopted Seraphim 348
5. Прославените Материални Синове 349 5. Glorified Material Sons 349
6. Прославените Промеждутъчни Създания 349 6. Glorified Midway Creatures 349
7. Апостолите на Светлината 349 7. The Evangels of Light 349
8. Трансценденталите 350 8. The Transcendentalers 350
9. Архитектите на Мирозданието 351 9. Architects of the Master Universe 351
10. Пътешествие в областта на Пределния 352 10. The Ultimate Adventure 352
ЧАСТ II
Локалната вселена
PART II
The Local Universe
32. Еволюцията на локалните вселени 357 32. The Evolution of Local Universes 357
1. Физическата поява на вселените 357 1. Physical Emergence of Universes 357
2. Организацията на вселената 358 2. Universe Organization 358
3. Идеята за еволюция 360 3. The Evolutionary Idea 360
4. Връзката на Бога с локалната вселена 362 4. God’s Relation to a Local Universe 362
5. Извечният и божествен замисъл 364 5. The Eternal and Divine Purpose 364
33. Администрация на локалната вселена 366 33. Administration of the Local Universe 366
1. Михаил Небадонски 366 1. Michael of Nebadon 366
2. Властелинът на Небадон 367 2. The Sovereign of Nebadon 367
3. Синът и Духът на вселената 368 3. The Universe Son and Spirit 368
4. Гавраил — Главният Администратор 369 4. Gabriel—The Chief Executive 369
5. Троичните посланици 370 5. The Trinity Ambassadors 370
6. Общото управление 371 6. General Administration 371
7. Съдилищата на Небадон 372 7. The Courts of Nebadon 372
8. Законодателните и изпълнителните функции 373 8. The Legislative and Executive Functions 373
34. Майчинският Дух на локалната вселена 374 34. The Local Universe Mother Spirit 374
1. Персонализацията на Съзидателния Дух 374 1. Personalization of the Creative Spirit 374
2. Природата на Божествената Попечителка 375 2. Nature of the Divine Minister 375
3. Синът и Духът във времето и пространството 376 3. The Son and Spirit in Time and Space 376
4. Кръговете на локалната вселена 377 4. The Local Universe Circuits 377
5. Служенето на Духа 379 5. The Ministry of the Spirit 379
6. Духът в човека 380 6. The Spirit in Man 380
7. Духът и плътта 382 7. The Spirit and the Flesh 382
35. Божиите Синове на локалната вселена 384 35. The Local Universe Sons of God 384
1. Бащата-Мелхиседек 384 1. The Father Melchizedek 384
2. Синовете Мелхиседек 385 2. The Melchizedek Sons 385
3. Световете на Мелхиседек 387 3. The Melchizedek Worlds 387
4. Специалната дейност на Мелхиседек 388 4. Special Work of the Melchizedeks 388
5. Синовете Ворондадек 389 5. The Vorondadek Sons 389
6. Бащите на съзвездия 390 6. The Constellation Fathers 390
7. Световете на Ворондадек 391 7. The Vorondadek Worlds 391
8. Синовете Ланонандек 392 8. The Lanonandek Sons 392
9. Управителите-Ланонандек 393 9. The Lanonandek Rulers 393
10. Световете на Ланонандек 394 10. The Lanonandek Worlds 394
36. Носителите на Живот 396 36. The Life Carriers 396
1. Произходът и природата на Носителите на Живот 396 1. Origin and Nature of Life Carriers 396
2. Световете на Носителите на Живота 397 2. The Life Carrier Worlds 397
3. Трансплантирането на живот 399 3. Life Transplantation 399
4. Мелхиседек — Носителите на Живот 400 4. Melchizedek Life Carriers 400
5. Седемте спомагателни духове на разума 401 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits 401
6. Живите сили 403 6. Living Forces 403
37. Личности на локалната вселена 406 37. Personalities of the Local Universe 406
1. Вселенските Помощници 406 1. The Universe Aids 406
2. Ярките Вечерни Звезди 407 2. The Brilliant Evening Stars 407
3. Архангелите 408 3. The Archangels 408
4. Височайшите Помощници 409 4. Most High Assistants 409
5. Върховните Упълномощени 410 5. High Commissioners 410
6. Небесните Наблюдатели 412 6. Celestial Overseers 412
7. Учителите на Обителските Светове 413 7. Mansion World Teachers 413
8. Върховните духовни категории 413 8. Higher Spirit Orders of Assignment 413
9. постоянните жители на локалната вселена 414 9. Permanent Citizens of the Local Universe 414
10. Другите групи на локалната вселена 416 10. Other Local Universe Groups 416
38. Попечителски духове на локалната вселена 418 38. Ministering Spirits of the Local Universe 418
1. Произходът на Серафимите 418 1. Origin of Seraphim 418
2. Природата на Ангелите 419 2. Angelic Natures 419
3. Неразкритите Ангели 420 3. Unrevealed Angels 420
4. Серафическите светове 420 4. The Seraphic Worlds 420
5. Подготовката на Серафимите 420 5. Seraphic Training 420
6. Серафическата организация 421 6. Seraphic Organization 421
7. Херувимите и Сановимите 422 7. Cherubim and Sanobim 422
8. Еволюцията на Херувимите и Сановимите 423 8. Evolution of Cherubim and Sanobim 423
9. Промеждутъчните Създания 424 9. The Midway Creatures 424
39. Серафическите войнства 426 39. The Seraphic Hosts 426
1. Върховните Серафими 427 1. Supreme Seraphim 427
2. Висшестоящите Серафими 429 2. Superior Seraphim 429
3. Старшите Серафими 432 3. Supervisor Seraphim 432
4. Управляващите Серафими 434 4. Administrator Seraphim 434
5. Планетарните помощници 436 5. Planetary Helpers 436
6. Преходните попечители 439 6. Transition Ministers 439
7. Серафимите на бъдещето 440 7. Seraphim of the Future 440
8. Предназначението на Серафимите 440 8. Seraphic Destiny 440
9. Серафическият корпус на завършилите 441 9. The Corps of Seraphic Completion 441
40. Възходящи Божии Синове 443 40. The Ascending Sons of God 443
1. Еволюционните Серафими 443 1. Evolutionary Seraphim 443
2. Възходящите Материални Синове 444 2. Ascending Material Sons 444
3. Преобразуваните Промеждутъчни Създания 444 3. Translated Midwayers 444
4. Личностните Настройчици 444 4. Personalized Adjusters 444
5. Смъртните на времето и пространството 445 5. Mortals of Time and Space 445
6. Вероизповедните Божии Синове 447 6. The Faith Sons of God 447
7. Смъртните, слели се с Отеца 448 7. Father-Fused Mortals 448
8. Смъртните, слели се със Сина 449 8. Son-Fused Mortals 449
9. Смъртните, слели се с Духа 450 9. Spirit-Fused Mortals 450
10. Съдбата на възходящите създания 452 10. Ascendant Destinies 452
41. Физически аспекти на локалната вселена 455 41. Physical Aspects of the Local Universe 455
1. Енергийните центрове на Небадон 455 1. The Nebadon Power Centers 455
2. Физическите контрольори на Сатания 456 2. The Satania Physical Controllers 456
3. Нашите звездни партньори 458 3. Our Starry Associates 458
4. Плътността на Слънцето 459 4. Sun Density 459
5. Слънчевата радиация 460 5. Solar Radiation 460
6. Калцият — космически пътешественик 461 6. Calcium—The Wanderer of Space 461
7. Източниците на слънчева енергия 463 7. Sources of Solar Energy 463
8. Енергийните реакции на Слънцето 464 8. Solar-Energy Reactions 464
9. Стабилността на Слънцето 465 9. Sun Stability 465
10. Произходът на обитаемите светове 465 10. Origin of Inhabited Worlds 465
42. Енергия — разум и материя 467 42. Energy—Mind and Matter 467
1. Райските сили и енергии 467 1. Paradise Forces and Energies 467
2. Всеобщите недуховни енергийни системи
(ФИЗИЧЕСКИТЕ ЕНЕРГИИ)
469 2. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Physical Energies)
469
3. Класификация на материята 471 3. Classification of Matter 471
4. Превръщането на енергията и материята 472 4. Energy and Matter Transmutations 472
5. Проявленията на вълновата енергия 474 5. Wave-Energy Manifestations 474
6. Ултиматоните, електроните и атомите 476 6. Ultimatons, Electrons, and Atoms 476
7. Атомната материя 477 7. Atomic Matter 477
8. Атомната кохезия 478 8. Atomic Cohesion 478
9. Натурфилософията 479 9. Natural Philosophy 479
10. Всеобщите недуховни енергийни системи (Системите на материалния разум)
(СИСТЕМИТЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ РАЗУМ)
480 10. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Material Mind Systems)
480
11. Вселенските механизми 481 11. Universe Mechanisms 481
12. Структурата и формата — господство на разума 483 12. Pattern and Form—Mind Dominance 483
43. Съзвездията 485 43. The Constellations 485
1. Столичната сфера на Съзвездието 485 1. The Constellation Headquarters 485
2. Правителството на Съзвездието 487 2. The Constellation Government 487
3. Всевишните на Норлатиадек 488 3. The Most Highs of Norlatiadek 488
4. Планинският събор — Извечно Верният 489 4. Mount Assembly—The Faithful of Days 489
5. Бащите на Едемия от времето на бунта на Луцифер 490 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion 490
6. Божиите градини 492 6. The Gardens of God 492
7. Унивитатите 493 7. The Univitatia 493
8. Образователните светове на Едемия 493 8. The Edentia Training Worlds 493
9. Гражданството на Едемия 495 9. Citizenship on Edentia 495
44. Небесните творци 497 44. The Celestial Artisans 497
1. Небесните музиканти 499 1. The Celestial Musicians 499
2. Свещените пресъздаващи 500 2. The Heavenly Reproducers 500
3. Божествените строители 501 3. The Divine Builders 501
4. Регистраторите на мисли 503 4. The Thought Recorders 503
5. Енергийните оператори 504 5. The Energy Manipulators 504
6. Художниците и декораторите 506 6. The Designers and Embellishers 506
7. Хармонизаторите 507 7. The Harmony Workers 507
8. Стремежите на смъртните и моронтийните постижения 507 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements 507
45. Администрацията на локалната система 509 45. The Local System Administration 509
1. Световете на преходна култура 509 1. Transitional Culture Worlds 509
2. Властелинът на системата 511 2. The System Sovereign 511
3. Правителството на системата 512 3. The System Government 512
4. Съветът на Двадесет и Четиримата 513 4. The Four and Twenty Counselors 513
5. Материалните Синове 514 5. The Material Sons 514
6. Адамическата подготовка на възходящите създания 515 6. Adamic Training of Ascenders 515
7. Училищата на Мелхиседек 517 7. The Melchizedek Schools 517
46. Столица на локалната система 519 46. The Local System Headquarters 519
1. Физически аспекти на Йерусем 519 1. Physical Aspects of Jerusem 519
2. Физически черти на Йерусем 520 2. Physical Features of Jerusem 520
3. Транслационната служба на Йерусем 522 3. The Jerusem Broadcasts 522
4. Жилища и административни зони 522 4. Residential and Administrative Areas 522
5. Йерусемските кръгове 523 5. The Jerusem Circles 523
6. Квадрати: Административно-управленчески зони 527 6. The Executive-Administrative Squares 527
7. Правоъгълници: Спорнаги 527 7. The Rectangles—The Spornagia 527
8. Йерусемските триъгълници 528 8. The Jerusem Triangles 528
47. Седемте Обителски Свята 530 47. The Seven Mansion Worlds 530
1. Светът на Завършилите 530 1. The Finaliters’ World 530
2. Изпитателният приют 531 2. The Probationary Nursery 531
3. Първият Обителски Свят 532 3. The First Mansion World 532
4. Вторият Обителски Свят 534 4. The Second Mansion World 534
5. Третият Обителски Свят 535 5. The Third Mansion World 535
6. Четвъртият Обителски Свят 536 6. The Fourth Mansion World 536
7. Петият Обителски Свят 537 7. The Fifth Mansion World 537
8. Шестият Обителски Свят 537 8. The Sixth Mansion World 537
9. Седмият Обителски Свят 538 9. The Seventh Mansion World 538
10. Гражданство в Йерусем 539 10. Jerusem Citizenship 539
48. Моронтийният живот 541 48. The Morontia Life 541
1. Моронтийните материали 541 1. Morontia Materials 541
2. Управляващите моронтийната енергия 542 2. Morontia Power Supervisors 542
3. Моронтийните спътници 545 3. Morontia Companions 545
4. Управляващите реверсията 547 4. The Reversion Directors 547
5. Учителите в Обителските Светове 550 5. The Mansion World Teachers 550
6. Серафимите на моронтийните светове — преходните попечители 551 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers 551
7. Моронтийните мота 556 7. Morontia Mota 556
8. Моронтийните прогресори 557 8. The Morontia Progressors 557
49. Населените светове 559 49. The Inhabited Worlds 559
1. Планетарният живот 559 1. The Planetary Life 559
2. Планетарните физически типове 560 2. Planetary Physical Types 560
3. Световете на недишащите 563 3. Worlds of the Nonbreathers 563
4. Еволюционните волеви създания 564 4. Evolutionary Will Creatures 564
5. Планетарните групи смъртни 565 5. The Planetary Series of Mortals 565
6. Освобождаване от земен живот 568 6. Terrestrial Escape 568
50. Планетарните Принцове 572 50. The Planetary Princes 572
1. Мисията на Принцовете 572 1. Mission of the Princes 572
2. Планетарната администрация 573 2. Planetary Administration 573
3. Телесният персонал на Принца 574 3. The Prince’s Corporeal Staff 574
4. Планетарната столица и училищата 575 4. The Planetary Headquarters and Schools 575
5. Прогресиращата Цивилизация 576 5. Progressive Civilization 576
6. Планетарната култура 578 6. Planetary Culture 578
7. Наградата за изолацията 578 7. The Rewards of Isolation 578
51. Планетарните Адамовци 580 51. The Planetary Adams 580
1. Произход и природа на Материалните Божии Синове 580 1. Origin and Nature of the Material Sons of God 580
2. Пренос на Планетарните Адамовци 582 2. Transit of the Planetary Adams 582
3. Адамическите мисии 582 3. The Adamic Missions 582
4. Шестте еволюционни раси 584 4. The Six Evolutionary Races 584
5. Расово смесване — Посвещаване на Адамическата кръв
ПОСВЕЩАВАНЕ НА АДАМИЧЕСКАТА КРЪВ
585 5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood
585
6. Едемическият режим 586 6. The Edenic Regime 586
7. Обединено управление 587 7. United Administration 587
52. Планетарните епохи на смъртните 589 52. Planetary Mortal Epochs 589
1. Първобитният човек 589 1. Primitive Man 589
2. Човекът в епохата след пристигането на Планетарен Принц 591 2. Post-Planetary Prince Man 591
3. Човекът в епохата след пристигането на Адам 592 3. Post-Adamic Man 592
4. Човекът в епохата след пристигането на Син-Арбитър 594 4. Post-Magisterial Son Man 594
5. Човекът в епохата след пристигането на Посвещенчески Син 595 5. Post-Bestowal Son Man 595
6. Урантия в епохата след идването на Посвещенчески Син 597 6. Urantia’s Post-Bestowal Age 597
7. Човекът в епохата след пристигането на Син-Учител 598 7. Post-Teacher Son Man 598
53. Бунтът на Луцифер 601 53. The Lucifer Rebellion 601
1. Водачите на бунта 601 1. The Leaders of Rebellion 601
2. Причините за бунта 602 2. The Causes of Rebellion 602
3. Манифестът на Луцифер 603 3. The Lucifer Manifesto 603
4. Обявяване на бунта 604 4. Outbreak of the Rebellion 604
5. Характер на конфликта 605 5. Nature of the Conflict 605
6. Преданият командир на Серафимите 606 6. A Loyal Seraphic Commander 606
7. История на бунта 607 7. History of the Rebellion 607
8. Човешкият Син на Урантия 609 8. The Son of Man on Urantia 609
9. Настоящото състояние на бунта 610 9. Present Status of the Rebellion 610
54. Проблеми вследствие бунта на луцифер 613 54. Problems of the Lucifer Rebellion 613
1. Истинската и лъжливата свобода 613 1. True and False Liberty 613
2. Похищаването на свободата 614 2. The Theft of Liberty 614
3. Отсрочване на правосъдието 615 3. The Time Lag of Justice 615
4. Милосърдната отсрочка 615 4. The Mercy Time Lag 615
5. Мъдростта на отсрочката 617 5. The Wisdom of Delay 617
6. Триумфът на любовта 618 6. The Triumph of Love 618
55. Сферите на светлината и живота 621 55. The Spheres of Light and Life 621
1. Моронтийният храм 622 1. The Morontia Temple 622
2. Смъртта и преобразуването 623 2. Death and Translation 623
3. Златният век 624 3. The Golden Ages 624
4. Реорганизацията на управлението 626 4. Administrative Readjustments 626
5. Върхът на материалното развитие 629 5. The Acme of Material Development 629
6. Смъртният индивид 630 6. The Individual Mortal 630
7. Първият, или планетарен, етап 631 7. The First or Planetary Stage 631
8. Вторият етап, или етапът Система 632 8. The Second or System Stage 632
9. Третият етап, или етапът Съзвездие 633 9. The Third or Constellation Stage 633
10. Четвъртият етап, или етапът локална вселена 634 10. The Fourth or Local Universe Stage 634
11. Етапите малък и голям сектор 635 11. The Minor and Major Sector Stages 635
12. СЕДМИЯТ ЕТАП, ИЛИ ЕТАПЪТ СВРЪХВСЕЛЕНА 636 12. The Seventh or Superuniverse Stage 636
56. Всеобщото единство 637 56. Universal Unity 637
1. Физическата координация 637 1. Physical Co-ordination 637
2. Интелектуалното единство 638 2. Intellectual Unity 638
3. Духовното обединение 639 3. Spiritual Unification 639
4. Личностното обединение 639 4. Personality Unification 639
5. Единството на божествата 640 5. Deity Unity 640
6. Обединението на Еволюционното Божество 641 6. Unification of Evolutionary Deity 641
7. Всеобщите последствия от еволюцията 642 7. Universal Evolutionary Repercussions 642
8. Върховният обединител 643 8. The Supreme Unifier 643
9. Всеобщото абсолютно единство 644 9. Universal Absolute Unity 644
10. Истината, красотата и добродетелта 646 10. Truth, Beauty, and Goodness 646
ЧАСТ III
Историята на Урантия
PART III
The History of Urantia
57. Произход на Урантия 651 57. The Origin of Urantia 651
1. Мъглявината Андроновер 651 1. The Andronover Nebula 651
2. Първичният мъглявинен стадий 652 2. The Primary Nebular Stage 652
3. Вторичният мъглявинен стадий 653 3. The Secondary Nebular Stage 653
4. Третичният и Четвъртичният стадий 654 4. Tertiary and Quartan Stages 654
5. Произход на Монматия - слънчевата система на Урантия 655 5. Origin of Monmatia—The Urantia Solar System 655
6. Стадият на слънчевата система 657 6. The Solar System Stage—The Planet-Forming Era 657
7. Ерата на метеоритите
НИТЕ ПЪРВИЧНАТА ПЛАНЕТАРНА АТМОСФЕРА
658 7. The Meteoric Era—The Volcanic Age
The Primitive Planetary Atmosphere
658
8. Стабилизацията на кората
ЕПОХАТА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА
СВЕТОВНИЯТ ОКЕАН И ПЪРВИЯТ КОНТИНЕНТ
660 8. Crustal Stabilization
The Age of Earthquakes
The World Ocean and the First Continent
660
58. Установяване живота на Урантия 664 58. Life Establishment on Urantia 664
1. Предпоставки за физически живот 664 1. Physical-Life Prerequisites 664
2. Атмосферата на Урантия 665 2. The Urantia Atmosphere 665
3. Пространственото обкръжение 666 3. Spatial Environment 666
4. Ерата на зараждане на живота 667 4. The Life-Dawn Era 667
5. Континенталният дрейф 668 5. The Continental Drift 668
6. Преходният период 669 6. The Transition Period 669
7. Геоложката летопис 670 7. The Geologic History Book 670
59. Ерата на морския живот на Урантия 672 59. The Marine-Life Era on Urantia 672
1. Ранният морски живот в плитководните морета
ЕПОХАТА НА ТРИЛОБИТИТЕ
673 1. Early Marine Life in the Shallow Seas
The Trilobite Age
673
2. Първият етап на на континенталните наводнения
ЕПОХАТА НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ
674 2. The First Continental Flood Stage
The Invertebrate-Animal Age
674
3. Вторият етап на големите наводнения
ПЕРИОДЪТ НА КОРАЛИТЕ — ЕПОХАТА НА БРАХИОПОДИТЕ
676 3. The Second Great Flood Stage
The Coral Period—The Brachiopod Age
676
4. Стадият на голям подем на сушата
ПЕРИОДЪТ НА ВЕГЕТАТИВНИЯ НАЗЕМЕН ЖИВОТ
ЕПОХАТА НА РИБИТЕ
678 4. The Great Land-Emergence Stage
The Vegetative Land-Life Period
The Age of Fishes
678
5. Стадият на наместване на кората
КАМЕНОВЪГЛЕНИЯТ ПЕРИОД НА ПАПРАТОВИДНИТЕ ГОРИ
ЕПОХАТА НА ЖАБИТЕ
680 5. The Crustal-Shifting Stage
The Fern-Forest Carboniferous Period
The Age of Frogs
680
6. Стадият на преходния климат
ПЕРИОДЪТ НА СЕМЕННИТЕ РАСТЕНИЯ
ЕПОХАТА НА БИОЛОГИЧНИТЕ ТРУСОВЕ
682 6. The Climatic Transition Stage
The Seed-Plant Period
The Age of Biologic Tribulation
682
60. Урантия в ерата на ранния наземен живот 685 60. Urantia During the Early Land-Life Era 685
1. Епохата на ранните влечуги 685 1. The Early Reptilian Age 685
2. Епохата на късните влечуги 687 2. The Later Reptilian Age 687
3. Кредният период
ПЕРИОДЪТ НА ЦВЕТОНОСНИТЕ РАСТЕНИЯ
ЕПОХАТА НА ПТИЦИТЕ
688 3. The Cretaceous Stage
The Flowering-Plant Period
The Age of Birds
688
4. Краят на кредния период 691 4. The End of the Chalk Period 691
61. Ерата на млекопитаещите на Урантия 693 61. The Mammalian Era on Urantia 693
1. Стадият на новата континентална суша
ЕПОХАТА НА РАННИТЕ МЛЕКОПИТАЕЩИ
693 1. The New Continental Land Stage
The Age of Early Mammals
693
2. Стадият на нови наводнения
ЕПОХАТА НА ПО-РАЗВИТИТЕ МЛЕКОПИТАЕЩИ
694 2. The Recent Flood Stage
The Age of Advanced Mammals
694
3. Стадият на формиране на съвременните планини
ЕПОХАТА НА СЛОНА И КОНЯ
696 3. The Modern Mountain Stage
Age of the Elephant and the Horse
696
4. Стадият на новото издигане на континентите
ПОСЛЕДНАТА ГОЛЯМА МИГРАЦИЯ НА МЛЕКОПИТАЕЩИТЕ
698 4. The Recent Continental-Elevation Stage
The Last Great Mammalian Migration
698
5. Първият ледников период 699 5. The Early Ice Age 699
6. Първобитният човек в ледниковия период 700 6. Primitive Man in the Ice Age 700
7. Продължението на ледниковия период 700 7. The Continuing Ice Age 700
62. Ранните видове първобитен човек 703 62. The Dawn Races of Early Man 703
1. Ранните лемури 703 1. The Early Lemur Types 703
2. Ранните млекопитаещи 703 2. The Dawn Mammals 703
3. Промеждутъчните млекопитаещи 704 3. The Mid-Mammals 704
4. Приматите 706 4. The Primates 706
5. Първите човешки същества 707 5. The First Human Beings 707
6. Еволюцията на човешкия разум 709 6. Evolution of the Human Mind 709
7. Признаването като обитаем свят 709 7. Recognition as an Inhabited World 709
63. Първото човешко семейство 711 63. The First Human Family 711
1. Андон и Фонта 711 1. Andon and Fonta 711
2. Бягството на близнаците 712 2. The Flight of the Twins 712
3. Семейството на Андон 713 3. Andon’s Family 713
4. Андоническите кланове 713 4. The Andonic Clans 713
5. Разпръскване на Андонитите 715 5. Dispersion of the Andonites 715
6. Онагар — първият проповедник 715 6. Onagar—The First Truth Teacher 715
7. Продължаването на живота на Андон и Фонта 717 7. The Survival of Andon and Fonta 717
64. Еволюционните цветни раси 718 64. The Evolutionary Races of Color 718
1. Коренните Андонити 718 1. The Andonic Aborigines 718
2. Фоксхолските племена 719 2. The Foxhall Peoples 719
3. Бадонанските племена 720 3. The Badonan Tribes 720
4. Неандерталските раси 720 4. The Neanderthal Races 720
5. Произход на цветните раси 722 5. Origin of the Colored Races 722
6. Шестте Сангикски раси на Урантия 722 6. The Six Sangik Races of Urantia 722
7. Разпръскване на цветните раси 726 7. Dispersion of the Colored Races 726
65. Свръхуправление на еволюцията 730 65. The Overcontrol of Evolution 730
1. Функции на Носителите на живота 730 1. Life Carrier Functions 730
2. Еволюционната панорама 731 2. The Evolutionary Panorama 731
3. Съдействието на еволюцията 733 3. The Fostering of Evolution 733
4. Урантийската епопея 734 4. The Urantia Adventure 734
5. Превратностите в еволюцията на живите същества 736 5. Life-Evolution Vicissitudes 736
6. Еволюционните методи на живот 737 6. Evolutionary Techniques of Life 737
7. Еволюционните нива на разума 738 7. Evolutionary Mind Levels 738
8. Еволюцията във времето и пространството 739 8. Evolution in Time and Space 739
66. Планетарният Принц на Урантия 741 66. The Planetary Prince of Urantia 741
1. Принц Калигастия 741 1. Prince Caligastia 741
2. Персоналът на Принца 742 2. The Prince’s Staff 742
3. Далматия — Градът на Принца 743 3. Dalamatia—The City of the Prince 743
4. Ранният период на дейността на стоте 743 4. Early Days of the One Hundred 743
5. Организацията на стоте 745 5. Organization of the One Hundred 745
6. Управлението на Принца 749 6. The Prince’s Reign 749
7. Животът в Далматия 750 7. Life in Dalamatia 750
8. Нещастията, донесени от Калигастия 752 8. Misfortunes of Caligastia 752
67. Планетарният бунт 754 67. The Planetary Rebellion 754
1. Предателството на Калигастия 754 1. The Caligastia Betrayal 754
2. Началото на бунта 755 2. The Outbreak of Rebellion 755
3. Седемте решаващи години 756 3. The Seven Crucial Years 756
4. Стотицата на Калигастия след бунта 757 4. The Caligastia One Hundred After Rebellion 757
5. Преките последици от бунта 758 5. Immediate Results of Rebellion 758
6. Ван — непоколебимият 759 6. Van—The Steadfast 759
7. Далечните последици от греха 760 7. Remote Repercussions of Sin 760
8. Човешкият герой от бунта 761 8. The Human Hero of the Rebellion 761
68. Началото на цивилизацията 763 68. The Dawn of Civilization 763
1. Предпазна социализация 763 1. Protective Socialization 763
2. Факторите за социално развитие 764 2. Factors in Social Progression 764
3. Социализиращото въздействие на страха пред духовете 766 3. Socializing Influence of Ghost Fear 766
4. Еволюцията на нравите 767 4. Evolution of the Mores 767
5. Методите за използване на земята като средство за съществуване 768 5. Land Techniques—Maintenance Arts 768
6. Еволюцията на културата 769 6. Evolution of Culture 769
69. Първобитните човешки институции 772 69. Primitive Human Institutions 772
1. Основните човешки институции 772 1. Basic Human Institutions 772
2. Зараждането на промишленото производство 773 2. The Dawn of Industry 773
3. Разделението на труда 773 3. The Specialization of Labor 773
4. Възникването на търговията 775 4. The Beginnings of Trade 775
5. Раждането на капитала 775 5. The Beginnings of Capital 775
6. Значението на огъня за цивилизацията 777 6. Fire in Relation to Civilization 777
7. Използване на животните 778 7. The Utilization of Animals 778
8. Владеенето на роби като фактор на цивилизацията 778 8. Slavery as a Factor in Civilization 778
9. Частната собственост 780 9. Private Property 780
70. Еволюция на управлението при хората 783 70. The Evolution of Human Government 783
1. Възникването на войните 783 1. The Genesis of War 783
2. Социалното значение на войната 785 2. The Social Value of War 785
3. Първите човешки обединения 787 3. Early Human Associations 787
4. Клановете и племената 788 4. Clans and Tribes 788
5. Зараждането на управлението 788 5. The Beginnings of Government 788
6. Монархическото управление 789 6. Monarchial Government 789
7. Първобитните клубове и тайните общества 790 7. Primitive Clubs and Secret Societies 790
8. Обществените класи 792 8. Social Classes 792
9. Правата на човека 793 9. Human Rights 793
10. Еволюцията на правосъдието 794 10. Evolution of Justice 794
11. Законите и съдилищата 796 11. Laws and Courts 796
12. Разпределянето на гражданската власт 797 12. Allocation of Civil Authority 797
71. Развитие на държавата 800 71. Development of the State 800
1. Зачеването на държавата 800 1. The Embryonic State 800
2. Еволюцията на представителното управление 801 2. The Evolution of Representative Government 801
3. Идеалите на държавата 803 3. The Ideals of Statehood 803
4. Развитие на цивилизацията 804 4. Progressive Civilization 804
5. Еволюция на конкуренцията 805 5. The Evolution of Competition 805
6. Печалбата като мотив 805 6. The Profit Motive 805
7. Образованието 806 7. Education 806
8. Характерът на държавността 806 8. The Character of Statehood 806
72. Управлението на една съседна планета 808 72. Government on a Neighboring Planet 808
1. Континенталната нация 808 1. The Continental Nation 808
2. Политическо устройство 809 2. Political Organization 809
3. Семеен живот 811 3. The Home Life 811
4. Системата за просвещение 812 4. The Educational System 812
5. Организация на промишлеността 813 5. Industrial Organization 813
6. Пенсионно осигуряване 814 6. Old-Age Insurance 814
7. Облагане с данъци 815 7. Taxation 815
8. Специалните колежи 816 8. The Special Colleges 816
9. Система за всеобщо избирателно право 817 9. The Plan of Universal Suffrage 817
10. Борба с престъпността 818 10. Dealing with Crime 818
11. Военна подготовка 818 11. Military Preparedness 818
12. Останалите нации 819 12. The Other Nations 819
73. Едемската градина 821 73. The Garden of Eden 821
1. Нодитите и Амадонитите 821 1. The Nodites and the Amadonites 821
2. Планирането на градината 822 2. Planning for the Garden 822
3. Местоположението на градината 823 3. The Garden Site 823
4. Създаването на градината 823 4. Establishing the Garden 823
5. Градинската обител 824 5. The Garden Home 824
6. Дървото на живота 825 6. The Tree of Life 825
7. Съдбата на Едем 826 7. The Fate of Eden 826
74. Адам и Ева 828 74. Adam and Eve 828
1. Адам и Ева в Йерусем 828 1. Adam and Eve on Jerusem 828
2. Пристигането на Адам и Ева 829 2. Arrival of Adam and Eve 829
3. Адам и Ева се запознават с планетата 830 3. Adam and Eve Learn About the Planet 830
4. Първи вълнения 832 4. The First Upheaval 832
5. Управлението на Адам 833 5. Adam’s Administration 833
6. Семейният живот на Адам и Ева 834 6. Home Life of Adam and Eve 834
7. Животът в градината 835 7. Life in the Garden 835
8. Легендата за сътворението на света 836 8. The Legend of Creation 836
75. Простъпката на Адам и Ева 839 75. The Default of Adam and Eve 839
1. Проблемът на Урантия 839 1. The Urantia Problem 839
2. Заговорът на Калигастия 840 2. Caligastia’s Plot 840
3. Изкушаването на Ева 841 3. The Temptation of Eve 841
4. Осъзнаването на простъпката 842 4. The Realization of Default 842
5. Последиците от простъпката 843 5. Repercussions of Default 843
6. Адам и Ева напускат градината 844 6. Adam and Eve Leave the Garden 844
7. Понижаването на статута на Адам и Ева 845 7. Degradation of Adam and Eve 845
8. Така наричаното грехопадение на човека 845 8. The So-Called Fall of Man 845
76. Втората градина 847 76. The Second Garden 847
1. Едемитите пристигат в Месопотамия 847 1. The Edenites Enter Mesopotamia 847
2. Каин и Авел 848 2. Cain and Abel 848
3. Животът в Месопотамия 849 3. Life in Mesopotamia 849
4. Виолетовата раса 850 4. The Violet Race 850
5. Смъртта на Адам и Ева 851 5. Death of Adam and Eve 851
6. Продължаването на живота на Адам и Ева 853 6. Survival of Adam and Eve 853
77. Промеждутъчните създания 855 77. The Midway Creatures 855
1. Първични промеждутъчни създания 855 1. The Primary Midwayers 855
2. Нодитската раса 856 2. The Nodite Race 856
3. Вавилонската кула 858 3. The Tower of Babel 858
4. Центровете на цивилизацията на нодитите 859 4. Nodite Centers of Civilization 859
5. Адамсон и Ратта 861 5. Adamson and Ratta 861
6. Вторичните промеждутъчни създания 862 6. The Secondary Midwayers 862
7. Метежните промеждутъчни създания 863 7. The Rebel Midwayers 863
8. Обединяване на промеждутъчните създания 864 8. The United Midwayers 864
9. Постоянните жители на Урантия 865 9. The Permanent Citizens of Urantia 865
78. Виолетовата раса след епохата на Адам 868 78. The Violet Race After the Days of Adam 868
1. Разпределянето на расите и културите 868 1. Racial and Cultural Distribution 868
2. Адамитите във втората градина 869 2. The Adamites in the Second Garden 869
3. Първите миграции на адамитите 870 3. Early Expansions of the Adamites 870
4. Андитите 871 4. The Andites 871
5. Миграцията на андитите 872 5. The Andite Migrations 872
6. Последните преселения на андитите 873 6. The Last Andite Dispersions 873
7. Наводненията в Месопотамия 874 7. The Floods in Mesopotamia 874
8. Шумерите — последните от андитите 875 8. The Sumerians—Last of the Andites 875
79. Разпространение на андитите на изток 878 79. Andite Expansion in the Orient 878
1. Андитите на Туркестан 878 1. The Andites of Turkestan 878
2. Покоряването на Индия от андитите 879 2. The Andite Conquest of India 879
3. Дравидийска Индия 881 3. Dravidian India 881
4. Нахлуването на арийците в Индия 882 4. The Aryan Invasion of India 882
5. Червената и жълтата раси 883 5. Red Man and Yellow Man 883
6. Началото на китайската цивилизация 884 6. Dawn of Chinese Civilization 884
7. Андитите влизат в Китай 886 7. The Andites Enter China 886
8. По-нататъшното развитие на китайската цивилизация 887 8. Later Chinese Civilization 887
80. Разпространение на андитите на запад 889 80. Andite Expansion in the Occident 889
1. Адамитите навлизат в Европа 889 1. The Adamites Enter Europe 889
2. Климатични и геоложки изменения 890 2. Climatic and Geologic Changes 890
3. Кроманьоидният син човек 891 3. The Cro-Magnoid Blue Man 891
4. Нахлуване на андитите в Европа 892 4. The Andite Invasions of Europe 892
5. Покоряването на северна Европа от андитите 893 5. The Andite Conquest of Northern Europe 893
6. Андитите край бреговете на Нил 894 6. The Andites Along the Nile 894
7. Андитите от островите в средиземноморието 895 7. Andites of the Mediterranean Isles 895
8. Дунавските андонити 896 8. The Danubian Andonites 896
9. Трите бели раси 897 9. The Three White Races 897
81. Развиване на съвременна цивилизация 900 81. Development of Modern Civilization 900
1. Люлката на цивилизацията 900 1. The Cradle of Civilization 900
2. Средствата на цивилизацията 901 2. The Tools of Civilization 901
3. Градове, производство и търговия 903 3. Cities, Manufacture, and Commerce 903
4. Смесените раси 904 4. The Mixed Races 904
5. Културното общество 905 5. Cultural Society 905
6. Запазване на цивилизацията 906 6. The Maintenance of Civilization 906
82. Еволюция на брака 913 82. The Evolution of Marriage 913
1. Брачният инстинкт 913 1. The Mating Instinct 913
2. Ограничителните табу 914 2. The Restrictive Taboos 914
3. Ранните брачни структури 915 3. Early Marriage Mores 915
4. Бракът в епохата на отношението към собствеността 917 4. Marriage Under the Property Mores 917
5. Ендогамията и екзогамията 918 5. Endogamy and Exogamy 918
6. Расовите смесвания 919 6. Racial Mixtures 919
83. Институцията на брака 922 83. The Marriage Institution 922
1. Бракът като обществена институция 922 1. Marriage as a Societal Institution 922
2. Ухажването и годежът 923 2. Courtship and Betrothal 923
3. Откупуването и зестрата 923 3. Purchase and Dowry 923
4. Сватбената церемония 924 4. The Wedding Ceremony 924
5. Многобрачието 925 5. Plural Marriages 925
6. Истинската моногамия — бракът по двойки 927 6. True Monogamy—Pair Marriage 927
7. Разтрогването на брачния съюз 928 7. The Dissolution of Wedlock 928
8. Идеализирането на брака 929 8. The Idealization of Marriage 929
84. Бракът и семейният живот 931 84. Marriage and Family Life 931
1. Първобитните връзки по двойки 931 1. Primitive Pair Associations 931
2. Ранният матриархат 932 2. The Early Mother-Family 932
3. Семейството в епохата на патриархата 933 3. The Family Under Father Dominance 933
4. Положението на жената в древното общество 935 4. Woman’s Status in Early Society 935
5. Жената в условията на еволюиращите нрави 936 5. Woman Under the Developing Mores 936
6. партньорството между мъжете и жените 938 6. The Partnership of Man and Woman 938
7. Идеалът за семеен живот 939 7. The Ideals of Family Life 939
8. Опасността от самонаслаждението 942 8. Dangers of Self-Gratification 942
85. Източниците на поклонение 944 85. The Origins of Worship 944
1. Поклонението пред камъните и хълмовете 944 1. Worship of Stones and Hills 944
2. Поклонението пред растенията и дърветата 945 2. Worship of Plants and Trees 945
3. Поклонението пред животните 946 3. The Worship of Animals 946
4. Поклонението пред стихиите 946 4. Worship of the Elements 946
5. Поклонението пред небесните тела 947 5. Worship of the Heavenly Bodies 947
6. Поклонението пред човека 948 6. Worship of Man 948
7. Спомагателните духове на поклонението и мъдростта 948 7. The Adjutants of Worship and Wisdom 948
86. Ранната еволюция на религията 950 86. Early Evolution of Religion 950
1. Случайност: сполука и несполука 950 1. Chance: Good Luck and Bad Luck 950
2. Персонификацията на случайността 951 2. The Personification of Chance 951
3. Смъртта — необяснимото 952 3. Death—The Inexplicable 952
4. Представата за продължаването на живота след смъртта 952 4. The Death-Survival Concept 952
5. Представата за призрака-душа 953 5. The Ghost-Soul Concept 953
6. Средата на призраците-духове 955 6. The Ghost-Spirit Environment 955
7. Функцията на примитивната религия 956 7. The Function of Primitive Religion 956
87. Култовете към духове 958 87. The Ghost Cults 958
1. Страхът от духове 958 1. Ghost Fear 958
2. Умиротворяването на духовете 959 2. Ghost Placation 959
3. Поклонението пред предците 960 3. Ancestor Worship 960
4. Добрите и злите духове 961 4. Good and Bad Spirit Ghosts 961
5. Еволюцията на култа към духове 962 5. The Advancing Ghost Cult 962
6. Принудата и заклинанието 963 6. Coercion and Exorcism 963
7. Природата на култа 965 7. Nature of Cultism 965
88. Фетиши, талисмани и магия 967 88. Fetishes, Charms, and Magic 967
1. Вяра във фетишите 967 1. Belief in Fetishes 967
2. Еволюция на фетиша 968 2. Evolution of the Fetish 968
3. Тотемизъм 970 3. Totemism 970
4. Магия 970 4. Magic 970
5. Магически талисмани 971 5. Magical Charms 971
6. Магически ритуали 972 6. The Practice of Magic 972
89. Грях, жертвоприношение и изкупление 974 89. Sin, Sacrifice, and Atonement 974
1. Табу 974 1. The Taboo 974
2. Концепцията за греха 975 2. The Concept of Sin 975
3. Самоотречението и унижението 976 3. Renunciation and Humiliation 976
4. Произход на жертвоприношенията 977 4. Origins of Sacrifice 977
5. Жертвоприношение и канибализъм 978 5. Sacrifices and Cannibalism 978
6. Еволюцията на жертвоприношенията на хора 980 6. Evolution of Human Sacrifice 980
7. Преобразуването на жертвоприношенията на хора 981 7. Modifications of Human Sacrifice 981
8. Изкуплението на заветите 982 8. Redemption and Covenants 982
9. Жертвоприношенията и причастията 983 9. Sacrifices and Sacraments 983
10. Опрощаването на греха 984 10. Forgiveness of Sin 984
90. Шаманство — знахари и жреци 986 90. Shamanism—Medicine Men and Priests 986
1. Първите шамани — знахарите 986 1. The First Shamans—The Medicine Men 986
2. Ритуалите на шаманите 987 2. Shamanistic Practices 987
3. Теорията за болестта и смъртта в шаманството 989 3. The Shamanic Theory of Disease and Death 989
4. Медицината при шаманите 990 4. Medicine Under the Shamans 990
5. Жреците и ритуалите 992 5. Priests and Rituals 992
91. Еволюция на молитвата 994 91. The Evolution of Prayer 994
1. Примитивната молитва 994 1. Primitive Prayer 994
2. Еволюцията на молитвата 995 2. Evolving Prayer 995
3. Молитвата и второто “аз” 996 3. Prayer and the Alter Ego 996
4. Етичната молитва 997 4. Ethical Praying 997
5. Социалните последствия на молитвата 998 5. Social Repercussions of Prayer 998
6. Компетенцията на молитвата 999 6. The Province of Prayer 999
7. Мистицизъм, екстаз и вдъхновение 1000 7. Mysticism, Ecstasy, and Inspiration 1000
8. Моленето като личен опит 1001 8. Praying as a Personal Experience 1001
9. Условия за ефективност на молитвата 1002 9. Conditions of Effective Prayer 1002
92. По-нататъшната еволюция на религията 1003 92. The Later Evolution of Religion 1003
1. Еволюционната природа на религията 1003 1. The Evolutionary Nature of Religion 1003
2. Религията и нравите 1004 2. Religion and the Mores 1004
3. Природата на еволюционната религия 1005 3. The Nature of Evolutionary Religion 1005
4. Дарът на откровението 1007 4. The Gift of Revelation 1007
5. Великите религиозни вождове 1008 5. The Great Religious Leaders 1008
6. Съставните религии 1010 6. The Composite Religions 1010
7. По-нататъшната еволюция на религията 1012 7. The Further Evolution of Religion 1012
93. Макивента Мелхиседек 1014 93. Machiventa Melchizedek 1014
1. Инкарнацията на Макивента 1014 1. The Machiventa Incarnation 1014
2. Салимският мъдрец 1015 2. The Sage of Salem 1015
3. Ученията на Мелхиседек 1016 3. Melchizedek’s Teachings 1016
4. Религията на Салим 1017 4. The Salem Religion 1017
5. Избирането на Авраам 1018 5. The Selection of Abraham 1018
6. Заветът на Мелхиседек с Авраам 1020 6. Melchizedek’s Covenant with Abraham 1020
7. Мисионерите на Мелхиседек 1021 7. The Melchizedek Missionaries 1021
8. Заминаването на Мелхиседек 1022 8. Departure of Melchizedek 1022
9. След заминаването на Мелхиседек 1022 9. After Melchizedek’s Departure 1022
10. Сегашният статут на Макивента Мелхиседек 1024 10. Present Status of Machiventa Melchizedek 1024
94. Ученията на Мелхиседек на изток 1027 94. The Melchizedek Teachings in the Orient 1027
1. Салимските учения във ведическа Индия 1027 1. The Salem Teachings in Vedic India 1027
2. Брахманизмът 1028 2. Brahmanism 1028
3. Брахманската философия 1030 3. Brahmanic Philosophy 1030
4. Индуистката религия 1031 4. The Hindu Religion 1031
5. Борбата за истината в Китай 1032 5. The Struggle for Truth in China 1032
6. Лао-Дзъ и Конфуций 1033 6. Lao-Tse and Confucius 1033
7. Гаутама Сидхартха 1035 7. Gautama Siddhartha 1035
8. Будистката вяра 1036 8. The Buddhist Faith 1036
9. Разпространяването на будизма 1037 9. The Spread of Buddhism 1037
10. Религията в Тибет 1038 10. Religion in Tibet 1038
11. Философията на будизма 1038 11. Buddhist Philosophy 1038
12. Концепцията за Бога в будизма 1040 12. The God Concept of Buddhism 1040
95. Ученията на Мелхиседек в Левант 1042 95. The Melchizedek Teachings in the Levant 1042
1. Салимската религия в Месопотамия 1042 1. The Salem Religion in Mesopotamia 1042
2. Религията на древен Египет 1043 2. Early Egyptian Religion 1043
3. Еволюцията на морала 1045 3. Evolution of Moral Concepts 1045
4. Учението на Аменемоп 1046 4. The Teachings of Amenemope 1046
5. Необикновеният Ехнатон 1047 5. The Remarkable Ikhnaton 1047
6. Салимските учения в Иран 1049 6. The Salem Doctrines in Iran 1049
7. Салимските учения в Арабия 1050 7. The Salem Teachings in Arabia 1050
96. Яхве — Бог на евреите 1052 96. Yahweh—God of the Hebrews 1052
1. Представата за божеството при семитите 1052 1. Deity Concepts Among the Semites 1052
2. Семитските народи 1054 2. The Semitic Peoples 1054
3. Несравнимият Мойсей 1055 3. The Matchless Moses 1055
4. Провъзгласяването на Яхве 1056 4. The Proclamation of Yahweh 1056
5. Ученията на Мойсей 1057 5. The Teachings of Moses 1057
6. Представата за Бога след смъртта на Мойсей 1059 6. The God Concept After Moses’ Death 1059
7. Псалмите и книгата на Йов 1060 7. Psalms and the Book of Job 1060
97. Развитие на представите за Бога сред древните евреи 1062 97. Evolution of the God Concept Among the Hebrews 1062
1. Самуил — първият от древноеврейските пророци 1062 1. Samuel—First of the Hebrew Prophets 1062
2. Илия и Елисей 1064 2. Elijah and Elisha 1064
3. Яхве и Ваал 1064 3. Yahweh and Baal 1064
4. Амос и Осия 1065 4. Amos and Hosea 1065
5. Първият Исая 1066 5. The First Isaiah 1066
6. безстрашният Еремия 1067 6. Jeremiah the Fearless 1067
7. Вторият Исая 1068 7. The Second Isaiah 1068
8. Свещената и светска история 1070 8. Sacred and Profane History 1070
9. Древноеврейската история 1071 9. Hebrew History 1071
10. Древноеврейската религия 1075 10. The Hebrew Religion 1075
98. Ученията на Мелхиседек на запад 1077 98. The Melchizedek Teachings in the Occident 1077
1. Религията на Салим при гърците 1077 1. The Salem Religion Among the Greeks 1077
2. Гръцката философска мисъл 1078 2. Greek Philosophic Thought 1078
3. Ученията на Мелхиседек в Рим 1080 3. The Melchizedek Teachings in Rome 1080
4. Мистерийните култове 1081 4. The Mystery Cults 1081
5. Култът към Митра 1082 5. The Cult of Mithras 1082
6. Митраизмът и християнството 1083 6. Mithraism and Christianity 1083
7. Християнската религия 1083 7. The Christian Religion 1083
99. Социалните проблеми на религията 1086 99. The Social Problems of Religion 1086
1. Религията и преобразуването на обществото 1086 1. Religion and Social Reconstruction 1086
2. Слабостта на институционалната религия 1087 2. Weakness of Institutional Religion 1087
3. Религията и вярващият 1088 3. Religion and the Religionist 1088
4. Трудностите на преходния период 1089 4. Transition Difficulties 1089
5. Социалните аспекти на религията 1090 5. Social Aspects of Religion 1090
6. Институционалната религия 1092 6. Institutional Religion 1092
7. Приносът на религията 1092 7. Religion’s Contribution 1092
100. Религията в опита на човека 1094 100. Religion in Human Experience 1094
1. Религиозният растеж 1094 1. Religious Growth 1094
2. Духовният растеж 1095 2. Spiritual Growth 1095
3. Концепциите за висшата ценност 1096 3. Concepts of Supreme Value 1096
4. Проблемите на растежа 1097 4. Problems of Growth 1097
5. Обръщането и мистицизмът 1098 5. Conversion and Mysticism 1098
6. Признаците на религиозния живот 1100 6. Marks of Religious Living 1100
7. Върхът на религиозния живот 1101 7. The Acme of Religious Living 1101
101. Истинската природа на религията 1104 101. The Real Nature of Religion 1104
1. Истинската религия 1104 1. True Religion 1104
2. Действителността на религията 1105 2. The Fact of Religion 1105
3. Свойствата на религията 1107 3. The Characteristics of Religion 1107
4. Ограниченията на откровението 1109 4. The Limitations of Revelation 1109
5. Религията, разширена с откровение 1110 5. Religion Expanded by Revelation 1110
6. Растящият религиозен опит 1111 6. Progressive Religious Experience 1111
7. Личната философия на религията 1113 7. A Personal Philosophy of Religion 1113
8. Вярата и вярването 1114 8. Faith and Belief 1114
9. Религията и моралът 1115 9. Religion and Morality 1115
10. Религията като освободител на човека 1116 10. Religion as Man’s Liberator 1116
102. Основите на религиозната вяра 1118 102. The Foundations of Religious Faith 1118
1. Религиозната убеденост 1118 1. Assurances of Faith 1118
2. Религията и реалността 1119 2. Religion and Reality 1119
3. Знанието, мъдростта и проницателността 1121 3. Knowledge, Wisdom, and Insight 1121
4. Фактът на опита 1123 4. The Fact of Experience 1123
5. Върховността на целенасочения потенциал 1123 5. The Supremacy of Purposive Potential 1123
6. Несъмнеността на религиозната вяра 1124 6. The Certainty of Religious Faith 1124
7. Неизбежността на божественото 1126 7. The Certitude of the Divine 1126
8. Доказателствата на религията 1127 8. The Evidences of Religion 1127
103. Действителността на религиозния опит 1129 103. The Reality of Religious Experience 1129
1. Философия на религията 1129 1. Philosophy of Religion 1129
2. Религията и индивида 1130 2. Religion and the Individual 1130
3. Религията и човешкият род 1132 3. Religion and the Human Race 1132
4. Духовното общуване 1133 4. Spiritual Communion 1133
5. Произходът на идеалите 1133 5. The Origin of Ideals 1133
6. Философската координация 1135 6. Philosophic Co-ordination 1135
7. Науката и религията 1137 7. Science and Religion 1137
8. Философията и религията 1140 8. Philosophy and Religion 1140
9. Същността на религията 1140 9. The Essence of Religion 1140
104. Развитие на концепцията за Троицата 1143 104. Growth of the Trinity Concept 1143
1. Урантийските концепции за Троицата 1143 1. Urantian Trinity Concepts 1143
2. Единството на Троицата и множествеността на Божеството 1145 2. Trinity Unity and Deity Plurality 1145
3. Троиците и триединствата 1146 3. Trinities and Triunities 1146
4. Седемте триединства 1147 4. The Seven Triunities 1147
5. Тройствените съюзи 1151 5. Triodities 1151
105. Божество и реалност 1152 105. Deity and Reality 1152
1. Философската концепция за “АЗ СЪМ” 1152 1. The Philosophic Concept of the I AM 1152
2. “АЗ СЪМ” като триединно и седмократно 1153 2. The I AM as Triune and as Sevenfold 1153
3. Седемте Абсолюта на Безкрайността 1155 3. The Seven Absolutes of Infinity 1155
4. Единството, двойствеността и триединството 1157 4. Unity, Duality, and Triunity 1157
5. Разпространяване на крайната реалност 1158 5. Promulgation of Finite Reality 1158
6. Последствия от крайната реалност 1159 6. Repercussions of Finite Reality 1159
7. Възникването на трансценденталните същности 1159 7. Eventuation of Transcendentals 1159
106. Вселенските нива на реалността 1162 106. Universe Levels of Reality 1162
1. Първичната асоциация на крайните функционални същности 1163 1. Primary Association of Finite Functionals 1163
2. Вторична висша крайна интеграция 1164 2. Secondary Supreme Finite Integration 1164
3. Трансценденталното третично обединяване на реалността 1165 3. Transcendental Tertiary Reality Association 1165
4. Пределната четвъртична интеграция 1166 4. Ultimate Quartan Integration 1166
5. Петата степен — фазата на коабсолютно обединение 1167 5. Coabsolute or Fifth-Phase Association 1167
6. Шестата степен — фазата на абсолютната интеграция 1167 6. Absolute or Sixth-Phase Integration 1167
7. Окончателността на предназначението 1168 7. Finality of Destiny 1168
8. Троицата на троиците 1170 8. The Trinity of Trinities 1170
9. Екзистенциалното безкрайно обединение 1173 9. Existential Infinite Unification 1173
107. Произход и същност на Настройчиците на Съзнанието 1176 107. Origin and Nature of Thought Adjusters 1176
1. Произходът на Настройчиците на Съзнанието 1177 1. Origin of Thought Adjusters 1177
2. Класификацията на Настройчиците 1178 2. Classification of Adjusters 1178
3. Сферата на Божествата — родина на Настройчиците 1179 3. The Divinington Home of Adjusters 1179
4. Същността и присъствието на Настройчиците 1180 4. Nature and Presence of Adjusters 1180
5. Разумността на Настройчиците 1181 5. Adjuster Mindedness 1181
6. Настройчиците като чисто духовни същности 1182 6. Adjusters as Pure Spirits 1182
7. Настройчиците и личността 1183 7. Adjusters and Personality 1183
108. Мисия и дейност на Настройчиците на Съзнанието 1185 108. Mission and Ministry of Thought Adjusters 1185
1. Избирането и назначаването 1185 1. Selection and Assignment 1185
2. Предпоставките за вселяване на Настройчик 1186 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling 1186
3. Организацията и управлението 1188 3. Organization and Administration 1188
4. Връзката с другите духовни явления 1190 4. Relation to Other Spiritual Influences 1190
5. Мисията на Настройчиците 1191 5. The Adjuster’s Mission 1191
6. Бог в човека 1192 6. God in Man 1192
109. Връзка на Настройчиците с вселенските създания 1195 109. Relation of Adjusters to Universe Creatures 1195
1. Развитието на Настройчиците 1195 1. Development of Adjusters 1195
2. Самодействащите Настройчици 1196 2. Self-Acting Adjusters 1196
3. Връзката на Настройчиците с типовете смъртни 1197 3. Relation of Adjusters to Mortal Types 1197
4. Настройчиците и човешката личност 1198 4. Adjusters and Human Personality 1198
5. Материалните препятствия за вселяване на Настройчик 1199 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling 1199
6. Съхраняването на истинските ценности 1200 6. The Persistence of True Values 1200
7. Предназначението на Личностните Настройчици 1201 7. Destiny of Personalized Adjusters 1201
110. Връзка на Настройчиците с индивидуалните смъртни 1203 110. Relation of Adjusters to Individual Mortals 1203
1. Вселяването в смъртния разум 1203 1. Indwelling the Mortal Mind 1203
2. Настройчиците и човешката воля 1204 2. Adjusters and Human Will 1204
3. Сътрудничеството с Настройчика 1205 3. Co-operation with the Adjuster 1205
4. Дейността на Настройчика в разума 1207 4. The Adjuster’s Work in the Mind 1207
5. Погрешните представи за ръководството на Настройчиците 1207 5. Erroneous Concepts of Adjuster Guidance 1207
6. Седемте психически кръга 1209 6. The Seven Psychic Circles 1209
7. Постигането на безсмъртие 1212 7. The Attainment of Immortality 1212
111. Настройчикът и душата 1215 111. The Adjuster and the Soul 1215
1. Разумът като арена на избора 1216 1. The Mind Arena of Choice 1216
2. Същността на душата 1217 2. Nature of the Soul 1217
3. Еволюиращата душа 1218 3. The Evolving Soul 1218
4. Вътрешният живот 1219 4. The Inner Life 1219
5. Посвещаването на избора 1221 5. The Consecration of Choice 1221
6. Парадоксът на човека 1221 6. The Human Paradox 1221
7. Проблемът с Настройчика 1223 7. The Adjuster’s Problem 1223
112. Запазване на личността 1225 112. Personality Survival 1225
1. Личността и реалността 1226 1. Personality and Reality 1226
2. Вътрешното “аз” 1227 2. The Self 1227
3. Феноменът на смъртта 1229 3. The Phenomenon of Death 1229
4. Настройчиците след смъртта 1231 4. Adjusters After Death 1231
5. Съхраняването на човешкия “аз” 1232 5. Survival of the Human Self 1232
6. Моронтийният “аз” 1235 6. The Morontia Self 1235
7. Сливането с Настройчика 1237 7. Adjuster Fusion 1237
113. Серафическите хранители на съдбата 1241 113. Seraphic Guardians of Destiny 1241
1. Ангелите-хранители 1241 1. The Guardian Angels 1241
2. Хранителите на съдбата 1242 2. The Destiny Guardians 1242
3. Връзката с другите духовни влияния 1244 3. Relation to Other Spirit Influences 1244
4. Областите на дейност на Серафимите 1245 4. Seraphic Domains of Action 1245
5. Серафическото служене на смъртните 1245 5. Seraphic Ministry to Mortals 1245
6. Ангелите-хранители след смъртта 1246 6. Guardian Angels After Death 1246
7. Серафимите и възходът 1248 7. Seraphim and the Ascendant Career 1248
114. Серафическо планетарно управление 1250 114. Seraphic Planetary Government 1250
1. Върховната власт над Урантия 1250 1. The Sovereignty of Urantia 1250
2. Съветът на планетарните наблюдатели 1251 2. The Board of Planetary Supervisors 1251
3. Местният управляващ 1252 3. The Resident Governor General 1252
4. Всевишният наблюдател 1253 4. The Most High Observer 1253
5. Планетарното правителство 1254 5. The Planetary Government 1254
6. Главните Серафими за планетарен надзор 1254 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision 1254
7. Резервният корпус на съдбата 1257 7. The Reserve Corps of Destiny 1257
115. Висшето Същество 1260 115. The Supreme Being 1260
1. Относителност на понятийните структури 1260 1. Relativity of Concept Frames 1260
2. Абсолютната основа на върховността 1261 2. The Absolute Basis for Supremacy 1261
3. Изначалното, актуалното и потенциалното 1261 3. Original, Actual, and Potential 1261
4. Източници на висша реалност 1263 4. Sources of Supreme Reality 1263
5. Връзката на Висшия с Райската Троица 1264 5. Relation of the Supreme to the Paradise Trinity 1264
6. Връзката на Висшия с тройствените съюзи 1265 6. Relation of the Supreme to the Triodities 1265
7. Същността на Висшия 1266 7. The Nature of the Supreme 1266
116. Всемогъщият-Висшият 1268 116. The Almighty Supreme 1268
1. Висшият Разум 1268 1. The Supreme Mind 1268
2. Всемогъщият и Бог-Седмократният 1269 2. The Almighty and God the Sevenfold 1269
3. Всемогъщият и Райското Божество 1270 3. The Almighty and Paradise Deity 1270
4. Всемогъщият и Висшите Създатели 1271 4. The Almighty and the Supreme Creators 1271
5. Всемогъщият и Седмократните Управляващи 1273 5. The Almighty and the Sevenfold Controllers 1273
6. Господството на Духа 1275 6. Spirit Dominance 1275
7. Живият организъм на Голямата Вселена 1276 7. The Living Organism of the Grand Universe 1276
117. Бог-Висшият 1278 117. God the Supreme 1278
1. Природата на Висшето Същество 1278 1. Nature of the Supreme Being 1278
2. Източникът на еволюционния растеж 1280 2. The Source of Evolutionary Growth 1280
3. Значението на Висшия за вселенските създания 1281 3. Significance of the Supreme to Universe Creatures 1281
4. Крайният Бог 1283 4. The Finite God 1283
5. Свръхдушата на творението 1285 5. The Oversoul of Creation 1285
6. Търсенето на Висшия 1287 6. The Quest for the Supreme 1287
7. Бъдещето на Висшия 1291 7. The Future of the Supreme 1291
118. Висшият и Пределният — време и пространство 1294 118. Supreme and Ultimate—Time and Space 1294
1. Времето и вечността 1295 1. Time and Eternity 1295
2. Вездесъщността и повсеместността 1296 2. Omnipresence and Ubiquity 1296
3. Пространствено-времевите отношения 1297 3. Time-Space Relationships 1297
4. Първичната и вторичната причинност 1298 4. Primary and Secondary Causation 1298
5. Всемогъществото и взаимоприемливостта 1299 5. Omnipotence and Compossibility 1299
6. Всемогъществото и всетворението 1299 6. Omnipotence and Omnificence 1299
7. Всеведението и предназначението 1300 7. Omniscience and Predestination 1300
8. Управлението и свръхуправлението 1301 8. Control and Overcontrol 1301
9. Механизмите на вселената 1303 9. Universe Mechanisms 1303
10. Функцията на провидението 1304 10. Functions of Providence 1304
119. Посвещенията на Христос Михаил 1308 119. The Bestowals of Christ Michael 1308
1. Първото посвещение 1309 1. The First Bestowal 1309
2. Второто посвещение 1310 2. The Second Bestowal 1310
3. Третото посвещение 1312 3. The Third Bestowal 1312
4. Четвъртото посвещение 1313 4. The Fourth Bestowal 1313
5. Петото посвещение 1314 5. The Fifth Bestowal 1314
6. Шестото посвещение 1315 6. The Sixth Bestowal 1315
7. Седмото, последно посвещение 1316 7. The Seventh and Final Bestowal 1316
8. Следпосвещенческият статут на Михаил 1317 8. Michael’s Postbestowal Status 1317
ЧАСТ IV
Животът и ученията на Иисус
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120. Посвещаването на Михаил на Урантия 1323 120. The Bestowal of Michael on Urantia 1323
1. Седмото посвещенческо поръчение 1325 1. The Seventh Bestowal Commission 1325
2. Ограниченията, свързани с посвещението 1327 2. The Bestowal Limitations 1327
3. По-нататъшните съвети и препоръки 1329 3. Further Counsel and Advice 1329
4. Инкарнацията — превръщането на двама в един 1331 4. The Incarnation—Making Two One 1331
121. Епохата на посвещаването на Михаил 1332 121. The Times of Michael’s Bestowal 1332
1. Западът в първи век след Христа 1332 1. The Occident of the First Century After Christ 1332
2. Еврейският народ 1333 2. The Jewish People 1333
3. Езическият свят 1334 3. Among the Gentiles 1334
4. Езическата философия 1335 4. Gentile Philosophy 1335
5. Езическите религии 1336 5. The Gentile Religions 1336
6. Юдейската религия 1338 6. The Hebrew Religion 1338
7. Юдеите и езичниците 1339 7. Jews and Gentiles 1339
8. Предшестващите писмени свидетелства 1341 8. Previous Written Records 1341
122. Раждане и младенчество на Иисус 1344 122. Birth and Infancy of Jesus 1344
1. Йосиф и Мария 1344 1. Joseph and Mary 1344
2. Гавраил се явява на Елисавета 1345 2. Gabriel Appears to Elizabeth 1345
3. Гавраил се явява на Мария 1346 3. Gabriel’s Announcement to Mary 1346
4. Сънят на Йосиф 1347 4. Joseph’s Dream 1347
5. Земните родители на Иисус 1348 5. Jesus’ Earth Parents 1348
6. Домът в Назарет 1349 6. The Home at Nazareth 1349
7. Пътуването до Витлеем 1350 7. The Trip to Bethlehem 1350
8. Раждането на Иисус 1351 8. The Birth of Jesus 1351
9. Представянето в храма 1352 9. The Presentation in the Temple 1352
10. Ирод действа 1353 10. Herod Acts 1353
123. Ранното детство на Иисус 1355 123. The Early Childhood of Jesus 1355
1. Завръщането в Назарет 1356 1. Back in Nazareth 1356
2. Петата година (2 година преди н.е.) 1357 2. The Fifth Year (2 B.C.) 1357
3. Събитията през шестата година (1 година до н.е.) 1359 3. Events of the Sixth Year (1 B.C.) 1359
4. Седмата година (1 година след н.е.) 1361 4. The Seventh Year (A.D. 1) 1361
5. Училищните години в Назарет 1362 5. School Days in Nazareth 1362
6. Неговата осма година (2 година след н.е.) 1364 6. His Eighth Year (A.D. 2) 1364
124. Късното детство на Иисус 1366 124. The Later Childhood of Jesus 1366
1. Деветата година НА Иисус (3 година след н.е.) 1366 1. Jesus’ Ninth Year (A.D. 3) 1366
2. Десетата година (4 година след н.е.) 1368 2. The Tenth Year (A.D. 4) 1368
3. Единадесетата година (5 година след н.е.) 1369 3. The Eleventh Year (A.D. 5) 1369
4. Дванадесетата година (6 година след н.е.) 1371 4. The Twelfth Year (A.D. 6) 1371
5. Неговата тринадесета година (7 година след н.е.) 1373 5. His Thirteenth Year (A.D. 7) 1373
6. Пътуването до Йерусалим 1374 6. The Journey to Jerusalem 1374
125. Иисус в Йерусалим 1377 125. Jesus at Jerusalem 1377
1. Иисус разглежда храма 1378 1. Jesus Views the Temple 1378
2. Иисус и Пасхата 1379 2. Jesus and the Passover 1379
3. Йосиф и Мария напускат Йерусалим 1381 3. Departure of Joseph and Mary 1381
4. Първите два дни в храма 1381 4. First and Second Days in the Temple 1381
5. Третият ден в храма 1382 5. The Third Day in the Temple 1382
6. Четвъртият ден в храма 1383 6. The Fourth Day in the Temple 1383
126. Двете решаващи години 1386 126. The Two Crucial Years 1386
1. Неговата четиринадесета година (8 година след н.е.) 1387 1. His Fourteenth Year (A.D. 8) 1387
2. Смъртта на Йосиф 1388 2. The Death of Joseph 1388
3. Петнадесетата година (9 година след н.е.) 1389 3. The Fifteenth Year (A.D. 9) 1389
4. Първата проповед в синагогата 1391 4. First Sermon in the Synagogue 1391
5. Финансовите трудности 1392 5. The Financial Struggle 1392
127. Юношеските години 1395 127. The Adolescent Years 1395
1. Шестнадесетата година (10 година след н.е.) 1395 1. The Sixteenth Year (A.D. 10) 1395
2. Седемнадесетата година (11 година след н.е.) 1396 2. The Seventeenth Year (A.D. 11) 1396
3. Осемнадесетата година (12 година след н.е.) 1398 3. The Eighteenth Year (A.D. 12) 1398
4. Деветнадесетата година (13 година след н.е.) 1401 4. The Nineteenth Year (A.D. 13) 1401
5. Ребека, дъщерята на Езра 1402 5. Rebecca, the Daughter of Ezra 1402
6. Неговата двадесета година (14 година след н.е.) 1403 6. His Twentieth Year (A.D. 14) 1403
128. Иисус в периода на ранната зрелост 1407 128. Jesus’ Early Manhood 1407
1. Двадесет и първата година (15 година след н.е.) 1407 1. The Twenty-First Year (A.D. 15) 1407
2. Двадесет и втората година (16 година след н.е.) 1409 2. The Twenty-Second Year (A.D. 16) 1409
3. Двадесет и третата година (17 година след н.е.) 1411 3. The Twenty-Third Year (A.D. 17) 1411
4. Епизодът в Дамаск 1412 4. The Damascus Episode 1412
5. Двадесет и четвъртата година (18 година след н.е.) 1413 5. The Twenty-Fourth Year (A.D. 18) 1413
6. Двадесет и петата година (19 година след н.е.) 1415 6. The Twenty-Fifth Year (A.D. 19) 1415
7. Двадесет и шестата година (20 година след н.е.) 1416 7. The Twenty-Sixth Year (A.D. 20) 1416
129. По-нататъшният живот на Иисус като възрастен 1419 129. The Later Adult Life of Jesus 1419
1. Двадесет и седмата година (21 година след н.е.) 1419 1. The Twenty-Seventh Year (A.D. 21) 1419
2. Двадесет и осмата година (22 година след н.е.) 1421 2. The Twenty-Eighth Year (A.D. 22) 1421
3. Двадесет и деветата година (23 година след н.е.) 1423 3. The Twenty-Ninth Year (A.D. 23) 1423
4. Иисус-човекът 1424 4. The Human Jesus 1424
130. На път за Рим 1427 130. On the Way to Rome 1427
1. В Йопия — беседата за Йон 1428 1. At Joppa—Discourse on Jonah 1428
2. В Кесария 1429 2. At Caesarea 1429
3. В Александрия 1432 3. At Alexandria 1432
4. Беседата за реалността 1433 4. Discourse on Reality 1433
5. На остров Крит 1436 5. On the Island of Crete 1436
6. Юношата, който се боеше 1437 6. The Young Man Who Was Afraid 1437
7. В Картаген — беседата за времето и пространството 1438 7. At Carthage—Discourse on Time and Space 1438
8. По пътя към Неапол и Рим 1440 8. On the Way to Naples and Rome 1440
131. Световните религии 1442 131. The World’s Religions 1442
1. Цинизъм 1442 1. Cynicism 1442
2. Юдаизъм 1444 2. Judaism 1444
3. Будизъм 1446 3. Buddhism 1446
4. Индуизъм 1447 4. Hinduism 1447
5. Зороастризъм 1449 5. Zoroastrianism 1449
6. Судуанизъм (Джайнизъм) 1450 6. Suduanism (Jainism) 1450
7. Индуизъм 1451 7. Shinto 1451
8. Даоизъм 1451 8. Taoism 1451
9. Конфуцианство 1452 9. Confucianism 1452
10. „Нашата религия” 1453 10. “Our Religion” 1453
132. В Рим 1455 132. The Sojourn at Rome 1455
1. Истинските ценности 1456 1. True Values 1456
2. Добро и зло 1457 2. Good and Evil 1457
3. Истината и вярата 1459 3. Truth and Faith 1459
4. Лично служене 1460 4. Personal Ministry 1460
5. Съветите към богатия човек 1462 5. Counseling the Rich Man 1462
6. Социална опека 1465 6. Social Ministry 1465
7. Пътувания в околностите на Рим 1466 7. Trips About Rome 1466
133. Завръщане от Рим 1468 133. The Return from Rome 1468
1. Милосърдие и правосъдие 1468 1. Mercy and Justice 1468
2. Акостиране на кораба в Тарент 1470 2. Embarking at Tarentum 1470
3. В Коринт 1471 3. At Corinth 1471
4. Индивидуални наставления в Коринт 1474 4. Personal Work in Corinth 1474
5. В Атина — беседа за науката 1476 5. At Athens—Discourse on Science 1476
6. В Ефес — беседата за душата 1477 6. At Ephesus—Discourse on the Soul 1477
7. Пребиваването в Кипър — беседата за разума 1479 7. The Sojourn at Cyprus—Discourse on Mind 1479
8. В Антиохия 1480 8. At Antioch 1480
9. В Месопотамия 1481 9. In Mesopotamia 1481
134. Преходните години 1483 134. The Transition Years 1483
1. Тридесетата година (24 година след н.е.) 1483 1. The Thirtieth Year (A.D. 24) 1483
2. Пътешествието с кервана към Каспийско море 1484 2. The Caravan Trip to the Caspian 1484
3. Урмските лекции 1485 3. The Urmia Lectures 1485
4. Суверенността — божествена и човешка 1486 4. Sovereignty—Divine and Human 1486
5. Политическа суверенност 1487 5. Political Sovereignty 1487
6. Законът, свободата и суверенността 1490 6. Law, Liberty, and Sovereignty 1490
7. Тридесет и първата година (25 година от н.е.) 1492 7. The Thirty-First Year (A.D. 25) 1492
8. Пребиваването на планината Ермон 1492 8. The Sojourn on Mount Hermon 1492
9. Времето на очакване 1494 9. The Time of Waiting 1494
135. Йоан Кръстител 1496 135. John the Baptist 1496
1. Йоан става назорей 1496 1. John Becomes a Nazarite 1496
2. Смъртта на Захария 1497 2. The Death of Zacharias 1497
3. Животът на един пастир 1497 3. The Life of a Shepherd 1497
4. Смъртта на Елисавета 1499 4. The Death of Elizabeth 1499
5. Царството Божие 1500 5. The Kingdom of God 1500
6. Йоан започва да проповядва 1501 6. John Begins to Preach 1501
7. Йоан отива на север 1503 7. John Journeys North 1503
8. Срещата на Иисус и Йоан 1503 8. Meeting of Jesus and John 1503
9. Четиридесетте дни проповеди 1505 9. Forty Days of Preaching 1505
10. Йоан отива на юг 1506 10. John Journeys South 1506
11. Йоан в затвора 1506 11. John in Prison 1506
12. Смъртта на Йоан Кръстител 1508 12. Death of John the Baptist 1508
136. Кръщението и четиридесетте дни 1509 136. Baptism and the Forty Days 1509
1. Представите за очаквания Месия 1509 1. Concepts of the Expected Messiah 1509
2. Кръщаването на Иисус 1510 2. The Baptism of Jesus 1510
3. Четиридесетте дни 1512 3. The Forty Days 1512
4. Плановете за обществен труд 1514 4. Plans for Public Work 1514
5. Първото велико решение 1516 5. The First Great Decision 1516
6. Второто решение 1517 6. The Second Decision 1517
7. Третото решение 1519 7. The Third Decision 1519
8. Четвъртото решение 1520 8. The Fourth Decision 1520
9. Петото решение 1521 9. The Fifth Decision 1521
10. Шестото решение 1523 10. The Sixth Decision 1523
137. Очакване в Галилея 1524 137. Tarrying Time in Galilee 1524
1. Избирането на първите четирима апостоли 1524 1. Choosing the First Four Apostles 1524
2. Избирането на Филип и Натанаил 1526 2. Choosing Philip and Nathaniel 1526
3. Посещението в Капернаум 1527 3. The Visit to Capernaum 1527
4. Сватбата в Кана 1528 4. The Wedding at Cana 1528
5. Завръщането в Капернаум 1531 5. Back in Capernaum 1531
6. Събитията от съботния ден 1532 6. The Events of a Sabbath Day 1532
7. Четирите месеца подготовка 1533 7. Four Months of Training 1533
8. Проповедта за царството 1535 8. Sermon on the Kingdom 1535
138. Подготовка на посланиците на Царството 1538 138. Training the Kingdom’s Messengers 1538
1. Последни наставления 1538 1. Final Instructions 1538
2. Избирането на шестимата 1539 2. Choosing the Six 1539
3. Призоваването на Матей и Симон 1540 3. The Call of Matthew and Simon 1540
4. Призоваването на близнаците 1541 4. The Call of the Twins 1541
5. Призоваването на Тома и Юда 1542 5. The Call of Thomas and Judas 1542
6. Седмицата на интензивна подготовка 1542 6. The Week of Intensive Training 1542
7. Новото разочарование 1543 7. Another Disappointment 1543
8. Началото на дейността на дванадесетте апостоли 1545 8. First Work of the Twelve 1545
9. Петте месеца изпитания 1546 9. Five Months of Testing 1546
10. Организацията на дванадесетте апостоли 1547 10. Organization of the Twelve 1547
139. Дванадесетте апостоли 1548 139. The Twelve Apostles 1548
1. Андрей Първозваният 1548 1. Andrew, the First Chosen 1548
2. Симон Петър 1550 2. Simon Peter 1550
3. Яков Зеведеев 1552 3. James Zebedee 1552
4. Йоан Зеведеев 1553 4. John Zebedee 1553
5. Филип Любопитният 1556 5. Philip the Curious 1556
6. Честният Натанаил 1558 6. Honest Nathaniel 1558
7. Матей Левий 1559 7. Matthew Levi 1559
8. Тома Дидим 1561 8. Thomas Didymus 1561
9 и 10. ЯКОВ И ЮДА АЛФЕЕВИ 1563 9. and 10. James and Judas Alpheus 1563
11. Симон Зелот 1564 11. Simon the Zealot 1564
12. Юда Искариот 1565 12. Judas Iscariot 1565
140. Посвещаването на дванадесетте за апостоли 1568 140. The Ordination of the Twelve 1568
1. Предварителните наставления 1568 1. Preliminary Instruction 1568
2. Посвещаването в сан 1569 2. The Ordination 1569
3. Проповедта на посвещението 1570 3. The Ordination Sermon 1570
4. Вие сте солта на Земята 1572 4. You Are the Salt of the Earth 1572
5. Бащинската и братската любов 1573 5. Fatherly and Brotherly Love 1573
6. Вечерта в деня на посвещението 1576 6. The Evening of the Ordination 1576
7. Седмицата след посвещаването като апостоли 1578 7. The Week Following the Ordination 1578
8. В четвъртък на обед на езерото 1579 8. Thursday Afternoon on the Lake 1579
9. Денят на духовното посвещение 1583 9. The Day of Consecration 1583
10. Вечерта след духовното посвещение 1584 10. The Evening After the Consecration 1584
141. Начало на обществения труд 1587 141. Beginning the Public Work 1587
1. Иисус и апостолите напускат Галилея 1587 1. Leaving Galilee 1587
2. Законът на Бога и волята на Отеца 1588 2. God’s Law and the Father’s Will 1588
3. Пристигането в Аматус 1589 3. The Sojourn at Amathus 1589
4. Учението за Отеца 1590 4. Teaching About the Father 1590
5. Духовното единство 1591 5. Spiritual Unity 1591
6. Последната седмица в Аматус 1592 6. Last Week at Amathus 1592
7. В Задйорданска Бетания 1593 7. At Bethany Beyond Jordan 1593
8. Работа в Йерихон 1595 8. Working in Jericho 1595
9. Заминаването за Йерусалим 1595 9. Departing for Jerusalem 1595
142. Пасхата в Йерусалим 1596 142. The Passover at Jerusalem 1596
1. Обучението в храма 1596 1. Teaching in the Temple 1596
2. Божият гняв 1597 2. God’s Wrath 1597
3. Представата за Бога 1598 3. The Concept of God 1598
4. Флавий и гръцката култура 1600 4. Flavius and Greek Culture 1600
5. Беседата за увереността 1601 5. The Discourse on Assurance 1601
6. Срещата с Никодим 1601 6. The Visit with Nicodemus 1601
7. Урокът за семейството 1603 7. The Lesson on the Family 1603
8. В Южна Юдея 1605 8. In Southern Judea 1605
143. Преминаване през Самария 1607 143. Going Through Samaria 1607
1. Проповедта в Архелаида 1607 1. Preaching at Archelais 1607
2. Урокът по самообладание 1609 2. Lesson on Self-Mastery 1609
3. Развлечение и отдих 1610 3. Diversion and Relaxation 1610
4. Евреите и самаряните 1612 4. The Jews and the Samaritans 1612
5. Жената от Сихар 1612 5. The Woman of Sychar 1612
6. Възраждането на вярата в Самария 1615 6. The Samaritan Revival 1615
7. Ученията за молитвата и поклонението 1616 7. Teachings About Prayer and Worship 1616
144. В Хеврон и в Декаполис 1617 144. At Gilboa and in the Decapolis 1617
1. Лагерът в Хеврон 1617 1. The Gilboa Encampment 1617
2. Беседата за молитвата 1618 2. The Discourse on Prayer 1618
3. Молитвата на вярващия 1619 3. The Believer’s Prayer 1619
4. Още за молитвата 1620 4. More About Prayer 1620
5. Други форми на молитвата 1621 5. Other Forms of Prayer 1621
6. Съвещанието с апостолите на Йоан Кръстител 1624 6. Conference with John’s Apostles 1624
7. В градовете на Декаполис 1626 7. In the Decapolis Cities 1626
8. В лагера в Пела 1626 8. In Camp Near Pella 1626
9. Смъртта на Йоан Кръстител 1627 9. Death of John the Baptist 1627
145. Четири знаменателни дни в Капернаум 1628 145. Four Eventful Days at Capernaum 1628
1. Риболовът 1628 1. The Draught of Fishes 1628
2. По обед в синагогата 1629 2. Afternoon at the Synagogue 1629
3. Изцелението по залез слънце 1631 3. The Healing at Sundown 1631
4. Вечерта на същия ден 1634 4. The Evening After 1634
5. В неделя, рано сутринта 1634 5. Early Sunday Morning 1634
146. Първото проповедническо пътешествие по Галилея 1637 146. First Preaching Tour of Galilee 1637
1. Проповедта в Римон 1637 1. Preaching at Rimmon 1637
2. В Йотапата 1638 2. At Jotapata 1638
3. Спирането в Рама 1641 3. The Stop at Ramah 1641
4. Евангелието в Ирон 1643 4. The Gospel at Iron 1643
5. Отново в Кана 1644 5. Back in Cana 1644
6. Наин и синът на вдовицата 1645 6. Nain and the Widow’s Son 1645
7. В Ендор 1646 7. At Endor 1646
147. Кратко посещение на Йерусалим 1647 147. The Interlude Visit to Jerusalem 1647
1. Слугата на центуриона 1647 1. The Centurion’s Servant 1647
2. Пътешествието до Йерусалим 1648 2. The Journey to Jerusalem 1648
3. В Къпалнята на Витезда 1649 3. At the Pool of Bethesda 1649
4. Правилото на живота 1650 4. The Rule of Living 1650
5. На гости при фарисея Симон 1651 5. Visiting Simon the Pharisee 1651
6. Завръщането в Капернаум 1653 6. Returning to Capernaum 1653
7. Обратно на Капернаум 1655 7. Back in Capernaum 1655
8. Празникът на духовната добродетел 1656 8. The Feast of Spiritual Goodness 1656
148. Подготовка на евангелисти във Витсаида 1657 148. Training Evangelists at Bethsaida 1657
1. Ново училище на пророците 1657 1. A New School of the Prophets 1657
2. Болницата във Витсаида 1658 2. The Bethsaida Hospital 1658
3. Делото на Отеца 1659 3. The Father’s Business 1659
4. Злото, грехът и пророкът 1659 4. Evil, Sin, and Iniquity 1659
5. Смисълът на страданието 1661 5. The Purpose of Affliction 1661
6. Погрешното разбиране на страданието — беседата за Йов
БЕСЕДАТА ЗА ЙОВ
1662 6. The Misunderstanding of Suffering—
Discourse on Job
1662
7. Човекът с изсъхналата ръка 1664 7. The Man with the Withered Hand 1664
8. Последната седмица във Витсаида 1665 8. Last Week at Bethsaida 1665
9. Изцеляването на парализирания 1666 9. Healing the Paralytic 1666
149. Второто проповедническо пътешествие 1668 149. The Second Preaching Tour 1668
1. Широкото разпространяване на славата на Иисус 1668 1. The Widespread Fame of Jesus 1668
2. Отношението на хората 1670 2. Attitude of the People 1670
3. Враждебността на религиозните водачи 1672 3. Hostility of the Religious Leaders 1672
4. Успехите на проповедническото пътешествие 1673 4. Progress of the Preaching Tour 1673
5. Урокът за доброволството 1674 5. Lesson Regarding Contentment 1674
6. “Страхът господен” 1675 6. The “Fear of the Lord” 1675
7. Завръщането във Витсаида 1677 7. Returning to Bethsaida 1677
150. Третото проповедническо пътешествие 1678 150. The Third Preaching Tour 1678
1. Женският евангелски корпус 1678 1. The Women’s Evangelistic Corps 1678
2. Обстановката в Магдала 1679 2. The Stop at Magdala 1679
3. Събота в Тивериада 1680 3. Sabbath at Tiberias 1680
4. Изпращането на апостолите по двойки 1681 4. Sending the Apostles Out Two and Two 1681
5. Какво да направя, за да се спася? 1682 5. What Must I Do to Be Saved? 1682
6. Вечерните уроци 1683 6. The Evening Lessons 1683
7. Пребиваването в Назарет 1683 7. The Sojourn at Nazareth 1683
8. Съботно богослужение 1684 8. The Sabbath Service 1684
9. Назарет отхвърля Иисус 1686 9. The Nazareth Rejection 1686
151. Време за очакване и обучение край морето 1688 151. Tarrying and Teaching by the Seaside 1688
1. Притчата за сеяча 1688 1. The Parable of the Sower 1688
2. Тълкуването на притчите 1689 2. Interpretation of the Parable 1689
3. Още за притчите 1691 3. More About Parables 1691
4. Новите притчи край морето 1693 4. More Parables by the Sea 1693
5. Посещението на Хереса 1694 5. The Visit to Kheresa 1694
6. Лудият от Хереса 1695 6. The Kheresa Lunatic 1695
152. Събитията, довели до кризата в Капернаум 1698 152. Events Leading up to the Capernaum Crisis 1698
1. В дома на Иаир 1699 1. At Jairus’s House 1699
2. Нахранването на петте хиляди 1700 2. Feeding the Five Thousand 1700
3. Короноването 1702 3. The King-Making Episode 1702
4. Нощното видение на Симон Петър 1703 4. Simon Peter’s Night Vision 1703
5. Завръщането във Витсаида 1703 5. Back in Bethsaida 1703
6. В Генисарет 1705 6. At Gennesaret 1705
7. В Йерусалим 1706 7. At Jerusalem 1706
153. Кризата в Капернаум 1707 153. The Crisis at Capernaum 1707
1. Обстановката в Синагогата 1707 1. The Setting of the Stage 1707
2. Епохалната проповед 1709 2. The Epochal Sermon 1709
3. Заключителната среща 1712 3. The After Meeting 1712
4. Последните думи в синагогата 1713 4. Last Words in the Synagogue 1713
5. Съботната вечер 1715 5. The Saturday Evening 1715
154. Последни дни в Капернаум 1717 154. Last Days at Capernaum 1717
1. Седмицата на съвещания 1717 1. A Week of Counsel 1717
2. Седмицата за отдих 1718 2. A Week of Rest 1718
3. Второто съвещание в Тивериада 1719 3. The Second Tiberias Conference 1719
4. Съботната вечер в Капернаум 1719 4. Saturday Night in Capernaum 1719
5. Паметната неделна сутрин 1720 5. The Eventful Sunday Morning 1720
6. Пристигането на семейството на Иисус 1721 6. Jesus’ Family Arrives 1721
7. Прибързаното бягство 1723 7. The Hasty Flight 1723
155. Бягство през северна Галилея 1725 155. Fleeing Through Northern Galilee 1725
1. Защо беснеят езичниците? 1725 1. Why Do the Heathen Rage? 1725
2. Евангелистите в Хоразин 1726 2. The Evangelists in Chorazin 1726
3. В Кесария Филипова 1727 3. At Caesarea-Philippi 1727
4. На път към Финикия 1728 4. On the Way to Phoenicia 1728
5. Беседата за истинската религия 1728 5. The Discourse on True Religion 1728
6. Втората беседа за религията 1730 6. The Second Discourse on Religion 1730
156. Пребиваване в Тир и Сидон 1734 156. The Sojourn at Tyre and Sidon 1734
1. Сирийката 1734 1. The Syrian Woman 1734
2. Обучението в Сидон 1735 2. Teaching in Sidon 1735
3. Пътешествието по крайбрежието на север 1736 3. The Journey up the Coast 1736
4. В Тир 1737 4. At Tyre 1737
5. Учението на Иисус в Тир 1737 5. Jesus’ Teaching at Tyre 1737
6. Завръщането от Финикия 1741 6. The Return from Phoenicia 1741
157. В Кесария Филипова 1743 157. At Caesarea-Philippi 1743
1. Събирачът на храмовия данък 1743 1. The Temple-Tax Collector 1743
2. Във Витсаида-Юлия 1744 2. At Bethsaida-Julias 1744
3. Признанието на Петър 1745 3. Peter’s Confession 1745
4. Беседата за Царството 1746 4. The Talk About the Kingdom 1746
5. Новото разбиране 1748 5. The New Concept 1748
6. На следващия ден 1748 6. The Next Afternoon 1748
7. Беседите на Андрей 1750 7. Andrew’s Conference 1750
158. Планината на преображението 1752 158. The Mount of Transfiguration 1752
1. Преображението 1752 1. The Transfiguration 1752
2. Спускането от планината 1754 2. Coming Down the Mountain 1754
3. Значението на преображението 1755 3. Meaning of the Transfiguration 1755
4. Момчето, страдащо от епилепсия 1755 4. The Epileptic Boy 1755
5. Иисус изцелява момчето 1757 5. Jesus Heals the Boy 1757
6. В градината на Селса 1758 6. In Celsus’ Garden 1758
7. Протестът на Петър 1759 7. Peter’s Protest 1759
8. В дома на Петър 1761 8. At Peter’s House 1761
159. Пътешествие в Декаполис 1762 159. The Decapolis Tour 1762
1. Проповедта за прошката 1762 1. The Sermon on Forgiveness 1762
2. Непознатият проповедник 1764 2. The Strange Preacher 1764
3. Наставлението за учителите и вярващите 1765 3. Instruction for Teachers and Believers 1765
4. Разговорът с Натанаил 1767 4. The Talk with Nathaniel 1767
5. Позитивният характер на религията на Иисус 1769 5. The Positive Nature of Jesus’ Religion 1769
6. Завръщането в Магадан 1771 6. The Return to Magadan 1771
160. Родан от Александрия 1772 160. Rodan of Alexandria 1772
1. Гръцката философия на Родан 1772 1. Rodan’s Greek Philosophy 1772
2. Изкуството на живота 1775 2. The Art of Living 1775
3. Съблазните на зрелостта 1777 3. The Lures of Maturity 1777
4. Уравновесеността на зрелостта 1778 4. The Balance of Maturity 1778
5. Религията на идеала 1780 5. The Religion of the Ideal 1780
161. Продължение на беседата с Родан 1783 161. Further Discussions with Rodan 1783
1. Личността на Бога 1783 1. The Personality of God 1783
2. Божествената същност на Иисус 1785 2. The Divine Nature of Jesus 1785
3. Човешкият и божествен разум на Иисус 1787 3. Jesus’ Human and Divine Minds 1787
162. На Празника на шатрите 1788 162. At the Feast of Tabernacles 1788
1. Опасностите, свързани с посещението на Йерусалим 1788 1. The Dangers of the Visit to Jerusalem 1788
2. Първата реч в храма 1790 2. The First Temple Talk 1790
3. Жената, уличена в прелюбодеяние 1792 3. The Woman Taken in Adultery 1792
4. Празникът на шатрите 1793 4. The Feast of Tabernacles 1793
5. Проповедта за светлината на света 1794 5. Sermon on the Light of the World 1794
6. Беседата за водата на живота 1795 6. Discourse on the Water of Life 1795
7. Беседата за духовната свобода 1796 7. The Discourse on Spiritual Freedom 1796
8. Срещата с Марта и Мария 1797 8. The Visit with Martha and Mary 1797
9. Във Витлеем с Абнер 1798 9. At Bethlehem with Abner 1798
163. Посвещаването на седемдесетте в Магадан 1800 163. Ordination of the Seventy at Magadan 1800
1. Посвещаването на седемдесетте 1800 1. Ordination of the Seventy 1800
2. Богатият младеж и другите 1801 2. The Rich Young Man and Others 1801
3. Дискусията за богатството 1803 3. The Discussion About Wealth 1803
4. Прощаването със седемдесетте 1804 4. Farewell to the Seventy 1804
5. Преместването на лагера в Пела 1806 5. Moving the Camp to Pella 1806
6. Завръщането на седемдесетте 1806 6. The Return of the Seventy 1806
7. Подготовката за последната мисия 1808 7. Preparation for the Last Mission 1808
164. На празника освещение на храма 1809 164. At the Feast of Dedication 1809
1. Разказът за добрия самарянин 1809 1. Story of the Good Samaritan 1809
2. В Йерусалим 1810 2. At Jerusalem 1810
3. Изцеляването на слепия просяк 1811 3. Healing the Blind Beggar 1811
4. Йосия застава пред Синедриона 1813 4. Josiah Before the Sanhedrin 1813
5. Обучението в притвора на Соломон 1815 5. Teaching in Solomon’s Porch 1815
165. Начало на мисионерската дейност в Перея 1817 165. The Perean Mission Begins 1817
1. В лагера край Пела 1817 1. At the Pella Camp 1817
2. Проповедта за добрия пастир 1818 2. Sermon on the Good Shepherd 1818
3. Съботната проповед в Пела 1819 3. Sabbath Sermon at Pella 1819
4. Разделянето на наследството 1821 4. Dividing the Inheritance 1821
5. Беседите с апостолите за богатството 1823 5. Talks to the Apostles on Wealth 1823
6. Отговорът на въпроса на Петър 1824 6. Answer to Peter’s Question 1824
166. Последното посещение на северна Перея 1825 166. Last Visit to Northern Perea 1825
1. Фарисеите в Рагаба 1825 1. The Pharisees at Ragaba 1825
2. Десетимата прокажени 1827 2. The Ten Lepers 1827
3. Проповедта в Гераса 1828 3. The Sermon at Gerasa 1828
4. Учението за нещастните случаи 1830 4. Teaching About Accidents 1830
5. Общината на Филаделфия 1831 5. The Congregation at Philadelphia 1831
167. Посещението на Филаделфия 1833 167. The Visit to Philadelphia 1833
1. Закуската с фарисеите 1833 1. Breakfast with the Pharisees 1833
2. Притчата за тържествената вечеря 1835 2. Parable of the Great Supper 1835
3. Жената, обладана от Дух на Немощ 1835 3. The Woman with the Spirit of Infirmity 1835
4. Вестта от Витания 1836 4. The Message from Bethany 1836
5. По пътя към Витания 1838 5. On the Way to Bethany 1838
6. Благославянето на малките деца 1839 6. Blessing the Little Children 1839
7. Разговорът за ангелите 1840 7. The Talk About Angels 1840
168. Възкресяването на Лазар 1842 168. The Resurrection of Lazarus 1842
1. В гробницата на Лазар 1843 1. At the Tomb of Lazarus 1843
2. Възкресяването на Лазар 1845 2. The Resurrection of Lazarus 1845
3. Заседанието на Синедриона 1847 3. Meeting of the Sanhedrin 1847
4. Отговорът на молитвите 1848 4. The Answer to Prayer 1848
5. По-нататъшната съдба на Лазар 1849 5. What Became of Lazarus 1849
169. Последната седмица от обучението в Пела 1850 169. Last Teaching at Pella 1850
1. Притчата за блудния син 1850 1. Parable of the Lost Son 1850
2. Притчата за хитрия управител 1853 2. Parable of the Shrewd Steward 1853
3. Богаташът и беднякът 1854 3. The Rich Man and the Beggar 1854
4. Отецът и неговото царство 1855 4. The Father and His Kingdom 1855
170. Царството небесно 1858 170. The Kingdom of Heaven 1858
1. Представите за Царството небесно 1858 1. Concepts of the Kingdom of Heaven 1858
2. Концепцията на Иисус за Царството 1859 2. Jesus’ Concept of the Kingdom 1859
3. За праведността 1861 3. In Relation to Righteousness 1861
4. Учението на Иисус за Царството 1862 4. Jesus’ Teaching About the Kingdom 1862
5. Последвалите представи за Царството 1864 5. Later Ideas of the Kingdom 1864
171. На път за Йерусалим 1867 171. On the Way to Jerusalem 1867
1. Тръгването от Пела 1868 1. The Departure from Pella 1868
2. За изчисляването на стойността 1869 2. On Counting the Cost 1869
3. Пътешествието из Перея 1870 3. The Perean Tour 1870
4. Обучението в Ливиас 1871 4. Teaching at Livias 1871
5. Йерихонският слепец 1873 5. The Blind Man at Jericho 1873
6. Посещението при Зекхей 1873 6. The Visit to Zaccheus 1873
7. „Докато минаваше Иисус” 1874 7. “As Jesus Passed By” 1874
8. Притчата за талантите 1875 8. Parable of the Pounds 1875
172. Отиване в Йерусалим 1878 172. Going into Jerusalem 1878
1. Събота във Витания 1878 1. Sabbath at Bethany 1878
2. Неделната сутрин с апостолите 1880 2. Sunday Morning with the Apostles 1880
3. Тръгването за Йерусалим 1880 3. The Start for Jerusalem 1880
4. Посещението на храма 1883 4. Visiting About the Temple 1883
5. Отношението на апостолите 1883 5. The Apostles’ Attitude 1883
173. Понеделник в Йерусалим 1888 173. Monday in Jerusalem 1888
1. Очистването на храма 1888 1. Cleansing the Temple 1888
2. Управителите оспорват властта на Учителя 1891 2. Challenging the Master’s Authority 1891
3. Притчата за двамата сина 1893 3. Parable of the Two Sons 1893
4. Притчата за отсъстващия земевладелец 1893 4. Parable of the Absent Landlord 1893
5. Притчата за брачния пир 1894 5. Parable of the Marriage Feast 1894
174. Вторник сутринта в храма 1897 174. Tuesday Morning in the Temple 1897
1. Божествената прошка 1898 1. Divine Forgiveness 1898
2. Въпросите на юдейските управители 1899 2. Questions by the Jewish Rulers 1899
3. Садукеите и неделята 1900 3. The Sadducees and the Resurrection 1900
4. Великата заповед 1901 4. The Great Commandment 1901
5. Делегацията на гърците 1902 5. The Inquiring Greeks 1902
175. Последната проповед в храма 1905 175. The Last Temple Discourse 1905
1. Проповедта 1905 1. The Discourse 1905
2. Статутът на евреина като индивид 1909 2. Status of Individual Jews 1909
3. Съдбовното заседание на Синедриона 1909 3. The Fateful Sanhedrin Meeting 1909
4. Положението в Йерусалим 1910 4. The Situation in Jerusalem 1910
176. Във вторник вечерта на Елеонската планина 1912 176. Tuesday Evening on Mount Olivet 1912
1. Разрушаването на Йерусалим 1912 1. The Destruction of Jerusalem 1912
2. Второто пришествие на Учителя 1914 2. The Master’s Second Coming 1914
3. Продължение на обсъждането в лагера 1916 3. Later Discussion at the Camp 1916
4. Завръщането на Михаил 1918 4. The Return of Michael 1918
177. Сряда, ден за отдих 1920 177. Wednesday, the Rest Day 1920
1. Денят, прекаран насаме с Бога 1920 1. One Day Alone with God 1920
2. Детство в кръга на семейството 1921 2. Early Home Life 1921
3. Денят, прекаран в лагера 1923 3. The Day at Camp 1923
4. Юда и първосвещениците 1924 4. Judas and the Chief Priests 1924
5. Последните беседи 1927 5. The Last Social Hour 1927
178. Последният ден в лагера 1929 178. Last Day at the Camp 1929
1. Беседата за синовството и гражданството 1929 1. Discourse on Sonship and Citizenship 1929
2. След обедната трапеза 1932 2. After the Noontime Meal 1932
3. На път за града 1934 3. On the Way to the Supper 1934
179. Тайната вечеря 1936 179. The Last Supper 1936
1. Стремежът към предпочитание 1936 1. The Desire for Preference 1936
2. Началото на вечерята 1937 2. Beginning the Supper 1937
3. Умиването на краката на апостолите 1938 3. Washing the Apostles’ Feet 1938
4. Последното обръщение към предателя 1940 4. Last Words to the Betrayer 1940
5. Учредяването на възпоменателната вечеря 1941 5. Establishing the Remembrance Supper 1941
180. Прощалната реч 1944 180. The Farewell Discourse 1944
1. Новата заповед 1944 1. The New Commandment 1944
2. Лозата и нейните клонки 1945 2. The Vine and the Branches 1945
3. Враждебността на света 1946 3. Enmity of the World 1946
4. Обещаният помощник 1948 4. The Promised Helper 1948
5. Духът на истината 1949 5. The Spirit of Truth 1949
6. Необходимостта от заминаване 1951 6. The Necessity for Leaving 1951
181. Последни наставления и предупреждения 1953 181. Final Admonitions and Warnings 1953
1. Последни утешения 1953 1. Last Words of Comfort 1953
2. Прощалните наставления към всеки от апостолите 1955 2. Farewell Personal Admonitions 1955
182. В Гетсимания 1963 182. In Gethsemane 1963
1. Последната обща молитва 1963 1. The Last Group Prayer 1963
2. Един час преди предателството 1966 2. Last Hour Before the Betrayal 1966
3. Сам в Гетсимания 1968 3. Alone in Gethsemane 1968
183. Предателство и арест 1971 183. The Betrayal and Arrest of Jesus 1971
1. Волята на Отеца 1971 1. The Father’s Will 1971
2. Юда в града 1972 2. Judas in the City 1972
3. Арестът на Учителя 1973 3. The Master’s Arrest 1973
4. Съвещанието край маслинената преса 1975 4. Discussion at the Olive Press 1975
5. На път към двореца на първосвещеника 1977 5. On the Way to the High Priest’s Palace 1977
184. Съдебното заседания на Синедриона 1978 184. Before the Sanhedrin Court 1978
1. Разпитът при Ханан 1978 1. Examination by Annas 1978
2. Петър в двора 1980 2. Peter in the Courtyard 1980
3. Съдебното заседание на Синедриона 1982 3. Before the Court of Sanhedrists 1982
4. Часът на унижения 1984 4. The Hour of Humiliation 1984
5. Второто заседание на Трибунала 1985 5. The Second Meeting of the Court 1985
185. Съдът на Пилат 1987 185. The Trial Before Pilate 1987
1. Понтий Пилат 1987 1. Pontius Pilate 1987
2. Иисус застава пред Пилат 1989 2. Jesus Appears Before Pilate 1989
3. Насаме с Пилат 1991 3. The Private Examination by Pilate 1991
4. Иисус застава пред Ирод 1992 4. Jesus Before Herod 1992
5. Иисус се връща при Пилат 1993 5. Jesus Returns to Pilate 1993
6. Последното възвание на Пилат 1994 6. Pilate’s Last Appeal 1994
7. Последната беседа с Пилат 1995 7. Pilate’s Last Interview 1995
8. Трагичната капитулация на Пилат 1996 8. Pilate’s Tragic Surrender 1996
186. Преди разпятието 1997 186. Just Before the Crucifixion 1997
1. Краят на Юда Искариот 1997 1. The End of Judas Iscariot 1997
2. Отношението на Учителя 1999 2. The Master’s Attitude 1999
3. Верният Давид Зеведеев 2000 3. The Dependable David Zebedee 2000
4. Подготовката за разпятието 2001 4. Preparation for the Crucifixion 2001
5. Смъртта на Иисус и Пасхата 2002 5. Jesus’ Death in Relation to the Passover 2002
187. Разпъването 2004 187. The Crucifixion 2004
1. По пътя към Голгота 2004 1. On the Way to Golgotha 2004
2. Разпъването 2006 2. The Crucifixion 2006
3. Свидетели на разпъването 2008 3. Those Who Saw the Crucifixion 2008
4. Крадецът на кръста 2008 4. The Thief on the Cross 2008
5. Последният час на кръста 2010 5. Last Hour on the Cross 2010
6. След разпъването 2011 6. After the Crucifixion 2011
188. В гробницата 2012 188. The Time of the Tomb 2012
1. Погребението на Иисус 2012 1. The Burial of Jesus 2012
2. Охрана на гробницата 2014 2. Safeguarding the Tomb 2014
3. В съботния ден 2014 3. During the Sabbath Day 2014
4. Значението на смъртта на кръста 2016 4. Meaning of the Death on the Cross 2016
5. Уроците от кръста 2017 5. Lessons from the Cross 2017
189. Възкресението 2020 189. The Resurrection 2020
1. Моронтийният преход 2020 1. The Morontia Transit 2020
2. Материалното тяло на Иисус 2022 2. The Material Body of Jesus 2022
3. Епохалното възкресение 2024 3. The Dispensational Resurrection 2024
4. Откриване на празната гробница 2025 4. Discovery of the Empty Tomb 2025
5. Петър и Йоан край гробницата 2027 5. Peter and John at the Tomb 2027
190. Моронтийните явявания на Иисус 2029 190. Morontia Appearances of Jesus 2029
1. Вестителите на възкресението 2029 1. Heralds of the Resurrection 2029
2. Явяванията на Иисус във Витания 2031 2. Jesus’ Appearance at Bethany 2031
3. В дома на Йосиф 2033 3. At the Home of Joseph 2033
4. Явяването пред гърците 2033 4. Appearance to the Greeks 2033
5. Разходката с двамата братя 2034 5. The Walk with Two Brothers 2034
191. Явяванията пред апостолите и другите лидери 2037 191. Appearances to the Apostles and Other Leaders 2037
1. Явяването пред Петър 2039 1. The Appearance to Peter 2039
2. Първото явяване пред апостолите 2040 2. First Appearance to the Apostles 2040
3. В обществото на моронтийните създания 2040 3. With the Morontia Creatures 2040
4. Десетото явяване (във Филаделфия) 2041 4. The Tenth Appearance (At Philadelphia) 2041
5. Второто явяване пред апостолите 2042 5. Second Appearance to the Apostles 2042
6. Явяването в Александрия 2044 6. The Alexandrian Appearance 2044
192. Явяванията в Галилея 2045 192. Appearances in Galilee 2045
1. Явяване край езерото 2045 1. Appearance by the Lake 2045
2. Беседи с апостолите по двама 2047 2. Visiting with the Apostles Two and Two 2047
3. На планината на посвещението 2050 3. On the Mount of Ordination 2050
4. Събранието край езерото 2050 4. The Lakeside Gathering 2050
193. Последните явявания и възнесението 2052 193. Final Appearances and Ascension 2052
1. Явяването в Сихар 2053 1. The Appearance at Sychar 2053
2. Явяването във Финикия 2054 2. The Phoenician Appearance 2054
3. Последното явяване в Йерусалим 2055 3. Last Appearance in Jerusalem 2055
4. Причини за падението на Юда 2055 4. Causes of Judas’s Downfall 2055
5. Възнесението на учителя 2057 5. The Master’s Ascension 2057
6. Петър свиква вярващите 2057 6. Peter Calls a Meeting 2057
194. Посвещаването на Духа на Истината 2059 194. Bestowal of the Spirit of Truth 2059
1. Проповедта в деня на Петдесетница 2060 1. The Pentecost Sermon 2060
2. Значението на Петдесетница 2060 2. The Significance of Pentecost 2060
3. Какво стана на Петдесетница 2062 3. What Happened at Pentecost 2062
4. Ранната християнска църква 2066 4. Beginnings of the Christian Church 2066
195. След Петдесетница 2069 195. After Pentecost 2069
1. Влиянието на гърците 2071 1. Influence of the Greeks 2071
2. Римското влияние 2072 2. The Roman Influence 2072
3. Под властта на римската империя 2073 3. Under the Roman Empire 2073
4. Европейският мрак на мракобесието 2074 4. The European Dark Ages 2074
5. Проблемът на съвременността 2075 5. The Modern Problem 2075
6. Материализмът 2076 6. Materialism 2076
7. Уязвимостта на материализма 2078 7. The Vulnerability of Materialism 2078
8. Секуларният тоталитаризъм 2081 8. Secular Totalitarianism 2081
9. Проблемът на християнството 2082 9. Christianity’s Problem 2082
10. Бъдещето 2084 10. The Future 2084
196. Вярата на Иисус 2087 196. The Faith of Jesus 2087
1. Иисус-човекът 2090 1. Jesus—The Man 2090
2. Религията на Иисус 2091 2. The Religion of Jesus 2091
3. Върховенството на религията 2093 3. The Supremacy of Religion 2093